Sid 6 8 Sid Sid Sid Sid Sid Sid Sid 69 73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73"

Transkript

1 Årsredovisning.12 Sid 6 8 GD har ordet: Stark efterfrågan i osäker tid. Sid Utdragen återhämtning. Sid Affärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn. Sid Små och medelstora företag exporterar globalt. Sid Hållbarhetsarbete i utveckling. Sid Rekordstort internationellt möte i Stockholm. Sid Kapacitet för nya affärer. Sid Resultatanalys.

2 Uppdraget EKN:s uppdrag är att främja svensk export och det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft. EKN försäkrar företags och bankers risk för utebliven betalning. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier. EKN är ett komplement till privat försäkring och finansiering.

3 Innehåll 4 Året i korthet 6 GD har ordet 9 Omvärldsanalys 14 Exportmöjligheter 32 Ansvarsfull export 40 Samverkan 48 Kompetens 56 Risk och reservering 68 Redovisning 94 Revisionsberättelse 96 Styrelse 98 Ledning 1

4 ÅRET I KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet En tredjedel av nya offerter och garantier var för affärer till länder inom OECD. Betalningsdröjsmålen ökade, främst för affärer i Iran. Skadeförebyggande och skademinimerande åtgärder ledde till att merparten av problemen kunde lösas. EKN stod värd för exportkreditinstitutens branschförening Bernunionens årsmöte. SKADEERSättningar (%) NYA GARANTIER (MKR) ,22 % 0,18 % 0,20 % 0,19 % 0,05 % Skadeersättningar under året som andel av utestående garantier vid årets slut miljarder kronor i nya offerter Nya garantier Den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora svenska företag Fortsatt stark efterfrågan på EKN:s garantier. 4

5 ÅRET I KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Antal affärer Stora företag Små och medelstora företag EKN garanterade affärer för 49 miljarder kronor i 123 länder. Årets affärer (mkr) Offerter Garantier Premieintäkter Skadeersättningar och kostnader för skadeförebyggande åtgärder Återvunna skadebelopp Årets resultat Utestående exponering och ackumulerat resultat (mkr) Utestående offerter Utestående garantier Reservering Utestående skadefordringar, nominellt Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde Eget kapital

6 GD HAR ORDET EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Stark efterfrågan i osäker tid I en hårdnande global konkurrens har vi under året stärkt vårt samarbete med svenska företag, banker och andra aktörer för att säkra fler exportaffärer. Efterfrågan på garantier har varit fortsatt hög. Samtidigt har skadorna fortsatt att ligga på en låg nivå, trots stora dröjsmålsanmälningar under våren. Årets resultat på över två miljarder kronor stärker EKN:s finansiella ställning ytterligare. Under året garanterade EKN exportaffärer för närmare 50 miljarder kronor och nya offerter uppgick vid årsskiftet till 77 miljarder kronor. Affärer inom telekom-, kraft- och transportsektorn fortsätter att dominera EKN:s garantiportfölj. De senaste åren har efterfrågan ökat för garantier i gruvindustrin världen över. Utestående garantier och offerter uppgick vid årsskiftet till 336 miljarder kronor. Det betyder att EKN har ett betydande utrymme upp till garantiramen på 500 miljarder kronor med kapacitet att säkra fler affärer där det finns ett svenskt intresse. Nya internationella avtal I takt med att världshandeln blir alltmer global ökar behovet av samarbeten över gränserna. EKN tecknade under året ett samarbetsavtal med ECGC som är EKN:s motsvarighet i Indien. Det gjordes i samband med EKN:s årliga styrelseresa. I anslutning till Sveriges statsbesök i Sydkorea förnyades återförsäkringsavtalet med KSURE, som är EKN:s motsvarighet i Sydkorea. Volvo, som har omfattande produktion som exporteras från Sydkorea, deltog vid undertecknandet av avtalet. Överenskommelsen skapar förutsättningar för attraktiva villkor i svensk-koreanska exportaffärer. EU:s frihandelsavtal med Sydkorea är också en katalysator för mer handel. tätare internationella kontakter Det var en fröjd att stå värd för branschorganisationen Bernunionens årsmöte i höstas. Bernunionen är en organisation för erfarenhetsutbyte mellan statliga och privata exportkreditförsäkrare i hela världen. Medlemmarna i Bernunionen garanterar cirka tio procent av världens export. Deltagandet slog rekord med 185 delegater från 50 institutioner. African Trade Insurance Agency, som ägs av flera afrikanska länder, välkomnades som ny medlem. Finansieringsfrågor var i fokus under mötet. Dessutom diskuterade vi hur den svåra situationen i flera västeuropeiska länder påverkar tillväxten i världsekonomin och dess effekt på den globala handeln. Ansvarsfull export Handel är ett kraftfullt verktyg för global utveckling. Tillsammans med andra exportfrämjare har vi initierat samtal där företag, intresseorganisationer, utrikesdepartementet och finansdepartementet deltar. Vi ser ett ökat engagemang i vår omgivning kring dessa frågor. Det bedömer vi är en långsiktig framgångsfaktor för svensk export. OECD:s riktlinjer för miljö och socialt an- 6

7 GD har ordet EKN ÅRSREDOVISNING 2012 svar i de affärer som exportkreditinstituten garanterar uppdaterades under året. Burma/Myanmar en marknad med stor potential EKN:s vision är att alla marknader ska vara tillgängliga för den svenska exporten. I november deltog jag i Sveriges näringslivsdelegation till Burma/Myanmar. Landet var till nyligen stängt och isolerat, både politiskt och ekonomiskt. Efter landets långa tid av militärstyre beslöt EU:s utrikesministrar i april att på prov ta bort sanktionerna mot Burma/Myanmar, vapenembargot undantaget. Om utvecklingen fortsätter att gå i demokratisk riktning kan sanktionerna upphöra permanent. EKN:s uppdrag innefattar att främja export till svåra marknader. Vi följer utvecklingen i länder som Burma/ Myanmar där det på sikt kan finnas möjligheter för svensk export. EKN har flera gånger kommit in tidigt på marknader som just öppnats för handel. Angola och Irak är exempel på länder som på kort tid har utvecklats från krigszoner till marknader där EKN garanterar exportaffärer. Större spridning av EKN:s landriskanalyser När fler företag söker sig till tillväxtmarknader ökar efterfrågan på information om dessa länder. En nyhet under året är att EKN har börjat publicera de landriskanalyser som utgör en av grundpelarna i vår riskbedömning. De visar vår aktuella bedömning av landets ekonomiska och politiska situation och affärsklimatet i landet. Landriskanalyserna anger också vår erfarenhet av att garantera affärer i landet och exportörernas betalningserfarenhet. EKN 7

8 GD har ordet EKN ÅRSREDOVISNING 2012 följer sedan lång tid tillbaka utvecklingen i världen med fokus på länder i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. De första fyra publika landriskanalyserna gäller fyra latinamerikanska länder Brasilien, Chile, Mexiko och Colombia. Dessa analyser skrevs i anslutning till OECD-mötet där vi deltar för att klassificera världens länder utifrån betalningsrisk och betalningsförmåga hos både offentliga och privata köpare. I januari publicerades ytterligare analyser för tre länder i Afrika Nigeria, Angola och Sydafrika. Små och MEdelstora företag på tillväxtmarknader Under våren genomförde vi återigen vår undersökning av småföretagens export till tillväxtmarknader. Vi fick bekräftat att de företag som når ut på tillväxtmarknaderna ökar sin export. Samtidigt ser vi att finansieringsmöjligheten för små och medelstora företag försvårats. Det begränsar deras möjlighet att erbjuda krediter i sina exportaffärer, vilket vi ser i garantigivningen. Därför ökar vi vår satsning på att nå ut till små och medelstora företag. Under året har vi medverkat i seminarier och mässor i hela Sverige och internationellt för att nå ut till fler företag. Jag träffade ett hundratal företag med verksamhet i orter längs Inlandsbanan när jag tillsammans med handelsministern och andra exportfrämjande organisationer deltog på Exporttåget. infördes. Efter besök i Iran tillsammans med exportörer och banker kunde vi säkerställa en lösning för betalningarna, som gjorde att betalningsflödet återupprättades. På grund av sanktionerna mot Iran ger EKN i dag inga garantier för affärer i landet. Vi följer utvecklingen noga i de affärer vi garanterar, med fokus på att förebygga och minimera skador. Det är först när den sista betalningen är genomförd som vi vet om en enskild affär har varit framgångsrik. Intensifierat samarbete ger säkrare affärer Under 2012 har vårt samarbete med svenska exportföretag stärkts samtidigt som vårt samarbete med världens globala banker intensifierats. Vår kompetens kring marknader i förändring efterfrågas mer i allt fler sammanhang. Det gäller vår syn på avlägsna marknader såväl som vår syn på världen i dess helhet. Vi kommer in tidigt och kan fylla den funktion som vi har att främja svensk export, de svenska företagens internationalisering och konkurrenskraft. Det skapar förutsättningar för fortsatta framgångar för svenska exportföretag. Omfattande arbete för skademinimering Under våren ökade betalningsdröjsmålen för affärer i EKN:s garantiportfölj och vi befarade att vi skulle behöva göra omfattande utbetalningar som skulle kunna leda till stora förluster för EKN. Främst berodde det på att betalningar inte var möjliga att transferera från Iran, trots att affärerna genomfördes innan sanktionerna mot landet Karin Apelman Generaldirektör 8

9 Omvärldsanalys EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Omvärldsanalys 10 Utdragen återhämtning 12 Sex länder uppgraderade, fem nedgraderade 9

10 Omvärldsanalys EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Utdragen återhämtning Allt fler regioner i världen blir allt viktigare för tillväxten i världsekonomin. Svagheterna i många västeuropeiska ekonomier dämpar den globala tillväxten. Historisk erfarenhet visar att ekonomiska och finansiella kriser kan avhjälpas med reformer. Enligt Internationella valutafonden (IMF) blir den globala ekonomiska tillväxten för 2012 drygt tre procent. I likhet med vad som har varit fallet under de senaste åren är det framför allt tillväxt- och utvecklingsländerna som fortsätter att växa starkt. Fler regioner står för tillväxt Med Asien, och i synnerhet Kina, som draglok har tillväxt- och utvecklingsländerna vuxit med över fem procent Många av de asiatiska ekonomierna har under lång tid stått i centrum för tillväxt och ekonomisk utveckling. Flera länder i Afrika, Latinamerika och Östeuropa blir nu allt viktigare i världsekonomin. global konkurrens ökar Handel och annat ekonomiskt utbyte sker i ökad utsträckning mellan de snabbväxande länderna. Höginkomstländernas företag möter en hårdnande konkurrens från företag i exempelvis Kina, Indien och Brasilien. Denna trend kommer att bli allt tydligare under kommande år. Kunskap om marknadsföring och försäljning i kombination med ett ökat utbud av konkurrenskraftiga produkter leder till konkurrens mellan nya aktörer och sedan länge etablerade. Med denna utveckling blir globalisering inte bara ett ofta använt uttryck; det fylls även med ett innehåll hårdnande global konkurrens. svagheter i västeuropeiska ekonomier dröjer kvar Även om tillväxten är stark i tillväxt- och utvecklingsländerna har ekonomierna i framför allt Västeuropa kvarstående svagheter som dämpar expansionen i världsekonomin. De förhoppningar som fanns ett par år efter finanskrisens utbrott 2008 om en snabb återgång till en mer stabil global ekonomisk tillväxt, har inte infriats. Ekonomer och andra som söker förutsäga framtiden har tvingats till återkommande revideringar av gjorda prognoser. Aktörerna på de internationella finansiella marknaderna uppvisar begränsat tålamod med länder som brister i reformarbetet. Detta leder till blixtsnabba konsekvenser för de drabbade ländernas lånemöjligheter och kostnader för att låna. Offentlig skuldsättning Orsakerna till att återhämtningen efter finanskrisen har blivit utdragen är flera, men den centrala faktorn är offentlig skuldsättning. Ett flertal höginkomstländer har nått skuldsättningsnivåer som närmar sig 100 procent av BNP eller mer. I Europa har länder som Grekland, Italien och Portugal passerat denna nivå. Även i Japan, men också i USA och Storbritannien, är den offentliga skulden större än ländernas årliga samlade produktion. Genomgripande reformer genomförs för att dels minska skuldsättningen och dels förbättra de långsiktiga förutsättningarna för en ökad ekonomisk 10

11 Omvärldsanalys EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Svensk export av utrustning till gruva i Zambia. tillväxttakt. Att samtidigt minska skuldsättningen, stärka tillväxtpotentialen och övertyga väljare och finansiella aktörer om att rätt åtgärder vidtas har visat sig vara en prövning för många regeringar. kriser kan övergå i tillväxt Av naturliga skäl råder ofta en pessimistisk framtidssyn under en pågående ekonomisk kris. Men flera länder och regioner har under de senaste 20 åren genomgått allvarliga ekonomiska och finansiella kriser, genomfört strukturreformer och lyckats vända utvecklingen. Indonesien, Thailand och Sydkorea under det sena 1990-talets Asenkris, Mexiko i mitten av 1990-talet och Sverige under tidigt 1990-tal är exempel på länder som har hanterat kriser genom omfattande strukturella reformer. Sjunkande offentlig skuldsättning och stärkt ekonomisk tillväxtpotential har ofta infriats efter att krisen nått sin kulmen. Även om situationen fortfarande är bekymmersam i flera skuldkrisländer finns anledning att vara hoppfull. För Italien, Spanien, Portugal och Grekland har vissa framsteg gjorts under Budgetåtstramningar och strukturella reformer genomförs. Bland annat införs ett stramare regelverk för den finansiella sektorn, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden samt reformerade skattesystem och regelverk för näringslivet. Givet krisens djup i skuldkrisländerna kommer även 2013 att bli ett år av lägre ekonomisk aktivitet i dessa länder. På sikt kommer däremot reformer att leda till ökad produktivitet och därmed ekonomisk tillväxt. 11

12 Omvärldsanalys EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Sex länder uppgraderade, fem nedgraderade EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Under året förändrade EKN landriskklassningen för elva länder. Bedömningen görs i samverkan med övriga OECD-länder. I Afrika söder om Sahara fortsätter länderna att utvecklas positivt. I Angola är det en utveckling som har pågått under en lång följd av år. Det är en intressant marknad för svensk export och EKN hade vid årsskiftet utestående garantier för affärer till landet uppgående till en halv miljard kronor. EKN uppgraderade landet under året. EKN uppgraderade även Botswana, som återhämtat sig efter finanskrisen och nu har lägst risknivå i Afrika. Undantag från den annars positiva utvecklingen söder om Sahara är Mali och Kap Verde, som EKN nedgraderade. I Egypten, där EKN bland annat har en utestående investeringsgaranti, fortsatte ekonomin att försvagas. EKN nedgraderade därför landet i början av året. Utökade internationella sanktioner mot Iran har bidragit till svårigheter att genomföra betalningar till och från landet. Detta ledde till en nedgradering till den högsta Landriskklass 0 Landriskklass 1 Landriskklass 2 Landriskklass 3 Landriskklass 4 Landriskklass 5 Landriskklass 6 Landriskklass 7 Oklassificerat EKN:s klassificering av världens länder, Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. 12

13 Omvärldsanalys EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Avlastning i hamn i Jakarta. Indonesien har uppgraderats till landriskklass 3. riskklassen. EKN har under flera år haft en omfattande garantigivning för affärer till Iran men har nu stängt för ny garantigivning. I Asien uppgraderades Indonesien ytterligare ett steg. Minskad skuldsättning och en i övrigt positiv ekonomisk utveckling har lett till att landet under de senaste tio åren har uppgraderats fyra steg. Indonesien är det tionde största landet där EKN har utestående garantier. Andra förändringar under året var att Israel, Lettland och Litauen uppgraderades och att Jamaica nedgraderades. Förändringar i EKN:s LANDRISKKLASSIFICERING UNDER 2012 Uppgraderingar i EKN:s landriskklassificering: Nedgraderingar i EKN:s landriskklassificering: Landriskklass år: Angola 5 6 Botswana 2 3 Indonesien 3 4 Israel 2 3 Lettland 4 5 Landriskklass år: Egypten 5 4 Iran 7 6 Jamaica 7 6 Kap Verde 6 5 Mali 7 6 Litauen

14 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Export- möjligheter 16 Aff ärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn 19 En tredjedel av garantivolymen till OECD-länder 25 Små och medelstora företag exporterar globalt 14

15 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Solpaneler och vindkraftturbiner, England. 15

16 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Aff ärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn Under året garanterade EKN många affärer i gruvsektorn. Svensk export av utrustning för utvinning av mineraler, men också export av fordon och entreprenadmaskiner, gynnades av goda tider för gruvsektorn. I telekomsektorn blir affärerna större, på grund av konsolidering bland operatörerna. EKN:s offertvolym pekar på fortsatt hög garantigivning under kommande år. Under 2012 uppgick garantigivningen till närmare 50 miljarder kronor. Efterfrågan på EKN:s exportkreditgarantier är för femte året i rad mycket hög. Även årets offertvolym är mycket hög drygt 77 miljarder kronor, jämfört med 66 miljarder föregående år. Det tyder på en garantigivning på en fortsatt hög nivå under det närmast kommande året. Affärer inom kraft- och telekombranschen dominerar volymmässigt. En stor andel av affärsvolymen avser i likhet med de senaste åren affärer till höginkomstländer inom OECD. Totalt garanterades affärer till 123 länder under året. Goda tider för gruvor De höga metallpriserna under senare år har lett till en gynnsam utveckling inom gruvsektorn och därmed för de företag som säljer utrustning för utvinning av mineraler. Metallpriserna förväntas fortsätta vara relativt höga. EKN:s garantigivning under året för maskinutrustning i gruvsektorn fortsatte att vara omfattande, med många affärer och stora volymer. Störst var efterfrågan för affärer till koppar-, kol-, guld- och järnmalmsgruvor i Ghana, Australien, Sydafrika och Zambia. Efterfrågan på EKN-garantier för export av entreprenadutrustning för schaktning, grävarbeten och transporter var under 2012 den högsta någonsin. Störst var efterfrågan för affärer till Ryssland där EKN garanterade leveranser till återförsäljare av svenska maskiner. De goda tiderna inom gruvsektorn har påverkat även entrepre- Nya garantier 2012 fördelade på bransch Telekom 40% (42%) Kraft 28% (16%) Maskin 15% (16%) Transport 12% (15%) Övrigt 5% (3%) Föregående års andel inom parantes. 16

17 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 nadsektorn positivt. En betydande del av all entreprenadutrustning som EKN garanterade under 2012 exporterades för att användas vid gruvanläggningar. Återhämtning i ryska transportsektorn Under 2012 ökade efterfrågan på garantier för affärer i transportsektorn i Ryssland, efter några år med lägre efterfrågan. Flera av de större åkerierna, framförallt inom livsmedelsindustrin, har återhämtat sig efter finanskrisen och utökade sin flotta. Även transportsektorn har påverkats av den positiva utvecklingen i gruvsektorn. EKN garanterade leveranser av fordon till bland annat gruvanläggningar i Mongoliet och Peru. Även i länder i Afrika var efterfrågan stor på finansiering av fordon med EKNgaranti som lösning. EKN garanterade också ett par större bussprojekt i Latinamerika. Projekten var helhetslösningar för kollektivtrafik, så kallade Bus Rapid Transport System, som omfattar både system och bussar. I Sydamerika var det transportsektorn som dominerade garantigivningen. Konsolidering i telekomsektorn Efterfrågan på EKN:s garantier inom telekomsektorn är liksom tidigare år global och avser både längre och kortare risktider. Utbyggnad och modernisering av mobilnäten, både avseende 3G och 4G, driver efterfrågan. Gammal infrastruktur ersätts med ny, som mer effektivt utnyttjar frekvenser och som har lägre energiförbrukning. Det pågår en konsolidering inom telekomsektorn, där samgående och fusioner skapar allt större operatörer och köpare av telekomutrustning. För EKN:s del innebär det fler mycket stora affärer. Efterfrågan på EKN-garantier är fortsatt stor för affärer inom OECD. Under året ställde EKN ut stora offerter och garantier för affärer till länder inom OECD fyra Garantigivningen ökade för export av maskinutrustning till gruvindustrin. 17

18 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Svensk buss över Victoriafallen. garantier och sex offerter överstigande en miljard kronor. Vi ser också en trend att operatörer mer generellt efterfrågar exportkrediter som ett komplement till annan finansiering. konkurrensutsatt kraftsektor Efterfrågan på EKN:s garantier inom kraftsektorn avser utrustning för såväl transmission som generering av kraft. Garantivolymen ökade under året även om konkurrensen hårdnar från leverantörer i tillväxtländer. Årets garantigivning för utrustning som kommer att användas vid produktion och transmission av förnyelsebar energi var totalt 11 miljarder kronor, vilket var 80 procent av totala garantigivningen för export av kraft- och transmissionsutrustning. Huvuddelen avsåg transmission i anslutning till vattenkraft men EKN garanterade också export av utrustning till vindkraft och solkraft. Generellt ser vi också inom kraftsektorn ett allt större intresse för att garantera affärer i länder inom OECD. Också för affärer som tidigare gjordes upp med kontantvillkor övervägs nu i större utsträckning en finansieringslösning med EKN-garanti med anledning av att bankerna är mer restriktiva i sin utlåning. 18

19 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 En tredjedel av garantivolymen till OECD-länder EKN:s garantier fortsätter att efterfrågas för affärer till länder inom OECD. Tillväxten är starkast i Asien där EKN garanterat en stor kraftaffär. Garantigivningen för affärer till Latinamerika har ökat med många affärer inom transportsektorn. Garantigivningen för affärer till Afrika, Mellanöstern och OSS har minskat. Efterfrågan på EKN:s garantier har varit hög under 2012, i nivå med 2009 och 2010, men något lägre än rekordåret Fördelat per region ökade garantigivningen i Asien, Latinamerika och i OECD:s höginkomstländer, medan den minskade i Mellanöstern, Afrika, Balkan och OSSländerna. Garantivolymen drivs av flera faktorer i omvärlden och EKN:s egna ansträngningar att hitta effektiva lösningar för svenska exportföretags finansiering. Den osäkerhet som har rått på de finansiella marknaderna under de senaste fem åren har gjort att exportörer, banker och köpare av svensk export i ökad utsträckning har använt exportkreditgarantier som medel för att hantera risken och för att erbjuda finansiering i sina affärer. Banderoll om valutor utanför bankkontor i Taiwan. 19

20 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Höginkomstländer i skuldkris Skuldkrisen som den har gestaltat sig under de senaste åren är i allt väsentligt knuten till ett antal utvecklade länders oförmåga att hålla offentliga budgetar i balans och brister i de finansiella systemen. I länder som exempelvis Spanien, Italien och Grekland är skuldproblemen dessutom av en omfattning som i hög grad påverkar ländernas näringsliv. Att garantigivningen i detta perspektiv har ökat för affärer till OECD-länder är till viss del en konsekvens av marknadens bristande riskkapacitet på företag i dessa länder. Ökningen i garantigivningen för affärer till OECD-länder blev drygt 20 procent under Efterfrågan var främst för telekom- och kraftaffärer. Även om ekonomiska reformer, stöd från bland andra Europeiska centralbanken, EU och IMF har stabiliserat situationen i skuldkrisländerna så kommer troligen efterfrågan på EKN-garantier fortsätta att vara hög. Marknadens aktörer uppfattar situationen som osäker och därmed finns efterfrågan på risktäckning. Asien växer snabbast Asien uppvisade den högsta tillväxten bland världens regioner. Kina har med finanspolitiska medel sökt nå en tillväxt som varken riskerar överhettning eller riskerar ekonomisk tillbakagång. Utfallet har i hög grad motsvarat ambitionen, med en tillväxt om närmare åtta procent. Regionens andra stora ekonomi, Indien, har tappat betydligt i tempo under Tillväxttakten har mer än halverats under de senaste två åren från drygt tio till knappt fem procent. Inbromsningen i tillväxten förklaras bland annat av att viktiga reformer ännu inte har genomförts. I Indonesien och Filippinerna har inbromsningen inte varit lika kraftig. NYA GARANTIER PER REGION (MKR) Afrika Asien Balkan Latinamerika Mellanöstern OECD high income OSS Sverige* Övriga länder Totalt Japan och Sydkorea ingår i OECD high income (ej i Asien). Israel ingår i OECD high income (ej i Mellanöstern) Kazakstan ingår i OSS (ej i Asien) Turkiet ingår i Balkan (ej i Asien) * För 2010 och 2009 ingår den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora svenska företag. 20

21 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Angola, Nigeria, Zambia och Ghana uppvisar en långvarigt hög ekonomisk tillväxt. Ökningen av nya garantier till Asien berodde främst på en mycket stor affär i kraftsektorn. Den svenska exporten till regionen minskade med tio procent under året. Transportsektorn efterfrågar EKN i Latinamerika För Latinamerikas dominerande land, Brasilien, blev 2012 ett år med dämpad ekonomisk tillväxt. Tillväxten stannade på 1,5 procent, vilket är en i det närmaste halvering jämfört med Regionen som helhet växte med drygt tre procent. EKN ökade garantigivningen för affärer till Latinamerika. Ökningen blev närmare 50 procent. Totalt motsvarar de garanterade affärerna 20 procent av den svenska exporten till regionen. EKN ser efterfrågan från flera branscher, men framförallt har EKN garanterat export av bussar och lastfordon. nya Affärer till Iran upphörde Utvecklingen i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika fortsätter att präglas av de folkliga resningar som spred sig efter händelserna i Tunisien i december Medan Libyen, Tunisien och Egypten söker 21

22 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 hitta formerna för styrelseskicket eskalerar inbördeskriget i Syrien. Höga oljepriser har fortsatt gynna de oljeexporterande länderna i regionen. De oljeexporterande länderna svarar för större delen av regionens samlade ekonomiska tillväxt på fem procent För de oljeimporterande länderna har de politiska förändringarna och höga energipriser bidragit till en låg tillväxt kring två procent. Förutsättningarna för bättre levnadsförhållanden ser därmed påtagligt olika ut. Nya garantier för affärer till Mellanöstern minskade kraftigt under Till stor del förklaras detta av de alltmer omfattande internationella sanktioner som har införts mot Iran. EKN upphörde med all garantigivning för affärer till Iran i januari Garantigivningen i förhållande till den svenska exporten var tio procent. Afrika växande affärsmöjligheter För många länder i Afrika söder om Sahara har utvecklingen under det gångna decenniet varit positiv. Förutsättningarna för ökat välstånd är dock väldigt olika länderna emellan. De länder som framgångsrikt lyckats förvalta sina naturresurser som exempelvis Angola, Nigeria, Zambia och Ghana uppvisar en långvarigt hög ekonomisk tillväxt. Tillväxten för regionens oljeproducenter uppskattas exempelvis till närmare sju procent för 2012, att jämföra med regionen som helhet drygt fem procent. Andra länder som lyckats relativt väl har gjort så bland annat genom ekonomiska reformer, exempelvis Tanzania, Moçambique och Uganda. Eftertraktade råvaror, ekonomiska reformer och ökad politisk stabilitet har bidragit till omvärldens alltmer positiva syn på Afrikas framtid. Utvecklingen leder till bättre förutsättningar för näringslivet att verka och expandera. I takt med detta diversifieras importbehoven och därmed affärsmöjligheterna för svenska exportörer. Under året sjönk dock den svenska exporten till länderna söder om Sahara med 27 procent. EKN:s garantigivning för helåret föll med drygt 30 procent. I förhållande till den svenska exporten motsvarade garantigivningen 13 procent. Efterfrågan på garantier för telekom- och kraftaffärer i regionen har de senaste åren varit hög. Givet regionens ekonomiska utveckling finns potential för ökad export, en ökning som EKN kan medverka till. telekom och transport till OSS och Balkan Mot bakgrund av EU-ländernas svaga ekonomier och skuldproblem i vissa länder är fyra procents ekonomisk tillväxt inom OSS att betrakta som förhållandvis god. Ryssland har motverkat de negativa externa omständigheterna genom en expansiv finanspolitik och kredittillväxt. Fortsatt höga råvarupriser har dessutom hjälpt de energiexporterande länderna. På Balkan har däremot den ekonomiska situationen varit dystrare. Turkiets ekonomi har fortsatt att växa, men tre procent för 2012 är ändå ett dramatiskt fall från över åtta procent Serbien och Kroatien uppvisar till och med svagt krympande ekonomier. En utdragen återhämtning är att vänta för Balkan givet EU-ländernas svaga ekonomiska utveckling. EKN garanterade under 2011 telekom- 22

23 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Volvo Lastvagnar besöker EKN för affär i Etiopien. Marie Aglert, EKN och Henrik Larsson och Lars-Erik Forshag, Volvo. affärer på sammanlagt 9,7 miljarder kronor till Ryssland, som innebar att garantigivningen till OSS blev ovanligt hög som jämförelse med För såväl Balkan som för OSS-länderna sjönk garantigivningen med 70 procent. Efterfrågan på garantier kommer framförallt från telekom- och transportsektorn. 23

24 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 EKN:s KUND: Ericsson Garanterad storaffär för Ericsson Det amerikanska telekomföretaget Sprint är med sina cirka 55 miljoner abonnenter den tredje största telekomoperatören i Nordamerika. Ericsson har tecknat kontrakt för leverans av telekomutrustning till Sprints Network Vision projekt. Affären finansieras av ett banksyndikat och det totala lånebeloppet uppgår till 1 miljard USD. EKN har garanterat finansieringen. Modernisering av mobilnätet Network Vision är ett stort projekt som löper under tre år. Syftet med projektet är att modernisera mobilnätet och anpassa det efter den ökande användningen av smarta telefoner. Sprint har idag tre separata nätverk med olika teknologier och spektrum. Dessa förenas nu till en gemensam Sprintplattform genom att de köper den senaste versionen av Ericssons multimode basstationer. Lägre kostnader och bättre täckning Fördelarna med plattformen för Sprint är kostnadsbesparingar i form av lägre energikostnader, lägre roamingkostnader, färre basstationer och att de kan stänga 2G-nätet. För Sprints kunder ger det moderniserade nätet bättre signalstyrka, större geografisk täckning, högre datahastigheter och bättre inomhustäckning. Tack vare EKN:s kompetens inom telekom och det stora engagemanget från deras chefer och ledning, lyckades vi slutföra en komplex transaktion i tid, säger Stefan Karlsson, Senior Advisor Customer and Trade Finance på Ericsson Inc. Långivande banksyndikat Sprints köp av utrustning från Ericsson finansieras med en exportkredit som uppgår till 1 miljard USD och löper till mars Låntagarna är ett stort antal rörelsedrivande dotterbolag till Sprint. Säkerheterna består av pantsättning av levererad utrustning och betalningsgaranti från moderbolaget Sprint. Långivare är ett banksyndikat med bland andra Deutsche Bank och AB Svensk Exportkredit. EKN har erbjudit en långivargaranti till de finansierande bankerna. FAKTA OM ERICSSON STEFAN KARLSSON Huvudkontor: Stockholm Bransch: Telekom Omsättning 2012: 227,8 miljarder kronor, varav marknaden i Nordamerika omsatte 56,7 miljarder kronor Marknad: Världsomspännande. Över 1000 nätverk i mer än 180 länder använder Ericssons nätverksutrustning 24

25 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Små och medelstora företag exporterar globalt EKN har i uppdrag att bredda kundbasen och särskilt nå ut till små och medelstora företag. Dessa företag är ofta innovativa och utvecklingsinriktade och inte sällan är de viktiga underleverantörer till andra exportföretag. Nya garantier under året för dessa företag uppgick till 2,2 miljarder kronor. Av nära exporterande små och medelstora företag i Sverige är det cirka företag som säljer till tillväxtmarknader. Genom åren har det varit ett relativt konstant antal småföretag, cirka 3 400, som svarar för huvuddelen av småföretagens export till länder utanför OECD:s höginkomstländer. Små och medelstora företags samlade exportvolym uppgick till 435 miljarder kronor (2011). Av detta utgör 375 miljarder kronor, 85 procent, export till utvecklade länder, framförallt i Europa och 60 miljarder kronor, 15 procent, till tillväxtmarknader. En sjunkande efterfrågan från de traditionella marknaderna gör att fler företag behöver söka sig till nya marknader för att kunna behålla eller öka sin försäljning. EKN har lång erfarenhet av att bedöma och garantera risker på tillväxtmarknader. Vi kan medverka till att företag tar steget ut på nya marknader genom att försäkra dem mot utebliven betalning vid export. Med EKN:s tjänster kan företagen stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda krediter, istället för att kräva förskottsbetalning av sina kunder. NYA OFFERTER och garantier för små och medelstora företag, MKR Nya offerter Nya garantier

26 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Med Exporttåget på företagsbesök hos Jonsson & Paulsson. Små och medelstora företags export till 85 länder Under 2012 lämnade EKN offerter till små och medelstora företag till en volym på 3,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än Garantivolymen uppgick 2012 till 2,2 miljarder kronor, jämfört med 2,6 miljarder under Antalet garantier som ställdes ut var i samma storleksordning, men den genomsnittliga affären var betydligt mindre Den exportmarknad som vi möjliggör för små och medelstora företag är omfattande. Under året försäkrade EKN export från små och medelstora företag till 85 länder på samtliga kontinenter. Länderna med störst garantivolym för små och medelstora företag var Tanzania, Ecuador, Algeriet, Grekland och Ryssland. Generellt noterade vi under året en ökad efterfrågan på garantier för affärer till Afrika och Latinamerika och något svagare efterfrågan för affärer till Asien. Marknaden inom OECD och framför allt inom EU har försvagats för små och medelstora företag mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen i många länder. Små och medelstora företags behov av finansiering av exportaffärer är tydlig i de affärer vi garanterar. Cirka hälften av efterfrågade garantier kommer via bankerna i syfte att underlätta en attraktiv finansiering för fler och säkrare affärer. Export från hela landet De flesta av EKN:s kunder är små och medelstora företag. Under 2012 uppgick de till ca 200 stycken, vilket är i nivå med Kunderna finns spridda över Sverige på 115 olika orter. Många av kunderna är återkommande, men vissa företag efterfrågar enbart EKN:s garantier för den export som går utanför OECD. Då de mer sällan har export till tillväxtmarknader kan det gå lång tid mellan ansökningarna om EKNgarantier. I affärsområdet för små och medelstora företag finns region- och kundansvariga som besöker företag i regionen och samverkar med Almis och Business Swedens lokalkontor, kommunernas näringslivsfrämjare och andra exportfrämjande aktörer. Syftet är dels att öka kännedomen om EKN, dels 26

27 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Bland exporterande företag ligger kännedomen om EKN på 51 procent. att vara lokalt tillgänglig för diskussion om konkreta affärsmöjligheter. Under året tillkom 52 små och medelstora företag som kunder hos EKN. Dessa företags affärer utgör export från hela Sverige i många branscher som exempelvis livsmedel, kläder, sportutrustning, papper, teknisk utrustning och maskiner. Seminarier, mässor och kampanjer I likhet med tidigare år har vi genomfört marknadsaktiviteter runt om i landet för att öka kännedomen om EKN hos små och medelstora företag samt lokala bankkontor. Förutom direkta kontakter med företag och banker har vi deltagit på seminarier arrangerade av andra organisationer som Almi, Business Sweden, handelskammare och underleverantörernas organisation Undexo. Vi har även deltagit på mässor, som Euro Mine Expo i Skellefteå och underleverantörsmässan i Jönköping. Under hösten gjordes en större kampanj där EKN skickade ut broschyrer till små och medelstora företag. Bland exporterande företag ligger kännedomen om EKN på 51 procent, enligt vår egen årliga mätning. Två tredjedelar av dessa uppger att de har djupare kunskap om EKN:s garantier. Uppgiften är inte helt jämförbar med förra årets kännedom på 56 procent, då urvalet tillfrågade företag har utökats. Lokala bankkontor känner till EKN EKN:s garantier kan många gånger vara en förutsättning för att företagen ska kunna få finansiering av exportaffärer hos de lokala bankkontoren. Därför är det viktigt att bankerna känner till EKN:s tjänster väl. Av tillfrågade på Sveriges lokala bankkontor känner 96 procent till EKN. Även kunskapen om garantierna ligger på en hög nivå. AnTAL NYA KUNDER Stora företag Små och medelstora företag Under 2009 och 2010 hade EKN möjlighet att försäkra export med korta kredittider till höginkomstländer inom OECD enligt en tillfällig lättnad i EU:s regelverk. Dessutom ställde EKN under denna period ut rörelsekreditgarantier till stora företag. 27

28 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 EKN:S KUND: Skaltek Finansiering gav konkurrensfördel Skaltek utvecklar kompletta produktionslinjer för förpackning och hantering av kablar i alla dimensioner. För att kunna satsa på utvalda marknader har företaget sedan flera år ett samarbete med EKN. Garantin för fordringsförlust underlättar för Skaltek att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Kan inte tjäna pengar direkt Många av Skalteks nya kunder på tillväxtmarknader, som Brasilien, är i en uppbyggnadsfas. De har svårt att finansiera och tjäna pengar på sin verksamhet direkt. Det är här som EKN kommer in i bilden. Skaltek kompromissar aldrig med kvaliteten så det är mycket tack vare bra finansieringsvillkor som vi kan konkurrera så framgångsrikt som vi faktiskt gör, säger Öystein Skalleberg, Skalteks grundare och VD. Smidigt för banken också Fredrik Holmqvist på SEB i Solna fyller i: Med EKN:s garantier kan vi hjälpa Skaltek att erbjuda sina kunder bra finansiering. Skaltek har en garantiram som vi avropar löpande. Det ger en snabb och smidig hantering för oss på banken, för Skaltek och för deras kund. I de flesta fall kan EKN lyfta av upp till 95 procent av risken och med garanti som säkerhet kan SEB ge Skaltek betalt för sin leverans direkt. Skalteks kunder får tid på sig att få pay-back på sin investering. Det här underlättar för alla, konstaterar Öystein. EKN har erbjudit Skaltek AB en fordringsförlustgaranti. Skaltek har därmed kunnat erbjuda sin kund en finansieringslösning. FAKTA OM SKALTEK AB Huvudkontor: Kungsängen norr om Stockholm Bransch: Skaltek utvecklar och tillverkar förpackningsutrustning för kabelindustrin. Omsättning 2012: 116 miljjoner kronor Marknad: Hittills har företaget sålt till 59 länder över hela världen Öystein Skalleberg 28

29 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 EKN har erbjudit Handelsbanken en motgaranti, som säkerhet för en förskottsgaranti. JAN BYLANDER FAKTA OM Andon Huvudkontor: Örebro Bransch: Andon är ett systemhus för robotiserade svetsapplikationer och en global strategisk partner till ABB. Omsättning 2012: 77 miljoner kronor Marknad: Tillverkningsindustrin i Europa EKN:S KUND: Andon Fler affärer utan belastade limiter Andon Automation AB i Örebro utvecklar och säljer robotiserade svetsapplikationer och fokuserar framförallt på långa serier. Andon är en del av en svensk industriell framgångssaga och en global strategisk partner till ABB. Stora order stora förskott Våra lösningar är specialiserade och varje affär ganska stor, säger Jan Bylander som är en av Andons grundare. Därför avtalar vi ofta om förskott på 30 procent av ordervärdet. Som säkerhet kräver kunden, helt naturligt, en förskottsgaranti. Limiterna kan användas till annat Kenneth Andersson på Handelsbanken i Örebro fortsätter: Den vanligaste lösningen är att EKN lyfter av 75 procent av risken i förskottsgarantin. Det gör att Andon kan använda sina kreditlimiter hos oss på annat sätt, till exempel för att göra fler affärer. Det här är verkligen viktigt för oss, särskilt som kapitaltäckningskravet på oss banker har ökat. Det märks att vi och EKN vill samma sak hjälpa våra kunder att göra fler och säkrare affärer. Snabbt och smidigt EKN har bra förståelse för vår verksamhet och vår marknad. Handläggningen går snabbt och smidigt och det är aldrig några problem. EKN är helt enkelt ett bra smörjmedel och vi kan göra fler affärer utan att belasta våra limiter, konstaterar Jan. 29

30 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 EKN:s garantier Från exportörens införsäljning och förhandling, under tillverkning och leverans och ända fram till kundens sista betalning, finns behov av EKN:s garantier. Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken för att exportörens kund inte betalar. Den finns i olika varianter, anpassa de till hur lång kredittiden är och om det är exportören eller banken som står för krediten. Tillverkningsgarantin plus fordrings förlustgarantin är till för den kombinerade risk för utebliven betalning, som tillverknings tiden plus kredittiden utgör. Med växelgarantin kan banken försäkra diskonterade växlar. Med rembursgarantin kan banken dela risken med EKN när banken bekräftar remburser. Med rörelsekreditgarantin kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter till små och medelstora företag. Motgarantin används när exportörens kund begär kontraktsgaranti. Banken som ställer ut kontraktsgarantin kan då dela risken med EKN att kontraktsgarantin tas i anspråk. Säkerhetsgarantin används av exportören som skydd för risken att kunden orättmätigt tar en kontraktsgaranti i anspråk. Investeringsgarantin täcker risken för politiska händelser vid investeringar utomlands. Kollektivtrafik i Lagos, Nigeria. 30

31 Exportmöjligheter EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Nya offerter och garantier under året Under året: Offerter mkr antal mkr antal mkr antal Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare Summa Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Investeringsgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) Totalt Garantier Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare Summa Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Investeringsgaranti Rörelsekreditgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) Totalt Affärer som de utfärdade garantierna avser ) för små och medelstora företag 2) för stora företag (tillfällig lösning) 31

32 Ansvarsfull export EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Ansvarsfull export 34 Hållbarhetsarbete i utveckling 36 Bedömning av projekt med risk för påverkan 38 Media och organisationer granskar EKN 32

33 Ansvarsfull export EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Jordbruk, Indien. 33

34 Ansvarsfull export EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Hållbarhetsarbete i utveckling Ansvarsfull export är en del av EKN:s uppdrag. I dag synas varje affär. EKN har under 2012 fortsatt att stärka arbetet med ansvarsfrågor inom miljö, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. EKN bedömer risken för negativ påverkan i alla affärer. Förutsättningen för att på det sättet kunna ligga i framkant är att ha ett nära samarbete med företag och banker och en process som gör att affärerna bedöms smidigt. ALLA AFFÄRER Under 2012 har EKN vidareutvecklat processen för miljö- och socialt ansvarstagande. CSR-perspektivet har blivit en del av varje affär och alla affärer synas numera. Detta för att säkerställa att eventuella negativa konsekvenser hanteras på ett ansvarsfullt och godtagbart sätt. Underwritern, den person som är ansvarig för affären, bedömer om det finns risk för negativ miljö- och social påverkan i affären. I affärer med risk för stor negativ påverkan involveras även EKN:s social- och miljöanalytiker i bedömningsarbetet. I LINJE MED NY MUTLAGSTIFTNING Under året har EKN vidareutvecklat antikorruptionshanteringen, för samstämmighet med den nya svenska mutlagstiftningen. Antikorruptionsarbetet stärks genom bland annat utökad granskning av vissa affärer och agentavgifter i linje med det nya Vesa Oksanen, Nordea, Erik Belfrage, ICC och Anders Nordström ABB i samtal om ansvarsfull export. 34

35 Ansvarsfull export EKN ÅRSREDOVISNING 2012 CSR-perspektivet har blivit en del av varje affär och alla affärer synas. lagavsnittet om vårdslös finansiering. EKN kommer också att stärka skrivningarna i ansökningshandlingar, antikorruptionsförklaringen och de allmänna villkoren. En ny metod för att granska risken för korruption börjar användas under NYA INTERNATIONELLA RIKTLINJER OECD:s riktlinjer för miljö- och socialt ansvar spelar en central roll för EKN:s arbete med dessa frågor. Under 2012 antogs nya riktlinjer, som bland annat omfattar tydligare hänvisning till mänskliga rättigheter. EKN deltar som expert i arbetet med att utveckla OECD:s riktlinjer. med intressenter från det civila samhället, exportörer och forskare. Det första gemensamma rundabordssamtalet hölls med Stora Enso, Nordea, ABB, Internationella Handelskammaren, IF Metall, Världsnaturfonden, Amnesty, Swedwatch, Stockholm Environment Institute, Handelshögskolan i Stockholm samt Finans- och Utrikesdepartementet, Swedfund och SEK. Under 2012 har EKN också fört enskilda samtal med NGO:s såsom Amnesty, Diakonia och större svenska företag. DIALOG MED INTRESSENTER EKN har tillsammans med andra exportfrämjare tagit initiativ till rundabordssamtal om internationellt hållbart företagande Exportfrämjare, företag, universitet och intresseorganisationer i dialog. 35

36 Ansvarsfull export EKN ÅRSREDOVISNING 2012 Bedömning av projekt med risk för påverkan Under året garanterade EKN fem A-klassade och fyra B-klassade projekt överstigande 100 miljoner kronor och över två års kredittid, vilka rapporteras till OECD. För samtliga projekt är vår bedömning att riskerna hanteras ansvarsfullt. De följer internationell standard, huvudsakligen International Finance Corporations (IFC) Performance Standards on Evironmental and Social Sustainability. Projekten beskrivs här kortfattat, inklusive några av de punkter som EKN:s ställningstagande bygger på. De krav på rapportering som nämns syftar till att kontrollera att miljöplaner och sociala handlingsplaner följs och att internationell standard uppfylls även efter att EKN ställt ut en garanti. I särskilt komplexa projekt kräver EKN att långivaren kan säga upp lånet om projektet bryter mot miljö- och sociala villkor. A A-klassade projekt Innebär risk för påtaglig påverkan Indien, kraftöverföringssystem Överföringssystemet för utltrahögspänd likström (UHVDC) ska transportera elektricitet från vattenkraft i nordöstra Indien till den folkrika regionen Agra i centrala Indien. Transmissionledningen är 1700 kilometer lång och har en kapacitet på 8000 MW. Inga skyddade naturområden, utrotningshotade arter eller kulturellt skyddade områden eller byggnader berörs. Colombia, ång- och gasturbiner till raffinaderi Turbinerna ska tillgodose en stor del av oljeraffinaderiets energibehov och investeringen ingår i en större uppgradering och expansionsplan. Miljöpåverkan kommer från utsläpp av avloppsvatten, utsläpp av föroreningar till luft, miljöfarligt avfall och buller. En helt ny reningsanläggning för avloppsvatten kommer att byggas och anläggningen är dimensionerad för att klara internationella krav. Ett styrsystem för såväl miljö som socioekonomiska och kulturella aspekter har tagits fram. I EKN:s villkor finns krav på rapportering. Brasilien, maskinutrustning till massa- och pappersbruk Leverans till ett massa- och pappersbruk som byggs i Três Lagoas nordväst om São Paolo och som kommer att bli ett av världens största. Fiberråvara är eukalyptus. I projektet ingår anläggningar för eukalyptusplantager samt vissa investeringar för kraftöverföring och logistik. Fabriken är byggd med modern etablerad teknik både vad avser produktionen och reningsanläggningar. Skogscertifiering enligt FSC genomförs på alla plantager under tiden De sociala problem rörande bostadssituationen som uppstod under anläggningstiden har förbättrats efterhand. I EKN:s villkor finns krav på rapportering. Indien, tillverkning av plastråvara Processteknologi och utrustning för tillverkning av TDI (toluen diisocyanat) som används som plastråvara. Den kemiska fabriken ligger i staten Gujarat i nordvästra Indien. Råvaror och produkter är toxiska 36

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR Delårsrapport 2010 Q2 EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR 1 Perioden i korthet Fortsatt stor efterfrågan på EKN:s garantier. Antal ansökningar under perioden var 1464,

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015

Delårsrapport. januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 TILLVÄXTMARKNADER DOMINERAR GARANTIVOLYMEN. REKORDHÖGT ANTAL GARANTERADE EXPORTAFFÄRER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG. Perioden i korthet EKN garanterade 807 (761) exportaffärer

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

.16. Delårsrapport januari juni

.16. Delårsrapport januari juni .16 Delårsrapport januari juni EKN:s garantigivning ligger på samma nivå som föregående år. Intresset för affärer till Iran syns i periodens utfärdade offerter. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet EKN

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet För små och medelstora företag garanterade EKN 365 exportaffärer till ett värde av 1,7 miljarder kronor, en

Läs mer

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.

Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn. Årsredovisning.13 Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn.se under året är Dockstavarvet, som tillverkar

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning

Läs mer

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag Flexibla finansieringslösningar Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

sid 6-8 sid 10-13 sid 18-21 sid 22-23 sid 24-29 sid 35 sid 36-38 sid 42-51 sid 62-64

sid 6-8 sid 10-13 sid 18-21 sid 22-23 sid 24-29 sid 35 sid 36-38 sid 42-51 sid 62-64 Årsredovisning.09 GD-ord: Rekordår, sid 6-8. Ett år med finanskris, sid 10-13. Sveriges framgångsbranscher, sid 18-21. Små och medelstora företag expanderar i över nittio länder, sid 22-23. Risk exponering,

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason Årsredovisning 2014 Satsningar på etablering av nya kontor och utökade samarbeten med andra aktörer ökade garantivolymen för små och medelstora företag till 3,1 miljarder kronor. Omslagsbild: Ramnäs Bruk

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58.

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. AB Svensk Exportkredit Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. 1 Exportkreditindex (EKI) Exportkreditindex (EKI) Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld Trots

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81 Årsredovisning.10 GD-ord: Stark tillväxt i nya orostider, sid 6-8. Risktäckning för den svenska exportökningen, sid 12-15. Återhämtning och investeringar, sid 16-20. Möt fyra svenska företag från fyra

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017

Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017 Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017 Rekordmånga SME exporterar till tillväxtmarknader. Kina seglar upp som den näst mest intressanta exportmarknaden. 70 procent av SME som exporterar

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16 När företagen har vad världen efterfrågar Årsredovisning.16 Innehåll Året i korthet 4 GD har ordet 6 Resultatredovisning 8 Omvärlden 12 Garantigivning 16 Riskutveckling 24 Samverkan 30 Finansiell redovisning

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer