Bokauktioner och annan försäljning i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokauktioner och annan försäljning i Linköping"

Transkript

1 S tiftsbibliotekets bokförvärv har präglats av den prästerliga likstolen och donationer. Den förstnämnda var en skyldighet, som oftast stannade uti en elak postilla eller en duplett, som Carl Hårleman antecknade sig till minnes vid sitt Linköpingsbesök sommaren Det blev både dupletter och tripletter. Ett sätt att avyttra dem var genom byten, per mutationem. I ett domkapitelsprotokoll av den 18 december 1693 omtalas en förfrågan om bokbyte av biskopen, vilket bifölls, medan magister Botvid Gladhems byte av tre böcker beviljades för två men beträffande den tredje tychte consistorium thet intet vara jämngodt och at man måste förvänta til thes man får någon annan som biuder en bättre bok. Den 4 juni 1774 fick prosten Carl Boræus erlägga en mellanavgift av 1 riksdaler för en duplett av Martin Chemnitzii Harmonia evangelistarum emot ett Lexicon græcolatinum av Johannes Scapula. Räkenskapsböcker redovisar inkomster från enstaka försäljningar blev det fem riksdaler för dupletter af åtskilliga disputationer, som bortauctionerats och samma belopp den 20 september 1774, då Anders Johan von Höpken köpte en duplett av Stephanus grekiska lexikon med biskop Petrus Filenius bifall. Den 31 mars 1799 sålde biskop Jacob Lindblom till landshövdingen Fredrik Georg Strömfelt 16 årgångar av Vetenskapsakademiens handlingar i 8 band för 16 riksdaler, själv köpte han 1810 ett fyrkantigt ekbord för 6 riksdaler och 32 skilling. Bibliotekarien Jacob Ek sålde 1801 en duplett av Schenbergs lexikon för en riksdaler. Räkenskapsboken redovisar den 29 september riksdaallan ranius Bokauktioner och annan försäljning i Linköping ler som betalning för en från biblioteket försåld duplettbok (Spinozas Opera posthuma) till Axel af Burén i Flemma och i bibliotekarien Johan Isaac Håhls första hyllista (hylla 2, brädet e, nummer 10) redovisas avyttring av bröllops- och gravskrifter, där bibliotekarien Levin Christian Wiede har tillfogat duplett utlottad 26/ År 1627 inrättades ett gymnasium i Linköping och några år senare tillkom ett boktryckeri. Ett av domkapitlets villkor var att af trycket opläggia scholæböcker. Under och 1700-talen trycktes ett fyrtiotal läroböcker, ibland angavs på titelbladen pro scholis in dioecesi Lincopensi edita (Grammatica latina 1675) eller in usum Gymnasii Lincopensis (Ciceros Paradoxa 1707). Böckerna, som den studerande ungdomen fick köpa, lagrades på biblioteket, liksom synodalpredikningar samt enstaka böcker såsom Diarium Vadstenense (1708) och Joannes Vastovius Vitis aqvilonia (1709). Försäljningen redovisades stundom i bibliotekets räkenskaper. Johan Hinric Lidén skänkte i april 1791 som fond till böckers inköpande de av honom besörjda upplagorna av Benzeliska brevväxlingen och Repertorium Benzelianum. Båda avslutas med texten Säljes till inkomst för Linköpings biblio thek. Efter några månader rapporterade Lindblom för Lidén, att det går bättre för mig att skänka bort än sälja brefväxlingen fick halvbrodern Samuel Älf ta del av följande brevkommentar: Benzeliska brefven hafva föga afsättning, men så är ju med alla lärda saker hos oss. Jag är ändå ej missnögd med min gjorda kostnad på deras framdragande i ljuset. 46

2 Den 30 april 1793 beviljade konungen i nåder Linköpings k. gymnasii bibliothek privilegium, at i tjugu års tid utgifva Johann Benjamin Koppes Catechismus der christlichen Lehre (1790). Katekesen översattes av Carl Peter Wiebe och trycktes i Norrköping hos Adolf Fredrik Raam. Längst ned på titelbladet står: På Linköpings bibliotheks bekostnad. Den 19 maj 1794 skrev Lindblom till Carl Christoffer Gjörwell: Jag har haft hugnad af Koppes Lärobok, hvaraf upplagan snart är utgången. Den betalar äfven förlaget för Bibl. handl. 1sta delen, och sätter mig i stånd att för bibl. räkning inköpa Yverdonska edit. af Encyclop. 58 tomer 4:o ganska väl condit. för 140 rdr. När första upplagan (4 000 exemplar) av Lärobok i christendomen var slutsåld trycktes en andra reviderad upplaga 1799; exemplar distribuerades i stiftet. En tredje upplaga utgavs 1823 allt väl redovisat 1998 i en Biblis-artikel av Patrik Lundell. Lektor Gabriel Arehn lät i början av 1800-talet göra nytryck av kopparplåtar till Philipp Johann von Strahlenbergs Sibirienkarta (1730) och till kartor över Norrköping och Motala ström i Pehr Vilhelm Lithzenius avhandling De Norcopia (1742). Av de senare trycktes 150 exemplar i Uppsala (Stenhammar & Palmblad), som såldes för 8 skilling stycket. Lektor Karl Beckman lät 1918 trycka ett litet häfte, Ett borgmästareval i Linköping på 1680-talet, där det på titelbladet står: Säljes till förmån för Linköpings stifts- och läroverksbibliotek. År 1944 erhöll stiftsbiblioteket restupplagorna av Eric Hermelins böcker. Av dennes exemplar var det blott en ringa del som blivit försålda. Stiftsbiblioteket sålde genom bokhandel och antikvariat, men inkomsterna var nästan lika blygsamma som för översättaren, allt som allt omkring kr. Inför flyttning till det nybyggda biblioteket beslöt landsbibliotekarie Åke Vretblad om transport i juli 1973 av restlagret till Hermelin-släktingar på Ulvåsa, som 1981 sålde böckerna för kr till Lengertz antikvariat i Lund. I slutet av 1500-talet började man avhålla bokauktioner i Holland och ett halvsekel senare introducerades detta i Sverige fick rikets större städer tillstånd att inrätta auktionskammare och 1734 fick även landsbygden rätt att utse auktionator. Efter stadsbranden 1700 inreddes i skolhuset Den illa tryckta förteckningen, Catalogus librorum, Bibliothegæ Lincopiensis, in duplo (1787), är sammanställd av bibliotekarien Nils Trozelius. en kammare i gymnasiets förstuga till kollegium och bokauktionskammare. I enlighet med skolordningen förestods försäljningen av bibliotekarien, som erhöll 12,5 procent i provision. Därav överlämnades två procent till gymnasienotarien, en medhjälpande gymnasist som satt högst i översta auditorium. Överblivna böcker blev ofta kvarliggande omtalas en brädlår med 290 osålda böcker uti Linköpings och Gymnasii auctionscammare och 1802 redovisar den ordningssamme Per Arenander en hel samling af gamla böcker och hvilkas ägare ingen kunde upgifva, liggande utan ordning på hyllorna i bokauktionskammaren. Wiede avhöll under åren fyra till fem bokauktioner årligen; ett femtiotal 47

3 bokauktionsförteckningar och inropsräkningar finns i Wiedes arkiv, ett trettiotal i Ridderstadska arkivet vid Landsarkivet i Vadstena. Bokauktionerna, som annonserades i Östgöta Correspondenten, bestod i regel av mindre samlingar under 100 nummer, några med nummer. Stundom trycktes kataloger. I Sveriges bibliografiska litteratur redovisar Joh. Ax. Almquist ett fyrtiotal tryckta förteckningar över Linköpingsauktioner , däribland flera viktiga kataloger, såsom Samuel Älfs; de på Älfviska bokauktionen den 16 februari 1801 inropade böckerna redovisas noggrant av Ek i räkenskapsboken. Vid sekelskiftet 1700 anordnades i Uppsala den första svenska duplettauktionen på biblioteksböcker. Linköpingsdupletter har utbjudits vid fyra tillfällen: 1735, 1787, 1807 och Den första bokauktionen skedde på uppdrag av biskop Eric Benzelius, som tidigare i Uppsala praktiserat Förteckning på Linköpings gymnasii och stiftsbiblioteks dupletter (1807), uppgjord av amanuensen Anders Peter Wetterberg. detta sätt att eliminera de besvärliga dupletterna. Då han inte kunde bli av med dem vid bokauktioner avyttrades de som makulatur och strutpapper, även böcker med gammal munkastyl. I 1730 års bokkatalog med drygt titlar är omkring 10 procent överstrukna, även fem Pelplinböcker. En auktionskatalog uppgjordes, registret trycktes enligt bibliotekarien Carl Echman, men intet exemplar är bevarat. Auktionen hölls den 12 och 13 mars 1735, intäkterna uppgick till 481 riksdaler och 28 skilling. En andra bokauktion avhölls vid prästmötet 1787, men intresset var ringa. Ett nytt försök gjordes några veckor senare. Den illa tryckta förteckningen, Catalogus librorum, Bibliothegæ Lincopiensis, in duplo, som är sammanställd av bibliotekarien Nils Trozelius, omfattar 24 opagi nerade sidor med tre nästan jämnstora avdelningar: folianter 150, kvarter 169 och oktaver 153, sammanlagt 472, drygt 40 procent svenska. En tredjedel av katalogens bestånd är tryckt före I den andra volymen av bibliotekets räkenskaper finns en Förteckning uppå dem som inropat utaf Stiftsbibliothekets dupletter, d. 16, 17, 18 april Slutsumman blev 153 riksdaler. Den 20 maj 1807 avhölls en tredje auktion och till denna trycktes Förteckning på Linköpings gymnasii och stiftsbiblioteks dupletter, uppgjord av amanuensen Anders Peter Wetterberg, som på titelbladet anges svara för kommissioner om böckers inrop. Den är på 51 sidor och innehåller 775 nummer, däribland 47 buntar med dissertationer från Lund, Uppsala och Åbo. Böckerna är grovsorterade efter format, därutöver lite si och så, liksom redovisningen: ibland utsättes författare, ibland inte, Den svenska Mercurius redovisas på fyra olika ställen. Försäljningen inbragte 143 riksdaler banco; tryckningen kostade 19 riksdaler. Efter flyttning från domkyrkan avskiljde amanuensen Elof Tegnér dupletter vid uppordningen av biblioteket för att avyttra dessa. Men i oktober 1877 beslöt domkapitlet låta anstå med försäljning till efter katalogiseringen av samlingarna och vaktmästaren fick i uppdrag att flytta upp dupletterna till vinden. Under katalogiseringen lades dupletter åt sidan och samlingen växte till omkring För den fjärde bokauktionen, som blev den största, engagerades en auktionsfirma. Jemlikt kgb. br. 28 april 1883 beslöt domkapitlet om försäljning och gav den 23 september

4 Erik Hjalmar Segersteen och Magnus Wallinder, som tidigare katalogiserat böckerna, i uppdrag att göra en förteckning å befintliga dupletter. För nedbärning af 184 säckar dupletter från vinden till biblioteksexpeditionsrum utbetalades den 14 december 1885 enligt räkenskapsboken 14 kr. Trälådor inköptes och 32 lårar nedforslades under april och maj 1886 till ångbåten Linköping. Bokauktionen avhölls under sex dagar 2 16 oktober 1886 i Stockholm på Arsenalsgatan 2. Konsthandlaren Henryk Bukowski hade låtit trycka en katalog som nr 26 i sin serie, Förteckning på en värdefull boksamling bestående af Linköpings stiftsbiblioteks dupletter, hvilka komma att försäljas genom bokauktionskammaren i Stockholm ; 50 exemplar trycktes på tjockare papper. Den hade sammanställts av amanuensen vid Kungliga biblioteket Alfred Victorin, som även gav finstilta kommentarer om böckernas proveniens och kondition. Liksom de tidigare katalogerna är denna uppdelad i tre avdelningar: folianter 260, kvarter samt oktaver och mindre format 3 572, inalles Antalet enheter (volymer, häften och enstaka kartor) är mångdubbelt högre. Några exempel på numreringen utgöres av 42 exemplar av Brefväxling imellan Eric Benzelius den yngre och Gustaf Benzelstierna (1791), medan 1122 Kongl. Götha hofrätts presidenter (1803) innehåller 25 exemplar, liksom 3324 Linköpings bibliotheks handlingar del II innehåller 20 exemplar men redovisas under ett nummer. Oftast tilldelas varje del av ett arbete ett nummer, men ibland kan även ett arbete i flera delar få endast ett nummer. Det finns ett sextiotal buntar med drygt dissertationer, personverser, åminnelsetal, betänkanden, bokkataloger med mera samt 111 större och mindre buntar utan uppgift om antal. Deltagandet vid försäljningen kan ej kallas lifligt; dock finnas många bud från frånvarande, hvilka i de flesta fall bidraga till det ganska goda resultatet, skrev Nya Dagligt Allehanda den 19 oktober Bland köparna märkes Carl Magnus Carlander, Per Hierta, Hans Hildebrand, Henrik Schück, Holdo Stråle och Johan Otto Wedberg. Carl Snoilsky berättar i ett brev från Dresden till Gustaf Klemming, att Johan August Ahlstrand inropat och förärat honom två rariteter, The tryal and condemnation of George Borosky (1682) och Olavus Petris En predikan mot eder (1539). Uppsala universitetsbibliotek köpte åtskilligt, bland annat disputationssamlingen för 250 kr. De högst betalda böckerna var Nya testamentet på svenska (1526), pris 114 kr, och Lutheri Catechismus på american-virginiske språket (1696), pris 95:50. Därunder följde: 81 kr Th. Campanius Holm, Kort beskrifning om Nya Sverige (1702) 75 kr Charles De Geer, Mémoires 1 7 ( ) 60 kr Biblia på svensko ( ) 54 kr Några böner (1634) 52 kr Fem Visingsborgstryck ( ) 44 kr Laurentius Petri, En förklaring om vigvatten (1538) 40 kr Erik Dahlberg, Svecia antiqva ( ) 40 kr Bibeln på finska (1642) 40 kr Olavus Petri, En predikan mot eder (1539) 37 kr Israel Acrelius, Nya Sverige (1759) 31 kr Wilhelm Palmstruch, Svensk botanik I XII ( ) 30 kr Jacob Arrhenius, Psalmer (1691). Försäljningen inbragte kr. Auktionsfirmans provision var 25 procent. Segersteen och Wallin der erhöll kr för sitt arbete. Biblioteket använde resterande pengar (4 013:54) till inläggning av värmeledning och restaurering av porträttsamlingen. Samlingen af 15- och 1600-talens svenska litteratur, skrev Svenska Dagbladet, torde icke sedan Manderströmska och Stråhleska auktionerna [1874 respektive 1876] vara så vackert företrädd vid någon offentlig försäljning, som nu är fallet. Det fanns 17 svenska 1500-talstryck och 286 svenska 1600-talstryck. 236 nummer betecknas som rara (159 r, 66 rr och 11 rrr). Drygt 100 nummer utgöres av biblar. Men det var inte alltid dupletter, liksom vid myntaffären ett sekel senare. Det handlade om titlar och man dupletterade ofta äldre upplagor. Stiftsbiblioteket avhändes åtskilliga böcker med ägaremarkeringar och anteckningar, som erinrade om Eric Benzelius, Andreas Rhyzelius, Johan Hinric Lidén, Samuel Älf, Sigfrid Gahm och Jonas Hellwik. På främre pärmens insida av en Tacitusvolym, tryckt ex officina Elzeviriana anno 1640, står: Detta exemplar begagnade altid riksrådet Höpken under sin trägna läsning. Får ej bortsäljas såsom duplett. Boken har överlevt. Men trots gåvobrev om skingringsförbud har flera donationer drabbats, till exempel det av 49

5 brukspatron Didrik Pontus af Burén 1864 donerade Boxholmsbiblioteket. Axel af Burén skrev den 5 februari 1922 till bibliotekarien Carl Magnus Stenbock och berättade om böcker ur faderns samling som han vid olika tillfällen blivit erbjuden att köpa och 1951 påtalade professor Bo Palmgren samma problem i sin artikel om David Nehrman Ehrenstråles juridiska boksamling, som ingick i Boxholmsbiblioteket. Förnyelsen av biblioteksverksamheten i början av 1900-talet innebar också ett återupptagande av duplettförsäljning. Domkapitlet biföll Stenbocks framställan den 29 september Det såldes för kr. Fem år senare lämnade landsbibliotekarie Nils Gobom i enlighet med instruktionens 5 på anhållan av överbibliotekarie Lars Wåhlin ett duplettexemplar av Thomas Magisters Dictionum Atticarum collectio (1532) i utbyte mot Göteborgs högskolas tryck. På 1970-talet kom ett nytt budgettänkande, som handlade om entreprenad, lagerrensning och återanvändning. Utgallrade böcker skulle inte längre kastas och försvinna för gott. Visby stadsbibliotek anordnade en bokauktion De flesta bibliotek övergick till att sälja böcker och på 1980-talet blev bokförsäljning ett ofta återkommande evenemang. En och annan reagerade, till exempel Ivo Holmqvist med en suck från en bokstöt i Östgöta Correspondenten den 24 januari 1987 och Jan Ristarp, som i DIK-forum 1990:3 tyckte att det var skam och nederlag, att bibliotek skulle leka affär. I Linköping följde bibliotekschefen den allmänna trenden, men till skillnad från Kalmar, Växjö och Örebro lämnades de gamla samlingarna åsido. En första bokrea igångsattes under stadens 700-årsjubileum, den 17 januari Det var stor tillströmning av folk, omkring personer. Drygt böcker hade utplockats och nästan hela lagret tömdes. Det inbragte kr: för vuxenböcker betalades 10 kr och barnböcker 5 kr. En andra bokförsäljning den 21 januari 1989 blev inte lika framgångsrik; av böcker blev över, men det inbragte kr. En första skivförsäljning den 8 oktober 1989 resulterade i kr, en andra den 27 april 1990 i kr blev verksamheten daglig med något högre enhetspris: vuxen böcker 20 kr, barnböcker 10 kr och tidskrifter 1 kr/styck. Intäkterna från maj 1990 till juli 1991 utgjorde kr. Den kontinuerliga försälj ningen blev en integrerad del i gallringsrutinerna. Biblioteksfilialerna sålde på samma sätt från och med 1988, men Bergafilialen tjuvstartade i april 1986, då Berga centrum fyllde 20 år, varvid 300 böcker avyttrades. I början av 1990-talet nedlades flera biblioteksfilialer. Den 3 april 1993 såldes böcker för kr och resten av skivbeståndet för kr. Skolor och daghem köpte för kr och med efterrea blev det sammanlagt kr eller hälften av böckerna gick åt. Lördagen den 7 oktober 1995 fanns det böcker och åtskilliga möbler till salu. Auktionen inbragte kr, dessutom köpte Boxholm böcker för kr för att ersätta biblioteket, som brann den 5 april

Stiftsbiblioteken i Sverige

Stiftsbiblioteken i Sverige KUNGL. BIBLIOTEKET Stiftsbiblioteken i Sverige Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman Projektledare Christine Wallén, Kungl. biblioteket 2012-11-30 1 Stiftsbiblioteken

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning INLEDNING...3 Syfte...4 Material och avgränsningar...4 Tidigare forskning...7 Disposition...8 Frihetstidens och 1800-talets bokhandel...8 Antikvariatsbokhandeln...10 Bibliografier

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 NOVEMBER 7 2013 Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken Pris 30 kr erik Montells

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Kronolog fakta\domk 29r 1806-1807.doc Skapat den 03-10-04 20:25 Senast utskrivet 03-10-07 07:14

1 D:\Kungörelser\Kronolog fakta\domk 29r 1806-1807.doc Skapat den 03-10-04 20:25 Senast utskrivet 03-10-07 07:14 Uppsala Domkapitels Cirkulär till prästerskapet i Ärkestiftet. Första samlingen 1806-1815. (1806-1807) Låssa kyrkas arkiv Sammandrag av Gudrun Sandén 2002. Upplysning. Uppsala den 21 maj 1806. Till upplysning

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN Luleås folkbibliotek 1896-1930 I början var det ett skåp. Ett bokskåp försett med glasdörrar. En söndagsflanerande lulebo kunde finna skåpet i den stora salen i Godtemplarhuset

Läs mer

Ett bland de största och vackraste i riket

Ett bland de största och vackraste i riket Ett bland de största och vackraste i riket Olof Schwans orgel i Norrköpings stadskyrka S:t Olai 1771 1870 Jarri Ederth CD-uppsats 2005 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Ett bland de

Läs mer

Likt utom snedheten!

Likt utom snedheten! ulrika wingård Likt utom snedheten! Nedslag i Kungl. bibliotekets Maria Röhl-samling Självporträtt (1838), KoB R. 6: 1 N är jag hösten 2006 fick uppdraget att katalogisera KB:s samling av blyertsskisser

Läs mer

Bokhållare med dubbelt rykte

Bokhållare med dubbelt rykte östen hedin Bokhållare med dubbelt rykte Om Anders Petter Wy Bromanders stora pedagogiska projekt P å många sätt var pedagogen Anders Petter Wy Bromander (1811 1886) unik för sin tid. Hans stora mission

Läs mer

Processen mot de associerade i Växelkontoren.

Processen mot de associerade i Växelkontoren. Processen mot de associerade i Växelkontoren. Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BENGT O. T. SJÖGREN Bertel Hallberg och hans forskargärning... 3 HASSE ANDERSEN Claes-Göran Anderssons orkesterminnen... 15 PETER

Läs mer

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta Viktiga årtal i skolans historia. 1862 - skolan byggs. 1886 - ombyggnation samt gymnastiklokal. 1915 - annexet byggs. 1935 - samrealskola, (flickskolan upphörde). 1946 - gamla Hotell Strand blir provisoriskt

Läs mer

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING - S'l!erwl&a A.rldt~anmfundela Slerlftaerle nr 6 - ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1961 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserle nr 6 - ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1961 Patronpapperet-ett

Läs mer

Bokläsning i Lund omkring 1880

Bokläsning i Lund omkring 1880 henning hansen Bokläsning i Lund omkring 1880 A tt ta reda på vad svenskarna läste från mitten av 1800-talet och framåt är en stor utmaning. Sven Rinman betraktar det som en till stor del olöslig uppgift

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan Årg 21 Nr 3 2011 Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille Foto: Bernt Pettersson Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan 1 Åldermannen har ordet Jag vill som ålderman

Läs mer

"På det att ingen må veta min valuta"

På det att ingen må veta min valuta "På det att ingen må veta min valuta" MYSTIKEN KRING SWEDENBORGS EKONOMI Emanuel Swedenborg målad av Pehr Krafft d.ä. 1768. I handen håller Swedenborg sitt verk Apocalypsis Revelata. Ofta är vi som blindast

Läs mer

Kallelse till Grad X. finner Bror på sidan 7. Kulturaftnarne. Programändring gällande höstens sista kulturafton. Sidan 11.

Kallelse till Grad X. finner Bror på sidan 7. Kulturaftnarne. Programändring gällande höstens sista kulturafton. Sidan 11. 12:e ÅRGÅNGEN, November 2006 P.B.:s tre första Jubelkommendörer inbjuder Dig käre Bror att fira BARBARADAGEN Sidan 4-5 Kallelse till Grad X O.S. Martin Stugart återger sin hyllning till Par Bricoles Jubelkommendörer.

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS AV OLLE FRANZÉN (Originalverket: Olle Franzén: NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS, TORNEDALICA NR. 15-1973 Utgivet digitalt av Pajala Folkbibliotek med tillstånd

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell,

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer