AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]"

Transkript

1 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) [JHS 166 Bilaga 8 JIT 2007 Modellavtal för beställarens upphandling av tillämpningsprogram, version 1.0] [Ifyllnadsanvisning: När avtalsparterna ingår ett avtal kan de, om de så önskar, använda sig av modellavtalet nedan, som har karaktär av en minneslista. Modellavtalet måste anpassas och bearbetas för behoven enligt varje upphandling och avtal. Komplettera, ändra eller stryk åtminstone det som finns inom hakparenteser [...] eller som har åtskilts med snedstreck /. Radera också texten mellan dessa streckade linjer.] AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] 1 AVTALSPARTER Beställare: FO-nummer: Adress: Beställarens kontaktperson i avtalsärenden: Leverantör: FO-nummer: Adress: Leverantörens kontaktperson i avtalsärenden: 2 AVTALETS BAKGRUND OCH MÅL (1) [Ge en koncis beskrivning av bakgrunden till och målen med avtalet.] 3 LEVERANS (1) Genom detta avtal kommer parterna överens om hur beställarens tillämpningsprogram ska levereras till beställaren. (2) Beställarens tillämpningsprogram och kraven på det beskrivs i bilagan [Krav]. (3) [I beställarens tillämpningsprogram ingår de programpaket som specificeras i bilagan [Programpaket och specialvillkor för dem] och som anpassas till beställarens behov så som beskrivs i detta avtal.]

2 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 2 (4) Planerings- och definieringsarbetet för beställarens tillämpningsprogram beskrivs i bilagan [Leveransens tidtabell och projektplan]. (5) Genomförandet av beställarens tillämpningsprogram beskrivs i bilagan [Leveransens tidtabell och projektplan]. (6) Som ett led i leveransen integrerar leverantören tillämpningsprogrammet i beställarens system som beskrivs i bilagan [Anslutningar]. (7) Som ett led i leveransen konverterar leverantören de uppgifter som specificeras i bilagan [Konversioner] för beställarens tillämpningsprogram. (8) Utöver vad som enligt specialvillkoren JIT 2007 överenskommits om beställarens upphandling av tillämpningsprogram när det gäller testning och godkännande av beställarens tillämpningsprogram iakttas vad som överenskommits enligt bilagan [Testningsprocess och Kriterier för godkännande]. (9) Leverantören ger beställarens organisation den utbildning som beskrivs i bilagan [Utbildning]. (10) Ibruktagningsfasen beskrivs i bilagan [Ibruktagande]. (11) Den tekniska miljö som krävs för beställarens tillämpningsprogram beskrivs i bilagan [Teknisk miljö]. 4 LEVERANSFASER OCH TIDTABELL (1) Leveranstidtabellen framgår av bilagan [Leveranstidtabell och projektplan]. 5 UNDERLEVERANTÖRER (1) Beställaren godkänner att leverantören anlitar följande underleverantörer för leveransen: [komplettera]. 6 BESTÄLLARENS UPPGIFTER (1) Beställarens viktigaste ålägganden i fråga om leveransen nämns i bilagan [Leveranstidtabell och projektplan]. (2) I bilagan [Teknisk miljö] nämns den programvara som hör till och/eller behövs för användningen av beställarens tillämpningsprogram och som beställaren ska skaffa.

3 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 3 7 PROJEKTORGANISATION OCH PERSONALRESURSER (1) För fullföljandet av avtalet och för samarbetet mellan avtalsparterna inrättas en ledningsgrupp med följande sammansättning: Ordförande: [komplettera] Sekreterare: [komplettera] Övriga medlemmar: [komplettera] (2) Ledningsgruppens uppgifter, beslutsbefogenheter och verksamhetssätt framgår av bilagan [Projektplan]. (3) Leverantörens projektchef: [komplettera] [ALTERNATIVT:] [För fullföljandet av avtalet och för samarbetet mellan avtalsparterna inrättas en projektorganisation, vars organisationsschema framgår av bilagan [Leveranstidtabell och projektplan]. I projektplanen har avtalats om projektorganisationens detaljerade verksamhetssätt, beslutsbefogenheter och arbetsmetoder.] (4) Leverantören har utsett följande nyckelpersoner för projektet: [komplettera] 8 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR (1) Leverantören debiterar de priser och debiteringar som framgår av bilagan [Priser och betalningstidtabell]. (2) Betalningstidtabellen framgår av bilagan [Priser och betalningstidtabell]. (3) Betalningsvillkoret följer punkt 14 i JIT Allmänna villkor. 9 VILLKOR FÖR OCH OMFATTNING AV NYTTJANDERÄTT (1) Villkoren för nyttjanderätt bestäms enligt punkt 7 i JIT - Specialvillkor för tillämpningsprogram. / Villkoren för nyttjanderätt bestäms enligt punkt 12 Övriga villkor i detta avtal. (2) I fråga om nyttjanderätt som gäller programpaket tillämpas JIT 2007 Specialvillkor för programpaket / villkoren enligt bilagan [Programpaket och specialvillkor för dem]. [Om det är önskvärt att de ovan nämnda JIT 2007-villkoren frångås, till exempel så att nyttjanderätten utvidgas till att gälla hela statsförvaltningen / servicecenterverksamheten, kan detta nämnas under Övriga villkor.]

4 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 4 10 INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD (1) Utöver det som avtalats enligt punkt 27 i JIT 2007 Allmänna avtalsvillkor har avtalsparterna kommit överens om att leverantören ska iaktta beställarens anvisningar om informationssäkerhet, vilka bifogats detta avtal som en bilaga om informationssäkerhet. 11 KÄLLKODSDEPONERING Leverantören deponerar källkoden för beställarens tillämpningsprogram hos [vem] i enlighet med bilagan [Villkor för källkodsdeponering].

5 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 5 12 [ÖVRIGA VILLKOR] (1) [Komplettera med uppgifter om övriga ärenden enligt avtalsparternas överenskommelse.] (2) Avtalsparterna har kommit överens om att följande punkter i de bifogade avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) inte ska tillämpas: [JIT 2007 Allmänna avtalsvillkor nämn de punkter som inte tillämpas] [JIT 2007 Tillämpningsprogram nämn de punkter som inte tillämpas] (3) Avtalsparterna har dessutom kommit överens om att följande punkter i de bifogade avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) ska tillämpas i ändrad form som följer: [JIT 2007 Allmänna avtalsvillkor komplettera punkten och dess ändrade form, exempel: I stället för punkt 14(1) tillämpas följande avtalspunkt: Betalningarna erläggs mot faktura. Fakturan förfaller till betalning 21 dagar efter det att fakturan har anlänt. ] [JIT 2007 Tillämpningsprogram komplettera punkten och dess ändrade form] 13 BILAGOR TILL AVTALET OCH GILTIGHETSORDNING (1) I detta avtal ingår följande bilagor som oskiljaktiga delar: [Förteckningen tjänar som exempel och bör formas från fall till fall] Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 genomförandet] Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Krav [Specificera de ovillkorliga egenskaperna enligt anbudsförfrågan och övriga egenskaper enligt anbudet.] Priser och betalningstidtabell Informationssäkerhet Anslutningar [Specificera de överenskomna anslutningarna till beställarens övriga system och ansvaret för genomförandet.] Konversioner [Definiering av överföring av data och ansvar för Teknisk miljö [Specificera enheterna (maskinvaran), systemvaran, dataförbindelserna och den övriga tekniska miljö som är av betydelse för tillämpningsprogrammet. Beställarens eller leverantörens krav ska beaktas.] Tidtabell och Projektplan [Åtminstone de datum som har betydelse för beställaren, till exempel datum för överlåtelse och/eller godkännande av en etapp eller slutresultatet.] Testningsprocess och kriterier för godkännande [Mottagningsförfarandet har överenskommits enligt JIT 2007 Allmänna avtalsvillkor. Avtalsparterna kan komma överens om närmare förfaranden i denna bilaga.]

6 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 6 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 13 Utbildning [Exempelvis systemadministratör/ användarutbildning, i samband med ibruktagande, utbildning vid byte av version och annat liknande.] Ibruktagande [Specificera beställarens och leverantörens uppgifter efter godkännandet.] Programpaket och specialvillkor för dem [Utred programpaketen och huruvida JIT 2007 Specialvillkor för programpaket eller leverantörens eller en tredje parts villkor ska tillämpas.] Villkor för källkodsdeponering [Villkor enligt tillhandahållaren av deponeringstjänst; det avtalas om kriterierna för frisläppning och om deponeringskostnaderna.] (2) I detta avtal ingår dessutom som oskiljaktiga delar följande avtalsvillkor för ITupphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007): Bilaga 14 Bilaga 15 JIT 2007 Allmänna avtalsvillkor JIT 2007 Tillämpningsprogram (3) Giltighetsordningen för avtalshandlingarna: 1. Denna avtalshandling 2. Övriga bilagor till detta avtal än avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen. Om bilagorna är inbördes motstridiga ska bilagorna till denna del tillämpas i nummerordning från ett lägre nummer till ett högre. 3. Specialvillkor för beställarens upphandling av tillämpningsprogram (JIT 2007 Tillämpningsprogram) 4. Allmänna avtalsvillkor (JIT 2007 Allmänna villkor) 14 EXEMPLAR Detta avtal har upprättats i två original, ett exemplar för vardera avtalsparten. Datum: BESTÄLLARE Datum: LEVERANTÖR

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER 1 TILLÄMPNING AV AVTALSVILLKO- REN Dessa allmänna avtalsvillkor för betalterminaler och Betalterminaltjänster ( Allmänna Avtalsvillkor

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer