Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen 35-44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen 35-44"

Transkript

1 Kring en gravplan : något om gravskicket i Jämtland under vikingatiden Kjellmark, Knut Fornvännen Ingår i: samla.raa.se

2 KRING EN GRAYPLAN NÄGOT OM GRAVSKICKET I JÄMTLAND UNDER VIKINGATIDEN AV K NUT KJELLMAR K IJämtlands läns fornminnesförenings tidskrift, Bd. V, H. 1, har undertecknad under rubriken Järnåldersgravar i Jämtland, undersökta 1909, i korthet redogjort för mina utgrävningar samma år i Hackas, Näs och Ås socknar. I Ås gjordes några kompletterande grävningar å det förut år 1904 undersökta gravfältet från vikingatid å Röstahammarn 1 inom det område, där längre ned i sluttningen mot Storsjön nyligen förut en del byggnader för Jämtlands läns folkhögskola uppförts och där man även genom trädgårdsanläggningar och vägar m. m. inkräktat på gravfältet. Vid Birka det namn folkhögskolans styrelse givit åt platsen undersöktes nu en grav, som var av mer än vanligt intresse. Då den för nämnda grav upprättade gravplanen ej förut blivit publicerad, återges den här i fig. 1 jämte en något utförligare redogörelse för gravens yttre beskaffenhet och innehåll. Graven, som låg söder om folkhögskolans byggnader nära Storsjö-stranden, utgjordes av ett i bottnen jordblandat röse, 4,5 m i diam. och 0,6 m högt. Under roset träffades lämningar av två gravsättningar, den ena med obränt och den andra med bränt lik, i intimaste samband med varandra men vardera med sitt särskilda gravgods. Undre hälften av roset bestod av en tätt packad massa av tämligen små stenar med mull emellan. I bottnen, 0,6 m under rosets toppyta, låg, täckt av ett tunt lager mull ett obränt skelett av människa, utsträckt i riktningen S015 0 NV15 V. Den döde var lagd på rygg med huvudet åt SO och fötterna åt NV och med armarna sträckta utefter sidorna. Kraniet spräckt och förskjutet med ansiktspartiet vänt nedåt (käken 1 Se Knut Kjellmark, Ett gravfält från yngre järnåldern i As i Jämtland, Ymer 1905, b. 4, sid. 351 o. f.

3 36 K N U T K J E I. I. M A Ii K upptogs imder de övriga kraniebitarna) låg ett par decimeter Iran en större jordfast sten. Skelettet i övrigt var likaledes illa medfaret. Två halskotor återstodo, under del att de andra kotorna i halsoch ryggrad saknades. Största delen av vänstra bröstkorgshalvans revben och halva bäckenet voro borta. Jvrd-fast jf*st Bäst bevarade voro lårbenen. Av händernas och fötternas ben återfunnos endast några av högra fotens tåleder. Strax nedanför dessa låg egendomligt nogen i tub räck t bit av bäckenet. Den upptogs här in situ. Då de rester av skelettet, som funnos i behåll, med sistnämnda undanlag syntes intaga sitt ursprungliga läge. och då det är alldeles omöjligt, all under det packade roset ett djur kunnat ta sig in och företa en sådan förflyttning av bäckenbiten, måste dentri förklaras på annat sätt. varom mera nedan. Se gravplan fig. 1. Av gravgods, som sammanhörde med ifrågavarande gravaättning, märkas följande järnsaker. En syl tatueringsinstrument? 100 mm lång, av plattad. 5 mm tjock, upptill Id mm bred, nedåt långsamt avsmalnande ten, fanns ett par decimeter söder om kraniet. Intill och utanför högra knäleden cn pilspets, 142 nun 1., 26 mm bred. Utefter högra underbenet on spjutspets med holk, spetsen riktad nedåt, 326 mm 1.. bladet 36 mm br. Vid insidan av högra knäleden en kniv, mycket sliten, 50 mm 1., tången 26 mm. Fig. 2. Mellan och på båda sidor om skelettets knän fanns lämningar av den andra gravsättningen. Dessa utgjorlosjrl Fig. 1. Plan av grav med bränt och obränt lik i gravfältet vid Birka folkhögskola i Ås i Jämtland. Abh. 1. Plan eines Ombes mit verbrannter und unverbrannter Leiche im GÄberleld bei der Volkshochsehule Birka in As in Jämtland.

4 K R I N G EN GR A V I' I. A N 37 des av en stor massa brända ben (däribland kraniebitar, tydligen av människa), vilka delvis lågo omedelbart på och t. o. m. fastsittande vid det obrända skelettets ben på den uppåtvända delen av desamma. Det gravgods, som tillhörde denna gravsättning var följande. Oval dubbelskalig spännbuckla av brons av 900- lalstyp som M. Sv. Forns. 551, liggande mitt emellan skelettets knäleder upp- och nedvänd och tillsammans med massor av brända ben. Ytterligare en oval spännbuckla av samma typ, likaledes liggande på en bädd av brända ben, fanns utanför vänstra knäleden med spännets båda hälfter skilda åt, den undre upp- och nedvänd och den övre rättvänd. A det förra spännet var nålen förrostad. Å det senare fanns den i behåll, ehuru avbruten nedtill. Vid och under spännbucklan mellan knäna i den här liggande massan av biända ben hittades nedanstående järnsaker. Två h a 1 v- cirkelformigt böjda handtag, antagligen till skrin eller mindre kista, av plattade, ett par millimeter tjocka, omkr. 12 mm breda järnband, det ena med ändarna upphöjda och omsvängda i spiral, 110 mm brett mellan ändarna, del andra likartal men spädare och med ändarna hopböjda (ill öglor, som ej äro fullt lika. Ett fyrkantigt tunt j ä r n b 1 e c k, 50 X 30 mm, på vars bakre sida mötas tre stycken 20 mm breda tunna järnband, fastade med små nitar vid beslaget. Ett annat nästan likadant beslag av tunt järnbleck med två nithål, samt ytterligare ett sådant med ett nithål, de sista två mera fragmentariska. De tunna beslagen med sina band, nitar och nit bal förmodas vara rester av ett lås. Av återstående järnsaker märkas ett tunt vinkelböjt 10 mm brett band, 3.-I. cirkelrunda femöringsstora tunna brickor (knappformar?), en eggända av ett 12 mm brett mejsellikt föremål, 3 st. spikar delvis krökta, den längsta 10(1 mm lång, 2 si. n i I a r, 45 mm 1., samt 14 större och mindre bi I a r av spikar eller dylikt. Slutligen fanns bland de brända benen ett antal små bitar av en bränd benkam med ornament av linjer och triangulära samt rombiska urgröpta fält mellan linjerna. 2 Järntöremålen se fig. 2. " Fyndens inv, nr St. 11. M,

5 38 K N U T K.1 E L L M A R K Fig. 2. Järnföreinål ur grav vid Jämtlands folkhögskola Birka. a-d spjutspets, pilspets, kniv, syl; e g delar av två handtag till skrin; /; nit; i nål, i mejsel(?); k m beslag med fastnitade band till lås(?); r, spik; o p knappformar(?). '/,. Abb. 2. EiseiiKegenstände aus einem Grab bei der Volkshoehschule Birka, Jämtland. a-d Speerspitze, rfellspitze, Messer, Plriem; t g Teile von zwei Grillen zu einer Truhe; /( Niete; i Nadel; j Meissel(V); k m Beschlag mit leshxenleteten Bändern zu einem Sehloss(?); n Na^el; o p Knopftormen(r).

6 KRING EN GRAV P I. A N 39 Av järnföremålen visade en del av de i närheten av bronsspännena ibland de brända benen liggande styckena glödpatina, varemot spännena tydligen ej voro skadade av eld. De andra järnsakerna: spjutspets, pilspets, kniv och syl, som hörde samman med den obrända gravsättningen, hade ej glödpatina. Det syntes till att börja med svårt att förklara det nära sambandet mellan de båda gravsättningarna och förhållandet med styckningen av bäckenet och flyttningen av en del av detsamma ned till skelettets fötter. Emellertid torde förklaringen till dessa förhållanden vara given av förloppet vid gravsättningarna. Först har en död man begravts obränd jämte sina gravgåvor och en låg hög uppkastats över honom. Sedan någon tid förflutit man kan tänka sig ett eller annat årtionde har mitt uppe i högen en gravgrop upptagits för att bereda plats för de hopsamlade brända benen och gravgodset från en likbränning av en död kvinna. Vid grävningen av sistnämnda grop har det obrända skelettets bäcken brutits sönder av spaden och en av bitarna vid utkastandet av jorden följt med och blivit liggande på den plats, där den vid undersökningen anträffades nere vid skelettets högra fot. Att märka är, att man har haft en för oss obekant men antagligen av gällande gravskick föranledd orsak göra en ganska stor gravgrop, då kvarlevorna efter den brända kvinnan skulle gravsättas. Och man gick så grundligt tillväga, att man blottade hela eller största delen av det förut under högen liggande skelettet. Möjligen har därvid icke blott bäckenet utan även kraniet bräckts och rubbats ur sitt läge, för så vitt ej trycket av högens stenpackning och överliggande röse vållat den senare skadan. Det ligger nära till hands att gissa på att den brända kvinnan varit en efterlevande anhörig kanske hustru till den under högen jordade mannen. Utom att denna grav, för vilken här närmare redogörelse lämnats, är av intresse såsom varande en duhliclgrav med ett obränt och ett bränt lik, erbjuder den även ett upplysande exempel på att under vikingatid i Jämtland likbränning i vissa fall förekom efter det att seden att begrava obränt här vunnit insteg. I sammanhang härmed kan jag anföra ett motsatt fall. I Hackas å Nordgården i Fäste by undersökte författaren samma sommar (1909) en något större hög (12 m X 1,5 m), vilken likaledes

7 40 K NUT KJELLMARK innehöll lämningar av två gravsättningar, den ena med obränt och den andra med bränt lik. De ytterst sparsamma lämningarna av det obrända liket, huvudsakligen multnade rester av de grövre extremitetsbenen samt ett antal tänder, angivande kraniets plats, lågo här överst på ett djup av 0,65 m under högens toppyta. De brända benen lågo under denna nivå, spridda ned till älven. Här sålunda en dubbelgrav, i vilken gr avsättningen med bränt lik föregått jordandet. Fynden 3 bestod av en liten järnsölja med beslag för remmen (säkert hörande till det obrända liket), en bit av nål av brons eller av arm av vågbalans, remändbeslag av järn, nit och spik samt spetsig ten (syl?) axjärn och delar av bränd ornerad benkam med ornament av räta linjer jämte cirklar med medelpunkt, allt det senare troligen hörande samman med den brända graven. Sannolikt äro båda gravsättningarna från yngre järnåldern Fig. 3. Trubbig pilspets av ben med rekonstruktion visande sättet för skattningen. Fr. mansgr. IV vid Birka, Ås sn, Jämtl. 2 / 3. För att återkomma till gravfältet å Röstahammarn i Ås, gavs ju redan genom fynden vid grävningarna därstädes 1904 flera viktiga bidrag till kännedomen om gravskick och gravgods under slutet av vikingatiden, varav en del Abb. s. stnmpie Heiispitze voro rena nyheter. Något därav finner jag anaus Knochen mit die An- J o j o schäftung zetfiender Rekon- ledning här i korthet beröra, varvid jag hänstruktion. Aus Mannsgrab IV ^^intaand^' Ås visar ' lil1 ovannämnda uppsats i Ymer 1905 och avbildningarna där. 4 Det visade sig, att de då undersökta gravarna, som alla voro skelettgravar, tillkommit under tiden före eller omkring mitten av 1000-talet. I två av gravarna de rikaste hittades bl. a. dragkroken till det åkdon troligen en enkel släde varpå den döde dragits till graven. I den ena av dessa två gravar 3 St. H. M Jfr även Mbl sid , samt C. M. Fiirst, Skelettfynd i Jämtländska gravar från den yngre järnåldern, Ymer 1905, b. 4, sid. 372 o. f. Fynden i St. II. M (i. J ö

8 K R I N G / ; V G R A V 1' L A N Al (mansgr. IV) hade hästen jämte en hund fått följa sin herre. De båda lågo vid hans sida under högen. I hästkraniets mun satt ett provisoriskt bett till betsel av två länkar, den ena gjord av en hästbrodd, vardera med sin ring för tygeln, med ringarna olikforraade. Nära hästens huvud låg den yxa, varmed man givit likdragaren dråpslaget, och intill hans framben fanns ett par hästbroddar samt den omtalade dragkroken. Av sådant, som hörde till den döde mannens personliga utrustning, fanns här bl. a. ett tveeggat svärd med silverbelagt läste med vackert sirad benkavle och ornerad bronsdobbsko på slidan, sköldbuckla, en knippa av 8 pilspetsar av järn, däribland en mejselformad (tväreggad) samt liggande ihop med järnpilarna ett egendomligt föremål av ben Det återges här i fig. Trubbig pilspets av järn, fr. gravn. Fig i ny avbildning, som bättre ger föreställning å Slottsholmen i Urshults sn, Kronobis län. / 3. om dess art. Då redogörel Abb. 4. Stumple 1'Ieilspitze aus Eisen, aus Grabungen auf Slottsholmen im sen för de ifrågavarande fynden (1905 Ksp. Urshult, Län Kronoberg. i Ymer) publicerades, kunde betydelsen av detta besynnerliga föremål, som utgjorde en ny, förut ej känd fornsakstyp, icke tolkas. Sedan har det emellertid kommit till min kännedom, dels att bland de rika fynden i»svarta jorden» vid Birka å Björkö hittats och av Stolpe tillvaratagits ett par sådana föremål, dels att vid utgrävningarna vid Fig. 5. Isbrodd av järn, ur mansgr. III v. Birka, Ås sn, Jänitl. 2 j 3. Valsgärde Utanför Uppsala liknande Abb 6. Eisnagel aus Elsen, aus Mannsgrab 111 bei Birka, Ksp. Äs, Jämtland. föremål anträffats och att de anses utgöra ett slags trubbiga pilspetsar, avsedda för jakt å pälsbärande mindre djur."' ' Tolkningen härrör från fil. lic. Greta Arwidsson, som närmare kommer att behandla dessa benpilar i en kommando publikation om gravarna vid Valsgärde. I samband härmed vill jag nämna följande. En trub-

9 42 K N U T K.1 E I. I. M A II K Av övriga fynd i mansgr. IV må nämnas vågapparat av brons, ett kufiskt mynt, långt skifferbryne, fordralförsedd benkam, pik och kniv av järn, remstycken och större fyrkantiga stycken av en väska av skinn med vackra beslag av brons, prydda med ornament av dels växtmotiv (palmetter o. s. v.), dels djurmotiv av en art, son vittnar om förbindelser med ostliga länder (Ryssland Ural Sibirien o. s. v.), 6 hank av järn med två märlor samt ett antal prydnadsspikar såsom rester av en träspann (till att vattna hästen?) m. m. I den andra graven med dragkruk (mansgr. 111) hade nian ej Fig. 6. Isbrodd av järn, tr. grävn. å Slottshohnen, Ursbnlt, Kronob.-s län. 2 / 3. Abb. 6. Eisnagel aus Eisen, aus Grabungen anf Slottsholmen, Ksp. Urshult, Län Kronoberg. Fig. 7. Henredskap för okänd användning, fr. mansgr. II, Birka, As sn, Jämtland. 2 /s- Abb. 7. Knoehengerät unbekannter Verwendung, aus Mannsgrab II, Birka, Ksp. Ås, Jämtland. lagt hästen under högen, men i stället hittades här utom dragkroken och en mängd spikar, järnbot och beslag, utgörande lämningar efter släden, ett välgjort munbett till betsel med silverbeslagna hängen och rembeslag för tyglar och betselremmar, en förgylld selbågsprydnad av brons, bjällror av stål och annat, som hört till hästmunderingen. Hästen hade fått sin egen grav, som uppdagades under en sänka å flata marken några meter från högen, där hans herre med sitt eget personliga gravgods av olika slag, däribland spjut, kniv, våg med vikter, en del (tidsbestämmande) sönderklippta silvermynt som betalningsmedel, iklädd skodon med triangelformade isbroddar (se nedan) fastade under b ig pilspets av järn med holk. (ig. 1, vilken från början antogs vara avsedd fiir jakt på pälsb&rande mindre djur har av förf. anträffats vid utgrävningar 1925 å cn borgplats från högmedeltid på Slottsholraon i Åsncn vid Hakekvarn i Urshult, Kronobrs län. Fynden från Slottsholmen finnas på Smål:s Museum i Växjö. 0 S o T. J. A r n c, Sveriges förbindelser med östern under vikingatiden. Fornv. 1911, sid. 1 o. t.

10 KRING EN GRAVPLAN 43 hålfoten o. s. v., jämte den nyss omtalade hästmunderingen, liggande på släden fått sin sista viloplats. I hästgraven låg invid hästkraniet ett munbett av enklaste slag av en i ändarna till ögla omböjd järnlänk utan tygelringar en särskild gravgåva till hästen. 1 ännu en grav (mansgr. II), där den döde lagts obränd under hög, fanns under fötterna av skelettet ett par triangelfo r- made isbroddar, alldeles lika de i mansgr. III anträffade (fig. 5). Dessa föremål voro förut okända men på grund av sitt läge i gravarna här lätta att identifiera. En nästan alldeles likadan triangelformad isbrodd upptogs vid förfis utgrävningar på fornt omtalade borgplats från högmedeltid på Slottsholmen i Urshult. Fig. 6. Bland övriga fynd i nämnda grav märkas 5 st. pilspetsar, kniv och yxa av järn, eldstål med flinta, benkam samt ett underligt benredskap av en mot ena ändan smalare, tunn, 4,5 cm lång benskiva med ett cirkelrunt, 10 mm i diam. stort hål i den bredare ändan, vilket redskaps betydelse ännu ej kunnat utrönas. Fig En annan av de i gravfältet här undersökta gravarna (mansgr. I) skall här för fullständighetens skull i korthet omnämnas. Graven visade en man jordad under hög, där det synnerligen väl bevarade skelettet, som genom professor C. M. Fursts försorg blev hopsatt och uppmonterat och finnes uppställt i Statens Hist. Museum, befanns liggande mellan de båda halvorna av en kluven, omkr. 3 dm i diam. tjock furustock med»klovens» släta sidor inåt. Ännu d. 16 och 17 juni, då undersökningen gjordes, låg allt här in fruset 1 m djupt i jorden. Av lämningarna av den jordades gravgods må nämnas 3 st. pilspetsar, kniv och yxa av järn, elddon av eldstål och flintbitar, bryne med hål upptill, viktsats av 5 vikter vågen fanns ej spår av samt slutligen en benkam. Under en annan hög hade en kvinna, iklädd halsband av olika slags pärlor, jordats jämte sin hund. I åter en annan grav, som upptäcktes under en avlång sänka å marken, avtäcktes ett skelett av en kvinna, som med gravgods av en sliten järnkniv och ett halsband av 14 olikartade pärlor jordats i en kanot, huggen ur en slam. Även en barngrav undersöktes i samma gravfält, med två barn det ena omkr. 10, det andra omkr. 2 år gammalt jordade tillsammans. Graven utmärktes av en sänka under flata marken. Föremålet fragmentariskt. Hålet ursprungligen cirkel runt.

11 44 KNUT KJELLMARK I gravfältet fanns även >b randgrava r» under s ä n k o r. Detta jämtländska vikingatidsgravfält å Storsjö-stranden i Ås visade sig, såsom synes av ovanstående kortfattade översikt, märkligt genom de många växlingar i gravskicket, som där kommit till synes. ZUSAMMENFASSUNG KNUT KJELLMARK: Vm einen Grabplan. Einiges fiber die Bestattungsweise in Jämtland während der Wikingerzeit. Boi Ausgrabungen auf oisonzeitlichen Gräberfeldern in Jämtland 1909 zogen besonders zwei Gräber aus der jiingeren Eisenzeit die Aufmcrksamkeit auf sich, da jedes derselben ein Grab mit unverbranntom Skelett und ausserdem die Reste einer Bestattung mit Leichenbrand enthielt. Abb. 1 zeigt den Grabplan (nicht vorhcr veröffentlicht) des einen dieser»doppelgräber», in einem Gräberfeld bei der Volkshochsehule Birka im Ksp. Ås in Jämtland. Es bestand aus einem mit Erde vermischten Steinhaufen, unter dem ein unverbranntes (männliches) Skelett nobst folgenden Eisensachen als Beigaben angetroffen wurde: Messer, Pfeilspitze und Speerspitze längs dem rechten Bein sowie Pfriem (Tätowierungsinstrumont?) nalie dem Schädel. Direkt auf den Kniogelonken des Skoletts ohne Erdsohicht dazwischon lag innerhalb eines bogrenzten Flocks ein grosser Haufe verbrannter Skelett res te. horriihrend von einer später erfolgten Leichenbrandbestattung, nebst dazugehörigen Beigaben: 2 ovale Bronzospangen (Typ 10. Jahrh.), Knoeheiikanimstiicko usw. sowie Griffe und möglicherweise Teile eines Schlosses zu einer Truhe. Es ist anzunchnien, dass der Leichenbrand von einer Kran lierriihrte, vermutlich einer Ångohörigon, vielleicht der Gattin des zuvor hier bestattoten Mannes, Einige Zeit muss zwischen don Bestattungen verflossen sein. donn boi der Herrichtung der (Irabnmlde fiir die Leichenbrandbestattung sind Teile des unvorbrannton Skeletts aus ihrer Lage verrlickt worden nnd anclerswohin gekommen; so lag z. B. ein Stiick des Beckenbeins bei den Fiissen des Skeletts. Das andere Doppelgrab war ein Hiigelgrab heim Hof Nordgården im Dorf Fäste, Ksp. Hackas, Jämtland. Hier ist die Leichenbrandbestattung der Skelettbestattung vorausgegangen. Fcrnor wird in dom Aufsatz ein kurzer Uberblick uber dio Wandlungen der Bestattungsweise zu Ende der Wikingerzeit gegeben, wie sie das Gräberfeld bei Birka in Jämtland crkennen lässt, sowie tiber gewisse bomorkenswerte, teilweise zuvor unbekannto. zum (Irabinventar gehörigo Gegenstände. die boi don vom Verf. dort 1904 vorgenommenen Grabungen gohoben wurden. Hier wurden Gräber der verschiedensten Arten unter Hiigeln angetroffen. U. a. wurden unter zwei Hiigeln Zughakon und gewisse Beschläge gefunden, dio darauf deuten, dass dera Toten der einfacho Schlitten, auf dem or zum Grabe gefahren wurde, bei der Bestattung beigegeben wordon ist. In dera einen dieser Hiigel fand sich auch das Skelett eines Hundes und des Pferdes, das seinen Herrn auf seiner letzten Fahrt gezogen hatte. In dem andern Htigel hatte das Pferd nicht zur Seite seines Herrn liegen dtirfen, sondern hatte ein eigenes Grab erhalten ein»pferdegrab> das unter einer Bodenvertiefung dicht neben dem Hiigel angetroffen wurde. Das interessante und reiche Gräberfeld enthielt im iibrigen u. a. unter Vertiefungen des flachen Bodens ein Frauengrab, in ilas die Tote in einem aus einem Stamm gehaiienen Kanu bestattet worden war, ein Kindergrab sowie auch Gräber mit Resten verbrannter skelette.

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Orust förhistoria Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Vad händer efter döden? Det är en fråga som de flesta människor någon

Läs mer

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_148 Ingår i: samla.raa.se under Ekeby i Frustuna socken,

Läs mer

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52 Bilaga 3. Fyndtabell, Järfälla 28:2 Fnr Material Sakord Typ Fragmenter Vikt, g Antal Fyndstatus Anmärkning Stratigraf Fyndenhet Ö_koordinat N_koordinat Högsta_Z 1 Järn Beslag Fragment 0 4 Konserverad Dåligt

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_337 Ingår i: samla.raa.se VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill.

De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill. De finländska runda spännena med ornering i sen stil II Arwidsson, Greta Fornvännen 1940(35), s. 121-128 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_121 Ingår i: samla.raa.se DE FINLÄNDSKA

Läs mer

Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217

Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217 Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken Fridell, Allan Fornvännen 25, 217-237 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_217 Ingår i: samla.raa.se Fig. 76. Gravfältet frau söder.

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Fängslande begravningar

Fängslande begravningar Fängslande begravningar En studie av påmage-gravar på gravfälten på Gotland under vikingatiden Kandidatuppsats i Arkeologi Stockholms universitet HT 2012 Oscar Funegård Viberg Handledare: Torun Zachrisson

Läs mer

Stensättningen som ni står på är en grav. Försök se vilken form graven har.

Stensättningen som ni står på är en grav. Försök se vilken form graven har. Lärarhandledning och karta för rundvandring med skolklasser bland museets fornlämningar Äldre stenålder 10 000-4100 f.kr. Yngre stenålder 4000-1800/1700 f.kr. Bronsålder ca 1800/1700-500 f.kr. Järnålder

Läs mer

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT:

HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: HERBSTLIED HÖSTSÅNG TEXT: Carl Klingemann (1798-1862). Tysk ämbetsman, legationsråd, skriftställare och poet. Klingemann var son till en kantor och lärare i Limmer an der Leine nära Hannover och fick en

Läs mer

Ett unikt fynd från Blekinge Wachtmeister, Hans Fornvännen 29, 176-178 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_176 Ingår i: samla.raa.

Ett unikt fynd från Blekinge Wachtmeister, Hans Fornvännen 29, 176-178 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_176 Ingår i: samla.raa. Ett unikt fynd från Blekinge Wachtmeister, Hans Fornvännen 29, 176-178 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_176 Ingår i: samla.raa.se FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER ETT UNIKT FYND FRÄN

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. II Arne, Ture J. Fornvännen 14, 241--245 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_241 Ingår i:

Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. II Arne, Ture J. Fornvännen 14, 241--245 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_241 Ingår i: Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. II Arne, Ture J. Fornvännen 14, 241--245 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_241 Ingår i: samla.raa.se Viktsenheterna i Snerige under cikingatiden.

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

En sino-iransk kopp Arne, Ture J. Fornvännen 33, 107-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1938_107 Ingår i: samla.raa.

En sino-iransk kopp Arne, Ture J. Fornvännen 33, 107-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1938_107 Ingår i: samla.raa. En sino-iransk kopp Arne, Ture J. Fornvännen 33, 107-113 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1938_107 Ingår i: samla.raa.se EN SINO-IRANSK KOPP AV T. J. ARNE För många år sedan anträffades i en

Läs mer

Ölands första kända bronsåldersristning Arne, Ture J. Fornvännen 12, 196-201 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1917_196 Ingår i:

Ölands första kända bronsåldersristning Arne, Ture J. Fornvännen 12, 196-201 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1917_196 Ingår i: Ölands första kända bronsåldersristning Arne, Ture J. Fornvännen 12, 196-201 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1917_196 Ingår i: samla.raa.se Ölands första kända bronsåldersristning. Av T. J.

Läs mer

Salins stilar eller Uppsalaskolans? Åberg, Nils Fornvännen 1946 (41), s. 31-37 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1946_031 Ingår i:

Salins stilar eller Uppsalaskolans? Åberg, Nils Fornvännen 1946 (41), s. 31-37 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1946_031 Ingår i: Salins stilar eller Uppsalaskolans? Åberg, Nils Fornvännen 1946 (41), s. 31-37 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1946_031 Ingår i: samla.raa.se SALINS STILAK ELLEK UPPSALASKOLANS? AV NILS ÅBERG

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006)

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) Bilaa 6. Reviderad fyndlista från kulturlaer utanför rottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) REG. 1 3 AVSLAG FLINTA ÖSTRA HÖGEN 170/171 RÖRT LAGER, YTLAGER 159 119 2 117 KÄRL? KERAMIK VÄSTRA HÖGEN 170.50

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

KRITPIPORNA PÅ KRONAN

KRITPIPORNA PÅ KRONAN KRITPIPORNA PÅ KRONAN rapport sammanställd av Arne Åkerhagen 1/12 1998 Regalskeppet Kronan sjönk den 1 augusti 1676 utanför Hultestad på Ölands östkust och hittades av professor Anders Franzén och hans

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

3.1 Grävningarna kommer igång 31 3.2 Avbrott i arbetet 31 3.3 Slutundersökningen 37

3.1 Grävningarna kommer igång 31 3.2 Avbrott i arbetet 31 3.3 Slutundersökningen 37 Innehåll Summary 13 Zusammenfassung 15 Förord 17 1 Introduktion 19 2 Upptäckten 28 3 Undersökningsförloppet 31 3.1 Grävningarna kommer igång 31 3.2 Avbrott i arbetet 31 3.3 Slutundersökningen 37 4 Dokumentation

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Ölands fornborgar från luften Stenberger, Mårten Fornvännen 26, 199-206 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_199 Ingår i: samla.raa.

Ölands fornborgar från luften Stenberger, Mårten Fornvännen 26, 199-206 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_199 Ingår i: samla.raa. Ölands fornborgar från luften Stenberger, Mårten Fornvännen 26, 199-206 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1931_199 Ingår i: samla.raa.se Ölands fornborgar från luften. Av M A K T K N S T K XliKKti

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

MATERIALLISTA. RAÄ dnr: 3374/81. Projektledare: Carin Claréus. Topografiska uppgifter: Uppland, Sollentuna sn, Tureberg, Sofielund, RAÄ 149

MATERIALLISTA. RAÄ dnr: 3374/81. Projektledare: Carin Claréus. Topografiska uppgifter: Uppland, Sollentuna sn, Tureberg, Sofielund, RAÄ 149 MATERIALLISTA Projektledare: Carin Claréus År: 1980-81 Typ av projekt: Arkeologisk undersökning Lstn dnr: 11.391-569-81 Projektnr:1608, 1676, 720078, 1290056 RAÄ dnr: 3374/81 Topografiska uppgifter: Uppland,

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

En bronsåldersgrav från Slagersta på Öland Oldeberg, Andreas Fornvännen 54-57 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1949_054 Ingår i:

En bronsåldersgrav från Slagersta på Öland Oldeberg, Andreas Fornvännen 54-57 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1949_054 Ingår i: En bronsåldersgrav från Slagersta på Öland Oldeberg, Andreas Fornvännen 54-57 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1949_054 Ingår i: samla.raa.se S M Ä It Ii E M Ii l> I) Ii I..1 N D E N EN BRONSÅLDERSGRAV

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL 91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL E A D C B Version 1 91173 I VÄNTAN PÅ JULEN GARNKVALITÉ (A-C) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV (A-C) Super Soft Cotton GARNKVALITE (D)

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Kvinnan, staven och graven

Kvinnan, staven och graven Kvinnan, staven och graven En möjlig völvas grav i Klinta, Köpingsvik sn. Öland Magisteruppsats i arkeologi VT 2011 Stockholms universitet Författare: Theresia Rosengren Handledare: Ing-Marie Back Danielsson

Läs mer

Donatus' flattäckta långhus i Lunds domkyrka Rydbeck, Otto Fornvännen 1952, 153-164 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1952_153 Ingår i:

Donatus' flattäckta långhus i Lunds domkyrka Rydbeck, Otto Fornvännen 1952, 153-164 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1952_153 Ingår i: Donatus' flattäckta långhus i Lunds domkyrka Rydbeck, Otto Fornvännen 1952, 153-164 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1952_153 Ingår i: samla.raa.se DONATUS' FLATTÄCKTA LÅNGHUS I LUNDS DOMKYRKA

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM

GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM GOteboigs stadsomseum Nr Rapport over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992 Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM RAPPORT OVER ARKEOLOGISK FORUNDERSOKNING. HOG, AN 2. En mycket skadad

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges av: Täby Hembygdsförening NYTT Nr 2 Årgång 3 februari 2011 Text, bild, layout: lgronwall@tele2.se Hittat i Täby Ett litet föremål bland tusentals

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Varnhem. innan munkarna kom

Varnhem. innan munkarna kom Tony Axelsson Maria Vretemark Varnhem innan munkarna kom Varnhem innan munkarna kom så kallas det arkeologiska projekt som Västergötlands museum genomförde i Varnhem åren 2005-2008. Det övergripande syftet

Läs mer

Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg

Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg UV RAPPORT 2014:72 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216 Viktor

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer