Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad."

Transkript

1 Org.nr Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (pubi) den 25 februari 2015 kl i Stockholm Deltagare: Enligt bifogad närvarolista, Bilaga A 1A Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad. Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Linn Ejderhamn anmäldes som protokollförare. 2A 3A Styrelseordförande förseslog att stämman skulle ajoumeras. Det beslutades att stämman skulle ajourneras och att fortsatt stämma skall hållas tisdagen den 3 mars 2015 kl på Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7. Det noterades att beslutet var enhälligt. Carl Svernlöv förklarade stämman ajournerad. Deltagande aktieägare: Enligt bifogad röstlängd, Bilaga B 1 Protokoll från fortsatt extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) den 3 mars 2015 kl i Stockholm Peter Levin hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till fortsatt stämman och förklarade därefter stämman öppnad. 2 Joakim Fallcner valdes som ordförande på den fortsatta stämman. Linn Ej derhamn amnäldes som protokollförare. Till stämman var aktier anmälda och representerade, vilket utgör ca 17,75 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma, Bilaga B vl\STODMS

2 4 Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Det beslutades att utse Leo Gillholm att tillsammans med ordförandena från extra bolagsstämman den 25 februari 2015 och dagens fortsatta stämma justera dagens protokoll. 6 Protokollföraren redogjorde för att kallelse till extra bolagsstämman den 25 februari 2015 hade, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 28 januari Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28januari Vid bolagstämman den 25 februari 2015 beslutades att ajoumera stämman. Nytt datum för fortsatt stämma sattes till dagens datum, 3 mars Datumet för den fortsatta stämman publicerades på bolagets hemsida den 26 februari Den aj ournerade stämman såväl som den fortsatta stämman förklarades därmed behörigen sammankallade. 7 Det noterades att (i) försäljningen i enlighet med punkt 7 i dagordningen, (ii) bolagsordningsändringen i enlighet med punkt 8 i dagordningen, (iii) apportemission i enlighet med punkt 9 i dagordningen och (iv) valet av ny styrelse i enlighet med punkt 10 i dagordningen ( Förslagen ), skall anses som ett förslag och har föreslagits antas som en helhet av bolagsstämman genom ett beslut. Förslagen, Bilagor 1-4, lades därifir fram och presenterades som en helhet för stämman. Sveriges Aktiesparares Riksförbuds representant, Leo Gillholm, ställde ett antal frågor avseende försäljningen av (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell, samt värderingen därav. Frågorna besvarades av styrelseordförande Peter Levin. Vidare noterades att styrelsen initiala förslag om apportemissionen i punkt 9 i dagordningen, var baserat på förutsättning att målbolaget Wifog AB genom en marknadsvärdering vid tidpunicten för stämman skulle komma att värderas till kronor. En förutsättning för en sådan värdering var att Wifog AB, innan dagens stämma, skulle genomföra och registrera en riktad emission om totalt aktier i bolaget motsvarande en emissionslikvid om sammanlagt kronor ( Wifog-emissionen ). Mot bakgrund av omständigheter som ligger utanför Wifog AB:s kontroll har dock inte Wifog-emissionen kunnat slutföras och registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB som planerat. Registreringsprocessen hos Bolagsverket pågår fortfarande och det är Wifog AB:s förhoppning att Wifog-emissionen skall registreras inom kort. Mot denna bakgrund, noterades det särskilt att Styrelsen valt att justera Förslagen så att dessa även är villkorade av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april Aven teckningsperioden i apportemissionen hade justerats till 16mars 30 mars 2015, samt sista dag för betalning till den 30 mars övrigt var Förslagen oförändrade mot de förslag som ffinnits tillgängliga inizir stämman vi ~STODMS

3 8 Det beslutades att, i enlighet med förslaget i Bilaga 1 och villkoren under 7 ovan, sälja (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokfisrda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell ( Försäljningen ). Köpeskillingen skall uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor, i enlighet med Grant Thomtons marknadsvärdering daterad den 26 januari Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med förslaget i Bilaga 2 och villkoren under 7 ovan, varför en ny bolagsordning, Bilaga 2A. antogs. Det noterades att beslutet fattats enhälligt Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslaga, Bilaga 3 och villkoren under 7 ovan, besluta om att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor genom en apportemission av lägst och högst aktier. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Det beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Styrelseordförande presenterade föreslagna kandidater kort. Vidare beslutades det att välja Fredrie Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Osterman. Fredric Forsman valdes även till styrelsens ordförande. Det noterades att den vid årstämman 2014 valde styrelseledamoten Peter Ekelund under hösten begärt eget uträde och utträtt ur styrelsen den 18 november Den nya styrelsen skall tillträda och den befmtliga styrelsen skall avgå när apportemissionen i 10 ovan rcgistrcrats hos Bolagsverket Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, tcekningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt aktier i bolaget. Betalning skall, i enlighet mcd vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Det noterades att beslutet fattats enhälligt. Efiersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman O361-v1~STODMS

4 Vid protokollet: Justeras: Utån~. Leo Gillholm vI\STQDMS

5 Bilaga A Närvarolista från extra bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Eutertainment AB (pubi), org.nr den 25 februari 2015 kl Stockholm Deltcware: Carl Sverniöv, Baker & MeKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenrzie Advokatbyrå KB Peter Levin Sveriges Aktiesparares Riksförbund gin Leo Gillholm (gm fullmakt) vl\STODMS

6 BilagaB Röstlängd på fortsatt bolagsstämma med aktieägarna i Forestlight Entertainmeut AB (pubi), org.nr , den 3 mars 2015 kl i Stockholm Deltagande aktieägare: i i Aktieägare Ombud Antal aktier Antal röster Andel av antal aktier och Andel av totalt antal Sida röster företrädda på aktier och röster aktieboken stämman bolaget City Capital Partners AB Arash ,85% 12,22% 4 Hosseini Pad (gm fullmakt) PeterLevin ,15% 5,53% 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Leo Gillholm ,00% 0,00% 16 (gm fullmakt) Totalt % 17,75% Övriga deltagare: Joakim Falkner, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Linn Ejderhamn, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Ian Gulam, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Magnus Granqvist vi \STODMS

7 Bilaga 1 Förslag till bcslnt om försäljning av dotterbolag På årsstämman den 26juni 2014 beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr , till bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Peter Levin och styrelseledamoten Annika Torell för kronor. Priset baserades på en marknadsvärdering utförd av Grant Thornton. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att för bolagets räkning avsluta affären, men detta skedde aldrig. Mot denna bakgrund och med anledning av den föreslagna ändringen av verksamiietsinrilctningen och förvärvet att Wifog AB i bilagorna 2 och 3, föreslår huvudägare i bolaget att bolaget säljer (i) Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AE:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr , och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till Peter Levin och Annika Torell. Köpeskillingen föreslås uppgå till ett sammanlagt belopp om kronor. Priset är baserat på en uppdaterad marknadsvärdering daterad den 26 januari 2015, utförd av Grant Thornton, Bilaga la. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om överlåtelser av aktier i ett dotterbolag till ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman i det publika bolaget om överlåtelsen sker till styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot bakgrund av att Peter Levin och Annika Torell, genom sina positioner som styrelseledamöter och VD i bolaget direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 1 senast den 30 april skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket vflSTODMS

8 Bilaga 2 Förslag till beslut om ändring av bolagsorduingen För att möj liggöra apportemissionen enligt Bilaga 3, föreslår styrelsen för Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr , att extra bolagsstämma skall besluta att ändra bolagsordningen i bolaget enligt följande: 1. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst kronor och högst kronor till lägst kronor och högst kronor. Bolagsordningens 4 får därmed följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst aktier och högst aktier till lägst aktier och högst aktier. Bolagsordningens 5 f~ därmed följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst och högst Ö Vidare föreslås bolagets nya firma skall vara Wifog Holding AB (pub» eller annan lilcnande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens 1 får därmed följande lydelse: Bolagets finna är Wifog Holding AB (publ). 4. För att möjliggöra apportemissionen enligt Bilaga 3 och den verksamhetsförändring för bolaget som förvärvet kommer att medföra föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens 3 får följande lydelse: Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. Stämmans beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 2 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april vi ~STODMS

9 Bolagsordning Wifog Holding AB (pubi) Organisationsnummer: Bilaga 2A 1 Firma Bolagets firma är Wifog Holding AB (pubi). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Stockholm kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och intemetapplikationer samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 9 Anmälan till stämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 4) före stämman vl\STODMS

10 10 Årsstämma Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse. 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncembalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstänmia må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning antogs på fortsatt extra bolagsstämma den 3 mars vl\STODMS

11 Bilaga 3 Förslag till beslut om apportemission av aktier Styrelsen för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår att extra bolagsstämma skall besluta om emission av lägst och högst aktier i bolaget enligt följande: 1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till lägst cirka , kronor och högst cirka , kronor 2. Rätt att teckna nya aktier skall tilllcomma aktieägarna i Wifog AB, org.nr Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 16 mars 2015 till och med den 30 mars Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 30 mars 2015 genom tillskjutande av två (2) aktier i Wifog AB för fem (5) nya aktier i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 5. Vid full teckning beräknas värdet på apportegendomen uppgå till kronor, vilket ger en teckningskurs om cirka 12,4878 öre per aktie. 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 7. Beslut om emissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt Bilaga Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta dejusteringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 9. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 3a respektive Bilaga 3b. 10. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8 aktiebolagsiagen återfmns i Bilaga 3c respektive Bilaga 3d. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 3 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april G36I-v1~STODMS

12 Bilaga 3a till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1januari 31 december 2013 bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapporter för de lie första kvartalen 2014 bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressineddelanden har inga händelser av väsenffig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades. lsen deilfi) februari

13 Bilaga 3b till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagsiagen om väsentliga händelser (Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

14 al pwc Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 aktiebolagsiagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden till Till bolagsstämman i Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad Styrelsens ansvar för redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisarns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsfdrordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta får hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn tifi omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden till och med övriga upplysningar Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i2o kap. 12 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den ii februari 2015 Öhrlings Pricewaterhousecoopers Anders Trast Winqvist Atilctoriserad revisor

15 Bilaga 30 till styrelsens förslag Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr ) Styrelsen för Forestlight Entertainnient AB (pubi), org.nr , ( Bolaget ) har föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om emission av lägst och högst aktier att betalas med apportegendom, bestående av aktier i Wifog AB, org.nr ( Wifog eller Apportegendomen ). För varje aktie skall betalas cirka 12,4878 öre genom tillskjutande av apportegendom, varav 0, kronor per aktie skall utgöra aktiekapital och resterande belopp skall föras till överkursfonden. Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagslagen It styrelsen i Bolaget anföra följande. Bakgrund Bolaget har ingått ett avtal om förvärv av Wifog genom apportemission. Wifog är Sveriges snabbast växande MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Wifogs affärsmodell incitamentsdriven och reklamfinansierad, gratis obegränsad data, 200 sms och 120 minuter telefoni är den första i sitt slag i Norden och företaget strävar efter att ta den största marknadsandelen i Sverige under Wifog använder Hi3Gs nät. Wifogs kunder är stora varumärken och mediebyråer till vilka Wifog levererar en ny användarupplevelse som i sin tur driver försäljning och varumärkeslojalitet. Med fall transparens via målstyrning och målgmppsanalys skapar företaget en vital, resultatdriven och engagerande marknadskanal för levande kampanjer alltid till rätt målgrupp. Wifog är grundat av ett erfaret team med bakgrund inom entreprenörskap, mobil telekonununikation, marknadsföring och mediekommunikation. Enligt styrelsens uppfattning kommer Wifog därför att på ett bra sätt ersätta Bolagets nuvarande verksamhet Förvärvet medför att Bolaget ändrar verksaanlietsinriktning och istället för nuvarande konsultverksamhet inom vfic & animation kan Bolaget erbjuda sina aktieägare en affärsmodell som på kort tid visat sig vara skalbar och med en egen utvecklad teknologi. Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion kommer att få en stöne möjlighet till avkastning på sin investering i Bolaget. Värdering Värdet på Apportegendomen har beräknats med hjälp av en värdering utifrån de två senaste nyemissionerna i Wifog AB som har skett till extema investerare på marknadsniässiga villkor och som är gjorda utifrån en värdering på kronor plus tilskjutna likvida medel om kronor respektive kronor. För den sista riktade emissionen om 30 mkr så lämnas en rabatt om 32 mkr, på värderingen 112 mkr. Styrelsens bedömning är att denna värdering och dess värderingsmetod stöder det värde som åsatts Apportegendomen i samband med förvärvet att Apportegendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Apportegendomen beräknas komma att tas upp till lägst , kronor och högst kronor i balansräkningen. Handlingar som skall finnas tillgängliga enligt 2 kap. 9 aktiebolagslagen finns tillgängliga på,,~ bolagets registrerade adress v4\STOOMS

16 den Il februari 2015 Annika Tore ~1 Östennan v4\STODMS

17 Bilaga 3 d till styrelsens förslag Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagsiagen om värdet på apportegendom (Forestlight Entertaimtaent AB (pubi), org.nr ) Se bifogat dokument v4\STODMS

18 _L. pwc Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen Till bolagastämman i Forestlight Eutertainment AB ~ubfl, org.nr Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad fl. Styrelsens ansvarfö; redogörelsen Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagsiagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisörns ansvar Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskuingen enligt FARs rekommendation RevR g Revisorns övriga yttranden enligt akliebolagslagen och aktiebalagsförardningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehållerväsentliga felaktigheter. Gransimingen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utffiras~ bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen uppråttar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen, Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi anser att apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och apportegendomen i styrelsens redogörelse inte hartagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Övriga upplysningar Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av aktier i Wifog AB. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens va rde på följande sätt: Värdet på apportegendomen har beräknats med en värdering baserad på värdet av Wifog AB utifrån den senaste 4emissionen som är gjord utifrån en värdering pån2 mkr med tillägg för dej emissionen tillskjutna likvida medlen om 20 mkr samt 30 mkr iberäknattillskjutna medel i en pågående nyemission. De tillskjutna aktierna beräknas tas upp tilllägst , kr och högst i6o mkr 1 Bolagets balansräkning, beroende av teckningsgraden i den föreslagna apportemissionen och i den pågående nyemissioäen. Detta yttrande har endast till syfte att föllgöra det krav som uppställs i t~ kap. 8 aktiebolagsiagen och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den n februari 2015 Öhrlings PricewaterhouseCooper~AB ~1 ~./ Anders Trast Winqvist \ / A Auktoriserad revisor V

19 Bilaga 4 Förslag till beslut om om val av styrelseledamöter Huvudägare för Forestlight Entertainment AB (pubi), org.nr , föreslår en förändring av sammansättning av styrelsen i bolaget i enlighet med följande: 1. Styrelsen föreslås bestå av tre styrelseledamöter. 2. Fredric Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar föreslås som nya ledamöter att ersätta Peter Levin och Annika Torell Österman. 3. Fredric Forsman föreslås som styrelsens ordförande. 4. Den nya styrelsen skall tillträda och den befintliga styrelsen skall avgå när apportenfissionen i Bilaga 2 registrerats hos Bolagsverket. Beslut enligt Bilagorna 1-4 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna Bilaga 4 skall vara villkorat av att Wifog-emissionen registreras hos Bolagsverket senast den 30 april 2015.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Tripep AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Tripep AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Tripep AB (publ) Måndagen den 25 september 2006 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Tripep AB (publ) måndagen den 25 september 2006, kl. 18.00 i Salénhuset,

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer