Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer

2 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms Stadsmissions skola Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Noter 7-8 Revisionsberättelse 9 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter 13 Revisionsberättelse 14 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Stadsmissionens Skola Organisationsnummer Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm har till ändamål att, inom ramen för Stockholms Stadsmissions allmänna ändamålsbestämmelser, bedriva folkhögskoleverksamhet och fristående skolverksamhet i enlighet med vid varje tidpunkt gällande föreskrifter för folkhögskola och fristående skola. För främjande av detta ändamål har under året utbildningsverksamhet inom formerna folkhögskola, fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, yrkeshögskola och Komvux bedrivits till en sammanlagd volym om (14 218) deltagarveckor. Under året har stiftelsen iordningställt ca 1000 kvm skollokaler för att kunna expandera och utveckla verksamheten. Detta i kombination med satsningar på fler utbildningsformer har påverkat kostnaderna och avskrivningarna för För 2012 förväntas stiftelsen redovisa ett väsentligt förbättrat ekonomiskt resultat. För beskrivning av verksamheten hänvisas till av verksamhetschef avgivna berättelse vilken biläggs årsredovisningen. Styrelsen, som utsetts av Stockholms Stadsmission, har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Marika Markovits Elisabeth Fredell Eva Bertram Greger Hatt Harald Hagman Jonas Gustafsson Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Revisorer har varit aukt revisor Åsa Wirén Linder, aukt revisor Anette Envall Svahn med aukt revisor Tim Carlsson och aukt revisor Hans Åkervall som revisorssuppleanter. Stiftelsens ekonomiska resultat och ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkning samt noter. Suppleanter Lars Ståhl Yvonne Borg Tvärfacklig representant Peter Bigestans Verksamhetschef Sekreterare Håkan Wiclander Jeremias Lind 3

4 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2011 (Tkr) Intäkter Not Verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Kostnader Elevkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande post Avskrivningar 6, Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Årets resultat

5 BALANSRÄKNING Balansräkning 2011 (Tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggingstillgångar Inventarier Förbättring på annans fastighet Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristig fordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 5

6 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys 2011 (Tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Förändring avsättning Årets erhållna ränta uppgår till 95 (19) och årets betalda ränta uppgår till 15 (1). 6

7 NOTER Noter 2011 (Tkr) Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsen Stadsmissionens Skola tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningstider är: Inventarier, data 3-5 år. Förbättring annans fastighet 5 år. Not 1 Specifikation resultaträkning för Resultatenhet Folkhögskolan 2011 Landstingsbidrag Basbidrag 570 Bidrag för utvecklings-och profileringsinsatser 300 Volymbidrag Förstärkningsbidrag grundschablon 843 Extra förstärkningsbidrag UGA anslag 266 Övriga intäkter Kostnader Elevkostnader -340 Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat 801 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 Summa resultat från finansiella investeringar 0 Not 2 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Landstingsbidrag Basbidrag Bidrag för utvecklings- och profileringsinsatser Volymbidrag Förstärkningsbidrag grundschablon Extra förstärkningsbidrag UGA anslag Yrkeshögskolan Skolpeng Bidrag företag Bidrag stiftelse Bidrag Huvudman Övriga intäkter Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelse 0 0 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Helårsanställda Män Kvinnor Volontärer Värdet av dessa ideella insatser (motsvarande 458 (857) arbetstimmar) har inte redovisats i resultaträkningen. Årets resultat 801 *Enligt statsbidragsvillkor FBR (Folkbildningsrådet). 7

8 NOTER Noter 2011 (Tkr) forts. Not 4 Jämförelsestörande poster Reservering för projekt Dolly Ianspråktagande av reserveringen för projekt Dolly Utvecklingsarbete skolverksamhet Summa Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Summa Not 9 Avsättningar Anslag från Stockholms Stadsmission för skolutveckling Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Förbättring på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Marika Markovits Ordförande Cristina Fabo Jonsson Stockholm den 14 maj 2012 Barbro Dahl Elisabeth Fredell Vice ordförande Jonas Gustafsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 maj 2012 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 8

9 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Stadsmissionens Skola för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Stadsmissionens Skola för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 16 maj 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Årsredovisningen 2011 för Stiftelsen Edestahemmet Organisationsnummer Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med 1 i de Kungl. Maj:t senast den 11 juli 1947 stadfästa stadgarna för Stockholms Stadsmission bedriva verksamhet genom att ge vård, utbildning och rehabilitering med miljöterapeutisk inriktning åt barn och ungdom företrädesvis flickor med anpassningsproblem i skolan eller av annan social natur. För främjandet av detta ändamål har under året utbildningsverksamhet bedrivits på Kanalenskolan i Södertälje. Verksamheten har bedrivits på uppdrag av och i nära samarbete med Södertälje kommuns och närliggande kommuners grundskoleförvaltningar. Stiftelsen har förbättrat sitt resultat mot föregående år då antalet elever har ökat. Styrelsen, som utsetts av Stockholms Stadsmission, har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Marika Markovits Elisabeth Fredell Arvode till styrelseledamöterna har inte utgått. Revisorer har varit aukt revisor Åsa Wirén Linder, aukt revisor Anette Envall Svahn med aukt revisor Tim Carlsson och aukt revisor Hans Åkervall som revisorssuppleanter. Övriga ledamöter Suppleanter Eva Bertram Greger Hatt Harald Hagman Jonas Gustafsson Lars Ståhl Yvonne Borg I övrigt framgår stiftelsens ekonomiska ställning av bifogade resultat- och balansräkning. Tvärfacklig representant Peter Bigestans Verksamhetschef Sekreterare Håkan Wiclander Jeremias Lind 10

11 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2011 (Tkr) Intäkter Not Verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Kostnader Elevkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 0 0 Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar 27 1 Årets resultat

12 BALANSRÄKNING Balansräkning 2011 (Tkr) Tillgångar Not Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 12

13 NOTER Noter 2011 (Ttkr) Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsen Edestahemmet tillämpar årsredovsningslagen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Inventarietillgångarna kostnadsförs vid inköpstillfället. Tidigare har avskrivningarna skett enligt plan. Not 1 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Elevavgifter Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga interimsfordringar Summa Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Summa Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse 0 0 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Helårsanställda 5 5 Män 3 3 Kvinnor 2 2 Marika Markovits Ordförande Stockholm den 14 maj 2012 Barbro Dahl Elisabeth Fredell Vice ordförande Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG, revisionsuppdrag 0 0 Övriga uppdrag 0 0 Revisionskostnaden debiteras Stockholms Stadsmission. 0 0 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 27 1 Summa 27 1 Cristina Fabo Jonsson Jonas Gustafsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 maj 2012 Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 13

14 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Edestahemmet, organisationsnummer RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Edestahemmet för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Edestahemmet för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 16 maj 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 14 Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn

15 I över 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stockholms Stadsmissions skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag Komvux, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt undervisning och utvecklingsverksamhet för högstadieelever. Stockholms Stadsmissions skola Lövholmsvägen Stockholm Organistionsnummer Kanalenskolan Vikingavägen Södertälje wwww.stadsmissionen.se Organistionsnummer Produktion: Stockholms Stadsmission och Goodybag Fotograf: Björn Rasmussen Illustration: Ina Lindberg Tryck: Elanders Fälth & Hässler AB

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer