inspektionen for vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inspektionen for vård och omsorg"

Transkript

1 n\ inspektionen for vård och omsorg

2 VÄLKOMNA

3 NY BILD kommer Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller. Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

4 Korta fakta om IVO IVO lyder under Socialdepartementet Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor IVO har omkring 600 medarbetare Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm

5 IVO:s uppdrag Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO prövar också ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt för viss hälso- och sjukvård. IVO ansvarar även för de register som behövs för att utöva verksamheten.

6 Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

7 En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys och utveckling Avdelning nord Avdelning mitt Avdelning öst Avdelning sydöst Avdelning sydväst Avdelning syd

8 Inspektionen för vård och omsorg IVO avdelning nord Ac Katarina Lagerstedt Stab Hälso- och sjukvårdsenhet 1 Ec Petra Carlbaum Hälso- och sjukvårdsenhet 2 Ec Anne Vaher Hälso-och sjukvårds- och socialtjänstenhet Ec Britt-Marie Hallin Socialtjänstenhet Ec Inga-Märta Forsström

9 IVO ska utvecklas inom följande områden: Analys Tillsynsåterföring Vägledning

10 Analys IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta gör IVO genom att bland annat utveckla sina metoder och verktyg för att systematiskt kunna bearbeta och ta ut data inom olika områden.

11 Tillsynsåterföring IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Detta kommer IVO att göra genom bland annat fler tematiska rapporter och genom konferenser som kan vara forum för lärande diskussioner.

12 Vägledning IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg. Detta kommer IVO att göra genom att bland annat sprida erfarenheter och goda exempel, lämna upplysningar om gällande rätt, ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynsinsatser och beslut och ge återkoppling på genomförda kompletteringar som tillsynen efterfrågat.

13 Externa förväntningar på IVO Utveckla återkopplingen så att vi även kan se vad vi klarade utan anmärkning. Var hårda men rättvisa! (Patrik Ulander, förbundssekreterare, Svenska vård) Utveckling byggs på kunnande, så lägg kraft på er återföring! (Åke Strandberg, socialchef vid Katrineholms kommun)

14 Ni måste utveckla bra arenor för erfarenhetsåterföring. Jobba med den professionalism som finns. (Catarina Andersson-Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting) Det ska kännas meningsfullt att kontakta er. Utveckla kontakten med pensionärsorganisationern a så att vi kan dela erfarenheter! (Guy Lööv, PRO) Kom med morötter istället för pekpinnar och se över era rapporteringssystem! (Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet)

15 Vad tycker du? Lämna gärna dina synpunkter under dagen via vår QR-kod här i lokalen.

16 Tack!

17 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre med redovisning av resultatet för region nord Marine Nyström Carina Ragnarsson Margareta Florin Mæhlum

18 Kort om uppdraget riskbaserad tillsyn Tre rapporter Över 400 oanmälda och föranmälda inspektioner Skilda fokusområden Intervjuer med personal och ledning i alla kommuner och landsting samt privata aktörer 1101 intervjuer med äldre (788) och närstående (313) 7 av 10 uppfyllde inte gällande bestämmelser Över 700 beslut Förändringar i regelverk Skillnader i landet IVO rekommenderat utvecklingsområden

19 2010 samverkan bemanning och kompetens handläggning och dokumentation omsorgens innehåll 2011 samverkan bemanning och kompetens dokumentation omsorgens innehåll patientsäkerhetsarbete 2012 samverkan och informationsöverföring vid in- och utskrivning insatser i hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering bemanning och kompetens dokumentation omsorgens innehåll 2013 Uppföljning av hur slumpmässigt valda verksamheter följde Socialstyrelsens krav

20 utvecklingsområde Handläggning och dokumentation brister i information och beslut risk för rättsförlust en av fyra äldre hade inte informerats om att ansöka utan begränsningar svårt att hämta information om den äldres situation och hur behoven tillgodosågs dokumentation saknas patientjournaler saknade uppföljning

21 utvecklingsområde Bemanning och kompetens bemanning stämmer inte överens med behov hög arbetsbelastning personalkontinuitet otillräcklig skapar otrygghet svårt rekrytera personal med rätt kompetens rehabilitering och aktiviteter i vardagen riskerar att bli eftersatta oavsett anställningsform fick vikarier introduktion äldre vill ha mer individuellt anpassade aktiviteter fysisk miljö trivsel, trygghet, integritet, patientsäkerhet

22 utvecklingsområde Systematiskt kvalitetsarbete hälften av omsorgspersonalen saknade tillräcklig kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah personal avstod från att meddela avvikelser rutiner finns men system saknas att ta tillvara avvikelser synpunkter och klagomål från de äldre - tas inte tillvara

23 utvecklingsområde Samverkan och informationsöverföring svårt att tillämpa bestämmelserna om vårdplanering det är ovanligt att mottagande verksamheter får uppgifter om läkemedel samma dag som den äldre skrivs ut från sjukhuset (74 %) fokus vid den samordnade vårdplaneringen förefaller hamna på betalningsansvar sjukgymnaster och arbetsterapeuter blir sällan kallade till vårdplanering det ställs stora krav på personalen att informera och samordna insatserna när det finns flera aktörer med olika ansvar och uppdrag

24 Äldreuppdraget Avdelning nord Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län 44 kommuner och 3 kommundelsnämnder

25 Äldres synpunkter på vården och omsorgen Hade en sjukgymnast när jag låg på sjukstugan och fick ett program med mig hem. Ingen har varit hem hit De frågar hur jag haft det, de bryr sig Bra om samma kommer, känner mig trygg då Jag har värde och de är försiktiga för att inte göra mig illa Jag önskar att de skulle tvätta sina händer, att de inte drar smitta mellan oss Gruvar mig för duschdagarna då jag aldrig vet vem som ska hjälpa mig

26 Äldres synpunkter på vården och omsorgen Dålig kontinuitet på läkarinsatser Många äldre vill ha mer mera individuellt anpassade aktiviteter Önskemål om egen lägenhet Önskemål att i större omfattning kunna prata på sitt minoritetsspråk än vad som är möjligt i dag

27 Mest förekommande brister i den föranmälda tillsynen Systematiskt kvalitetsarbete, 17 åtgärdsbeslut Handläggning och dokumentation, 15 åtgärdsbeslut Samverkan och informationsöverföring, 13 åtgärdsbeslut Bemanning och kompetens, 6 åtgärdsbeslut Läkemedel, 5 åtgärdsbeslut Fysisk miljö, 2 åtgärdsbeslut

28 Mest förekommande brister i den oanmälda tillsynen Systematiskt kvalitetsarbete, 7 åtgärdsbeslut Handläggning och dokumentation, 4 åtgärdsbeslut

29 Uppföljande tillsyn 2013 Av de 6 kommuner som tillsynades ställdes åter krav på redovisning av vissa delar från besluten i 3 kommuner (50%) I förhållande till det nationella resultatet 26 % hade avdelning nord högre frekvens på kommuner som åter fick krav.

30 Goda exempel Huvudmännen har i samverkan redovisat vidtagna åtgärder med anledning av åtgärdsbeslut Positivt att så många enskilda varit nöjda och trygga med sina insatser och personalens bemötande Förbättring gällande introduktion, sommaren 2012 Förbättrad informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvården

31 IVO:s rekommendationer Bättre samordna resurserna med ett helhetsperspektiv på den äldre, inte minst med avseende på rehabilitering Bedriva ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete som blir en naturlig del av personalens arbete Ge mer individuellt utformad vård och omsorg utifrån den äldres behov av trygghet och meningsfullhet Arbetet organiseras så att personalkontinuitet uppnås, och att det finns kompetens som tillgodoser den äldres behov av vård och omsorg Skapa en fysisk miljö som garanterar den äldres integritet och trivsel samt förhindrar smittspridning Alla aktörer bidrar till fungerande vårdkedjor för in- och utskrivning från sjukhus Öka den äldres delaktighet och ta hänsyn till hans eller hennes rättigheter Ge personalen förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter

32 marine.nystrom carina ragnarsson

33 n\ inspektionen for vård och omsorg

34 Frekvenstillsynen Socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap 19 Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 11

35 Nationell tillsyn med bestämt tema Anmälda inspektioner enligt en nationell tillsynsplan med bestämt tema (granskningsområde) Oanmäld tillsyn planeras i regionerna Beslut till respektive verksamhet/huvudman för ev. åtgärder/förbättringar Aggregerat resultat för att få en nationell bild

36 Teman för tillsyn HVB för barn och unga, anmälda inspektioner 2010 Delaktighet, säkerhetsrutiner, kompetens och bemanning 2011 Vårdens respektive insatsens genomförande och barnens delaktighet 2012 Vårdens innehåll utifrån olika aspekter av kvalitet 2013 Bestämmelserna om ledningssystem (SOSFS 2011:9). Bland annat hur klagomål från barnen hanteras.

37 Teman för tillsyn bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 8 LSS, anmälda inspektioner 2010 Säkerhet, delaktighet, kultur och fritid, samarbete med vårdnadshavare/legal företrädare samt bemanning 2011 Dokumentation i genomförandet genomförandeplaner och journaler granskas utifrån innehåll, uppföljning och delaktighet 2012 Insatsens innehåll barn/ungdomar ska få sina individuella behov tillgodosedda i ett tryggt och säkert boende i en hemlik miljö 2013 Kompetens och bemanning i enlighet med SOSFS 2012:6 för att säkra en verksamhet med god kvalitet, kopplat till bestämmelserna om ledningssystem i SOSFS 2011:9

38 Nästan 2000 inspektioner per år Både offentliga och enskilda verksamheter Ca 780 HVB 25 SiS-institutioner Ca 200 boenden för barn enligt 9 8 LSS

39 Samtal med barn och ungdomar Ca 3500 barnsamtal 2012 Enligt förordningarna markeras vikten av att inspektörerna ska samtala med barn och ungdomar som samtycker till det Barnsamtalen har dubbla syften: - barn har rätt att komma till tals med tillsynsmyndigheten - barnen blir informanter och bidrar i tillsynen Barn och ungdomar behöver få syftet förklarat för sig, vilken uppgift har IVO, vad händer med det som sägs Samtal inte intervju Helst enskilda samtal

40 Samtal med barn och ungdomar forts Barns röster årlig enkät fr o m 2013 Barn med stora funktionshinder kommer inte till tals Rättighetsfoldrar till barnen och ungdomarna Ungdomar tar kontakt via barntelefonen

41 Obligatorisk registerkontroll HVB Hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:620) om misstankeregister avseende honom eller henne. Detsamma skall gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten. (1 lagen [2007:171] om registerkontroll av personal vid sådan hem för vård eller boende som tar emot barn) Obligatorisk registerkontroll LSS Lag (2010:479 om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. (Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011). Av 1 framgår bl.a. att den som enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bedriver verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder, får inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende den som ska anställas. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.

42 Anmälningsplikt för kommuner och landsting för verksamhet som bedrivs enligt SoL och LSS Anmälan kan göras via blankett eller digitalt via Även ändringar i verksamheten bör anmälas

43 Antal verksamheter Antal 1 nov Antal verksamheter totalt Antal HVB (exkl 25 SiS) Antal LSS Andel HVB för ensamkommande 26 % 42 % 45 % 48 %

44 Antal verksamheter avdelning Nord Den 1 nov: Region Nord HVB bou HVB ensamk HVB barn o fam Summa HVB SiS LSS Summa

45 Antal boenden per län HVB Barn o unga Ensamk. Barn o fam Totalt Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Totalt

46 Antal boende per län 9 8 LSS - offentlig och enskild verksamhet Norrbotten Offentlig Enskild Totalt Västerbotten Jämtland Västernorrland Totalt

47 Offentlig enskild verksamhet - HVB Norrbotten Offentlig Enskild Totalt Västerbotten Jämtland Västernorrland Totalt

48 Följsamheten är god Verksamheterna rättar sig efter tillsynsmyndighetens beslut Tillsyn ett bidrag till kvalitetsutvecklingen Det finns en större medvetenhet om vad som krävs för ett LSS-boende eller ett HVB Det finns en positiv förväntan på inspektionerna

49 Vad har vi sett vid inspektionerna på HVB? Barnen trivs men tveksamt om de får hjälp Hälften av personalen saknar relevant utbildning Kunskapen om metoder är otillräcklig Barnen är delaktiga i sin vård men inte alltid de ensamkommande barnen Kvaliteten i HVB för ensamkommande har blivit bättre Tvång och begränsningsåtgärder mer sällan

50 Vad har vi sett i barnboenden enligt LSS? De flesta lever upp till kraven Bemanningen är tillräcklig, men kompetensen kan vara låg Vårdnadshavare är nöjda Barn är inte alltid delaktiga Dokumentationsbrister är vanliga Föreståndare i kommunala verksamheter har inte alltid den utbildning som krävs

51 Vad säger barnen? Är trygga och trivs Personalen lyssnar och finns till hands Har inflytande över vården Är nöjda med skola och fritidsaktiviteter Känner inte till planeringen av vården Saknar förtroende för personalen. Personalen tar sig inte tid att prata Får inte hjälp och får inte lära nytt Känner sig otrygga med de andra ungdomarna Får inte gehör för sina synpunkter

52 Litteratur Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS Vägledningen beskriver socialtjänstens ansvar att ge alla placerade ) ensamkommande barn och unga en trygg och säker omvårdnad och boende. Vägledningen vill motivera och underlätta för socialtjänsten att flytta fram positionerna genom att tydliggöra olika myndigheters ansvar och påtala det stora behovet av samverkan. 1 1:9 Barn och unga i familjehem och HVB Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter (2013) Den här handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga.

53 Litteratur forts Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete råd Den här handboken beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Avsikten är inte att beskriva ett färdigt ledningssystem det måste varje enskild verksamhet ta fram och anpassa efter sin egen verksamhet.

54 Litteratur forts Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6) Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser (juli 2012) Beskrivningen av och frågorna kring insatsen bostad med särskild service för barn och unga har fått stort utrymme i handboken Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare (februari 2012)

55 Tack! Maria Hakamäki Christina Nordahl-Sahlin

56 Lex Maria och Enskilda klagomål Västernorrland och Jämtland, Eva Bergdahl Gitte Larsson

57 Innehåll Patientsäkerhetslagen, PSL Patientsäkerhet, vårdskada och allvarlig vårdskada Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter Vårdgivarens skyldigheter IVO:s tillsyn Lex Maria Enskilda klagomål

58 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Syfte Att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 1 kap. 1 PSL

59 Patientsäkerhet Vårdskada Allvarlig vårdskada Definitioner Patientsäkerhet skydd mot vårdskada. Vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 1 kap. 5-6 PSL

60 Om skyldigheter och tillsyn i PSL Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap.) Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.) Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.)

61 Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdspersonal bl.a den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare 1 kap. 3-4 PSL

62 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rapportera till vårdgivaren risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 6 kap. 4 PSL

63 Vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 3 kap. 1-3 PSL

64 Syftet med utredningen Syftet med vårdgivarens utredning ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. 3 kap. 3 PSL

65 Vårdgivarens skyldighet att anmäla allvarlig vårdskada Vårdgivaren ska anmäla händelser till IVO som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Samtidigt med anmälan eller snarast därefter ska vårdgivaren lämna in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 3 kap. 5 PSL

66 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria 1 Föreskrifterna förtydligar vad som ska ingå i utredningen som ska skickas in med anmälan 6 kap. 1-2 SOSFS 2005:28

67 IVO:s tillsyn IVO ska granska att hälso- och sjukvården och dess personal uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. PSL 7 kap. 3-4 PSL

68 IVO:s tillsyn av anmälningar från vårdgivare IVO ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 PSL (lex Maria) har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. 7 kap. 8 PSL

69 Utredningar av allvarliga vårdskador Västernorrland Jämtland

70 Lex Maria-anmälningar Västernorrland Jämtland 1 jan sept Västernorrland 61 LVN 17 Kommunerna 64 Jämtland 49 JLL 15 Kommunerna

71 Lex Maria-beslut 1 jan-30 jun 2013 Västernorrland Antal 23 Krav på åtg % Kompletteringar 4 Krav o. kompl % Jämtland Antal 27 Krav på åtg % Kompletteringar 5 Krav o. kompl %

72 Exempel på vad som saknas Händelseförloppet inte helt klarlagt Koppling mellan orsaker och åtgärder Riskbedömningar Ställningstaganden till åtgärdsförslag Underlaget är inte komplett; uppgifter eller redogörelser saknas

73 Diskussion Varför brister i nästan 1 av 2 utredningar? Konsekvenser av bristfälliga utredningar? Vad göra? Egenkontroll av hanteringen av allvarliga vårdskador?

74 Enskilda klagomål Patienter eller närstående som råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling kan göra en anmälan till IVO. Vårdgivaren ska informera en patient som har drabbats av en vårdskada om möjligheten att anmäla klagomål till IVO. 3 kap. 8 PSL

75 Klagomålen i siffror

76 Inkomna klagomål inom hälso- och sjukvård (tom 30/9) Norrbotten landsting kommun 7 5 Västerbotten landsting kommun 8 4 Västernorrland landsting kommun 2 6 Jämtland landsting kommun 5 3

77 IVO:s tillsyn av klagomål IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. IVO får utreda och pröva omständigheter som inte har åberopats i anmälan. 7 kap PSL

78 Anmälningar om fel i vården handlar om allt från stort till smått Patienter och närståendes upplevelse av dåligt bemötande Patienter och närståendes önskemål samt frågor om val av behandling Händelser som medfört vårdskada eller allvarlig vårdskada.

79 IVO:s handläggning av klagomål IVO ska Snarast överlämna anmälan till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot. Tillse att den som klagomålet avser och patienten/närstående får ta del av det som har tillförts ärendet och ges möjlighet att lämna synpunkter. 7 kap PSL

80 Vad har vi sett? Enskilda klagomål

81 Vad ser IVO i utredningarna? Stor andel av klagomålsärendena bottnar i någon form av bristande information och kommunikation. Många problem finns i vårdens övergångar

82 Det går inte att visa bilden för tillfället. Det går inte att visa bilden för tillfället. Ett gott exempel Utskrivningsmeddelande från sjukhuset till både patienten och hälsocentralen

83 IVO:s beslut i klagomålsärenden IVO får i beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. 7 kap. 18 PSL IVO kan utifrån ett klagomål öppna ett egeninitierat ärende för att ytterligare granska en verksamhet och eventuellt ställa krav på åtgärder för att säkerställa hög patientsäkerhet.

84 Diskussion Hur kan kommunikationen med patienter och närstående förbättras? samverkan i vårdens övergångar förbättras? Hur hanterar ni klagomål och synpunkter från patienter och närstående? klagomål som ni får kännedom om från IVO? brister som IVO identifierat i klagomålsbesluten? Hur bedriver ni egenkontroll?

85 Tack!

Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn

Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn I socialtjänstförordningen 3 kap. 19 finns regeln om tillsyn av HVB för barn och unga I förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg VÄLKOMNA Stockholm läns kommuner och landsting Stockholms stadsdelar Region Gotland inspektronen forvård och omsorg nuvarande Erfarenhetsutbyte sätt Råd o förbättringsområden

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Välkomna! Information om IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 är det myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Program: Välkommen! Övergripande information om tillståndsprövning: Praktisk genomgång av tillståndsprocessen:

Program: Välkommen! Övergripande information om tillståndsprövning: Praktisk genomgång av tillståndsprocessen: Program: Välkommen! Övergripande information om tillståndsprövning: Syftet med tillståndsplikt Tillståndspliktiga verksamheter Statistik Hur tillståndsprövningen går till Praktisk genomgång av tillståndsprocessen:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS?

Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS? 1(6) Konferensmaterial: Vad har vi sett i HVB för barn och unga och bostäder enligt LSS? - Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) återföringskonferens den 7 november 2013 Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Kommunikation ett förbättringsområde. Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom primärvården och äldrevården

Kommunikation ett förbättringsområde. Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom primärvården och äldrevården Kommunikation ett förbättringsområde Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom primärvården och äldrevården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer