Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling"

Transkript

1 Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist

2 DAGENS AGENDA Gruppintroduktion Stöd och lagkrav för att ställa miljökrav vid upphandling särskilt energi! Workshop: ställer ni miljökrav? IT-produkters miljö- och sociala aspekter Om våra IT-relaterade kriterier Workshop: erfarenheter/ upphandlingsexempel

3 DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Omfattas av energitjänstedirektivet vilka åtgärder? Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag

4 Stöd och lagkrav för att ställa miljökrav i IT-upphandlingar

5 OFFENTLIG UPPHANDLING SKA VARA ETT FÖREDÖME Offentlig sektor upphandlar för MDR årligen Koldioxidutsläpp IT-sektor = flygsektorn (3 %) IT i använder hälften av verksamhetselen i kontorslokaler (37 kwh/m 2) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Verksamhetsel, kontor 51% IT Belysning Kök, tvätt Övrigt 30% 40% 20% 10% 0% 5% 3%

6 EU 2020-STRATEGIN: MÅL KLIMAT OCH ENERGI EU Växthusgasutsläpp -20 % 20 % från förnybara energikällor Energieffektivitet +20 % Sverige Växthusgasutsläpp -40 % 50 % från förnybara energikällor Energieffektivitet +20 % Fossilfri fordonsflotta 2030 Energitjänstedirektivet: upphandling pekas ut som särskild åtgärd

7 EU Sverige Vid upphandling Energieffektiviseringsdirektivet 2014 Energieffektiva myndigheter SFS 2009:893 Genomföra två av sex valbara åtgärder Använda Miljöstyrningsrådets avancerade krav Energitjänstedirektivet 2006/32/EG Energieff i kommuner och lt SFS 2009:1533 Strategi för energieffektivisering Genomföra strategin Genomföra två av sex valbara åtgärder Använda Miljöstyrningsrådets avancerade krav Miljökrav vid upphandling Energimärkningsdirektivet 2010/30/EU Energimärkningslag SFS 2011:721 Sträva efter högsta energieffektivitetsklass Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (EG) nr 106/2008 Minst använda EnergyStar Deltagande EMAS (EG) nr 1221/2009 Miljöledning i statliga myndigheter SFS 2009:907 Grön IT ) Anskaffning 2) Drift och användning 3) Möten och resor Använda Miljöstyrningsrådets kriterier

8 NYA ENERGIEFFEKTIVISERINGSDIREKTIVET Offentliga organ ska köpa produkter, tjänster eller byggnader som: 1. Uppfyller högsta energieffektiviseringsklassen 2. Om inte finns klassning endast köpa produkter som uppfyller ekodesignförordningen 3. Köpa kontorsutrustning som uppfyller Energy star 4. Endast köpa däck som uppfyller den högsta energiklassificeringen för drivmedelseffektivitet 5. Kräva i tjänsteavtal att leverantören endast använder produkter som uppfyller ovanstående krav 6. Endast köpa eller hyra byggnader som uppfyller lägst de minimikrav i direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda

9 VI HJÄLPER ER ATT NÅ SVERIGES MILJÖMÅL Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

10

11 WORKSHOP STÄLLER NI MILJÖKRAV FÖR IT? Vilka miljöaspekter/krav är viktiga för er? Finns politiska beslut (miljöpolicy, klimatmål)? Vilka slags krav ställer ni idag? Använder ni Miljöstyrningsrådets krav? Varför/varför inte? Hur kan du i din roll påverka arbetet och organisationen för att nå era mål? Hur följer ni upp/tycker ni att er uppföljning ska bedrivas?

12 IT-produkters miljö- och sociala påverkan

13 MINDRE RESURSKRÄVANDE PRODUKTER CRT LCD/LED OLED 40 cm 110 W 20 kg 3 cm 45 W 5 kg 3 mm 11 W 2 kg

14 MÅNGA BLEV EN

15 MEN VI KÖPER FLER PRODUKTER

16 IT-PRODUKTER, NYCKELTAL GLOBALT Antal datorer som används: o 1 MRD 2008 o 2 MDR 2014 Antal datorer, försäljning: o 350 miljoner 2011 o 518 miljoner, prognos 2016 Källa: IDC

17 IT-PRODUKTER, NYCKELTAL SVERIGE Försäljning datorer: o 2,1 miljoner 2011 o Varav? % till offentlig sektor Omsättning statliga ramavtal ITprodukter o 3,7 MDR SEK 2010 Källa: Elektronikbranschen

18 POSITIVA MILJÖASPEKTER FÖR IT-PRODUKTER Effektivisering och optimering inom industri, transporter, boende och byggande (övervakning och styrning av processer, smarta mätare för statistik och uppföljning av energiförbrukning) Dematerialisering (tjänster som e-handel, distansarbete, distansmöten och e-förvaltning som ersätter andra processer i samhället och därmed minskar belastningen) Tekniska innovationer som i sig är energieffektiva (virtualiseringsteknik, tunna klienter, smart grids (intelligenta elnät), utveckling av elektroniska komponenter (högre kapacitet, mindre energi), molntjänster)

19 SPARA PENGAR! Kommuner ligger långt fram avseende Grön IT (Umeå) Besparingspotential 7 MDR per år Varav 700 miljoner inom ett år utan investeringar IT-chefen äger frågan, liten inblandning från andra förvaltningar Gör GIT Audit

20 SPARA PENGAR! > 4000 MSEK Datakonsolidering Virtualisering Tunna klienter/bärbara datorer Datahallar Support Energisparprogram Färre skrivare Dubbelsidig utskrift Ca 400 MSEK Grön IT i IT Ca 2500 MSEK Virtuella möten Arbetsordrar IP-telefoni Digitala nycklar, Autogirering, E-fakturor E-lönebesked Grön IT som substitut Anhöringsvård Flexibel arbetsplats, Lokalplanering Ruttoptimering, Fastighetsstyrning Grön IT i processer

21 Hög Dubbelsidig utskrift 50 msek Energisparprogram 145 msek Kort tid innan betydande effekt Lång tid innan betydande effekt ROI till kommunmöten 90 msek E-lönebesked 115 msek Tjänsteresor 250 msek Autogirering 250 msek Inkommande e-fakturor 1000 msek IP telefoni 750 msek Skolskjuts 1200 msek Virtualisering 77 msek Tunna klienter/bärbart 113 msek Flexibelt arbetssätt 700 msek Fastighetsstyrning 1200 msek Anhörigvård 600 msek Effektivisering av datahallar 30 msek Låg Liten Stor Investeringsstorlek

22 NEGATIVA MILJÖASPEKTER FÖR IT-PRODUKTER Tillverkningsfas (sociala effekter, kemikalier, energi) Användningsfas (energi, inomhusmiljö i form av luftkvalitet, buller) Slutfas (avfall, sociala effekter)

23 IT-PRODUKTERS LIVSCYKEL, MILJÖ i: 3-6 år u: 6-12 år Råvaruutvinning och förädling Tillverkning (komponenter och produkt) Användning Resthantering Återvinning, metaller och energi (förbränning) Återanvändning Resursutarmning, växthuseffekt, ozonnedbrytning, försurning, övergödning, marknära ozon, toxicitet, ekotoxicitet, avfall (markanvändning, deponi, förorenad jord). Deponi

24 IT-PRODUKTERS LIVSCYKEL, SOCIALA ASPEKTER Belga_AFP_Emannuel Peuchot AFP Sydsvenskan Råvaruutvinning och förädling Tillverkning (komponenter och produkt) Användning Resthantering Långa arbetspass, monotona arbetsuppgifter, låga löner, undermåliga arbetsförhållanden, ingen rätt att organisera sig, självmordsförbud, sjukdomsfall, olyckor, förgiftning, dödsfall. Greenpeace Deponi

25 FÖRENKLAD LCA MED KLIMATFOKUS Energi (el, bränsle), gaser med kraftigt växthuspåverkande effekt (SF 6, NF 3 ) Produktionsfas Användningsfas Slutfas Koldioxidekvivalenter

26

27

28

29 MSR:S KRAV IT-OMRÅDET Datorer och bildskärmar Dokumenthanteringsutrustning Telefoni Nätverk AV-produkter Krav på energi, kemikalier och buller Uppdatering pågår

30 KRAVNIVÅER Bas Avancerad Spjutspets

31 MSR:S KRAV IT-PRODUKTER Energikrav baseras på EnergyStar, frivilliga EU/industriinitiativ (IPP, CoC), lagstiftning (ekodesign, energimärkning), TCO Kemikalier: varierad nivå! RoHS undantag och prioriterade ämnen, kandidatlistan REACH, miljömärkning, SIN-listor Ljud: för datorer, skrivare (Statskontoret), projektorer (TCO)

32 Datorer

33 DATORER Är resursintensiva (produktion av dator med bildskärm kräver ca 1,8 ton olika material, 22 kilo olika kemikalier, energi som motsvarar 240 kilo fossila bränslen och liter vatten) Innehåller flera olika farliga ämnen som tungmetaller och flamskyddsmedel Använder energi Har en ganska kort livslängd Orsakar ett flertal sociala och miljömässiga effekter i sin livscykel

34

35 VILKEN FAS STÖRSTA MILJÖPÅVERKAN?

36 VILKEN FAS STÖRSTA MILJÖPÅVERKAN?

37 MILJÖKRAV, PRODUKTIONSFAS Informationskrav koldioxidutsläpp? Använd längre Köp uppgraderbart o modulkonstruktion o tillgängliga reservdelar o standardiserade komponenter Återanvänd internt eller via specialiserade företag HP

38 TRE STEG TILL ENERGIEFFEKTIV DATOR Byt stationär mot bärbar Använd energikrav enligt MSR eller energimärkning (lagkrav) Identifiera mest effektiva utrustning inom t.ex. EnergyStar

39 STÄLL KRAV UTÖVER ENERGY STAR

40 Dokumenthanteringsprodukter

41 DOKUMENTHANTERINGSPRODUKTER Använder mycket energi Fokus på inomhusmiljö inte bara ljud utan även andra emissioner Papper mycket stor andel av en skrivares miljöpåverkan i livscykeln Avfall

42 MFD BÄRBAR DATOR

43 TRYCKMETOD OCH ENERGIANVÄNDNING

44 TRYCKMETOD OCH AVFALL

45 DOKUMENTHANTERINGSPRODUKTER PAPPER CRU = Customer Replaceable Units, förbrukningsartiklar

46 Telefoni

47 TELEFONI OCH NÄTVERK Många leverantörer ligger långt framme vad gäller kemikalier för telefoni! Nätverk, knepigare att ställa energikrav (funktion går före) Energikrav främst på mobilladdare, no-load Trådlösa telefoner? Krav på användarbeteende?

48

49 TELEFONI ANVÄNDARBETEENDE

50 AV-produkter

51 AV-PRODUKTER Energikrav för tv följer energimärkning + sensorkrav Projektorer, energikrav enligt TCO (tar hänsyn till bildkvalitet) Ljud (projektor) Kvicksilver

52 NÅGRA RÅD PÅ VÄGEN Utgå från tillgängliga beslut politiska klimatmål, miljöpolicy etc Tänk efter före behovsanalys viktig Samarbeta! Upphandlare miljösamordnare IT-avdelning Fråga oss!

53 MSR:s upphandlingsverktyg finns fritt tillgängligt på

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Ledningens rum sid. 11 Arbetsrum sid. 7 Resor i tjänsten sid. 12 Receptionen sid. 6 Stockholms klimatutmaning är ditt

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer