Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder"

Transkript

1 Att ge eller att beskattas Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder Lars Trägårdh och Johan Vamstad

2

3 Innehållsförteckning 1. Debatten om avdragsrätten: Vad står på spel? 8 2. Mellan dygd och egenintresse: Givandets pris och allmännyttans incitament Beskattning och civilsamhälle Storbritannien: Mellan Amerika och Europa De nederländska pelarna: Civilsamhället och den kulturella mångfalden Tysklands civilsamhälle: Från kulturkamp till korporativism Norge som Sveriges framtid: Om avdragsrättens förverkligande i en folkrörelse demokrati Sverige, avdragsrätten och nya spelregler för den ideella sektorn: Systemskifte eller gammalt vin på nya flaskor? Avdragsrätt i Sverige? Slutsatser och framåtblickar 22

4 Boken ges ut av Sektor3 - Tankesmedjan för det civila samhället.

5 Förord I Sverige har vi sedan länge en tradition som utmärks av nära samarbete mellan offentlig sektor, folkrörelser, intresseorganisationer och ideella föreningar. Denna samverkan har uttryckts inte minst i ett omfattande stöd för civilsamhällets organisationer från det offentligas sida, något som har tagit olika former. Idag står vi emellertid inför en rad nya utmaningar inom välfärd och demokrati som kräver nytänkande, inte minst vad det gäller den framtida finansieringen av våra gemensamma åtaganden. I detta sammanhang är de flesta överens om att civilsamhället fortsatt kommer att spela en viktig roll som innovatör och partner, tillsammans med den offentliga sektorns aktörer, på både nationell och lokal nivå. Frågorna som rör formerna för denna samverkan och hur civilsamhället bäst finansieras är dock mer kontroversiella, och röster har höjts som efterlyser tydligare spelregler i dessa relationer. En möjlig väg framåt är att införa avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar, en reform som skulle uppmuntra till ett mer direkt stöd till forskning, demokrati och välfärd från medborgarnas sida. Frågan om avdragsrätt för ideella föreningar har då och då diskuterats i Sverige än så länge utan att ha resulterat i en lagändring. Sverige är ännu det enda landet i Europa helt utan en sådan möjlighet för individer och företag som vill skänka pengar till allmännyttiga ändamål. Mot bakgrund av den utredning som under juni 2009 ska lägga fram ett förslag på en ny lag som inför en sådan rätt tog Sektor3 initiativet till den föreliggande studien. Målet med boken har varit att skapa ett underlag för en debatt som Sektor3 och författarna menar är angelägen och som berör grundvalen för relationerna mellan stat och civilsamhälle. För att skapa en så bred fond som möjligt har vi valt att analysera inte bara debatt och lagstiftning i Sverige utan också i fem andra länder som, menar vi, erbjuder en rik flora av erfarenhet av olika sätt att finansiera

6 6 och strukturera det civila samhället och dess relationer till den offentliga sektorn. I detta arbete har vi haft privilegiet att tala med många olika experter som har varit till stor hjälp i vår forskning och analys, såväl genom sina egna skrifter som genom de råd och insikter de gett i samtal och intervjuer. I detta förord vill vi tacka dem för denna ovärderliga hjälp. Bland de nordiska forskarna vill vi framför allt tacka Filip Wijkström och Karl Henrik Sivesind. För analysen av Tyskland och Nederländerna kom Karla Simon, Paul Dekker, Tymen van de Ploeg, Jürgen Nautz och Rupert Graf Strachwitz att spela en stor roll. Vad det gäller USA fick vi tillfälle att tala med en rad ledande forskare, inklusive Stan Katz, Harvey Dale, Anthony Sebok, Dana Brakman Reiser, Kristin Goss och Stephen Diamond. Thea Lurie, som länge arbetat på Ford Foundation delade dessutom med sig av sina erfarenheter från insidan av en av världens stora allmännyttiga stiftelser. Vi vill också tacka Alice Bah Kuhnke, chef för Sektor3, och hennes kollegor Fia Jonsson och Erik Wagner för ett gott samarbete under arbetets gång. Detsamma gäller vår språkgranskare, Bo Heurling, vars noggranna läsning har lett till en mycket bättre och mer läsvärd bok. Lars Trägårdh och Johan Vamstad Hov och Malmö, 12 juni, 2009.

7

8 1. Debatten om avdragsrätten: Vad står på spel? Bakgrunden till denna studie är den diskussion som pågår om införande av avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar i Sverige. I nuläget intar Sverige en särställning i Europa som det enda landet utan sådan lag. I skrivande stund arbetar en statlig utredning med målet att i slutet av juni (2009) presentera ett förslag till en ny lag som medger sådan avdragsrätt. 1 Bortom den specifika frågan om avdragsrättens för- och nackdelar skymtar dessutom en mer allmän diskussion om behovet att skapa nya spelregler mellan offentlig sektor och civilsamhälle, i synnerhet vad det gäller frivilligorganisationernas insatser inom välfärdsproduktionen. Frivilligorganisationerna har under flera år pläderat för tydligare principer i umgänget med det offentliga och kräver å ena sidan att de idéburna organisationernas viktiga roll erkänns tydligare och å andra sidan att deras autonomi, särart och egenvärde respekteras. 2 Regeringens svar på detta initiativ blev att ge Peter Örn i uppdrag att formalisera

9 9 förslag till nya spelregler, vilka lades fram i mars De gick sedan på remiss till föreningarna, och den 23 oktober 2008 fattade regeringen beslut om att bemyndiga statsråden Göran Hägglund, Maria Larsson och Nyamko Sabuni att skriva under överenskommelsen. För närvarande pågår försök att förankra och implementera spelreglerna på lokal nivå. I denna process kan man ana en vilja från såväl stat som civilsamhälle att överföra vissa funktioner till frivilligsektorn, vilket i sin tur väcker frågan om finansiering. Hårdraget kan man säga att valet står mellan att fortsätta att låta medborgarna i huvudsak betala via (ofrivilliga) skatter och att stegvis övergå till allt större andel (frivilliga) gåvor direkt till organisationerna. Men detta är också ett val som handlar om demokrati och styrning, om vem som har makten över produktion och utformning av centrala nyttigheter som utbildning, sjukvård och omsorg. En rörelse från beskattning till avdragsrätt skulle signalera ett systemskifte när det gäller de grundläggande principerna för vårt sociala kontrakt och hur vi finansierar vår välfärd. Syftet med föreliggande rapport är att bidra till djupare förståelse för vad som står på spel, om/när man inför en sådan lagstiftning, med avstamp i konkreta exempel från de länder, likt USA, där lagstiftningen redan existerar. Rapporten ska kunna utgöra ett underlag för en fortsatt debatt om ett möjligt införande av dylik lagstiftning i Sverige. Konkret är målet att kartlägga den lagstiftning, tillämpning och praxis som gäller för avdragsrätt för gåvor till olika kategorier av ideella och non-profitorganisationer i en rad länder, förutom Sverige även USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Norge. Ambitionen har varit att inte bara beskriva lagstiftningen i sig utan även att inkludera en översikt av existerande forskning, inklusive utredningar, kring frågan om avdragsrätt för gåvor med särskild betoning på eventuella komparativa studier. Utifrån denna beskrivande inventering analyserar vi dessutom konsekvenserna för civilsamhällets strukturering, specifikt hur lagstiftningen i olika länder

10 10 skapar varierande förutsättningar och incitamentsstrukturer för aktörer (välgörenhetsorganisationer, politiska föreningar, religiösa samfund, med flera) i civilsamhället. Rapportens upplägg I detta kapitel kommer vi att preliminärt diskutera vad vi ser som viktiga politiska frågor som knyter an till den mer avgränsade diskussionen kring en eventuell avdragsrätt för gåvor. Målet här är att erbjuda en tentativ förståelseram som kan vara till hjälp vid läsningen av de senare kapitlen. Vår utgångspunkt är att frågan om avdragsrätten är långt ifrån en oskyldig eller rent teknisk fråga. Snarare är det så, menar vi, att avdragsrätten likt stödet till föreningar baserat på medlemsantal är inbäddad i ett ideologiskt och normativt färgat synsätt på hur statens relation till det civila samhället bör se ut. Staten använder sin makt inte bara för att villkorslöst stödja civilsamhället utan även för att på olika sätt påverka och strukturera det. Vissa organisationer uppmuntras mer än andra och en del uppfattas rent av som hot mot statens integritet. Utan att se det som vår uppgift att välja sida normativt, tror vi att det är viktigt för den fortsatta debatten att vi synliggör vad det är som faktiskt står på spel. I bokens andra kapitel lägger vi fokus på en delvis mer teknisk och akademisk forskning som är av stor vikt, nämligen den som behandlar avdragsrätten i termer av incitamentsstruktur som sänker priset på gåvor och därför, i alla fall teoretiskt, leder till ökat givande. Efter en inledande diskussion om givandets logik och genes behandlar vi frågan om hur avdragsrätten faktiskt påverkar givandet för olika individer beroende på såväl utformningen av som storleken på avdragsrätten. I detta sammanhang tar vi även upp andra incitament som kan ses som alternativ till avdragsrätt. Vidare diskuteras närliggande frågor som i vilken mån offentliga bidrag påverkar viljan till privat givande. I kapitlen som följer är syftet att skapa en bred, komparativ och empirisk fond för diskussionen om avdragsrät-

11 11 tens öde i Sverige. Vi har valt ett hanterbart antal länder som vi tror är fruktbara att analysera. I det tredje kapitlet står USA i fokus, ett land som visserligen i flera hänseenden kan ses som så pass annorlunda än Sverige att relevansen kan uppfattas som begränsad. Men mot detta perspektiv står det faktum att USA mer än andra länder via sin lagstiftning har uppmuntrat och underlättat etableringen av non-profitföretag och ideella föreningar. Dessutom är forskningen kring denna sektor i USA mycket betydande och kunskapsproduktionen också finmaskig och sofistikerad. Det är också så att trots de skillnader både skenbara och reella som ofta framhävs i jämförelser mellan USA och Sverige, så är länderna också mycket lika i avgörande hänseenden. Båda länderna kännetecknas av att stora och vitala civilsamhällen har växt fram från talets mitt, och i såväl USA som Sverige har det statliga stödet om än väsentligen annorlunda utformat spelat en avgörande roll för denna historiskt förankrade utveckling. Slutligen bör också betonas att USA spelar en tung roll som förebild och referenspunkt även i Europa utan att för den skull kritiska perspektiv saknas. I kapitel fyra till sju följer sedan utblickar inom Europa. Vi beskriver lagstiftningen i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Norge och analyserar sedan den historiska kontexten och den politiska debatten i dessa länder. En målsättning här är att inte bara erbjuda ett smörgåsbord av de alternativ, som vi nu kan hämta inspiration från i Sverige, utan även att visa på den historiska och politiska logik som genomsyrar varje lands samtida lagstiftning. En viktig fråga att ställa är i vilken mån som specifika lösningar är överförbara eller så knutna till ett komplex av andra praktiker och institutioner att en sådan export blir svår. Storbritannien kan sägas utgöra en länk mellan USA och Europa, där viljan att å ena sidan begränsa statsmakternas roll och å andra sidan främja civilsamhällets autonomi dominerat, om än inte i samma utsträckning som i USA. Nederländerna är av intresse genom att i vissa avseenden vara mycket likt Sverige och i andra snarare representera

12 12 en mer kontinental modell. Likt Sverige är Nederländerna kännetecknat av ett stort och vitalt civilsamhälle och ett nära samarbete mellan stat och civilsamhälle. Men välfärdssystemen skiljer sig väsentligen åt i det att non-profitföretag och privata aktörer spelar en större roll i Nederländerna. Detta gäller även Tyskland vars samhälle framstår som mer toppstyrt och hierarkiskt än Nederländerna. I motsats till Sverige och Nederländerna, vilka ingår en liten grupp av länder med hög grad av social tillit, är inte heller den sociala tilliten i Tyskland utpräglat hög. Norge, till slut, är det av våra utvalda länder som påminner mest om Sverige i en rad hänseenden med ett i sammanhanget intressant undantag. Norge har redan tidigare experimenterat med att införa avdragsrätt för gåvor. Boken avslutas med två kapitel där fokus ligger på Sverige. I kapitel åtta presenterar vi inledningsvis det nuvarande rättsliga läget för att sedan historiskt beskriva tidigare försök att införa avdragsrätt. Därefter diskuterar vi mer allmänt hur det svenska civilsamhället är finansierat i dag, inklusive det stöd som organisationer och föreningar får från staten, samt hur skattereglerna generellt ser ut för de ideella organisationerna. För att ge ytterligare kontext placerar vi här Sverige i ett komparativt sammanhang som knyter an till diskussionerna i tidigare kapitel. I det avslutande, nionde kapitlet återvänder vi sedan till de stora principiella frågor som vi tidigare tagit upp i det inledande kapitlet. Syftet är dels att sammanfatta i huvudpunkter vad vi ser som viktiga principer som står på spel, dels att peka på hur dessa principer kan komma till konkret uttryck i en eventuell, kommande lagstiftning. Vad står på spel? Frågan om avdragsrätt kan tyckas vara ett utpräglat tekniskt spörsmål av intresse främst för skattejurister. Men bakom de visserligen intrikata och komplexa paragrafer, som utgör denna lagstiftning (eller förslag därtill), döljer sig en rad frågor av stor symbolisk och politisk dignitet. Ytterst rör det frågan om hur relationerna mellan stat och

13 13 civilsamhälle ska utformas, om vem som har makten över de frivilliga organisationerna, hur vår demokrati bör fungera och i vilken mån vi vill främja pluralism såväl politiskt som ekonomiskt. Sverige: Landet annorlunda Sverige är på många sätt ett extremt land, eller landet annorlunda som Thorleif Petterson och Yilmaz Esmer har beskrivit det. 3 Jämfört med andra länder är det svenska sociala kontraktet baserat på en paradoxal syntes av individualistiska och sociala värderingar, där ett långt gånget socialt trygghetssystem de facto har främjat det individuella oberoendet från familj, samfund, och privat välgörenhet. I en tidigare bok har en av oss beskrivit detta kontrakt som en allians mellan stat och individ, vad han kallar den svenska statsindividualismen. 4 Denna formulering kan tyckas antyda att de institutioner och organisationer som ligger mellan stat och individ, skulle vara svaga i Sverige, och då inte minst civilsamhället. Så är dock långt ifrån fallet. Poängen är snarare att även det svenska civilsamhället är genomsyrat av samma moraliska logik, nämligen en rörelse mot ökad jämlikhet och oberoende individer emellan. De tidiga svenska folkrörelserna var visserligen kollektiva kampinstrument, men syftet var att frigöra arbetare och bönder från ofrihet, ojämlikhet och kvasifeodala arbetsförhållanden och ett förnedrande beroende av väl görenhet och fattigvård på ålderns höst och i sjukdom. På liknande sätt syftade nykterhetsrörelsen just till att bryta alkoholberoendet och återupprätta individens värdighet. Och för frikyrkorna var kampen för religiös frihet knuten till viljan att försäkra individens fria val av form för umgänge med Gud. I alla fallen var folkrörelserna kännetecknade (åtminstone i teorin) av en föreningskultur som satte jämlikhet och demokrati i högsätet. Till en början stod kampen mot en överklassdominerad och auktoritär stat i förgrunden. Folkriksdagar ställdes mot den elitstyrda riksdagen i Stockholm och kravet på

14 14 rösträttsreform stod i centrum. Men den svenska politiska kulturen var av hävd statsvänlig och folklig med rötter i en tradition där bönderna varit unikt representerade i den gamla ståndsriksdagen där de ofta framstod som kungens främsta bundsförvanter. Och på lokal nivå hade allmogen länge åtnjutit ett långt gånget självstyre som nu kunde utvecklas och moderniseras. Mot bakgrund av detta historiska arv var det kanske inte så förvånande att folkrörelserna ganska snart och speciellt efter införandet av allmän rösträtt 1920 kom att utveckla ett mindre konfliktfyllt förhållande till statsmakterna. Med tiden kom relationen att bli alltmer nära, så till den grad att man redan på talet kom att tala om Sverige som en korporativ stat eller alternativt en folkrörelsedemokrati. Det svenska civilsamhället kom att kännetecknas av att det var medlemsbaserat och uppbyggt kring demokratiska värden, inklusive en föreningskultur med regelbundna möten, noggranna protokoll och formella omröstningar. När det statliga stödet för föreningarna utvecklades kom det också att kopplas till krav på sådana demokratiska värden och praktiker. Civilsamhällets röstfunktion kom att stå i centrum, även om många organisationer också kom att fungera som spjutspetsar och entreprenörer när det gällde en rad verksamheter, från social välfärd till trafiksäkerhet. Däremot kom viljan att nedmontera det gamla Fattigsverige att medföra att andra delar av civilsamhället fick mindre betydelse i Sverige än i många länder utanför Norden, där exempelvis välgörenhets- och välfärdsproducerande organisationer och stiftelser växte sig stora. Betoningen låg i stället på ett medborgarbaserat system där med tiden alla på lika villkor skulle få tillgång till grundläggande kollektiva nyttigheter som vård, skola och omsorg. Finansiering av denna välfärd skulle åstadkommas genom gemensamma skattemedel, och privata alternativ kom att begränsas eller i vart fall inte att systematiskt bli uppmuntrade. Tvärtom kom privata sjukhus, skolor, och välgörenhetsinstitutioner att förknippas med privilegier för de rika och förnedrande allmosor för de fattiga.

15 15 I Sverige som i resten av Norden kom ett folk eller medborgarbaserat system med generell räckvidd att bli idealet snarare än det halvprivata system kopplat till arbetsgivare och privata försäkringar och producenter av välfärd som kom att utmärka de kontinentaleuropeiska länderna. En annan viktig aspekt är att Sverige, som tidigare nämnts, länge har haft en politisk kultur som är jämförelsevis statsvänlig. Tanken att det civila samhällets institutioner skulle agera som en maktmotpol gentemot staten har inte varit speciellt framträdande. Inte heller har den politiska debatten dominerats av krav på pluralism, med undantag (i viss mån) för frikyrkornas kamp för erkännande. I Sverige har i stället den nationella tanken var den bärande. (National)staten kom att spela en tung roll, även i det demokratiska folkhemmets skepnad. Så det var naturligt att landet fortsatt hade en statskyrka (kanske något demokratiserad som folkkyrka ), nationella och offentligfinansierade universitet, kommunala skolor och äldrevård, landstingfinansierad och driven sjukvård och med tiden även dagis, förskolor och annan barnomsorg i offentlig regi. I detta perspektiv framstår tanken på avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar som ganska främmande. Snarare är detta en praktik som förknippas med värderingar som på många sätt går stick i stäv med svensk praxis. Att undandra den svenska demokratiska staten rätten att bestämma över exakt hur medborgarnas pengar används för förment allmännyttiga ändamål framstår åtminstone teor etiskt som både ett demokrati- och finansproblem. Å ena sidan skulle det potentiellt kunna innebära att stora resurser läggs på verksamheter vars prioritering inte sammanfaller med de demokratiska beslut som nationen via sina representanter i riksdagen bestämt. Å den andra kan man tänka sig ett nollsummespel där varje krona som undandras skatteverket på grund av avdrag minskar utrymmet för direkta bidrag till civilsamhället utifrån riksdagens beslut och prioriteringar i demokratisk ordning. Men sedan 1980-talet har det svenska social kontraktet nyanserats och

16 16 de traditionella offentliga monopolen har utmanats och i många fall nedmonterats. Själva begreppet civilsamhälle är en del av denna förändringsprocess som i dag uttrycks som en önskan att finna nya spelregler i umgänget mellan offentlig sektor och civilsamhälle. I dag har vi privata friskolor, en stark invandring med ökad etnisk och religiös mångfald som konsekvens, privata alternativ inom sjukvård och äldreomsorg och ett gryende intresse för sponsring och filantropi från såväl potentiella givare som mottagare. För dessa aktörer är förslagen om införande av avdragsrätt synnerligen intressanta, eftersom detta med tiden skulle kunna minska beroendet av offentliga medel. I denna korta sammanfattning av ett par viktiga drag som utmärker den svenska politiska kulturen skymtar redan flera viktiga frågor som inte enbart rör den svenska historiskt förankrade politiska kulturen utan som också är relevanta för debatten i många andra länder. Därför avslutar vi detta kapitel med att peka på ett antal teman som återkommer i senare kapitel och där det finns ståndpunkter av stor betydelse för hur vi kan förstå avdragsrättens skiftande politiska pregnans i olika länder. Religionsfriheten I länder som USA, Tyskland och Nederländerna är historiskt sett det civila samhällets historia tätt sammanflätad med frågan om religionsfrihet. Det är knappast en överdrift att säga att de konstitutionellt förankrade fri- och rättigheterna i USA ytterst kan härledas till kampen för religionsfrihet. Den amerikanska revolutionen riktades inte bara mot den brittiska staten och dess iver att beskatta utan att låta de amerikanska kolonisterna ha en röst, utan den var än mer rotad i kolonisternas flykt undan den anglikanska kyrkans förföljelse av religiösa minoriteter. Att samfunden garanterades frihet och oberoende samtidigt som alla försök att skapa en amerikansk statskyrka förbjöds i konstitutionen fick konsekvenser för hela det amerikanska sociala och politiska systembygget. Inte bara kyrkor och andra samfund kom att skyddas och med tiden befrias från allehanda skatter, inklusive avdrags-

17 17 rätt för deras donatorer. Detta kom även att gälla alla de institutioner som startades i samfundens regi, däribland många universitet och sjukhus som finns än i dag, även om inte alla har en formellt religiös identitet längre (Harvard och Yale för att ta två exempel). I motsats till exempelvis svenskarna är amerikanerna i hög grad religiöst aktiva och samfunden blomstrar mer än kanske någonsin förr. Till viss del kan samfundens starka ställning härledas till deras komplexa sociala roll som löper vida bortom rena trosfrågor och religionsutövning. Samfunden fyller en rad behov genom att driva skolor och sjukhus, genom att erbjuda omsorg, stöd och rådgivning i allehanda frågor, från de rent andliga till de mest krassa. Även i Nederländerna har den traditionen med tolerans för oliktänkande sina rötter i den religiösa pluralism som utmärker landet sedan länge. I ett läge, där de flesta europeiska länder, inklusive Sverige med kungen i spetsen, valde att förtrycka religiös mångfald och frihet och i stället ge monopol till en trosinriktning, kom Nederländerna att finna en väg till fredlig samexistens mellan katoliker och kalvinister. I dess moderna förlängning kom detta att leda till en samhällsordning där landet, dess politiska struktur och dess välfärdssystem är uppbyggt kring så kallade pelare. Bland dessa finner man inte bara katoliker och kalvinister utan även sekulära gemenskaper som har sina ursprung i politiska rörelser (arbetarrörelsen, liberalerna, etc). I Tyskland kan man lätt finna ett mönster som liknar det nederländska, även om det inte är fullt lika utvecklat, formaliserat och utpräglat. Historiskt sett är den politisktreligiösa kompromissen av ett mera färskt datum med rötter i Bismarcks försök att förtrycka den katolska kyrkan i samband med Tysklands enande efter 1871 och den framgångsrika Kulturkampf som katolikerna svarade med. Men i dag har Tyskland en hel del gemensamt med USA i sin federala struktur och med Nederländerna vad gäller samfundens starka roll inom välfärd och omsorg. Detta sociala kontrakt finner även uttryck i subsidiaritetsprincipen, vilken är av katolsk härkomst men speciellt utvecklad

18 18 i Tyskland (och sedan exporterad till EU). Tanken här är att allt som kan utföras på en lägre, mer lokal nivå bör också utföras där. I traditioner som dessa är avdragsrätten för gåvor, likt befrielse från inkomst- och fastighetsskatt, både symboler och handfasta garantier för att religiösa samfund fortsatt är ekonomiskt oberoende och därmed skyddade från statlig klåfingrighet. Givandet som dygd, skatt som ett ok Det religiösa elementet tar sig även uttryck i omhuldandet av givandet i sig. Charity eller caritas är centrala begrepp inom den kristna etiken, och detta är en maxim som har förstärkts i takt med att samhällen som det amerikanska blivit allt mer marknadsliberala. Å ena sidan bejakas lusten efter profit, ekonomisk tillväxt och skapandet av stora personliga förmögenheter, å den andra förväntas både rika och mindre bemedlade att ge tillbaka till samhället och framför allt till de mindre lyckligt lottade. Men givandet kommer inte enbart rena välgörenhetsorganisationer till godo utan även skolor och universitet mottar av betydande summor, i form av såväl stora donationer i miljondollarklassen som mer blygsamma gåvor på 100 dollar eller mindre. Givandet är på detta sätt en handling som kontrasterar mot bilden av USA som ett renodlat och krasst marknadssamhälle. Samtidigt är detta en form av transferering av pengar från rika till fattiga som har en helt annan ställning än skatter, speciellt i USA. Om gåvan är frivillig och ger givaren en varm känsla inombords, så är skatten en pådyvlad plåga som snarare är förknippad med oro, ängslan och ilska. Och gåvans centrala ställning är också symboliskt erkänd via skattesystemet och avdragsrätten. I ett land som Sverige är gåvans moraliska ställning mer komplex, vilket har mindre att göra med givandet i sig än med mottagandet. Om charity klingar positivt på engelska gäller detta inte på samma sätt för välgörenhet, eftersom detta även är förknippat med en ojämlik maktrelation och ett förödmjukande personligt beroende. Symptomatiskt är givandet i Sverige mindre

19 19 problematiskt när adressaten inte befinner sig i Sverige, vilket avspeglas i den internationella biståndsverksamhetens starka ställning i de nordiska länderna. Om distansen mellan givare och mottagare är geografiskt och kulturellt stor, blir de moraliska riskerna för givaren mindre. Beroende på caritas ställning som moralisk princip blir det med andra ord mer eller mindre angeläget att skattelagsmässigt betona givandet som samhällelig dygd. I samhällen där välgörenhetstanken är mindre central kan behovet av sådan symbolik saknas eller i varje fall ha ett mer ringa stöd bland befolkningen. Maktdelningsprincipen och demokratin Diskussionen om religionsfrihet knyter an till en annan viktig fråga av relevans för avdragsrätten. I USA är den konstitutionellt förankrade religionsfriheten kopplad inte bara till en vilja att främja tolerans för oliktänkande och oliktyckande utan också till en djup skepsis mot en alltför stor stat och all form av maktkoncentration. I detta perspektiv blir avdragsrätten ett sätt att försäkra att pengar slussas direkt från medborgarna till deras organisationer utan att gå igenom staten via beskattning och byråkrati. Huvudtanken är att begränsa statens storlek och makt samt att samtidigt uppmuntra till självorganisering inom civilsamhället. Detta är vad vi kan kalla ett klassiskt liberalt synsätt, inom ramen för vilket (majoritets-)demokratin i sig kan bli ett hot mot samhällets och medborgarnas frihet. Denna risk kan minimeras på lite olika sätt: genom att maktdelningsprincipen genomförs och skrivs in i konstitutionen genom att en federal ordning skapas där centralmakten balanseras av delstaterna genom en rättighetskatalog som skyddar individer och minoriteter genom att civilsamhällets institutioner görs så starka och oberoende som möjligt i relation till staten.

20 20 Sett i ett (annat) demokratiskt perspektiv ter sig saken annorlunda. Det är inte bara så att maktdelningsprincipen kan tyckas ge alltför stor makt åt vissa individer eller grupper (högsta domstolen, till exempel, eller en president eller ett överhus i ett parlament) utan problem kan även uppstå om organisationer inom civilsamhället blir alltför stora och oberoende av den demokratiska staten. Inte minst kan krav på rättvisa, jämlikhet och allas lika rätt till grundläggande resurser ställas mot civilsamhällets vilja till oberoende. Detta gäller speciellt då non-profitföretag, stiftelser och ideella föreningar arbetar med att erbjuda välfärdsservice snarare än att ge röst åt politiska åsikter och intressen. Men det kan även gälla åtaganden bortom vård, skola och omsorg, till exempel universitet och högskolor, forskning, utvecklingshjälp till tredje världens länder och mycket annat. Demokratifrågan är viktig inte bara för organisationsväsendets externa mål och medel utan även för dess interna organisation. Vi har tidigare nämnt att det stöd, som i Sverige utgår till medlemsbaserade föreningar, är villkorat. Föreningar som är odemokratiska till sin struktur eller som har odemokratiska eller kriminella syften kan inte räkna med bistånd. I USA kan även stiftelser och nonprofitföretag, som saknar demokratisk struktur, räkna med att gåvor till dem är avdragsgilla om vissa andra villkor är uppfyllda (se kapitel 3). Det är alltså uppenbart att olika västerländska demokratier bär med sig olika uppfattningar om vad demokrati praktiskt innebär och framför allt vilka de yttersta trumfkorten är. I USA till exempel tycks religionsfrihet och maktdelning vara viktigare än organisationernas interna demokrati. I Sverige, med dess folkrörelsetradition, är statens stöd kopplat till just tanken på föreningsväsendet som en demokratiskola. Samtidigt vill vi redan här betona att skillnaderna inte är fullt lika tydliga i praktiken. Icke desto mindre är det av intresse att identifiera de grundläggande, idealtypiska principer som blir viktiga inte minst när politiska debatter då och då blossar upp.

21 21 Pluralism och mångfald Närliggande frågan om maktdelning är föreställningen om civilsamhället som pluralismens och mångfaldens kuvös. Vi har redan diskuterat hur kampen för den religiösa mångfalden har varit central för utvecklingen av civilsamhället i flera länder, inklusive Sverige, där de senare folkrörelserna (arbetarerörelsen, kvinnorörelsen, etc) följt i de spår som frikyrkorörelsen plöjde upp med en början redan i det tidiga 1800-talet. Men pluralismidealet är i dag kanske starkare än någonsin och börjar alltmer tydligt komma i konflikt med de etablerade majoritetsdemokratiska traditionerna i Europa. Här utgör USA ett särfall som på gott och ont har mycket att lära dagens Europa om de utmaningar som följer med utvecklingen från nationalstat mot multikulturellt samhälle. Etnisk och religiös mångfald tar sig uttryck i civilsamhällelig organisering och politisk kamp för erkännande av särart och rätten att organisera egna gemenskaper med egna skolor och omsorgsinstitutioner. I USA är denna dynamik väl förankrad i en politisk tradition där ingen kyrka eller nationalitet kommit att bli statsbärande. Visserligen var USA länge dominerat av en viss etnisk grupp (anglosaxare) och en viss religiös tendens (olika protestantiska kyrkor och sekter), men konstitutionen förnekade i princip just statskyrkor och statsnationer och med tiden kom invandringen att befästa denna princip även i den empiriska verkligheten. Rätten att organisera sig som subnationella gemenskaper, vilka åtnjuter hög grad av autonomi, har funnit uttryck i bland annat avdragsrätten som främjat associationerna politiskt, symboliskt och ekonomiskt. I stället för att se dessa gemenskaper som hot mot den nationella kulturen, vilket i dag ofta är fallet i Europa, uppfattas denna mångfald i USA som en väsentlig aspekt av den nationella identiteten och en källa till USA:s särart, storhet och fortsatta attraktionskraft. Den amerikanska drömmen omfattar bland annat just idén om the hyphenated American: att man inte tvingas till ett val mellan sin ursprungs-

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Frihet utan oberoende

Frihet utan oberoende Frihet utan oberoende Civila samhället och relationen till stat och kommun Andreas Linderyd Förord Frihet utan oberoende. Bokens titel syftar på det civila samhällets relation till den offentliga sektorn.

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer