Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ"

Transkript

1 COM(2012) COM(2012) 720 S3/HB, T1/NK, FG RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om ansvar och ersättning för ekonomiska skador som drabbat skyddade platser när de tagit emot ett fartyg i behov av assistans Eu 2012/1732 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2013 av Eu 2012/1733 fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet COM(2012) 682 final Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) Eu 2012/ COM(2012) COM(2012) 739 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA PARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om 2013 års rapport om försvarsmekanismen utarbetad i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordningen om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Uppföljning av rådets beslut 2011/734/EU av den 12 juli 2011 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (November 2012) Eu 2012/1718 Eu 2012/1725 1

2 COM(2012) 738 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott Eu 2012/ COM(2012) 368 final/2 N3/J.E-M RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om medlemsstaternas ansträngningar under 2010 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter Eu 2012/ COM(2012) 777 / COM(2012) COM(2012) 724 final N2/SH, N3/JEM, ÅSUB/BL MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union Inledningen till en debatt om Europa Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av vissa lagstiftningsakter inom jordbruksoch fiskestatistik Eu 2012/1721 Eu 2012/1773 Eu 2012/ COM(2012) 736 final S1/AH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplanen för e-hälsa Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet Eu 2012/1777 2

3 COM(2012) 757 final Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal Eu 2012/ COM(2012) 730 final T1/FG, NK, Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning Eu 2012/1780 K1c/MS, ALS, (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och N1/LJ,SS 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg COM(2012) 698 final K1a/SS GRÖNBOK En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU COM(2012) 722 final F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET En handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande Eu 2012/1722 Eu 2012/ COM(2012) 728 final AMS/CW MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN På väg mot kvalitetskriterier för praktikprogram Andra fasen av samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt COM(2012) 725 final K1c/MS, ALS Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget Eu 2012/1782 Eu 2012/1783 3

4 COM(2012) 731 final Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 585/2012 vad gäller införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i bl.a. Ryssland, efter en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 Eu 2012/ COM(2012) 732 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümbeslutet) Eu 2012/ JOIN(2012) 34 Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets Eu 2012/1786 förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea JOIN(2012) 35 Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran Eu 2012/ COM(2012) 716 FINAL ANNEX FÖRSLAG till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 ALLMÄN INLEDNING Eu 2012/ COM(2012) 725 final K1c/MS, ALS Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget Eu 2012/ COM(2012) 730 final T1/FG, NK, Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning Eu 2012/1780 K1c/MS, ALS, (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 4

5 N1/LJ,SS 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg COM(2012) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET i enlighet med artikel i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller erfarenheterna från genomförandet av 2008 års vinreform COM(2012) 741 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvecklingen av marknadssituationen och villkoren för en smidig utfasning av systemet med mjölkkvoter andra mjuklandningsrapporten Eu 2012/1790 Eu 2012/ COM(2012) 705 final Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar JOIN(2012) 35 final Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran COM(2012) 707 final Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar Eu 2012/1710 Eu 2012/1787 Eu 2012/ COM(2012) 728 final AMS/CW MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL Eu 2012/1782 5

6 OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN På väg mot kvalitetskriterier för praktikprogram Andra fasen av samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt SWD(2012) 408 final AMS/CW MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN På väg mot kvalitetskriterier för praktikprogram Andra fasen av samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Eu 2012/ SWD(2012) 404 final F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET En handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande Eu 2012/ COM(2012) 748 Förslag till RÅDETS BESLUT om unionens ståndpunkt i den gemensamma kommitté som upprättats genom Europa Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, när det gäller antagandet av en rekommendation om genomförandet av handlingsplanen mellan EU och den palestinska myndigheten inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken Eu 2012/ COM(2012) 735 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om ett stärkt EU-samarbete inom brottsbekämpningen: den europeiska modellen för Eu 2012/1785 6

7 informationsutbyte (Eixm) COM(2012) 745 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte Eu 2012/ COM(2012) 747 final N3/JEM RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FEMTE ÅRSRAPPORTEN OM GENOMFÖRANDET AV EUROPEISKA FISKERIFONDEN (2011) COM(2012) 754 final Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna COM(2012) 740 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning ett modernt regelverk för mer engagerade aktieägare och hållbara företag COM(2012) 746 K1c/MS, ALS, EL MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUlagstiftningens ändamålsenlighet Eu 2012/1822 Eu 2012/1773 Eu 2012/1826 Eu 2012/1827 7

8 COM(2012) 454 /2 Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete med Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama Eu 2012/ COM(2012) 749 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Kvaliteten på bensin och diesel som används för vägtransporter i Europeiska unionen: Nionde årsrapporten (Rapporteringsår 2010) Eu 2012/ COM(2012) 757 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2011/344/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal Eu 2012/ COM(2012) 761 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Interimsrapport om genomförandet av Eu 2012/1830 rådets direktiv 2011/85/EU om krav på medlemsstaternas budgetramverk COM(2012) 758 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årsrapport om verksamheten inom de gemensamma företagen för gemensamma teknikinitiativ under COM(2012) 765 K2c/HJ RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (omarbetning) 2012 års översyn 8 Eu 2012/1836 Eu 2012/1837

9 COM(2012) 703 final Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd COM(2012) 766 Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Konungariket Nederländerna att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt COM(2012) 704 final Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd COM(2012) 774 S3/HB RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM ERFARENHETERNA FRÅN TILLÄMPNINGEN AV DIREKTIV 2003/4/EG OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL MILJÖINFORMATION COM(2012) 740 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning ett modernt regelverk för mer engagerade aktieägare och hållbara företag COM(2012) 746 final K1c/MS, ALS, EL MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUlagstiftningens ändamålsenlighet Eu 2012/1707 Eu 2012/1839 Eu 2012/1705 Eu 2012/1840 Eu 2012/1826 Eu 2012/1827 9

10 JOIN(2012) 37 Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien COM(2012) 763 F1/IH Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster COM(2012) 773 K1c/MS Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler JOIN(2012) 37 final Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien Eu 2012/1842 Eu 2012/1843 Eu 2012/1844 Eu 2012/ COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport ( ) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Eu 2012/ COM(2012) 770 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet Eu 2012/

11 COM(2012) 771 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete Andra rapporten - årshandlingsprogrammen för 2010 och SWD(2012) 436 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete Andra rapporten - årshandlingsprogrammen för 2010 och 2011 Eu 2012/1847 Eu 2012/ COM(2012) 769 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktiv 2006/48/EG för mikrokrediter COM(2012) 768 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET i enlighet med artikel i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om tillämpningen av EU:s program för frukt i skolan Eu 2012/1849 Eu 2012/ COM(2012) 792 final Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland Eu 2013/ COM(2012) 776 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och Eu 2012/

12 kommissionens förordning (EG) nr 1330/ COM(2012) 781 final S1/AO RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet, resultaten och den övergripande bedömningen av Europaåret för frivilligarbete 2011 Eu 2013/ COM(2012) 782 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden COM(2012) 780 Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av unionens ståndpunkt i Internationella sockerrådet beträffande förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992 Eu 2013/13 Eu 2013/ COM(2012) 779 Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängningen av 1995 års konvention om handel med spannmål COM(2012) 788 K1c/ALS Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter COM(2012) 736 final S1/AH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL Eu 2013/15 Eu 2013/24 Eu 2012/1777 ÅLR 2013/

13 OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplanen för e-hälsa Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet COM(2012) 785 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat Eu 2013/ JOIN(2012) 38 Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak JOIN(2012) 39 Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om närmare bestämmelser för hur unionen ska genomföra solidaritetsklausulen COM(2012) 791 F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tullunionens tillstånd COM(2012) 792 final Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Irland Eu 2013/20 Eu 2013/21 Eu 2013/22 Eu 2013/ COM(2012) 778 K1c/ALS, MS, N1/LJ, SS RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Resultattavlan för statligt stöd uppdatering för 2012 Rapport om statligt stöd som beviljats av EU:s Eu 2013/23 13

14 medlemsstater Uppdatering COM(2012) 680 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU:s förbindelser med Andorra, Monaco och San Marino Valmöjligheter för en närmare integration med EU Eu 2012/ COM(2012) 721 F1/CN, K1/JT, K1c/MS, K1b/BH, N2/SH Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser Eu 2012/ COM(2012) 752 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA SOCIALA KOMMITTEN, REGIONKOMMITTÉN, OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN DEN INRE MARKNADENS INTEGRATION Bidrag till den årliga tillväxtöversikten COM(2012) 755 final Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen COM(2012) 733 final F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET i enlighet med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG COM(2012) 727 final N1/SS, AMS/CW, MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL Eu 2012/1719 Eu 2012/1774 Eu 2012/1776 Eu 2012/

15 U1/ES OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Sysselsättning åt ungdomar COM(2012) 733 final F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET i enlighet med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG Eu 2012/ COM(2012) 727 final N1/SS, AMS/CW, U1/ES MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Sysselsättning åt ungdomar Eu 2012/ COM(2012) 755 final Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen Eu 2012/ COM(2012) 753 final Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar avseende förslag till ändring av bilaga III till Rotterdamkonventionen Eu 2012/ COM(2012) 756 T1/NK, FG, F1/IH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Att stärka den inre marknaden genom att undanröja gränsöverskridande skattehinder för personbilar Eu 2012/ COM(2012) 760 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om förlängning av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen Eu 2012/

16 (Euratom) och Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo) COM(2012) 772 final T1/FG Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG COM(2012) 789 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om innehåll i den digitala inre marknaden COM(2012) 784 final E- förvaltningsgr uppen, BH MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Den digitala agendan för Europa - Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten JOIN(2012) 36 final GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Stöd till närmare samarbete och regional integration i Maghreb: Algeriet, Libyen, Mauretanien, Marocko och Tunisien COM(2012) 772 final T1/FG Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG Eu 2012/1841 Eu 2012/1848 Eu 2012/1851 Eu 2013/12 Eu 2012/

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-10-01 SEC(2009) 1227 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Accompanying

Läs mer

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A

17146/12 ADD 7 CH/ss 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2012 (5.12) (OR. en) 17146/12 ADD 7 FIN 990 ADDENDUM 7 TILL I/A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 23.10.2012 COM(2012) 629 final Vol. 2/2 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings - och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1224 SV 01.01.2014 001.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2009 av den 20 november

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.7.2013 COM(2013) 547 final 2013/0264 (COD) C7-0230/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 63

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 63 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 63 EUROPA MEDELHAVSAVTAL OM UPPRÄTTANDE AV EN ASSOCIERING MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

L 205 officiella tidning

L 205 officiella tidning Europeiska unionens L 205 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 12 juli 2014 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter INTERNATIONELLA AVTAL Information om ikraftträdandet

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Finansiella tjänster

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Finansiella tjänster EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.06.2001 KOM(2001) 286 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Finansiella tjänster Politiska utmaningar juni 2001 fjärde

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer