Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad."

Transkript

1 Org.nr Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (pubi) den 25 februari 2015 kl i Stockholm Deltagare: Enligt bifogad närvarolista, Bilaga A 1A Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad. Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmäldes som protokollförare. 2A 3A Styrelseordförande förseslog att stämman skulle ajoumeras. Det beslutades att stämman skulle ajourneras och att fortsatt stämma skall hållas tisdagen den 3 mars 2015 kl på Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7. Det noterades att beslutet var enhälligt. Carl Svernlöv förklarade stämman ajournerad. Deltagande aktieägare: Enligt bifogad röstlängd, Bilaga B 1 Protokoll från fortsatt extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) den 3 mars 2015 kl i Stockholm Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till fortsatt stämman och förklarade därefter stämman öppnad. 2 Joakim Fallcner valdes som ordförande på den fortsatta stämman. Linn Ej derhamn amnäldes som protokollförare. Till stämman var aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 17,75 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga B vl\STODMS

2 4 Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Det beslutades att utse Leo Gillholm att tillsammans med ordförandena från extra bolagsstämman den 25 februari 2015 och dagens fortsatta stämma justera dagens protokoll. 6 Protokollföraren redogjorde för att kallelse till extra bolagsstämman den 25 februari 2015 hade, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 28 januari Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28januari Vid bolagstämman den 25 februari 2015 beslutades att ajoumera stämman. Nytt datum för fortsatt stämma sattes till dagens datum, 3 mars Datumet för den fortsatta stämman publicerades på bolagets hemsida den 26 februari Den aj ournerade stämman såväl som den fortsatta stämman förklarades därmed behörigen sammankallade. 7 Det noterades att (i) försäljningen i enlighet med punkt 7 i dagordningen, (ii) bolagsordningsändringen i enlighet med punkt 8 i dagordningen, (iii) apportemission i enlighet med punkt 9 i dagordningen och (iv) valet av ny styrelse i enlighet med punkt 10 i dagordningen ( Förslagen ), skall anses som ett förslag och har föreslagits antas som en helhet av bolagsstämman genom ett beslut. Förslagen, Bilagor 1-4, lades därifir fram och presenterades som en helhet för stämman. Sveriges Aktiesparares Riksförbuds representant, Leo Gillholm, ställde ett antal frågor avseende försäljningen av (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell, samt värderingen därav. Frågorna besvarades av styrelseordförande Peter Levin. Vidare noterades att styrelsen initiala förslag om apportemissionen i punkt 9 i dagordningen, var baserat på förutsättning att målbolaget Wifog AB genom en marknadsvärdering vid tidpunicten för stämman skulle komma att värderas till kronor. En förutsättning för en sådan värdering var att Wifog AB, innan dagens stämma, skulle genomföra och registrera en riktad emission om totalt aktier i bolaget motsvarande en emissionslikvid om sammanlagt kronor ( Wifog-emissionen ). Mot bakgrund av omständigheter som ligger utanför Wifog AB:s kontroll har dock inte Wifog-emissionen kunnat slutföras och registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB som planerat. Registreringsprocessen hos Bolagsverket pågår fortfarande och det är Wifog AB:s förhoppning att Wifog-emissionen skall registreras inom kort. Mot denna bakgrund, noterades det särskilt att Styrelsen valt att justera Förslagen så att dessa även är villkorade av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april Aven teckningsperioden i apportemissionen hade justerats till 16mars 30 mars 2015, samt sista dag för betalning till den 30 mars övrigt var Förslagen oförändrade mot de förslag som ffinnits tillgängliga inizir stämman vi ~STODMS

3 8 Det beslutades att, i enlighet med förslaget i Bilaga 1 och villkoren under 7 ovan, sälja (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokfisrda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell ( Försäljningen ). Köpeskillingen skall uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor, i enlighet med Grant Thomtons marknadsvärdering daterad den 26 januari Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget i Bilaga 2 och villkoren under 7 ovan, varför en ny bolagsordning, Bilaga 2A. antogs. Det noterades att beslutet fattats enhälligt Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslaga, Bilaga 3 och villkoren under 7 ovan, besluta om att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor genom en apportemission av lägst och högst aktier. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Styrelseordförande presenterade föreslagna kandidater kort. Vidare beslutades det att välja Fredrie Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Osterman. Fredric Forsman valdes även till styrelsens ordförande. Det noterades att den vid årstämman 2014 valde styrelseledamoten Peter Ekelund under hösten begärt eget uträde och utträtt ur styrelsen den 18 november Den nya styrelsen skall tillträda och den befmtliga styrelsen skall avgå när apportemissionen i 10 ovan rcgistrcrats hos Bolagsverket Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, tcekningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt aktier i bolaget. Betalning skall, i enlighet mcd vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Efiersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman O361-v1~STODMS

4 Vid protokollet: Justeras: Utån~. Leo Gillholm vI\STQDMS

5 Bilaga A Närvarolista från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Eutertainment AB (pubi), org.nr den 25 februari 2015 kl Stockholm Deltcware: Carl Sverniöv, Baker & MeKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenrzie Advokatbyrå KB Peter Levin Sveriges Aktiesparares Riksförbund gin Leo Gillholm (gm fullmakt) vl\STODMS

6 BilagaB Röstlängd på fortsatt bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainmeut AB (pubi), org.nr , den 3 mars 2015 kl i Stockholm Deltagande aktieägare: i i Aktieägare Ombud Antal aktier Antal röster Andel av antal aktier och Andel av totalt antal Sida röster företrädda på aktier och röster aktieboken stämman bolaget City Capital Partners AB Arash ,85% 12,22% 4 Hosseini Pad (gm fullmakt) PeterLevin ,15% 5,53% 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Leo Gillholm ,00% 0,00% 16 (gm fullmakt) Totalt % 17,75% Övriga deltagare: Joakim Falkner, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Ian Gulam, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Magnus Granqvist vi \STODMS

7 Bilaga 1 Förslag till bcslnt om försäljning av dotterbolag På årsstämman den 26juni 2014 beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr , till bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Peter Levin och styrelseledamoten Annika Torell för kronor. Priset baserades på en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att för bolagets räkning avsluta affären, men detta skedde aldrig. Mot denna bakgrund och med anledning av den föreslagna ändringen av verksamiietsinrilctningen och förvärvet att Wifog AB i bilagorna 2 och 3, föreslår huvudägare i bolaget att bolaget säljer (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AE:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell. Köpeskillingen föreslås uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor. Priset är baserat på en uppdaterad marknadsvärdering daterad den 26 januari 2015, utförd av Grant Thornton, Bilaga la. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om överlåtelser av aktier i ett dotterbolag till ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman i det publika bolaget om överlåtelsen sker till styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot bakgrund av att Peter Levin och Annika Torell, genom sina positioner som styrelseledamöter och VD i bolaget direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 1 senast den 30 april skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket vflSTODMS

8 Bilaga 2 Förslag till beslut om ändring av bolagsorduingen För att möj liggöra apportemissionen enligt Bilaga 3, föreslår styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr , att extra bolagsstämma skall besluta att ändra bolagsordningen i bolaget enligt följande: 1. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst kronor och högst kronor till lägst kronor och högst kronor. Bolagsordningens 4 får därmed följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst aktier och högst aktier till lägst aktier och högst aktier. Bolagsordningens 5 f~ därmed följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst och högst Ö Vidare föreslås bolagets nya firma skall vara Wifog Holding AB (pub» eller annan lilcnande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens 1 får därmed följande lydelse: Bolagets finna är Wifog Holding AB (publ). 4. För att möjliggöra apportemissionen enligt Bilaga 3 och den verksamhetsförändring för bolaget som förvärvet kommer att medföra föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens 3 får följande lydelse: Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. Stämmans beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 2 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april vi ~STODMS

9 Bolagsordning Wifog Holding AB (pubi) Organisationsnummer: Bilaga 2A 1 Firma Bolagets firma är Wifog Holding AB (pubi). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och intemetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 9 Anmälan till stämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 4) före stämman vl\STODMS

10 10 Årsstämma Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse. 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncembalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstänmia må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning antogs på fortsatt extra bolagsstämma den 3 mars vl\STODMS

11 Bilaga 3 Förslag till beslut om apportemission av aktier Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår att extra bolagsstämma skall besluta om emission av lägst och högst aktier i bolaget enligt följande: 1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor 2. Rätt att teckna nya aktier skall tilllcomma aktieägarna i Wifog AB, org.nr Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 16 mars 2015 till och med den 30 mars Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 30 mars 2015 genom tillskjutande av två (2) aktier i Wifog AB för fem (5) nya aktier i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 5. Vid full teckning beräknas värdet på apportegendomen uppgå till kronor, vilket ger en teckningskurs om cirka 12,4878 öre per aktie. 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 7. Beslut om emissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt Bilaga Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta dejusteringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 9. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 3a respektive Bilaga 3b. 10. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8 aktiebolagsiagen återfmns i Bilaga 3c respektive Bilaga 3d. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 3 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april G36I-v1~STODMS

12 Bilaga 3a till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1januari 31 december 2013 bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapporter för de lie första kvartalen 2014 bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressineddelanden har inga händelser av väsenffig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades. lsen deilfi) februari

13 Bilaga 3b till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

14 al pwc Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 aktiebolagsiagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden till Till bolagsstämman i Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisarns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta får hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn tifi omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden till och med övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i2o kap. 12 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den ii februari 2015 Öhrlings Pricewaterhousecoopers Anders Trast Winqvist Atilctoriserad revisor

15 Bilaga 30 till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr ) Styrelsen för Forestlight Entertainnient AB (pubi), org.nr , ( Bolaget ) har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om emission av lägst och högst aktier att betalas med apportegendom, bestående av aktier i Wifog AB, org.nr ( Wifog eller Apportegendomen ). För varje aktie skall betalas cirka 12,4878 öre genom tillskjutande av apportegendom, varav 0, kronor per aktie skall utgöra aktiekapital och resterande belopp skall föras till överkursfonden. Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagslagen It styrelsen i Bolaget anföra följande. Bakgrund Bolaget har ingått ett avtal om förvärv av Wifog genom apportemission. Wifog är Sveriges snabbast växande MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Wifogs affärsmodell incitamentsdriven och reklamfinansierad, gratis obegränsad data, 200 sms och 120 minuter telefoni är den första i sitt slag i Norden och företaget strävar efter att ta den största marknadsandelen i Sverige under Wifog använder Hi3Gs nät. Wifogs kunder är stora varumärken och mediebyråer till vilka Wifog levererar en ny användarupplevelse som i sin tur driver försäljning och varumärkeslojalitet. Med fall transparens via målstyrning och målgmppsanalys skapar företaget en vital, resultatdriven och engagerande marknadskanal för levande kampanjer alltid till rätt målgrupp. Wifog är grundat av ett erfaret team med bakgrund inom entreprenörskap, mobil telekonununikation, marknadsföring och mediekommunikation. Enligt styrelsens uppfattning kommer Wifog därför att på ett bra sätt ersätta Bolagets nuvarande verksamhet Förvärvet medför att Bolaget ändrar verksaanlietsinriktning och istället för nuvarande konsultverksamhet inom vfic & animation kan Bolaget erbjuda sina aktieägare en affärsmodell som på kort tid visat sig vara skalbar och med en egen utvecklad teknologi. Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion kommer att få en stöne möjlighet till avkastning på sin investering i Bolaget. Värdering Värdet på Apportegendomen har beräknats med hjälp av en värdering utifrån de två senaste nyemissionerna i Wifog AB som har skett till extema investerare på marknadsniässiga villkor och som är gjorda utifrån en värdering på kronor plus tilskjutna likvida medel om kronor respektive kronor. För den sista riktade emissionen om 30 mkr så lämnas en rabatt om 32 mkr, på värderingen 112 mkr. Styrelsens bedömning är att denna värdering och dess värderingsmetod stöder det värde som åsatts Apportegendomen i samband med förvärvet att Apportegendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Apportegendomen beräknas komma att tas upp till lägst , kronor och högst kronor i balansräkningen. Handlingar som skall finnas tillgängliga enligt 2 kap. 9 aktiebolagslagen finns tillgängliga på,,~ bolagets registrerade adress v4\STOOMS

16 den Il februari 2015 Annika Tore ~1 Östennan v4\STODMS

17 Bilaga 3 d till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertaimtaent AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

18 _L. pwc Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen Till bolagastämman i Forestlight Eutertainment AB ~ubfl, org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad fl. Styrelsens ansvarfö; redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagsiagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisörns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskuingen enligt FARs rekommendation RevR g Revisorns övriga yttranden enligt akliebolagslagen och aktiebalagsförardningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehållerväsentliga felaktigheter. Gransimingen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utffiras~ bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen uppråttar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen, Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och apportegendomen i styrelsens redogörelse inte hartagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Övriga upplysningar Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av aktier i Wifog AB. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens va rde på följande sätt: Värdet på apportegendomen har beräknats med en värdering baserad på värdet av Wifog AB utifrån den senaste 4emissionen som är gjord utifrån en värdering pån2 mkr med tillägg för dej emissionen tillskjutna likvida medlen om 20 mkr samt 30 mkr iberäknattillskjutna medel i en pågående nyemission. De tillskjutna aktierna beräknas tas upp tilllägst , kr och högst i6o mkr 1 Bolagets balansräkning, beroende av teckningsgraden i den föreslagna apportemissionen och i den pågående nyemissioäen. Detta yttrande har endast till syfte att föllgöra det krav som uppställs i t~ kap. 8 aktiebolagsiagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den n februari 2015 Öhrlings PricewaterhouseCooper~AB ~1 ~./ Anders Trast Winqvist \ / A Auktoriserad revisor V

19 Bilaga 4 Förslag till beslut om om val av styrelseledamöter Huvudägare för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår en förändring av sammansättning av styrelsen i bolaget i enlighet med följande: 1. Styrelsen föreslås bestå av tre styrelseledamöter. 2. Fredric Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar föreslås som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Österman. 3. Fredric Forsman föreslås som styrelsens ordförande. 4. Den nya styrelsen skall tillträda och den befintliga styrelsen skall avgå när apportenfissionen i Bilaga 2 registrerats hos Bolagsverket. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 4 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april 2015.

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * *

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission. * * * * * Punkt 6 - Beslut om företrädesemission Styrelsen för Tobii AB (publ), org.nr 556613-9654, ( Bolaget ), har den 5 november 2016 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad.

1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. l PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741, på Engelbrektsplan 2 i Stockholm kl. 14.00 den 5 september 2016 1. Stämman öppnas. Advokat

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 20 juni 2016 i Göteborg 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman förklarades öppnad

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016

Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens beslutsförslag till extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) den 1 december 2016 Styrelsens för Followit Holding AB (publ) förslag till beslut om firma, verksamhet och ändring av gränserna

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens ordförande, Per Hallerby, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till bolagsstämman och förklarade därefter bolagsstämman öppnad.

Styrelsens ordförande, Per Hallerby, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till bolagsstämman och förklarade därefter bolagsstämman öppnad. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i MSC Group AB, org nr 556313-5309, på Kungsgatan 64 i Stockholm den 30juni 2016, kl. 16.00-16.30. Deltagande aktieägare: Enligt bifogad röstlängd,

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där 4 och 5 förändras enligt följande: Tidigare lydelse: 4 Aktiekapital

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ) Måndagen den 14 november 2016 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) måndagen den 14 november

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer