Kreativt klassrum. Föreställningen om den kreativa staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreativt klassrum. Föreställningen om den kreativa staden"

Transkript

1 Utkast 1, Arkitektur tkn Carina Listerborn Kreativt klassrum Malmös stadsbyggande har väckt uppmärksamhet genom spektakulär arkitektur och storskaliga projekt under de senaste deciennet. Men Malmös stadsbyggande har inte bara stuckit ut genom enskilda arkitekturobjekt, även den konceptuella inramningen har blivit en central del av stadsutvecklingen. Det globala mantrat om kreativa städer kräver ständigt nya marknadsföringsgrepp och man kan kanske tala om att städer idag inte bara försöker skapa sig internationellt renommé genom goda rykten och attraktiva stadsmiljöer, utan även genom att marknadsföra sina stadsbyggnadskoncept. Förebild finns bland annat hos Jan Gehl i Köpenhamn som utvecklats till en globalt anlitat konsult i stadsbyggnadsfrågor för storstäder som vill återuppliva innerstadens folkliv, med önskad gentrifiering som följd. Malmös flaggskepps-begrepp är möjligen det 4.e stadsrummet. I den här artikeln placeras begreppet i ett samtida och stadsbyggnadshistoriskt sammanhang. Artikeln diskuterar också flagskepps-begreppets mer problematiska sidor. Föreställningen om den kreativa staden I början av 2000-talet kom en våg av urbana själasörjare som stakade ut vägen för hur städer oavsett hur oansenliga de är kunde bli aktörer på en global arena. Personer som Richard Florida, Edward Glaeser och Charles Landry intog scenen och levererade guidelines och riktlinjer för vilsna kommunpolitiker. Det var i mångt och mycket en hyllning till storstadens liv, migration och sociala mångfald, men framförallt betonade de vikten av att stärka entreprenörerna och de kreativa aktörerna i städerna. De framhärdade också vikten av att ha medborgare med hög och rätt utbildningsnivå. Amerikanska urbana framgångsskildringar presenterades och alla städer drömde om sitt eget Google företag. Inflytandet från de här förespråkarna för kunskapsstaden och den kreativa staden möjliggjordes av och kom att utgöra en del av den globaliserade ekonomin. Den neoliberala ideologiska vändningen inom urbanforskningen och policyutvecklingen kännetecknas av att främst ekonomer gavs företrädet att förklara vad städernas socio-ekonomiska kriser och möjligheter bestod av. Tidigare röster från sociologer, etnologer och kulturgeografer ansågs inte leverera de lösningar som framtiden krävde. Vem som först började använda begreppet den kreativa staden råder det delade meningar om, men Charles Landry skriver på sin hemsida att han kom på begreppet under sent 1980-tal, vilket ledde till a global movement and changed the way cities thought about their capabilities and resources. 1 Fokus på det kreativa stärktes framförallt av Richard Floridas starka 1 1

2 personliga marknadsföring och effektiva spridning av idén att städer kan bli ekonomiskt framgångsrika om de skapar plats och gör sig attraktiva för den kreativa klassen. Florida blev rådgivare till en mängd städer runt om i landet och spred sin analys och sina strategier genom att samarbeta med lokalt verksamma ekonomer, såsom han gjort i Sverige. Florida passar också väl in på de teser som svenske Åke E Andersson lanserade på 1980-talet kring sitt begrepp K-samhället som åsyftade kunskap, kommunikationssystem, kreativa resurser, konst och kulturellt kapital. Oavsett vem som var först med begreppen har den neoliberala urbanekonomiska diskursen dominerat de första decenniernas stadsbyggande runt om i världen, inklusive Sverige. Stadsbyggande handlar därmed om att synas och verka attraherande på företag och vissa högutbildade och kreativa grupper. Det humana kapitalet är stadens viktigaste tillgång. Hypotesen som ligger till grund för detta är trickle down, dvs. att det ekonomiska inflöde och tillväxt som följer med de nya invånarna och företagen i förlängningen gynnar alla medborgare i staden och således även de fattigare segmenten av befolkningen. Samma hypotes styr bostadsbyggandet. De attraktiva bostäderna i kustnära lägen kommer att locka de mer välbärgade grupperna och andra bostäder frigörs för de som står i bostadsköer eller som önskar flytta hemifrån. Dessa hypoteser har varit långlivade och sega, trots att många forskare har pekat på att dessa kedjor inte fungerar. Gapet mellan hög- och låginkomsttagare har visat sig öka, inte minst i eftermälet av satsningar på entreprenörskapet, och många storskaliga projekt har inte alls visat sig ekonomiskt lönsamma utan tvärtom mycket kostsamma. Flyttkedjor fungerar inte för de som är i mest akut behov av bostäder. Överhuvudtaget så riktar sig hela denna typ av stadsbyggande mot de starkaste målgrupperna i samhället och är uppbyggda kring en riskabel ekonomisk kalkylering. En stor del av kritiken handlar därför om avsaknaden av ett maktperspektiv, och den västerländska centrismen och maskulina normer är slående. Jamie Pecks briljanta kritik från år 2005 i IJURR (International Journal of Urban and Regional Research) lyfter fram Floridas interna självmotsägelser, vagheter och vetenskapliga brister. Under senare år finns många forskare som har prövat hans kvantitativa modeller och funnit stora svagheter i själva beräkningarna, men den väsentliga kritiken handlar främst om nyttan med och det meningsfulla i att söka förklaringar i det rörliga humankapitalet för regional tillväxt. Andra ifrågasätter även i den specifika förståelsen av vad som utgör humankapitalet. Vidare finns just kritik mot tilltron till effektiviteten av de policys och rekommendationer som förespråkarna ger till kommunala politiker och tjänstemän. Att rekommendationerna inte har haft någon större effekt verkar alltså både kvantitativa och kvalitativa forskare överens om. 2

3 Föreställningen och diskursen om den kreativa staden har förvisso fört några intressanta aspekter med sig. Förespråkarna talar ofta om migration som en resurs och vikten av att låta människors olikheter få utrymme, där av det något märkliga gay-index som Florida introducerade i sin analys av den kreativa klassen. Men tolkningen av migranter som resurs är högst rasifierad och det är uppenbarligen inte de redan existerade migranterna som åberopas som resurser, utan några andra som åtminstone inte bor i de svenska städernas i förorter. Kreativitet har också en högst begränsad betydelse, där den främst knyts till ekonomisk vinst och inte som en viktig process för människan som social och kulturell varelse. Kreativa grupper i form av fria konstnärer kan utgöra en exotisk krydda och urban attraktion om de försörjer sig själva, men det är i den unga media och IT-industrin de egentligt attraktiva aktörerna antas finnas. Kritiska samhällsforskare borde också rimligen kunna räknas in som en kreativ och högutbildad grupp, men de omnämns sällan som en resurs. Däremot är forskare som innovatörer attraktiva, speciellt om de genererar patent som är en ofta återkommande indikator på kreativa städer. Lockelsen i dessa rekommendationer för städernas politiker och tjänstemän ligger framförallt i att de gör kreativitet och kunskap till en kvantifierbar aspekt och kategori som blir det lättare att kommunicera med mellan politiker och tjänstemän. Sociala mål blir ekonomiskt mätbara. Men, trots index och alla möjliga kriterier så kvarstår en oklarhet om hur det kreativa kommer till uttryck och hur staden ska byggas kreativt. Denna fråga landar då på arkitekternas, byggherrarnas och planerarnas bord och det är där det 4.e stadsrummet kommer in som begrepp. 4.e stadsrummet att skapa rum för den kreativa ekonomin De rumsliga förändringsförslag som har sin upprinnelse i föreställningen om att skapa plats för den kreativa staden har hittills varit ganska magra. Framförallt har det gett utrymme för privata investerare då rekommendationerna handlar om att stödja och ge utrymme för fastighetsägare och exploatörer för att skapa en attraktiv och spännande urban atmosfär. Kreativiteten omfattar även ekonomiska aspekter och begreppet kreativ budgetering är tillämpligt på de många nybyggnationer idag. Begreppet 4.e stadsrummet syftar på de olika typer av platser som finns i staden. Här finns det flera föregångare såsom Ray Oldenburg, i The Great Good Places från 1989, presenterar idén om tre typer av platser i staden; hemmet, arbetsplatsen och det offentliga rummet. Oldenburg betonar vikten av den tredje platsen som ska vara tillgänglig, utan krav på att spendera pengar, vara social och bidra till att fostra goda demokratiska medborgare. När Florida vidareutvecklar idén om det offentliga 3

4 rummet så pekar han på att den kreativa arbetskraften behöver dessa miljöer som stimulans och att offentliga miljöer kan fungera som arbetsplatser för den flexibla arbetskraften sitter man inne vid sin dator hela dagen så kan de behöva det sociala livet som finns på till exempel ett kafé. Gränserna mellan hemmet, arbetsplatsen och det offentliga rummet suddas ut för den gruppen, dvs. unga, utan barn, med en urban livsstil. Kaféerna blir spontana mötesplatser där nya idéer kan uppstå. Betydelsen av det offentliga rummet i Floridas tolkning har dock en ideologisk skild innebörd jämfört med Oldenburgs demokratiska rum. Floridas offentliga rum är till för den flexibla arbetskraften som inte längre behöver en fast arbetsplats. De möten som förväntas uppstå här blir en del av den nya ekonomin. Idén om det 4.e stadsrummet sammanför således här visionen om den kreativa staden med tidigare stadsbyggnadsideal som pekat på vikten av en levande stadsmiljö med urban karaktär, framförallt med inspiration från Jan Gehl och Jane Jacobs. I Malmös framskrivning av det 4.e stadsrummet är den nya flexibla arbetsmarknaden en central utgångspunkt och som även utgör grundstommen i den kreativa staden. Konceptets fader Per Riisom, Gehl Architects (tidigare Skaarup & Jespersen) i samarbete med Hanne Beier Sörensen och Malmö stadsbyggnadskontor har tagit fram underlag och formulerat visionen kring ett 4.e stadsrum som också spridits inom Nordic City Network och där diskuterats i relation till mellanstora städer som Norrköping och Uppsala. 4.e stadsrummet är de hybrida platser som befinner sig i gränslandet mellan de offentliga rummen, kulturella institutionerna och arbetsplatserna. Det är mångfunktionella platser som överskrider gränser och givna användningsområden. Det privata både i fråga om det rumsliga, sociala och det ekonomiska, glider in och överlappar med det offentliga. Hybridformerna där det privata och det offentliga agerar gränsöverskridande är något vi ser generellt i stadsbyggande idag där nya bolagsformer stadsbolag tar form och driver stadsbyggnadsprojekt vid sidan om befintliga planprocesser. Samarbetet mellan de danska arkitekterna och Malmö stad har också lyft fram att den här typen av gränsöverskridande samarbeten behöver nya ledningsformer där det urbana kapitalet bör sättas i förgrunden. Det urbana kapitalet innebär ett partnerskap mellan markägare, fastighetsägare och kommunen för att gynna en stadsutveckling som attraherar den kreativa klassen, vilket är den gemensamma målgruppen och intresset för både privata, och offentliga aktörer därför att det urbana kapitalet attraherar företag att etablera sig i attraktiva delar av staden. De olika aktörerna måste dock bidra med socialt liv till de gemensamma rummen dvs. de 4.e stadsrummen och inte vända sig inåt utan skapa rumsliga överlappande ytor som är öppna för alla, enligt förespråkarna. Det 4

5 monofunktionella ska försvinna enligt Malmö stadsbyggnadsdirektör Det är jätteviktigt att vi som - arbetar med stadsplanering ställer krav så att husens bottenvåningar blir offentliga. I Malmö är det slut med hus som bara har en funktion (Sydsvenskan 10 Mars 2012) 2. Det finns en meningsfull vaghet i begreppet och det intresse som oklarheten väcker är säkerligen en del av strategin. 4.e stadsrummet har dock börjat materialiseras på lite olika sätt i Malmös gamla varvsmiljöer. Den nya universitetsbyggnaden Niagara och det nya mediacentret i gamla Varvsstaden är en del av dessa hybrida rum där verksamhetsmiljöer delvis ska vara öppna för allmänheten. Media Evolution City är ett centrum för innovation och utveckling och som har mötesplatsen i fokus. Här finns café och restaurang, konferenslokaler och mötesrum, samt arbetsplatser för mindre företag som behöver ett arbetsbord. I stora lokaler finns enskilda skrivbord att hyra för nystartade företag. Den nya universitetsbyggnaden Niagara har en öppen bottenplan för att utgöra ett flytande rum som bjuder passerande in i huset. Ett sammanlänkande (imaginärt?) stråk Linjen dvs. en cykel och gångbana, binder samman de olika rummen med syfte att dra nytta av den potential som uppstår när olika aktiviteter knyts till varandra. Projektet kring Linjen är utformad i samverkan med ett 70-tal deltagare från olika institutioner och företag för att utveckla ett spännande och intressant företagsklimat. Programmet för workshopen där de deltog hade rubriker på engelska som Innovation camp, Open Innovation, Co-creation, Collaborative spaces & Pop-Up City, and Sharing Economy. Genom en app ska företagare kunna hitta tillgängliga lokaler som ett exempel på hur resursernas ska vara öppna. När tidskriften The American Magazine Forbes (som inleder varje artikel med the world s most. ) år 2013 rankade Malmö till den fjärde staden med mest patentansökningar per invånare som en indikator för att vara en innovativ stad passade Malmö på att koppla det till marknadsföringen av workshopen i inbjudan; THE LINE - Världens mest innovativa företagsmiljö och stråk?. Representationernas retorik och materialisering Att en kommun lägger ner så mycket tid, pengar och energi på att marknadsföra nya begrepp kan synas märkligt, men är en idag en viktig del av visionsarbetet. Visionsarbete och berättelser om städers identitet är lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, än materialiseringen av dem. Kommunerna bygger inte hus, utan skapar förutsättningar för att privata exploatörer att bygga och då spelar den diskursiva kontexten en stor roll för att få dem att känna att de hamnar i rätt 2 5

6 sammanhang. För en kommun ska uppfattas vara cutting-edge handlar därför om att framstå som vågad, men ändå spela inom de givna ramarna av den kreativa staden ideologin. Vid sidan om flaggskepps-arkitekturen är därmed kanske flaggskepps-begreppen än viktigare. Genom att visa sig kreativa är man dessutom med i den kreativa industrin. Linjen i sig lär inte bli något annat än ett begrepp för de stadsbyggnadsintresserade, då medborgare i allmänhet säkerligen inte märker av satsningen. Det är de initierade som förstår och ser processerna, medan övriga medborgare missar det. Hur ska man då förstå dessa visionära satsningar som på lång sikt syftar till att omforma stadsrummet till den ultimata kreativa stadsmiljön? Stadsbyggande har i alla tider varit en viktig del av kommuners och nationers ekonomiska system. När den privata marknaden idag dominerar tillväxttänkandet är det således inte konstigt att det är de fria företagarna som ska ges utrymme i staden. Det illustrerar den förändring vi bevittnat sedan 90-talet i den svenska välfärdsmodellen och där trickle-down diskursen ersatt fördelningspolitik. Kreativa staden dogmerna fyller det behov städerna har av målbilder med tydliga indikatorer att mäta resultat utifrån. Istället för tidigare sociala satsningar, men skiftande resultat, så är det idag fastighetsbranschen och byggsektorn som ska lösa våra välfärdsproblem. Det är fastighetsägarna som ska uppmuntras att bidra till social förändring i utsatta områden, framförallt om de befinner sig i centrala lägen såsom i Malmö, Helsingborg och Landskrona. Begrepp som mjuk gentrifiering, social mixing, och stadsförnyelse implicerar nästan alltid att det är en ny befolkning som kommunerna vill se flytta in och helst ska de sociala problemen gå upp i rök. I praktiken flyttas de boende längre ut i kommunernas ytterkanter där politiker ytterst sällan syns eller engagerar sig. De icke-kreativa, som ska få allt att flyta på i vardagen, får allt längre arbetsresor, dyrare boenden och sämre levnadsstandard, medan innerstadens befolkning talar om hållbar stadsutveckling. Myten florerar att en framgångsrik stad bara befolkas av framgångsrika människor, vilket utesluter fattiga delar av befolkningen, menar P. Treanor. Diskursen uppmanar människor att bli entreprenörer och anställda i sina egna små företag, vilket minskar belastningen på den offentliga ekonomin. En flexibel arbetsmarknad, med många små flexibla företag, passar den nya globala ekonomin. Då är det också den staden som ska byggas enligt rådande stadsbyggnadsdiskurs. Den således kuriösa lanseringen av det 4.e stadsrummet implicerar och utgör ett exempel på en dominerande fixering vid den kreativa staden. Harmlöst eller högst problematisk? Vill vi att de offentliga rummen ska vara en gigantisk hotellobby och vad händer med de värden Ray Oldenburg pekade på i de offentliga rummen? Vilka ska bjudas in i dessa rum och vem ska hållas ute? Kan 6

7 rummen vara öppna om hemlösa och tiggare intar de 4.e stadsrummet? Kommer det finnas utrymme kvar för den undersökande, konstnärliga, gränsöverskridande och vardagspraktiska kreativa processerna som ofta förekommit i stadens dolda periferier och som ofta utgör de reella pionjärerna? Huruvida vi har dödat eller skapat utrymme för dessa kreativa processer får framtiden utvisa. Oavsett hur man ser det, så är det definitivt något vi behöver diskutera betydligt mer i stadsbyggnadssammanhang. ********** Litteraturtips Baeten, G. (2012) Normalising Neoliberal Planning: The Case of Malmö, Sweden, in Tasan- Kok, T. & Baeten, g. (eds) Contradictions of Neoliberal Planning. Cities, Policies, and Politics, Springer, Heidelberg; pp City of Malmö (2009) Det 4. Stadsrum. Vaerdibaseret stadsutvikling. Universitetsholmen som kundskabsstad. Et Forprojekt. Pilotprojekt i nordic city network. Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class, Basic Books, Philadelphia Gehl, J. (2010) Cities for People. Island Press Holgersen, S. (2014) The Rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö. Investigations of citycrisis dialectics, Diss, Lunds universitet Kavaratzis, M. & Ashworth, G.J. (2005) City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick? Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 96 (5): Treanor, P. (2005) Neoliberalism. Origins. Theory. Definition. Peck, J. (2005) Struggling with the Creative Class, International Journal of Urban and Regional Research, 29 (4), pp Perry, M. (2011) Finding Space for the Creative Class: A Review of the Issues, Urban Policy and Research, 29:4, : DOI: /

8 8

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Den attraktiva stadens framväxt

Den attraktiva stadens framväxt Den attraktiva stadens framväxt En analys av begreppet attraktivitet inom planeringsdiskursen Av Linnea Fröjd och Sofia Wendel 1 Key words: Urban Planning, City Planning, Attractiveness, Attractive City,

Läs mer

Kampen om mening. En studie om hur Malmö stad, byggherrar och media skapar bilden av utbyggnadsområde Hyllie, Malmö

Kampen om mening. En studie om hur Malmö stad, byggherrar och media skapar bilden av utbyggnadsområde Hyllie, Malmö Examensarbete 30 hp Kultur- & Medieproduktion Vårterminen 2013 Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola Kampen om mening En studie om hur Malmö stad, byggherrar och media skapar

Läs mer

Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen

Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen Österlen året runt hållbara strategier för kulturell utveckling på Österlen Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation K3 Examensarbete Kulturproduktion Christel Molin KP06 20p VT 2008 Handledare:

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

En stad i förändring ! "# !"# $ ( ) $ % & '& & (

En stad i förändring ! # !# $ ( ) $ % & '& & ( Inledning Malmö är en stad som i likhet med många andra städer och platser de senaste decennierna genomgått en omvälvande förändring. Moderniteten går mot sitt slut och världen kränger. För hundra år sedan

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kära ledamot tillika förtroendevalda politiker,

Kära ledamot tillika förtroendevalda politiker, ÖPPET BREV till alla ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden Malmö, 2011-01-19 Kära ledamot tillika förtroendevalda politiker, Dagens ordinarie sammanträde i stadsbyggnadsnämnden kan bli ett ovanligt möte.

Läs mer

Nyttan med spårväg. katalysator för attraktivitet och tillväxt. PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund

Nyttan med spårväg. katalysator för attraktivitet och tillväxt. PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund Nyttan med spårväg katalysator för attraktivitet och tillväxt PwC Rikard Jacobsson Jan Sturesson Magnus Hultgren Linus Owman Anders Björklund Maj 2013 Innehållsförteckning Slutsatser 3 1. Inledning 5 1.1

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Reports 2014:03 Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Sebastian Svenberg Mistra Urban Futures är ett internationell centrum som arbetar för att skapa en hållbar

Läs mer

ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS

ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS EN KOMMUNIKATIV UNDERSÖKNING OM HUR OLIKA ANVÄNDARE UPPLEVER BORGHOLMS STAD FÖRFATTARE SOFIA EDWARD INSTITUTIONEN FÖR KULTURGEOGRAFI VÅRTERMINEN 2014 OCH EKONOMISK

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Vad drömmer en bibliotekschef om?

Vad drömmer en bibliotekschef om? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:90 Vad drömmer en bibliotekschef om? En undersökning av bibliotekschefers

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Rapportens syfte... 4 Material... 5 Lärande utvärdering och följeforskning...

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Stadsrum för social mångfald

Stadsrum för social mångfald LTJ- Fakulteten Stadsrum för social mångfald allas rätt till vistelse i staden Public spaces supporting social diversity everyones right to dwell in the city Ionna Olsson Lina Störby Självständigt arbete

Läs mer

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre

Boendesegregation orsaker, konsekvenser. i Sverige. och åtgärder. en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Boendesegregation orsaker, konsekvenser i Sverige och åtgärder en förstudie om levnadsvillkor och boende del tre Jonas Hugosson och Camilla Maandi, på uppdrag av Hyresgästföreningen Förord Den ekonomiska

Läs mer

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling Pilotprojekt 2010-2011 Affärsdriven hållbar stadsutveckling Goda exempel och potential Elin Eriksson, Anders Sandoff, Göran Värmby, Petter Rönnborg, Christian Jensen, Stefan Molnar, Bert-Ola Bergstrand,

Läs mer

Lokaliseringsstrategier för social infrastruktur

Lokaliseringsstrategier för social infrastruktur STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2015-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Lokaliseringsstrategier för social infrastruktur STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

i blandstaden det här är en del av projektet En god bebyggd miljö - den blandade staden. på Länsstyrelsen i Skåne 2007-2008

i blandstaden det här är en del av projektet En god bebyggd miljö - den blandade staden. på Länsstyrelsen i Skåne 2007-2008 i blandstaden i blandstaden det här är en del av projektet En god bebyggd miljö - den blandade staden. på Länsstyrelsen i Skåne 2007-2008 INNEHÅLL: Manifest för blandstad s 3 Kaos eller ordning, s 5 Den

Läs mer

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok.

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Tack också till Johan Hjelmstrand, Li Jansson, Arvid Malm, Janerik Larsson och Tino Sanandaji för

Läs mer

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:91 ISSN 1404-0891 Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer

Frihet, jämlikhet och systerskap

Frihet, jämlikhet och systerskap LUNDS UNIVERSITET Frihet, jämlikhet och systerskap - En studie i tjejseparatistisk verksamhet på offentliga aktivitetsytor Student: Gubb Marit Stigson Handledare: Carl-Johan Sanglert Kandidatuppsats i

Läs mer