Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektör Gunilla Hult Backlund"

Transkript

1 Välkomna!

2 Information om IVO

3 Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 är det myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

4 IVO:s arbete styrs av lagar, bland annat: Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Patientsäkerhetslagen, PSL Socialtjänstlagen, SoL Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Patientdatalagen Smittskyddslagen

5 2010 övergick tillsyn över socialtjänst från länsstyrelserna till Socialstyrelsen skapas en effektivare, starkare och tydligare tillsynsmyndighet: IVO

6 Varför IVO? Regeringen ville att tillsynen skulle bli starkare, tydligare och effektivare. Större mångfald och hög förändringstakt i vård och omsorg ställer ökade krav Tillsynen behöver vara skild från normering och kunskapsutveckling Statskontorets kritik mot bland annat bristande system för styrning och uppföljning kräver åtgärder Regeringen har också gett Statskontoret i uppdrag att till i mars 2015 utvärdera att syftet med att bilda IVO har nåtts.

7 Fortsatt samarbete med Socialstyrelsen Frågor kring regler och föreskrifter och hur de ska tolkas Kontroll av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP -frågor

8 Korta fakta om IVO IVO lyder under Socialdepartementet Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 635 miljoner kronor IVO har knappt 700 medarbetare Tillsynsarbetet bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet. Avdelningen för tillståndsprövning är placerad i Stockholm, liksom de tre myndighetsövergripande avdelningarna.

9 IVO:s uppdrag Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO prövar också ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt för viss hälso- och sjukvård. IVO ansvarar även för de register som behövs för att utöva verksamheten.

10 Tillsyn över ca verksamheter, till exempel vårdcentraler 90 sjukhus Folktandvårdens ca mottagningar och ca privata tandläkarmottagningar HVB äldreboenden apotek (butiker) kategorier Hälso- och sjukvårdspersonal: tandläkare, läkare, drygt sjuksköterskor

11 De stora ärendetyperna Anmälnings- och underrättelseskyldighet angående verksamhet (Lex Maria, Lex Sarah) Klagomål Uppdragsstyrd tillsyn Författningsreglerad frekvenstillsyn : två besök per år, varav ett oanmält (gäller för HVB, LSS för barn och unga, SiS, blod och vävnadsinrättningar) Initiativärenden Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal (anmälan/initiativ eller beslutad prövotid) Åtgärder mot verksamhet och personal (föreläggande, åtalsanmälan, förbud/återkallelse av tillstånd)

12 Beslut i drygt ärenden per år, bland annat: Lex Maria: Lex Sarah: Klagomål hälso- och sjukvård: Klagomål socialtjänst: Frekvenstillsyn : Tillstånd som prövas: 2 500

13 IVO ska utvecklas inom följande områden: Analys Tillsynsåterföring Vägledning Riskbaserad tillsyn

14 En regionaliserad verksamhet

15

16 Lex Maria Lagstöd IVO:s ansvar för lex Maria-utredningarna och förändrade arbetssätt Vikten av bra utredningar för enklare hantering och snabbare beslut

17 Utredning av händelser 24 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) 3 kap. 3 Vårdgivaren ska utreda händelser som medfört, eller kunde ha medfört en vårdskada (händelseförlopp, bakomliggande faktorer, förslag på åtgärder) 3 kap. 5 Vårdgivaren ska anmäla till IVO om händelsen har medfört, eller kunde ha medfört en allvarlig vårdskada Föreskrifter och allmänna råd, Finns nya på gång???

18 Vårdskada och allvarlig vårdskada 1 kap. 5 PSL Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarligt vårdskada är vårdskada som är bestående, och inte ringa, eller har medfört att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov, eller avlidit

19 IVO:s ansvar i lex Maria-hanteringen IVO ska säkerställa att utredningen är bra, och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som behövs för att uppnå hög patientsäkerhet Om detta framgår av lex Maria-anmälan kan IVO fatta ett kortfattat beslut

20

21

22 Intern utredning, (6 kap. 1 i lex Maria-föreskriften) Händelseförloppet Vilka åtgärder vidtogs omedelbart Bakomliggande orsaker till händelsen Riskbedömning. Hur stor är risken att en liknande händelse kan ske igen, och tänkbara konsekvenser Har det hänt liknande händelser tidigare Riskförebyggande åtgärder som vidtagits

23

24 Övrigt utredningsmaterial Journalkopior, aktuell period, i kronologisk ordning, ej avidentifierade Rutiner som är aktuella för händelsen Berörd personals redogörelser Patientens eller närståendes redogörelser Om medicinteknik är involverad, bruksanvisning, medicinteknisk utredning o.s.v.

25 Viktigt att det framgår av utredningen Varför inträffade händelsen? Vilka bakomliggande orsaker har identifierats? Riskbedömning, har det skett likartade händelser tidigare? Vilka konkreta åtgärder är vidtagna, eller ska vidtas? När och hur? När och hur sker uppföljning på vidtagna åtgärder? Blev det som det var tänkt?

26 Lex Sarah

27 Olyckshändelse / Missförhållande Till skillnad från: Allvarligt missförhållande

28 Orsak/er Överenstämmelse Åtgärd/er

29 Mindre av: Individperspektiv Arbetsrättsliga åtgärder Mer av: Verksamhetsperspektiv

30 Kvalitet och utveckling Vidtagna åtgärder Anmälan Missförhållande

31 Klagomålshantering

32 Frågor och svar Med anledning av upphävandet av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård, planeras det för att MAS-funktionen ska tas bort eller kommer det nya föreskrifter eller allmänna råd? Var går gränsen för vad som bedöms som ett allvarligt missförhållande? Är skillnaderna stora mellan olika kommuner när det gäller vad som anmäls till IVO?

33 Frågor och svar forts. Numera framgår det inte tydligt när man ska göra riskanalyser i en verksamhet. I tidigare föreskrift angavs inför bl.a. stora förändringar i verksamheten. Gäller detta fortfarande? Kan man ge legitimerade personal rätt att läsa och dokumentera i den sociala dokumentationen och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsdokumentationen? Vad är kommunen skyldig att erbjuda när det gäller anhörigstöd?

34 Frågor till IVO från publiken

35 Vad vi sett i tillsynen Samverkan i vård- och omsorgskedjan Personalens kompetens Beslut om individuella insatser på särskilt boende Informationssäkerhet Nattbemanning

36 Bakgrund Vilka är det viktigaste riskerna i vården och omsorgen? IVO:s riskanalys: IVO:s medarbetare, rapporter SKL Enskilda kommuner och landsting Privata vård- och omsorgsgivare Fackliga förbund Patient/brukar/anhörigorganisationer Patientnämnder

37 Samverkan i vård- och omsorgskedjan Internt Vårdplaneringar Uppföljningar Oklara ansvarsfördelningar

38 Vikten av personalens kompetens Bristande kontinuitet Svårt få kompetent personal med rätt utbildning Vikten av chefs- och ledarskap

39 Myndighetsutövning Insatser och uppföljning

40 Informationssäkerhet Kompetens behövs att hantera dokumentationssystemet Vikarier saknar inloggningsuppgifter

41 Nattbemanning på särskilda boenden Ca 15 genomförda tillsyner i år Våningar lämnas obemannade Personal saknar överblick

42 Regeringsuppdrag Tillsyn av socialnämndernas ansvar för särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453). Granska att socialnämnderna säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses

43 Tillsynens genomförande 63 socialnämnder samt 63 särskilda boenden över hela landet - ca hälften demensboenden och 1/3 drivs av annan huvudman Dokumentgranskning Intervjuer

44 Nedslag i processen Beslut Informationsöverföring Planering/utformning av insatser Genomförande Uppföljning

45 Tillsynens resultat uppdrag/information Det uppdrag och den information om den äldres behov av hjälp och stöd som socialnämnderna överlämnar till boendena är ofta otydliga.

46 Tillsynens resultat - genomförandeplaner Äldres behov av hjälp och stöd ska tillgodoses med uppdaterade genomförandeplaner. Överlåts till personal på boendet att bestämma de hemtjänstinsatser som ges utan någon utomstående kontroll.

47 Tillsynens resultat - uppföljning Uppföljningen av de individuella hemtjänstinsatser som ges på särskilt boende görs som regel av samma personal som utför insatserna. Nämnden/myndighetsutövningen hade liten kontroll av insatsernas genomförande.

48 Tillsynens resultat - ledningssystem Socialnämndernas arbete med att införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete går långsamt. - Kartläggning, beskrivning och fastställande av processer och aktiviteter. - Ca. 40 procent av nämnderna saknade en beskrivning av hur beslut om särskilt boende ska följas upp.

49 Rekommendationer till socialnämnderna De bör: Utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp att äldres individuella behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilt boende. Säkerställa en fungerande struktur för samverkan och informationsöverföring mellan olika interna samt mellan interna och externa aktörer.

50 Rekommendationer till socialnämnderna.och. Förbättra de genomförandeplaner som används för att planera de äldres hemtjänstinsatser på särskilt boende så att dessa utformas med en helhetssyn på den äldres behov. Intensifiera arbetet med att utveckla heltäckande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

51 Kom ihåg! Det är alltid är den beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde verkligen får det bistånd som har beviljats, oavsett vem den beslutande nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet som verkställer det beslutade biståndet. Med detta ansvar följer självklart en skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts samt att följa upp det beviljade biståndet. (prop. 2005/2006:115 s 118)

52 IIVO

53 Skapa trygghet utan tvång Tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas

54 Bakgrund Särskild tillsynsinsats avseende verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. IVO ska särskilt granska kvalitetsarbetet för att se hur verksamheterna säkrar att vård- och omsorgsinsatser med så få inslag av tvångs- och begränsningsåtgärder blir varaktiga. Regleringsbrev 2014

55 Områden som IVO granskat Tvångs- och begränsningsåtgärder Arbetsmetoder i verksamheterna Kompetens Bemanning Inre och yttre miljö Verksamheternas ledningssystem kopplat till tillsynsområdet, riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder

56 Detta visar resultaten generellt Begreppsförvirring råder avseende tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder samt samtycke Tvångs- och begränsningsåtgärder används i verksamheterna De flesta verksamheter har ett ledningssystem på verksamhetsnivå Kopplingen till rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah saknas

57 Detta ser vi på SÄBO och demensboenden Arbetsmetoder finns och är särskilt utvecklade inom demensboenden Kompetens finns, speciellt inom demensboenden Inre och yttre miljö mest anpassad på demensboenden Kompetens och arbetsmetoder finns, men inte riktigt i samma utsträckning på SÄBO utbildning inom demensområdet önskas av personalen Bemanningen brister speciellt nattetid på SÄBO och på demensboenden

58 Utvecklingsområden För att garantera en god vård och omsorg krävs att: de boende får det stöd de behöver under hela dygnet Utbildningsinsatser som behövs: Begreppet samtycke i förhållande till åtgärd Kunskapen om lex Sarah och risken för missförhållande i samband med skydds- och begränsningsåtgärder Målgruppsinriktad utbildning för att undvika skydds-, tvångsoch begränsningsåtgärder

59 Mer om rapporten Webbseminarium på Frågor kan besvaras av Kaisu Kull

60 Pågående och kommande projekt

61 Lex Sarah och lex Maria Uppföljning av åtgärder Inspektioner mars september 2015 Rapport klar mars 2016

62 Korttidsboenden Kompetens och samverkan socialtjänst, hälso- och sjukvård inkl. rehabilitering Inspektioner okt 2015 våren 2016 Rapport

63 Frågor och svar del 2 En person i ordinärt boende, med känd fallrisk vägrar att ta på sig trygghetslarmet inför natten. Hemtjänstpersonalen lämnar personen utan att kontakta närstående, chef eller sjuksköterska. Under natten faller personen. Hur skulle personalen agerat? Vi har en person i hemsjukvården som vi misstänker inte längre själv kan hantera sina läkemedel. Kan sjuksköterskan själv avgöra att läkemedelshanteringen ska ses som en hälso- och sjukvårdsåtgärd? Vad ska vi göra?

64 Frågor och svar forts. Hur ser IVO på tekniska lösningar t.ex. kameraövervakning? En person som vårdas i hemmet av närstående kan inte själv föra sin talan. Närstående motsätter sig vissa av omvårdnadsåtgärderna och vill ha andra utförda på sitt sätt. Närstående kan bli hotfull mot omvårdnadspersonalen om de försöker argumentera. Vad kan vi göra?

65 Tack för idag!

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handbok för socialtjänsten

Handbok för socialtjänsten X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer