Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013"

Transkript

1 Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013 för planering av vindkraft inom Pajala och Övertorneå kommuner, Norrbottens län, fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 i socknarna Korpilombolo och Övertorneå, Västerbottens landskap Lennart Klang LK Konsult VATTUGATAN LULEÅ TELEFON: , FAX: E-POST:

2 2 Administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr: Uppdragstagarens dnr: Finansiär: O2 Vindkompaniet AB Fornminnesnummer: Intern nummerserie LK 2013:201 LK 2013:205 Kommun: Socken: Landskap: Pajala och Övertorneå Korpilombolo och Övertorneå Västerbotten Fastigheter: Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 Typ av uppdrag: Datering: Typ av fornminnesobjekt: Särskild arkeologisk utredning enligt KML Historisk tid (främst 1800-tal och 1900-tal) enligt fältiakttagelser Ristning i timmerbyggnad (LK 2013:201), husgrund efter ängslada, historisk tid (LK 2013:202), bläckningar på träd (LK 2013: ). Antal fältdagar och varaktighet: 4 dagar ( ) Antal rapportdagar: 4,5 dagar Antal fyndhanteringsdagar: - Utredningsledare: Rapportansvarig: Deltagare: Intern underkonsult: Lennart Klang, LK Konsult (ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna). Lennart Klang Lennart Klang Lena Berg Nilsson, ArcMontana (ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna). Utredd yta: Ca 0,38 km 2 M ö.h.: Koordinatsystem: Ca m SWEREF 99TM Kartblad: Ekonomiska kartorna 27M6-7 e-f Suaningi, 27M6-7 g- h Aapua, 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara

3 3 Dokumentationshandlingars förvaring: Digital dokumentation och programvaror: Kartor förvaras hos Länsstyrelsen Norrbotten och uppdragstagaren LK Konsult. Digital fotodokumentation och shapefiler med koordinater förvaras i uppdragstagarens hårddiskar. Se ovan om dokumentationshandlingars förvaring Summa fyndmängd: - Antal fotografier per objekt: 1-2 per objekt enligt bilaga 7. Sex landskapsbilder enligt bilaga 7. Antal ritningar: - Publiceringstillstånd kartor: Lantmäteriet Dnr: R _ Fotograf samtliga fotobilder: Lennart Klang Omslagsbilden visar landskapets huvudsakliga karaktär i utredningsområdet samt att blåa snitslar, uppsatta av O2, tydligt visade utredningsområdets utsträckning.

4 4 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 2 Innehållsförteckning 4 Inledning 5 Sammanfattning 5 Syfte 6 Inriktning och problemformuleringar 6 Områdets förutsättningar 7 Utredningens utgångspunkter och utförande 8 Resultat 9 Dokumenterade objekt 10 Landskapet 10 Vetenskaplig tolkning 13 Vidare undersökningar 13 Utvärdering 14 Referenser 15 Förkortningar 17 Bilagor 17 Bilaga 1 (utredningsområdet på översiktskarta och Sverigekarta) 18 Bilaga 2 (fastighetskarta med de nordöstliga delområdena) 19 Bilaga 3 (fastighetskarta med de sydvästliga delområdena) 20 Bilaga 4 (fastighetskarta med det västligaste delområdet) 21 Bilaga 5 (kartor med läget för registrerade fornminnen) 22 Bilaga 6 (katalog med registrerade objekt vid denna utredning) 25 Bilaga 7 (fotolista digitala bilder) 35

5 5 Inledning Denna särskilda arkeologiska utredning behandlar området Maevaara i Pajala och Övertorneå kommuner, inom vilket en vindkraftsanläggning planeras och byggs. Beslutet att utföra utredningen har fattats av Länsstyrelsen Norrbotten i enlighet med KML, vilket innebär att länsstyrelsen också har beslutat om utredningens inriktning/metodik och vem som ska utföra den (Länsstyrelsen Norrbotten ). Länsstyrelsens beslut baseras på en undersökningsplan (Klang ) som upprättats av utredaren i enlighet med en kravspecifikation, ett s.k. förfrågningsunderlag från länsstyrelsen (Länsstyrelsen Norrbotten ). Utförare enligt beslutet är företaget LK Konsult i samarbete med företaget ArcMontana. Dessa företag ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Uppdragsgivare är företaget O2 Vindkompaniet AB, som bekostar utredningen. LK Konsult drivs av Lennart Klang, som författat utredningsplanen, utfört utredningen och skrivit denna rapport. Lena Berg Nilsson, ArcMontana, har svarat för kvalitetssäkring och karthantering i rapportarbetet. Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning (Länsstyrelsen Norrbotten 2009). Kontaktpersoner vid O2 Vindkompaniet AB är Andrea Malmsten, Peter Kalla och Kenneth Andersson. Utredningen utfördes i fält i juni Under fältarbetet inrapporterades dagligen utredningsresultat till Länsstyrelsen Norrbotten som därefter under hand skulle meddela O2 Vindkompaniet AB vilka hänsyn som ska tas vid pågående exploatering i utredningsområdet. I enlighet med länsstyrelsens kravspecifikation har därefter en kortfattad resultatbeskrivning jämte ifylld blankett redovisning av utförd arkeologisk undersökning med bilaga objekttabell och tabell med koordinater, fotolista och digitala bilder samt shape-filer redovisats till Länsstyrelsen Norrbotten för ärendets fortsatta antikvariska hantering (Klang ) och till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS (Klang ). Därefter har denna rapport färdigställts i augusti Sammanfattning Området för denna särskilda arkeologiska utredning ligger relativt höglänt i terrängen, på gränsen mellan kommunerna Pajala och Övertorneå mellan byarna Korpilombolo och Aapua i Norrbottens län. Utredningsområdet består av 16 utvalda delområden inom vilka exploatering planeras för vindkraft. Delområdena är utvalda av Länsstyrelsen Norrbotten. I syfte att ta reda på om fornminnen förekommer i utredningsområdet har studier av historiska kartor kombinerats med noggrann okulär granskning av terrängen inklusive selektiv sondning. Utredningsområdet består av moränmark/skogsmark med skogsbilvägar över högsta kustlinjen helt utan bebyggelse i de utredda områdena, men med jordbruksbebyggelse och ett

6 6 känt samiskt viste nära intill. Vistet är övergivet och antecknat i FMIS (RAÄ Övertorneå 216:1). Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesinventering var en fornminneslokal känd i utredningsområdet före utredningen; en husgrund som inte närmare beskrivits och därför inte införts i FMIS. Vid utredningen preciserades husgrunden, och därutöver registrerades ytterligare fyra lokaler (ristningar i timmerbyggnad i förfall samt bläckningar på träd). Utredningen i fält visar att huvuddelen av utredningsområdet saknar sådana detaljtopografiska, detaljgeologiska, vegetationsmässiga och kulturgeografiska förutsättningar som brukar förknippas med fornminnesförekomster. Utredningsresultatet bedöms ha hög tillförlitlighet. Syfte Målet med denna utredning är att tillhanda ett fullgott underlag om fornminnen i utredningsområdet för den fortsatta handläggning/planering som görs av Länsstyrelsen Norrbotten och O2 Vindkompaniet AB. Syftet med utredningen är att fastställa om fornminnen berörs, d.v.s. att undersöka förekomst av fornminnen i aktuella områden att registrera fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet enligt gängse rutiner (i enlighet med FMIS) att märka ut förekommande fornminnen i fält att fotografera samtliga förekommande fornminnen att föreslå status för alla påträffade fornminnen (fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar) Inriktning och problemformuleringar Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag uppgår den totala ytan för utredningen till ca 0,38 km 2. Ambitionsnivån för utredningen i fält var hög, vilket innebär att berörda markytor kontrollerades noggrant och att inga frågetecken kring fornminnesförekomster fick kvarstå efter utredningen. Utredningsområdets 16 delområden (se bilaga 1, 2, 3 och 4) består av 2 platser för torn, 1 upplagsplats, 1 kurvrätningsområde, 6 delsträckor befintliga vägar, 5 delsträckor nya vägar och 1 sträcka ny kabelgrav. De två tornplatserna skulle utredas med en yta om m 2 runt varje angivet läge. För upplagsplatsen skulle en yta på m 2 utredas. Ytans utbredning var inte exakt markerad i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (bilaga 2), men markerades i terrängen av Beställaren innan utredningen genomfördes i fält. Vid kurvrätningen enligt bilaga 4 skulle 30 m utredas söder om vägen och 25 m norr om vägen. För befintliga vägar skulle 25 m på vardera sidan utredas, för nya vägsträckningar skulle utredningskorridoren vara 50 m och för kabelgrävningen skulle korridoren vara 10 m bred. Även dragningarna för

7 7 nya vägar och kabelgraven samt tornplatserna var markerade i terrängen av Beställaren före utredningens början. Avståndet 25 m från befintliga vägar räknas från vägområdets yttre kant (kanten av den yttre dikesslänten, d.v.s. släntkrönet). I samband med utredningens start i fält gjordes en justering av utredningsområdet av O2 Vindkompaniet AB. Denna justering berörde korridordelen med kabeldragningen (bilaga 3) som enligt önskemål vid fältarbetet även den utreddes med en korridorbredd på 50 m. Dessutom preciserades att ett område med ca meters radie skulle utredas kring utredningsområdets två tornplatser. Utredningen inriktades främst på identifiering av fångstgropar, härdar, sentida bebyggelselämningar och ristningar/bläckningar på träd, men hade givetvis även fokus på andra typer av fornminnen som kan finnas i det aktuella området, t.ex. olika typer av lämningar relaterade till skogs- och jordbruk, som tjärdalar, kolbottnar och fossil åkermark samt olika slag av lämningar efter samiska bosättningar/aktiviteter. I enlighet med gängse rutiner i FMIS undantogs större och mindre täktgropar, stigar och andra kulturspår av sentida och begränsat kulturhistoriskt intresse från registrering. Utredningen utfördes empiriskt med utgångspunkt i antikvarisk sakkunskap och beprövad vetenskaplig erfarenhet, anpassad till områdets förutsättningar. Områdets förutsättningar Utredningsområdet ligger på kommungränsen mellan Pajala och Övertorneå, tillika sockengräns mellan Korpilombolo och Övertorneå, mellan byarna Korpilombolo och Aapua i Norrbottens län. Utredningsområdet består av ett skogslandskap med bergshöjder och mindre inslag av myrmarker. Normalblockig, sandig och moig moränmark dominerar (SGU 1961). Utredningsområdets nivåer mellan ca 220 och 300 m ö.h. ligger helt över HK, som i detta område återfinns i närheten av m ö.h. (Fromm 1965, Saarnisto 1991, SNA 1994 s 127). Läget över HK innebär att moränen är osvallad och att finsediment och sand således inte har omfördelats av havsvågor vid landhöjningen efter istiden. Moränlandskapet i utredningsområdet har därmed inte ändrat karaktär påtagligt av naturliga processer sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Jakt, fångst, renskötsel, myrslåtter och skogsbruk bör ha varit huvudnäringar i direkt anslutning till utredningsområdet (Hederyd 1991 och 1993). Jakt och fiske var huvudnäringar under förhistorisk tid och viktigt även därefter (Klang 2002). Förhistoriska och historiska bosättningar och aktiviteter har anpassats till naturlandskapet och sökt sig till gynnsamma terränglägen (a.a.). Det förhistoriska landskapet hade bosättningar främst vid kuster, sjöar och större vattendrag (FMIS, Klang 2002). Från dessa kan man anta att jakt-, fångst- och fiskeexpeditioner gjordes till lämpliga platser i inlandet. Under järnåldern började inlandet användas mer än tidigare, vilket kan förknippas med en begynnande skogssamisk renskötsel (Aronsson 1991, Hedman 2003 och Karlsson 2006). Ett nytt bosättningsmönster blev tydligt vid slutet av järnåldern, kännetecknat av visten vid myrar och små vattendrag i skogslandet. Visten i sådana miljöer

8 8 uppstod även fortsättningsvis långt in i historisk tid. De kännetecknas av härdar efter kåtor (a.a.). Större vattendrag saknas i anslutning till utredningsområdet, men mindre vattendrag finns i liten omfattning, främst utanför utredningsområdet (bilaga 2-4). Jordbrukskolonisationen med slåtterbruk har främst utvecklats sedan 1600-talet, länge parallellt med en kvardröjande s.k. erämarkskultur, som var baserad på jakt och fiske inom bebyggarnas egna revir i vidsträckta skogsland (Lundholm 1991 och Teerijoki 1993). Den registrerade fornminnesbilden kring utredningsområdet är främst ett resultat av en systematisk kunskapsuppbyggnad om fornminnen i regionen , då Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering gick igenom stora delar av Norrbottens nutida och forntida kustland samt det närmast belägna inlandet innanför (Klang 1987, Klang 1989, Karman 1993, Länsstyrelsen m.fl. 1998). Dessa inventeringar följde Lantmäteriets utgivning av den ekonomiska kartan. Fornminnesinventering i Pajala och Övertorneå kommuner utfördes areellt inom kartblad i rikets nät åren 1986, 1990, 1992, 1993 och 1994 (Jensen 1997). Därtill har punktinsatser gjorts i samband med arkeologiska utredningar och inom projektet Skog & Historia, dock är inga kända i nära anslutning till utredningsområdet (FMIS och Skogsstyrelsens hemsida Skogens pärlor ). När utredningsområdet med omgivningar fornminnesinventerades av Riksantikvarieämbetet år 1990 (kartbladen 27M6-7 e-f Suaningi och 27M6-7 g-h Aapua) och år 1992 (kartbladen 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara) deltog ett flertal arkeologer i inventeringsarbetet, bland andra Jans Heinerud och Lena Lagerstam samt platsledarna Björn Peck och Jorma Karman. Arkeologerna utförde terränggranskningen och platsledarna granskade inventeringsresultatet med Lennart Klang som chef för inventeringsverksamheten i övre Norrland (FMIS, Magnusson & Jensen 1990, Jönsson 1992). Inventeringsresurserna fördelades så att älvdalarna och forna stränder avsöktes något mer noggrant och inlandet över HK mer översiktligt, med utgångspunkter i Riksantikvarieämbetets anvisningar, tidigare anteckningar om fornminnen, upplysningar från ortsbor, rådande antikvarisk praxis, erfarenheter av landskapets förutsättningar och den egna analytiska förmågan. Resultatet av fornminnesinventeringen dessa år kännetecknas av att ett stort antal förhistoriska fornlämningar registrerades under HK och i anslutning till älvdalarna, bl.a. hyddbottnar och förvaringsanläggningar (FMIS). I moränmarker mellan älvdalarna, i marker som utredningsområdet, registrerades betydligt färre fornlämningar (a.a.). Utredningens utgångspunkter och utförande Utredningen utfördes i enlighet med upprättad undersökningsplan (Klang ). Inga avvikelser från denna gjordes (utom ovan omnämnda utökning av korridorbredden för planerad kabeldragning). I det följande beskrivs hur utredningen utfördes i linje med utredningsplanen. Metoder vid utredningen relaterades till områdets förutsättningar och egna erfarenheter av det aktuella området (utom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1990 och 1992 även arkeologiska utredningar och kulturmiljöanalyser i närområdet och liknande områden åren ). Historiska kartor studerades som fältförberedelser för att se om någon speciell aktivitet kunde utläsas i utredningsområdet (t.ex. lägen för kåtor i skogen och äldre

9 9 stigar/vägsträckningar). I fältförberedelserna ingick även inledande analys av utredningsområdets kulturhistoria och fornlämningspotential med hjälp av FMIS och relevant litteratur. Därtill togs erforderliga kontakter med berörda aktörer (Länsstyrelse, Beställare, andra involverade företag som Peab och Swerock samt företag i konsultgruppen Landskapsarkeologerna i enlighet med gruppens säkerhets- och kvalitetspolicy). Utom Riksantikvarieämbetets fornminnesregister kontrollerades även anteckningar inom projektet Skog & Historia (Skogsstyrelsens hemsida). Därtill kontrollerades om särskilda objekt förekommer i utredningsområdet enligt Sametingets hemsida. Utredningen i fält inleddes med identifiering av utredningsområdet och ställningstaganden till om kompletterande markeringar behövdes för att klarlägga avgränsningar i terrängen med hjälp av snitslar. Det visade sig att vägar, terrängformer, redan uppsatta snitslar av Beställaren, stegning, kompass, koordinater och GPS gav sådan tydlig struktur att ingen kompletterande snitsling behövdes i fält. Därefter vidtog en utredningsetapp 1 med noggrann okulär granskning av markytor med selektiv sondning. Påträffade fornminnen beskrevs, koordinatsattes, fotograferades och markerades med gula/blåa papperssnitslar med text R FORNLÄMNING. Under etapp 1 valdes områden och objekt ut för fördjupade iakttagelser som utfördes i en etapp 2. Fördjupningar som övervägdes var intensiv sondning och grävning med spade. Avbaning med maskin bedömdes i första hand som inte behövligt för denna utredning. Daglig resultatredovisning gjordes till Länsstyrelsen Norrbotten via e-post. Efter utförd utredning anmäldes registrerade lämningar till Riksantikvarieämbetet för inregistrering i FMIS. Samma anmälning gjordes till Länsstyrelsen Norrbotten, som även erhöll digitala fotobilder. I utförd anmälan ingick ifyllda blanketter redovisning av utförd arkeologisk undersökning och objekttabell för särskild utredning enligt anvisningar i FMIS samt en koordinatlista över antecknade fornminnen och shape-filer. Resultat De förberedande studierna av historiska kartor resulterade i att inga speciella objekt av intresse för den arkeologiska utredningen kunde identifieras på kartor från eller talet. Bl.a. finns generalstabskartor från och 1890, avvittringskartor och laga skifteskartor från och 1870-talen, vilka visar den tidens bebyggelse och markanvändning (Lantmäteriverket). Generalstabskartan från Korpilombolo (J ) redovisar inga objekt av intresse inom utredningsområdet, som består av myrar och skog. På generalstabskartan från 1890, 23. Korpilombolo (J ) markeras den nuvarande vägen mellan Aapua och Ohtanajärvi som en stig. Ekonomiska kartorna 27M6-7 e-f Suaningi, 27M6-7 g-h Aapua, 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara har inga objekt av intresse i utredningsområdet, som består av myrar och skog. Avvittringskartor och laga skifteskartor från 1869 och (Ohtanajärvi och Aapua) berör inte utredningsområdet.

10 10 Inga objekt har registrerats i utredningsområdet i projektet Skog & Historia enligt Skogsstyrelsens hemsida i juni Enligt Sametingets hemsida hör utredningsområdet till Korju sameby, som använder marken i utredningsområdet men där inte har speciella objekt som beteshagar och arbetshagar som bl.a. finns något söder om utredningsområdet (Sametinget). Dokumenterade objekt Utredningen resulterade i att fem lokaler med kulturhistoriska lämningar dokumenterades. Dessa består av en timring i förfall med inristningar invändigt på timmerväggar, en husgrund efter en ängslada samt tre träd med bläckningar. De fem lokalerna förtecknas nedan i en katalog med beskrivningar av lämningarna, deras status och deras koordinater (bilaga 6). I katalogen ingår även fotodokumentation. Alla bedöms som sentida lämningar efter utmarksbruk under och 1800-talet. Byggnadsresterna har anknytning till den väg som leder upp till Romiovaara från Korpilombolosidan i väster. De tre träden med bläckningar ligger relativt nära varandra i närheten av en jaktstuga på berget Kulmunginrovanperä, som nås norrifrån på Övertorneåsidan. Landskapet Det visade sig att utredningsområdet huvudsakligen består av sådan stenig moränmark som sällan har gynnsamma förutsättningar för fornminnen. Markerna hade generellt god sikt i vegetationen för arkeologiska iakttagelser även om det på ett fåtal platser förekommer tät vegetation med mindre god sikt. Skogar med olika åldersbestånd och slutavverkade områden förekommer tillsammans med ungskogar. I den steniga moränmarken finns blandade kornstorleksfraktioner med inslag av sådan finare jord som skapar mossiga och tuviga marker. De torra backar som identifierades och som skulle kunna ha bättre förutsättningar för fornminnen var i regel mycket steniga. Ett fåtal sandiga moränmarker förekommer, främst vid infartsvägens början västerifrån upp mot Romiovaara, där mindre sandtäkter men inga fornminnen kunde iakttas. I detta sandiga område utfördes intensiv sondning. Provgropar grävda med spade bedömdes inte behövliga eftersom ett flertal skärningar efter täktverksamheten gick att se och för att sondning därutöver kunde undersöka marken på ett sätt som bedömdes tillfyllest. Ytterligare enstaka sandiga moränmarker förekommer inom mycket begränsade markytor. Intensiv sondning utfördes där helt utan att indikationer på fornminnen framkom. Ett stort antal gropar och ojämnheter i markerna kunde bedömas tillförlitligt med sondning i kombination med okulära iakttagelser. Inga gropar visade sig ha fornlämningsliknande morfologi, men talrika gropar visade sig vara ett resultat av gamla rotvältor och andra naturbildningar. Inga delområden bedömdes ha behov av avbaning med maskin. Inte heller provgropar bedömdes behövliga eftersom intensiv sondning och noggranna iakttagelser okulärt bedömdes tillfyllest i etapp 2. Inga objekt påträffades i etapp 1 i behov av detaljerad provundersökning med spade för fastställelse av fornlämningsstatus.

11 11 Bild 1. Platsen för utredningsområdet torn enligt bilaga 3 markeras i terrängen med käppen i bildens förgrund. Omgivande mark har gott om finkornig morän och delvis sank mark med karaktäristisk vegetation och inga indikationer på fornminnen i utredningsområdet. Bild 2. Mycket stenig/blockig mark inom ett av delområdena för ny väg enligt bilaga 2.

12 12 Bild 3. Östliga delen av utredningsområde, ny kabelgrav enligt bilaga 3 består av väl gallrad granskog med delvis mossig mark. Bild 4. Norra delen av utredningsområde, upplag enligt bilaga 2 består av moränmark med avverkad skog. Utredningsområdet är tydligt markerat med snitsel av O2. På bilden ser man den norra gränsen för utredningsområdet.

13 13 Bild 5. Delvis sandig mark med inslag av täktverksamhet i västligaste delen av utredningsområde vid befintlig väg enligt bilaga 3. Vetenskaplig tolkning Utredningsområdet ingår i ett landskap vars huvudsakliga kulturhistoriska struktur är tämligen väl känd. Det har nyttjats extensivt i samband med jakt, andra utmarksaktiviteter och renskötsel. Vidare undersökningar Inga ytterligare arkeologiska utredningar eller undersökningar bedöms behövas för att klarlägga vilka fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som finns i utredningsområdet. Man kan dock aldrig utesluta att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i marker där inga indikationer syns på marken. Om sådana kommer fram vid grävning ska Länsstyrelsen Norrbotten kontaktas för besked om hur man går vidare.

14 14 Utvärdering I förhållande till undersökningsplanen är målet med utredningen uppfyllt. Utredningen har undersökt om fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar förekommer i utredningsområdet. Inga speciella problem att göra bedömningar kunde noteras. Det kan inte råda några oklarheter om att utredningsområdet kunde identifieras i sina helheter i terrängen. Inga svårbedömda synliga objekt vid okulärbesiktning påträffades som behövde provundersökas utförligt med spade för en bedömning. Sondning i sådana objekt (naturbildningar) var tillräckligt för en tillförlitlig antikvarisk bedömning utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk sakkunskap. De objekt som registrerats stärker den kända kulturmiljöstrukturen i området.

15 15 Referenser Aronsson, Kjell-Åke, Forest Reindeer Herding A.D University of Umeå. Department of Archaeology. FMIS. Riksantikvarieämbetets Fornminnesregistret. Fromm, Erik, Beskrivning till jordartkarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca. Avhandlingar och uppsatser i 4:o. Nr 39. Hederyd, Olof (red.), Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Hederyd, Olof (red.), Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Hedman, Sven-Donald, Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer AD. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 17. Doktorsavhandling, institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet. Jensen, Ronnie (red.), Fornminnesinventeringen nuläge och kompletteringsbehov. En riksöversikt. Riksantikvarieämbetet. Jönsson, Sune, Fornminnesinventering Organisationsplan. Riksantikvarieämbetet, fornminnesavdelningen. Karlsson, Nina, Bosättning och resursutnyttjande. Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden e. Kr inom skogssamiskt område. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Karman, Jorma, Stenåldersfolk ett arkeologiskt supplement. I: Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Klang, Lennart, Den nya fornminnesinventeringen och den "nya" forntiden i Norrbottens kustkommuner. I: Arkeologi. Norrbotten 1987, s Luleå. Klang, Lennart, Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten. I: Arkeologi i Sverige RAÄ och SHMM. Rapport RAÄ 1988:2, s Klang, Lennart, Nordbottnisk förhistoria - en översikt med exempel från östra Norrbotten. I: Viikinkejä Koillismaalla? Vikingar i nordöstra farleden? s Nordiskt seminarium Kuusamo Redaktörer J. Alavuottunki och E. Lindvall. Kuusamo. Klang, Lennart, Undersökningsplan med kostnadsberäkning för särskild arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsanläggning inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 i Korpilombolo och Övertorneå socknar, Pajala och Övertorneå kommuner, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Länsstyrelsens Dnr: Klang, Lennart, Redovisning av utförd undersökning med objekttabell, koordinater, shapefiler och fotodokumentation till Länsstyrelsen Norrbotten. Klang, Lennart, Redovisning av utförd undersökning med objekttabell, koordinater och shape-filer till Riksantikvarieämbetet.

16 16 KML. Kulturminneslagen. Utfärdad den 30 juni Trädde i kraft den 1 januari Svensk författningssamling 1988:950. Lantmäteriverket. Historiska kartor (här avses avvittringskartor, laga skifteskartor, generalstabskartor och ekonomiska kartor från 1970). Lantmäteriverket Gula Kartan med s.k. baksidestexter. Ekonomiska kartor i skala 1: Lundholm, Kjell, Ur svenska Tornedalens historia. I: Tornedalens historia I. Från Istid till talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Länsstyrelsen Norrbotten m.fl Arkeologi i Norrbotten en forskningsöversikt. Med bidrag av Ájtte, Norrbottens museum, Riksantikvarieämbetet och Silvermuseet. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapportserie nummer 14/1998. Länsstyrelsen Norrbotten, Anvisningar för arkeologiska rapporter i Norrbottens län. Uppdaterad april Länsstyrelsen Norrbotten, Förfrågningsunderlag för arkeologisk utredning i Maeavaara inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1, Korpilombolo och Övertorneå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Dnr: Länsstyrelsen Norrbotten, Beslut om särskild arkeologisk utredning med anledning av O2:s byggande av vindkraftspark i Maeavara inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1, Korpilombolo och Övertorneå socknar och Pajala och Övertorneå kommuner. Dnr: Magnusson, Gert, & Jensen, Ronnie, Fornminnesinventering Organisationsplan. Riksantikvarieämbetet. Fornminnesavdelningen. Stockholm. Saarnisto, Matti, Tornedalens geologiska utvecklingsskeden. I: Tornedalens historia I. Från Istid till 1600-talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Sametinget. Hemsidan SGU Jordartskarta. Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen. Skala 1: Södra bladet. Ser. Ca Nr 39. Skogsstyrelsen. Hemsidan där resultat redovisas enligt projektet Skog & Historia. SNA Sveriges Nationalatlas. Berg och jord. Temaredaktör Curt Fréden. Temavärd Sveriges geologiska undersökning. Teerijoki, Ilkka, Bebyggelsen I: Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté.

17 17 Förkortningar Dnr FMIS HK KML M ö.h. RAÄ SGU Diarienummer Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem om fornminnen Högsta kustlinjen Kulturminneslagen Meter över havet Riksantikvarieämbetet Sveriges geologiska undersökning I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö, samt kombinationer, t.ex. VNV-ÖSÖ (= från västnordväst till östsydöst). Bilagor Bilaga 1 (s 18) i denna rapport består av en översiktskarta och en Sverigekarta som visar var utredningen utförts. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 2 (s 19) består av en fastighetskarta som visar de nordöstliga delområdena för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 3 (s 20) består av en fastighetskarta som visar de sydvästra delområdena för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS och länsstyrelsens kulturdatabas före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 4 (s 21) består av en fastighetskarta som visar det västligaste delområdet för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 5 (s 22-24) består av kartor som visar läget för registrerade objekt vid denna utredning. Bilaga 6 (s 25-34) består av en katalog med registrerade objekt beskrivna och fotograferade. Bilaga 7 (s 35) består av en fotolista.

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Bilaga 5 KARTOR Registrerade lokaler vid utredningen Länsstyrelsens kartor tillhöriga detta ärende (bilaga 2 och bilaga 3) har använts på följande två sidor (s 23-24) som underlagskartor för redovisning av registrerade fornminnen. För närmare beskrivningar av dessa hänvisas till bilaga 6 (s 25-34).

23 23

24 24

25 25 Bilaga 6 KATALOG Registrerade lokaler vid utredningen

26 26 LK 2013:201 Husgrund, historisk tid, med ristningar Kartblad 27M 6-7 e-f Suaningi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 25 m V om väg och 16 m V om släntkrön. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 280 m ö.h. Terräng S-sluttning av moränmark. Blandskog, mest barrträd. Beskrivning Sentida timmerbyggnad i förfall, 2,5x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 4-8 bevarade stockvarv, med i SSV en ingång, 1m hög och 0,5 m bred. Glasfönster på gavel ovanför ingången och plåtmaterial inne. Invändigt ovanför dörren är inristat 1971 och utmed långsidan i NV KUNI WAARA CUNF Inristade tecken är delvis otydliga varför någon bokstav/siffra kan vara feltolkad eller saknad. Bokstäverna är ca 3-5 cm stora. Övrig kommentar Korpilombolo socken LK 2013:201 bild 1

27 LK 2013:201 bild 2 27

28 28 LK 2013:202 Husgrund efter ängslada Kartblad 27M 6-7 e-f Suaningi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 8 m SSÖ om väg och 0 m SSÖ om släntkrön. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. 240 m ö.h. Terräng VNV-sluttning av moränmark mot myr. Blandskog. Beskrivning Husgrund efter ängslada, 5x5 m (NV-SÖ), bestående av 1-2 stockvarv. Skadad i NNV av dike invid skogsbilväg. Beväxt med smågranar och björksly. Tidigare anteckningar Markerad på karta vid RAÄ:s fornminnesinventering 1990, införd i länsstyrelsens kulturdatabas som Korpilombolo LK 2013:202

29 29 LK 2013:203 Bläckning i torrfura Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 275 m ö.h. Terräng Platåartad liten moränhöjd. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckning i torrfura. Bläckningen är 1,4 m hög, 0,15 m bred och 7 cm djup. Den är belägen 1,8 m över markytan på den mot S vända sidan. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:203 bild 1

30 LK 2013:203 bild 2 30

31 31 LK 2013:204 Bläckningar på asp Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 4 m S om släntkrön till skogsbilväg. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 265 m ö.h. Terräng N-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckningar på asp. På den mot S vända sidan och 0,8 m från markyran är en bläckning 1,05 m hög, 0,15 m bred och 3 cm djup. På den mot N vända sidan och 2 m från markytan är en annan bläckning 0,65 m hög, 0,2 m bred och 4 cm djup. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:204 bild 1

32 LK 2013:204 bild 2 32

33 33 LK 2013:205 Bläckningar på asp Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 7 m NÖ om skogsbilväg. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 265 m ö.h. Terräng Svagt N-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckningar på asp. På den mot NV vända sidan och 0,7 m från marken är en bläckning 0,43 m hög, 8 cm bred och 4 cm djup. På den mot Ö vända sidan och 0,4 m från marken är två bläckningar 0,2 m höga, 9-14 cm breda och 3-4 cm djupa. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:205 bild 1

34 LK 2013:205 bild 2 34

35 35 Bilaga 7 Fotolista Foto samtliga bilder: Lennart Klang Digitala foton Nr Objekt och varifrån foton tagits Kategori Antal LK 2013:201 Sentida timmerbyggnad med Övrig kulturhistorik lämning 2 invändiga ristningar (bild 1 från NÖ, bild 2 från SÖ) LK 2013:202 Husgrund, historisk tid, från S Övrig kulturhistorisk lämning 1 LK 2013:203 Bläckning på torrfura (bild 1 och Övrig kulturhistorisk lämning 2 bild 2 från S) LK 2013:204 Bläckningar på asp (bild 1 från S, Övriga kulturhistoriska 2 bild 2 från N) lämningar LK 2013:205 Bläckningar på asp (bild 1 från NV, bild 2 från Ö) Övriga kulturhistoriska lämningar 2 Nr Terräng och vegetation Kategori Antal Bild 1-5 och försättssida Olika delar av utredningsområdet Landskapsbilder 6

Arkeologisk utredning väg 818

Arkeologisk utredning väg 818 Rapport 2014:17 Lennart Klang Arkeologisk utredning väg 818 inom fastigheterna Kilvo 4:4, Leipipir 1:1, Purnu 4:2 och 19:1 samt Hakkas 9:12 m.fl. Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs

Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs Rapport 2014:2 Lennart Klang Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs inom fastigheterna Kopparnäs 12:4 och 14:17, Håkansön 4:3, 6:4, 7:6, 14:15, 15:10 och 72:1, Norrfjärden

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010 RAÄ-nr 1105 och 1106 i Tärna socken, Västerbottens län

Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010 RAÄ-nr 1105 och 1106 i Tärna socken, Västerbottens län Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010 RAÄ-nr 1105 och 1106 i Tärna socken, Västerbottens län Lennart Klang LK Konsult VATTUGATAN 14 972 39 LULEÅ TELEFON:

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Gröne mosse kretsloppspark

Gröne mosse kretsloppspark Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Vindkraft i Hallhult och Tapplarp

Vindkraft i Hallhult och Tapplarp Arkeologisk utredning, etapp 1 Vindkraft i Hallhult och Tapplarp Inför planerad vindkraftsetablering Barkeryds socken i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:14 Rickard

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

VA-ledning mellan Tuvesvik och Skottaren

VA-ledning mellan Tuvesvik och Skottaren VA-ledning mellan Tuvesvik och Skottaren Frivillig arkeologisk utredning Morlanda och Gullholmens socknar, Orusts kommun Matthew Gainsford Bohusläns museum Rapport 2009:6 Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:12 VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN Särskild utredning Hanebo Socken Bollnäs kommun Hälsingland 2012 Maria Björck VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN Särskild utredning Hanebo Socken Bollnäs

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 Raä nr 111, 119 och 120 Rapport över dokumentation av hällristningar i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland utförd av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. B

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av Hotel Riviera inom fastigheten Hemmeslöv 44:104 i Östra Karups socken,

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län Inledning

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

BD 664 Nystrand, riskreducerande åtgärd

BD 664 Nystrand, riskreducerande åtgärd SAMRÅDSUNDERLAG BD 664 Nystrand, riskreducerande åtgärd Älvsbyns kommun, Norrbottens län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 8212027 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20

Adelgatan 4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003. Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2003 Adelgatan 4 Dokumentation i samband med trappbygge inom RAÄ 20 Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:053

Läs mer

Fröafall och Krokstorp

Fröafall och Krokstorp Fröafall och Krokstorp Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation i Tranås stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:51 Ann-Marie Nordman Fröafall 2:1 och Krokstorp

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Planprogramområde Herstadberg

Planprogramområde Herstadberg UV ÖST RAPPORT 2004:58 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Planprogramområde Herstadberg Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby Kvillinge socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3399-2004 Pia

Läs mer

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ Föredragande: S. Hagström DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå 4, ), (4.1v1G - 4, 61 7( 013o f'- 4 1 Mål nr 2441-12 D10 Sida 1 (7) KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Emil Leander

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Planerat logistikoch industriområde

Planerat logistikoch industriområde uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk utredning Planerat logistikoch industriområde vid Norvikshamnen Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk

Läs mer