JURIDIK FÖR TOLKAR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDIK FÖR TOLKAR 2010"

Transkript

1 JURIDIK FÖR TOLKAR 2010 INDEX KAPITELVIS ORDNAT KAP. 1 JURIDIK EU:s regelverk 15 juridik 15 rätt 15 rättsakt 15 rättsfakta 15 rättsfaktum 15 rättsföljd 15 rättsordning 15 rättsregler 15 rättssamhälle 15 civilrätt 16 ius civile 16 kronofogdemyndigheten 16 offentlig rätt 16 privaträtt 16 rättsväsende 16 brott 17 brottsbalken 17 folkrätt 17 förvaltningsmål 17 förvaltningsrätt 17 internationell privaträtt 17 internationell rätt 17 kommunalrätt 17 processrätt 17 skatterätt 17 1

2 statsrätt 17 straff 17 straffrätt 17 allemansrätten 18 allmänna mål 18 enskilt mål 18 internationell processrätt 18 miljöbalken 18 regeringsformen 18 utsökningsbalken 18 utsökningsmål 18 utsökningsrätt 18 analogisk lagtolkning 19 av ringa betydelse 19 bokstavstolkning 19 byggningabalken 19 econtrario 19 extensiv tolkning 19 Högsta Domstolen 19 skälig 19 teleologisk tolkning 19 Arbetsdomstolen 20 EG-domstolen 20 förarbeten 20 Marknadsdomstolen 20 motiven 20 Nytt juridiskt arkiv I 20 prejudikat 20 Regeringsrättens årsbok 20 Rättsfall från hovrätterna 20 2

3 rättspraxis 20 Rättspraxis i litteraturen 20 Svensk Juristtidning 20 Bürgerliches Gesetzbuch 21 Code Civil 21 common law 21 Corpus iusis civilis 21 De tolv tavlornas lag 21 kanonisk rätt 21 landskapslagarna 21 landslagen 21 stadslagen 21 Sveriges rikes lag 21 lagkedja 22 lagstiftningsprocess 22 motion 22 kommitté 23 kommittédirektiv 23 Regeringsformen 23 Riksdagsordningen 23 statens offentliga utredningar 23 Successionsordningen 23 Tryckfrihetsförordning 23 Yttrandefrihetsgrundlagen 23 betänkande 24 delning 24 Lagrådet 24 lagrådsremiss 24 riksdagsutskottet 24 Svensk författningssamling 24 3

4 dispositiv 25 dispositivt mål 25 EU-rätt 25 föreskrift 25 indispositiv 25 indispositivt mål 25 lag 25 lagprövningsrätt 25 normhierarkin 25 promulgationslag 25 beslut 26 EG-rätten 26 EGT 26 fördrag 26 rekommendation 26 4

5 KAP. 2 INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET lagfaren 28 Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 28 mänskliga rättigheter 28 offentlighet 28 demonstrationsfrihet 29 föreningsfrihet 29 informationsfrihet 29 mötesfrihet 29 ratificerat 29 religionsfrihet 29 yttrandefrihet 29 tilläggsprotokoll 30 FN:s Barnkonvention 31 rättsförmåga 31 rättskapacitet 31 rättssubjekt 31 dödförklaring 32 rättslig handlingsförmåga 32 uppburit 32 återbära 32 behandling 33 Datainspektionen 33 DIFS 33 personuppgiftsförordningen 33 god inkassosed 34 inkassoföretag 34 inkassolagen 34 kreditupplysningsföretag 34 5

6 kreditupplysningslagen 34 offentlighets- och sekretesslagen 34 allmän tolk 35 lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 35 obehörigen 35 diskrimineringsförbud 36 meddelarfrihet för tjänstemän m.fl 36 offentlighet vid sammanträden 36 språklag 36 yttrandefrihet för tjänstemän m.fl 36 diskrimineringsersättning 37 KAP. 3 OFFENTLIG FÖRVALTNING communal förvaltning 39 folksuveränitetens princip 39 offentlig förvaltning 39 statlig förvaltning 39 statsförvaltning 39 val 39 arbetsmarknadsdepartementet 40 EU-representationen 40 finansdepartementet 40 försvarsdepartementet 40 förvaltningsavdelningen 40 integrations- och jämställdhetsdepartementet 40 jordbruksdepartementet 40 justitiedepartementet 40 kulturdepartementet 40 miljödepartementet 40 6

7 näringsdepartementet 40 socialdepartementet 40 Statsrådsberedningen 40 utbildningsdepartementet 40 utrikesdepartementet 40 europeiska förvaltning 41 förordning 16, 25 local förvaltning 41 nationell förvaltning 41 nationella förvaltningen 41 regional förvaltning 41 talman 41 direktiv 16, 26 länsnämnder 42 länsstyrelsens experter 42 ministrar 42 omröstning 42 regeringschef 42 statsminister 42 statsråd 42 allmän handling. 43 Sametinget 43 sametingslagen 43 förvaltningslagen 44 jäv 45 allmänna domstolar 46 allmänna förvaltningsdomstolar 46 Domstolsverket 46 proposition 22, 24 specialdomstolar 46 7

8 ansökningsmål 47 fysisk person 16, 31 förvaltningsrätter 47 grundlag 22, 25 kammarrätt 47 LVU-mål 47 länsrätt 47 migrationsdomstolarna 47 mål enligt socialtjänsten 47 psykiatrimål 47 sekretessmål 47 skattemål 47 socialförsäkringsmål 47 utlännings- och medborgarskapsmål 47 domsområde 48 juridisk person 17, 31 lyckta dörrar 48 migrationsdomstolar 48 Migrationsverket 48 Migrationsöverdomstolen 48 prejudikatinstans 48 prövningstillstånd 48 treinstansordning 48 tvåpartsprocess 48 domsaga 49 hovrätt 49 tingsrätt 49 tvistemål 49 ansökan om återställande av försutten tid 50 domkrets 50 8

9 klagan över domvilla 50 prejudikatdomstol 50 resning 50 rättslivet i övrigt 50 lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 51 patentbesvärsrätten 51 Domarnämnden 52 Europadomstolen 52 European Ombudsman Institute 53 instruktionerna och arbetsordningen för JO 53 justitiekanslern 53 justitieombudsmannen 53 vägledande uttalanden 53 föräldraledighetslagen 54 konstitutionsutskottet 54 Barnombudsmannen 55 Konkurrensverket 55 lag om offentlig upphandling 55 lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 55 försörjningslagen 56 Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) 56 god publicistisk sed 56 klander 56 Post- och Inrikes Tidningar 56 rådet för upphandling 56 9

10 KAP. 4 FAMILJERÄTT särbor 57 äktenskapsbalken 57 äktenskapshinder 57 hindersprövning 58 Skatteverkets skatteupplysning 58 släktskapsförhållanden 58 vigselförrättare 58 vigseltillstånd 58 äktenskapscertifikat 59 äktenskapsregister 59 enskild egendom 60 giftorätt 60 giftorättsgods 60 avkastning 61 förmånstagarförordnande 61 lag om individuellt pensionssparande 61 samäganderätt 61 solidariskt betalningsansvar 61 utbyte 61 villkor i testamente 61 villkor vid gåva 61 äktenskapsförord 61 bodelning 62 rådighetsinskränkning 62 bodelningsförrättare 63 hälftendelning 63 tvångsbodelning 63 föravtal om bodelning 64 10

11 lottläggning 64 skevdelningsregeln 64 betänketid 65 äktenskapsskillnad 65 särlevnadsintyg 66 Regeringsrätten 20, 47 samboavtal 67 Barnkonventionen 68 faderskapet och moderskapet till barn 68 LVU 68 socialtjänstlagen 68 faderskapsbekräftelse 69 faderskapspresumtion 69 konceptionstid 69 lag om genetisk integritet m m 69 boende 71 efternamn 71 förnamn 71 mellannamn 71 umgänge 71 vårdnad 71 boförälder 72 delad vårdnad 72 ensam vårdnad 72 enskild vårdnad 72 umgängesförälder 72 vårdnadshavare 72 samarbetssamtal 73 särskild förordnad vårdnadshavare 73 umgängesrätt 73 11

12 underhållsbidrag 73 underhållsskyldighet 73 adoptant 74 adoption 74 adoptivbarn 74 lag om underhållsstöd 74 Lagrummet 25, 49 underhållsstöd 74 förmyndare 75 lag om bidrag vid adoption av utländska barn 75 myndigheten för internationella adoptionsfrågor 75 omyndig 75 underårig 75 förvaltare 76 god man 76 lag om god man för ensamkommande barn 76 överförmyndare 76 överförmyndarnämnd 76 familjehemsplacering 77 HVB-hem 77 paragraf 12-hem 77 KAP. 5 ARV arv 78 arvtagare 78 legal arvsordning 78 romersk rätt 78 skyldeman 78 ärvdabalken 78 Allmänna arvsfonden 79 12

13 arvlåtare 79 arvslott 79 laglott 79 efterarv 80 fri förfoganderätt 80 full äganderätt 80 kvotdelningsprincipen 80 makes arvsrätt 80 secundosuccession 80 utmätning 18, 62 vederlag 80 avstående från arv 81 basbeloppsregeln 81 förlust av arvsrätt 81 förskott på arv 81 lag om allmän försäkring 81 prisbasbelopp 81 legatarie 82 nödtestamente 82 preskription av rätt att taga arv eller testamente 82 testator 82 universell testamentstagare 82 yttersta vilja 82 delges 83 inbördes testamente 83 jämkning 83 ogiltigt testamente 83 arvsavtal 84 boutredningsman 84 dödsbo 84 13

14 testamentsexekutor 84 arvskifte 85 bouppteckning 85 boutredning 85 dödsboanmälan 85 förrättning 85 gode män 85 handling 85 Rättsmedicinalverket 16, 69 avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 86 dödsboförvaltning 86 skiftesman 86 14

15 KAP. 6 FÖRMÖGENHETSRÄTT OCH AVTAL förmögenhetsrätt 87 obligationsrätt 87 privat äganderätt 87 sakrätt 87 avtal 88 avtalslagen 88 derivativa 88 exstinktiva 88 handelsbruk 88 ockupation 88 originära 88 sedvänja 88 acceptfrist 89 anbud 89 anbudsgivare 89 pacta sunt servanda 89 utan förbindelse 89 utan obligo 89 avsiktsförklaring 90 diskrimineringslagen 36, 54 Diskrimineringsombudsmannen 36, 54 formalavtal 90 konsensualavtal 90 lag om kvalificerade elektroniska signaturer 90 letter of Intent 90 realavtal 90 standardavtal 90 behörig 91 15

16 fullmakt 91 fullmaktsgivare 91 fullmäktig 91 huvudman 91 ställningsfullmakt 91 återkalla 91 byte 92 formfel 92 förklaringsmisstag 92 generalklausulen 92 kontantköp 92 köp 92 köpeobjekt 92 köplagen 92 oneröst 92 skens 92 svek 92 tro och heder 92 tvång 92 anställningsavtal 93 benefik 93 försträckning 93 lån 93 remuneratorisk gåva 93 uppdragsavtal 93 betala 94 enskilt bruk. 94 förmedlingsköp 94 konsument 94 konsumentavtal 94 16

17 konsumentköp 94 konsumentskydd 94 lag om internationella köp 94 leverera 94 näringsidkare 94 näringsverksamhet 94 dröjsmål 95 fel i varan 95 distans- och hemförsäljning 96 distansavtal 96 hemförsäljningsavtal 96 lösa saker 96 produktansvar 96 produktskada 96 strikt ansvar 96 e-handelslagen 97 hembesök 97 Internet-auktioner 97 konsumenttjänst 97 konsumenttjänstlagen 97 retentionsrätt 98 småhusentreprenad 98 avbetalningsplan 99 effektiv ränta 99 fristående kredit 99 germansk rätt 21, 78 konsumentkredit 99 konsumentkreditlagen 99 kontantpris 99 kreditbelopp 99 17

18 kreditfordran 99 kreditgivare 99 kreditkostnad 99 kreditprövning 99 ägarförbehåll 99 bunden ränta 100 dröjsmålsränta 100 fallande ränta 100 försäkringstagare 100 legal dröjsmålsränta 100 rak ränta 100 referensränta 100 räntelagen 100 Finansinspektionens 101 företagsförsäkring 101 förmånstagare 101 försäkrad 101 försäkringsbroschyr 101 försäkringsrörelselagen 101 gruppavtal 101 gruppersonförsäkring 101 gruppskadeförsäkring 101 konsumentförsäkring 101 kontraheringstvång 101 patientförsäkring 101 skadeförsäkring 101 trafikförsäkring 101 återförsäkring 101 avtalsvillkorslagen 102 jämförpris

19 prisinformation 102 prisinformationslagen 102 elektronisk handel 103 finansiella instrument 103 god rådgivningssed 103 lag om finansiell rådgivning till konsumenter 103 paketreselagen 104 paketresor 104 resegarantilagen 104 affärsbeslut 105 aggressiv marknadsföring 105 dominerande ställning 105 elektronisk post 105 företagskoncentration 105 god marknadsföringssed 105 konkurrensbegränsande avtal 105 marknadsstörningsavgift 105 Svarta listan 105 denuntiation 106 enkel fordran 106 enkelt skuldebrev 106 konkurrensskadeavgift 106 lag om dödande av förkommen handling 106 löpande skuldebrev 106 mortifikation 106 skuldebrev 106 skuldebrevslagen 106 diskontering 107 postväxel 107 preskription

20 preskriptionsavbrott 107 preskriptionslagen 107 protest 107 trassat 107 trassent 107 tratta 107 växel 107 återgångstalan 107 bankkort 108 betalkort 108 check 108 Konsument Europa 108 konsumentsekreterare 108 Konsumentverket 108 konsumentvägledare 108 kontokort 108 kreditkort 108 trassatbank 108 Allmänna reklamationsnämnden 109 konsumenttvist 109 KAP. 7 FÖRETAGSFORMER associationsrätt 110 näringsfrihet 110 offentligrättslig 110 privaträttslig association 110 sluten association 110 öppen association 110 Bolagsverket 111 enkelt bolag

21 European Business Register 111 bokföringslagen 112 bolagsmän 112 enskild näringsidkare 112 handelsbolag 112 kommanditbolag 112 kommanditdelägare 112 komplementär 112 överskott 112 aktiebolag 113 aktiebolagslagen 113 aktiekapital 113 aktieutdelning 113 aktieägare 113 bolagsskatt 113 bolagsstämma 113 börs 113 ekonomisk förening 113 fåmansföretag 113 föreningslagen 113 privata aktiebolag 113 publikt aktiebolag 113 filial 114 konsumentkooperation 114 producentkooperation 114 europabolag 115 europeisk ekonomisk intressegruppering 115 ideell förening 115 lag om tillsyn över stiftelser 115 SE-bolag

22 stiftelse 115 stiftelselagen 115 destinatär 116 permutation

23 KAP. 8 FASTIGHETSRÄTT fast egendom 117 fastighetsbildning 117 fastighetsbildningslagen 117 fastighetstillbehör 117 jordabalken 117 lös egendom 117 plan- och bygglagen 117 äganderätt 117 bostad 118 butikslokal 118 ekonomibyggnad till jordbruk 118 enskifte 118 fabrikslokal 118 laga skifte 118 lämplighetskrav 118 lösöre 118 nybildning 118 ombildning 118 samlingslokal 118 solskifte 118 storskifte 118 datapantbrev 119 fastighetsbestämning 119 fastighetsbildningsmyndigheten 119 lag om vissa gemensamhetsanläggningar 119 tredimensionell fastighetsbildning 119 allmän fastighetstaxering 120 fastighetsbevis

24 fastighetstaxering 120 gravationsbevis 120 inskrivning 120 lantmäteriet 120 förenklad fastighetstaxering 121 köpebrev 121 köpekontrakt 121 köpeskilling 121 rådighetsfel 121 rättsliga fel 121 särskild fastighetstaxering 121 tillträdesdag 121 dolda fel 122 dolda fel försäkring 122 friskrivningsklausul 122 kommunal fastighetsavgift 122 lagfart 122 lagfartsbevis 122 realisationsvinstskatt 122 stämpelskatt 122 undersökningsplikt 122 expropriation 123 expropriationslagen 123 inteckning 123 pantbrev 123 sambolagen 57, 66 ägarhypotek 123 överhypotek 123 fastighetsmäklare 124 fastighetsmäklarlagen

25 förköpslagen 124 förköpsrätt 124 förvärvstillstånd 124 hyresförvärvslagen 124 jordförvärvslagen 124 arrende 125 föräldrabalken 57, 68 god fastighetsmäklarsed 125 hyra 125 nyttjanderätt till fast egendom 125 servitut 125 tomträtt 125 anläggningsarrende 126 avräkning 126 besittningsskydd 126 bostadsarrende 126 bostadsrätt 126 fiskearrende 126 hyresavtal 126 hyreslagen 126 jordbruksarrende 126 lägenhetsarrende 126 ofri grund 126 optionsrätt 126 bruksvärdesprincipen 127 hyresnämnd 127 lag om hyresförhandling 127 överlåtelse av hyresrätten 127 bostadsrättsförening 128 bostadsrättslagen

26 kooperativ hyresrätt 128 lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende 128 lag om kooperativ hyresrätt 128 tidsdelat boende 128 upplåtelse av lägenheten i andra hand 128 officialservitut 129 tomträttsavgäld 129 ägarlägenhet 129 ägarlägenhetsfastighet

27 KAP. 9 ADVOKAT, POLIS, ÅKLAGARE OCH TULL advokat 131 advokatexam 131 god advokatsed 131 Sveriges advokatsamfund 131 Advokatjouren 132 polishögskolan 132 polismyndigheter 132 Rikskriminalpolisen 132 rikspolischefen 132 Rikspolisstyrelsen 132 Statens kriminaltekniska laboratorium 132 Säkerhetspolisen 132 ekoroteln 133 narkotikaroteln 133 Nationella insatsstyrkan 133 närpolisen 133 närpolisområde 133 polisdistrikt 133 polislagen 133 polisområde 133 tekniska roteln 133 utredningsroteln 133 Brottsförebyggande rådet 134 Brå 134 föreläggande av ordningsbot 134 rapporteftergift 134 lag om ordningsvakter 135 ordningslagen

28 ordningsvakt 135 polisdatalagen 135 CEPOL 136 Europol 136 Interpol 136 Schengens informationssystem 136 Schengensamarbetet 136 Eurodac 137 sambandsmän 137 Östersjösamarbetet 137 belastningsregistret 139 lag om belastningsregister 139 lag om misstankeregister 139 misstankeregister 139 polisutbildningsförordningen 139 allmänna kammare 140 EBM 140 rättskedja 140 ungdomsåklagare 140 åklagarkammare 140 internationella åklagarkammare 141 lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 51, 90 nationella åklagarkammare 141 utvecklingscentrum 141 allmänna åklagare 142 chefsåklagare 142 Ekorådet 142 Forensiska rådet 142 mängdbrott 142 Riksåklagare

29 överåklagare 142 gränsskyddsgrupper 143 Tulldatasystem 143 tullkriminal 143 Tullverkets internetdeklaration 143 tullåklagare

30 KAP. 10 PROCESSRÄTTENS GRUNDER civilprocess 145 rättegångsbalken 145 straffprocess 145 avvisa 146 domför 146 ensamdomare 146 forumregeln 146 lagfaren domare 146 mål 146 biträde 147 partsbehörighet 147 processbehörighet 147 produktsäkerhetslagen 51, 96 rättegångsfullmakt 147 talerätt 147 tolk 147 polisen 16, 132 tystnadsplikt 148 dispositionsprincipen 149 förhandlingsprincipen 149 kontradiktionsprincipen 149 officialprincipen 149 omedelbarhetsprincipen 149 processprincip 149 koncentrationsprincipen 150 muntlighetsprincipen 150 domare 151 domared

31 juristdomare 151 bevisbörda 152 bevisning i allmänhet 152 domarjäv 152 säkerhetskontroll 152 bevismedel 153 vittne 154 editionsföreläggande 155 marknadsföringslagen 51, 104 partsförhör 155 sakkunniga 155 skriftlig bevisning 155 bevisning till framtida säkerhet 156 Ekobrottsmyndigheten 16, 140 konkurrenslagen 51, 105 rättegångskostnader 156 Åklagarmyndigheten 16, 140 arvsrätt 78, 79 rättshjälp 157 rättshjälpslagen 157 rättshjälpsavgift 158 Rättshjälpsnämnden 158 rättsskyddsförsäkring 159 Tullverket 16, 143 dom och beslut 160 parts utevaro 160 särskilda rättsmedel 160 testamente 78, 82 tredskodom 160 återvinning

32 KAP. 11 TVISTEMÅL fastställelsetalan 162 fullgörelsetalan 162 förvaltningsprocess 17, 145 käranden 162 saken 162 stämma 162 stämningsansökan 162 svaranden 162 yrkanden 162 förberedande förhandling 163 preklusionsföreläggande 163 stämning 163 svaromål 163 huvudförhandling i tvistemål 164 plädering 165 sakframställning 165 dom i tvistemål 166 exekution 166 huvudförhandling i förenklad form 166 negativ rättskraft 167 positiv rättskraft 167 rättskraft 167 överklagande 167 lag om skiljeförfarande 168 missnöjesanmälan 168 personuppgiftslagen 33, 135 skiljeavtal 168 skiljedom 168 skiljeförfarande

33 skiljeklausul 168 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 168 betalningsföreläggande 169 exekutionstitel 169 förenklat skiljeförfarande 169 skiljemål 169 summarisk process 169 särskild handräckning 169 vanlig handräckning 169 föreläggande 170 lag om betalningsföreläggande och handräckning 170 tillgångsundersökning 170 enskild grupptalan 171 grupprättegång 171 grupptalan 171 lag om grupprättgång 171 mål om mindre värden 171 offentlig grupptalan 171 organisationstalan 171 ackord 172 insolvent 172 konkurs 172 obestånd 172 offentligt ackord 172 underhandsackord 172 beneficium 173 förmånsrätt 173 konkursbo 173 konkursförvaltare 173 likvidation

34 lönegarantilagen 173 medbestämmandelagen 173 bouppteckning vid konkurs 174 gåva vid konkurs 174 näringsförbud 174 slutredovisning 174 utdelningsförslag 174 utdelningsprocent 174 avtalsfrihet 87, 88 betalningsplan 175 lag om näringsförbud 175 skuldsanering 175 skuldsaneringslagen 175 skuldsaneringsförordningen 176 företagsrekonstruktion 177 lag om företagsrekonstruktion 177 rekonstruktionsplan 177 rekonstruktör

35 KAP. 12 BROTTMÅL enskilt åtal 178 föra talan 178 målsägandebrott 178 partshabilitet 31, 147 enskilt anspråk, 179 misstänkte 179 målsägandebiträde 179 målsäganden 179 processhabilitet 32, 147 stödperson 179 tilltalad 179 åklagare i brottmål 179 offentlig försvarare 180 privat försvarare 180 lekmannadomare 181 protokollförare 181 samordnande ungdomsåklagare 181 åhörare 181 anhållan 182 flyktfara 182 gripande 182 häktning 182 kollusionsfara 182 recidivfara 182 häktningsframställan 183 häktningsförhandling 183 omhäktningsförhandling 183 anmälningsskyldighet

36 beslag 184 förverkande 184 husrannsakan 184 häkte 184 reseförbud 184 tas i förvar 184 arrest 185 hemlig kameraövervakning 185 hemlig teleavlyssning 185 hemlig teleövervakning 185 kvarstad 185 personella tvångsmedel 185 reella tvångsmedlen. 185 transportmedel på plats 185 fingeravtryck 186 fotografi 186 konsumentköplagen 92, 94 kroppsbesiktning 186 kroppsvisitation 186 lag om utlämning för brott 186 utlämning 186 förundersökning i brottmål 187 förhör under förundersökning 188 förhörsberättelse 188 förhörsvittne 188 förundersökningsprotokoll 189 konfrontation 189 lag om rättsintyg i anledning av brott 189 rekonstruktion 189 vallning

37 åtal 189 åtalsunderlåtelse 189 gärningsbeskrivning 190 stämning i brottmål 190 summarisk brottsbeivran 190 särskild åtalsprövning 190 brottsrubricering 191 huvudförhandling i brottmål 191 rättegångsförseelse 191 friande dom 192 fällande dom 192 dom i brottmål 193 dom i förenklad form 193 domskäl 193 domslut 193 fullföljdshänvisning 193 godtrosförvärv 88, 106 lag om rättspsykiatrisk undersökning 194 nöjdförklaring 194 rättspsykiatrisk undersökning 194 lag om särskild personutredning i brottmål 195 ärenden 49, 146 Brottsofferfonden 196 Brottsoffermyndigheten 196 brottsskadeersättning 196 brottsskadelagen

38 KAP. 13 FÖRVALTNINGSMÅL förvaltningsprocesslagen 197 initialstadiet 197 lag om allmänna förvaltningsdomstolar 197 rättsskipning 197 sakprövningsförutsättningarna 197 anmälan i förvaltningsmål 198 ansökan i förvaltningsmål 198 avgörandestadiet 198 beredningsstadiet 198 besvär i förvaltningsmål 198 tvåpartsmål 198 underställning 198 vandelsprövning 198 verkställighetsstadiet 198 delgivning i förvaltningsmål 199 beslut och dom i förvaltningsmål 200 protokollförordningen 200 föredragning 201 nöjdförklaring i förvaltningsmål 201O överklagande i förvaltningsmål 202 extraordinär dispens 203 prejudikatdispens 203 resning i förvaltningsmål

39 KAP. 14 BROTTET (STRAFFRÄTT) brott, allmänt om 204 oaktsamt 205 uppsåt 205 vårdslöst 205 avsiktsuppsåt 206 direkt uppsåt 206 eventuellt uppsåt 206 indirekt uppsåt 206 insiktsuppsåt 206 likgiltighetsuppsåt 206 underlåtenhet 206 förmans befallning 207 nödvärn och nöd 207 nödvärnsrätt 207 samtycke 207 anstiftan 208 faktisk villfarelse 208 förberedelse till brott 208 försök till brott 208 medhjälp 208 medverkan till brott 208 rättsvillfarelse 208 stämpling 208 villfarelse 208 barnmisshandel 209 bilbrott 209 bostadsinbrott 209 butiksstöld

40 dödligt våld 209 ekonomiska brott 209 hatbrott 209 brott mot allmänheten 210 brott mot person 210 brott mot staten 210 brottsbeskrivning 210 förmögenhetsbrott 210 hedersvåld 210 knivbrott 210 konsumentombudsmannen 102, 108 narkotikabrott 210 nyttjanderätt 93, 117 olaglig fildelning 210 sexualbrott 210 trafikbrott 210 arbetsmiljöbrott 211 barnadråp 211 dråp 211 framkallande av fara för annan 211 grov misshandel 211 misshandel 211 mord 211 Rättshjälpsmyndigheten 53, 158 vållande till annans död 211 vållande till kroppsskada eller sjukdom 211 grov fridskränkning 212 grov kvinnofridskränkning 212 människohandel 212 människorov

41 ofredande 212 olaga frihetsberövande 212 olaga hot 212 olaga intrång 212 olaga tvång 212 brytande av post- och telehemlighet 213 dataintrång 213 förolämpning 213 förolämpningsbrott 213 förtal 213 förtalsbrott 213 grovt förtal 213 intrång i förvar 213 olovlig avlyssning 213 för samlag med syskon 214 grov våldtäkt 214 grovt koppleri 214 grovt sexuellt utnyttjande 214 grovt sexuellt övergrepp mot barn 214 grovt utnyttjande av barn för sexuell posering 214 grovt våldtäkt mot barn 214 kontakt med barn i sexuellt syfte 214 koppleri 214 köp av sexuell handling 214 köp av sexuell handling av barn 214 samlag med avkomling 214 sexuellt ofredande 214 sexuellt tvång 214 sexuellt utnyttjande av barn 214 sexuellt övergrepp mot barn

42 utnyttjande av barn för sexuell posering 214 våldtäkt 214 våldtäkt mot barn 214 egenmäktighet med barn 215 förvanskande av familjeställning 215 olovligt ingående av äktenskap 215 olovligt partnerskap 215 otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn 215 tvegifte 215 bedrägeri 216 bedrägligt beteende 216 egenmäktigt förfarande 216 grov stöld 216 grovt bedrägeri 216 grovt rån 216 olovlig avledning av värmeenergi 216 olovlig kraftavledning 216 rån 216 självtäkt 216 snatteri 216 stöld 216 subventionsmissbruk 216 tillgrepp av fortskaffningsmedel 216 utpressning 216 förskingring. 217 grov förskingring 217 häleri 217 häleriförseelse 217 ockerpantning 217 olovligt förfogande

43 oredligt förfarande 217 penninghäleri 217 penninghäleriförseelse 217 svindleri 217 undandräkt 217 behörighetsmissbruk 218 bokföringsbrott 218 fyndförseelse 218 försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 218 grov oredlighet mot borgenär 218 olovligt brukande 218 oredlighet mot borgenär 218 otillbörligt gynnande av borgenär 218 trolöshet mot huvudman 218 vårdslöshet mot borgenärer 218 allmänfarlig ödeläggelse 219 grov mordbrand 219 grov skadegörelse 219 mordbrand 219 sabotage 219 skadegörelse 219 tagande av olovlig väg 219 allmänfarlig vårdslöshet 220 flygplatssabotage 220 förgöring 220 kapning 220 Sjö- eller luftfartssabotage 220 spridande av gift eller smitta 220 underlåtenhet att avvärja allmän fara 220 urkundsförfalskning

44 vårdslöshet med gift och smittämnen 220 förfalskning av fast märke 221 förvanskning av urkund 221 grov urkundsförfalskning 221 legalitetsprincipen 17, 204 märkesförfalskning 221 olaga spridning av efterbildning 221 osann utsaga inför nordisk eller en internationell domstol 221 ovarsam utsaga 221 penningförfalskning 221 signaturförfalskning 221 undertryckande av urkund 221 bevisförvanskning 222 brukande av osann urkund 222 falsk tillvitelse 222 falskt angivelse 222 falskt åtal 222 förnekande av underskrift 222 missbruk av urkund 222 obefogad angivelse 222 obefogat åtal 222 osann försäkran 222 osant intygande 222 underlåtenhet att avvärja rättsfel 222 vårdslös försäkran 222 vårdslös tillvitelse 222 barnpornografibrott 223 brott mot griftefrid 223 grovt barnpornografibrott 223 hets mot folkgrupp

45 myteri 223 ohörsamhet mot ordningsmakten. 223 olaga diskriminering 223 olaga våldsskildring 223 störande av förrättning eller av allmän sammankomst 223 upplopp 223 uppvigling 223 våldsamt upplopp 223 djurplågeri 224 dobbleri 224 falskt larm 224 förargelseväckande beteende 224 förledande av ungdom 224 grovt dobbleri 224 missbruk av larmanordning 224 otillåten utlämning av teknisk upptagning 224 otillåtet förfarande med pornografisk bild 224 våld eller hot om våld mot tjänsteman 224 bestickning 225 brott mot rösthemlighet 225 främjande av flykt 225 föregivande av allmän ställning 225 förgripelse mot tjänsteman 225 hindrande av förrättning 225 högmålsbrotten 225 otillbörlig belöning 225 otillbörligt verkande vid röstning 225 skyddande av brottsling 225 uppror 225 våldsamt motstånd

46 väpnat hot mot laglig ordning 225 övergrepp i rättssak 225 överträdelse av myndighets bud 225 brott mot medborgerlig frihet 226 mutbrott 226 olovlig kårverksamhet 226 svikande av försvarsplikt 226 tjänstefel 226 brott mot tystnadsplikt 227 brottmål 49, 178 grovt skattebrott 227 LUL 180 LVM-mål 47 skatteavdragsbrott 227 skattebrott 227 skatteförseelse 227 specialstraffrätt 227 vårdslös skatteuppgift 227 försvårande av skattekontroll 228 grov vårdslöshet i trafik 228 grovt rattfylleri 228 offentlighetsprincipen 35, 43, 150 olovlig körning 228 rattfylleri 228 skatteredovisningsbrott 228 smitning 228 vårdslös skatteredovisning 228 vårdslöshet i trafik 228 grovt narkotikabrott 229 lag om straff för smuggling 229 olovlig befattning med narkotikaprekursorer

47 vårdslöshet med narkotika 229 bidragsbrott 230 terroristbrott 230 vårdslöst bidragsbrott

48 KAP. 15 STRAFFET (STRAFFRÄTT) OCH KRIMINALVÅRDEN straffteori 232 brottskonkurrens 233 böter 233 fängelse 233 påföljdseftergift 233 skyddstillsyn 233 straffbarhet 233 strafflatitud 233 straffmätning 233 straffskala 233 straffvärde 233 villkorlig dom 233 överlämnande till särskild vård 233 lag om verkställighet av sluten ungdomsvård 235 bötesverkställighetslagen 236 dagsböter 236 normerade böter 236 penningböter 236 uppbörd 236 vite 236 lag om omvandling av fängelse på livstid 237 övervakning 237 ungdomshem 239 åverkan 20, 219 panträtt 117, 123 RPU 240 rättspsykiatrisk tvångsvård 240 vård av missbrukare i vissa fall

49 intensivövervakning med elektronisk kontroll 241 IÖV 241 IÖV-utsluss 241 särskild utskrivningsprövning 241 företagsbot 242 medling vid brott 242 sakkonfiskation 242 värdekonfiskation 242 avvisning 243 utlänningslagen 243 utvisning 243 ideell skada 244 lag om straff för terroristbrott 244 lag om särskild utlänningskontroll 244 skadeståndsrätt 244 brottskadelagen 245 personskada 245 ren förmögenhetsskada 245 sakskada 245 skadeståndslagen 245 frivårdskontor 246 kriminalvårdsnämnden 247 häkten i kriminalvården 248 anstalt fängelse 249 kriminalvårdare 249 lag om kriminalvård i anstalt 249 normalpermission 250 särskild permission 250 frivården 251 slutna anstalter

50 säkerhetsklassificering 251 öppna anstalter 251 Kriminalvården 16, 246 syn 126, 155 kreditköp 90, 99, 100 ocker 92, 217 Statens institutionsstyrelse 77, 240 nämndemän 146, 181 mened 155, 221 osann partsutsaga 155, 221 brottspreskription 195, 233 åtalspreskription 195, 233 övervakningsnämnden 237, års lag 21 50

BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN

BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN AV MAGNUS ULVÄNG SANDRA FRIBERG NILS JAREBORG PETTER ASP IUSTUS FÖRLAG Innehåll Förord 5 Förkortningar 13 1 Inledning 17 2 Allmänfarliga brott 2.1 Inledning 19 2.2 Mordbrand

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål; beslutade den

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

B B

B B må 2014-10-06 09:00-09:30 Huvudförhandling B 11146-14 stöld B 11582-14 må 2014-10-06 09:00-09:30 Huvudförhandling B 1061-14 narkotikabrott B 11580-14 må 2014-10-06 09:00-09:45 Sammanträde B 797-14 undanröjande

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010

Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010 1 StudiefrågortillJuridikförtolkar2010 JennieFors Kapitel1Juridik 1 Avvilkatvåledbestårenrättsregel? Geexempel. 2 Vadärettlandsrättsordning? 3 Vadinnebärdetattenstatärensk rättsstat? 4 VilkenärskillnadenmellanEU

Läs mer

olovlig körning fordran fordran fordran umgänge med barn misshandel våldtäkt mot barn m.m.

olovlig körning fordran fordran fordran umgänge med barn misshandel våldtäkt mot barn m.m. må 2014-03-03 09:00-09:45 B 12934-13 olovlig körning må 2014-03-03 09:00-10:00 B 12577-13 narkotikabrott må 2014-03-03 09:00-11:00 Fortsatt muntlig förb T 7445-13 må 2014-03-03 09:00-11:00 B 13955-13 narkotikabrott,

Läs mer

snatteri narkotikabrott misshandel misshandel stöld äktenskapsskillnad bevisupptagning åt utländsk domstol vårdnad

snatteri narkotikabrott misshandel misshandel stöld äktenskapsskillnad bevisupptagning åt utländsk domstol vårdnad må 09:00-09:45 Huvudförhandling B 10927-14 snatteri må 09:00-09:45 Huvudförhandling B 4287-15 grovt rattfylleri må 09:00-10:00 Huvudförhandling B 3859-15 narkotikabrott må 09:00-10:30 Huvudförhandling

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal :00-09:45 Huvudförhandling B rattfylleri, olovlig körning (grovtbrott), brukande av falsk

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal :00-09:45 Huvudförhandling B rattfylleri, olovlig körning (grovtbrott), brukande av falsk Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal 2014-09-15 09:00-09:45 Huvudförhandling B 4300-14 rattfylleri, olovlig körning (grovtbrott), brukande av falsk urkund Sal 31 2014-09-15 09:00-10:00 Huvudförhandling

Läs mer

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran ti 01-okt 09:00-09:30 Huvudförhandling B 11315-13 olovlig körning ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 8943-13 försök till stöld ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 9672-13 olovlig körning ti

Läs mer

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen Innehàll Fòrord 3 Familjeratt Àktenskapsbalken 10 Lag om sambors gemensamma hem 22 Lag om homosexuella

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri,

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, hot mot tjänsteman Sal 34 må 2015-05-18 09:00-11:00

Läs mer

Föhandlingar Göteborgs tingsrätt, listan skapades

Föhandlingar Göteborgs tingsrätt, listan skapades må 27-mar 08:45-10:45 Muntlig förberedelse T 12367-16 fordran Sal 17 må 27-mar 08:45-11:45 Huvudförhandling T 4790-16 vårdnad m m Sal 15 må 27-mar 08:45-12:00 Fortsatt muntlig förb T 9548-16 umgänge med

Läs mer

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 11, mars 2017

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 11, mars 2017 må 13-mar 08:45-10:15 Huvudförhandling B 16206-16 framkallande av fara för annan Sal 13 må 13-mar 08:45-10:45 Muntlig förberedelse T 13783-15 äktenskapsskillnad m.m. Sal 16 må 13-mar 08:45-10:45 Muntlig

Läs mer

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 12, mars 2017

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 12, mars 2017 må 2017-03-20 08:45-09:15 Huvudförhandling B 440-17 stöld Sal 13 må 2017-03-20 09:00-10:00 Huvudförhandling B 180-17 överträdelse av kontaktförbud Sal 27 må 2017-03-20 09:00-10:30 Muntlig förberedelse

Läs mer

Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken Lokal

Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken Lokal ti 2017-05-02 08:45-10:45 Huvudförhandling ti 2017-05-02 09:00-10:30 Huvudförhandling ti 2017-05-02 09:00-11:00 Huvudförhandling B 836-17 B 4830-16 B 5372-15 olovlig försäljning av alkoholdrycker Sal 13

Läs mer

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 50, december 2016

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 50, december 2016 må 12-dec 08:45-09:30 Bevisupptagning B 14087-16 rån m.m. Sal 11 må 12-dec 08:45-10:45 Muntlig förberedelse T 8149-15 vårdnad om barn Sal 17 må 12-dec 08:45-10:45 Muntlig förberedelse T 12238-16 vårdnad

Läs mer

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 2724-13 snatteri, våldsamt motstånd Sal

Läs mer

Datum Tid Saken Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B ofredande m.m. Sal 32 må :00-10:30

Datum Tid Saken Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B ofredande m.m. Sal 32 må :00-10:30 Datum Tid Saken Målnummer Saken Lokal må 2017-04-03 09:00-10:30 Huvudförhandling B 11983-16 ofredande m.m. Sal 32 må 2017-04-03 09:00-10:30 Huvudförhandling B 14810-16 narkotikabrott, ringa Sal 12 må 2017-04-03

Läs mer

B B

B B må 2015-04-27 09:00-09:30 B 3094-15 rattfylleri må 2015-04-27 09:00-09:45 B 12558-14 bedrägligt beteende. må 2015-04-27 09:00-10:15 B 13050-14 våld mot tjänsteman må 2015-04-27 09:00-10:15 B 14861-14 skadegörelse

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål; ÅFS 2014:1

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-05 09:00-09:15 Konkursförhandling K 4279-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-05 09:00-09:30 Huvudförhandling B 7219-13 narkotikabrott (ringa brott) Sal

Läs mer

Listan är preliminär. Observera att förhandlingar kan ställas in och tillkomma med kort varsel.

Listan är preliminär. Observera att förhandlingar kan ställas in och tillkomma med kort varsel. må 2017-04-24 09:00-09:30 Huvudförhandling B 2747-17 grovt rattfylleri må 2017-04-24 09:00-09:30 Häktningsförhandling B 4774-17 grov smuggling må 2017-04-24 09:00-09:45 Huvudförhandling B 3744-16 brott

Läs mer

Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09

Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09 Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09 09:00-10:30 Muntlig förberedelse FT 11469-14 fordran/kontrollavgift

Läs mer

Dag Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken må :30-16:00 Huvudförhandling B

Dag Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken må :30-16:00 Huvudförhandling B må 2014-06-02 08:30-16:00 Huvudförhandling B 3336-14 grovt bedrägeri, stöld, olovlig körning må 2014-06-02 09:00-09:30 Huvudförhandling B 5148-14 narkotikabrott må 2014-06-02 09:00-09:30 Huvudförhandling

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B barnpornografibrott Sal 31 må :00-12:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B barnpornografibrott Sal 31 må :00-12:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2017-02-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17470-14 barnpornografibrott Sal 31 må 2017-02-13 09:00-12:00 Huvudförhandling FT 10071-16 fordran Sal 6 må 2017-02-13

Läs mer

T T T T

T T T T må 2015-04-20 09:00-09:30 B 3048-15 narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-20 09:00-09:45 B 899-15 snatteri må 2015-04-20 09:00-10:00 B 3767-15 olaga hot må 2015-04-20 09:00-10:30 B 11486-14 våld mot

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld, narkotikabrott (ringa brott) må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld, narkotikabrott (ringa brott) må Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-11-23 09:00-09:45 Huvudförhandling B 11450-15 stöld, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-11-23 09:00-11:00 Fortsatt muntlig förberedelse T 8760-15 vårdnad,

Läs mer

olovlig körning (grovt brott) m.m må :00-09:30 Huvudförhandling B

olovlig körning (grovt brott) m.m må :00-09:30 Huvudförhandling B må 2015-03-16 09:00-09:30 Huvudförhandling B 818-15 olovlig körning (grovt brott) m.m må 2015-03-16 09:00-09:30 Huvudförhandling B 1224-15 olovlig körning må 2015-03-16 09:00-10:00 Huvudförhandling B 16875-14

Läs mer

Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken Lokal må :00-10:00 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 11 må :00-11:00

Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken Lokal må :00-10:00 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 11 må :00-11:00 Datum Tid Mötestyp Målnummer Saken Lokal må 2016-10-10 09:00-10:00 Huvudförhandling B 11699-16 narkotikabrott Sal 11 må 2016-10-10 09:00-11:00 Sammanträde Ä 6820-16 anordnande av förvaltarskap Sal 13 må

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Muntlig förberedelse FT fordran/kontrollavgift vid olovlig parkering må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Muntlig förberedelse FT fordran/kontrollavgift vid olovlig parkering må Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-27 09:00-10:30 Muntlig förberedelse FT 9384-14 fordran/kontrollavgift vid olovlig parkering må 2014-10-27 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 4257-14 fordran

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Sammanträde Ä anordnande av förvaltarskap, skyndsam må :00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Sammanträde Ä anordnande av förvaltarskap, skyndsam må :00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-08 09:00-10:30 Sammanträde Ä 1026-15 anordnande av förvaltarskap, skyndsam må 2015-06-08 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 14375-14 försäkringsersättning

Läs mer

B B B B B B

B B B B B B 09:00-09:30 B 16353-16 olovlig körning 09:00-10:00 B 13685-15 misshandel 09:00-10:30 B 14906-16 våld mot tjänsteman 09:00-11:00 B 5189-15 misshandel 09:00-12:00 B 5993-16 misshandel m.m. 09:00-14:00 B

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :15-16:30 Huvudförhandling T fordran, hävning av köp må :00-11:00 Muntlig

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :15-16:30 Huvudförhandling T fordran, hävning av köp må :00-11:00 Muntlig Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-25 08:15-16:30 Huvudförhandling T 15491-13 fordran, hävning av köp må 2015-05-25 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 11346-14 barns boende må 2015-05-25 09:00-11:00

Läs mer

Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B snatteri

Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B snatteri Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B 15833-12 snatteri må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B 8340-13 rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott må 04-nov 09:00-09:30

Läs mer

DATUM TID MÖTE MÅLNUMMER SAKEN LOKAL må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld Sal 34 må :00-10:00 Huvudförhandling B

DATUM TID MÖTE MÅLNUMMER SAKEN LOKAL må :00-09:45 Huvudförhandling B stöld Sal 34 må :00-10:00 Huvudförhandling B DATUM TID MÖTE MÅLNUMMER SAKEN LOKAL må 2016-10-24 09:00-09:45 Huvudförhandling B 13155-16 stöld Sal 34 må 2016-10-24 09:00-10:00 Huvudförhandling B 9032-16 snatteri, sexuellt ofredande Sal 26 må 2016-10-24

Läs mer

grov vårdslöshet i trafik rattfylleri fordran

grov vårdslöshet i trafik rattfylleri fordran må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 9922-13 grov vårdslöshet i trafik må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 13467-13 olovligt anskaffande av alkoholdrycker må 2014-05-26 09:00-10:30 Huvudförhandling

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-08-24 09:00-10:30 Huvudförhandling B 5212-15 misshandel Sal 26 må 2015-08-24 09:00-10:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-08-24 09:00-10:30 Huvudförhandling B 5212-15 misshandel Sal 26 må 2015-08-24 09:00-10:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-08-24 09:00-10:30 Huvudförhandling B 5212-15 misshandel Sal 26 må 2015-08-24 09:00-10:45 Huvudförhandling B 16797-14 misshandel Sal 31 må 2015-08-24 09:00-11:00

Läs mer

må :30-16:00 Huvudförhandling B grovt bokföringsbrott må :00-15:30 Muntlig förberedelse T

må :30-16:00 Huvudförhandling B grovt bokföringsbrott må :00-15:30 Muntlig förberedelse T må 2014-02-17 09:30-16:00 Huvudförhandling B 2808-13 grovt bokföringsbrott må 2014-02-17 13:00-15:30 Muntlig förberedelse T 8094-13 äktenskapsskillnad m m må 2014-02-17 09:00-14:00 Huvudförhandling B 15992-13

Läs mer

Listan är preliminär. Observera att förhandlingar kan ställas in och tillkomma med kort varsel.

Listan är preliminär. Observera att förhandlingar kan ställas in och tillkomma med kort varsel. ti 2017-05-02 09:00-09:30 Huvudförhandling B 3301-17 stöld ti 2017-05-02 09:00-10:00 Huvudförhandling B 14338-16 narkotikabrott (ringa brott) ti 2017-05-02 09:00-10:30 Huvudförhandling B 2726-17 vapenbrott

Läs mer

Dag Datum Tid Typ av förhandling Målnummer Saken må :00-10:30 Huvudförhandling B Misshandel må :00-10:45

Dag Datum Tid Typ av förhandling Målnummer Saken må :00-10:30 Huvudförhandling B Misshandel må :00-10:45 må 2015-08-31 09:00-10:30 Huvudförhandling B 274-15 Misshandel må 2015-08-31 09:00-10:45 Huvudförhandling B 3221-15 misshandel må 2015-08-31 09:00-11:00 Huvudförhandling B 1727-15 narkotikabrott må 2015-08-31

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:45 må 2016-03-07 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1174-16 ansökan om konkurs Sal 22 må 2016-03-07 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16445-15 narkotikabrott (ringa brott) Sal 32 må 2016-03-07 09:00-10:30 Fortsatt

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B olovlig körning (grovt brott) Sal 16 må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B olovlig körning (grovt brott) Sal 16 må Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2016-01-18 09:00-09:45 Huvudförhandling B 12773-15 olovlig körning (grovt brott) Sal 16 må 2016-01-18 09:00-10:00 Huvudförhandling B 9906-15 rattfylleri m.m. Sal

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-11:00 Muntlig förberedelse T äktenskapsskillnad m.m. Sal 20 må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-11:00 Muntlig förberedelse T äktenskapsskillnad m.m. Sal 20 må må 2016-03-14 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 7986-15 äktenskapsskillnad m.m. Sal 20 må 2016-03-14 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 15797-15 vårdnad m.m. Sal 30 må 2016-03-14 09:00-11:00 Huvudförhandling

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:30 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:30 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2017-04-24 09:00-09:30 Konkursförhandling K 3361-17 ansökan om konkurs Sal 22 må 2017-04-24 09:00-10:00 Huvudförhandling B 14249-16 rattfylleri m.m. Sal 11 må 2017-04-24

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Huvudförhandling B 197-15 misshandel Sal 31 må 2015-04-20 09:00-11:15

Läs mer

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi CIVILIOT Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell Under medverkan av Tore Sigeman Artonde upplagan Liber Ekonomi Innehåll Förkortningar 13 Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 17 1.1 Rättsordningens

Läs mer

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Del 1 Realia Provnummer: Tolkspråk: Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 26 må :00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B narkotikabrott Sal 26 må :00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2016-09-19 09:00-09:45 Huvudförhandling B 10805-16 narkotikabrott Sal 26 må 2016-09-19 09:00-10:00 Huvudförhandling B 8235-16 narkotikabrott (ringa brott) Sal 28

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:00 Huvudförhandling B brott mot trafikförordningen Sal 11 må

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:00 Huvudförhandling B brott mot trafikförordningen Sal 11 må Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2016-11-21 09:00-10:00 Huvudförhandling B 10514-16 brott mot trafikförordningen Sal 11 må 2016-11-21 09:00-10:30 Huvudförhandling B 14475-16 misshandel Sal 16 må

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B rattfylleri m.m. må :00-09:45 Huvudförhandling

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:45 Huvudförhandling B rattfylleri m.m. må :00-09:45 Huvudförhandling Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-11-09 09:00-09:45 Huvudförhandling B 8903-15 rattfylleri m.m. må 2015-11-09 09:00-09:45 Huvudförhandling B 7120-15 stöld må 2015-11-09 09:00-11:00 Muntlig förberedelse

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :30-16:30 Huvudförhandling B grovt penningtvättsbrott (kvarstad), bedrägeri, grovt

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :30-16:30 Huvudförhandling B grovt penningtvättsbrott (kvarstad), bedrägeri, grovt Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-03-16 08:30-16:30 Huvudförhandling B 14274-14 grovt penningtvättsbrott (kvarstad), bedrägeri, grovt brott m.m. Sal 5 må 2015-03-16 09:00-09:45 Huvudförhandling

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Borgenärssammanträde Ä 8311-15 företagsrekonstruktion - rekonstruktör:

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Vad är juridik? Inledning. Introduktion I och II. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Rättsregler normer

Vad är juridik? Inledning. Introduktion I och II. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Rättsregler normer Introduktion I och II Grundläggande juridik Civilrätt Vad är juridik? Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning

Läs mer

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet. Marie Skåninger (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet. Marie Skåninger (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 december 2015 Morgan Johansson Marie Skåninger (Justitiedepartementet)

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti :00-09:05 Edgångssammanträde K konkurs - förvaltare: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti :00-09:05 Edgångssammanträde K konkurs - förvaltare: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti 2017-04-18 09:00-09:05 Edgångssammanträde K 12976-16 konkurs - förvaltare: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB Sal 21 ti 2017-04-18 09:00-09:10 Edgångssammanträde

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-11:00 Huvudförhandling B stöld Sal 16 må :00-11:00 Muntlig

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-11:00 Huvudförhandling B stöld Sal 16 må :00-11:00 Muntlig Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2016-01-25 09:00-11:00 Huvudförhandling B 17507-14 stöld Sal 16 må 2016-01-25 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 8431-15 regress Sal 20 må 2016-01-25 09:00-11:00

Läs mer

Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott

Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott VERSION 6.2 REVIDERAD 23 JANUARI 2009 2009-01-23 82 Brottskoder i nummerordning 0303 Försök till mord eller dråp utan användning av skjutvapen

Läs mer

CIVILRAT. Agell & Malmström. Liber. Christina Ramberg. Under medverkan av Tore Sigeman. 21 upplagan

CIVILRAT. Agell & Malmström. Liber. Christina Ramberg. Under medverkan av Tore Sigeman. 21 upplagan CIVILRAT Agell & Malmström Christina Ramberg Under medverkan av Tore Sigeman 21 upplagan Liber Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 23 1.1 Rättsordningens begrepp och indelning 23 1.1.1 Rättsreglerna

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-01 09:00-09:15 Konkursförhandling K 2417-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-06-01 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 17244-14 fordran må 2015-06-01 09:00-11:00

Läs mer

Dag Datum Tid Måltyp Målnummer Saken

Dag Datum Tid Måltyp Målnummer Saken må 2014-04-14 09:00-09:45 Huvudförhandling B 15178-13 narkotikabrott må 2014-04-14 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 15550-13 umgänge med barn må 2014-04-14 09:00-11:00 Huvudförhandling B 17681-13 anstiftan

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-15 09:00-10:00 Huvudförhandling B 1758-15 snatteri Sal 26 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig förberedelse FT 4110-15 Sal 27 må 2015-06-15 09:00-11:00 Muntlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1419 Utkom från trycket den 9 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

SCHEMA. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Sida 1(6) Kristianstads tingsrätt 25 januari - 10 februari Omfattade enheter: Kristianstads tingsrätt

SCHEMA. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Sida 1(6) Kristianstads tingsrätt 25 januari - 10 februari Omfattade enheter: Kristianstads tingsrätt TINGSRÄTT Sida 1(6) Omfattade enheter: s tingsrätt Onsdag 25 januari 2017 SCHEMA s tingsrätt 25 januari - 10 februari 2017 kl. 09.00-10.00 kl. 10.00-11.00 kl. 11.00-12.00 kl. 13.00-15.30 kl. 15.30-16.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-10-13 09:00-09:15 Konkursförhandling K 11846-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-10-13 09:00-11:00 Muntlig förberedelse FT 9544-14 fordran Sal 36 må 2014-10-13

Läs mer

Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm, Göteborg och Malmö Stockholm, Göteborg och Malmö Samtliga personer som fått dagsböter i ett strafföreläggande under två veckor 2008. De personer vars inkomst inte gått att kontrollera har plockats bort ur undersökningen.

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17071-14 otillåten taxitrafik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); SFS 2014:633 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod

Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod Socionomer VT 13 Peter.lillieh@kau.se Upplägget: Rättsvetenskapens och juridikens roll i sociala arbete Offentligrätt och civilrätt Författningar

Läs mer

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2010-2005

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2010-2005 SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2010 - antal brott per år 3564 3654 3369 3359 3 183 3 751 MISSHANDELSBROTT Misshandelsbrott totalt per år 274 258 207 229 271 192 303 Försök till mord

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B ofredande må :00-11:00 Muntlig förberedelse T

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Huvudförhandling B ofredande må :00-11:00 Muntlig förberedelse T Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-09-14 09:00-10:30 Huvudförhandling B 4606-15 ofredande må 2015-09-14 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 5996-15 fastställande av ersättningsskyldighet må 2015-09-14

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti :00-09:10 Edgångssammanträde K konkurs - förvaltare: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti :00-09:10 Edgångssammanträde K konkurs - förvaltare: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal ti 2017-05-02 09:00-09:10 Edgångssammanträde K 3060-17 konkurs - förvaltare: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB Sal 23 ti 2017-05-02 09:00-09:10 Edgångssammanträde K

Läs mer

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner Straffprocessrätt En översiktlig introduktion Föreläsning av Eric Bylander den 17 februari 2014 Föreläsningens huvudteman Processrätten definierad Processens funktioner Straffprocessens särdrag Central

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Muntlig förberedelse T fordran Sal 14 må :00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Muntlig förberedelse T fordran Sal 14 må :00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2017-05-15 09:00-10:30 Muntlig förberedelse T 16389-16 fordran Sal 14 må 2017-05-15 09:00-11:00 Huvudförhandling B 1483-17 våld mot tjänsteman Sal 16 må 2017-05-15

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-09:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-04-28 09:00-09:15 Konkursförhandling K 3859-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-04-28 09:00-09:30 Huvudförhandling B 3182-14 stöld Sal 18 må 2014-04-28 09:00-11:00

Läs mer