inspektionen for vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inspektionen for vård och omsorg"

Transkript

1 n\ inspektionen for vård och omsorg

2 Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård

3 Dagens program Välkomna, presentation, praktisk information, inledning ledningssystem Lex Sarah Bensträckare Lex Maria Information om grupparbete Lunch Grupparbete, uppgift 1 samt Bensträckare Dialog erfarenhetsutbyte samt frågor Avslutning, reflektioner från dagen Fika

4 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Bildades 1 juni 2013 Samma lagstiftning som tidigare gäller IVO lyder under socialdepartementet IVO har omkring 650 medarbetare, avdelning nord ca 65 medarbetare

5 En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys och utveckling Avdelning nord Avdelning mitt Avdelning öst Avdelning sydöst Avdelning sydväst Avdelning syd

6 Avdelning nord Hälso- och sjukvård 1 Somatisk specialist sjukvård Prehospital vård Tandvård Medicinteknik Blod- och vävnadsverksamhet Hälso- och sjukvård 2 Psykiatrisk specialistsjukvård, inklusive beroendevård Primärvård Apotek Kriminalvårdens hälso- och sjukvård Skolhälsovården Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvård och socialtjänst Äldreomsorg Funktionshinderområdet (SoL och LSS) Kommunal hälso- och sjukvård, inklusive hemsjukvård. Ej verkställda beslut och gynnande domar Socialtjänst Individ- och familjeomsorg, inklusive barn och familj, missbruk och ekonomiskt bistånd.

7 Avdelning nords område: Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland

8 Prioriterade områden Analys Riskbaserad tillsyn Tillsynsåterföring Vägledning

9 Om vägledningen IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg. IVO ger vägledning genom att: Sprida erfarenheter och goda exempel Förmedla förslag på kontakter för att kunna ta del av liknande verksamheters erfarenheter Upplysa om gällande rätt och informera om var det finns vägledning i föreskrifter m.m. Ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynsinsatser och beslut Ge återkoppling på genomförda kompletteringar som tillsynen efterfrågat Ge muntlig återföring av genomförd tillsyn till verksamheter och nämnder Ge råd till allmänheten om hur lagar och föreskrifter ska tolkas IVO:s medarbetare kan inte ge råd och vägledning när det gäller ett konkret ärende om hur vård- eller omsorgsgivare ska handla.

10 Ledningssystem

11 Systematiskt förbättringsarbete Fortlöpande riskanalyser Egenkontroll Utredning av avvikelser Hantering av klagomål och synpunkter Systemperspektiv Kommunikation och information Utbildning och kompetens Riktlinjer, processer och rutiner Omgivning och organisation Teknik och utrustning

12 Lärande organisation Erfarenheterna från arbetet med riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser ska ligga till grund för ständiga förbättringar. Ska vidta åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. Ändra processer och rutiner om de inte är ändamålsenliga.

13 Identifiera krav och mål i lagstiftningen Planera arbetet för att säkerställa dessa krav och mål ta fram processer och rutiner som beskriver hur ni arbetar Riskanalyser Planera Genomföra Arbeta utifrån de fastställda processerna och rutinerna Ta emot synpunkter, klagomål och rapporter, utred och sammanställ Förbättra Utvärdera Utveckla och förbättra processer och rutiner arbetar mer effektivt mot att uppnå lagstiftningens krav Följa upp och utvärdera resultatet - egenkontroll

14 Lex Sarah Äldreomsorg samt funktionshinderområdet Gudrun Långström, Gunilla Åsberg

15 Systematiskt kvalitetsarbete + Allvarliga m issförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden " lex Sarah-anmälan" + Missförförhållanden och risker för missförhållanden " lex Sarah -rapport" Klagomål och synpunkter Händelser kopplade till den egna verksamheten

16 Vad ska anmälas 14 kap.7 sol, 24 f LSS, SOSFS 2011:5, 6 kap.1 Allvarliga missförhållanden Såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller annat skäl har underlåtit att utföra Som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande En uppenbar och konkret risk för ett allvarligt missförhållande

17 Antal inkomna anmälningar över tid 1 juli augusti 2014 Avdelning nord 1 jul - 31 dec st Ca 55% 1 jan 31 dec st ärenden/år är ÄO Ca 35% ärenden/år är funktionshinderområdet 1 jan 31 dec st 1 jan 31 aug st Ca 10% ärende/år är IFO

18 Antal beslut - lex Sarah inom äldreomsorg samt funktionshinderområdet Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Hela landet Fördelning på typ av verksamhet och huvudman Kommun annan utförare Kommun egen regi Landsting Enskild, ej entreprenad Äldreomsorg Funk LSS Funk SoL 2 2 Funk LSS Funk SoL Totalt

19 Antal beslut lex Sarah inom äldreomsorg samt funktionshinderområdet Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Kommun Enskild, ej Totalsumma egen regi entreprenad Äldreomsorg Funk LSS

20 Äldreomsorg Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Fördelning per län Jämtland Norrbotten Västerbotten Västernorrland Totalsumma Hemtjänst äldre Korttids äldre 1 1 Säbo äldre Totalsumma

21 Funktionshinderområdet Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Fördelning per län och verksamhet Jämtland Norrbotten Västerbotten Västernorrland Totalt Daglig verks. LSS Boende vuxna LSS Pers ass Pers ass 2 2 Korttids LSS Totalsumma

22 Typ av missförhållande Funk LSS Äldreomsorg Utf.brist fel utfört 5 6 Utf.brist ej utfört 4 6 Typ av missförhållande Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Fördelning per verksamhetsområde, Sexuellt övergrepp pers. Sexuellt övergrepp medb. Psykiskt övergrepp pers. Psykiskt övergrepp medb Insats mot ens vilja 2 Fysiskt våld pers. 6 3 Fysiskt våld medb. 2 Ek. övergrepp 1 2 Bemötande genomf Övrigt 4 3 Totalsumma 27 45

23 Bakomliggande orsaker per typ av verksamhet Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord För många lex Sarah-anmälningar har fler än en bakomliggande orsak angivits ibland har så många som fem orsaker angivits. Funk LSS Äldreomsorg Processer, rutiner, riktlinjer 7 14 Lokaler, teknik, utrustn. 2 1 Samverkan (externt) 1 Org. bemanning, arb.ledn. 8 6 Utbildning kompetens 4 12 Kommunikation (internt) 7 7 Övrigt Totalsumma 38 51

24 Vidtagna åtgärder Rutiner och riktlinjer för kvalitetssäkring tas fram eller revideras Personalen utbildas, handledning ges Tekniska lösningar Etiska diskussioner Arbetsrättsliga åtgärder Polisanmälan

25 Vad innehåller begäran om komplettering? Funk LSS Äldreomsorg Vilka nödvändiga 1 åtgärder Förebygg. åtgärder 3 4 Utredningens avslut 2 3 Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Fördelning på verksamhetsområde I många begäranden finns mer än en uppgift som saknas Vidtagna åtgärder 4 6 Om likn. kan hända 2 6 igen Om likn. hänt förut 3 6 Bakomligg. orsaker 2 3 När missförh. inträffat 1 När missförh. 1 uppmärks. När rapport tagits 2 3 emot Vilka konsekvenser 4 2 Totalsumma 24 34

26 Förekomst åtgärdskrav Tidsperiod: 1 januari- 31 augusti 2014 Område: Avdelning nord Fördelning per verksamhetsområde Ja Nej Totalt Äldreomsorg Funk LSS Totalt

27 Lagstöd Socialtjänstlagen (2001:453), se bilaga Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, se bilaga Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah

28 Kommunens/huvudmannens utredning 1) Vad bestod det rapporterade i och bedöm vilka konsekvenser det inneburit för den enskilde? 2) När togs rapporten emot? 3) När och hur uppmärksammades händelsen? 4) Vilka orsaker har identifierats? 5) Har något liknande inträffat tidigare?

29 6) finns risk för att det händer igen? 7) vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja/avhjälpa inklusive när 8) övrigt som framkommit. 9) vilka beslut (offentlig verksamhet) eller ställningstaganden (enskild verksamhet) utredningen avslutats med. 10) åtgärder som vidtagits/planeras för att förhindra upprepning av missförhållandet/ risken/händelsen

30 Ex. på anmälningar som inte är lex Sarah Missförhållandet har inte skett i den egna verksamheten Klagomål har kommit från anhörig, inte personal Hälso- och sjukvårdspersonal har utfört arbetsuppgifter enligt HSL Nämnden/huvudmannen har efter avslutad utredning funnit att det inte varit ett allvarligt missförhållande

31 Vad gör IVO med anmälningarna? Granskar och bedömer inkomna anmälningar, är det rätt lagområde, rätt myndighet, rätt anmälare, akut skede, media Begär in kompletteringar, ex rätt blankett, underskriven av behörig, fullständig anmälan, tillräcklig utredning Bedömer om adekvata åtgärder är vidtagna för att komma tillrätta med missförhållandet

32 Vad gör IVO med anmälningarna? Bedömer om åtgärderna är tillräckliga för att förhindra framtida missförhållanden Fattar beslut utifrån anmälan och utredning Om andra brister framkommer öppnas ny tillsyn på eget initiativ

33 Viktigt att tänka på En utredning ska genomföras utan dröjsmål och noggrant. Utredningen behöver inte göras mer omfattande än vad omständigheterna kräver. Om det snabbt kan konstateras att det inte är frågan om ett allvarligt missförhållande, eller risk för dvs. att det rapporterade inte har inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa- kan utredningen stanna vid detta.

34 Viktigt att tänka på Det är inte IVO som ska utreda missförhållanden IVO gör inte någon bedömning av om missförhållandet är allvarligt eller inte Leta efter systemfel! Nöj er inte med att enbart identifiera en skyldig person Förstå varför missförhållandet kunde inträffa och åtgärda för att förhindra att något liknande inträffar igen

35 Viktigt att tänka på Bra att använda rubriker som anges i SOSFS 2011:5 5 kap. i er utredning Tydlighet avseende orsaken/händelsen/ konsekvenser/vidtagna åtgärder Ännu ej vidtagna åtgärder konkretisera vad som planeras och tidsplan

36 Rutiner för verksamheten SOSFS 2011:5, 7 kap.1 Den som bedriver verksamheten ska fastställa rutiner för hur skyldigheten att; rapportera utreda avhjälpa och undanröja anmälan av missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

37 Bensträckare Återsamling kl

38 Lex Maria Hälso- och sjukvård Carina Ragnarsson, Helén Näslund

39 Avvikelser inom hälso-och sjukvård, klagomål och synpunkter, samt rapport om vårdskada och lex Maria Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada lex Maria anmälan (3.kap 5 PSL) Vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada (6 kap. 4 PSL) Avvikelser, klagomål och synpunkter

40 3 kap. patientsäkerhetslagen Vårdgivarens skyldighet att bedriva patientsäkerhetsarbete Förebygga vårdskador Utreda händelser händelseförloppet, bakomliggande faktorer, underlag till beslut, förhindra en upprepning eller minska risken Möjlighet för patienter/närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet

41 3 kap. patientsäkerhetslagen 7 Vårdgivarens skyldighet att anmäla legitimerad personal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skälig anledning är verksam, eller har varit verksam kan utgöra en fara för patientsäkerheten

42 Lex Maria 3 kap. 5 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

43 Vårdskada Vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada Är bestående och inte ringa Har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

44 Vårdgivarens anmälningsskyldighet Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till IVO ge in utredning av händelsen Patienten ska underrättas samt ges möjlighet att yttra sig

45 Internutredning Anmälan ska innehålla en intern utredning som ska innefatta: 1. Händelseförloppet 2. Omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder 3. Identifierade orsaker till händelsen 4. Riskbedömning 5. Händelser av liknande art som tidigare inträffat i verksamheten 6. Riskförebyggande åtgärder

46 Händelseförloppet En kronologisk beskrivning

47 Omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder Omedelbara förändringar i arbetssätt ex. - byta ut felande apparatur - tagit riskindivid ur tjänst - snabbt utformat ny rutin

48 Identifierade orsaker till händelsen Orsaker på system- och individnivå Bakomliggande orsaker oftast inom: - kommunikation och information - utbildning och kompetens - omgivning och organisation - teknik, utrustning och apparatur - procedurer, rutiner och riktlinjer - eventuell riskindivid

49 Identifierade orsaker till händelsen Fråga varför hela vägen ut! En medicinsk felbedömning är inte en identifierad orsak. Vårdgivaren har organiserat uppgifter till personal med bristande kompetens Omöjlig arbetsbörda/bemanning Individens kompetens/brister i legitimerad personals kompetens

50 Riskbedömning Sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och tänkbara konsekvenser Riskbedömning görs med utgångspunkt ifrån både händelsen, identifierade orsaker och planerade/vidtagna åtgärder. Hur stor risk är det att detta inträffar igen Ger information om åtgärderna är tillräckliga

51 Händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten Fel dos av Waran har aldrig inträffat tidigare Tänk i ett mer övergripande perspektiv. Fundera istället om det har funnits tidigare händelser där läkemedel har doserats fel pga. liknande omständigheter.

52 Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen Gör lösningar ni tror på! Använd ert arbete för att få till stånd bra förändringar. Se åtgärderna som något positivt som alla tjänar på Ingen slump att vi adresserar besluten till vårdgivaren för det är där makten att fördela resurser och pengarna finns Ansvaret för att lösa problemen ligger hos vårdgivaren inte IVO

53 IVO:s skyldigheter IVO ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten (Lex Maria) har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet

54 Antal beslutade lex Maria ärenden i Sverige uppdelat på verksamhetsområden till Verksamhetsområde Antal Akutmottagning 78 Andra specialiteter 56 Apoteksverksamhet 35 Barn och familj 2 Elevhälsa 17 Funktionsnedsättning LSS 13 Funktionsnedsättning SoL 13 Företagshälsovård 10 Hemsjukvård i ordinärt boende 58 Kriminalvård 3 Labratorieverksamhet 15 Missbruk 9 Prehospital vård 35 Primärvård, utom hemsjukvård 244 Psykiatrisk specialistsjukvård 278 Radiologi 33 Somatisk specialistsjukvård Barnmedicin 31 Somatisk specialistsjukvård Invärtesmedicin 173 Somatisk specialistsjukvård Kirurgi 244 Tandvård 35 Somatisk specialistsjukvård 16 Äldreomsorg 166 Övrig 2 Totalsumma 1566

55 Antal beslutade lex Maria ärenden i avd. nord uppdelat på län och verksamhetsområden till Verksamhetsområde Jämtland Norrbotten Västerbotten Västernorrland Totalsumma Akutmottagning Andra specialiteter 1 1 Apoteksverksamhet Funktionsnedsättning LSS 1 1 Funktionsnedsättning SoL 0 0 Företagshälsovård 0 0 Hemsjukvård i ordinärt boende Labratorieverksamhet Missbruk 0 0 Prehospital vård Primärvård, utom hemsjukvård Psykiatrisk specialistsjukvård Radiologi Somatisk specialistsjukvård Barnmedicin Somatisk specialistsjukvård Invärtesmedicin Somatisk specialistsjukvård Kirurgi Tandvård Äldreomsorg Totalsumma

56 Vilka bakomliggande orsaker har vårdgivaren identifierat? Framår ej Inga orsaker identifierade Övrigt Procedurer, rutiner och riktlinjer Teknik, utrustning och apparatur Omgivning och organisation Utbildning och kompetens Kommunikation och information 0% 20% 40% 60% 80%

57 Vilka åtgärder har vårdgivaren vidtagit som hindrar att liknande händelser inträffar på nytt? framgår ej inga åtgärder vidtagna Övrigt procedurer, rutiner och riktlinjer teknik, utrustning och apparatur omgivning och organisation utbildning och kompetens kommunikation och information 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

58 Finns det brister i vårdgivarens initiala anmälan eller utredning? Nej Ja 44% 46% 48% 50% 52% 54%

59 Har vårdgivaren gett patient och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet? Ej aktuellt Framgår ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Brister som finns i utredningen Annat Uppgifter om pat/närståendes Samverkan med annan vårdgivare Plan för egenkontroll saknas Tidplan saknas Riskbedömning saknas Koppling saknas mellan orsak och Saknas konkreta åtgärder mot de Händelseförloppet går inte att följa Uppgifterna är inte samstämmiga Utredningen stöds inte av Utredningen är svårtolkad Utredningen inte färdigställd 0% 20% 40% 60% 80%

61 Åtgärdebeslut som IVO fattat Övrigt Pat/närstående lämnats tillfälle att beskriva Pat/närståendes underrättelse Tidsplan för planerade åtgärder Riskförebyggande åtgärder som vidtagits/planerats Händelser av liknande art som tidigare inträffat Riskbedömning, sannolikheten för liknande Identifierade orsaker Omedelbart vidtagna korrigerade åtgärder Händelseförloppet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

62 Tack!

63 Lunch Återsamling kl.13.00

64 Uppgift 1 Att föra en dialog omkring vad ni anser har varit svårt eller problematiskt för er när det gäller ert arbete med anmälan och utredning enligt lex Sarah/lex Maria. Skriv ned synpunkterna, en på varje lapp. Uppgift 2 Skriv ned eventuella frågor som ni vill ställa till IVO. Det kan vara frågor som ni har kvar som hör till förmiddagens genomgång eller andra frågor som uppkommit under dagen. Skriv en fråga på varje lapp.

65 Bensträckare Återsamling 13.55

66 /() inspektionen for vård och omsorg

67 Tack!