.16. Delårsrapport januari juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".16. Delårsrapport januari juni"

Transkript

1 .16 Delårsrapport januari juni EKN:s garantigivning ligger på samma nivå som föregående år. Intresset för affärer till Iran syns i periodens utfärdade offerter.

2 PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet EKN garanterade 893 (807) exportaffärer till 113 länder till ett värde av 16,7 miljarder kronor (16,7). 44 (51) företag tillkom som nya kunder. Offertvolymen uppgick till 24,0 miljarder kronor (32,5), en minskning med 26 procent. Garantivolymen för små och medelstora företag var i samma nivå som föregående år, 1,3 miljarder kronor. Antalet garanterade affärer för dessa företag minskade till 289 (339). Siffror inom parentes avser motsvarande siffror för samma period föregående år. Periodens affärer jan jun 2016 jan jun 2015 Offerter, antal Offertvolym, mkr Garanterade affärer, antal Garantivolym, mkr Skadeutbetalningar Periodens resultat, mkr Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr Utestående offerter Utestående garantier Reservering för risken i engagemanget Eget kapital EKN DELÅRSRAPPORT 2016

3 GD HAR ORDET Affärsmöjligheter i osäker tid att Iran har fått igång betalningsflödena och EKN har därmed uppgraderat Iran till landriskklass 6, från 7. När jag tillträdde mitt uppdrag som generaldirektör för EKN i våras klev jag rätt in i världshandeln. Samtidigt som det råder politisk oro på många håll i världen och tillväxttakten i världsekonomin är fortsatt svag, finns det goda affärsmöjligheter. Sveriges exporterande företag har vad världen efterfrågar och når ut på alla marknader. Det gäller såväl de stora koncernerna som de med-elstora och små företagen. EKN:s garantigivning ligger på samma nivå som föregående år. Företagen efterfrågar garantier för att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga betalningsvillkor. Under mina första månader på EKN har jag hunnit träffa en del av våra kunder och diskuterat exportföretagens och bankernas utmaningar. EKN har en viktig roll att göra marknader och affärer tillgängliga för svenska företag. Efter sanktionslättnaderna i början av året blev Iran återigen en exportmarknad med stor potential för svenska företag och i april besökte EKN:s styrelse landet. Vi träffade institutioner, företag, banker och svenska företag på plats och möttes av ett stort intresse för vad Sverige har att erbjuda. Många exportföretag uttrycker stora förväntningar på handeln med Iran. EKN öppnade för garantigivning så snart sanktionslättnaderna kom till stånd. Nu har också Iran betalat tillbaka merparten på de gamla fordringarna, som uppkom när sanktionerna infördes. Återbetalningarna visar Under de senaste åren har EKN satsat stort på att nå ut till fler små och medelstora företag. Jag har under mina första månader på EKN hunnit träffa flera företagare runt om i landet. En del av dem gör någon enstaka affär där behovet av EKN uppstår, på grund av en ny kund, en ny marknad eller en större order. Andra företag arbetar nära EKN och drar nytta av EKN:s garantier i många fler affärer. Vi har kontor även i Malmö, Göteborg och Umeå och medarbetare som ständigt reser i sina regioner och träffar företag. Vi ska fortsätta att göra mer för småföretagen. Inte minst tillsammans med Almi och Business Sweden. Fallande råvarupriser har dämpat tillväxten i världsekonomin och britternas val att lämna EU dämpar ytterligare. De låga råvarupriserna och den politiska oron i världen hämmar utvecklingen för många utvecklings- och tillväxtländer. Under första halvåret har EKN ändrat landriskklass för elva länder, varav åtta har placerats i en sämre landriskklass. Vi ser också en ökning av problemaffärer och skador som medför att EKN gör ett negativt halvårsresultat. EKN har under många år byggt upp en stark, finansiell ställning för att med egna medel hantera skador. Många gånger är det möjligt för EKN att återvinna hela eller delar av de fordringar vi övertagit vid skador, så som har varit fallet med betalningarna från Iran. Både när affärerna går som planerat och när det finns problem är det viktigt att ha en nära relation med de svenska exportföretagen och deras kunder och finansiärer runt om i världen. Jag ser fram emot vårt samarbete och att utveckla en verksamhet som bidrar till att svensk export växer i världen. Anna-Karin Jatko, Generaldirektör 3 EKN DELÅRSRAPPORT 2016

4 OMVÄRLDSANALYS En världsekonomi utan kraft Asiens ekonomier fortsätter att växa, men i övriga regioner saknas tillväxtkraft. Råvaruprisfall, brist på reformer och politisk oro påverkar. Oljeproducerande länders köpkraft minskar, och därmed svensk export till dessa länder. Tillväxten i den globala ekonomin bedöms bli oförändrad i år jämfört med IMF:s prognos för 2017 visar visserligen en viss ökning i tillväxttakten, men i prognosen betonas osäkerhet och en risk för lägre tillväxt. Britternas val att på sikt lämna EU är en ny negativ faktor för världsekonomin, i synnerhet för den ekonomiska aktiviteten inom EU. I Asien är tillväxten fortsatt god. För Afrika, Latinamerika och OSS kommer 2016 däremot att vara ett förlorat år. Till stor del är den låga tillväxttakten kopplad till fallet i råvarupriser. Men även brist på ekonomiska reformer och politisk turbulens, som i Brasilien, har bidragit. Länder med mer diversifierade ekonomier och ett lägre beroende av råvaror har en mer stabil ekonomiskt utveckling. RÅVARUPRISER FALLER INTE LÄNGRE Fallet i världsmarknadspriserna på råvaror under de senaste tre till fyra åren verkar nu ha bottnat för basmetaller och bränsle. De sjunkande råvarupriserna har lett till en anpassning nedåt på produktionssidan, vilket har minskat utbudet och stabiliserat priserna. Oljepriset har stigit något sedan bottennoteringarna kring 30 USdollar per fat. För det kommande året pekar flera prognoser på ett pris kring 50 US-dollar per fat, med något stigande priser de följande åren. De råvaruproducerande länderna är i en fas av anpassning till lägre exportintäkter och svagare statsfinanser. Dessa länders statsbudgetar är ofta beroende av intäkter från råvarusektorn. Mer stabila världsmarknadspriser på råvaror och på något års sikt försiktigt stigande priser, förbättrar tillväxtutsikterna och därmed ökar importbehoven i många länder. Svensk exportnäring kommer att gynnas av detta och ett ökat behov av riskavtäckning blir en följd av denna utveckling. RISKPREMIER ÖKAR INTE LÄNGRE Efterfrågan på EKN-garantier för affärer i OECD:s höginkomstländer har ökat igen. Det beror bland annat på kostnaden för finansiering på marknaden, behovet av finansiering från flera källor och affärernas storlek. Trenden med stigande riskpremier för företagsobligationer, från sommaren 2014, bröts i början av innevarande år. Stabila riskpremier kan förväntas i det korta perspektivet. Finansieringsmöjligheterna är därför förhållandevis gynnsamma, för företag med god kreditvärdighet. Utmärkande för perioden är att kreditvärdigheten för de tillväxt- och utvecklingsländer som är beroende av råvaruexport, nu har påverkats av de under flera år låga världsmarknadspriserna. Tydliga exempel på denna effekt är de två oljeproducenterna Nigeria och Angola. De råvaruberoende ländernas import minskar och därmed följer minskad svensk export och generellt låg garantigivning till denna typ av ekonomier. 4 EKN DELÅRSRAPPORT 2016

5 OMVÄRLDSANALYS EKN:s syn på världen Landriskklass 0 Landriskklass 1 Landriskklass 2 Landriskklass 3 Landriskklass 4 Landriskklass 5 Landriskklass 6 Landriskklass 7 Landsriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Oklassificerat Under perioden ändrade EKN landriskklass för elva länder. Tre länder uppgraderades och åtta länder nedgraderades. LÄGRE RISK I TRE LÄNDER Iran uppgraderades till landriskklass 6, från 7. Att de flesta sanktionerna mot Iran togs bort i början av året bidrog till att en stor del av de skulder som landet hade dragit på sig under sanktionsperioden kunde återbetalas. Detta samt en låg skuldsättning och betydande valutatillgångar motiverade en lägre riskklassificering. Nya affärer och betalningar kan nu genomföras. Seychellerna uppgraderades till landriskklass 6, från 7. Anledningarna var främst förbättrad offentlig skuldsituation och en stärkt valutareserv. Bermuda uppgraderades till landriskklass 2, från 3. För Bermuda var orsakerna till uppgraderingen bland annat starka institutioner, utvecklade kommersiella lagar och en trovärdig tillväxtorienterad politik. HÖGRE RISK I ÅTTA LÄNDER Under halvåret har EKN nedgraderat åtta länder. Huvudorsaken till nedgraderingarna var de lägre råvarupriserna, som har påverkat såväl exportintäkter som statsfinanser. I det kortare perspektivet har inte länderna kunnat möta detta genom åtstramningar och reformer. Strukturella reformer för att stärka skatteintäkterna och öka den privata sektorns konkurrensförmåga har inte heller genomförts i tillräcklig takt och med tillräcklig omfattning. De nedgraderade länderna är: Kazakstan till landriskklass 6, från 5, Algeriet till landriskklass 4, från 3, Oman till landriskklass 3, från 2, Nigeria till landriskklass 6, från 5, Angola till landriskklass 6, från 5, Zambia till landriskklass 6, från 5, Namibia till landriskklass 4, från 3 och Papua Nya Guinea till landriskklass 6, från 5. 5 EKN DELÅRSRAPPORT 2016

6 PERIODENS GARANTIGIVNING Garantigivning i nivå med föregående år Efterfrågan på EKN:s garantier ligger på samma nivå som första halvåret förra året. Några stora affärer bidrar till att en större andel av garantivolymen är för affärer till höginkomstländer inom OECD. Intresset för Iran märks i periodens offertgivning. Garantigivningen under halvåret uppgick till 16,7 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som första halvåret föregående år. Antalet garanterade affärer ökade till 893 från 807. Periodens tre största garanterade affärer har gått till höginkomstländer inom OECD. Dessutom har flera av de garanterade affärerna varit telekomaffärer i Europa. Det gör att en betydligt större andel av garantivolymen än föregående år 42 procent jämfört med 18 procent är för affärer till höginkomstländer inom OECD. Utfärdade offerter uppgick till 24,0 miljarder kronor, jämfört med 32,6 miljarder kronor. Antalet offerter ökade till från 886. Några av de större offerterna är för affärer till Iran. Intresset från exportföretagen för EKN:s möjlighet att garantera affärer till Iran har varit stort. SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS EXPORT Garantigivningen till små och medelstora företag uppgick till 1,3 miljarder kronor vilket är samma nivå som första halvåret föregående år. Antalet garanterade affärer minskade till 289 från 339. Vid halvårsskiftet var 246 små och medelstora företag aktiva kunder hos EKN. Det är en minskning med 16 företag. EKN har en stor omsättning av kunder i segmentet små och medelstora företag. Varje år är det mellan femtio och hundra företag som inte återkommer nästa år och samtidigt är det mellan femtio och hundra företag som är nya kunder eller som inte varit kunder på flera år, som återkommer. Under första halvåret blev 30 små och medelstora företag nya kunder hos EKN, jämfört med 46 företag samma period föregående år. Enligt EKN:s årliga undersökning av små och medelstora företags export är det för tredje året i rad rekordmånga företag i detta segment som exporterar till tillväxtmarknader. Det finns en fortsatt vilja att satsa på tillväxtmarknader, men de positiva signalerna har tonats ned något. PROBLEMAFFÄRER OCH SKADOR Under slutet av 2015 och första halvan av 2016 har både skadeutbetalningar och risken för ytterligare skadeutbetalningar i problemaffärer ökat. EKN har därför ökat reserveringen för framtida skadeutbetalningar, som påverkar EKN:s ekonomiska resultat. Skadeutbetalningarna ökade från 188 miljoner under första halvåret 2015 till 708 miljoner kronor under första halvåret Ökningen av problemaffärer och skador är huvudsakligen relaterade till några större affärer, även om det samtidigt också finns ett antal mindre affärer med problem i EKN:s engagemang. ANSVARSFULL EXPORT Av de 893 affärer som EKN garanterade under perioden, var fem affärer A-klassade och 393 affärer B-klassade. A innebär en påtaglig risk för miljö och social påverkan. I dessa affärer har EKN särskilt granskat risken för negativ påverkan och bedömt hur risken ska hanteras, för att säkerställa att EKN följer policyn om ansvarsfullt företagande i garantigivningen. Av periodens garantivolym på 16,7 miljarder kronor utgjorde 10,0 miljarder kronor A- och B-klassade affärer. 6 EKN DELÅRSRAPPORT 2016

7 RESULTAT OCH RESERVER Resultat och reserver Resultatet för perioden uppgick till miljoner kronor, jämfört med 992 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Skillnaden förklaras främst av ökade skadeutbetalningar och reserveringar för kommande skadeutbetalningar. Premieintäkterna minskade till 451 miljoner kronor under första halvåret 2016, jämfört med motsvarande period föregående år, 805 miljoner kronor. Minskningen förklaras huvudsakligen av minskade premieinkomster från nya garantier och ökade behov av reserveringar i tidigare garanterade affärer med riskökning. Försäkringsersättningarna uppgick under perioden till miljoner kronor jämfört med -5 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Försäkringsersättningarna utgörs av kostnader för skador som belastar perioden, återvinningar från tidigare skador samt värdeförändringar på utestående skadefordringar. Merparten av ökningen av skadeutbetalningar och skadereserveringar är hänförliga till ett par större affärer. Driftskostnaderna uppgick till 118 miljoner kronor och är åtta miljoner kronor högre än motsvarande period De finansiella posterna uppgick till 691 miljoner kronor och har ökat jämfört med föregående halvårs 297 miljoner kronor. Ökningen förklaras huvudsakligen av realisering av ränteintäkter i förvaltningen av EKN:s tillgångar och räntejustering av efterskottspremier. Samtidigt har valutaresultatet minskat från 93 miljoner krono första halvåret 2015 till -3 miljoner första halvåret Vid skadereglering tar EKN över garantitagarens fordran på gäldenären, nettovärdet av dessa fordringar var 1,5 miljarder kronor och har minskat med 0,6 miljarder sedan årsskiftet. Framtida förväntade premieinbetalningar uppgick till 4,7 miljarder kronor, en ökning med 3,3 miljarder kronor sedan föregående år. Reserveringarna för förväntade förluster i EKN:s affärer uppgick till 12,4 miljarder kronor och har ökat med 2,6 miljarder sedan årsskiftet. Ökningen förklaras av ökade reserveringar för affärer där skadeutbetalningar är genomförda eller sannolika. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av första halvåret 2016 till 21,0 miljarder kronor jämfört med 23,2 miljarder vid årsskiftet. Minskningen i det egna kapitalet förklaras i allt väsentligt av större reserveringar för framtida skador. UTRYMME FÖR NYA GARANTIER Exportkreditgarantiramen uppgår till 450 miljarder kronor. EKN utnyttjade vid halvårsskiftet 245 miljarder kronor, vilket är 14 miljarder mindre än vid årsskiftet. Investeringsgarantiramen uppgår till 10 miljarder kronor och utnyttjades med 4,1 miljarder. STARK FINANSIELL STÄLLNING Per den 30 juni 2016 hade EKN likvida medel som uppgick till 27,7 miljarder kronor, en ökning med 0,5 miljarder kronor sedan årsskiftet. Huvuddelen av EKN:s tillgångar är placerade i Riksgäldskontoret. 7 EKN DELÅRSRAPPORT 2016

8 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Resultaträkning i sammandrag Belopp i mkr jan jun 2016 jan jun 2015 Premieintäkter Övriga intäkter 1 4 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Rörelseresultat Finansiella poster PERIODENS RESULTAT Balansräkning i sammandrag Belopp i mkr Kassa och värdepapper Fordringsvärdet Premiefordringar Övriga tillgångar Reservering Latent skuld till statskassan Övriga skulder EGET KAPITAL EKN DELÅRSRAPPORT 2016

9 Hilanders AB EKN DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. Exportkreditnämnden Kungsgatan 36, Box 3064, Stockholm Tel

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Delårsrapport JANUARI AUGUSTI.18

Delårsrapport JANUARI AUGUSTI.18 Delårsrapport JANUARI AUGUSTI.18 Perioden i korthet Två av EKN:s genom tiderna största garantier avseende privata köpare ställdes ut under perioden, vilket fördubblade garantivolymen. Utfärdade garantier

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Delårsrapport JANUARI APRIL

Delårsrapport JANUARI APRIL Delårsrapport JANUARI APRIL.19 Perioden i korthet EKN utfärdade garantier till ett värde av 23,2 miljarder kronor (19,5 miljarder kronor). Antalet affärer som EKN garanterade är fler än föregående år.

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015

Delårsrapport. januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 TILLVÄXTMARKNADER DOMINERAR GARANTIVOLYMEN. REKORDHÖGT ANTAL GARANTERADE EXPORTAFFÄRER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG. Perioden i korthet EKN garanterade 807 (761) exportaffärer

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR Delårsrapport 2010 Q2 EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR 1 Perioden i korthet Fortsatt stor efterfrågan på EKN:s garantier. Antal ansökningar under perioden var 1464,

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet För små och medelstora företag garanterade EKN 365 exportaffärer till ett värde av 1,7 miljarder kronor, en

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december 2018 Stark svensk export trots konjunkturavmattning SEK:s Exportkreditbarometer December 2018 SEK:s tolfte Exportkreditbarometer med resultat från

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012 Avvaktande marknad Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 % Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Postens försäkringsförening. Org nr Delårsrapport

Postens försäkringsförening. Org nr Delårsrapport Postens försäkringsförening Org nr 816400-4163 Delårsrapport 1 januari 2011 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten (Siffrorna inom parentes avser januari juni 2010.) PFF försäkrar sjukpension och familjepension

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

De/årsrapport januari - juni 2011

De/årsrapport januari - juni 2011 ------ i) De/årsrapport januari - juni 2011 Första halvår 2011 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 284 (272) miljoner kronor. Första halvårets resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Urstarka finanser hos svenska exportföretag

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Urstarka finanser hos svenska exportföretag AB Svensk Exportkredit Urstarka finanser hos svenska exportföretag 1 SEK:s Exportkreditbarometer juni 2018 SEK:s elfte Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar att: Exportföretagens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Första halvår 2010 i sammandrag

Första halvår 2010 i sammandrag De/årsrapportjanuari - juni 2010 Första halvår 2010 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 272 (253) miljoner kronor. Första halvårets resultat efter skatt uppgick till -92 (I 402)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet

Läs mer

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Angola LANDRISKKLASS 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 102 MSEK

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer

Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer Länsförsäkringar AB (publ) Organisationsnummer 556549-7020 Verkställande direktören för Länsförsäkringar Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556549-7020, får härmed på styrelsens uppdrag avge delårsrapport

Läs mer

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16 När företagen har vad världen efterfrågar Årsredovisning.16 Innehåll Året i korthet 4 GD har ordet 6 Resultatredovisning 8 Omvärlden 12 Garantigivning 16 Riskutveckling 24 Samverkan 30 Finansiell redovisning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-mars 2018

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr

PostNord Försäkringsförening Org nr PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Allmänt om verksamheten (Siffrorna inom parentes avser per den 30 juni 2017) PostNord Försäkringsförening (PFF) försäkrar

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring.

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett stabilt resultat före kreditförluster för första halvåret 2014. Reserverade kreditförluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 Jämförelsesiffror för halvåret 2013 är ej omräknade enligt IFRS. SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan jun

Läs mer

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn. Årsredovisning.13 Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.se under året är Dockstavarvet, som tillverkar

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 KVARTAL 1 (JANUARI MARS) 2019 Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr eller 4 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER -- /LANDRISKKLASS LANDRISKANALYS Landriskklasserna går från till. Ju lägre tal, desto bättre kreditvärdighet. Kärnteknikavtalet sätts på prov Sanktionslättnaderna i januari har gett ett ekonomiskt uppsving.

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilket

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2011 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2011 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN SJUNKER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) TREDJE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 25 AUGUSTI 16 Exportchefsindex, EMI, föll till 53,9 det tredje kvartalet, från 58,8 det andra kvartalet. Trots nedgången

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 MVV Holding AB, 556557-8142 Sidan 1 av 9 MVV Holding AB Delårsrapport januari - juni 2011 Koncernen i sammandrag Nettoomsättningsökning med 49,7% till 22,9 (15,3) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 2,8

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason Årsredovisning 2014 Satsningar på etablering av nya kontor och utökade samarbeten med andra aktörer ökade garantivolymen för små och medelstora företag till 3,1 miljarder kronor. Omslagsbild: Ramnäs Bruk

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 ÖKAD OMSÄTTNING MED STABIL AVKASTNING Januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 694,9 mkr Resultatet före skatt uppgick till 57,5 mkr Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2016 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73 Årsredovisning.12 Sid 6 8 GD har ordet: Stark efterfrågan i osäker tid. Sid 10 11 Utdragen återhämtning. Sid 16 18 Affärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn. Sid 25 29 Små och medelstora

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ett år med världens möjligheter.17

ÅRSREDOVISNING. Ett år med världens möjligheter.17 ÅRSREDOVISNING Ett år med världens möjligheter.17 Innehåll Året i korthet 4 GD har ordet 6 Resultatredovisning 8 Uppdrag, leverans och kostnad 8 Mål och resultat 10 Omvärlden 12 Garantigivning 16 Riskutveckling

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Exportkreditnämnden rttlivat 2,719-01- 0 Regeringsbeslut 1111:11 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2018-12-20 UD2018/03351/FH UD2018/21158/FH (delvis) UD2018/21194/FH Exportkreditnämnden Box 3064 103 61 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2018

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2018 Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2018 DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2018 April - juni 2018 (kvartal två) Nettoomsättningen uppgick till 24 868 (6 857) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Svensk export går starkt

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Svensk export går starkt AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Svensk export går starkt Exportkreditbarometern juni 1 SEK:s Exportkreditbarometer juni I denna nionde Exportkreditbarometer presenteras resultat från

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017 Göteborg 2017-10-20 Delårsrapport perioden januari-september 2017 Kvartal 3 (juli september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer