Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad."

Transkript

1 Org.nr Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (pubi) den 25 februari 2015 kl i Stockholm Deltagare: Enligt bifogad närvarolista, Bilaga A 1A Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad. Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmäldes som protokollförare. 2A 3A Styrelseordförande förseslog att stämman skulle ajoumeras. Det beslutades att stämman skulle ajourneras och att fortsatt stämma skall hållas tisdagen den 3 mars 2015 kl på Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7. Det noterades att beslutet var enhälligt. Carl Svernlöv förklarade stämman ajournerad. Deltagande aktieägare: Enligt bifogad röstlängd, Bilaga B 1 Protokoll från fortsatt extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) den 3 mars 2015 kl i Stockholm Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till fortsatt stämman och förklarade därefter stämman öppnad. 2 Joakim Fallcner valdes som ordförande på den fortsatta stämman. Linn Ej derhamn amnäldes som protokollförare. Till stämman var aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 17,75 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga B vl\STODMS

2 4 Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Det beslutades att utse Leo Gillholm att tillsammans med ordförandena från extra bolagsstämman den 25 februari 2015 och dagens fortsatta stämma justera dagens protokoll. 6 Protokollföraren redogjorde för att kallelse till extra bolagsstämman den 25 februari 2015 hade, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 28 januari Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28januari Vid bolagstämman den 25 februari 2015 beslutades att ajoumera stämman. Nytt datum för fortsatt stämma sattes till dagens datum, 3 mars Datumet för den fortsatta stämman publicerades på bolagets hemsida den 26 februari Den aj ournerade stämman såväl som den fortsatta stämman förklarades därmed behörigen sammankallade. 7 Det noterades att (i) försäljningen i enlighet med punkt 7 i dagordningen, (ii) bolagsordningsändringen i enlighet med punkt 8 i dagordningen, (iii) apportemission i enlighet med punkt 9 i dagordningen och (iv) valet av ny styrelse i enlighet med punkt 10 i dagordningen ( Förslagen ), skall anses som ett förslag och har föreslagits antas som en helhet av bolagsstämman genom ett beslut. Förslagen, Bilagor 1-4, lades därifir fram och presenterades som en helhet för stämman. Sveriges Aktiesparares Riksförbuds representant, Leo Gillholm, ställde ett antal frågor avseende försäljningen av (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell, samt värderingen därav. Frågorna besvarades av styrelseordförande Peter Levin. Vidare noterades att styrelsen initiala förslag om apportemissionen i punkt 9 i dagordningen, var baserat på förutsättning att målbolaget Wifog AB genom en marknadsvärdering vid tidpunicten för stämman skulle komma att värderas till kronor. En förutsättning för en sådan värdering var att Wifog AB, innan dagens stämma, skulle genomföra och registrera en riktad emission om totalt aktier i bolaget motsvarande en emissionslikvid om sammanlagt kronor ( Wifog-emissionen ). Mot bakgrund av omständigheter som ligger utanför Wifog AB:s kontroll har dock inte Wifog-emissionen kunnat slutföras och registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB som planerat. Registreringsprocessen hos Bolagsverket pågår fortfarande och det är Wifog AB:s förhoppning att Wifog-emissionen skall registreras inom kort. Mot denna bakgrund, noterades det särskilt att Styrelsen valt att justera Förslagen så att dessa även är villkorade av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april Aven teckningsperioden i apportemissionen hade justerats till 16mars 30 mars 2015, samt sista dag för betalning till den 30 mars övrigt var Förslagen oförändrade mot de förslag som ffinnits tillgängliga inizir stämman vi ~STODMS

3 8 Det beslutades att, i enlighet med förslaget i Bilaga 1 och villkoren under 7 ovan, sälja (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokfisrda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell ( Försäljningen ). Köpeskillingen skall uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor, i enlighet med Grant Thomtons marknadsvärdering daterad den 26 januari Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget i Bilaga 2 och villkoren under 7 ovan, varför en ny bolagsordning, Bilaga 2A. antogs. Det noterades att beslutet fattats enhälligt Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslaga, Bilaga 3 och villkoren under 7 ovan, besluta om att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor genom en apportemission av lägst och högst aktier. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Styrelseordförande presenterade föreslagna kandidater kort. Vidare beslutades det att välja Fredrie Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Osterman. Fredric Forsman valdes även till styrelsens ordförande. Det noterades att den vid årstämman 2014 valde styrelseledamoten Peter Ekelund under hösten begärt eget uträde och utträtt ur styrelsen den 18 november Den nya styrelsen skall tillträda och den befmtliga styrelsen skall avgå när apportemissionen i 10 ovan rcgistrcrats hos Bolagsverket Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, tcekningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt aktier i bolaget. Betalning skall, i enlighet mcd vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Efiersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman O361-v1~STODMS

4 Vid protokollet: Justeras: Utån~. Leo Gillholm vI\STQDMS

5 Bilaga A Närvarolista från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Eutertainment AB (pubi), org.nr den 25 februari 2015 kl Stockholm Deltcware: Carl Sverniöv, Baker & MeKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenrzie Advokatbyrå KB Peter Levin Sveriges Aktiesparares Riksförbund gin Leo Gillholm (gm fullmakt) vl\STODMS

6 BilagaB Röstlängd på fortsatt bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainmeut AB (pubi), org.nr , den 3 mars 2015 kl i Stockholm Deltagande aktieägare: i i Aktieägare Ombud Antal aktier Antal röster Andel av antal aktier och Andel av totalt antal Sida röster företrädda på aktier och röster aktieboken stämman bolaget City Capital Partners AB Arash ,85% 12,22% 4 Hosseini Pad (gm fullmakt) PeterLevin ,15% 5,53% 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Leo Gillholm ,00% 0,00% 16 (gm fullmakt) Totalt % 17,75% Övriga deltagare: Joakim Falkner, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Ian Gulam, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Magnus Granqvist vi \STODMS

7 Bilaga 1 Förslag till bcslnt om försäljning av dotterbolag På årsstämman den 26juni 2014 beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr , till bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Peter Levin och styrelseledamoten Annika Torell för kronor. Priset baserades på en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att för bolagets räkning avsluta affären, men detta skedde aldrig. Mot denna bakgrund och med anledning av den föreslagna ändringen av verksamiietsinrilctningen och förvärvet att Wifog AB i bilagorna 2 och 3, föreslår huvudägare i bolaget att bolaget säljer (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AE:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell. Köpeskillingen föreslås uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor. Priset är baserat på en uppdaterad marknadsvärdering daterad den 26 januari 2015, utförd av Grant Thornton, Bilaga la. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om överlåtelser av aktier i ett dotterbolag till ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman i det publika bolaget om överlåtelsen sker till styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot bakgrund av att Peter Levin och Annika Torell, genom sina positioner som styrelseledamöter och VD i bolaget direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 1 senast den 30 april skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket vflSTODMS

8 Bilaga 2 Förslag till beslut om ändring av bolagsorduingen För att möj liggöra apportemissionen enligt Bilaga 3, föreslår styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr , att extra bolagsstämma skall besluta att ändra bolagsordningen i bolaget enligt följande: 1. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst kronor och högst kronor till lägst kronor och högst kronor. Bolagsordningens 4 får därmed följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst aktier och högst aktier till lägst aktier och högst aktier. Bolagsordningens 5 f~ därmed följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst och högst Ö Vidare föreslås bolagets nya firma skall vara Wifog Holding AB (pub» eller annan lilcnande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens 1 får därmed följande lydelse: Bolagets finna är Wifog Holding AB (publ). 4. För att möjliggöra apportemissionen enligt Bilaga 3 och den verksamhetsförändring för bolaget som förvärvet kommer att medföra föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens 3 får följande lydelse: Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. Stämmans beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 2 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april vi ~STODMS

9 Bolagsordning Wifog Holding AB (pubi) Organisationsnummer: Bilaga 2A 1 Firma Bolagets firma är Wifog Holding AB (pubi). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och intemetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 9 Anmälan till stämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 4) före stämman vl\STODMS

10 10 Årsstämma Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse. 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncembalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstänmia må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning antogs på fortsatt extra bolagsstämma den 3 mars vl\STODMS

11 Bilaga 3 Förslag till beslut om apportemission av aktier Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår att extra bolagsstämma skall besluta om emission av lägst och högst aktier i bolaget enligt följande: 1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor 2. Rätt att teckna nya aktier skall tilllcomma aktieägarna i Wifog AB, org.nr Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 16 mars 2015 till och med den 30 mars Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 30 mars 2015 genom tillskjutande av två (2) aktier i Wifog AB för fem (5) nya aktier i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 5. Vid full teckning beräknas värdet på apportegendomen uppgå till kronor, vilket ger en teckningskurs om cirka 12,4878 öre per aktie. 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 7. Beslut om emissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt Bilaga Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta dejusteringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 9. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 3a respektive Bilaga 3b. 10. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8 aktiebolagsiagen återfmns i Bilaga 3c respektive Bilaga 3d. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 3 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april G36I-v1~STODMS

12 Bilaga 3a till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1januari 31 december 2013 bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapporter för de lie första kvartalen 2014 bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressineddelanden har inga händelser av väsenffig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades. lsen deilfi) februari

13 Bilaga 3b till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

14 al pwc Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 aktiebolagsiagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden till Till bolagsstämman i Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisarns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta får hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn tifi omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden till och med övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i2o kap. 12 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den ii februari 2015 Öhrlings Pricewaterhousecoopers Anders Trast Winqvist Atilctoriserad revisor

15 Bilaga 30 till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr ) Styrelsen för Forestlight Entertainnient AB (pubi), org.nr , ( Bolaget ) har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om emission av lägst och högst aktier att betalas med apportegendom, bestående av aktier i Wifog AB, org.nr ( Wifog eller Apportegendomen ). För varje aktie skall betalas cirka 12,4878 öre genom tillskjutande av apportegendom, varav 0, kronor per aktie skall utgöra aktiekapital och resterande belopp skall föras till överkursfonden. Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagslagen It styrelsen i Bolaget anföra följande. Bakgrund Bolaget har ingått ett avtal om förvärv av Wifog genom apportemission. Wifog är Sveriges snabbast växande MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Wifogs affärsmodell incitamentsdriven och reklamfinansierad, gratis obegränsad data, 200 sms och 120 minuter telefoni är den första i sitt slag i Norden och företaget strävar efter att ta den största marknadsandelen i Sverige under Wifog använder Hi3Gs nät. Wifogs kunder är stora varumärken och mediebyråer till vilka Wifog levererar en ny användarupplevelse som i sin tur driver försäljning och varumärkeslojalitet. Med fall transparens via målstyrning och målgmppsanalys skapar företaget en vital, resultatdriven och engagerande marknadskanal för levande kampanjer alltid till rätt målgrupp. Wifog är grundat av ett erfaret team med bakgrund inom entreprenörskap, mobil telekonununikation, marknadsföring och mediekommunikation. Enligt styrelsens uppfattning kommer Wifog därför att på ett bra sätt ersätta Bolagets nuvarande verksamhet Förvärvet medför att Bolaget ändrar verksaanlietsinriktning och istället för nuvarande konsultverksamhet inom vfic & animation kan Bolaget erbjuda sina aktieägare en affärsmodell som på kort tid visat sig vara skalbar och med en egen utvecklad teknologi. Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion kommer att få en stöne möjlighet till avkastning på sin investering i Bolaget. Värdering Värdet på Apportegendomen har beräknats med hjälp av en värdering utifrån de två senaste nyemissionerna i Wifog AB som har skett till extema investerare på marknadsniässiga villkor och som är gjorda utifrån en värdering på kronor plus tilskjutna likvida medel om kronor respektive kronor. För den sista riktade emissionen om 30 mkr så lämnas en rabatt om 32 mkr, på värderingen 112 mkr. Styrelsens bedömning är att denna värdering och dess värderingsmetod stöder det värde som åsatts Apportegendomen i samband med förvärvet att Apportegendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Apportegendomen beräknas komma att tas upp till lägst , kronor och högst kronor i balansräkningen. Handlingar som skall finnas tillgängliga enligt 2 kap. 9 aktiebolagslagen finns tillgängliga på,,~ bolagets registrerade adress v4\STOOMS

16 den Il februari 2015 Annika Tore ~1 Östennan v4\STODMS

17 Bilaga 3 d till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertaimtaent AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

18 _L. pwc Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen Till bolagastämman i Forestlight Eutertainment AB ~ubfl, org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad fl. Styrelsens ansvarfö; redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagsiagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisörns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskuingen enligt FARs rekommendation RevR g Revisorns övriga yttranden enligt akliebolagslagen och aktiebalagsförardningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehållerväsentliga felaktigheter. Gransimingen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utffiras~ bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen uppråttar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen, Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och apportegendomen i styrelsens redogörelse inte hartagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Övriga upplysningar Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av aktier i Wifog AB. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens va rde på följande sätt: Värdet på apportegendomen har beräknats med en värdering baserad på värdet av Wifog AB utifrån den senaste 4emissionen som är gjord utifrån en värdering pån2 mkr med tillägg för dej emissionen tillskjutna likvida medlen om 20 mkr samt 30 mkr iberäknattillskjutna medel i en pågående nyemission. De tillskjutna aktierna beräknas tas upp tilllägst , kr och högst i6o mkr 1 Bolagets balansräkning, beroende av teckningsgraden i den föreslagna apportemissionen och i den pågående nyemissioäen. Detta yttrande har endast till syfte att föllgöra det krav som uppställs i t~ kap. 8 aktiebolagsiagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den n februari 2015 Öhrlings PricewaterhouseCooper~AB ~1 ~./ Anders Trast Winqvist \ / A Auktoriserad revisor V

19 Bilaga 4 Förslag till beslut om om val av styrelseledamöter Huvudägare för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår en förändring av sammansättning av styrelsen i bolaget i enlighet med följande: 1. Styrelsen föreslås bestå av tre styrelseledamöter. 2. Fredric Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar föreslås som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Österman. 3. Fredric Forsman föreslås som styrelsens ordförande. 4. Den nya styrelsen skall tillträda och den befintliga styrelsen skall avgå när apportenfissionen i Bilaga 2 registrerats hos Bolagsverket. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 4 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april 2015.

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där 4 och 5 förändras enligt följande: Tidigare lydelse: 4 Aktiekapital

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund.

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund. Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), 556417-7540 den 22 april 2010 i Lund. Närvarande: De aktieägare jämte biträden och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga l. Vidare var styrelseledamöterna

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 665 000 kronor och högst 30 660 000 kronor. Bolagsordning 1. FIRMA Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Iän. 3. VERKSAMHET Bolaget

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012

Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012 Protokoll flirt vid àrsstämma i Crown Energy AR (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 29 maj 2012 Narvarande: Enligt forteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal roster für envar

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ) i Lund måndagen den 27 april 2015 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torgny Hellström. Stämman godkände att vissa icke

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Punkt 8 - Beslut om ändringar av bolagsordningen För att möjliggöra apportemissionen enligt punkt 9 föreslår styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr. 556668-3933, att extra bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 25 april, 2013 kl. 16.30 Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 11.30, i Företagshuset

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer