årsredovisning INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning INNEHÅLL"

Transkript

1 årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD:n har ordet 5 Våra verksamheter 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 19 Underskrifter 25 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 28 Historisk flerårsöversikt 29 Nyckeltal 29 Ronneby Miljö & Teknik AB organisationsschema 30

2 Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband genom RonNet. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år. Miljöteknik har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Företaget skall arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern teknik skapa en renare miljö runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB är Certifierad enligt ISO 14001:2004

3 VD:n har ordet Det är dags att sammanfatta ännu ett år Klimatförändringar spelar oss ett rejält spratt hade vi en sträng vinter fick vi en dålig sommar med mycket regn och blåst. Vintern blev ovanligt mild och ingen snö innan årsskiftet. Resultatet för bolagets olika verksamheter 2011 har på grund av vädret blivit varierande. Fjärrvärmens försäljning har inte varit lägre sedan Elnäts försäljning har gått bättre än budgeterat. VA-verksamheten har gett ett bättre resultat än budget. Detta beror framförallt på att planerade investeringar inte har kunnat genomföras. Reinvesteringsbehovet är stort inom VA. Renhållningsverksamheten går som vanligt bra. Under 2011 lämnades en ny tillståndsansökan in för att få fortsätta med nuvarande verksamhet på Angelskog. Ansökan har stor betydelse för renhållningsverksamheten. IT/Bredband visar ett minusresultat. Styrelsen har under 2011 tillskrivit ägaren och begärt besked om hur verksamheten skall bedrivas i framtiden. Miljötekniks motto är att ligga i framkant när det gäller ny teknik. Bolaget deltager i ett stort antal projekt inom förnyelsebar energi bl. a. solceller, solfångare, biogas, elbilar med laddstolpar, takbaserad vindkraft och att få bort det fossila bränslet från fjärrvärmen. Under 2011 har all personal genomgått en utbildning som resulterat i framtagna värdegrunder, samverkan mellan verksamheterna samt mål för hela verksamheten. Genom utbildningen har en positiv anda skapats bland personalen vilket medför förbättringar och effektiviseringar inom bolaget. Styrelsen har tillsatt en strategigrupp som har till uppgift att ta fram en strategi för de närmaste 10 till 20 åren. Vi måste komma igång med de stora investeringarna som krävs på VA-sidan. Investeringarna kommer att kräva taxehöjningar på VA de närmaste åren. På elnät har vi förhandsregleringen som styr hur mycket vi får höja taxan. Vi kommer att ha en låg och lugn taxesättning på de övriga verksamheterna. I slutet på 2011 togs beslutet att flytta projekteringsavdelningen, kundtjänst och den administrativa verksamheten till Soft Center. Flytten kommer att ske första veckan i april. Flytten ses som positiv av både personal och ledning och kommer att innebära att Miljöteknik kommer att utvecklas positivt i framtiden. Jag ser ljust på framtiden. Ronneby Miljö och Teknik AB är ett serviceinriktat företag med höga ambitioner, med en effektiv verksamhet som är mycket miljömedveten och med personal som jobbar hårt för att bli ännu bättre. Hans Nilsson VD 5

4 Elnät Överföringen av el minskade med 6,9 % från 2010, främst med anledning av det något mildare året El distribution [MWh] El Under året har solcellerna på Sörbyverket respektive Centralförrådet producerat drygt 45 MWh el (36+9,8 MWh) 6

5 Renhållning Mängden brännbart och organiskt hushållsavfall har minskat med 0,4 % från Hushållsavfall [ton] Kompost Brännbart

6 Vatten Vattenförsörjning Under 2011 har dricksvattenproduktionen minskat med 7,7 % från Inga prover har varit otjänliga, 22 st analyser har varit tjänliga med anmärkning Dricksvatten [m 3 ]

7 Avloppsvattenhantering 2011 har volymen avloppsvatten till reningsverken minskat med 5,6 % från Avloppsvatten [m 3 ]

8 Värme Fjärrvärmeproduktionen minskade med 21 % under 2011 från I Bräkne-Hoby försvann halva produktionen p g a AB Viking Timbers nedläggning. För övrigt var året varmare än Andelen olja stod för 1,6 % jämfört med 6,1 % Värmeproduktion [MWh] Gasol Olja Biobränsle

9 Sedan 2005 omfattas verksamheten av marknaden för utsläppsrätter. Under 2011 förbrukades preliminärt 578 st utsläppsrätter [578 ton CO2] vilket är en minskning med 78 % från Utsläppsrätter Utsläppet av kväveoxider från fjärrvärmeproduktionen minskade med 29 % på grund av minskad produktion. Den delen av kväveoxidutsläppet som vi betalar miljöavgift för minskade med 45 % då produktionen i Bräkne-Hoby var mindre än 25 GWh och inte omfattas av lagstiftningen Kväveoxider [ton] Kväveoxider

10 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Ronneby Miljö och Teknik AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhänderta avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa områden. Ägarstruktur Bolaget är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100% av Ronneby kommun. Resultat Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -0,9 Mkr. Resultatet, efter bokslutsdispositioner uppgick till -3,9 Mkr mot budgeterade -3,4 Mkr. Uppdelat per verksamhet blev resultatet följande: Belopp inom parantes avser föregående år. Elnät: Resultatet blev 1,8Mkr (3,5Mkr) Fjärrvärme: Resultatet blev -4,4Mkr (5,7Mkr) Vatten och Avlopp: Resultatet blev +0MKr (-11,7Mkr) Renhållning: Resultatet blev 2,5Mkr (2,8Mkr) IT och Bredband: Resultatet blev -3,8Mkr (-2,4Mkr) Miljöpåverkan Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2011 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-verksamheter och 13 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av prövningsplikt enligt miljöbalken är bl a vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering (två anläggningar), mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a reglerar utsläppsmängder och halter. Generell miljöpåverkan Bolagets generella miljöpåverkan från samtliga verksamheter, inklusive förråd och administration, består i hantering och förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall. Vatten- och avlopp Två avloppsreningsverk är tillståndspliktiga och fyra anläggningar är anmälningspliktiga. Dessutom finns tre mindre markbäddar. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från avloppsreningsverk följande: Utsläpp av renat avloppsvatten innehållande resthalter av fosfor, kväve, organiskt material (BOD7) samt metaller omhändertagande av uppkommet slam från processen, lukt till omgivningen, samt användning och hantering av fällningskemikalier och polymerer. Vid verken renas avloppsvattnet i varierande grad genom mekanisk, biologisk och kemisk rening för reduktion av fosfor och BOD7. Bolagets största avloppsreningsverk, Rustorp, är kompletterat med biologisk kväverening. Till skillnad från andra miljöfarliga verksamheter är avloppsreningsverken ingen egentlig producent av föroreningar, utan en ren skyddsåtgärd som reducerar mängderna av BOD7, fosfor, kväve m m. Risker vid avloppsreningsanläggningar är driftstörningar och bräddningar i verken samt bräddning av orenat avloppsvatten från avloppsledningsnätet. Ett antal bräddningar har förekommit, både vid verken och på ledningsnätet under året. Det pågår ett fortlöpande arbete för att minska antalet bräddningar och effekterna därav. Miljöpåverkan från vattenverken är små, men består i: Förbrukning av grundvatten och infiltration av ytvatten, hantering av kemiska produkter, bl a för ph-reglering, nitratreduktion och kemisk fällning. Renhållning Renhållningsverksamheten sker genom insamling, sortering, mellanlagring och återvinning av avfall. Anläggningarna utgörs av en tillståndspliktig avfalls- 12

11 anläggning, en anmälningspliktig återvinningscentral samt fem anmälningspliktiga avfallsstationer, där bl a hushållens farliga avfall samlas in. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från verksamheten följande: Utsläpp av lakvatten till Rustorps reningsverk innehållande CODCr, metaller, bakterier, kväve och fosfor, lukt till omgivningen, brutna kretslopp samt ianspråktagande av mark Den risk som föreligger vid avfallsanläggningar är bl a spontana bränder som kan orsaka dioxinutsläpp. Värme Bolaget driver en tillståndspliktig och två anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme. Den totala panneffekten är ca 70 MW. Miljöpåverkan från värmeverksamheten är i huvudsak: Utsläpp till luft av rökgaser innehållande stoft, kväveoxider, koldioxid och koloxid, utsläpp av kondensvatten innehållande suspenderade ämnen, utsläpp av dagvatten från bränslelagring utsläpp av spolvatten från rengöring av panncentraler samt hantering av eldningsolja, kemiska produkter och farligt avfall. Den risk som föreligger med verksamheten är i första hand läckage från oljetankar samt spill/läckage vid påfyllning av eldningsolja. Under året har CO-halterna kortvarigt överskridits vid de större värmeverkens biopannor. Vidare finns en fjärrkylcentral samt centralförrådet med anmälningspliktig mängd köldmedia. Fjärrvärmeverksamheten omfattas delvis av handeln med utsläppsrätter uppgick koldioxidutsläppet från denna verksamhet till ca 600 ton. Elnät Bolagets anläggningar för elverksamhet (nät, transformatorer m m) är inte prövningspliktiga enligt miljöbalken. Däremot gäller vissa av miljöbalkens regler vid prövning av nätkoncession enligt ellagen samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler vid driften. Miljöstationen på Centralförrådet är anmälningspliktig då köpare av kvicksilverlampor kan lämna tillbaka lamporna där (farligt avfall). Miljöpåverkan från elverksamheten är i huvudsak: Hantering av kemiska produkter, t ex transformatoroljor, och farligt avfall. Den risk som förekommer med verksamheten är läckage från transformatorer samt spill vid byte av oljor. Väsentliga händelser och framtida utveckling. Från har bolaget fått en ny styrelse. Avfallshantering Under 2011 har vi tagit hand om ton brännbart verksamhetsavfall och ton brännbart hushållsavfall varav ton av dessa kommer från avfallsstationerna. Dessutom har vi tagit emot ton komposterbart hushållsavfall som skickats till Karlskrona för kompostering. Efter behandlingen tar vi tillbaka den färdiga komposten vilken vi i huvudsak använder för tillverkning av matjord. Genom att krossa och sortera inkommande brännbart avfall har vi kunnat skilja ut metaller och övrigt icke brännbart material. Mängden avfall som skickas iväg till förbränning har genom denna hantering kunnat minskas med c:a 20%. Sluttäckningen av deponin i Angelskog fortskrider och vi har nu täckt c:a 75% av ytan. Arbetet med sluttäckning beräknas vara klart En ny tillståndsansökan för Angelskogs avfallsanläggning har lämnats in till Mark- och Miljödomstolen. Vatten och avlopp. VA-ledningar inom Väbynäs stugområde har anlagts. Ronnebys vattentorn har renoverats. Vattenledningen mellan Ronneby och Kallinge har färdigställts. Detta innebär att vi nu har full reservvattenkapacitet mellan kommunens största tätorter. UV-rör har installerats i Kärragårdens vattenverk. Detta innebär att vi har en säkerhetsbarriär i alla våra vattenverk i form av UV-rör. 13

12 En saneringsplan för Bräkne-Hoby är framtagen. Föreslagna åtgärder kommer att genomföras VA-verksamheten har ett stort investeringsbehov de närmaste åren. Elnät Ombyggnaden av P6 påbörjades under 2011 och kommer att färdigställas under Energimyndigheten fastställde intäktsramarna för perioden under året. Regleringen innebär att elnäts utrymme för taxehöjningar är fastställt t.o.m Stormen Dagmar drabbade oss lindrigt och enligt gällande regler har ingen avbrottsersättning utbetalats. Elnät medverkar i projekt inom förnyelserbar energi och nämnas kan: elbilar med tillhörande laddstolpar och vindkraft i form av takbaserad vindkraft. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kkr, disponeras enligt följande. Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Fjärrvärme 2011 har varit ett vädermässigt milt år och vi har producerat MWh vilket är den lägsta siffran sedan Användandet av fossila bränslen var endast 1,7% av total bränslemängd under året. Avtal har tecknats med Södra Interiör avseende leveranser av briketter t.o.m En bränslelada för bättre bränslehantering och möjlighet till en större buffert av briketter har börjat byggas i Häggatorp. Panncentralerna på Hjorthöjden och Hulta Norra i Ronneby samt den gamla panncentralen i Kallinge har lagts ner. Bredband Styrelsen har skickat en skrivelse till ägaren AB Ronneby Helsobrunn för att få direktiv om hur IT/bredband skall drivas i framtiden. Strategigrupp Styrelsen har under året tillsatt en strategigrupp som skall föreslå en strategi för bolaget gällande år framåt i tiden. Strategiplanen skall vara färdig under

13 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Upplösning obeskattade reserver Resultat före skatt Årets resultat

14 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa Eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

16 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av varulager Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder - Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna för koncernbidrag har ändrats och redovisas fr.o.m 2005 över resultaträkningen. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar år 5-50 år Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av/övriga/ intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn, org. nr med säte i Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby kommun helägt bolag. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 10 % av inköpen och 26 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. 19

18 Belopp i kkr Not 1. Nettoomsättning per rörelsegren (inkl. interna poster) Nettoomsättning och rörelseresultat uppdelat på rörelsegrenar Elnät Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag Resultat Värme Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag - - Resultat VA-verksamhet Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag Resultat Renhållning Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag Upplösta obeskattade reserver Resultat

19 Belopp i kkr IT-Bredband Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag - - Resultat Övrigt Försäljning Kostnader Avskrivningar Finansnetto Koncernbidrag Upplösta obeskattade reserver Resultat 6 - Totalt resultat Not 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag 33 - Not 3. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Sverige Varav män 88 % 88 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD (Varav tantiem) (-) (-) Övriga anställda (Varav vinstandelar) (-) (-) Summa Sociala kostnader (Varav pensionskostnader) (4 627) (4 145) Av företagets pensionskostnader avser 156 (f.å 139) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f-å. 0). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 21

20 Belopp i kkr Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,4 % 1,7 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 1,4 % 1,6 % Kvinnor 1,4 % 2,2 % Not 4. Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Not 5. Ränteintäkter och liknande resultatposter Övrigt Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, Ronneby kommun* Övrigt * I räntekostnader till Ronneby kommun ingår borgensavgift med Belopp i kkr Not 7. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärden (i Sverige)

21 Belopp i kkr Not 8. Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Utrangeringskostnad för nedläggning av panncentraler har belastat värmeverksamheten med 2,5 Mkr. Not 9. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 11. Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Vid årets slut Villkorat aktieägartillskott uppgick vid årets slut till sammanlagt kkr 23

22 Belopp i kkr Not 12. Övriga avsättningar Avsättning avseende återställande av tipp Avsättning för skadestånd pga översvämning Not 13. Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 14. Skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader Utsläppsrätter

23 Underskrifter 25

24 Revisionsberättelse 26

25 27

26 Granskningsrapport 28

27 Historisk flerårsöversikt Nettoomsättning Mkr Resultat före bokslutsdispositioner Mkr Balansomslutning Mkr Soliditet % Avkastning totalt kapital % Definitioner av nyckeltal Balansomslutning Soliditet Motsvarar totala tillgångar eller totalt kapital och totala skulder (Mkr) Eget kapital justerat för obeskattade reserver/balansomslutningen (%) Avkastning totalt kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + finansiella kostnader/totala tillgångar (%) Affärsområdenas procentuella andel av försäljningen Värme Elnät VA Renhålln IT Övrigt 29

28 Ronneby Miljö & Tekniks organisationsschema VD Hans Nilsson Ekonomi Lena Nilsson Miljöingenjör Anders Nilsson Kundtjänst Angela Kristiansson Arbetsmiljö- och miljösamordnare Anette Säljö Lager Projektering Conny Miketinac Informatör Lisa Svanberg Projektingenjör Per-Olof Kennerwall Elnät/IT Jens Hansen Vatten och Avlopp Kent Broström Fjärrvärme Arne Andersson Renhållning Annelie Carlsson 30

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (15) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Ronneby Miljö och Teknik AB avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Tobias Hannu, Mats Engfors/Fotographic med fler. Innehåll Verksamheten...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Fibernät

ÅRSREDOVISNING 2012. Fibernät ÅRSREDOVISNING 2012 Fibernät Styrelsen och verkställande direktören för Ljungby Energi AB Styrelsen och verkställande direktören för Org nr Ljungby Energi AB Org får nr härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AB Ronneby Industrifastigheter

Årsredovisning. AB Ronneby Industrifastigheter Årsredovisning AB Ronneby Industrifastigheter I vår företagsby Kallinge Företagscenter finns ett fyrtiotal företag etablerade inom främst industri- och verkstadsbranschen. Innehåll ABRI i korthet 3 VD

Läs mer

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag 2 (20) VD HAR ORDET 2011 började snöigt och kallt. Det innebar att personal och maskiner frestades på. De kostnader som det föranledde innebar en ansträngning i början av året. Samverkande faktorer har

Läs mer

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag 2 (21) VD HAR ORDET 2010 började snöigt och kallt. Det innebar att personal och maskiner frestades på. De kostnader som det föranledde innebar att ekonomin under året ansträngts extra. Många krafter har

Läs mer

795 80 RÄTTVIK. Rättviks Teknik AB Årsredovisning 2014

795 80 RÄTTVIK. Rättviks Teknik AB Årsredovisning 2014 795 80 RÄTTVIK Rättviks Teknik AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Affärsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag

VD HAR ORDET. Karlshamnsbostäder Aktiebolag 2 (18) VD HAR ORDET Den strategi som styrelsen lagt upp har varit framgångsrik. Svängstastrategin som parat att frigjort kapital återinvesterats, satsningar på koncept såsom ungdomsbostäder, trygghetsbostäder

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryckt på miljövänligt papper

Tryckt på miljövänligt papper årsredovisning 2013 Tryckt på miljövänligt papper INNEHÅLL VD har ordet 2 Miljöredovisning 8 Årsredovisning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - koncernen 17 Balansräkning - koncernen 18 Ställda

Läs mer

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Industrikompetens i Östergötland AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse parks and Resorts scandinavia 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks and Resorts Scandinavia AB med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed årsredovisning

Läs mer

Bodens energi. årsredovisning 2011

Bodens energi. årsredovisning 2011 Bodens energi årsredovisning 2011 1 2 Årsredovisning 2011 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernen i sammandrag 5 Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2014 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014. www.miva.se

Årsredovisning 2014. www.miva.se Årsredovisning 2014 www.miva.se Förvaltningsberättelse... 3 Ägarförhållanden... 6 Förslag till vinstdisposition... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Kassaflödesanalys... 10 Tilläggsupplysningar...11

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 var ett rekordår på flera sätt!

2013 var ett rekordår på flera sätt! Parks & resorts scandinavia ab 2013 2013 var ett rekordår på flera sätt! Vi inom Parks and Resorts vill leverera helhetsupplevelser i världsklass i alla våra parker: Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik

Läs mer

Framsynt. Innovativ. Ärlighet & tillit. Inspiration. Kompetens. Global & lokal närvaromänsklig. Flexibel & öppen. Lönsamhet

Framsynt. Innovativ. Ärlighet & tillit. Inspiration. Kompetens. Global & lokal närvaromänsklig. Flexibel & öppen. Lönsamhet Global & lokal närvaromänsklig Innovativ Kompetens Inspiration Lönsamhet Ärlighet & tillit Framsynt Flexibel & öppen Årsredovisning 2004 Siemens Industrial Turbomachinery AB Styrelsen och verkställande

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Styrelsen och verkställande direktören för Hedemora Energi AB får härmed avge Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer