Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, Stockholm Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm Tel 08-7880000 www.ekn."

Transkript

1 Årsredovisning.13 Ett av de 366 företag som Exportkreditnämnden säkrade exportaffärer hos EKN Kungsgatan 36, Box 3064, Stockholm Tel under året är Dockstavarvet, som tillverkar aluminiumbåtar.

2 KAPITELNAMN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll 4 GD har ordet 6 Året i korthet 10 Världsekonomin 20 Nya affärer till 115 länder 32 Ansvarsfull export 40 Internationell samverkan 44 Kompetens 52 Risk och reservering 62 Redovisning 87 Revisionsberättelse 88 Styrelse 90 Ledning Särredovisad sidhänvisning 46. Åldersfördelning personal 47. Sjukfrånvaro 56. Rambelopp och ramutnyttjande 73. Resultaträkning 74. Balansräkning 77. Noter till resultat- och balansräkning 84. Sammanställning Totalt antal sidor 92 inklusive omslag 3

3 GD HAR ORDET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Säkerhet efterfrågas på alla marknader Garantivolymen ligger på en fortsatt hög nivå. Fler exportföretag har tillkommit som kunder. EKN efterfrågas för export till både höginkomstländer inom OECD och tillväxtmarknader. Under årets sista månad kom beskedet Brasilien väljer svenska Gripen till sitt flygvapen. Hjärtliga gratulationer till Saab för storordern, som har stor betydelse för hela Sverige. För tolv år sedan ställde EKN ut en offert om garanti för affären. Försvarsindustrin efterfrågar EKN:s garantier med ojämna mellanrum. Det kan gå flera år emellan, men när det gäller handlar det ofta om stora affärer. Fortsatt efterfrågan för export inom OECD Under året garanterade EKN affärer. Garantigivningen uppgick till 43,9 miljarder kronor och EKN:s kunder är allt från mikroföretag med en till två anställda till stora koncerner. Den kvardröjande osäkerheten efter finanskrisen innebär fortsatt efterfrågan på garantier för affärer inom OECD. Av årets garantigivning utgör drygt 40 procent risktäckning för export till dessa länder. I takt med att tillväxten stärks i USA, Japan och Europas skuldtyngda länder, är det troligt att export till länder i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern åter igen kommer att dominera EKN:s garantigivning. Växande intresse för Afrika Vi är mycket glada över utmärkelsen Bästa exportkreditinstitut i Afrika söder om Sahara, framröstade av tidningen Global Trade Reviews läsare. Afrikanska marknader är viktiga för svensk export och där-med för EKN. För några år sedan besökte jag en by i Botswana, som tillsammans med ett hundratal andra byar har elektricitet tack vare svenska Eltel. Nyligen fick Eltel en ny stororder till Zambia. EKN garanterar finansieringen även den här gången. Totalt ökade EKN:s garantigivning för export till Afrika från 3,6 miljarder till 4,9 miljarder kronor under året. Affärerna görs främst inom gruvindustrin, transportsektorn, telekom och energiförsörjning. 4

4 GD HAR ORDET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Småföretagens export till tillväxtländer Vår bedömning är att det finns potential för flera svenska företag att exportera till tillväxtmarknader. I vår årliga undersökning av småföretagens export till tillväxtmarknader ser över hälften en ökande efterfrågan. Lika många tycker det är viktigt att erbjuda kunderna kredit för att växa på dessa marknader. Ökad lokal närvaro Garantigivningen till små och medelstora företag uppgick under året till nära 2,4 miljarder kronor. Det är något mer än förra året. För att fler företag ska kunna exportera med EKN:s garantier som säkerhet har vi stärkt vår lokala närvaro i Västra Götaland och Skåne. I Göteborg har vi flyttat in i nya, centrala lokaler med Almi och Business Sweden. I Malmö finns vi sedan årsskiftet hos Almi. Stabilare finansieringsmöjligheter Under finanskrisen erbjöd EKN rörelsekreditgarantier till stora företag. Fyrtio stora företag stärkte finansieringen med rörelsekreditgarantier, uppgående till 81,6 miljarder kronor. Under efterföljande år har åtta företag förtidsinlöst de garanterade lånen och under året valde ytterligare tre företag att förtidsinlösa dem. Detta är ett tecken på att de svenska företagens möjligheter att finna finansiering har stärkts ytterligare. Bankerna behövs För många år sedan, före finanskrisen, kunde det hända att rollen för exportkreditinstitut som EKN ifrågasattes. Behövs de? Finanskrisen gav ett tydligt ja på den frågan. I höstas när jag deltog i en panel på Global Export Finance Conference i Barcelona ställdes frågan: Behövs banker? Svaret är givetvis ja. Exportör, finansiär och EKN bildar ett team. Tillsammans marknadsför vi svensk export med konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Vi strukturerar gemensamt varje affär och följer den nära under hela löptiden. Stärkta band mellan Mexiko och Sverige. i Ryssland och har nu samarbetsavtal med 26 exportkreditinstitut i världen. Världens kreditförsäkrare samarbetar också i branschorganisationen Bernunionen. På årsmötet valdes jag till ordförande i kommittén för försäkringar med långa kredittider, Medium and Long Term Committee. Nya kunder och utvecklade kundrelationer För att skapa möjligheter att öka den svenska exporten behöver alla marknader vara tillgängliga. EKN är tidig med att öppna för affärer till svåra länder. Under året öppnade EKN för garantigivning för affärer till Myanmar (Burma). Året innebar stor garantivolym, nya kunder och fortsatt låg skadenivå i förhållande till omfattningen på EKN:s engagemang. Vi gör ett resultat på 1,7 miljarder kronor, vilket ytterligare stärker vår finansiella ställning. I åttio år har EKN erbjudit säkerhet i exportaffärer. Allt fler företag ser EKN som en strategisk partner i sin affärsplanering och kreditförsäkring som en naturlig del i affärsmodellen. Samarbetet ökar när affärerna blir globala Globaliseringen märks allt mer i de affärer EKN garanterar. Den internationella samverkan blir allt viktigare för EKN. Vi skrev under året samarbetsavtal med Bancomext i Mexiko och Exiar Karin Apelman Generaldirektör 5

5 ÅRET i KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Året i korthet Under året garanterade EKN nya affärer till 115 länder. 366 företag var kunder hos EKN, varav 89 var nytillkomna. Utökad satsning på lokal närvaro i hela Sverige, bland annat med nya lokaler i Göteborg, tillsammans med Almi och Business Sweden. EKN är en av grundarna till Kreditförsäkringsföreningen KFF, en branschorganisation för kreditförsäkring. Tre länder uppgraderades och två nedgraderades. Myanmar (Burma) och Sydsudan klassades för första gången. NYA Garantier (MKR) Den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora svenska företag Nya garantier

6 ÅRET i KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 EKN:s uppdrag är att främja svensk export och det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft. ur EKN:s förordning nya affärer SKADEutbetalningar netto (%) ,18 % 0,22 % 0,18 % 0,20 % 0,19 % Skadeutbetalningar under året som andel av utestående garantier vid årets slut. Årets affärer och resultat (mkr) Nya offerter Nya garantier Premieintäkter * Försäkringsersättningar * Resultat * Utestående exponering och ackumulerat resultat (mkr) Utestående offerter Utestående garantier Reservering * Utestående skadefordringar, nominellt Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde Eget kapital * * Pro forma 7

7 ÅRET i KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 EKN:s vision är garanterat långsiktigt hållbara, säkra och lönsamma affärer för svenska exportörer. Antal affärer Stora företag (över 500 anställda eller med en omsättning över en miljard kronor). Små och medelstora företag Under året har EKN publicerat 22 landriskanalyser. 8

8 ÅRET i KORTHET EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Verksamhetens mål och måluppfyllelse 1. Konkurrenskraftiga garantier ska bidra till ökad export. Med EKN:s garantier kan exporterande företag genomföra fler affärer. På sidorna presenteras svensk export och exportkreditgarantier per region och på sidorna per bransch. 2. Fler företag ska genomföra exportaffärer med EKN:s garantier särskilt små och medelstora företag. EKN ökar den lokala närvaron, med regionansvariga säljteam och platskontor i Göteborg och Malmö. Sidorna företag har tillkommit som kunder hos EKN, varav 78 var små och medelstora. Sidan 25. EKN har presenterat nyttan med exportkreditgarantier på internationella och svenska mässor, seminarier och kampanjer. Sidan 28. EKN följer EU:s definition av marknadsmässiga risker och hur dessa påverkar de svenska företagens möjligheter till finansiering och betalningar. EKN:s analys har under 2013 inte påkallat några förslag till åtgärder. 3. EKN ska samarbeta med andra aktörer som främjar export. EKN samarbetar med Almis och Business Swedens regionkontor. Sidorna EKN deltar tillsammans med Almi, Business Sweden och Svensk Exportkredit (SEK) i mässor och seminarier. Sidan EKN ska främja rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande och bidra till Sveriges politik för global utveckling. När exporten går till anläggningar och projekt med risk för negativ påverkan på människor och miljö, granskar EKN och ställer krav på att riskerna hanteras ansvarsfullt. Sidorna EKN informerar exportföretagen om OECD:s riktlinjer och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Sidan 35. Under året har EKN anpassat och utvecklat antikorruptionsrutinerna, i linje med Sveriges nya korruptionslagstiftning. Sidan 35. EKN följer OECD:s riktlinjer om hållbar långivning till fattiga, skuldtyngda länder. 9

9 Världsekonomin och den globala handeln Tillväxtländerna allt viktigare för världsekonomin Nya affärer till 115 länder Tre länder uppgraderade, två nedgraderade, två nyklassade

10 Satellit för telekommunikation.

11 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Tillväxtländerna allt viktigare för världsekonomin Året innebar en positiv vändning för OECD:s höginkomstländer, men återhämtningen kommer att bli utdragen. I tillväxt- och utvecklingsländerna råder fortsatt hög tillväxttakt. Den ekonomiska tillväxten i OECD:s höginkomstländer uppgick till 1,2 procent under året. Liksom de senaste fem åren är det skuldkrisländerna inom eurozonen som drar ner den genomsnittliga tillväxten, med mager tillväxt eller till och med krympande ekonomier. USA och Japan har en något högre tillväxttakt än genomsnittet för OECD. budgetunderskotten minskar Åren av underskott i statsbudgetarna har lett till skuldsättningsnivåer som måste minska. Den genomsnittliga offentliga skuldsättningen bland OECD-länderna uppgår nu till 110 procent av BNP. Minskande budgetunderskott i flera skuldkrisländer och pågående strukturella reformer börjar ge positiva resultat. De länder inom eurozonen vars ekonomier var mest exponerade mot finans- och skuldkrisen, har nära nog halverat sina budgetunderskott de senaste fyra åren. Bland annat gäller detta Spanien och Irland. Den mest markanta minskningen av underskottet står Grekland för; från nästan 16 procent av BNP 2009 till strax över 2 procent Importen minskar och exporten blir konkurrenskraftig Ytterligare en makroekonomisk obalans som kännetecknade flera av OECD:s högsinkomstländer, och i synnerhet skuldkrisländerna, var ihållande underskott i bytesbalansen. USA:s underskott har halverats under den senaste sjuårsperioden och bytesbalansen i eurozonens skuldkrisländer är nu i balans eller uppvisar överskott. Orsaken är bland annat låg ekonomisk aktivitet, vilket har lett till fallande import. Samtidigt har skuldkrisländernas exportsektorer gradvis blivit mer konkurrenskraftiga, som ett resultat av ett sjunkande kostnadsläge. God utveckling för tillväxtländerna Om den ekonomiska aktiviteten har varit låg i OECD:s höginkomstländer under de senaste åren så har motsatsen gällt bland världens tillväxt- och utvecklingsländer. Bakom den goda ekonomiska utvecklingen ligger en tillväxtfrämjande politik som har förts under lång tid. Till skillnad från höginkomstländerna är den offentliga sektorn i de flesta tillväxt- och utvecklingsländerna måttligt Årlig procentuell tillväxt i världsekonomin, fördelad på regioner 5% 4% 3% 2% 1% Övriga Sub-Sahara Afrika Latinamerika Asiens tillväxtländer MENA (Mellanösten Nordafrika) OSS (tidigare Sovjet, ej Balkan) EU USA 0% Källa:IMF 12

12 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Boule Medical exporterar till Kambodja. skuldsatt. Med offentliga finanser i gott skick finns utrymme att satsa på exempelvis infrastruktur och utbildning. Den amerikanska och den europeiska centralbankens omfattande köp av statsobligationer har också bidragit till denna utveckling. Likviditeten på de globala finansiella marknaderna har därigenom ökat. Det är kapital som bland annat har sökt sig till många tillväxt- och utvecklingsländer. En viktig drivkraft för den privata sektorns expansion är direktinvesteringar och kunskapsöverföring till tillväxt- och utvecklingsländer. Under de senast 20 åren har direktinvesteringarna ökat nära nog 10 gånger, vilket visar på de produktionsfördelar som många tillväxt- och utvecklingsländer har. Centralt för många mindre utvecklade länders förmåga att tjäna in hårdvaluta och kunna importera nödvändiga varor och tjänster är de höga råvarupriserna. Även om prisuppgången på flera energiråvaror och metaller nu planar ut eller till och med sjunker något kommer detta alltjämt att vara en stabil intäktskälla. Detta tack vare de historiskt höga prisnivåer som har etablerats. ökande import att vara stort var ett år med låg importökning, 5 procent, men de närmaste åren väntas takten öka. Afrika och Asien sticker ut som de regioner vars import förväntas öka mest under 2014, med 7 respektive 5 procent. För en långsiktigt god utveckling för den svenska exporten och svenska exportföretag är framgångar på tillväxt- och utvecklingsmarknaderna av stor betydelse. Närmare 80 procent av den svenska exporten går till EU- och andra höginkomstländer, medan drygt 20 procent söker sig till övriga världen. Ofta är finansiering och att kunna erbjuda kredit en väg till framgång för att en affär ska komma till stånd. Asien dominerar tillväxten i världen Tillväxt- och utvecklingsländerna beräknas stå för mer än 70 procent av världsekonomins expansion de närmaste tre åren. Asien dominerar och hälften av expansionen beräknas komma därifrån. Afrika har också en hög årlig tillväxttakt. Men i ett globalt perspektiv är Afrikas ekonomier små och tillväxtbidraget begränsat. Importen ökar till Afrika och Asien Eftersom tillväxt- och utvecklingsländernas ekonomier växer snabbt kommer också behovet av en 13

13 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Nya affärer till 115 länder För affärer till OECD:s höginkomstländer var behovet av garantier stort under Även Afrika, Mellanöstern och Balkan visade på ökad garantigivning. Däremot föll garantivolymerna på Asien, Latinamerika och OSS. Sedan 2009 har efterfrågan på garantier ökat kraftigt för affärer till OECD:s höginkomstländer ökade garantigivningen med 22 procent till 18,9 mdr kr. Affärer inom telekom dominerar, tillsammans med en stor affär inom byggsektorn. Kraft- och telekomaffärer till Asien Tillväxten i Asien har legat över 6 procent i 10 år. För 2014 beräknas den ekonomiska aktiviteten i regionen som helhet öka något. Kina hade en tillväxttakt på över 7 procent förra året, trots åtgärder för att bromsa de senaste årens snabba kredittillväxt. Indiens budgetunderskott, strukturella svagheter och bristande politisk förmåga att genomföra reformer har medfört att ekonomin 2013 växte med knappa 4 procent. Garantigivningen för affärer till Asien halverades 2013 jämfört med Affärer inom telekom och kraft dominerade. Variationerna är stora från år till år just för Asien, vilket förklaras av enskilda stora affärer inom försvar, telekom och kraftsektorn. Utfärdade garantier för året motsvarade knappt 10 procent av den svenska exporten till regionen. Ökad garantivolym för affärer till Afrika Länderna i Afrika söder om Sahara fortsätter att uppvisa en stark ekonomisk tillväxt. I genomsnitt växte regionen med 5 procent under Råvaruexporten har varit en central drivkraft för de senaste årens gynnsamma utveckling. Men råvaruprisboomen som pågick från sekelskiftet och fram till för två år sedan förefaller vara över. Stabila eller något fallande priser är att vänta för viktiga exportvaror som olja, koppar, guld och andra metaller. Bakgrunden till den imponerande utvecklingen är dock bredare än höga råvarupriser. Länder som NYA GARANTIER PER REGION (MKR) Afrika Asien Balkan Latinamerika Mellanöstern OECD high income OSS Sverige* Övriga länder Totalt Japan och Sydkorea ingår i OECD high income (ej i Asien) Israel ingår i OECD high income (ej i Mellanöstern) Kazakstan ingår i OSS (ej i Asien) Turkiet ingår i Balkan (ej i Asien) * För 2010 och 2009 ingår den tillfälliga lösningen med rörelsekreditgarantier för stora svenska företag. 14

14 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Angola, Nigeria och Zambia har använt de växande exportintäkterna till att investera i infrastruktur och offentlig verksamhet. Att en tillväxtvänlig ekonomisk politik har förts på många håll i Afrika söder om Sahara visas också av den ekonomiska utvecklingen i många länder som har få eller inga råvaror. Etiopiens ekonomi växte exempelvis i snitt årligen med över 8 procent under 2000-talet, vilket kan jämföras med 3 procent det föregående decenniet. Rwanda och Tanzania uppvisar liknande utveckling. Garantigivningen ökade under året till 4,9 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 20 procent av den svenska exporten till regionen. Garantier efterfrågas brett i många branscher. Svensk export till Afrika föll såväl 2012 som 2013 med mer än 20 procent. Potentialen är stor och med en EKNgaranti säkras betalningsrisken, som är och uppfattas som hög i många afrikanska länder. Export till pappersindustrin i Latinamerika Latinamerikas två största ekonomier Brasilien och Mexiko lämnade ett svagt 2013 bakom sig. Brasiliens ekonomi växte med 2,5 procent medan tillväxten endast nådde 1,2 procent för Mexiko. För regionen som helhet blev tillväxten 2,7 procent. I Mexikos fall är bakgrunden till den svaga utvecklingen framför allt regeringsskiftet som medförde försenade offentliga satsningar. En låg aktivitet i byggnadsindustrin bidrog också. Strukturella problem bidrar till den svaga brasilianska tillväxten. Garantigivningen för affärer till Latinamerika minskade under året. Affärer inom papper och massa, transport och entreprenad dominerade. Relativt den svenska exporten motsvarar utfärdade garantier knappt 15 procent. Även till Latinamerika uppvisade svensk export en minskning under Mexiko export telekom många Afrika Asien affärer Garantigivningen Mellanöstern utveckling exporten dominerade Balkan utvecklingen regionen miljarder växte året transport garantier ökade tillväxten länder 15

15 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Ökad export till Mellanöstern Förändringen från auktoritärt styre till demokrati har visat sig bli utdragen och konfliktfylld i de länder där den arabiska våren utspelades under 2010 och Inbördeskriget i Syrien fortgår med oförminskad styrka. Egypten, Libyen och Tunisien präglas av fortsatt turbulens och politisk oenighet om konstitutionernas utformning. Detta har fått negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och regionen växte med 2 procent De oljeexporterande gulfländerna har betydande överskott i såväl statsbudgetar som bytesbalans. Tillväxten i dessa länder var närmare dubbelt så hög som i regionen i stort. Garantigivningen ökade till 3,8 miljarder kronor. Export av fordon och entreprenadutrustning dominerar, tätt följt av telekom. Utfärdade garantier under året motsvarar drygt 10 procent av svensk export. Till skillnad från flertalet andra regioner i världen ökade den svenska exporten till Mellanöstern, med 2 procent. Sanktionerna mot Iran har lättats något men det har ännu inte gjort det möjligt att transferera betalningar. Låg tillväxt i OSS och Balkan Länderna inom OSS, Östeuropa och på Balkan har haft svårt att nå de tillväxtnivåer som rådde under större delen av 2000-talet fram till finanskrisens 16

16 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 utbrott. Mellan 2003 och 2007 växte regionen med i genomsnitt 5,2 procent årligen medan tillväxten under perioden 2008 till 2012 nådde 1,7 procent per år var ännu ett år med ogynnsam ekonomisk utveckling. I Ryssland nådde tillväxten 1,5 procent. Turkiet har haft en mer positiv utveckling än regionen i stort med en tillväxt om knappt 4 procent. Omfattande underskott i bytesbalansen som till stor del finansieras med utländska lån gör dock landet sårbart. Garantierna till OSS minskade till 2,2 miljarder kronor. Transport, kraft- och gruvindustrin var de branscher som dominerade. Garantigivningen till Balkan ökade däremot till 2,2 miljarder kronor. Affärer inom telekom och transport utgjorde merparten av garantivolymen. Sammantaget för de båda regionerna motsvarade garantiernas andel av den svenska exporten närmare 10 procent. I Ryssland nådde tillväxten 1,5 procent. 17

17 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Tre länder uppgraderade, två nedgraderade, två nyklassade Under 2013 omklassificerade EKN fem länder. Den nya staten Sydsudan klassades för första gången. Myanmar (Burma) öppnades för garantigivning. EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder. Afrika I Afrika söder om Sahara har utvecklingen varit fortsatt positiv. Det råvarurika Zambia är ett exempel på det. Landet uppgraderades under året till landrisklass 5 (från 6). Sydsudan blev en självständig stat i juli Statsbyggandet börjar från grunden och mycket återstår i termer av ekonomisk utveckling och byggande av institutioner. En eskalerande politisk konflikt under slutet av 2013 har dessutom ytterligare försvårat situationen. I juni klassificerade EKN Sydsudan i landriskklass 7, landets första klassning. Asien God ekonomisk tillväxt, förbättrade statsfinanser och en stabil hårdvalutaintjäning har karaktäriserat Filippinerna under de senaste åren. Detta har sammantaget förbättrat kreditvärdigheten, vilket resulterade i en uppgradering till landriskklass 3 (från 4). För första gången på 27 år öppnar EKN för att garantera export till Myanmar (Burma). EKN har graderat landet i landriskklass 7. Landriskklass 0 Landriskklass 1 Landriskklass 2 Landriskklass 3 Landriskklass 4 Landriskklass 5 Landriskklass 6 Landriskklass 7 Oklassificerat EKN:s klassificering av världens länder, Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. 18

18 VÄRLDSEKONOMIN EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Filippinerna uppgraderades under året. Latinamerika I Latinamerika uppgraderades under hösten Surinam till landriskklass 6 (från 7). Reglering av utestående skuld och dröjsmål samt goda intäkter från export av guld och bauxit har varit positivt för såväl bytesbalansen som den ekonomiska tillväxten. valutareserv har sjunkit men stöd från länder i regionen har bromsat fallet. Tunisien nedgraderades till landriskklass 4 (från 3). Bakgrunden är bland annat en utdragen process för att formulera en ny konstitution, vilket har lett till en försvagning av ekonomin. Nordafrika och Mellanöstern Utvecklingen i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern är fortsatt besvärlig. Mest påtagligt har detta varit i Egypten och Tunisien. Egypten nedgraderades till landriskklass 6 (från 5). Landets Förändringar i EKN:s LANDRISKKLASSIFICERING UNDER 2013 Uppgraderingar i EKN:s landriskklassificering Nedgraderingar i EKN:s landriskklassificering Landriskklass år: Filippinerna 3 4 Surinam 6 7 Landriskklass år: Egypten 6 5 Tunisien 4 3 Zambia 5 6 Nyklassificerade länder 2013 Myanmar (Burma) 7 Sydsudan 7 19

19 Årets exportaffärer Telekom ökar men ett mellanår för kraftsektorn Svenska näringslivet är globalt Små och medelstora företag i fokus På mässor, scener och paneler Skador främst i redan kända problemaffärer 30 EKN:s erbjudande

20 Telekominstallation, Latinamerika.

21 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Telekom ökar men ett mellanår för kraftsektorn Telekombranschens expansion ger avtryck i årets garantigivning. I övriga branscher minskar garantivolymen. Antalet affärer ligger på samma nivå som föregående år. EKN:s garantier fortsätter att vara efterfrågade. Antal ansökningar, antal nya kunder och antal garanterade affärer ligger något högre än föregående år. Fler exportörer använder EKN i fler typer av affärer än tidigare. Ett exempel är Volvo, som allt oftare efterfrågar EKN i både större och mindre affärer. Under året uppgick garantigivningen till 43,9 miljarder kronor, en minskning från 49,3 miljarder föregående år. Också offertvolymen minskade, till 45,0 miljarder kronor, jämfört med 77,5 miljarder. Liksom tidigare år finns det en stor spridning geografiskt och en fortsatt stor efterfrågan på garantier för affärer till OECD-länder. Telekomaffärerna dominerar årets garanterade affärer och står för över hälften av den totala garantivolymen. Totalt garanterade EKN affärer i 115 länder. expansion inom Telekom Antalet användare av mobila telekomenheter ökar i världen. Likaså sker en snabb tillväxt av antalet mobila bredbandsabonnemang och användningen av smartphones. Telekomoperatörerna världen över fortsätter att bygga ut mobilnäten för att möta den Nya garantier fördelade på bransch Telekom 51 % (40%) Maskin 17 % (15%) Transport 12 % (12%) Bygg 11 % (0%) Kraft 6 % (28%) Övrigt 3 % (5%) Föregående års andel inom parantes. växande efterfrågan. Det är denna globala expansion som ligger bakom den fortsatt omfattande garantigivningen inom telekomsektorn. Konsolideringen inom branschen fortsätter, med allt större operatörer på enskilda marknader men också genom globala strukturaffärer. Telekomsektorn uppgår till 51 procent av årets totala garantigivning och har ökat med 2,9 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efterfrågan växer globalt och EKN garanterade telekomaffärer i 32 länder vilket var något fler än föregående år. Liksom föregående år dominerar affärerna till länder inom OECD. Exempelvis ställde EKN ut garantier för Ericssons export om 1,8 miljarder kronor för försäljning av mobilutrustning till den spanska telekomoperatören Telefonica. bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner till afrika, latinamerika och mellanöstern Garantigivningen till transportsektorn var volymmässigt något lägre i år jämfört med föregående år. Främst var det för bussaffärer som garantivolymen minskade. Nedgången bedöms emellertid vara tillfällig då EKN under senare delen av året fick in flera nya ansökningar till så kallade Bus Rapid Transit System i Latinamerika och Afrika. Efterfrågan inom lastbilssegmentet var under året hög för affärer till framförallt Afrika och Mellanöstern. På dessa marknader är finansieringen en viktig del av kunderbjudandet och efterfrågan på garantigivning har varit hög hos EKN. Efterfrågan på EKN-garantier i entreprenadsektorn var fortsatt hög, driven av fortsatta infrastrukturinvesteringar i bland annat Brasilien och Mellanöstern. Aktiviten inom transportsektorn vad gäller antal ansökningar och antalet affärer var i nivå med Garantigivningen är störst till länderna i Mellanöstern följt av Latinamerika. För Volvo Construction Equipment Latinamerika har EKN 22

22 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Fortsatt hög garantigivning inom entreprenadsektorn. garanterat affärer till Constructora Meco som är ett stort infrastruktur- och byggbolag i Latinamerika med verksamhet i Panama, Nicaragua, El Salvador och Colombia. färre investeringar i gruvindustrin Efterfrågan inom gruvindustrin har mattats av under 2013 och investeringar i ny maskinutrustning har varit lägre än under För EKN:s del har det inneburit att garantivolymen till denna sektor, exempelvis till Atlas Copco och Sandvik, har minskat. Efterfrågan på offerter var hög under första halvåret 2013, men under senhösten började nedgången i industrin märkas i form av färre ansökningar. Precis som inom telekomsektorn finns även i denna bransch en stor efterfrågan på garantier för affärer i OECD-länder, och då framför allt till Australien och Kanada. Störst var efterfrågan för affärer till gruvor i Ryssland, Australien, Zambia, Mexiko och Kanada. kraftindustrin Efterfrågan på EKN:s garantier inom kraftsektorn avser utrustning för såväl transmission som kraftgenerering. Garantigivningen till branschen minskade under året. EKN:s garantigivning brukar växla kraftig mellan åren. Stora projekt inom kraftsektorn har försenats, orsakat av överkapacitet på vissa marknader samt ekonomisk osäkerhet. Dock ökar anbudsaktiviteterna drivet av ett ökat produktivitets- och effektivitetsbehov hos kraftbolagens kunder. 23

23 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Martin Lausson, EKN, Vanessa Dziedicz, Volvo, Liliana Rizopulos, EKN och Matheus Marder, Volvo i Guatemala. Svenska näringslivet är globalt Varje år garanterar EKN affärer för svenska företag med globala värdekedjor. Produktion och tjänster utförs i olika delar av världen. De svenska exportföretagens internationalisering är en framgångsfaktor för svenskt näringsliv. Företagen utvecklar nya produkter och tjänster för nya marknader, men också nya produktionslinjer och leverantörssamarbeten. Den globala sourcingen, med globala värdekedjor, anpassas och optimeras kontinuerligt när förutsättningarna förändras. Det svenska exportintresse som EKN har i uppgift att främja innebär att EKN garanterar affärer för globala svenska exportföretag där produktion och tjänster utförs i olika delar av världen. Globala koncerners affärer garanteras Många svenska företag har produktion, forskning och utveckling, marknadsföring och ledning både i Sverige och utomlands. Garantigivningen för svenska koncerners dotterbolag är exempel på EKN:s uppdrag att främja det svenska näringslivets internationalisering. Under året garanterades 33 affärer för ett belopp av 8,2 miljarder kronor för svenska företags dotterbolag i Latinamerika, Asien och USA. Det största antalet affärer avsåg liksom tidigare år transportindustrin, där montage av fordon sker regionalt med svensktillverkade insatsvaror. Expansion i USA Den volymmässigt största delen av utländska dotterbolags affärer avsåg en garanti där EKN återförsäkrar en surety-portfölj för byggkoncernen Skanska i USA. Surety är en typ av kontraktsgaranti som Skanska avkrävs för att kunna teckna byggkontrakt i USA. 24

24 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Små och medelstora företag i fokus Fler små och medelstora företag efterfrågar EKN:s garantier. EKN har satsat på lokal närvaro och nätverkande på många orter i Sverige. Under året tillkom 78 små och medelstora företag som kunder hos EKN. Under 2013 lämnade EKN offerter till små och medelstora företag, till ett värde av 6,5 miljarder kronor, jämfört med 3,6 miljarder kronor föregående år. Det är den högsta nivån sedan affärsområdet för små och medelstora företag skapades år Ett antal större affärer bidrog till den ovanligt höga volymen. Offerter ställdes för export till 84 länder. Garantivolymen uppgick 2013 till 2,4 miljarder kronor, jämfört med 2,2 miljarder året innan. Garantierna täckte risker i exportaffärer till 81 länder. för småföretagens export till tillväxtmarknader Att tappa kunder eller att inte få betalt för leveranser som har skett kan slå mycket hårt mot ett mindre företag. En sjunkande efterfrågan från traditionella exportmarknader inom EU gör att fler små företag söker sig till nya och flera marknader för att kunna behålla eller öka sin försäljning. EKN hjälper företag att få betalt genom att försäkra dem mot kundförluster vid export. Med EKN-garantin som säkerhet kan företagen stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda kunder finansiering istället för att kräva förskottsbetalning. För många mindre företag är också den egna finansieringen avgörande för att exportaffärer ska kunna bli av. Här kan EKN bidra till en förbättrad rörelsefinansiering för småföretag genom riskdelning med banker och andra finansiärer. hockeyutrustning och båtar De flesta företagen säljer mot faktura med korta kredittider och ansöker ofta om en EKN-garanti när exporten går till andra länder än höginkomstländerna inom OECD. Ett exempel på ett sådant företag är Salming Hockey AB. Det är ett mikroföretag i Kullavik som säljer hockeyutrustning som designats av grundaren Börje Salming. I detta fall har EKN under 2013 garanterat export till Ryssland. Kontraktet avser utrustning som tillverkats i Asien. EKN kunde lämna garanti eftersom det NYA OFFERTER och garantier för små och medelstora företag, MKR Nya offerter Nya garantier

25 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 finns ett svenskt intresse i affären med egen produktutveckling och design i Sverige. Ett annat exempel på hur ett mindre företag har använt sig av EKN är N. Sundin Dockstavarvet AB. Det är ett företag med 50 anställda i Docksta i Höga Kusten, som tillverkar och säljer aluminiumbåtar. Under 2013 tecknade de ett kontrakt avseende leverans av räddningsbåtar till norska försvaret. Köparen har begärt bankgaranti under produktionstiden. EKN har lämnat motgaranti till banken, vilket innebär att 75 procent av deras risk för att Dockstavarvet inte fullgör sitt åtagande lyfts av. Det frigör finansieringsutrymme för företaget. göra mer för fler EKN hade 272 små och medelstora företag som aktiva kunder under 2013, jämfört med 251 föregående år. Av dessa var 78 nya kunder. Under senare år har kännedomen om EKN legat på cirka 50 procent hos små och medelstora företag. För att öka kännedomen har många olika insatser gjorts för att sprida kunskap om hur exportörer och banker kan öka sina export- och affärsmöjligheter. Trots detta är kännedomen de senaste åren något vikande bland företagen. Vi ser därför över vårt arbetssätt för att hitta effektivare metoder som leder till att målen för kännedomen uppfylls framöver. Hos gruppen företagsrådgivare och kontorschefer Salming Hockey exporterar till Ryssland. 26

26 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING små och medelstora företag var kunder hos EKN under året. på lokala bankkontor har vi över åren uppnått en stabil kännedom på över 90 procent. Närmare hälften av årets affärer för små och medelstora företag har genererats genom lokala bankkontor. Särskild satsning i Västsverige I maj 2013 påbörjades en särskild satsning i Västsverige. Två medarbetare har nu sin bas i Göteborg, i kontorsgemenskap med Almi och Business Sweden. Syftet med satsningen är att göra fler exportaffärer möjliga för de många västsvenska exportföretagen. Andel små och medelstora exporterande företag som känner till EKN % 51 % 56 % Antal kunder Små och medelstora företag Stora företag (över 500 anställda eller med en omsättning över en miljard kronor)

27 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Seminarium för banker. På mässor, scener och paneler EKN har medverkat på mässor och seminarier, såväl internationellt som i Sverige och ofta i samarbete med andra exportfrämjande organisationer. Tillsammans visar vi på exportföretagens möjligheter i den globala handeln och informerar om de tjänster som erbjuds. Tillsammans med Business Sweden medverkade EKN som talare vid eventet Swedish Mining Initiative som hölls i både Sydafrika och Ryssland under hösten. Vidare deltog EKN vid möten och gruvbesök anordnade av Swedish Mining and Tunnelling Group (SMTG) som är en sammanslutning av svenska företag verksamma som leverantörer till gruvindustrin. I Sverige medverkade EKN med presentationer på regionala seminarier arrangerade av Business Sweden, Almi, Handelskammare, lokala bankkontor och Undexo (Underleverantörernas exportorganisation). Bland annat var vi med på Elmia Subcontractor Events exportdag i Jönköping som är norra Europas största underleverantörsmässa. Vi har även deltagit som temavärd och talare på DI:s seminarier och seminarier arrangerade av UD och Business Sweden. EKN har också på inbjudan av kommunernas näringslivsenheter i Solna, Sävsjö, Borlänge och Säffle deltagit som talare på seminarier anordnade för kommunernas näringsliv. Under hösten deltog vi i seminarier anordade av Almi och Almi/IFS (Invandrarföretagande i Sverige) i syfte att informera entreprenörer med utländsk bakgrund om hur man kan använda sig av EKN:s tjänster vid export. Inom denna grupp av företagare finns sannolikt framtida exportörer som kan utnyttja sina kontakter i deras ursprungliga hemländer för affärer. EKN samarbetar också ofta med Svensk Exportkredit (SEK) i olika seminarier riktade till exportföretagen. Samtidigt är SEK ofta en viktigt finansiär i affärer som EKN garanterar. FÖRETAG BESKRIVER NYTTAN MED EKN En av våra landsomfattande kampanjer under året, med utskick till ett stort antal företag, innehöll information om Ramnäs Bruk som säljer ankarkättingar till offshoreindustrin runt om i världen. Ramnäs Bruk har använt sig av tre av EKN:s tjänster; rörelsekreditgarantin, motgarantin och garantin för kundfordringar. Exemplet visar hur företaget löst sina behov av rörelsefinansiering, lämnat förskottsgarantier till sin köpare och försäkrat sina kundfordringar. samarbete med PRIVATA aktörer EKN samarbetar med olika privata organisationer som arbetar för internationell utveckling av näringslivet. Beroende på affärsupplägg och behov kompletterar EKN och den privata marknaden varandra. Under hösten inleddes ett samarbete med några av de privata kreditförsäkringsbolagen i syfte att sprida kunskap om hur garantier och kreditförsäkringar kan öka företagens affärsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft. EKN är även en av grundarna till Kreditförsäkringsföreningen, KFF, som bildades under sommaren. KFF ska verka för att utveckla och sprida kännedom om kreditförsäkringar och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel. 28

28 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Skador främst i redan kända problemaffärer Betalningar från Iran är fortsatt mycket svåra att genomföra. Betalningsproblem i några större affärer har kunnat lösas utan skador. Årets skadeutbetalningar härrör i huvudsak till utbetalningar för redan kända problemaffärer där vi sedan tidigare sett skador och reserverat för en ökad risk. Exporten avsåg transport- och entreprenadutrustning till köpare i Ryssland, Turkiet och Sudan samt gruvutrustning till Polen. Under året betalade EKN ut skadeersättningar uppgående till 165 miljoner kronor för affärer till Iran. Anledningen till den uteblivna betalningen är att de internationella sanktionerna mot Iran har förhindrat transferering av betalning i de affärer som genomfördes innan sanktionerna infördes. Sammanlagt uppgick utebetalningarna till 358 miljoner kronor, vilket var något lägre än tidigare år. Vid dröjsmål i de garanterade affärerna arbetar alltid EKN nära både exportör och bank. Under året har mycket arbete lagts på skademinimerande arbete och andelen anmälda dröjsmål har minskat. Under året har ett par stora telekomaffärer kunnat rekonstrueras utan att skadeutbetalningar har behövt göras. Bevakningen av dessa engagemang är fortsatt hög. FÄRRE SKADOR FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Skadeutbetalningar till små och medelstora företag uppgick till 39 miljoner kronor vilket var lägre än föregående års 53 miljoner kronor. Även anmälda betalningsdröjsmål i de utestående affärerna minskade och uppgick till 85 miljoner kronor, vilket var nära hälften av dröjsmålen under 2012 på 170 miljoner kronor. Iran dominerar årets skadeutbetalningar. 29

29 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 EKN:s erbjudande EKN erbjuder garantier för hela affärsprocessen, från införsäljning och förhandling, under tillverkning och leverans och ända fram till kundens sista betalning. Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken för att exportörens kund inte betalar. Exporterande företag kan säkra sin kundfordran. Garantin finns i olika varianter, anpassade till hur lång kredittiden är och om det är företaget eller banken som står för krediten. Tillverkningsgarantin, som ges tillsammans med fordringsförlustgarantin, skyddar mot förlust när köparen bryter avtalet under tillverkningstiden. Med växelgarantin kan banken försäkra diskonterade växlar. Garantin förbättrar företagens likviditet genom att möjliggöra för banken att ta över växlarna. Med rembursgarantin kan banken dela risken med EKN när banken bekräftar remburser. Garantin gör det möjligt för företagen att få fler rembursaffärer bekräftade av banken. Med rörelsekreditgarantin kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter till små och medelstora företag. Rörelsekreditgarantin ökar därmed utrymmet för nya krediter. Säkerhetsgarantin används av exportören som skydd för risken att kunden orättmätigt tar en kontraktsgaranti i anspråk. Med garantin får exportföretaget ersättning om kunden utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt. Investeringsgarantin täcker risken för politiska händelser vid investeringar utomlands. Med garantin får företaget ersättning om det på grund av myndighetsingripande i investeringslandet inte går att förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir. EKN sätter premie för garantier baserat på den underliggande risken i transaktionen. För fordringsförlustgarantier till höginkomstländer (landriskklass 0) sätter EKN, enligt överenskommelse inom OECD, en premie i nivå med marknaden, vilket kan innebära en högre premie än den premie som EKN bedömer motsvarar risken i transaktionen. För växel-, remburs-, rörelsekredit- och motgarantier sätter EKN också en premie i nivå med marknaden. Motgarantin används när exportörens kund begär kontraktsgaranti, till exempel en förskottsgaranti. Banken som ställer ut kontraktsgarantin kan då dela risken med EKN att kontraktsgarantin tas i anspråk. Garantin ökar exportföretagets kreditutrymme hos banken. 30

30 ÅRETS EXPORTAFFÄRER EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Nya offerter och garantier under året Under året: Offerter mkr antal mkr antal mkr antal Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare Summa Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Investeringsgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) Rörelsekreditgaranti 3) Totalt Garantier Garanti till exportör: Fordringsförlust Tillverknings- och fordringsförlust Garanti till långivare Summa Säkerhetsgaranti Motgaranti Rembursgaranti Växelgaranti Investeringsgaranti 1) Rörelsekreditgaranti 2) Rörelsekreditgaranti 3) Totalt Affärer som de utfärdade garantierna avser ) ingår i separat ram för investeringsgarantier 2) för små och medelstora företag 3) för stora företag (tillfällig lösning) 31

31 Ansvarsfull export Möjligt att påverka till det bättre Bedömning av risk för miljö- och social påverkan Några röster om ansvar och påverkan

32 Vattentorn i Kuwait.

33 ANSVARSFULL EXPORT EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Möjligt att påverka till det bättre Under året har EKN i exportaffärer bedömt om det finns risk för negativ påverkan på människa och miljö i de projekt och anläggningar dit exporten går. I en tredjedel av dessa affärer har riskerna föranlett djupare granskning några med krav på åtgärder som följd. EKN har under flera år utvecklat hur vi arbetar med och tar ansvar för miljö och sociala frågor som arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. I dag bedömer vi eventuella sociala och miljömässiga risker i köparens verksamhet lika naturligt som vi bedömer de finansiella riskerna. I alla affärer där EKN känner till köparen, bedömer EKN om det finns risk för negativ påverkan i den verksamhet där exportvaran ska användas. Riskerna kategoriseras med A för affärer med stor potentiell social- och miljöpåverkan och med B för affärer med risk för viss påverkan. Under året har EKN gått igenom affärer och placerat 17 affärer i kategori A och 347 affärer i kategori B. De 330 affärer där EKN inte kände till köparen, eller då det ännu inte fanns någon köpare, var när EKN försäkrade remburser och rörelsekrediter. Högre risk i vissa länder I A- och B-affärerna görs omfattande granskning av potentiella miljö- och sociala risker. Av B-affärerna är det många som placerats i denna kategori eftersom det är affärer till länder med sociala risker. Export till länder i Asien och Afrika dominerar årets B-affärer, på grund av regionernas generella institutionella utvecklingsnivå vad gäller reglering och tillsyn. I flertalet av affärerna framkommer inga allvarliga problem i granskningen. I de A- och B-affärer där vi vid granskningen får in information om brister i ansvar, ställer vi krav på planer och åtgärder. Gruvindustrin är viktig, men riskerna måste hanteras Gruvindustrin är en social- och miljömässig riskbransch, i synnerhet i länder i Afrika och Latinamerika. Samtidigt är gruvnäringen viktig för den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. De vanligaste riskerna som framkommer vid granskningar av affärer i gruvsektorn är hälsa och säkerhet såsom bristande skyddsutrustning och otillräcklig ventilation. På miljösidan är vattenfrågorna vanliga, både avseende påverkan på grundvattentillgång och utsläpp av tungmetaller eller försurning som påverkar lokalbefolkningens vattendrag. Tillgång till information En svårighet i många gruv- och entreprenadaffärer är att köparen är en underkontraktör till en större verksamhet. Det försvårar möjligheten till direkt dialog och påverkan på den verksamhet där exportvaran kommer att användas. För att kunna hantera den sortens affärer arbetar EKN tillsammans med exportören och även med intresseorganisationer som skrivit rapporter eller har information om den lokala situationen. I en del länder är lokalbefolkningens engagemang stort för nya projekt och anläggningar, och följs aktivt av media, som exempelvis i Latinamerika. I andra länder är civilsamhället och media mer återhållet som exempelvis i Mellanöstern. Där arbetar EKN mer genom frågor till köparen om specifika risker som exempelvis gästarbetarnas situation. Möjligt att förbättra EKN återförsäkrar andra exportkreditinstituts affärer. Då är EKN:s direkta påverkansmöjligheter lägre, eftersom EKN inte har en direkt koppling till köparen. EKN granskar då de krav som andra finansiella aktörer ställt på projektet. Det viktiga för EKN är att granskningen är proportionerlig mot riskerna och att möjligheten att påverka till det bättre tas till vara. Genom att föra en dialog och ställa krav på köpare runt om i världen bidrar EKN långsiktigt till bättre miljö- och sociala förhållanden internationellt. I nästa avsnitt 34

34 ANSVARSFULL EXPORT EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Pappersbruk i Brasilien. beskrivs de projekt där de potentiella miljö- och sociala effekterna är störst och där EKN ställt krav på projektens utformning. Dialog med exportörer och organisationer Under året har EKN deltagit i diskussioner med företag och intresseorganisationer. Till exempel har samtal förts inom ramen för exportföretagens kommittee Svensk projektexport. Därutöver har EKN påbörjat ett initiativ med branschspecifika satsningar mot ökat samarbete med exportörerna angående ansvarsfull export. Först ut var jordbruk och mejerisektorn. Två intresseorganisationer har skrivit rapporter om EKN:s hållbarhetsarbete, efter intervjuer och granskningar av EKN:s affärer. Uppdaterad antikorruption Med avstamp i den nya svenska mutlagstiftningen har EKN under året förstärkt antikorruptionsarbetet. Förändringarna syftar till att strama upp kraven på exportföretagen i linje med den nya lagstiftningen. Uppdateringen innebär också fler kontrollpunkter under varje affärs löptid. EKN:s resurser Alla underwriters på EKN jobbar med miljö- och social granskning i sina affärer. Det innebär att hela organisationen hanterar hållbarhetsfrågor i varje affär. I stora komplexa affärer har EKN tre specialister som jobbar med att analysera och ställa krav på ansvar. EKN jobbar också med externa konsulter vid behov av exempelvis specifik branschkompetens inom hållbarhet. granskning Så här bedömer EKN om det finns risk för negativ påverkan i den verksamhet där exportvaran ska användas: 1. I arbetet med att sortera fram affärer med risk för negativ social- eller miljöpåverkan hos köparen, används en oberoende webbaserad analystjänst. 2. För affärer med risk definieras informationskrav. 3. Därefter görs en bedömning baserad på inhämtad information, med kategorisering som resultat. 4. I EKN:s beslut om att bevilja garanti fastställs kategorisering samt eventuella villkor. Uppföljning görs av affärer där särskilda villkor ställts upp. 5. Större A-projekt publiceras på EKN:s hemsida innan beslut tas. 35

35 ANSVARSFULL EXPORT EKN ÅRSREDOVISNING 2013 Bedömning av risk för miljö- och social påverkan Under året garanterade EKN fyra A-klassade och ett B-klassat projekt överstigande 100 miljoner kronor och två års kredittid. Dessa projekt rapporteras till OECD. För samtliga projekt är vår bedömning att riskerna hanteras ansvarsfullt. Riskerna värderas utifrån internationella standarder, huvudsakligen International Finance Corporations (IFC) Performance Standards on Environmental and Social Sustanability. A A-klassade projekt Innebär risk för påtaglig påverkan Brasilien, maskinutrustning till massaoch pappersbruk Leverans av maskinutrustning till ett massa- och pappersbruk som byggs i nordöstra provinsen Maranhão. Bruket är ett av världens största med en tillverkning av 1,5 miljoner årston blekt pappersmassa. I projektet ingår även eukalyptusplantager som kommer att försörja bruket med råvara. I projektet ingår investeringar för kraftöverföring, logistik och utbyggnad av hamn. En miljö- och socialkonsekvensbeskrivning har genomförts. Fabriken är byggd med modern utformning och etablerad teknik avseende produktion och reningsanläggningar. Plantagerna utgörs till viss del av etablerade plantager. Nya plantager anläggs på mark som idag används för boskapsskötsel. Skogscertifiering enligt FSC (Forest Stewardship Council) genomförs till hundra procent enligt plan. Dialog med lokalsamhället i närheten av fabriken har pågått under projektets gång. Projektet bedöms ge stort bidrag till den ekonomiska utvecklingen i regionen. Hållbarhetsvillkor har ställts i affären och dessa följs upp genom en oberoende konsult som kontinuerligt rapporterar till bland annat EKN. Skog och betesmark, Brasilien. 36

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari juni 2014 EKN GÖR MER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet För små och medelstora företag garanterade EKN 365 exportaffärer till ett värde av 1,7 miljarder kronor, en

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015

Delårsrapport. januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 TILLVÄXTMARKNADER DOMINERAR GARANTIVOLYMEN. REKORDHÖGT ANTAL GARANTERADE EXPORTAFFÄRER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG. Perioden i korthet EKN garanterade 807 (761) exportaffärer

Läs mer

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR

Delårsrapport 2010. EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR Delårsrapport 2010 Q2 EKN:S ENGAGEMANG UPPGICK VID HALVÅRSSKIFTET TILL 400 MILJarder KRONOR 1 Perioden i korthet Fortsatt stor efterfrågan på EKN:s garantier. Antal ansökningar under perioden var 1464,

Läs mer

.16. Delårsrapport januari juni

.16. Delårsrapport januari juni .16 Delårsrapport januari juni EKN:s garantigivning ligger på samma nivå som föregående år. Intresset för affärer till Iran syns i periodens utfärdade offerter. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet EKN

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73

Sid 6 8 Sid 10 11 Sid 16 18 Sid 25 29 Sid 34 35 Sid 42 45 Sid 58 60 Sid 69 73 Årsredovisning.12 Sid 6 8 GD har ordet: Stark efterfrågan i osäker tid. Sid 10 11 Utdragen återhämtning. Sid 16 18 Affärer för kraft-, transport-, telekom- och gruvsektorn. Sid 25 29 Små och medelstora

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason

Omslagsbild: Ramnäs Bruk AB Fotograf: Lars Clason Årsredovisning 2014 Satsningar på etablering av nya kontor och utökade samarbeten med andra aktörer ökade garantivolymen för små och medelstora företag till 3,1 miljarder kronor. Omslagsbild: Ramnäs Bruk

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

sid 6-8 sid 10-13 sid 18-21 sid 22-23 sid 24-29 sid 35 sid 36-38 sid 42-51 sid 62-64

sid 6-8 sid 10-13 sid 18-21 sid 22-23 sid 24-29 sid 35 sid 36-38 sid 42-51 sid 62-64 Årsredovisning.09 GD-ord: Rekordår, sid 6-8. Ett år med finanskris, sid 10-13. Sveriges framgångsbranscher, sid 18-21. Små och medelstora företag expanderar i över nittio länder, sid 22-23. Risk exponering,

Läs mer

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag Flexibla finansieringslösningar Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens,

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017

Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017 Små och medelstora företags export till tillväxtmarknader 2017 Rekordmånga SME exporterar till tillväxtmarknader. Kina seglar upp som den näst mest intressanta exportmarknaden. 70 procent av SME som exporterar

Läs mer

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Angola LANDRISKKLASS 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 102 MSEK

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

EKN:s genomförande av Agenda 2030

EKN:s genomförande av Agenda 2030 2017-03-28 EKN:s genomförande av Agenda 2030 - Uppdatering mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. EKN:s verksamhet och Agenda 2030... 4 2.1. Nytt i rapporteringen om genomförandet av Agenda 2030...

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81

sid 6-8 sid 12-15 sid 16-20 sid 21-25. sid 31-32 sid 35-37 sid 46-75 sid 78-81 Årsredovisning.10 GD-ord: Stark tillväxt i nya orostider, sid 6-8. Risktäckning för den svenska exportökningen, sid 12-15. Återhämtning och investeringar, sid 16-20. Möt fyra svenska företag från fyra

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16

När företagen har vad världen efterfrågar. Årsredovisning.16 När företagen har vad världen efterfrågar Årsredovisning.16 Innehåll Året i korthet 4 GD har ordet 6 Resultatredovisning 8 Omvärlden 12 Garantigivning 16 Riskutveckling 24 Samverkan 30 Finansiell redovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning

Läs mer

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER -- /LANDRISKKLASS LANDRISKANALYS Landriskklasserna går från till. Ju lägre tal, desto bättre kreditvärdighet. Kärnteknikavtalet sätts på prov Sanktionslättnaderna i januari har gett ett ekonomiskt uppsving.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58.

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. AB Svensk Exportkredit Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. 1 Exportkreditindex (EKI) Exportkreditindex (EKI) Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld Trots

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer