Bokauktioner och annan försäljning i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokauktioner och annan försäljning i Linköping"

Transkript

1 S tiftsbibliotekets bokförvärv har präglats av den prästerliga likstolen och donationer. Den förstnämnda var en skyldighet, som oftast stannade uti en elak postilla eller en duplett, som Carl Hårleman antecknade sig till minnes vid sitt Linköpingsbesök sommaren Det blev både dupletter och tripletter. Ett sätt att avyttra dem var genom byten, per mutationem. I ett domkapitelsprotokoll av den 18 december 1693 omtalas en förfrågan om bokbyte av biskopen, vilket bifölls, medan magister Botvid Gladhems byte av tre böcker beviljades för två men beträffande den tredje tychte consistorium thet intet vara jämngodt och at man måste förvänta til thes man får någon annan som biuder en bättre bok. Den 4 juni 1774 fick prosten Carl Boræus erlägga en mellanavgift av 1 riksdaler för en duplett av Martin Chemnitzii Harmonia evangelistarum emot ett Lexicon græcolatinum av Johannes Scapula. Räkenskapsböcker redovisar inkomster från enstaka försäljningar blev det fem riksdaler för dupletter af åtskilliga disputationer, som bortauctionerats och samma belopp den 20 september 1774, då Anders Johan von Höpken köpte en duplett av Stephanus grekiska lexikon med biskop Petrus Filenius bifall. Den 31 mars 1799 sålde biskop Jacob Lindblom till landshövdingen Fredrik Georg Strömfelt 16 årgångar av Vetenskapsakademiens handlingar i 8 band för 16 riksdaler, själv köpte han 1810 ett fyrkantigt ekbord för 6 riksdaler och 32 skilling. Bibliotekarien Jacob Ek sålde 1801 en duplett av Schenbergs lexikon för en riksdaler. Räkenskapsboken redovisar den 29 september riksdaallan ranius Bokauktioner och annan försäljning i Linköping ler som betalning för en från biblioteket försåld duplettbok (Spinozas Opera posthuma) till Axel af Burén i Flemma och i bibliotekarien Johan Isaac Håhls första hyllista (hylla 2, brädet e, nummer 10) redovisas avyttring av bröllops- och gravskrifter, där bibliotekarien Levin Christian Wiede har tillfogat duplett utlottad 26/ År 1627 inrättades ett gymnasium i Linköping och några år senare tillkom ett boktryckeri. Ett av domkapitlets villkor var att af trycket opläggia scholæböcker. Under och 1700-talen trycktes ett fyrtiotal läroböcker, ibland angavs på titelbladen pro scholis in dioecesi Lincopensi edita (Grammatica latina 1675) eller in usum Gymnasii Lincopensis (Ciceros Paradoxa 1707). Böckerna, som den studerande ungdomen fick köpa, lagrades på biblioteket, liksom synodalpredikningar samt enstaka böcker såsom Diarium Vadstenense (1708) och Joannes Vastovius Vitis aqvilonia (1709). Försäljningen redovisades stundom i bibliotekets räkenskaper. Johan Hinric Lidén skänkte i april 1791 som fond till böckers inköpande de av honom besörjda upplagorna av Benzeliska brevväxlingen och Repertorium Benzelianum. Båda avslutas med texten Säljes till inkomst för Linköpings biblio thek. Efter några månader rapporterade Lindblom för Lidén, att det går bättre för mig att skänka bort än sälja brefväxlingen fick halvbrodern Samuel Älf ta del av följande brevkommentar: Benzeliska brefven hafva föga afsättning, men så är ju med alla lärda saker hos oss. Jag är ändå ej missnögd med min gjorda kostnad på deras framdragande i ljuset. 46

2 Den 30 april 1793 beviljade konungen i nåder Linköpings k. gymnasii bibliothek privilegium, at i tjugu års tid utgifva Johann Benjamin Koppes Catechismus der christlichen Lehre (1790). Katekesen översattes av Carl Peter Wiebe och trycktes i Norrköping hos Adolf Fredrik Raam. Längst ned på titelbladet står: På Linköpings bibliotheks bekostnad. Den 19 maj 1794 skrev Lindblom till Carl Christoffer Gjörwell: Jag har haft hugnad af Koppes Lärobok, hvaraf upplagan snart är utgången. Den betalar äfven förlaget för Bibl. handl. 1sta delen, och sätter mig i stånd att för bibl. räkning inköpa Yverdonska edit. af Encyclop. 58 tomer 4:o ganska väl condit. för 140 rdr. När första upplagan (4 000 exemplar) av Lärobok i christendomen var slutsåld trycktes en andra reviderad upplaga 1799; exemplar distribuerades i stiftet. En tredje upplaga utgavs 1823 allt väl redovisat 1998 i en Biblis-artikel av Patrik Lundell. Lektor Gabriel Arehn lät i början av 1800-talet göra nytryck av kopparplåtar till Philipp Johann von Strahlenbergs Sibirienkarta (1730) och till kartor över Norrköping och Motala ström i Pehr Vilhelm Lithzenius avhandling De Norcopia (1742). Av de senare trycktes 150 exemplar i Uppsala (Stenhammar & Palmblad), som såldes för 8 skilling stycket. Lektor Karl Beckman lät 1918 trycka ett litet häfte, Ett borgmästareval i Linköping på 1680-talet, där det på titelbladet står: Säljes till förmån för Linköpings stifts- och läroverksbibliotek. År 1944 erhöll stiftsbiblioteket restupplagorna av Eric Hermelins böcker. Av dennes exemplar var det blott en ringa del som blivit försålda. Stiftsbiblioteket sålde genom bokhandel och antikvariat, men inkomsterna var nästan lika blygsamma som för översättaren, allt som allt omkring kr. Inför flyttning till det nybyggda biblioteket beslöt landsbibliotekarie Åke Vretblad om transport i juli 1973 av restlagret till Hermelin-släktingar på Ulvåsa, som 1981 sålde böckerna för kr till Lengertz antikvariat i Lund. I slutet av 1500-talet började man avhålla bokauktioner i Holland och ett halvsekel senare introducerades detta i Sverige fick rikets större städer tillstånd att inrätta auktionskammare och 1734 fick även landsbygden rätt att utse auktionator. Efter stadsbranden 1700 inreddes i skolhuset Den illa tryckta förteckningen, Catalogus librorum, Bibliothegæ Lincopiensis, in duplo (1787), är sammanställd av bibliotekarien Nils Trozelius. en kammare i gymnasiets förstuga till kollegium och bokauktionskammare. I enlighet med skolordningen förestods försäljningen av bibliotekarien, som erhöll 12,5 procent i provision. Därav överlämnades två procent till gymnasienotarien, en medhjälpande gymnasist som satt högst i översta auditorium. Överblivna böcker blev ofta kvarliggande omtalas en brädlår med 290 osålda böcker uti Linköpings och Gymnasii auctionscammare och 1802 redovisar den ordningssamme Per Arenander en hel samling af gamla böcker och hvilkas ägare ingen kunde upgifva, liggande utan ordning på hyllorna i bokauktionskammaren. Wiede avhöll under åren fyra till fem bokauktioner årligen; ett femtiotal 47

3 bokauktionsförteckningar och inropsräkningar finns i Wiedes arkiv, ett trettiotal i Ridderstadska arkivet vid Landsarkivet i Vadstena. Bokauktionerna, som annonserades i Östgöta Correspondenten, bestod i regel av mindre samlingar under 100 nummer, några med nummer. Stundom trycktes kataloger. I Sveriges bibliografiska litteratur redovisar Joh. Ax. Almquist ett fyrtiotal tryckta förteckningar över Linköpingsauktioner , däribland flera viktiga kataloger, såsom Samuel Älfs; de på Älfviska bokauktionen den 16 februari 1801 inropade böckerna redovisas noggrant av Ek i räkenskapsboken. Vid sekelskiftet 1700 anordnades i Uppsala den första svenska duplettauktionen på biblioteksböcker. Linköpingsdupletter har utbjudits vid fyra tillfällen: 1735, 1787, 1807 och Den första bokauktionen skedde på uppdrag av biskop Eric Benzelius, som tidigare i Uppsala praktiserat Förteckning på Linköpings gymnasii och stiftsbiblioteks dupletter (1807), uppgjord av amanuensen Anders Peter Wetterberg. detta sätt att eliminera de besvärliga dupletterna. Då han inte kunde bli av med dem vid bokauktioner avyttrades de som makulatur och strutpapper, även böcker med gammal munkastyl. I 1730 års bokkatalog med drygt titlar är omkring 10 procent överstrukna, även fem Pelplinböcker. En auktionskatalog uppgjordes, registret trycktes enligt bibliotekarien Carl Echman, men intet exemplar är bevarat. Auktionen hölls den 12 och 13 mars 1735, intäkterna uppgick till 481 riksdaler och 28 skilling. En andra bokauktion avhölls vid prästmötet 1787, men intresset var ringa. Ett nytt försök gjordes några veckor senare. Den illa tryckta förteckningen, Catalogus librorum, Bibliothegæ Lincopiensis, in duplo, som är sammanställd av bibliotekarien Nils Trozelius, omfattar 24 opagi nerade sidor med tre nästan jämnstora avdelningar: folianter 150, kvarter 169 och oktaver 153, sammanlagt 472, drygt 40 procent svenska. En tredjedel av katalogens bestånd är tryckt före I den andra volymen av bibliotekets räkenskaper finns en Förteckning uppå dem som inropat utaf Stiftsbibliothekets dupletter, d. 16, 17, 18 april Slutsumman blev 153 riksdaler. Den 20 maj 1807 avhölls en tredje auktion och till denna trycktes Förteckning på Linköpings gymnasii och stiftsbiblioteks dupletter, uppgjord av amanuensen Anders Peter Wetterberg, som på titelbladet anges svara för kommissioner om böckers inrop. Den är på 51 sidor och innehåller 775 nummer, däribland 47 buntar med dissertationer från Lund, Uppsala och Åbo. Böckerna är grovsorterade efter format, därutöver lite si och så, liksom redovisningen: ibland utsättes författare, ibland inte, Den svenska Mercurius redovisas på fyra olika ställen. Försäljningen inbragte 143 riksdaler banco; tryckningen kostade 19 riksdaler. Efter flyttning från domkyrkan avskiljde amanuensen Elof Tegnér dupletter vid uppordningen av biblioteket för att avyttra dessa. Men i oktober 1877 beslöt domkapitlet låta anstå med försäljning till efter katalogiseringen av samlingarna och vaktmästaren fick i uppdrag att flytta upp dupletterna till vinden. Under katalogiseringen lades dupletter åt sidan och samlingen växte till omkring För den fjärde bokauktionen, som blev den största, engagerades en auktionsfirma. Jemlikt kgb. br. 28 april 1883 beslöt domkapitlet om försäljning och gav den 23 september

4 Erik Hjalmar Segersteen och Magnus Wallinder, som tidigare katalogiserat böckerna, i uppdrag att göra en förteckning å befintliga dupletter. För nedbärning af 184 säckar dupletter från vinden till biblioteksexpeditionsrum utbetalades den 14 december 1885 enligt räkenskapsboken 14 kr. Trälådor inköptes och 32 lårar nedforslades under april och maj 1886 till ångbåten Linköping. Bokauktionen avhölls under sex dagar 2 16 oktober 1886 i Stockholm på Arsenalsgatan 2. Konsthandlaren Henryk Bukowski hade låtit trycka en katalog som nr 26 i sin serie, Förteckning på en värdefull boksamling bestående af Linköpings stiftsbiblioteks dupletter, hvilka komma att försäljas genom bokauktionskammaren i Stockholm ; 50 exemplar trycktes på tjockare papper. Den hade sammanställts av amanuensen vid Kungliga biblioteket Alfred Victorin, som även gav finstilta kommentarer om böckernas proveniens och kondition. Liksom de tidigare katalogerna är denna uppdelad i tre avdelningar: folianter 260, kvarter samt oktaver och mindre format 3 572, inalles Antalet enheter (volymer, häften och enstaka kartor) är mångdubbelt högre. Några exempel på numreringen utgöres av 42 exemplar av Brefväxling imellan Eric Benzelius den yngre och Gustaf Benzelstierna (1791), medan 1122 Kongl. Götha hofrätts presidenter (1803) innehåller 25 exemplar, liksom 3324 Linköpings bibliotheks handlingar del II innehåller 20 exemplar men redovisas under ett nummer. Oftast tilldelas varje del av ett arbete ett nummer, men ibland kan även ett arbete i flera delar få endast ett nummer. Det finns ett sextiotal buntar med drygt dissertationer, personverser, åminnelsetal, betänkanden, bokkataloger med mera samt 111 större och mindre buntar utan uppgift om antal. Deltagandet vid försäljningen kan ej kallas lifligt; dock finnas många bud från frånvarande, hvilka i de flesta fall bidraga till det ganska goda resultatet, skrev Nya Dagligt Allehanda den 19 oktober Bland köparna märkes Carl Magnus Carlander, Per Hierta, Hans Hildebrand, Henrik Schück, Holdo Stråle och Johan Otto Wedberg. Carl Snoilsky berättar i ett brev från Dresden till Gustaf Klemming, att Johan August Ahlstrand inropat och förärat honom två rariteter, The tryal and condemnation of George Borosky (1682) och Olavus Petris En predikan mot eder (1539). Uppsala universitetsbibliotek köpte åtskilligt, bland annat disputationssamlingen för 250 kr. De högst betalda böckerna var Nya testamentet på svenska (1526), pris 114 kr, och Lutheri Catechismus på american-virginiske språket (1696), pris 95:50. Därunder följde: 81 kr Th. Campanius Holm, Kort beskrifning om Nya Sverige (1702) 75 kr Charles De Geer, Mémoires 1 7 ( ) 60 kr Biblia på svensko ( ) 54 kr Några böner (1634) 52 kr Fem Visingsborgstryck ( ) 44 kr Laurentius Petri, En förklaring om vigvatten (1538) 40 kr Erik Dahlberg, Svecia antiqva ( ) 40 kr Bibeln på finska (1642) 40 kr Olavus Petri, En predikan mot eder (1539) 37 kr Israel Acrelius, Nya Sverige (1759) 31 kr Wilhelm Palmstruch, Svensk botanik I XII ( ) 30 kr Jacob Arrhenius, Psalmer (1691). Försäljningen inbragte kr. Auktionsfirmans provision var 25 procent. Segersteen och Wallin der erhöll kr för sitt arbete. Biblioteket använde resterande pengar (4 013:54) till inläggning av värmeledning och restaurering av porträttsamlingen. Samlingen af 15- och 1600-talens svenska litteratur, skrev Svenska Dagbladet, torde icke sedan Manderströmska och Stråhleska auktionerna [1874 respektive 1876] vara så vackert företrädd vid någon offentlig försäljning, som nu är fallet. Det fanns 17 svenska 1500-talstryck och 286 svenska 1600-talstryck. 236 nummer betecknas som rara (159 r, 66 rr och 11 rrr). Drygt 100 nummer utgöres av biblar. Men det var inte alltid dupletter, liksom vid myntaffären ett sekel senare. Det handlade om titlar och man dupletterade ofta äldre upplagor. Stiftsbiblioteket avhändes åtskilliga böcker med ägaremarkeringar och anteckningar, som erinrade om Eric Benzelius, Andreas Rhyzelius, Johan Hinric Lidén, Samuel Älf, Sigfrid Gahm och Jonas Hellwik. På främre pärmens insida av en Tacitusvolym, tryckt ex officina Elzeviriana anno 1640, står: Detta exemplar begagnade altid riksrådet Höpken under sin trägna läsning. Får ej bortsäljas såsom duplett. Boken har överlevt. Men trots gåvobrev om skingringsförbud har flera donationer drabbats, till exempel det av 49

5 brukspatron Didrik Pontus af Burén 1864 donerade Boxholmsbiblioteket. Axel af Burén skrev den 5 februari 1922 till bibliotekarien Carl Magnus Stenbock och berättade om böcker ur faderns samling som han vid olika tillfällen blivit erbjuden att köpa och 1951 påtalade professor Bo Palmgren samma problem i sin artikel om David Nehrman Ehrenstråles juridiska boksamling, som ingick i Boxholmsbiblioteket. Förnyelsen av biblioteksverksamheten i början av 1900-talet innebar också ett återupptagande av duplettförsäljning. Domkapitlet biföll Stenbocks framställan den 29 september Det såldes för kr. Fem år senare lämnade landsbibliotekarie Nils Gobom i enlighet med instruktionens 5 på anhållan av överbibliotekarie Lars Wåhlin ett duplettexemplar av Thomas Magisters Dictionum Atticarum collectio (1532) i utbyte mot Göteborgs högskolas tryck. På 1970-talet kom ett nytt budgettänkande, som handlade om entreprenad, lagerrensning och återanvändning. Utgallrade böcker skulle inte längre kastas och försvinna för gott. Visby stadsbibliotek anordnade en bokauktion De flesta bibliotek övergick till att sälja böcker och på 1980-talet blev bokförsäljning ett ofta återkommande evenemang. En och annan reagerade, till exempel Ivo Holmqvist med en suck från en bokstöt i Östgöta Correspondenten den 24 januari 1987 och Jan Ristarp, som i DIK-forum 1990:3 tyckte att det var skam och nederlag, att bibliotek skulle leka affär. I Linköping följde bibliotekschefen den allmänna trenden, men till skillnad från Kalmar, Växjö och Örebro lämnades de gamla samlingarna åsido. En första bokrea igångsattes under stadens 700-årsjubileum, den 17 januari Det var stor tillströmning av folk, omkring personer. Drygt böcker hade utplockats och nästan hela lagret tömdes. Det inbragte kr: för vuxenböcker betalades 10 kr och barnböcker 5 kr. En andra bokförsäljning den 21 januari 1989 blev inte lika framgångsrik; av böcker blev över, men det inbragte kr. En första skivförsäljning den 8 oktober 1989 resulterade i kr, en andra den 27 april 1990 i kr blev verksamheten daglig med något högre enhetspris: vuxen böcker 20 kr, barnböcker 10 kr och tidskrifter 1 kr/styck. Intäkterna från maj 1990 till juli 1991 utgjorde kr. Den kontinuerliga försälj ningen blev en integrerad del i gallringsrutinerna. Biblioteksfilialerna sålde på samma sätt från och med 1988, men Bergafilialen tjuvstartade i april 1986, då Berga centrum fyllde 20 år, varvid 300 böcker avyttrades. I början av 1990-talet nedlades flera biblioteksfilialer. Den 3 april 1993 såldes böcker för kr och resten av skivbeståndet för kr. Skolor och daghem köpte för kr och med efterrea blev det sammanlagt kr eller hälften av böckerna gick åt. Lördagen den 7 oktober 1995 fanns det böcker och åtskilliga möbler till salu. Auktionen inbragte kr, dessutom köpte Boxholm böcker för kr för att ersätta biblioteket, som brann den 5 april

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Domsagohistorik Gävle tingsrätt

Domsagohistorik Gävle tingsrätt Domsagohistorik Gävle tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Gävle tingsrätt Mellan 1671 och

Läs mer

Falköpings Bibliotek genom tiderna

Falköpings Bibliotek genom tiderna Första biblioteket i Silvénska huset på Storgatan Falköpings Bibliotek genom tiderna Biblioteket idag. Foto: bibliotekets arkiv Redan 1841 togs initiativet till det första lånebiblioteket i Falköping,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth 13. MURRAYSKA PORTRÄTTSAMLINGEN 1. Antoinette Murray, 1769-1838 Georg Reiche, 1795-1863 Mathilde Reiche, f. Murray, 1807-97 August Murray, 1796-1865 Charlotte Murray, f. Post, 1806-38 Sophie Oesterley,

Läs mer

Linköpings Bibliotheks Handlingar utg av biskop Jac. Ax. Lindblom 1793 och 1795.

Linköpings Bibliotheks Handlingar utg av biskop Jac. Ax. Lindblom 1793 och 1795. Linköpings Bibliotheks Handlingar utg av biskop Jac. Ax. Lindblom 1793 och 1795. Innehållsförteckningar Band 1, 1793 Sid I Handskrifter i Linköpings Bibliothek, in Folio.... 1 II Samling af Bisk. Hans

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd.

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd. Gästvillan vid Orrefors bruk ålder och tillkomst Bilden visar Patronsbyggnaden, nuvarande Gästvillan, i Orrefors. När bilden togs på vintern 1916/17 fanns fortfarande kontor på nedre våningen och bostad

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram 3 sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram Den 31 augusti 1916 invigdes Jönköpings stadsbibliotek och den 1 september öppnades dörrarna

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Jönköpings

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 november 2011 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 november 2011 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2011 2011-11-08 16 31 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 november 2011 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv.

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar tiden 1920-tal till 1960-tal. Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv inkom i två leveranser 2011 och

Läs mer

Biblioteksstyrelsens sammanträde

Biblioteksstyrelsens sammanträde -3, BS 2016-06-01 08:30 Kallelse till Biblioteksstyrelsens sammanträde 2016-06-01 kl 08:30 i Frösörummet 1, BS 2016-06-01 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 BS: 1703/2... 2016-05-11 Dnr 1703-2013 Handläggare Lena

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-07 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-07 1(5) 2012-03-07 1(5) Plats och tid Vidingsjö kyrkby, Sockenstugan, 2012-03-07, kl.18.15 21.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Susanna Normann, ordförande Elisabet Wijkström Cenneth Jarlbråten

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset.

(eventuella extra personer i källaren och på vinden) Mursmäckan möter publiken utanför rådhuset. Rollista Sara, Oscar, Stiftbyggmästaren Casper Seurling Murarmästaren Samuel Handelsman Magnus Tegner Landshövding Mikael Ancarswärd Överintendent C.F. Adelcrantz Kung Gustav III Magistratens sekreterare

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

ÖVERMO GÅRD 1805 2009

ÖVERMO GÅRD 1805 2009 ÖVERMO GÅRD 1805 2009 Historik Ägare Karta och bilder Alf D Blomquist 2009 08 2 Övermo Gård 1805-2009 I Leksand finns en gård som i dagligt tal kallas för Ros ns och är granne med förskolan Rosen i Övermo

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2 2015 2015-09-08 15 26 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 september 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande:

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Kalmar län Kalmar

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Medaljer. utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN

Medaljer. utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN Medaljer utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN Utgåva: 2011-10-19 1 Arne Sandström Gösta Mittag-Leffler (1846-03-16 1927-07-07) Matematiker. Professor 1877-81 vid Helsingfors Universitet och 1881-1911.

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Ebbes kvarn under Stensholm

Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290. Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Luckor bland svenska historiker henrik ågren* Högskolan i Gävle Den nyutkomna antologin Svenska historiker: från medeltid till våra dagar är ett imponerande verk.

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Antikvarisk medverkan Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Eksjö stad i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:26 Anders Franzén

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Är Viktor Rydberg författaren?

Är Viktor Rydberg författaren? Veritas 16(2000) s. 12-16 12 OLA ÖSTIN Är Viktor Rydberg författaren? Förr kunde en lärare, som ville öka på sina meriter, disputera offentligt inför domkapitlet på en avhandling som han själv författat

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014 Werners Mynt & Tryck Nätkatalog Februari 2014 Årets första katalog är även Werners Mynt & Trycks första nätkatalog. Formatet är samma som den tryckta versionen. Materialet fokuserar på modernare litteratur

Läs mer

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 När: 28 AUGUSTI - 2015 29 AUGUSTI 30 AUGUSTI Var: Parkgatan 35 411 24 Göteborg Exercishuset vid Heden Obegränsat med P-platser Tider: Fredagen 28/8 kl. 13 18 Lördagen 29/8 kl.

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond; SFS 2014:1522 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85.

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85. Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan Av: Anneli Olofsson Klass 85. 1 SVENSKA TELEFONKORT. Samlandet av telefonkort har blivit en populär hobby i Sverige. Alla åldrar samlar,

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Typ (datum) Rubrik, beskrivning eller liknande Författare eller liknande Antal sidor. Nummer. 1:a sida i akten (uppslag)

Typ (datum) Rubrik, beskrivning eller liknande Författare eller liknande Antal sidor. Nummer. 1:a sida i akten (uppslag) Dokumentnamn: Sammanställning över dokument i konkursakten Sign: Fa6, Volym: 2, År: 767, Akt 205 Lundin, 767 vid Stockholms Rådhus Rätt. Delvis har en löpande numrering gjorts för varje uppslag, alltid

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer