Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen 35-44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen 35-44"

Transkript

1 Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen Ingår i: samla.raa.se

2 KRING EN GRAYPLAN NÄGOT OM GRAVSKICKET I JÄMTLAND UNDER VIKINGATIDEN AV K NUT KJELLMAR K IJämtlands läns fornminnesförenings tidskrift, Bd. V, H. 1, har undertecknad under rubriken Järnåldersgravar i Jämtland, undersökta 1909, i korthet redogjort för mina utgrävningar samma år i Hackas, Näs och Ås socknar. I Ås gjordes några kompletterande grävningar å det förut år 1904 undersökta gravfältet från vikingatid å Röstahammarn 1 inom det område, där längre ned i sluttningen mot Storsjön nyligen förut en del byggnader för Jämtlands läns folkhögskola uppförts och där man även genom trädgårdsanläggningar och vägar m. m. inkräktat på gravfältet. Vid Birka det namn folkhögskolans styrelse givit åt platsen undersöktes nu en grav, som var av mer än vanligt intresse. Då den för nämnda grav upprättade gravplanen ej förut blivit publicerad, återges den här i fig. 1 jämte en något utförligare redogörelse för gravens yttre beskaffenhet och innehåll. Graven, som låg söder om folkhögskolans byggnader nära Storsjö-stranden, utgjordes av ett i bottnen jordblandat röse, 4,5 m i diam. och 0,6 m högt. Under roset träffades lämningar av två gravsättningar, den ena med obränt och den andra med bränt lik, i intimaste samband med varandra men vardera med sitt särskilda gravgods. Undre hälften av roset bestod av en tätt packad massa av tämligen små stenar med mull emellan. I bottnen, 0,6 m under rosets toppyta, låg, täckt av ett tunt lager mull ett obränt skelett av människa, utsträckt i riktningen S015 0 NV15 V. Den döde var lagd på rygg med huvudet åt SO och fötterna åt NV och med armarna sträckta utefter sidorna. Kraniet spräckt och förskjutet med ansiktspartiet vänt nedåt (käken 1 Se Knut Kjellmark, Ett gravfält från yngre järnåldern i As i Jämtland, Ymer 1905, b. 4, sid. 351 o. f.

3 36 K N U T K J E I. I. M A Ii K upptogs imder de övriga kraniebitarna) låg ett par decimeter Iran en större jordfast sten. Skelettet i övrigt var likaledes illa medfaret. Två halskotor återstodo, under del att de andra kotorna i halsoch ryggrad saknades. Största delen av vänstra bröstkorgshalvans revben och halva bäckenet voro borta. Jvrd-fast jf*st Bäst bevarade voro lårbenen. Av händernas och fötternas ben återfunnos endast några av högra fotens tåleder. Strax nedanför dessa låg egendomligt nogen i tub räck t bit av bäckenet. Den upptogs här in situ. Då de rester av skelettet, som funnos i behåll, med sistnämnda undanlag syntes intaga sitt ursprungliga läge. och då det är alldeles omöjligt, all under det packade roset ett djur kunnat ta sig in och företa en sådan förflyttning av bäckenbiten, måste dentri förklaras på annat sätt. varom mera nedan. Se gravplan fig. 1. Av gravgods, som sammanhörde med ifrågavarande gravaättning, märkas följande järnsaker. En syl tatueringsinstrument? 100 mm lång, av plattad. 5 mm tjock, upptill Id mm bred, nedåt långsamt avsmalnande ten, fanns ett par decimeter söder om kraniet. Intill och utanför högra knäleden cn pilspets, 142 nun 1., 26 mm bred. Utefter högra underbenet on spjutspets med holk, spetsen riktad nedåt, 326 mm 1.. bladet 36 mm br. Vid insidan av högra knäleden en kniv, mycket sliten, 50 mm 1., tången 26 mm. Fig. 2. Mellan och på båda sidor om skelettets knän fanns lämningar av den andra gravsättningen. Dessa utgjorlosjrl Fig. 1. Plan av grav med bränt och obränt lik i gravfältet vid Birka folkhögskola i Ås i Jämtland. Abh. 1. Plan eines Ombes mit verbrannter und unverbrannter Leiche im GÄberleld bei der Volkshochsehule Birka in As in Jämtland.

4 K R I N G EN GR A V I' I. A N 37 des av en stor massa brända ben (däribland kraniebitar, tydligen av människa), vilka delvis lågo omedelbart på och t. o. m. fastsittande vid det obrända skelettets ben på den uppåtvända delen av desamma. Det gravgods, som tillhörde denna gravsättning var följande. Oval dubbelskalig spännbuckla av brons av 900- lalstyp som M. Sv. Forns. 551, liggande mitt emellan skelettets knäleder upp- och nedvänd och tillsammans med massor av brända ben. Ytterligare en oval spännbuckla av samma typ, likaledes liggande på en bädd av brända ben, fanns utanför vänstra knäleden med spännets båda hälfter skilda åt, den undre upp- och nedvänd och den övre rättvänd. A det förra spännet var nålen förrostad. Å det senare fanns den i behåll, ehuru avbruten nedtill. Vid och under spännbucklan mellan knäna i den här liggande massan av biända ben hittades nedanstående järnsaker. Två h a 1 v- cirkelformigt böjda handtag, antagligen till skrin eller mindre kista, av plattade, ett par millimeter tjocka, omkr. 12 mm breda järnband, det ena med ändarna upphöjda och omsvängda i spiral, 110 mm brett mellan ändarna, del andra likartal men spädare och med ändarna hopböjda (ill öglor, som ej äro fullt lika. Ett fyrkantigt tunt j ä r n b 1 e c k, 50 X 30 mm, på vars bakre sida mötas tre stycken 20 mm breda tunna järnband, fastade med små nitar vid beslaget. Ett annat nästan likadant beslag av tunt järnbleck med två nithål, samt ytterligare ett sådant med ett nithål, de sista två mera fragmentariska. De tunna beslagen med sina band, nitar och nit bal förmodas vara rester av ett lås. Av återstående järnsaker märkas ett tunt vinkelböjt 10 mm brett band, 3.-I. cirkelrunda femöringsstora tunna brickor (knappformar?), en eggända av ett 12 mm brett mejsellikt föremål, 3 st. spikar delvis krökta, den längsta 10(1 mm lång, 2 si. n i I a r, 45 mm 1., samt 14 större och mindre bi I a r av spikar eller dylikt. Slutligen fanns bland de brända benen ett antal små bitar av en bränd benkam med ornament av linjer och triangulära samt rombiska urgröpta fält mellan linjerna. 2 Järntöremålen se fig. 2. " Fyndens inv, nr St. 11. M,

5 38 K N U T K.1 E L L M A R K Fig. 2. Järnföreinål ur grav vid Jämtlands folkhögskola Birka. a-d spjutspets, pilspets, kniv, syl; e g delar av två handtag till skrin; /; nit; i nål, i mejsel(?); k m beslag med fastnitade band till lås(?); r, spik; o p knappformar(?). '/,. Abb. 2. EiseiiKegenstände aus einem Grab bei der Volkshoehschule Birka, Jämtland. a-d Speerspitze, rfellspitze, Messer, Plriem; t g Teile von zwei Grillen zu einer Truhe; /( Niete; i Nadel; j Meissel(V); k m Beschlag mit leshxenleteten Bändern zu einem Sehloss(?); n Na^el; o p Knopftormen(r).

6 KRING EN GRAV P I. A N 39 Av järnföremålen visade en del av de i närheten av bronsspännena ibland de brända benen liggande styckena glödpatina, varemot spännena tydligen ej voro skadade av eld. De andra järnsakerna: spjutspets, pilspets, kniv och syl, som hörde samman med den obrända gravsättningen, hade ej glödpatina. Det syntes till att börja med svårt att förklara det nära sambandet mellan de båda gravsättningarna och förhållandet med styckningen av bäckenet och flyttningen av en del av detsamma ned till skelettets fötter. Emellertid torde förklaringen till dessa förhållanden vara given av förloppet vid gravsättningarna. Först har en död man begravts obränd jämte sina gravgåvor och en låg hög uppkastats över honom. Sedan någon tid förflutit man kan tänka sig ett eller annat årtionde har mitt uppe i högen en gravgrop upptagits för att bereda plats för de hopsamlade brända benen och gravgodset från en likbränning av en död kvinna. Vid grävningen av sistnämnda grop har det obrända skelettets bäcken brutits sönder av spaden och en av bitarna vid utkastandet av jorden följt med och blivit liggande på den plats, där den vid undersökningen anträffades nere vid skelettets högra fot. Att märka är, att man har haft en för oss obekant men antagligen av gällande gravskick föranledd orsak göra en ganska stor gravgrop, då kvarlevorna efter den brända kvinnan skulle gravsättas. Och man gick så grundligt tillväga, att man blottade hela eller största delen av det förut under högen liggande skelettet. Möjligen har därvid icke blott bäckenet utan även kraniet bräckts och rubbats ur sitt läge, för så vitt ej trycket av högens stenpackning och överliggande röse vållat den senare skadan. Det ligger nära till hands att gissa på att den brända kvinnan varit en efterlevande anhörig kanske hustru till den under högen jordade mannen. Utom att denna grav, för vilken här närmare redogörelse lämnats, är av intresse såsom varande en duhliclgrav med ett obränt och ett bränt lik, erbjuder den även ett upplysande exempel på att under vikingatid i Jämtland likbränning i vissa fall förekom efter det att seden att begrava obränt här vunnit insteg. I sammanhang härmed kan jag anföra ett motsatt fall. I Hackas å Nordgården i Fäste by undersökte författaren samma sommar (1909) en något större hög (12 m X 1,5 m), vilken likaledes

7 40 K NUT KJELLMARK innehöll lämningar av två gravsättningar, den ena med obränt och den andra med bränt lik. De ytterst sparsamma lämningarna av det obrända liket, huvudsakligen multnade rester av de grövre extremitetsbenen samt ett antal tänder, angivande kraniets plats, lågo här överst på ett djup av 0,65 m under högens toppyta. De brända benen lågo under denna nivå, spridda ned till älven. Här sålunda en dubbelgrav, i vilken gr avsättningen med bränt lik föregått jordandet. Fynden 3 bestod av en liten järnsölja med beslag för remmen (säkert hörande till det obrända liket), en bit av nål av brons eller av arm av vågbalans, remändbeslag av järn, nit och spik samt spetsig ten (syl?) axjärn och delar av bränd ornerad benkam med ornament av räta linjer jämte cirklar med medelpunkt, allt det senare troligen hörande samman med den brända graven. Sannolikt äro båda gravsättningarna från yngre järnåldern Fig. 3. Trubbig pilspets av ben med rekonstruktion visande sättet för skattningen. Fr. mansgr. IV vid Birka, Ås sn, Jämtl. 2 / 3. För att återkomma till gravfältet å Röstahammarn i Ås, gavs ju redan genom fynden vid grävningarna därstädes 1904 flera viktiga bidrag till kännedomen om gravskick och gravgods under slutet av vikingatiden, varav en del Abb. s. stnmpie Heiispitze voro rena nyheter. Något därav finner jag anaus Knochen mit die An- J o j o schäftung zetfiender Rekon- ledning här i korthet beröra, varvid jag hänstruktion. Aus Mannsgrab IV ^^intaand^' Ås visar ' lil1 ovannämnda uppsats i Ymer 1905 och avbildningarna där. 4 Det visade sig, att de då undersökta gravarna, som alla voro skelettgravar, tillkommit under tiden före eller omkring mitten av 1000-talet. I två av gravarna de rikaste hittades bl. a. dragkroken till det åkdon troligen en enkel släde varpå den döde dragits till graven. I den ena av dessa två gravar 3 St. H. M Jfr även Mbl sid , samt C. M. Fiirst, Skelettfynd i Jämtländska gravar från den yngre järnåldern, Ymer 1905, b. 4, sid. 372 o. f. Fynden i St. II. M (i. J ö

8 K R I N G / ; V G R A V 1' L A N Al (mansgr. IV) hade hästen jämte en hund fått följa sin herre. De båda lågo vid hans sida under högen. I hästkraniets mun satt ett provisoriskt bett till betsel av två länkar, den ena gjord av en hästbrodd, vardera med sin ring för tygeln, med ringarna olikforraade. Nära hästens huvud låg den yxa, varmed man givit likdragaren dråpslaget, och intill hans framben fanns ett par hästbroddar samt den omtalade dragkroken. Av sådant, som hörde till den döde mannens personliga utrustning, fanns här bl. a. ett tveeggat svärd med silverbelagt läste med vackert sirad benkavle och ornerad bronsdobbsko på slidan, sköldbuckla, en knippa av 8 pilspetsar av järn, däribland en mejselformad (tväreggad) samt liggande ihop med järnpilarna ett egendomligt föremål av ben Det återges här i fig. Trubbig pilspets av järn, fr. gravn. Fig i ny avbildning, som bättre ger föreställning å Slottsholmen i Urshults sn, Kronobis län. / 3. om dess art. Då redogörel Abb. 4. Stumple 1'Ieilspitze aus Eisen, aus Grabungen auf Slottsholmen im sen för de ifrågavarande fynden (1905 Ksp. Urshult, Län Kronoberg. i Ymer) publicerades, kunde betydelsen av detta besynnerliga föremål, som utgjorde en ny, förut ej känd fornsakstyp, icke tolkas. Sedan har det emellertid kommit till min kännedom, dels att bland de rika fynden i»svarta jorden» vid Birka å Björkö hittats och av Stolpe tillvaratagits ett par sådana föremål, dels att vid utgrävningarna vid Fig. 5. Isbrodd av järn, ur mansgr. III v. Birka, Ås sn, Jänitl. 2 j 3. Valsgärde Utanför Uppsala liknande Abb 6. Eisnagel aus Elsen, aus Mannsgrab 111 bei Birka, Ksp. Äs, Jämtland. föremål anträffats och att de anses utgöra ett slags trubbiga pilspetsar, avsedda för jakt å pälsbärande mindre djur."' ' Tolkningen härrör från fil. lic. Greta Arwidsson, som närmare kommer att behandla dessa benpilar i en kommando publikation om gravarna vid Valsgärde. I samband härmed vill jag nämna följande. En trub-

9 42 K N U T K.1 E I. I. M A II K Av övriga fynd i mansgr. IV må nämnas vågapparat av brons, ett kufiskt mynt, långt skifferbryne, fordralförsedd benkam, pik och kniv av järn, remstycken och större fyrkantiga stycken av en väska av skinn med vackra beslag av brons, prydda med ornament av dels växtmotiv (palmetter o. s. v.), dels djurmotiv av en art, son vittnar om förbindelser med ostliga länder (Ryssland Ural Sibirien o. s. v.), 6 hank av järn med två märlor samt ett antal prydnadsspikar såsom rester av en träspann (till att vattna hästen?) m. m. I den andra graven med dragkruk (mansgr. 111) hade nian ej Fig. 6. Isbrodd av järn, tr. grävn. å Slottshohnen, Ursbnlt, Kronob.-s län. 2 / 3. Abb. 6. Eisnagel aus Eisen, aus Grabungen anf Slottsholmen, Ksp. Urshult, Län Kronoberg. Fig. 7. Henredskap för okänd användning, fr. mansgr. II, Birka, As sn, Jämtland. 2 /s- Abb. 7. Knoehengerät unbekannter Verwendung, aus Mannsgrab II, Birka, Ksp. Ås, Jämtland. lagt hästen under högen, men i stället hittades här utom dragkroken och en mängd spikar, järnbot och beslag, utgörande lämningar efter släden, ett välgjort munbett till betsel med silverbeslagna hängen och rembeslag för tyglar och betselremmar, en förgylld selbågsprydnad av brons, bjällror av stål och annat, som hört till hästmunderingen. Hästen hade fått sin egen grav, som uppdagades under en sänka å flata marken några meter från högen, där hans herre med sitt eget personliga gravgods av olika slag, däribland spjut, kniv, våg med vikter, en del (tidsbestämmande) sönderklippta silvermynt som betalningsmedel, iklädd skodon med triangelformade isbroddar (se nedan) fastade under b ig pilspets av järn med holk. (ig. 1, vilken från början antogs vara avsedd fiir jakt på pälsb&rande mindre djur har av förf. anträffats vid utgrävningar 1925 å cn borgplats från högmedeltid på Slottsholraon i Åsncn vid Hakekvarn i Urshult, Kronobrs län. Fynden från Slottsholmen finnas på Smål:s Museum i Växjö. 0 S o T. J. A r n c, Sveriges förbindelser med östern under vikingatiden. Fornv. 1911, sid. 1 o. t.

10 KRING EN GRAVPLAN 43 hålfoten o. s. v., jämte den nyss omtalade hästmunderingen, liggande på släden fått sin sista viloplats. I hästgraven låg invid hästkraniet ett munbett av enklaste slag av en i ändarna till ögla omböjd järnlänk utan tygelringar en särskild gravgåva till hästen. 1 ännu en grav (mansgr. II), där den döde lagts obränd under hög, fanns under fötterna av skelettet ett par triangelfo r- made isbroddar, alldeles lika de i mansgr. III anträffade (fig. 5). Dessa föremål voro förut okända men på grund av sitt läge i gravarna här lätta att identifiera. En nästan alldeles likadan triangelformad isbrodd upptogs vid förfis utgrävningar på fornt omtalade borgplats från högmedeltid på Slottsholmen i Urshult. Fig. 6. Bland övriga fynd i nämnda grav märkas 5 st. pilspetsar, kniv och yxa av järn, eldstål med flinta, benkam samt ett underligt benredskap av en mot ena ändan smalare, tunn, 4,5 cm lång benskiva med ett cirkelrunt, 10 mm i diam. stort hål i den bredare ändan, vilket redskaps betydelse ännu ej kunnat utrönas. Fig En annan av de i gravfältet här undersökta gravarna (mansgr. I) skall här för fullständighetens skull i korthet omnämnas. Graven visade en man jordad under hög, där det synnerligen väl bevarade skelettet, som genom professor C. M. Fursts försorg blev hopsatt och uppmonterat och finnes uppställt i Statens Hist. Museum, befanns liggande mellan de båda halvorna av en kluven, omkr. 3 dm i diam. tjock furustock med»klovens» släta sidor inåt. Ännu d. 16 och 17 juni, då undersökningen gjordes, låg allt här in fruset 1 m djupt i jorden. Av lämningarna av den jordades gravgods må nämnas 3 st. pilspetsar, kniv och yxa av järn, elddon av eldstål och flintbitar, bryne med hål upptill, viktsats av 5 vikter vågen fanns ej spår av samt slutligen en benkam. Under en annan hög hade en kvinna, iklädd halsband av olika slags pärlor, jordats jämte sin hund. I åter en annan grav, som upptäcktes under en avlång sänka å marken, avtäcktes ett skelett av en kvinna, som med gravgods av en sliten järnkniv och ett halsband av 14 olikartade pärlor jordats i en kanot, huggen ur en slam. Även en barngrav undersöktes i samma gravfält, med två barn det ena omkr. 10, det andra omkr. 2 år gammalt jordade tillsammans. Graven utmärktes av en sänka under flata marken. Föremålet fragmentariskt. Hålet ursprungligen cirkel runt.

11 44 KNUT KJELLMARK I gravfältet fanns även >b randgrava r» under s ä n k o r. Detta jämtländska vikingatidsgravfält å Storsjö-stranden i Ås visade sig, såsom synes av ovanstående kortfattade översikt, märkligt genom de många växlingar i gravskicket, som där kommit till synes. ZUSAMMENFASSUNG KNUT KJELLMARK: Vm einen Grabplan. Einiges fiber die Bestattungsweise in Jämtland während der Wikingerzeit. Boi Ausgrabungen auf oisonzeitlichen Gräberfeldern in Jämtland 1909 zogen besonders zwei Gräber aus der jiingeren Eisenzeit die Aufmcrksamkeit auf sich, da jedes derselben ein Grab mit unverbranntom Skelett und ausserdem die Reste einer Bestattung mit Leichenbrand enthielt. Abb. 1 zeigt den Grabplan (nicht vorhcr veröffentlicht) des einen dieser»doppelgräber», in einem Gräberfeld bei der Volkshochsehule Birka im Ksp. Ås in Jämtland. Es bestand aus einem mit Erde vermischten Steinhaufen, unter dem ein unverbranntes (männliches) Skelett nobst folgenden Eisensachen als Beigaben angetroffen wurde: Messer, Pfeilspitze und Speerspitze längs dem rechten Bein sowie Pfriem (Tätowierungsinstrumont?) nalie dem Schädel. Direkt auf den Kniogelonken des Skoletts ohne Erdsohicht dazwischon lag innerhalb eines bogrenzten Flocks ein grosser Haufe verbrannter Skelett res te. horriihrend von einer später erfolgten Leichenbrandbestattung, nebst dazugehörigen Beigaben: 2 ovale Bronzospangen (Typ 10. Jahrh.), Knoeheiikanimstiicko usw. sowie Griffe und möglicherweise Teile eines Schlosses zu einer Truhe. Es ist anzunchnien, dass der Leichenbrand von einer Kran lierriihrte, vermutlich einer Ångohörigon, vielleicht der Gattin des zuvor hier bestattoten Mannes, Einige Zeit muss zwischen don Bestattungen verflossen sein. donn boi der Herrichtung der (Irabnmlde fiir die Leichenbrandbestattung sind Teile des unvorbrannton Skeletts aus ihrer Lage verrlickt worden nnd anclerswohin gekommen; so lag z. B. ein Stiick des Beckenbeins bei den Fiissen des Skeletts. Das andere Doppelgrab war ein Hiigelgrab heim Hof Nordgården im Dorf Fäste, Ksp. Hackas, Jämtland. Hier ist die Leichenbrandbestattung der Skelettbestattung vorausgegangen. Fcrnor wird in dom Aufsatz ein kurzer Uberblick uber dio Wandlungen der Bestattungsweise zu Ende der Wikingerzeit gegeben, wie sie das Gräberfeld bei Birka in Jämtland crkennen lässt, sowie tiber gewisse bomorkenswerte, teilweise zuvor unbekannto. zum (Irabinventar gehörigo Gegenstände. die boi don vom Verf. dort 1904 vorgenommenen Grabungen gohoben wurden. Hier wurden Gräber der verschiedensten Arten unter Hiigeln angetroffen. U. a. wurden unter zwei Hiigeln Zughakon und gewisse Beschläge gefunden, dio darauf deuten, dass dera Toten der einfacho Schlitten, auf dem or zum Grabe gefahren wurde, bei der Bestattung beigegeben wordon ist. In dera einen dieser Hiigel fand sich auch das Skelett eines Hundes und des Pferdes, das seinen Herrn auf seiner letzten Fahrt gezogen hatte. In dem andern Htigel hatte das Pferd nicht zur Seite seines Herrn liegen dtirfen, sondern hatte ein eigenes Grab erhalten ein»pferdegrab> das unter einer Bodenvertiefung dicht neben dem Hiigel angetroffen wurde. Das interessante und reiche Gräberfeld enthielt im iibrigen u. a. unter Vertiefungen des flachen Bodens ein Frauengrab, in ilas die Tote in einem aus einem Stamm gehaiienen Kanu bestattet worden war, ein Kindergrab sowie auch Gräber mit Resten verbrannter skelette.

Meddelanden från Skåne Hansen, Folke Fornvännen 23, Ingår i: samla.raa.

Meddelanden från Skåne Hansen, Folke Fornvännen 23, Ingår i: samla.raa. Meddelanden från Skåne Hansen, Folke Fornvännen 23, 53-57 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1928_053 Ingår i: samla.raa.se Smärre meddelanden. 53 egentliga plats, varigenom den kulturhistoriskt

Läs mer

HAMMENS HÖG. På 1930-talet var Hammings hög övervuxen med granar och en tät hagtornshäck. Foto av Egil Lönnberg, Fornminnesföreningens bildarkiv.

HAMMENS HÖG. På 1930-talet var Hammings hög övervuxen med granar och en tät hagtornshäck. Foto av Egil Lönnberg, Fornminnesföreningens bildarkiv. HAMMENS HÖG Hammens hög (RAÄ 1) är en gravhög som ligger på Hammenhög nr 35 strax norr om byn, väster om vägen mot Smedstorp. Högen är runt 30 meter i diameter och 5 meter hög. Den är ganska skadad av

Läs mer

En "Trundholmshäst" Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s : ill. Ingår i: samla.raa.

En Trundholmshäst Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s : ill.  Ingår i: samla.raa. En "Trundholmshäst" Nerman, Birger Fornvännen 1939(34), s. 166-170 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_166 Ingår i: samla.raa.se EN»TRUNDHOLMSHAST. AV BIRGER NERMAN Hösten 1937 överlämnade

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i:

Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i: Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i: samla.raa.se Ett öländskt bronsäldersröse. Av KARL-ALFRED GUSTAWSSON.

Läs mer

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa. Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.se DET STORA GULDFYNDET FRÅN SKÖFDE AF T. J. ARNE. movember 1904

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa. Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.se ALTARSKÅPET I SKÄLLVIK Av Bengt Cnattingius Skällviks kyrka nära

Läs mer

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_148 Ingår i: samla.raa.se under Ekeby i Frustuna socken,

Läs mer

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Orust förhistoria Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Vad händer efter döden? Det är en fråga som de flesta människor någon

Läs mer

Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i:

Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i: Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i: samla.raa.se FYND 0( H FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER URNEGRAVAR

Läs mer

Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i:

Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i: Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus Anjou, Sten Fornvännen 234-241 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_234 Ingår i: samla.raa.se Ett medeltida trädgårdsbord på Glimmingehus. Av STEN

Läs mer

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52 Bilaga 3. Fyndtabell, Järfälla 28:2 Fnr Material Sakord Typ Fragmenter Vikt, g Antal Fyndstatus Anmärkning Stratigraf Fyndenhet Ö_koordinat N_koordinat Högsta_Z 1 Järn Beslag Fragment 0 4 Konserverad Dåligt

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

Det forntida Västergarn Nerman, Birger Fornvännen 29, Ingår i: samla.raa.

Det forntida Västergarn Nerman, Birger Fornvännen 29, Ingår i: samla.raa. Det forntida Västergarn Nerman, Birger Fornvännen 29, 84-88 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_084 Ingår i: samla.raa.se DET FORNTIDA VASTERGARN AV BIRGER NEBMAN Som det framgår av Erik

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i:

En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i: En grav med silversmycken från Stavby i Uppland Lundström, Per Fornvännen 35-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_035 Ingår i: samla.raa.se EN GRAV MED SILVERSMYCKEN FRÅN STAVBY I UPPLAND

Läs mer

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Ingår i: samla.raa.se KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA ORGANISATION

Läs mer

Undersökningar i Kronobergs län år 1905 Kjellmark, Knut Fornvännen 1, 158-168 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_158 Ingår i:

Undersökningar i Kronobergs län år 1905 Kjellmark, Knut Fornvännen 1, 158-168 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_158 Ingår i: Undersökningar i Kronobergs län år 1905 Kjellmark, Knut Fornvännen 1, 158-168 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_158 Ingår i: samla.raa.se UNDERSÖKNINGAR I KRONOBERGS LÄN ÅR 1905 KNUT KJELLMARK.

Läs mer

Brandgravar med hängkors Floderus, Erik Fornvännen Ingår i: samla.raa.

Brandgravar med hängkors Floderus, Erik Fornvännen Ingår i: samla.raa. Brandgravar med hängkors Floderus, Erik Fornvännen 129-133 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_129 Ingår i: samla.raa.se BRANDGRAVAR MED HÄNGKORS ERIK AV FLODERUS Igravfynd från vikingatiden

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen

Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen Järnålderns människor jonas wikborg Efter att ha bekantat oss med de enskilda husen och gårdarna ska vi nu försöka befolka järnåldersbyn. Vi har hittat kvarlämnat avfall och spår efter byggnader. Men människorna

Läs mer

TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING

TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING Av Elisabeth Svärdström Vid 1964 års arkeologiska undersökningar i kvarteret Rådhuset i Nyköping påträffades förutom den märkliga runstaven 1 ännu elt runristat föremål,

Läs mer

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 ArkeoDok Rapport 2007:2 Rapport Dyple Bakgrund År 1899 påträffades vid Dyple i Tofta socken

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö

Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö Osteologisk analys av skelettmaterialet i gravarna från Gyllins trädgårdar, Husie Malmö I samband med undersökningarna av Gyllins trädgård 2006 framkom en träkammargrav, en båtgrav och fem flatmarksgravar,

Läs mer

======== kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för. detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas

======== kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för. detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas V ö r å. ======== Då av mitt stipendium ännu återstod så mycket, att jag kunde undersöka ett par rösen i Vörå, beslöt jag, att för detta ändamål välja de av mig senaste höst på Lågpeltkangas upptäckta

Läs mer

Gotländska silverfynd från vikingatiden : en inventering Arne, Ture J. Fornvännen 26, 291-296 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_291

Gotländska silverfynd från vikingatiden : en inventering Arne, Ture J. Fornvännen 26, 291-296 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_291 Gotländska silverfynd från vikingatiden : en inventering Arne, Ture J. Fornvännen 26, 291-296 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_291 Ingår i: samla.raa.se Gotländska silverfynd från vikingatiden.

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa. Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.se BJÖRNHUVUDYXAN FRÅN HÄLSINGLAND AV MÅRTENSTENBERGER 1Hälsinglands

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Man och orm : en bildframställning på en grupp gotländska spännen från sen vendeltid Nerman, Birger Fornvännen

Man och orm : en bildframställning på en grupp gotländska spännen från sen vendeltid Nerman, Birger Fornvännen Man och orm : en bildframställning på en grupp gotländska spännen från sen vendeltid Nerman, Birger Fornvännen 191-194 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_191 Ingår i: samla.raa.se låter

Läs mer

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_088 Ingår i: samla.raa.se NÄGRA REFLEXIONER RÖRANDE

Läs mer

453 200457 2102 23 Hantverk och produktion Järn Spik 3 37 1. 452 200456 2102 23 Hantverk och produktion Järn Nit Båtnit 7 36 1

453 200457 2102 23 Hantverk och produktion Järn Spik 3 37 1. 452 200456 2102 23 Hantverk och produktion Järn Nit Båtnit 7 36 1 Bilaga 3. Fyndtabell, RAÄ 92 Fnr Id Fynd kont. Överg. kont. Kategori Material Sakord Typ Del Vikt, g Längd Bredd Tj.lek Antal Anmärkning 430 200432 1180 20 Husgeråd kärl Keramik Kärl Gravurna Botten, buk,

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Im Tolch allein können im Fechten nachvolgende Stücke nützlich gebraucht werden, deren seindt 16.

Im Tolch allein können im Fechten nachvolgende Stücke nützlich gebraucht werden, deren seindt 16. Im Tolch allein können im Fechten nachvolgende Stücke nützlich gebraucht werden, deren seindt 16. Med dolk allena kan följande stycken vara till stor nytta i fäktning, och är 16 till antalet. 1. Wann der

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

Malmöhus och dess restaurering Lundberg, Erik Fornvännen 25, 61-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_061 Ingår i: samla.raa.

Malmöhus och dess restaurering Lundberg, Erik Fornvännen 25, 61-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_061 Ingår i: samla.raa. Malmöhus och dess restaurering Lundberg, Erik Fornvännen 25, 61-64 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_061 Ingår i: samla.raa.se Smärre meddelanden. 61 vårterminen. Därvid böra föredragen

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd

Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd Raä 56:1, 138, Hultungs 1:6, Bunge socken, Gotland Ett plundrat kulturarv Lst. Dnr: 431-5845-08 Rapport ArkeoDok 2011:60 ArkeoDok

Läs mer

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Bäste herrn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Bästa fru, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller fru, Formell, Name und Geschlecht

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Jäljennös. Originaali Närpiön kotelossa. Berättelse över några arkeologiska fältforskningsarbeten, Finska Fornminnesföreningen den juni

Jäljennös. Originaali Närpiön kotelossa. Berättelse över några arkeologiska fältforskningsarbeten, Finska Fornminnesföreningen den juni M Jäljennös. Originaali Närpiön kotelossa. Berättelse över några arkeologiska fältforskningsarbeten, utförda med understöd från Finska Fornminnesföreningen den 11-21 juni ( ' ~ 1938 -------------------------

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

UTGRÄVNING 1. Använd faktabladen för att svara på frågorna! B U N K E F L O S T R A N D

UTGRÄVNING 1. Använd faktabladen för att svara på frågorna! B U N K E F L O S T R A N D UTGRÄVNING 1 Öst Syd Vä s t B U N K E F L O S T R A N D Nord Morgonen var kylig. Det var första dagen på den nya utgrävningen. Ett arbetslag med arkeologer höll på att ta fram alla redskap. Utgrävningen

Läs mer

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_337 Ingår i: samla.raa.se VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Runstenen vid Stora Ek i Vadsbo. Ett västgötskt arvsdokument.

Runstenen vid Stora Ek i Vadsbo. Ett västgötskt arvsdokument. Runstenen vid Stora Ek i Vadsbo. Ett västgötskt arvsdokument. Av HUGO JUNONER. Fornvännen 1925 (s. 129 ff.) har professor NAT. BECK MAN lämnat intressanta utredningar om "två stenar vid den gamla Nerkesvägen",

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

D E N F Ö R S T A B A N A N

D E N F Ö R S T A B A N A N D E N F Ö R S T A B A N A N Den som kanske en regnig eftermiddag råkar promenera ut till det område närmast öster om Falsterbo, som numera benämnes Strandbadet, har säkerligen mycket svårt att föreställa

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Påskpyssel! sid 1 av5. Till en påskhare behöver du: En sax Lim En toarulle Lite bomull Färgade papper Vitt papper En penna, svart/blyerts

Påskpyssel! sid 1 av5. Till en påskhare behöver du: En sax Lim En toarulle Lite bomull Färgade papper Vitt papper En penna, svart/blyerts sid 1 av5 Påskpyssel! Till en påskhare behöver du: En sax Lite bomull Färgade papper Vitt papper, svart/blyerts sid 2 av5 Gör så här: 1 2 3 Börja med att mäta upp och klippa ut en bit färgat papper (jag

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217

Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217 Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217 Ingår i: samla.raa.se Fig. 76. Gravfältet frau söder.

Läs mer

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert:

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: X Teil II/ Anlage 8.2 / Anlage B 1) wird ersetzt durch den Text in der Anlage 2) wird gestrichen 3) die Angaben zu Schweden werden ersetzt durch die

Läs mer

Kristusbarnet kröner sin moder : ett motiv ur Caesarius av Heisterbachs Dialogus Miraculorum i svensk 1300-talskonst? Andersson, Aron Fornvännen

Kristusbarnet kröner sin moder : ett motiv ur Caesarius av Heisterbachs Dialogus Miraculorum i svensk 1300-talskonst? Andersson, Aron Fornvännen Kristusbarnet kröner sin moder : ett motiv ur Caesarius av Heisterbachs Dialogus Miraculorum i svensk 1300-talskonst? Andersson, Aron Fornvännen 1957(52),s. 78-81 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1957_078

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det!

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det! FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 11 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Fängslande begravningar

Fängslande begravningar Fängslande begravningar En studie av påmage-gravar på gravfälten på Gotland under vikingatiden Kandidatuppsats i Arkeologi Stockholms universitet HT 2012 Oscar Funegård Viberg Handledare: Torun Zachrisson

Läs mer

Symboliska miniatyryxor från den yngre järnåldern Almgren, Oscar Fornvännen 4, Ingår i:

Symboliska miniatyryxor från den yngre järnåldern Almgren, Oscar Fornvännen 4, Ingår i: Symboliska miniatyryxor från den yngre järnåldern Almgren, Oscar Fornvännen 4, 39-42 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1909_039 Ingår i: samla.raa.se Fig. 5. Bärnsten. V v SYMBOLISKA MINIATYRYXOR

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Svenskt och finskt i Gardarike : grävningar i Ladogaområdet 1930 Raudonikas, W.J. Fornvännen 26, 352-370

Svenskt och finskt i Gardarike : grävningar i Ladogaområdet 1930 Raudonikas, W.J. Fornvännen 26, 352-370 Svenskt och finskt i Gardarike : grävningar i Ladogaområdet 1930 Raudonikas, W.J. Fornvännen 26, 352-370 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_352 Ingår i: samla.raa.se Svenskt och finskt i

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40.

Bilagor. Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523. Figur 62. Lodfoto över A523 med gravens avgränsning markerad. Skala 1:40. Bilagor Bilaga 1. Gravbeskrivningar A523 Ingående objekt Brandlager (8176), kantkedja (1000536), mantel (8594), stenkrets (1000535). Övergripande beskrivning Typ: Grav Undertyp: Lergrav Form: Oregelbundet

Läs mer

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1982_180 Ingår i: samla.raa.se Vikingatida kammar i öst och

Läs mer

Den svenska runstenen från ön Berezanj utanför Dnjeprmynningen : referat efter prof. F. Brauns redogörelse i Ryska arkeol. kommissionens meddelanden

Den svenska runstenen från ön Berezanj utanför Dnjeprmynningen : referat efter prof. F. Brauns redogörelse i Ryska arkeol. kommissionens meddelanden Den svenska runstenen från ön Berezanj utanför Dnjeprmynningen : referat efter prof. F. Brauns redogörelse i Ryska arkeol. kommissionens meddelanden 1907 Braun, F. Fornvännen 9, 44-48 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1914_044

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Gravar och kyrkogrund i Föllinge socken

Gravar och kyrkogrund i Föllinge socken UV VÄST RAPPORT 2000:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Gravar och kyrkogrund i Föllinge socken Arkeologisk förundersökning av Föllinge kyrkogård. Jämtland, Krokoms kommun, Föllinge socken Christina Rosén

Läs mer

Ett skytiskt fynd från Gotland Nerman, Birger Fornvännen Ingår i: samla.raa.

Ett skytiskt fynd från Gotland Nerman, Birger Fornvännen Ingår i: samla.raa. Ett skytiskt fynd från Gotland Nerman, Birger Fornvännen 30-33 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1953_030 Ingår i: samla.raa.se SMÄRRE MEDDELANDEN ETT SKYTISKT FYND FRÅN GOTLAND? Ar 1932 inkom

Läs mer

Forsby kyrkas ålder Norberg, Rune Fornvännen 105-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_105 Ingår i: samla.raa.se

Forsby kyrkas ålder Norberg, Rune Fornvännen 105-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_105 Ingår i: samla.raa.se Forsby kyrkas ålder Norberg, Rune Fornvännen 105-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_105 Ingår i: samla.raa.se JW 1 --***!* Fig. 1. Forsby kyrka från S. Teckning av G. Brusewitz 1861.

Läs mer

De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill.

De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill. De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_121 Ingår i: samla.raa.se DE FINLÄNDSKA

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

Ett neolitiskt gravfält vid Onegasjön Arne, Ture J. Fornvännen 1942(37), s : ill.

Ett neolitiskt gravfält vid Onegasjön Arne, Ture J. Fornvännen 1942(37), s : ill. Ett neolitiskt gravfält vid Onegasjön Arne, Ture J. Fornvännen 1942(37), s. 426-430 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1942_426 Ingår i: samla.raa.se 426 S U A li Ii E M E D D E L A N

Läs mer

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255

Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 Predikstolen från Munka-Ljungby : ett arbete i s.k. Öresundsstil Rydbeck, Monica Fornvännen 247-255 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1955_247 Ingår i: samla.raa.se PREDIKSTOLEN FRÅN MUNKA-LJUNGBY

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Birkas Barn En studie om social stratifiering på Birka

Birkas Barn En studie om social stratifiering på Birka Birkas Barn En studie om social stratifiering på Birka Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Patrik Gustafsson Handledare: Anders Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Till hästmunderingen : en grupp gotländska vendeltidsbeslag Nerman, Birger Fornvännen

Till hästmunderingen : en grupp gotländska vendeltidsbeslag Nerman, Birger Fornvännen Till hästmunderingen : en grupp gotländska vendeltidsbeslag Nerman, Birger Fornvännen 298-301 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1964_298 Ingår i: samla.raa.se TILL HÄSTMUNDERINGEN En grupp gotländska

Läs mer

En schweizisk gjutform Schnell, Ivar Fornvännen 23, 177-180 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1928_177 Ingår i: samla.raa.

En schweizisk gjutform Schnell, Ivar Fornvännen 23, 177-180 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1928_177 Ingår i: samla.raa. En schweizisk gjutform Schnell, Ivar Fornvännen 23, 177-180 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1928_177 Ingår i: samla.raa.se Smärre meddelanden. En schweizisk gjutform. Åren 1916 och 1919 undersöktes

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Fynd från två järnåldersgravfält i Dalsland Bagge, Axel Fornvännen 21, Ingår i:

Fynd från två järnåldersgravfält i Dalsland Bagge, Axel Fornvännen 21, Ingår i: Fynd från två järnåldersgravfält i Dalsland Bagge, Axel Fornvännen 21, 340-344 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_340 Ingår i: samla.raa.se Smärre meddelanden. Fynd från två järnäldersgravfält

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:9 KLAUSE 1:5 Arkeologisk förundersökning Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Kabelschaktet vid Klause sett från

Läs mer

Depåfyndet från Västlaus i Burs, Gotland Lindqvist, Sune Fornvännen 23, Ingår i:

Depåfyndet från Västlaus i Burs, Gotland Lindqvist, Sune Fornvännen 23, Ingår i: Depåfyndet från Västlaus i Burs, Gotland Lindqvist, Sune Fornvännen 23, 112-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1928_112 Ingår i: samla.raa.se 112 Smärre meddelanden. som domareringen: den

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. Tibble 8:16, RAÄ 120:1. Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland. Lst dnr:

Arkeologisk förundersökning. Tibble 8:16, RAÄ 120:1. Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland. Lst dnr: Arkeologisk förundersökning Tibble 8:16, RAÄ 120:1 Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland Lst dnr: 431-06-82209 Av Emma Sjöling SAU Rapport 2007:6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Segerstad-Torsvik. Arkeologisk utredning etapp 2. -inför byggnation av naturgasledning

Segerstad-Torsvik. Arkeologisk utredning etapp 2. -inför byggnation av naturgasledning Arkeologisk utredning etapp 2 Segerstad-Torsvik -inför byggnation av naturgasledning Reftele, Bredaryd och Kulltorps socknar i Gislaved, Värnamo och Gnosjö kommuner Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

En bildsten från Roslagen Thålin, Harry Fornvännen 39, Ingår i: samla.raa.

En bildsten från Roslagen Thålin, Harry Fornvännen 39, Ingår i: samla.raa. En bildsten från Roslagen Thålin, Harry Fornvännen 39, 243-246 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1944_243 Ingår i: samla.raa.se SMÄRRE MEDDELANDEN 248 tala för att det är Holmetorpsbrakteaten

Läs mer