JURIDIK FÖR TOLKAR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDIK FÖR TOLKAR 2010"

Transkript

1 JURIDIK FÖR TOLKAR 2010 INDEX KAPITELVIS ORDNAT KAP. 1 JURIDIK EU:s regelverk 15 juridik 15 rätt 15 rättsakt 15 rättsfakta 15 rättsfaktum 15 rättsföljd 15 rättsordning 15 rättsregler 15 rättssamhälle 15 civilrätt 16 ius civile 16 kronofogdemyndigheten 16 offentlig rätt 16 privaträtt 16 rättsväsende 16 brott 17 brottsbalken 17 folkrätt 17 förvaltningsmål 17 förvaltningsrätt 17 internationell privaträtt 17 internationell rätt 17 kommunalrätt 17 processrätt 17 skatterätt 17 1

2 statsrätt 17 straff 17 straffrätt 17 allemansrätten 18 allmänna mål 18 enskilt mål 18 internationell processrätt 18 miljöbalken 18 regeringsformen 18 utsökningsbalken 18 utsökningsmål 18 utsökningsrätt 18 analogisk lagtolkning 19 av ringa betydelse 19 bokstavstolkning 19 byggningabalken 19 econtrario 19 extensiv tolkning 19 Högsta Domstolen 19 skälig 19 teleologisk tolkning 19 Arbetsdomstolen 20 EG-domstolen 20 förarbeten 20 Marknadsdomstolen 20 motiven 20 Nytt juridiskt arkiv I 20 prejudikat 20 Regeringsrättens årsbok 20 Rättsfall från hovrätterna 20 2

3 rättspraxis 20 Rättspraxis i litteraturen 20 Svensk Juristtidning 20 Bürgerliches Gesetzbuch 21 Code Civil 21 common law 21 Corpus iusis civilis 21 De tolv tavlornas lag 21 kanonisk rätt 21 landskapslagarna 21 landslagen 21 stadslagen 21 Sveriges rikes lag 21 lagkedja 22 lagstiftningsprocess 22 motion 22 kommitté 23 kommittédirektiv 23 Regeringsformen 23 Riksdagsordningen 23 statens offentliga utredningar 23 Successionsordningen 23 Tryckfrihetsförordning 23 Yttrandefrihetsgrundlagen 23 betänkande 24 delning 24 Lagrådet 24 lagrådsremiss 24 riksdagsutskottet 24 Svensk författningssamling 24 3

4 dispositiv 25 dispositivt mål 25 EU-rätt 25 föreskrift 25 indispositiv 25 indispositivt mål 25 lag 25 lagprövningsrätt 25 normhierarkin 25 promulgationslag 25 beslut 26 EG-rätten 26 EGT 26 fördrag 26 rekommendation 26 4

5 KAP. 2 INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET lagfaren 28 Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 28 mänskliga rättigheter 28 offentlighet 28 demonstrationsfrihet 29 föreningsfrihet 29 informationsfrihet 29 mötesfrihet 29 ratificerat 29 religionsfrihet 29 yttrandefrihet 29 tilläggsprotokoll 30 FN:s Barnkonvention 31 rättsförmåga 31 rättskapacitet 31 rättssubjekt 31 dödförklaring 32 rättslig handlingsförmåga 32 uppburit 32 återbära 32 behandling 33 Datainspektionen 33 DIFS 33 personuppgiftsförordningen 33 god inkassosed 34 inkassoföretag 34 inkassolagen 34 kreditupplysningsföretag 34 5

6 kreditupplysningslagen 34 offentlighets- och sekretesslagen 34 allmän tolk 35 lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 35 obehörigen 35 diskrimineringsförbud 36 meddelarfrihet för tjänstemän m.fl 36 offentlighet vid sammanträden 36 språklag 36 yttrandefrihet för tjänstemän m.fl 36 diskrimineringsersättning 37 KAP. 3 OFFENTLIG FÖRVALTNING communal förvaltning 39 folksuveränitetens princip 39 offentlig förvaltning 39 statlig förvaltning 39 statsförvaltning 39 val 39 arbetsmarknadsdepartementet 40 EU-representationen 40 finansdepartementet 40 försvarsdepartementet 40 förvaltningsavdelningen 40 integrations- och jämställdhetsdepartementet 40 jordbruksdepartementet 40 justitiedepartementet 40 kulturdepartementet 40 miljödepartementet 40 6

7 näringsdepartementet 40 socialdepartementet 40 Statsrådsberedningen 40 utbildningsdepartementet 40 utrikesdepartementet 40 europeiska förvaltning 41 förordning 16, 25 local förvaltning 41 nationell förvaltning 41 nationella förvaltningen 41 regional förvaltning 41 talman 41 direktiv 16, 26 länsnämnder 42 länsstyrelsens experter 42 ministrar 42 omröstning 42 regeringschef 42 statsminister 42 statsråd 42 allmän handling. 43 Sametinget 43 sametingslagen 43 förvaltningslagen 44 jäv 45 allmänna domstolar 46 allmänna förvaltningsdomstolar 46 Domstolsverket 46 proposition 22, 24 specialdomstolar 46 7

8 ansökningsmål 47 fysisk person 16, 31 förvaltningsrätter 47 grundlag 22, 25 kammarrätt 47 LVU-mål 47 länsrätt 47 migrationsdomstolarna 47 mål enligt socialtjänsten 47 psykiatrimål 47 sekretessmål 47 skattemål 47 socialförsäkringsmål 47 utlännings- och medborgarskapsmål 47 domsområde 48 juridisk person 17, 31 lyckta dörrar 48 migrationsdomstolar 48 Migrationsverket 48 Migrationsöverdomstolen 48 prejudikatinstans 48 prövningstillstånd 48 treinstansordning 48 tvåpartsprocess 48 domsaga 49 hovrätt 49 tingsrätt 49 tvistemål 49 ansökan om återställande av försutten tid 50 domkrets 50 8

9 klagan över domvilla 50 prejudikatdomstol 50 resning 50 rättslivet i övrigt 50 lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 51 patentbesvärsrätten 51 Domarnämnden 52 Europadomstolen 52 European Ombudsman Institute 53 instruktionerna och arbetsordningen för JO 53 justitiekanslern 53 justitieombudsmannen 53 vägledande uttalanden 53 föräldraledighetslagen 54 konstitutionsutskottet 54 Barnombudsmannen 55 Konkurrensverket 55 lag om offentlig upphandling 55 lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 55 försörjningslagen 56 Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) 56 god publicistisk sed 56 klander 56 Post- och Inrikes Tidningar 56 rådet för upphandling 56 9

10 KAP. 4 FAMILJERÄTT särbor 57 äktenskapsbalken 57 äktenskapshinder 57 hindersprövning 58 Skatteverkets skatteupplysning 58 släktskapsförhållanden 58 vigselförrättare 58 vigseltillstånd 58 äktenskapscertifikat 59 äktenskapsregister 59 enskild egendom 60 giftorätt 60 giftorättsgods 60 avkastning 61 förmånstagarförordnande 61 lag om individuellt pensionssparande 61 samäganderätt 61 solidariskt betalningsansvar 61 utbyte 61 villkor i testamente 61 villkor vid gåva 61 äktenskapsförord 61 bodelning 62 rådighetsinskränkning 62 bodelningsförrättare 63 hälftendelning 63 tvångsbodelning 63 föravtal om bodelning 64 10

11 lottläggning 64 skevdelningsregeln 64 betänketid 65 äktenskapsskillnad 65 särlevnadsintyg 66 Regeringsrätten 20, 47 samboavtal 67 Barnkonventionen 68 faderskapet och moderskapet till barn 68 LVU 68 socialtjänstlagen 68 faderskapsbekräftelse 69 faderskapspresumtion 69 konceptionstid 69 lag om genetisk integritet m m 69 boende 71 efternamn 71 förnamn 71 mellannamn 71 umgänge 71 vårdnad 71 boförälder 72 delad vårdnad 72 ensam vårdnad 72 enskild vårdnad 72 umgängesförälder 72 vårdnadshavare 72 samarbetssamtal 73 särskild förordnad vårdnadshavare 73 umgängesrätt 73 11

12 underhållsbidrag 73 underhållsskyldighet 73 adoptant 74 adoption 74 adoptivbarn 74 lag om underhållsstöd 74 Lagrummet 25, 49 underhållsstöd 74 förmyndare 75 lag om bidrag vid adoption av utländska barn 75 myndigheten för internationella adoptionsfrågor 75 omyndig 75 underårig 75 förvaltare 76 god man 76 lag om god man för ensamkommande barn 76 överförmyndare 76 överförmyndarnämnd 76 familjehemsplacering 77 HVB-hem 77 paragraf 12-hem 77 KAP. 5 ARV arv 78 arvtagare 78 legal arvsordning 78 romersk rätt 78 skyldeman 78 ärvdabalken 78 Allmänna arvsfonden 79 12

13 arvlåtare 79 arvslott 79 laglott 79 efterarv 80 fri förfoganderätt 80 full äganderätt 80 kvotdelningsprincipen 80 makes arvsrätt 80 secundosuccession 80 utmätning 18, 62 vederlag 80 avstående från arv 81 basbeloppsregeln 81 förlust av arvsrätt 81 förskott på arv 81 lag om allmän försäkring 81 prisbasbelopp 81 legatarie 82 nödtestamente 82 preskription av rätt att taga arv eller testamente 82 testator 82 universell testamentstagare 82 yttersta vilja 82 delges 83 inbördes testamente 83 jämkning 83 ogiltigt testamente 83 arvsavtal 84 boutredningsman 84 dödsbo 84 13

14 testamentsexekutor 84 arvskifte 85 bouppteckning 85 boutredning 85 dödsboanmälan 85 förrättning 85 gode män 85 handling 85 Rättsmedicinalverket 16, 69 avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 86 dödsboförvaltning 86 skiftesman 86 14

15 KAP. 6 FÖRMÖGENHETSRÄTT OCH AVTAL förmögenhetsrätt 87 obligationsrätt 87 privat äganderätt 87 sakrätt 87 avtal 88 avtalslagen 88 derivativa 88 exstinktiva 88 handelsbruk 88 ockupation 88 originära 88 sedvänja 88 acceptfrist 89 anbud 89 anbudsgivare 89 pacta sunt servanda 89 utan förbindelse 89 utan obligo 89 avsiktsförklaring 90 diskrimineringslagen 36, 54 Diskrimineringsombudsmannen 36, 54 formalavtal 90 konsensualavtal 90 lag om kvalificerade elektroniska signaturer 90 letter of Intent 90 realavtal 90 standardavtal 90 behörig 91 15

16 fullmakt 91 fullmaktsgivare 91 fullmäktig 91 huvudman 91 ställningsfullmakt 91 återkalla 91 byte 92 formfel 92 förklaringsmisstag 92 generalklausulen 92 kontantköp 92 köp 92 köpeobjekt 92 köplagen 92 oneröst 92 skens 92 svek 92 tro och heder 92 tvång 92 anställningsavtal 93 benefik 93 försträckning 93 lån 93 remuneratorisk gåva 93 uppdragsavtal 93 betala 94 enskilt bruk. 94 förmedlingsköp 94 konsument 94 konsumentavtal 94 16

17 konsumentköp 94 konsumentskydd 94 lag om internationella köp 94 leverera 94 näringsidkare 94 näringsverksamhet 94 dröjsmål 95 fel i varan 95 distans- och hemförsäljning 96 distansavtal 96 hemförsäljningsavtal 96 lösa saker 96 produktansvar 96 produktskada 96 strikt ansvar 96 e-handelslagen 97 hembesök 97 Internet-auktioner 97 konsumenttjänst 97 konsumenttjänstlagen 97 retentionsrätt 98 småhusentreprenad 98 avbetalningsplan 99 effektiv ränta 99 fristående kredit 99 germansk rätt 21, 78 konsumentkredit 99 konsumentkreditlagen 99 kontantpris 99 kreditbelopp 99 17

18 kreditfordran 99 kreditgivare 99 kreditkostnad 99 kreditprövning 99 ägarförbehåll 99 bunden ränta 100 dröjsmålsränta 100 fallande ränta 100 försäkringstagare 100 legal dröjsmålsränta 100 rak ränta 100 referensränta 100 räntelagen 100 Finansinspektionens 101 företagsförsäkring 101 förmånstagare 101 försäkrad 101 försäkringsbroschyr 101 försäkringsrörelselagen 101 gruppavtal 101 gruppersonförsäkring 101 gruppskadeförsäkring 101 konsumentförsäkring 101 kontraheringstvång 101 patientförsäkring 101 skadeförsäkring 101 trafikförsäkring 101 återförsäkring 101 avtalsvillkorslagen 102 jämförpris

19 prisinformation 102 prisinformationslagen 102 elektronisk handel 103 finansiella instrument 103 god rådgivningssed 103 lag om finansiell rådgivning till konsumenter 103 paketreselagen 104 paketresor 104 resegarantilagen 104 affärsbeslut 105 aggressiv marknadsföring 105 dominerande ställning 105 elektronisk post 105 företagskoncentration 105 god marknadsföringssed 105 konkurrensbegränsande avtal 105 marknadsstörningsavgift 105 Svarta listan 105 denuntiation 106 enkel fordran 106 enkelt skuldebrev 106 konkurrensskadeavgift 106 lag om dödande av förkommen handling 106 löpande skuldebrev 106 mortifikation 106 skuldebrev 106 skuldebrevslagen 106 diskontering 107 postväxel 107 preskription

20 preskriptionsavbrott 107 preskriptionslagen 107 protest 107 trassat 107 trassent 107 tratta 107 växel 107 återgångstalan 107 bankkort 108 betalkort 108 check 108 Konsument Europa 108 konsumentsekreterare 108 Konsumentverket 108 konsumentvägledare 108 kontokort 108 kreditkort 108 trassatbank 108 Allmänna reklamationsnämnden 109 konsumenttvist 109 KAP. 7 FÖRETAGSFORMER associationsrätt 110 näringsfrihet 110 offentligrättslig 110 privaträttslig association 110 sluten association 110 öppen association 110 Bolagsverket 111 enkelt bolag

21 European Business Register 111 bokföringslagen 112 bolagsmän 112 enskild näringsidkare 112 handelsbolag 112 kommanditbolag 112 kommanditdelägare 112 komplementär 112 överskott 112 aktiebolag 113 aktiebolagslagen 113 aktiekapital 113 aktieutdelning 113 aktieägare 113 bolagsskatt 113 bolagsstämma 113 börs 113 ekonomisk förening 113 fåmansföretag 113 föreningslagen 113 privata aktiebolag 113 publikt aktiebolag 113 filial 114 konsumentkooperation 114 producentkooperation 114 europabolag 115 europeisk ekonomisk intressegruppering 115 ideell förening 115 lag om tillsyn över stiftelser 115 SE-bolag

22 stiftelse 115 stiftelselagen 115 destinatär 116 permutation

23 KAP. 8 FASTIGHETSRÄTT fast egendom 117 fastighetsbildning 117 fastighetsbildningslagen 117 fastighetstillbehör 117 jordabalken 117 lös egendom 117 plan- och bygglagen 117 äganderätt 117 bostad 118 butikslokal 118 ekonomibyggnad till jordbruk 118 enskifte 118 fabrikslokal 118 laga skifte 118 lämplighetskrav 118 lösöre 118 nybildning 118 ombildning 118 samlingslokal 118 solskifte 118 storskifte 118 datapantbrev 119 fastighetsbestämning 119 fastighetsbildningsmyndigheten 119 lag om vissa gemensamhetsanläggningar 119 tredimensionell fastighetsbildning 119 allmän fastighetstaxering 120 fastighetsbevis

24 fastighetstaxering 120 gravationsbevis 120 inskrivning 120 lantmäteriet 120 förenklad fastighetstaxering 121 köpebrev 121 köpekontrakt 121 köpeskilling 121 rådighetsfel 121 rättsliga fel 121 särskild fastighetstaxering 121 tillträdesdag 121 dolda fel 122 dolda fel försäkring 122 friskrivningsklausul 122 kommunal fastighetsavgift 122 lagfart 122 lagfartsbevis 122 realisationsvinstskatt 122 stämpelskatt 122 undersökningsplikt 122 expropriation 123 expropriationslagen 123 inteckning 123 pantbrev 123 sambolagen 57, 66 ägarhypotek 123 överhypotek 123 fastighetsmäklare 124 fastighetsmäklarlagen

25 förköpslagen 124 förköpsrätt 124 förvärvstillstånd 124 hyresförvärvslagen 124 jordförvärvslagen 124 arrende 125 föräldrabalken 57, 68 god fastighetsmäklarsed 125 hyra 125 nyttjanderätt till fast egendom 125 servitut 125 tomträtt 125 anläggningsarrende 126 avräkning 126 besittningsskydd 126 bostadsarrende 126 bostadsrätt 126 fiskearrende 126 hyresavtal 126 hyreslagen 126 jordbruksarrende 126 lägenhetsarrende 126 ofri grund 126 optionsrätt 126 bruksvärdesprincipen 127 hyresnämnd 127 lag om hyresförhandling 127 överlåtelse av hyresrätten 127 bostadsrättsförening 128 bostadsrättslagen

26 kooperativ hyresrätt 128 lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende 128 lag om kooperativ hyresrätt 128 tidsdelat boende 128 upplåtelse av lägenheten i andra hand 128 officialservitut 129 tomträttsavgäld 129 ägarlägenhet 129 ägarlägenhetsfastighet

27 KAP. 9 ADVOKAT, POLIS, ÅKLAGARE OCH TULL advokat 131 advokatexam 131 god advokatsed 131 Sveriges advokatsamfund 131 Advokatjouren 132 polishögskolan 132 polismyndigheter 132 Rikskriminalpolisen 132 rikspolischefen 132 Rikspolisstyrelsen 132 Statens kriminaltekniska laboratorium 132 Säkerhetspolisen 132 ekoroteln 133 narkotikaroteln 133 Nationella insatsstyrkan 133 närpolisen 133 närpolisområde 133 polisdistrikt 133 polislagen 133 polisområde 133 tekniska roteln 133 utredningsroteln 133 Brottsförebyggande rådet 134 Brå 134 föreläggande av ordningsbot 134 rapporteftergift 134 lag om ordningsvakter 135 ordningslagen

28 ordningsvakt 135 polisdatalagen 135 CEPOL 136 Europol 136 Interpol 136 Schengens informationssystem 136 Schengensamarbetet 136 Eurodac 137 sambandsmän 137 Östersjösamarbetet 137 belastningsregistret 139 lag om belastningsregister 139 lag om misstankeregister 139 misstankeregister 139 polisutbildningsförordningen 139 allmänna kammare 140 EBM 140 rättskedja 140 ungdomsåklagare 140 åklagarkammare 140 internationella åklagarkammare 141 lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 51, 90 nationella åklagarkammare 141 utvecklingscentrum 141 allmänna åklagare 142 chefsåklagare 142 Ekorådet 142 Forensiska rådet 142 mängdbrott 142 Riksåklagare

29 överåklagare 142 gränsskyddsgrupper 143 Tulldatasystem 143 tullkriminal 143 Tullverkets internetdeklaration 143 tullåklagare

30 KAP. 10 PROCESSRÄTTENS GRUNDER civilprocess 145 rättegångsbalken 145 straffprocess 145 avvisa 146 domför 146 ensamdomare 146 forumregeln 146 lagfaren domare 146 mål 146 biträde 147 partsbehörighet 147 processbehörighet 147 produktsäkerhetslagen 51, 96 rättegångsfullmakt 147 talerätt 147 tolk 147 polisen 16, 132 tystnadsplikt 148 dispositionsprincipen 149 förhandlingsprincipen 149 kontradiktionsprincipen 149 officialprincipen 149 omedelbarhetsprincipen 149 processprincip 149 koncentrationsprincipen 150 muntlighetsprincipen 150 domare 151 domared

31 juristdomare 151 bevisbörda 152 bevisning i allmänhet 152 domarjäv 152 säkerhetskontroll 152 bevismedel 153 vittne 154 editionsföreläggande 155 marknadsföringslagen 51, 104 partsförhör 155 sakkunniga 155 skriftlig bevisning 155 bevisning till framtida säkerhet 156 Ekobrottsmyndigheten 16, 140 konkurrenslagen 51, 105 rättegångskostnader 156 Åklagarmyndigheten 16, 140 arvsrätt 78, 79 rättshjälp 157 rättshjälpslagen 157 rättshjälpsavgift 158 Rättshjälpsnämnden 158 rättsskyddsförsäkring 159 Tullverket 16, 143 dom och beslut 160 parts utevaro 160 särskilda rättsmedel 160 testamente 78, 82 tredskodom 160 återvinning

32 KAP. 11 TVISTEMÅL fastställelsetalan 162 fullgörelsetalan 162 förvaltningsprocess 17, 145 käranden 162 saken 162 stämma 162 stämningsansökan 162 svaranden 162 yrkanden 162 förberedande förhandling 163 preklusionsföreläggande 163 stämning 163 svaromål 163 huvudförhandling i tvistemål 164 plädering 165 sakframställning 165 dom i tvistemål 166 exekution 166 huvudförhandling i förenklad form 166 negativ rättskraft 167 positiv rättskraft 167 rättskraft 167 överklagande 167 lag om skiljeförfarande 168 missnöjesanmälan 168 personuppgiftslagen 33, 135 skiljeavtal 168 skiljedom 168 skiljeförfarande

33 skiljeklausul 168 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 168 betalningsföreläggande 169 exekutionstitel 169 förenklat skiljeförfarande 169 skiljemål 169 summarisk process 169 särskild handräckning 169 vanlig handräckning 169 föreläggande 170 lag om betalningsföreläggande och handräckning 170 tillgångsundersökning 170 enskild grupptalan 171 grupprättegång 171 grupptalan 171 lag om grupprättgång 171 mål om mindre värden 171 offentlig grupptalan 171 organisationstalan 171 ackord 172 insolvent 172 konkurs 172 obestånd 172 offentligt ackord 172 underhandsackord 172 beneficium 173 förmånsrätt 173 konkursbo 173 konkursförvaltare 173 likvidation

34 lönegarantilagen 173 medbestämmandelagen 173 bouppteckning vid konkurs 174 gåva vid konkurs 174 näringsförbud 174 slutredovisning 174 utdelningsförslag 174 utdelningsprocent 174 avtalsfrihet 87, 88 betalningsplan 175 lag om näringsförbud 175 skuldsanering 175 skuldsaneringslagen 175 skuldsaneringsförordningen 176 företagsrekonstruktion 177 lag om företagsrekonstruktion 177 rekonstruktionsplan 177 rekonstruktör

35 KAP. 12 BROTTMÅL enskilt åtal 178 föra talan 178 målsägandebrott 178 partshabilitet 31, 147 enskilt anspråk, 179 misstänkte 179 målsägandebiträde 179 målsäganden 179 processhabilitet 32, 147 stödperson 179 tilltalad 179 åklagare i brottmål 179 offentlig försvarare 180 privat försvarare 180 lekmannadomare 181 protokollförare 181 samordnande ungdomsåklagare 181 åhörare 181 anhållan 182 flyktfara 182 gripande 182 häktning 182 kollusionsfara 182 recidivfara 182 häktningsframställan 183 häktningsförhandling 183 omhäktningsförhandling 183 anmälningsskyldighet

36 beslag 184 förverkande 184 husrannsakan 184 häkte 184 reseförbud 184 tas i förvar 184 arrest 185 hemlig kameraövervakning 185 hemlig teleavlyssning 185 hemlig teleövervakning 185 kvarstad 185 personella tvångsmedel 185 reella tvångsmedlen. 185 transportmedel på plats 185 fingeravtryck 186 fotografi 186 konsumentköplagen 92, 94 kroppsbesiktning 186 kroppsvisitation 186 lag om utlämning för brott 186 utlämning 186 förundersökning i brottmål 187 förhör under förundersökning 188 förhörsberättelse 188 förhörsvittne 188 förundersökningsprotokoll 189 konfrontation 189 lag om rättsintyg i anledning av brott 189 rekonstruktion 189 vallning

37 åtal 189 åtalsunderlåtelse 189 gärningsbeskrivning 190 stämning i brottmål 190 summarisk brottsbeivran 190 särskild åtalsprövning 190 brottsrubricering 191 huvudförhandling i brottmål 191 rättegångsförseelse 191 friande dom 192 fällande dom 192 dom i brottmål 193 dom i förenklad form 193 domskäl 193 domslut 193 fullföljdshänvisning 193 godtrosförvärv 88, 106 lag om rättspsykiatrisk undersökning 194 nöjdförklaring 194 rättspsykiatrisk undersökning 194 lag om särskild personutredning i brottmål 195 ärenden 49, 146 Brottsofferfonden 196 Brottsoffermyndigheten 196 brottsskadeersättning 196 brottsskadelagen

38 KAP. 13 FÖRVALTNINGSMÅL förvaltningsprocesslagen 197 initialstadiet 197 lag om allmänna förvaltningsdomstolar 197 rättsskipning 197 sakprövningsförutsättningarna 197 anmälan i förvaltningsmål 198 ansökan i förvaltningsmål 198 avgörandestadiet 198 beredningsstadiet 198 besvär i förvaltningsmål 198 tvåpartsmål 198 underställning 198 vandelsprövning 198 verkställighetsstadiet 198 delgivning i förvaltningsmål 199 beslut och dom i förvaltningsmål 200 protokollförordningen 200 föredragning 201 nöjdförklaring i förvaltningsmål 201O överklagande i förvaltningsmål 202 extraordinär dispens 203 prejudikatdispens 203 resning i förvaltningsmål

39 KAP. 14 BROTTET (STRAFFRÄTT) brott, allmänt om 204 oaktsamt 205 uppsåt 205 vårdslöst 205 avsiktsuppsåt 206 direkt uppsåt 206 eventuellt uppsåt 206 indirekt uppsåt 206 insiktsuppsåt 206 likgiltighetsuppsåt 206 underlåtenhet 206 förmans befallning 207 nödvärn och nöd 207 nödvärnsrätt 207 samtycke 207 anstiftan 208 faktisk villfarelse 208 förberedelse till brott 208 försök till brott 208 medhjälp 208 medverkan till brott 208 rättsvillfarelse 208 stämpling 208 villfarelse 208 barnmisshandel 209 bilbrott 209 bostadsinbrott 209 butiksstöld

40 dödligt våld 209 ekonomiska brott 209 hatbrott 209 brott mot allmänheten 210 brott mot person 210 brott mot staten 210 brottsbeskrivning 210 förmögenhetsbrott 210 hedersvåld 210 knivbrott 210 konsumentombudsmannen 102, 108 narkotikabrott 210 nyttjanderätt 93, 117 olaglig fildelning 210 sexualbrott 210 trafikbrott 210 arbetsmiljöbrott 211 barnadråp 211 dråp 211 framkallande av fara för annan 211 grov misshandel 211 misshandel 211 mord 211 Rättshjälpsmyndigheten 53, 158 vållande till annans död 211 vållande till kroppsskada eller sjukdom 211 grov fridskränkning 212 grov kvinnofridskränkning 212 människohandel 212 människorov

41 ofredande 212 olaga frihetsberövande 212 olaga hot 212 olaga intrång 212 olaga tvång 212 brytande av post- och telehemlighet 213 dataintrång 213 förolämpning 213 förolämpningsbrott 213 förtal 213 förtalsbrott 213 grovt förtal 213 intrång i förvar 213 olovlig avlyssning 213 för samlag med syskon 214 grov våldtäkt 214 grovt koppleri 214 grovt sexuellt utnyttjande 214 grovt sexuellt övergrepp mot barn 214 grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 214 grovt våldtäkt mot barn 214 kontakt med barn i sexuellt syfte 214 koppleri 214 köp av sexuell handling 214 köp av sexuell handling av barn 214 samlag med avkomling 214 sexuellt ofredande 214 sexuellt tvång 214 sexuellt utnyttjande av barn 214 sexuellt övergrepp mot barn

42 utnyttjande av barn för sexuell posering 214 våldtäkt 214 våldtäkt mot barn 214 egenmäktighet med barn 215 förvanskande av familjeställning 215 olovligt ingående av äktenskap 215 olovligt partnerskap 215 otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn 215 tvegifte 215 bedrägeri 216 bedrägligt beteende 216 egenmäktigt förfarande 216 grov stöld 216 grovt bedrägeri 216 grovt rån 216 olovlig avledning av värmeenergi 216 olovlig kraftavledning 216 rån 216 självtäkt 216 snatteri 216 stöld 216 subventionsmissbruk 216 tillgrepp av fortskaffningsmedel 216 utpressning 216 förskingring. 217 grov förskingring 217 häleri 217 häleriförseelse 217 ockerpantning 217 olovligt förfogande

43 oredligt förfarande 217 penninghäleri 217 penninghäleriförseelse 217 svindleri 217 undandräkt 217 behörighetsmissbruk 218 bokföringsbrott 218 fyndförseelse 218 försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 218 grov oredlighet mot borgenär 218 olovligt brukande 218 oredlighet mot borgenär 218 otillbörligt gynnande av borgenär 218 trolöshet mot huvudman 218 vårdslöshet mot borgenärer 218 allmänfarlig ödeläggelse 219 grov mordbrand 219 grov skadegörelse 219 mordbrand 219 sabotage 219 skadegörelse 219 tagande av olovlig väg 219 allmänfarlig vårdslöshet 220 flygplatssabotage 220 förgöring 220 kapning 220 Sjö- eller luftfartssabotage 220 spridande av gift eller smitta 220 underlåtenhet att avvärja allmän fara 220 urkundsförfalskning

44 vårdslöshet med gift och smittämnen 220 förfalskning av fast märke 221 förvanskning av urkund 221 grov urkundsförfalskning 221 legalitetsprincipen 17, 204 märkesförfalskning 221 olaga spridning av efterbildning 221 osann utsaga inför nordisk eller en internationell domstol 221 ovarsam utsaga 221 penningförfalskning 221 signaturförfalskning 221 undertryckande av urkund 221 bevisförvanskning 222 brukande av osann urkund 222 falsk tillvitelse 222 falskt angivelse 222 falskt åtal 222 förnekande av underskrift 222 missbruk av urkund 222 obefogad angivelse 222 obefogat åtal 222 osann försäkran 222 osant intygande 222 underlåtenhet att avvärja rättsfel 222 vårdslös försäkran 222 vårdslös tillvitelse 222 barnpornografibrott 223 brott mot griftefrid 223 grovt barnpornografibrott 223 hets mot folkgrupp

45 myteri 223 ohörsamhet mot ordningsmakten. 223 olaga diskriminering 223 olaga våldsskildring 223 störande av förrättning eller av allmän sammankomst 223 upplopp 223 uppvigling 223 våldsamt upplopp 223 djurplågeri 224 dobbleri 224 falskt larm 224 förargelseväckande beteende 224 förledande av ungdom 224 grovt dobbleri 224 missbruk av larmanordning 224 otillåten utlämning av teknisk upptagning 224 otillåtet förfarande med pornografisk bild 224 våld eller hot om våld mot tjänsteman 224 bestickning 225 brott mot rösthemlighet 225 främjande av flykt 225 föregivande av allmän ställning 225 förgripelse mot tjänsteman 225 hindrande av förrättning 225 högmålsbrotten 225 otillbörlig belöning 225 otillbörligt verkande vid röstning 225 skyddande av brottsling 225 uppror 225 våldsamt motstånd

46 väpnat hot mot laglig ordning 225 övergrepp i rättssak 225 överträdelse av myndighets bud 225 brott mot medborgerlig frihet 226 mutbrott 226 olovlig kårverksamhet 226 svikande av försvarsplikt 226 tjänstefel 226 brott mot tystnadsplikt 227 brottmål 49, 178 grovt skattebrott 227 LUL 180 LVM-mål 47 skatteavdragsbrott 227 skattebrott 227 skatteförseelse 227 specialstraffrätt 227 vårdslös skatteuppgift 227 försvårande av skattekontroll 228 grov vårdslöshet i trafik 228 grovt rattfylleri 228 offentlighetsprincipen 35, 43, 150 olovlig körning 228 rattfylleri 228 skatteredovisningsbrott 228 smitning 228 vårdslös skatteredovisning 228 vårdslöshet i trafik 228 grovt narkotikabrott 229 lag om straff för smuggling 229 olovlig befattning med narkotikaprekursorer

47 vårdslöshet med narkotika 229 bidragsbrott 230 terroristbrott 230 vårdslöst bidragsbrott

48 KAP. 15 STRAFFET (STRAFFRÄTT) OCH KRIMINALVÅRDEN straffteori 232 brottskonkurrens 233 böter 233 fängelse 233 påföljdseftergift 233 skyddstillsyn 233 straffbarhet 233 strafflatitud 233 straffmätning 233 straffskala 233 straffvärde 233 villkorlig dom 233 överlämnande till särskild vård 233 lag om verkställighet av sluten ungdomsvård 235 bötesverkställighetslagen 236 dagsböter 236 normerade böter 236 penningböter 236 uppbörd 236 vite 236 lag om omvandling av fängelse på livstid 237 övervakning 237 ungdomshem 239 åverkan 20, 219 panträtt 117, 123 RPU 240 rättspsykiatrisk tvångsvård 240 vård av missbrukare i vissa fall

49 intensivövervakning med elektronisk kontroll 241 IÖV 241 IÖV-utsluss 241 särskild utskrivningsprövning 241 företagsbot 242 medling vid brott 242 sakkonfiskation 242 värdekonfiskation 242 avvisning 243 utlänningslagen 243 utvisning 243 ideell skada 244 lag om straff för terroristbrott 244 lag om särskild utlänningskontroll 244 skadeståndsrätt 244 brottskadelagen 245 personskada 245 ren förmögenhetsskada 245 sakskada 245 skadeståndslagen 245 frivårdskontor 246 kriminalvårdsnämnden 247 häkten i kriminalvården 248 anstalt fängelse 249 kriminalvårdare 249 lag om kriminalvård i anstalt 249 normalpermission 250 särskild permission 250 frivården 251 slutna anstalter

50 säkerhetsklassificering 251 öppna anstalter 251 Kriminalvården 16, 246 syn 126, 155 kreditköp 90, 99, 100 ocker 92, 217 Statens institutionsstyrelse 77, 240 nämndemän 146, 181 mened 155, 221 osann partsutsaga 155, 221 brottspreskription 195, 233 åtalspreskription 195, 233 övervakningsnämnden 237, års lag 21 50

BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN

BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN AV MAGNUS ULVÄNG SANDRA FRIBERG NILS JAREBORG PETTER ASP IUSTUS FÖRLAG Innehåll Förord 5 Förkortningar 13 1 Inledning 17 2 Allmänfarliga brott 2.1 Inledning 19 2.2 Mordbrand

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010

Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010 1 StudiefrågortillJuridikförtolkar2010 JennieFors Kapitel1Juridik 1 Avvilkatvåledbestårenrättsregel? Geexempel. 2 Vadärettlandsrättsordning? 3 Vadinnebärdetattenstatärensk rättsstat? 4 VilkenärskillnadenmellanEU

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri,

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, hot mot tjänsteman Sal 34 må 2015-05-18 09:00-11:00

Läs mer

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran ti 01-okt 09:00-09:30 Huvudförhandling B 11315-13 olovlig körning ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 8943-13 försök till stöld ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 9672-13 olovlig körning ti

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 2724-13 snatteri, våldsamt motstånd Sal

Läs mer

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi CIVILIOT Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell Under medverkan av Tore Sigeman Artonde upplagan Liber Ekonomi Innehåll Förkortningar 13 Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 17 1.1 Rättsordningens

Läs mer

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Del 1 Realia Provnummer: Tolkspråk: Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Huvudförhandling B 197-15 misshandel Sal 31 må 2015-04-20 09:00-11:15

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Borgenärssammanträde Ä 8311-15 företagsrekonstruktion - rekonstruktör:

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1419 Utkom från trycket den 9 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig förberedelse FT 4110-15 Sal 27 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00 Muntlig förberedelse FT 9544-14 fordran Sal 36 må 2014-10-13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17071-14 otillåten taxitrafik

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning...

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning... Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning... 109 Planering och byggande... 207 Miljöhänsyn... 473 Ägande och förvaltning... 627 Hyra och arrende... 701 Pant och förmånsrätt... 825 Överlåtelse och förmedling...

Läs mer

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Anna-Lena Dahlqvist Rolf Holmquist BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Norstedts Juridik AB Innehall Förord 15 Förkortningar 17 1. Brott i naringsverksamhet 19 1.1 Allmant om brott och straff 19 1.2 Brott i naringsverksamhet

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Brottsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser. 1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag (SFS 1962:700)

Brottsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser. 1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag (SFS 1962:700) , 1 kap. Brottsbalk (SFS 1962:700) FÖRSTA AVDELNINGEN Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott och brottspåföljder 1 Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag 1 av 49 2010-05-23 19:24 SFS 1962:700 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1962-12-21 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:308 Brottsbalk

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST SFST Law (1987-230) on marriage Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Domstolsstatistik 2014

Domstolsstatistik 2014 Domstolsstatistik 2014 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615 SFS 1962:700 Källa Utfärdad: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1962-12-21 2014-09-04 t.o.m. SFS 2014:615 Brottsbalk (1962:700) FÖRSTA AVDELNINGEN Allmänna bestämmelser 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Sid 1 (12) Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Del 1 Realia Provnummer Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel i de frågor

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Domstolsstatistik 2011

Domstolsstatistik 2011 Domstolsstatistik 2011 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET Rättsväsendet Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

PRIORITERADE PREJUDIKATFRÅGOR. Prioriterade prejudikatfrågor 2015 Produktion: Åklagarmyndigheten, februari 2015 Foto: Thomas Carlgren

PRIORITERADE PREJUDIKATFRÅGOR. Prioriterade prejudikatfrågor 2015 Produktion: Åklagarmyndigheten, februari 2015 Foto: Thomas Carlgren Prioriterade prejudikatfrågor 2015 Prioriterade prejudikatfrågor 2015 Produktion: Åklagarmyndigheten, februari 2015 Foto: Thomas Carlgren 2 Prioriterade prejudikatfrågor Riksåklagarens uppgift som åklagare

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

6.5 Rättsskyddsförsäkring

6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5.1 Rättsskyddsför- Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tillsäkring för rörelse lämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 Advokat Lena Feuk Box 19102 10432 Stockholm lena@feuk.se 08-612 82 60 (vxl) 08-612 82 90 (fax) 1 När har barn en egen

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m.

Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. DOMSTOLSVERKETS R APPORTSERIE 29:1 Utgiftsutvecklingen för rättsliga biträden, m.m. En delrapport angående byte av offentlig försvarare ISSN: 281-484 Diarienummer 117-28 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken.

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. BROTTSBALKEN M.M. Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BROTTSBALKEN Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott

Läs mer

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken.

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. BROTTSBALKEN M.M. Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BROTTSBALKEN Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING FASTIGHET F10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.5 Rättsskyddsförsäkring 3 6.5.1 Rättsskyddsförsäkring för rörelse 3 6.5.1.15

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1146/2013 Lag om ändring av tvångsmedelslagen Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M.

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RB Allm. anm. I innehållsförteckningen utelämnade kapitel är inte intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL RÄTTEGÅNGSBALKEN Första avd. Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Marknadsföringslag (2008:486)

Marknadsföringslag (2008:486) Marknadsföringslag (2008:486) SFS nr: 2008:486 Departement/myndighet: Justitiedepartementet KO Utfärdad: 2008-06-05 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:915 Inledande bestämmelse 1 /Upphör att gälla U:2011-08-01/ Denna

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K

R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K K O M M E N T A R E R & L Ö S N I N G A R J a n - O l o f A n d e r s s o n C e g e E k s t r ö m Å s a To l l J2000 KoL - Kap 1-4.indd 1 07-06-21 11.53.07

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Nämndeman i tingsrätt och hovrätt

Nämndeman i tingsrätt och hovrätt Nämndeman i tingsrätt och hovrätt Innehåll NÄMNDEMANNAUPPDRAGET 4 Val av nämndeman 4 Nämndemännens uppgifter 6 Nämndemännens skyldigheter 6 Domarjäv 7 Nämndemännens rättigheter 8 DOMSTOLARna i sverige

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2009 AKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (13) RIKSPOLISSTYRELSEN Datum 20100614 AMA 2010/0217 RKP A102196/10 Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer