Dagens föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens föreläsningar"

Transkript

1 Webuppgift

2 Dagens föreläsningar HTTP och hur kontakten sker mellan klient och server. Apache-servern HTML. Exekvera Pythonscript. Formulär. Model-View-Controller på webben. CSS. Presentation av uppgiften. ORM och Zope. Django.

3 Lagerdesign för webbkommunikation Tre lager (förenklat). Klient och server kommunicerar via protokollet HTTP, HyperText Transfer Protocol. HTTP är tillståndslöst, varje förfrågan behandlas separat.

4 Ställa in Apache för Python Då WAMP installeras väljs en mapp som är rotkatalog för servern. Standardinställningen är {sökväg till WAMP}\ www till exempel c:\program\wamp\www. För att testa servern anges adressen localhost i en webbläsare.

5 Skapa en statisk sida. HTML-koden sparas som test01.html i mappen www\ python. Adressen blir därmed

6 Skapa ett Pythonscript Pythonkoden sparas som script01.py i mappen www\ python. Adress:

7 Exekvera Pythonscript Om vi inte talar om för Apache att Pythonscript ska exekveras kommer de att visas som vanliga textfiler. Steg 1: Lägg till exekvering av script för rotkatalogen. Steg 2: Tala om att py-filer är exekverbara script. Steg 3: Ange i varje script var python.exe finns

8 Steg 1 <Directory "C:/Program/wamp/www"> # # Possible values for the Options directive are "None", "All", # or any combination of: # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # # The Options directive is both complicated and important. Please see # # for more information. # Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI # # AllowOverride controls what directives may be placed in.htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # Options FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride all # # Controls who can get stuff from this server. # # onlineoffline tag - don't remove Order Deny,Allow Deny from all Allow from </Directory>

9 Steg 2: Lägg till py-filer # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers": # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server # or added with the Action directive (see below) # # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories: # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.) # AddHandler cgi-script.cgi.py </Directory> Därmed är Apache konfigurerat.

10 Felmeddelanden Studera följande kod som innehåller ett fel: #!d:/program/python25/python.exe print "Content-type: text/html\n\n" print "<p>hej</p>" pri print "Hej igen" Då detta exekveras visas allt som genererats fram till felet. Ingen information om felet visas.

11 Skriv ut information Lägg till raden import cgitb; cgitb.enable(). #!d:/program/python25/python.exe import cgitb cgitb.enable() print "Content-type: text/html\n\n" print "<p>hej</p>" pri print "Hej igen"

12 Uppmärkningsspråk Uppmärkningsspråk används för att märka innehållet i en textfil. Märkningen är abstrakt. Man talar om att en text är en rubrik, inte hur rubriken ska se ut. SGML, Standard Generalized Markup Language, är ett metaspråk för uppmärkning. Används inte lika mycket som sina derivat. (1960-talet) XML, extensible Markup Language, är en förenklad variant av SGML som förenklar arbetet att implementera en parser. Därmed mer populärt. XML används som bas för många olika standardformat såsom XHTML, SVG, RSS och SOAP. HTML, HyperText Markup Language, baserades från början på SGML men implementerar inte dess strikta krav på uppmärkningen. (1991)

13 Introduktion till HTML Som vi redan sett består HTML av ett antal "taggar" som beskriver vad texten inuti taggarna är för typ av text. Taggar skrivs <tagnamn> </tagnamn> eller <tagnamn/>. Varje HTML-dokument bör börja med en <html>- tag. Därefter följer en <head>-tag som innehåller metainformation om dokumentet. Sist kommer <body>-taggen som innehåller själva innehållet. HTML skiljer inte på stora och små bokstäver men w3 rekommenderar användandet av små bokstäver.

14 Vanliga taggar <html></html> <head></head> <title></title> <body></body> <p></p> <b></b> <i></i> <a></a> <table></table> <img/> <form></form> HTML-dokument metainformation titel Synliga delen av dokumentet paragraf fetstil kursiv text länk tabell bild formulär

15 Specialtecken Det beror på webservern om man kan använda svenska tecken direkt eller måste ersätta dem med specialtecken. Många fler specialtecken finns. >>> import cgi >>> cgi.escape("<>åäöåäö%&?") '<>\x86\x84\x94\x8f\x8e\x99%&?' Non-breaking space

16 Attribut för taggar Taggar kan ha attribut som anges med namn och värde.

17 Bilder

18 Länkar

19 Formulär Formulär används för att skicka information från klienten till servern. Eftersom HTTP är tillståndslöst måste kommunikationen ske i flera steg. 1)Servern skickar ett formulär till klienten. 2)Användaren fyller i formuläret och klickar på "Skicka in"-knappen. 3)Servern tar emot informationen från formuläret och utför något beroende på innehållet. 4)Oftast skickar servern tillbaka någon form av information som meddelar vad som hänt med informationen.

20 Exempel med formulär Ett formulär innesluts av <form/>-taggen och kan innehålla valfritt antal <input/>-taggar. action-attributet anger vilket script som ska hantera formuläret. method-attributet styr hur informationen skickas till det mottagande scriptet. Varje <input/>-tag har en typ och ett namn. <html> <body> <h1>litet formulärexempel</h1> <p>fyll i vad du heter och vilket år du är född:</p> <form action="handleform01.py" method="get"> <input type="text" name="fullname" /><br/><br/> <input type="text" name="year" /><br/><br/> <input type="submit" value="behandla formulär" /> </form> </body> </html>

21 Formuläret i webbläsaren

22 Hanteraren

23 Layout för strukturerade dokument HTML har taggar som styr innehållets utseende, exempelvis <b> och <i>. Typsnitt kan detaljstyras med <font/> och tabeller kan ges en specifik layout genom attributinställningar. (pre HTML 4) Genom att blanda layout och innehåll bryter vi mot designmodellen Model-View-Controller (MVC). En bättre lösning är att ange layout separerat från HTMLdokumentet.

24 CSS Cascading Style Sheets är ett sätt att definiera en design separat från ett HTMLdokument. Används ofta i kombination.

25 HTML-koden

26 CSS-koden

27 Utan CSS

28 Med CSS

29 Inlämningsuppgiften Uppgiften består i att skapa ett bokningssystem för en tandläkarmottagning. Instruktioner och detaljer kring redovisningen finns på kurshemsidan.

30 Förutsättningar Mottagningen har öppet kl 8-17 måndag till fredag, förutom kl då den är lunchstängd. Varje behandling startar på hel timma och pågår 60 minuter. Det räcker om prototypen kan hantera en enda vecka. Det ska finnas en startsida där patienterna hittar länkar till sidor för olika ändamål. När en patient ska boka en tid bör det finnas en veckoöversikt, där det framgår vilka tider som är lediga. En patient bör kunna få upp en förteckning över sina bokade tider, där det är möjligt att avboka besök vid behov. Tandläkaren ska ha en egen vy av veckoöversikten, där hon kan se alla bokade tider och där patientens namn och typen av behandling (undersökning, lagning, rotfyllning med mera) framgår. I övrigt är uppgiften relativt fri. Tveka inte att experimentera. Det viktiga är att öva programmering, inte få till en optimal bokningstjänst.

31 Val av språk Inlämningsuppgiften nivå 1, får skrivas i Python, PHP, Perl eller Ruby. Nivå 2 får skrivas i Django, Zope, Ruby on Rails eller motsvarande ramverk i något av ovanstående språk. Inga "färdiga" bokningssystem får användas. För andra kombinationer än Python+Django erbjuds tyvärr bara begränsad handledning.

32 Val av lagringsmodell Valet är fritt: Relationsdatabas (MySQL, SQLite). Textfil. Binär fil. pickle/shelve ORM.

33 Objektsdatabaser Relationsdatabaser är bra för stora mängder homogen data. Mindre bra för komplexa, heterogena datamängder. För dessa fall kan objektsdatabaser (ODBMS, Object Database Management Systems) vara en bra lösning.

34 Objektsdatabaser Fördelar: Enkelt att spara objekt från exempelvis Python. Inga extra steg krävs för att spara data från objektorienterade applikationer. Nackdelar: Få standarder. Få verktyg. Inbyggd motsättning mellan OOP:s inkapsling av data och databasers datacentrerade perspektiv. Sämre prestanda än relationsdatabaser.

35 Mappning En hybridlösning är att skapa en mappning mellan objekt i en applikation och tabeller i en relationsdatabas. Klasser motsvaras av tabeller och attribut av kolumner. Denna process kan enkelt automatiseras. Detta har gjorts med stor framgång i exempelvis Zope (Z Object Database) och Active Records i Ruby on Rails.

36 Object publishing Alternativt sätt att hantera server-side scripting. CGI-programmering tenderar att resultera i stort fokus på generering av rätt text att skicka tillbaka till klienten. Object publishing innebär att steget från webbadresser till funktions- och metodanrop automatiseras.

37 Zope Zope är ett web publishing framework. Zope är skrivet i Python. Består av flera komponenter. De viktigaste är: Zope Object Request Broker (Zope ORB) HTML mallar. Separerar logik och layout. Object database. Bygger på samma teknik som shelve, men stöder även bland annat transaktioner och samtidig dataaccess.

38 Zope ORB Agerar mellanhand mellan CGI-världen och Pythons objektvärld. pythonkod

39 Zope ORB översätter URL:er En URL (Uniform Resource Locator) anger hur ett objekt eller en tjänst lokaliseras på Internet. Zope ORB översätter en URL till metodanrop för objekt: Detta översätts av ZORB:en på server till ett Pythonanrop för ett objekt i sökvägen path: mod.obj1.obj2.met_name(arg1=val1,arg2=val2)

40 Zope ORB fortsättning Svaret som skapas av Pythonkoden omformateras av Zope (mha HTML-mallar) till HTML och skickas tillbaka till klienten. Klienten märker ingen skillnad. HTML-kod från statiskt innehåll och dynamiskt innehåll, oavsett om det genereras av Pythonscript via CGI direkt eller via Zope, ser likadant ut då det når klienten.

41 Django och Rails Webbramverk som levereras med en egen webbserver för snabb och enkel utveckling. Kräver få andra programvaror vilket gör det lättinstallerat.

42

43

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Inköpsverktyg för projektet RCMS och ramverket Symfony. Jani Rapo

Inköpsverktyg för projektet RCMS och ramverket Symfony. Jani Rapo Inköpsverktyg för projektet RCMS och ramverket Symfony Jani Rapo Examensarbete Informations- och medieteknik 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07 WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER Kandidatuppsats i Informatik Patrik Hansson Damir Sabanovic VT 2009:KI07 Svensk titel:

Läs mer

Design och implementering av ett webbaserat

Design och implementering av ett webbaserat Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem Dean Maros Johan Norberg EXAMENSARBETE 2005 DATATEKNIK Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem The development

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst?

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? En fallstudie på en värdekodstjänst JAKOB RASMUSSEN Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Hur väljer man ett språk eller ramverk

Läs mer

Styrning av Siemens PLC med Android applikation

Styrning av Siemens PLC med Android applikation Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3029)/1-39/(2013) Styrning av Siemens PLC med Android applikation - En studie om en Android applikation för styrning av Siemens PLC S7-300/1200

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Innehållshanteringssystem för webbsidor

Innehållshanteringssystem för webbsidor Innehållshanteringssystem för webbsidor Joakim Bollström Högskolan på Åland serienummer 24/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation

Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Datavetenskap William Hemmingsson Emil Vieweg Hantering och presentation av mätdata i en webbapplikation Handling and presentation of measurement data in a

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Utveckling av publiceringsverktyg för hantering av webbplatser

Utveckling av publiceringsverktyg för hantering av webbplatser Utveckling av publiceringsverktyg för hantering av webbplatser Jonas Arnklint EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK Utveckling av publiceringsverktyg för hantering av webbplatser Development of a Content Management

Läs mer

Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA!

Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! Jesper Holmstedt STARTPAKET FÖR CMS-VERKTYG. MED INRIKTNING PÅ JOOMLA! Enheten för företags ekonomi och turism. 2014 FÖRORD Mitt lärdomsprovs teoretiska del handlar om grunderna i olika sorters CMSverktyg,

Läs mer

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000 Webbdesign Bestäm dig för på vilket sätt du vill lära dig att göra webbsidor. Titta på de metoder som används när du kodar. Skapa en första sida med XHTML och CSS. Gör lite övningar. En sammanställning

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete E-HANDELSPLATTFORM I MAGENTO av Markus Engman LIU-IDA/LITH-EX-G--09/013--SE 2009-12-11 Linköpings universitet

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hur man gör webbsidor

Hur man gör webbsidor Hur man gör webbsidor Instruktioner, koder, exempel och kommentarer HTML 4.0 Cascading Style Sheets Common Gateway Interface Server-side includes Magic Cookies Ljud, film och multimedia Av Anders Hultman

Läs mer

Webbsida och ett bokningssystem

Webbsida och ett bokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Webbsida och ett bokningssystem Admir Grabovac juni 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare:

Läs mer

PHP. Dynamiska webbsidor

PHP. Dynamiska webbsidor PHP Dynamiska webbsidor WEBBPROGRAMMERING PÅ SERVERSIDAN DB server web browser client client script HTTP Request (get, post) HTTP Response (HTML, CSS, JS) web server server script JS PHP file (txt, xml,

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK. Emfio. Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK. Emfio. Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer MÄLARDALENS HÖGSKOLA: AKADEMIN FÖR INNOVATION DESIGN OCH TEKNIK Emfio Enhetliga mallar för IT-forensiska operationer Författare Jakob Arosenius Simon Wahlström Handledare Afshin Ameri Examinator Rikard

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON

Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Utveckling av ett webbaserat bokningssystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik JIMMY SVENSSON VICTOR EVERTSSON Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Introduktion till webbtjänster

Introduktion till webbtjänster Datavetenskap Christine Andersson & Hanna Karlsson Introduktion till webbtjänster Examensarbete, C-nivå 2003:14 Introduktion till webbtjänster Christine Andersson & Hanna Karlsson 2003 Christine Andersson,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Databaser på webben. Revision 5 2000-12-04. Johan Näsholm, johan@nasholm.com

Databaser på webben. Revision 5 2000-12-04. Johan Näsholm, johan@nasholm.com 1 (8) Databaser på webben Revision 5 2000-12-04 Johan Näsholm, johan@nasholm.com Den senaste versionen av detta dokumentet finns på www.nasholm.com/docs/dbweb.pdf Syftet med denna skrift och den därtill

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer