Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Torskogs Sommarstugeförening Ek förening avger härmed redovisning för verksamheten under räkenskapsåret , föreningens tionde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra och förvalta en VA-anläggning och att till medlemmarna distribuera vatten och omhänderta avlopp samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Föreningens ändamål är vidare att av Göteborgs kommun arrendera fastigheten Lilleby 6:132, å fastigheten med nyttjanderätt tillhandhålla sommarhustomter till medlemmarna, som därå äger att uppföra eller bibehålla byggnad för fritidsändamål med därtill hörande trädgård och odlingsdel föra förhandlingar i intressefrågor för föreningen, verka för trivsel inom fastigheten och medla i tvistefrågor, försöka påverka kommunala myndigheter till ökad förståelse för sommarstugeföreningars problem och för erhållande av ekonomisk hjälp, svara för anordnande av vägar, skötsel och förvaltning av fastigheten och gemensamma ytor, samt i övrigt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet skall vara opolitisk. Medlemmar Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 43 st, varav 26 st. åretruntboende. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordförande Pekka Mustonen V ordförande Lauritz Olsen Kassör Marianne Vestlund Sekreterare Anne-Charlotte Ehn-Gustavsson Ledamot Peter Friborg Suppleant Jim Larsson Suppleant Tommy Larsson På tur att väljas om i styrelsen/avgå om vid årsmötet 2011 är ordf. Pekka Mustonen, sekr. Anne-Charlotte Ehn-Gustavsson och ledamot Peter Friborg. Styrelsen har hållit 4 st sammanträden under Firmatecknare har varit Pekka M, Lauritz O och Marianne V, två i förening. Revisorer har varit Conny Ekblad och Göran Dahlman. På tur att avgå/väljas om som revisor vid årsmötet 2011 är Conny Ekblad. Valberedning Ingen valberedning är utsedd. Arbetsutskottet, AU, har bestått av Pekka M, Lauritz O och Marianne V. Löner och ersättningar Inga löner eller ersättningar har utgått till styrelsen. Anställda Föreningen har inte haft några anställda. 1

2 Sålda fastigheter Fastigheterna 15, 21 och 39. Tomt nr 15 och 35 tecknade sig för åretruntboende fr.o.m 2011 Sammanträden Följande medlemsmöten har hållits under året: Årsmöte Lokal: Kulturhuset Vingen, Amhult centrum Höstmöte Lokal: Kulturhuset Vingen, Amhult centrum Städdagar Vårens städdagar anordnades lördag 8 maj och lördag 19 juni Höstens städdag anordnades söndag 28 augusti. Snöröjning Kostnaden för snöröjning, :- kronor 09/10 fördelades på de året runt boende med 1.480:- kronor per hus. Hemsida Hemsidans adress är Det är upp till alla medlemmar att hjälpas åt att fylla sidan och hålla den levande. Mailadress till webmaster: Projekt Trekanten Trekanten är nu färdigställd enl. plan.. Boule på banan Städdagar 2010 Tack ALLA för insatserna på de gemensamma arbetsdagarna, både med kroppsarbete, bakning och ALLT! 2

3 Specifikation till resultaträkningens kostnader avseende Grönområden Täckbark, marktäckväg, plantor 7800 Färdigställande "Trekanten" 8375 Containers till städdagarna 5637 Träsgårdsbord "Trekanten" 2000 Städdagar VA Fasta avgiften för 2010 höjdes från 240:-/år till 270:-/år för året-runtboende, = 12,5% Fasta avgiften för 2010 höjdes från 120:-/år till 135:-/år för sommarboende, = 12,5%, förväntad intäkt, kr års intäkt blev kr (2 hus restar med betalning för 2010). Debiteringen för VA-verkets fasta kostnader uppgick till kr. Förbrukningen från medlemmarnas avläsningar blev 649 kubik, debitering från VA-verket 1055 kubik, differens 406 kubik (406 x 13 kr = kr). I kronor innebär detta en förväntad intäkt på kr, men intäkten blev kr (2 hus restar med betalning för 2010). Debiteringarna från VA-verket för vattenförbrukning uppgick till kr, differens i kr Vägar Inkomna vägavgifter 2010, kr Wallsin Gräv AB arbete + fordon grävning sept Material 2506 Summa: Skanska/Vikans Kross Krossgrus Torskogsbacken och Torskogsvägen Grus Flislåda 750 Stenborgs Entr. Oktober/November 2010* Summa: *Markarbeten utförda i oktober/november 2010, bl.a. nedgrävning av kulvertrör, dikning samt utläggning av fräsmassor o vältning, fakturerades i början av Beloppet, kr är bokfört som en upplupen kostnad 2010, under interimskulder. Övriga kostnader Årskostnad hemsida 780 Högtrycksspolning vid stopp Torskogsvägen Högtrycksspolning vid stopp Torskogsvägen Högtrycksspolning vid stopp Torskogsvägen Högtrycksspolning vid stopp Torskogsvägen Summa: 15366* Sorgebukett 595 Försäkringspremie IF 1676 Presentkort, blombukett avtackning 685 Kopieringskostnader 550 Summa * Beloppet omfört från bankkontot för åretruntinsatsbelopp

4 RESULTATRÄKNING Torskogs sommarstugeförening 2010 Intäkter Medl Årsavg/Arrendeavgifter , ,00 VA-avgifter , ,00 Väg , ,00 Medlemsavgifter , ,00 Upplåtelseavgifter 0, ,00 Övriga intäkter -900, ,00-300, ,00 Kostnader VA , ,50 Väg , ,00 Grönområden , ,00 Arrendeavgift, Gbg stad , ,00 Kontorsmaterial 726, ,00 Porto och telefon 2 815, ,00 Redovisningstjänster 0,00 0,00 Kostnader Plusgiro 468,00 480,00 Möteskostnader o städdagar 2 342, ,50 Övriga kostnader , , , ,00 Rörelseresultat , ,00 Avskrivningar Avskrivning markanläggning , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter ,11-69,85 Räntekostnader 0,00 0,00 Skatter Skatt på årets resultat 0,00 0,00 RESULTAT Underskott ,29 Underskott ,15 4

5 BALANSRÄKNING Torskogs sommarstugeförening År 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Markanläggning , ,00 Ack avskrivningar , , , ,00 Omsättningstillgångar Interimsfordringar , ,00 Fordran medlemmar , ,00 Kassa -83,00 927,00 Postgiro , ,63 Bank , ,15 S:a oms. tillgångar , ,78 S:A TILLGÅNGAR , ,78 SKULDER o EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser , ,00 Fritt eget kapital Dispositionsfond , ,00 Ack redovisat resultat , ,07 Periodens resultat , ,15 S:a fritt eget kapital , ,22 S:A EGET KAPITAL , ,78 Kortfristiga skulder Skatteskulder 0,00 0,00 Interimsskulder , ,00 S:a kortfr. Skulder , ,00 S:A SKULDER o EGET KAPITAL , ,78 SPECIFIKATION TILL VISSA POSTER I BALANSRÄKNINGEN Interimsfordringar Förskottsbetalt arrende 1/1-30/6 nästa år , ,00 Uppl. avg. Medlemmar Hus 14, 24 o ,00 Faktura Vinterväghållninh avser 2010/ , , ,00 Medlemsfordringar Förskottsbetald Vattenavg. tomt 7, 8 o 14* år i avvaktan på räkning , ,00 *Tomt 14 ej bet 2010 (1359 kr) , ,00 Interimsskulder Av medl. förskottsbetalt arrende (jfr 1) , , , ,00 5

6 EKONOMI OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Styrelsen föreslår att årets underskott kronor ,29 överförs i ny räkning. Göteborg Pekka Mustonen Marianne Vestlund Ann-Charlotte Ehn- Gustafsson Lauritz Olsen Peter Friborg Fastställande av årsredovisningen Härmed intygas att denna årsredovisning för räkenskapsår 2010, med en omslutning på kr ,38 och ett redovisningsunderskott på kr ,29 denna dag fastställts av föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att överföra årets underskott i ny räkning. Göteborg Pekka Mustonen Ordförande 6

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Frösakull Ängar Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för tiden januari till december 2011 som är föreningens nionde verksamhetsår VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer