RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB"

Transkript

1 Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband genom RonNet. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år. Miljöteknik har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Företaget skall arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern teknik skapa en renare miljö runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB är Certifierad enligt ISO

2 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL VD:n har ordet 7 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Kassaflödesanalys 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 24 Historisk flerårsöversikt 25 Nyckeltal 25 Ronneby Miljö & Teknik AB organisationsschema 26 2

3 VD:n har ordet Ett år går snabbt. Jag har snart varit VD för Ronneby Miljö och Teknik AB i ett år. Efter en fruktansvärt kall och dryg vinter hoppas man på våren, men i skrivande stund snöar det utanför fönstret så vi får nog vänta på våren ytterliggare en tid. Under 2010 har vi startat upp en utbildning av all vår personal som har till syfte att ta fram tydliga mål för bolaget och en positiv anda bland personalen som skall medföra förbättringar och effektiviseringar, som skall komma våra kunder till gagn. Vi genomgår en generationsväxling inom bolaget vilket innebär att vi fått många nya medarbetare. Resultatet för 2010 har varit varierande inom de olika verksamheterna. Den stränga vintern och effektiviseringar har medfört att verksamheterna elnät och fjärrvärme har gett ett positivt resultat. Verksamheten renhållning är en stabil verksamhet som gått bra även i år. Under sommaren 2010 drabbades vi av ett kraftigt regnväder som innebar att många fastigheter blev översvämmade. Översvämningen har inneburit att vi fonderat 7,7 Mkr för eventuella skadeersättningar. Detta har inneburit att VA-verksamheten har gått rejält sämre än budgeterat. Verksamheten IT/bredband lämnar fortfarande ett minusresultat. Ronneby Miljö och Teknik AB:s verksamheter är framförallt teknikbaserade vilket innebär att vi försöker ligga i framkant när det gäller ny teknik. Under året har vi bl.a. investerat i två solcellsanläggningar. Sveriges största solcellsanläggning som följer solens förflyttning byggdes vid fjärrvärmeverket. Ytterligare en fast anläggning har byggts på centralförrådets tak. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Våra taxor ligger idag bra till i jämförelse med grannkommunerna. Framtida stora investeringar kommer att behövas endast inom VA-verksamheten vilket bäddar för låga taxehöjningar inom de närmaste åren. Hans Nilsson VD 7

4 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fjärrvärme: Resultatet blev 5,7 Mkr mot budgeterade 2,7 Mkr. Styrelsen och verkställande direktören för Ronneby Miljö och Teknik AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Vatten och avlopp: Resultatet blev -11,7 Mkr mot budgeterade -1,6 Mkr. Verksamheten Renhållning: Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhänderta avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa områden. Resultatet blev 2,8 Mkr mot budgeterade 1,2 Mkr. IT och Bredband: Resultatet blev -2,3 Mkr mot budgeterade -1,7 Mkr Miljöpåverkan Ägarstruktur Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2010 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-verksamheter och 17 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av prövningsplikt enligt miljöbalken är bl.a. vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering (två anläggningar), mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl.a. reglerar utsläppsmängder och halter. Bolaget är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Resultat Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1,0 Mkr. Resultatet, efter bokslutsdispositioner uppgick till -2,0 Mkr mot budgeterade 1,8 Mkr. Uppdelat per verksamhet blev resultatet efter bokslutsdispositioner följande: Elnät: Resultatet blev 3,5 Mkr mot budgeterade 0,6 Mkr. 8

5 ÅRSREDOVISNING 2010 Generell miljöpåverkan Risker vid avloppsreningsanläggningar är driftstörningar och bräddningar i verken samt bräddning av orenat avloppsvatten från avloppsledningsnätet. Ett antal bräddningar har förekommit, både vid verken och på ledningsnätet under året. Det pågår ett fortlöpande arbete för att minska antalet bräddningar och effekterna därav. Miljöpåverkan från vattenverken är små, men består i: Bolagets generella miljöpåverkan från samtliga verksamheter, inklusive förråd och administration, består i hantering och förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall. Vatten- och avlopp förbrukning av grundvatten och infiltration av ytvatten hantering av kemiska produkter, bl.a. för ph-reglering, nitratreduktion och kemisk fällning Två avloppsreningsverk är tillståndspliktiga och fyra anläggningar är anmälningspliktiga. Dessutom finns tre mindre markbäddar. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från avloppsreningsverk följande: Renhållning Renhållningsverksamheten sker genom insamling, sortering, mellanlagring och återvinning av avfall. Anläggningarna utgörs av en tillståndspliktig avfallsanläggning, en anmälningspliktig återvinningscentral samt sex anmälningspliktiga avfallsstationer, där bl.a. hushållens farliga avfall samlas in. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från verksamheten följande: utsläpp av renat avloppsvatten innehållande resthalter av fosfor, kväve, organiskt material (BOD7) samt metaller. omhändertagande av uppkommet slam från processen lukt till omgivningen användning och hantering av fällningskemikalier och polymerer Vid verken renas avloppsvattnet i varierande grad genom mekanisk, biologisk och kemisk rening för reduktion av fosfor och BOD7. Bolagets största avloppsreningsverk, Rustorp, är kompletterat med biologisk kväverening. utsläpp av lakvatten till Rustorps reningsverk innehållande CODCr, metaller, bakterier, kväve och fosfor lukt till omgivningen brutna kretslopp ianspråktagande av mark Till skillnad från andra miljöfarliga verksamheter är avloppsreningsverken ingen egentlig producent av föroreningar, utan en ren skyddsåtgärd som reducerar mängderna av BOD7, fosfor, kväve m.m. Den risk som föreligger vid avfallsanläggningar är bl.a. spontana bränder som kan orsaka dioxinutsläpp. 9

6 Värme Bolaget driver en tillståndspliktig och två anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme. Den totala panneffekten är ca 70 MW. Miljöpåverkan från värmeverksamheten är i huvudsak: utsläpp till luft av rökgaser innehållande stoft, kväveoxider, koldioxid och koloxid utsläpp av kondensvatten innehållande suspenderade ämnen utsläpp av dagvatten från bränslelagring utsläpp av spolvatten från rengöring av panncentraler samt hantering av eldningsolja, kemiska produkter och farligt avfall Den risk som föreligger med verksamheten är i första hand läckage från oljetankar samt spill/läckage vid påfyllning av eldningsolja. Under året har CO-halterna kortvarigt överskridits vid de större värmeverkens biopannor. Vidare finns en fjärrkylcentral samt centralförrådet med anmälningspliktig mängd köldmedia. Fjärrvärmeverksamheten omfattas delvis av handeln med utsläppsrätter uppgick koldioxidutsläppet från denna verksamhet till ca ton. Elnät Bolagets anläggningar för elverksamhet (nät, transformatorer m.m.) är inte prövningspliktiga enligt miljöbalken. Däremot gäller vissa av miljöbalkens regler vid prövning av nätkoncession enligt ellagen samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler vid driften. Miljöstationen på Centralförrådet är anmälningspliktig då köpare av kvicksilverlampor kan lämna tillbaka lamporna där (farligt avfall). Miljöpåverkan från elverksamheten är i huvudsak: hantering av kemiska produkter, t ex transformatoroljor, och farligt avfall Den risk som förekommer med verksamheten är läckage från transformatorer samt spill vid byte av oljor. Väsentliga händelser och framtida utveckling Från har bolaget bytt verkställande direktör på grund av pensionsavgång. Avfallshantering Under 2010 har vi tagit hand om 9748 ton brännbart verksamhetsavfall och 5614 ton brännbart hushållsavfall ton av dessa kommer från avfallsstationerna. Dessutom har vi tagit emot 1959 ton komposterbart hushållsavfall som skickats till Karlskrona för kompostering. Efter behandlingen tar vi tillbaka den färdiga komposten vilken vi i huvudsak använder för tillverkning av matjord. Genom att krossa och sortera inkommande brännbart avfall har vi kunnat skilja ut metaller och övrigt icke brännbart material. Mängden avfall som skickas iväg till förbränning har genom denna hantering kunnat minskas med ca 30 %. Sluttäckningen av deponin i Angelskog fortskrider och vi har nu täckt ca 75 % av ytan. Arbetet med sluttäckning beräknas vara klart En ny tillståndansökan för Angelskogs avfallsanläggning håller på att tas fram. Ansökan kommer att skickas in under Vatten och avlopp Under 2010 färdigställdes VA-ledningen mellan Trolleboda och Väbynäs. Utbyggnaden inom stugområdet kommer att göras under Vattenledningen mellan Ronneby och Kallinge har färdigställts. Detta innebär att vi nu har full reservvattenkapacitet mellan kommunens största tätorter. Under 2010 drabbades vi av kraftiga regn vilket medförde att ca 110 fastigheter fick sina källare översvämmade. Vi utreder bolagets ansvar. I bokslutet fonderas 7,7 Mkr för eventuella skadeersättningar. Tillståndansökan för ny reservvattentäkt och dess anslutningsledningar i Bräkne-Hoby pågår. Förslag till ny reservvattentäkt i Eringsboda har tagits fram under Vi kommer att borra brunnar och anlägga ledningar till täkten under Ett nytt vattenverk kommer att utredas under

7 Åtgärder för att säkra dagvattenhantering runt vissa delar i centrum har legat vilande under 2010, då bolaget har väntat på beslut från kommunen om en ny isbanas placering. Pengar för projektering och byggande av dagvattendammar finns i Miljötekniks investeringsbudget Elnät Vi har under 2010 bytt 20 kv ställverk och kompletterat med reaktorer på P9 Kockums i Kallinge dels för att kunna säkra den dagliga driften och som reservmatning till Ronneby. Under 2010 har vi lagt mycket tid på att ta fram underlag inför den förhandsreglering av nättariffer som kommer att gälla för perioden I korthet innebär regleringen att nätmyndigheten i förhand skall godkänna våra nättariffer för en 4-årsperiod, inledningsvis För vår del är det mycket viktigt att få en rätt värdering av det befintliga elnätet med tillhörande anläggningar eftersom detta värde kommer att påverka nättaxorna. Extra koncernbidrag Styrelsen föreslår ett extra koncernbidrag enligt ägarens direktiv till moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn på 12,6 Mkr. Detta skall belasta de icke taxebaserade verksamheterna inom Renhållning och Service. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kkr, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Fjärrvärme Under 2010 har den nya panncentralen i Häggatorp byggts ut med ytterliggare en brikettpanna. Detta har inneburit att vi nu kan samköra Sörby panncentral och Häggatorp på ett mycket effektivt sätt. Den stränga vintern har inneburet att vi har producerat MWh, vilket är den högsta siffran vi någonsin uppnått. Bredband Vi har under 2010 anslutit Ronneby hus fastigheter till RonNet. Verksamheten dras fortfarande med ett underskott men gör en resultatförbättring på ca 0,7 Mkr jämfört med

8 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Upplösning obeskattade reserver Resultat före skatt Årets resultat

9 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

11 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av varulager Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna för koncernbidrag har ändrats och redovisas fr.o.m 2005 över resultaträkningen. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar år 5-33 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av/övriga/ intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn, org. nr med säte i Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby kommun helägt bolag. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 11 % av inköpen och 23 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. 16

13 Not 1. Nettoomsättning per rörelsegren Nettoomsättning och rörelseresultat uppdelat på rörelsegrenar Elnät Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning Värme Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning VA-verksamhet Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning Renhållning Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning IT-Bredband Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning Övrigt Försäljning Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivning Rörelsegrenarna redovisas inkl. interna poster 17

14 Not 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag - - Not 3. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Sverige Varav män 88 % 88 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD (Varav tantiem) (-) (-) Övriga anställda (Varav vinstandelar) (-) (-) Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) (4 145) (5 610) Av företagets pensionskostnader avser 139 (f.å 751) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f-å. 0). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,7 % 2,3 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 18 % 47 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 1,6 % 2,4 % Kvinnor 2,2 % 1,6 % Not 4. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer

15 Not 5. Ränteintäkter och liknande resultatposter Övrigt Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, Ronneby kommun* Övrigt * I räntekostnader till Ronneby kommun ingår borgensavgift med 990 kkr. Not 7. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar -355 Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 200 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden (i Sverige) Not 8. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar

16 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 9. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 11. Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Vid årets slut Villkorat aktieägartillskott uppgick vid årets slut till sammanlagt kkr Not 12. Övriga avsättningar Avsättning avseende återställande av tipp Avsättning för skadestånd pga översvämning Not 13. Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp

17 Not 14. Skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader Utsläppsrätter

18 Underskrifter 22

19 Revisionsberättelse 23

20 Granskningsrapport 24

21 Historisk flerårsöversikt Nettoomsättning Mkr Resultat före bokslutsdispositioner Mkr Balansomslutning Mkr Soliditet % Avkastning totalt kapital % Definitioner av nyckeltal Balansomslutning Soliditet Motsvarar totala tillgångar eller totalt kapital och totala skulder (Mkr) Eget kapital justerat för obeskattade reserver/balansomslutningen (%) Avkastning totalt kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + finansiella kostnader/totala tillgångar (%) Affärsområdenas procentuella andel av försäljningen Värme Elnät VA Renhålln IT Övrigt 25

22 Ronneby Miljö & Tekniks organisationsschema VD Hans Nilsson Ekonomi Lena Nilsson Miljöingenjör Anders Nilsson Kundtjänst Angela Sjösten Arbetsmiljö- och miljösamordnare Anette Säljö-Lager Projektering Conny Miketinac Informatör Lisa Söderberg Projektingenjör Per-Olof Kennerwall Elnät/IT Jens Hansen Vatten och Avlopp Kent Broström Fjärrvärme Arne Andersson Avfall Annelie Carlsson 26

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper

Tryckt på miljövänligt papper årsredovisning 2013 Tryckt på miljövänligt papper INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 8 Årsredovisning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - koncernen 17 Balansräkning - koncernen 18 Ställda

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB Luleå Kommunföretag AB Årsredovisning 2012 Luleå Kommunföretag AB Luleå Energi AB Lulebo AB Luleå Lokaltrafik AB Luleå Renhållning AB Luleå Bogserbåts AB Luleå Expo AB Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Kronan

Läs mer

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion),

NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion), Årsredovisning 2014 NAV på 30 sekunder Nässjö Affärsverk AB, NAV, är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Våra verksamheter är fjärrvärme, vattenkraft, vatten & avlopp, renhållning och entreprenad (gata,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9

Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8. Kassaflödesanalys 9 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 10 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer