Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013"

Transkript

1 Särskild arkeologisk utredning Maevaara år 2013 för planering av vindkraft inom Pajala och Övertorneå kommuner, Norrbottens län, fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 i socknarna Korpilombolo och Övertorneå, Västerbottens landskap Lennart Klang LK Konsult VATTUGATAN LULEÅ TELEFON: , FAX: E-POST:

2 2 Administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr: Uppdragstagarens dnr: Finansiär: O2 Vindkompaniet AB Fornminnesnummer: Intern nummerserie LK 2013:201 LK 2013:205 Kommun: Socken: Landskap: Pajala och Övertorneå Korpilombolo och Övertorneå Västerbotten Fastigheter: Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 Typ av uppdrag: Datering: Typ av fornminnesobjekt: Särskild arkeologisk utredning enligt KML Historisk tid (främst 1800-tal och 1900-tal) enligt fältiakttagelser Ristning i timmerbyggnad (LK 2013:201), husgrund efter ängslada, historisk tid (LK 2013:202), bläckningar på träd (LK 2013: ). Antal fältdagar och varaktighet: 4 dagar ( ) Antal rapportdagar: 4,5 dagar Antal fyndhanteringsdagar: - Utredningsledare: Rapportansvarig: Deltagare: Intern underkonsult: Lennart Klang, LK Konsult (ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna). Lennart Klang Lennart Klang Lena Berg Nilsson, ArcMontana (ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna). Utredd yta: Ca 0,38 km 2 M ö.h.: Koordinatsystem: Ca m SWEREF 99TM Kartblad: Ekonomiska kartorna 27M6-7 e-f Suaningi, 27M6-7 g- h Aapua, 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara

3 3 Dokumentationshandlingars förvaring: Digital dokumentation och programvaror: Kartor förvaras hos Länsstyrelsen Norrbotten och uppdragstagaren LK Konsult. Digital fotodokumentation och shapefiler med koordinater förvaras i uppdragstagarens hårddiskar. Se ovan om dokumentationshandlingars förvaring Summa fyndmängd: - Antal fotografier per objekt: 1-2 per objekt enligt bilaga 7. Sex landskapsbilder enligt bilaga 7. Antal ritningar: - Publiceringstillstånd kartor: Lantmäteriet Dnr: R _ Fotograf samtliga fotobilder: Lennart Klang Omslagsbilden visar landskapets huvudsakliga karaktär i utredningsområdet samt att blåa snitslar, uppsatta av O2, tydligt visade utredningsområdets utsträckning.

4 4 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter 2 Innehållsförteckning 4 Inledning 5 Sammanfattning 5 Syfte 6 Inriktning och problemformuleringar 6 Områdets förutsättningar 7 Utredningens utgångspunkter och utförande 8 Resultat 9 Dokumenterade objekt 10 Landskapet 10 Vetenskaplig tolkning 13 Vidare undersökningar 13 Utvärdering 14 Referenser 15 Förkortningar 17 Bilagor 17 Bilaga 1 (utredningsområdet på översiktskarta och Sverigekarta) 18 Bilaga 2 (fastighetskarta med de nordöstliga delområdena) 19 Bilaga 3 (fastighetskarta med de sydvästliga delområdena) 20 Bilaga 4 (fastighetskarta med det västligaste delområdet) 21 Bilaga 5 (kartor med läget för registrerade fornminnen) 22 Bilaga 6 (katalog med registrerade objekt vid denna utredning) 25 Bilaga 7 (fotolista digitala bilder) 35

5 5 Inledning Denna särskilda arkeologiska utredning behandlar området Maevaara i Pajala och Övertorneå kommuner, inom vilket en vindkraftsanläggning planeras och byggs. Beslutet att utföra utredningen har fattats av Länsstyrelsen Norrbotten i enlighet med KML, vilket innebär att länsstyrelsen också har beslutat om utredningens inriktning/metodik och vem som ska utföra den (Länsstyrelsen Norrbotten ). Länsstyrelsens beslut baseras på en undersökningsplan (Klang ) som upprättats av utredaren i enlighet med en kravspecifikation, ett s.k. förfrågningsunderlag från länsstyrelsen (Länsstyrelsen Norrbotten ). Utförare enligt beslutet är företaget LK Konsult i samarbete med företaget ArcMontana. Dessa företag ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Uppdragsgivare är företaget O2 Vindkompaniet AB, som bekostar utredningen. LK Konsult drivs av Lennart Klang, som författat utredningsplanen, utfört utredningen och skrivit denna rapport. Lena Berg Nilsson, ArcMontana, har svarat för kvalitetssäkring och karthantering i rapportarbetet. Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning (Länsstyrelsen Norrbotten 2009). Kontaktpersoner vid O2 Vindkompaniet AB är Andrea Malmsten, Peter Kalla och Kenneth Andersson. Utredningen utfördes i fält i juni Under fältarbetet inrapporterades dagligen utredningsresultat till Länsstyrelsen Norrbotten som därefter under hand skulle meddela O2 Vindkompaniet AB vilka hänsyn som ska tas vid pågående exploatering i utredningsområdet. I enlighet med länsstyrelsens kravspecifikation har därefter en kortfattad resultatbeskrivning jämte ifylld blankett redovisning av utförd arkeologisk undersökning med bilaga objekttabell och tabell med koordinater, fotolista och digitala bilder samt shape-filer redovisats till Länsstyrelsen Norrbotten för ärendets fortsatta antikvariska hantering (Klang ) och till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS (Klang ). Därefter har denna rapport färdigställts i augusti Sammanfattning Området för denna särskilda arkeologiska utredning ligger relativt höglänt i terrängen, på gränsen mellan kommunerna Pajala och Övertorneå mellan byarna Korpilombolo och Aapua i Norrbottens län. Utredningsområdet består av 16 utvalda delområden inom vilka exploatering planeras för vindkraft. Delområdena är utvalda av Länsstyrelsen Norrbotten. I syfte att ta reda på om fornminnen förekommer i utredningsområdet har studier av historiska kartor kombinerats med noggrann okulär granskning av terrängen inklusive selektiv sondning. Utredningsområdet består av moränmark/skogsmark med skogsbilvägar över högsta kustlinjen helt utan bebyggelse i de utredda områdena, men med jordbruksbebyggelse och ett

6 6 känt samiskt viste nära intill. Vistet är övergivet och antecknat i FMIS (RAÄ Övertorneå 216:1). Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesinventering var en fornminneslokal känd i utredningsområdet före utredningen; en husgrund som inte närmare beskrivits och därför inte införts i FMIS. Vid utredningen preciserades husgrunden, och därutöver registrerades ytterligare fyra lokaler (ristningar i timmerbyggnad i förfall samt bläckningar på träd). Utredningen i fält visar att huvuddelen av utredningsområdet saknar sådana detaljtopografiska, detaljgeologiska, vegetationsmässiga och kulturgeografiska förutsättningar som brukar förknippas med fornminnesförekomster. Utredningsresultatet bedöms ha hög tillförlitlighet. Syfte Målet med denna utredning är att tillhanda ett fullgott underlag om fornminnen i utredningsområdet för den fortsatta handläggning/planering som görs av Länsstyrelsen Norrbotten och O2 Vindkompaniet AB. Syftet med utredningen är att fastställa om fornminnen berörs, d.v.s. att undersöka förekomst av fornminnen i aktuella områden att registrera fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet enligt gängse rutiner (i enlighet med FMIS) att märka ut förekommande fornminnen i fält att fotografera samtliga förekommande fornminnen att föreslå status för alla påträffade fornminnen (fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar) Inriktning och problemformuleringar Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag uppgår den totala ytan för utredningen till ca 0,38 km 2. Ambitionsnivån för utredningen i fält var hög, vilket innebär att berörda markytor kontrollerades noggrant och att inga frågetecken kring fornminnesförekomster fick kvarstå efter utredningen. Utredningsområdets 16 delområden (se bilaga 1, 2, 3 och 4) består av 2 platser för torn, 1 upplagsplats, 1 kurvrätningsområde, 6 delsträckor befintliga vägar, 5 delsträckor nya vägar och 1 sträcka ny kabelgrav. De två tornplatserna skulle utredas med en yta om m 2 runt varje angivet läge. För upplagsplatsen skulle en yta på m 2 utredas. Ytans utbredning var inte exakt markerad i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (bilaga 2), men markerades i terrängen av Beställaren innan utredningen genomfördes i fält. Vid kurvrätningen enligt bilaga 4 skulle 30 m utredas söder om vägen och 25 m norr om vägen. För befintliga vägar skulle 25 m på vardera sidan utredas, för nya vägsträckningar skulle utredningskorridoren vara 50 m och för kabelgrävningen skulle korridoren vara 10 m bred. Även dragningarna för

7 7 nya vägar och kabelgraven samt tornplatserna var markerade i terrängen av Beställaren före utredningens början. Avståndet 25 m från befintliga vägar räknas från vägområdets yttre kant (kanten av den yttre dikesslänten, d.v.s. släntkrönet). I samband med utredningens start i fält gjordes en justering av utredningsområdet av O2 Vindkompaniet AB. Denna justering berörde korridordelen med kabeldragningen (bilaga 3) som enligt önskemål vid fältarbetet även den utreddes med en korridorbredd på 50 m. Dessutom preciserades att ett område med ca meters radie skulle utredas kring utredningsområdets två tornplatser. Utredningen inriktades främst på identifiering av fångstgropar, härdar, sentida bebyggelselämningar och ristningar/bläckningar på träd, men hade givetvis även fokus på andra typer av fornminnen som kan finnas i det aktuella området, t.ex. olika typer av lämningar relaterade till skogs- och jordbruk, som tjärdalar, kolbottnar och fossil åkermark samt olika slag av lämningar efter samiska bosättningar/aktiviteter. I enlighet med gängse rutiner i FMIS undantogs större och mindre täktgropar, stigar och andra kulturspår av sentida och begränsat kulturhistoriskt intresse från registrering. Utredningen utfördes empiriskt med utgångspunkt i antikvarisk sakkunskap och beprövad vetenskaplig erfarenhet, anpassad till områdets förutsättningar. Områdets förutsättningar Utredningsområdet ligger på kommungränsen mellan Pajala och Övertorneå, tillika sockengräns mellan Korpilombolo och Övertorneå, mellan byarna Korpilombolo och Aapua i Norrbottens län. Utredningsområdet består av ett skogslandskap med bergshöjder och mindre inslag av myrmarker. Normalblockig, sandig och moig moränmark dominerar (SGU 1961). Utredningsområdets nivåer mellan ca 220 och 300 m ö.h. ligger helt över HK, som i detta område återfinns i närheten av m ö.h. (Fromm 1965, Saarnisto 1991, SNA 1994 s 127). Läget över HK innebär att moränen är osvallad och att finsediment och sand således inte har omfördelats av havsvågor vid landhöjningen efter istiden. Moränlandskapet i utredningsområdet har därmed inte ändrat karaktär påtagligt av naturliga processer sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Jakt, fångst, renskötsel, myrslåtter och skogsbruk bör ha varit huvudnäringar i direkt anslutning till utredningsområdet (Hederyd 1991 och 1993). Jakt och fiske var huvudnäringar under förhistorisk tid och viktigt även därefter (Klang 2002). Förhistoriska och historiska bosättningar och aktiviteter har anpassats till naturlandskapet och sökt sig till gynnsamma terränglägen (a.a.). Det förhistoriska landskapet hade bosättningar främst vid kuster, sjöar och större vattendrag (FMIS, Klang 2002). Från dessa kan man anta att jakt-, fångst- och fiskeexpeditioner gjordes till lämpliga platser i inlandet. Under järnåldern började inlandet användas mer än tidigare, vilket kan förknippas med en begynnande skogssamisk renskötsel (Aronsson 1991, Hedman 2003 och Karlsson 2006). Ett nytt bosättningsmönster blev tydligt vid slutet av järnåldern, kännetecknat av visten vid myrar och små vattendrag i skogslandet. Visten i sådana miljöer

8 8 uppstod även fortsättningsvis långt in i historisk tid. De kännetecknas av härdar efter kåtor (a.a.). Större vattendrag saknas i anslutning till utredningsområdet, men mindre vattendrag finns i liten omfattning, främst utanför utredningsområdet (bilaga 2-4). Jordbrukskolonisationen med slåtterbruk har främst utvecklats sedan 1600-talet, länge parallellt med en kvardröjande s.k. erämarkskultur, som var baserad på jakt och fiske inom bebyggarnas egna revir i vidsträckta skogsland (Lundholm 1991 och Teerijoki 1993). Den registrerade fornminnesbilden kring utredningsområdet är främst ett resultat av en systematisk kunskapsuppbyggnad om fornminnen i regionen , då Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering gick igenom stora delar av Norrbottens nutida och forntida kustland samt det närmast belägna inlandet innanför (Klang 1987, Klang 1989, Karman 1993, Länsstyrelsen m.fl. 1998). Dessa inventeringar följde Lantmäteriets utgivning av den ekonomiska kartan. Fornminnesinventering i Pajala och Övertorneå kommuner utfördes areellt inom kartblad i rikets nät åren 1986, 1990, 1992, 1993 och 1994 (Jensen 1997). Därtill har punktinsatser gjorts i samband med arkeologiska utredningar och inom projektet Skog & Historia, dock är inga kända i nära anslutning till utredningsområdet (FMIS och Skogsstyrelsens hemsida Skogens pärlor ). När utredningsområdet med omgivningar fornminnesinventerades av Riksantikvarieämbetet år 1990 (kartbladen 27M6-7 e-f Suaningi och 27M6-7 g-h Aapua) och år 1992 (kartbladen 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara) deltog ett flertal arkeologer i inventeringsarbetet, bland andra Jans Heinerud och Lena Lagerstam samt platsledarna Björn Peck och Jorma Karman. Arkeologerna utförde terränggranskningen och platsledarna granskade inventeringsresultatet med Lennart Klang som chef för inventeringsverksamheten i övre Norrland (FMIS, Magnusson & Jensen 1990, Jönsson 1992). Inventeringsresurserna fördelades så att älvdalarna och forna stränder avsöktes något mer noggrant och inlandet över HK mer översiktligt, med utgångspunkter i Riksantikvarieämbetets anvisningar, tidigare anteckningar om fornminnen, upplysningar från ortsbor, rådande antikvarisk praxis, erfarenheter av landskapets förutsättningar och den egna analytiska förmågan. Resultatet av fornminnesinventeringen dessa år kännetecknas av att ett stort antal förhistoriska fornlämningar registrerades under HK och i anslutning till älvdalarna, bl.a. hyddbottnar och förvaringsanläggningar (FMIS). I moränmarker mellan älvdalarna, i marker som utredningsområdet, registrerades betydligt färre fornlämningar (a.a.). Utredningens utgångspunkter och utförande Utredningen utfördes i enlighet med upprättad undersökningsplan (Klang ). Inga avvikelser från denna gjordes (utom ovan omnämnda utökning av korridorbredden för planerad kabeldragning). I det följande beskrivs hur utredningen utfördes i linje med utredningsplanen. Metoder vid utredningen relaterades till områdets förutsättningar och egna erfarenheter av det aktuella området (utom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1990 och 1992 även arkeologiska utredningar och kulturmiljöanalyser i närområdet och liknande områden åren ). Historiska kartor studerades som fältförberedelser för att se om någon speciell aktivitet kunde utläsas i utredningsområdet (t.ex. lägen för kåtor i skogen och äldre

9 9 stigar/vägsträckningar). I fältförberedelserna ingick även inledande analys av utredningsområdets kulturhistoria och fornlämningspotential med hjälp av FMIS och relevant litteratur. Därtill togs erforderliga kontakter med berörda aktörer (Länsstyrelse, Beställare, andra involverade företag som Peab och Swerock samt företag i konsultgruppen Landskapsarkeologerna i enlighet med gruppens säkerhets- och kvalitetspolicy). Utom Riksantikvarieämbetets fornminnesregister kontrollerades även anteckningar inom projektet Skog & Historia (Skogsstyrelsens hemsida). Därtill kontrollerades om särskilda objekt förekommer i utredningsområdet enligt Sametingets hemsida. Utredningen i fält inleddes med identifiering av utredningsområdet och ställningstaganden till om kompletterande markeringar behövdes för att klarlägga avgränsningar i terrängen med hjälp av snitslar. Det visade sig att vägar, terrängformer, redan uppsatta snitslar av Beställaren, stegning, kompass, koordinater och GPS gav sådan tydlig struktur att ingen kompletterande snitsling behövdes i fält. Därefter vidtog en utredningsetapp 1 med noggrann okulär granskning av markytor med selektiv sondning. Påträffade fornminnen beskrevs, koordinatsattes, fotograferades och markerades med gula/blåa papperssnitslar med text R FORNLÄMNING. Under etapp 1 valdes områden och objekt ut för fördjupade iakttagelser som utfördes i en etapp 2. Fördjupningar som övervägdes var intensiv sondning och grävning med spade. Avbaning med maskin bedömdes i första hand som inte behövligt för denna utredning. Daglig resultatredovisning gjordes till Länsstyrelsen Norrbotten via e-post. Efter utförd utredning anmäldes registrerade lämningar till Riksantikvarieämbetet för inregistrering i FMIS. Samma anmälning gjordes till Länsstyrelsen Norrbotten, som även erhöll digitala fotobilder. I utförd anmälan ingick ifyllda blanketter redovisning av utförd arkeologisk undersökning och objekttabell för särskild utredning enligt anvisningar i FMIS samt en koordinatlista över antecknade fornminnen och shape-filer. Resultat De förberedande studierna av historiska kartor resulterade i att inga speciella objekt av intresse för den arkeologiska utredningen kunde identifieras på kartor från eller talet. Bl.a. finns generalstabskartor från och 1890, avvittringskartor och laga skifteskartor från och 1870-talen, vilka visar den tidens bebyggelse och markanvändning (Lantmäteriverket). Generalstabskartan från Korpilombolo (J ) redovisar inga objekt av intresse inom utredningsområdet, som består av myrar och skog. På generalstabskartan från 1890, 23. Korpilombolo (J ) markeras den nuvarande vägen mellan Aapua och Ohtanajärvi som en stig. Ekonomiska kartorna 27M6-7 e-f Suaningi, 27M6-7 g-h Aapua, 27M8-9 e-f Ohtanajärvi och 27M8-9 g-h Nuolovaara har inga objekt av intresse i utredningsområdet, som består av myrar och skog. Avvittringskartor och laga skifteskartor från 1869 och (Ohtanajärvi och Aapua) berör inte utredningsområdet.

10 10 Inga objekt har registrerats i utredningsområdet i projektet Skog & Historia enligt Skogsstyrelsens hemsida i juni Enligt Sametingets hemsida hör utredningsområdet till Korju sameby, som använder marken i utredningsområdet men där inte har speciella objekt som beteshagar och arbetshagar som bl.a. finns något söder om utredningsområdet (Sametinget). Dokumenterade objekt Utredningen resulterade i att fem lokaler med kulturhistoriska lämningar dokumenterades. Dessa består av en timring i förfall med inristningar invändigt på timmerväggar, en husgrund efter en ängslada samt tre träd med bläckningar. De fem lokalerna förtecknas nedan i en katalog med beskrivningar av lämningarna, deras status och deras koordinater (bilaga 6). I katalogen ingår även fotodokumentation. Alla bedöms som sentida lämningar efter utmarksbruk under och 1800-talet. Byggnadsresterna har anknytning till den väg som leder upp till Romiovaara från Korpilombolosidan i väster. De tre träden med bläckningar ligger relativt nära varandra i närheten av en jaktstuga på berget Kulmunginrovanperä, som nås norrifrån på Övertorneåsidan. Landskapet Det visade sig att utredningsområdet huvudsakligen består av sådan stenig moränmark som sällan har gynnsamma förutsättningar för fornminnen. Markerna hade generellt god sikt i vegetationen för arkeologiska iakttagelser även om det på ett fåtal platser förekommer tät vegetation med mindre god sikt. Skogar med olika åldersbestånd och slutavverkade områden förekommer tillsammans med ungskogar. I den steniga moränmarken finns blandade kornstorleksfraktioner med inslag av sådan finare jord som skapar mossiga och tuviga marker. De torra backar som identifierades och som skulle kunna ha bättre förutsättningar för fornminnen var i regel mycket steniga. Ett fåtal sandiga moränmarker förekommer, främst vid infartsvägens början västerifrån upp mot Romiovaara, där mindre sandtäkter men inga fornminnen kunde iakttas. I detta sandiga område utfördes intensiv sondning. Provgropar grävda med spade bedömdes inte behövliga eftersom ett flertal skärningar efter täktverksamheten gick att se och för att sondning därutöver kunde undersöka marken på ett sätt som bedömdes tillfyllest. Ytterligare enstaka sandiga moränmarker förekommer inom mycket begränsade markytor. Intensiv sondning utfördes där helt utan att indikationer på fornminnen framkom. Ett stort antal gropar och ojämnheter i markerna kunde bedömas tillförlitligt med sondning i kombination med okulära iakttagelser. Inga gropar visade sig ha fornlämningsliknande morfologi, men talrika gropar visade sig vara ett resultat av gamla rotvältor och andra naturbildningar. Inga delområden bedömdes ha behov av avbaning med maskin. Inte heller provgropar bedömdes behövliga eftersom intensiv sondning och noggranna iakttagelser okulärt bedömdes tillfyllest i etapp 2. Inga objekt påträffades i etapp 1 i behov av detaljerad provundersökning med spade för fastställelse av fornlämningsstatus.

11 11 Bild 1. Platsen för utredningsområdet torn enligt bilaga 3 markeras i terrängen med käppen i bildens förgrund. Omgivande mark har gott om finkornig morän och delvis sank mark med karaktäristisk vegetation och inga indikationer på fornminnen i utredningsområdet. Bild 2. Mycket stenig/blockig mark inom ett av delområdena för ny väg enligt bilaga 2.

12 12 Bild 3. Östliga delen av utredningsområde, ny kabelgrav enligt bilaga 3 består av väl gallrad granskog med delvis mossig mark. Bild 4. Norra delen av utredningsområde, upplag enligt bilaga 2 består av moränmark med avverkad skog. Utredningsområdet är tydligt markerat med snitsel av O2. På bilden ser man den norra gränsen för utredningsområdet.

13 13 Bild 5. Delvis sandig mark med inslag av täktverksamhet i västligaste delen av utredningsområde vid befintlig väg enligt bilaga 3. Vetenskaplig tolkning Utredningsområdet ingår i ett landskap vars huvudsakliga kulturhistoriska struktur är tämligen väl känd. Det har nyttjats extensivt i samband med jakt, andra utmarksaktiviteter och renskötsel. Vidare undersökningar Inga ytterligare arkeologiska utredningar eller undersökningar bedöms behövas för att klarlägga vilka fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som finns i utredningsområdet. Man kan dock aldrig utesluta att fornfynd finns gömda/deponerade/tappade i marker där inga indikationer syns på marken. Om sådana kommer fram vid grävning ska Länsstyrelsen Norrbotten kontaktas för besked om hur man går vidare.

14 14 Utvärdering I förhållande till undersökningsplanen är målet med utredningen uppfyllt. Utredningen har undersökt om fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar förekommer i utredningsområdet. Inga speciella problem att göra bedömningar kunde noteras. Det kan inte råda några oklarheter om att utredningsområdet kunde identifieras i sina helheter i terrängen. Inga svårbedömda synliga objekt vid okulärbesiktning påträffades som behövde provundersökas utförligt med spade för en bedömning. Sondning i sådana objekt (naturbildningar) var tillräckligt för en tillförlitlig antikvarisk bedömning utifrån beprövad vetenskaplig erfarenhet och antikvarisk sakkunskap. De objekt som registrerats stärker den kända kulturmiljöstrukturen i området.

15 15 Referenser Aronsson, Kjell-Åke, Forest Reindeer Herding A.D University of Umeå. Department of Archaeology. FMIS. Riksantikvarieämbetets Fornminnesregistret. Fromm, Erik, Beskrivning till jordartkarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen. Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca. Avhandlingar och uppsatser i 4:o. Nr 39. Hederyd, Olof (red.), Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Hederyd, Olof (red.), Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Hedman, Sven-Donald, Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer AD. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 17. Doktorsavhandling, institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet. Jensen, Ronnie (red.), Fornminnesinventeringen nuläge och kompletteringsbehov. En riksöversikt. Riksantikvarieämbetet. Jönsson, Sune, Fornminnesinventering Organisationsplan. Riksantikvarieämbetet, fornminnesavdelningen. Karlsson, Nina, Bosättning och resursutnyttjande. Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden e. Kr inom skogssamiskt område. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Karman, Jorma, Stenåldersfolk ett arkeologiskt supplement. I: Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Klang, Lennart, Den nya fornminnesinventeringen och den "nya" forntiden i Norrbottens kustkommuner. I: Arkeologi. Norrbotten 1987, s Luleå. Klang, Lennart, Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten. I: Arkeologi i Sverige RAÄ och SHMM. Rapport RAÄ 1988:2, s Klang, Lennart, Nordbottnisk förhistoria - en översikt med exempel från östra Norrbotten. I: Viikinkejä Koillismaalla? Vikingar i nordöstra farleden? s Nordiskt seminarium Kuusamo Redaktörer J. Alavuottunki och E. Lindvall. Kuusamo. Klang, Lennart, Undersökningsplan med kostnadsberäkning för särskild arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsanläggning inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1 i Korpilombolo och Övertorneå socknar, Pajala och Övertorneå kommuner, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Länsstyrelsens Dnr: Klang, Lennart, Redovisning av utförd undersökning med objekttabell, koordinater, shapefiler och fotodokumentation till Länsstyrelsen Norrbotten. Klang, Lennart, Redovisning av utförd undersökning med objekttabell, koordinater och shape-filer till Riksantikvarieämbetet.

16 16 KML. Kulturminneslagen. Utfärdad den 30 juni Trädde i kraft den 1 januari Svensk författningssamling 1988:950. Lantmäteriverket. Historiska kartor (här avses avvittringskartor, laga skifteskartor, generalstabskartor och ekonomiska kartor från 1970). Lantmäteriverket Gula Kartan med s.k. baksidestexter. Ekonomiska kartor i skala 1: Lundholm, Kjell, Ur svenska Tornedalens historia. I: Tornedalens historia I. Från Istid till talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Länsstyrelsen Norrbotten m.fl Arkeologi i Norrbotten en forskningsöversikt. Med bidrag av Ájtte, Norrbottens museum, Riksantikvarieämbetet och Silvermuseet. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapportserie nummer 14/1998. Länsstyrelsen Norrbotten, Anvisningar för arkeologiska rapporter i Norrbottens län. Uppdaterad april Länsstyrelsen Norrbotten, Förfrågningsunderlag för arkeologisk utredning i Maeavaara inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1, Korpilombolo och Övertorneå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Dnr: Länsstyrelsen Norrbotten, Beslut om särskild arkeologisk utredning med anledning av O2:s byggande av vindkraftspark i Maeavara inom fastigheterna Ohtanajärvi 12:1 och Övertorneå 1:1, Korpilombolo och Övertorneå socknar och Pajala och Övertorneå kommuner. Dnr: Magnusson, Gert, & Jensen, Ronnie, Fornminnesinventering Organisationsplan. Riksantikvarieämbetet. Fornminnesavdelningen. Stockholm. Saarnisto, Matti, Tornedalens geologiska utvecklingsskeden. I: Tornedalens historia I. Från Istid till 1600-talet. Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. Sametinget. Hemsidan SGU Jordartskarta. Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen. Skala 1: Södra bladet. Ser. Ca Nr 39. Skogsstyrelsen. Hemsidan där resultat redovisas enligt projektet Skog & Historia. SNA Sveriges Nationalatlas. Berg och jord. Temaredaktör Curt Fréden. Temavärd Sveriges geologiska undersökning. Teerijoki, Ilkka, Bebyggelsen I: Tornedalens historia II. Från 1600-talet till Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté.

17 17 Förkortningar Dnr FMIS HK KML M ö.h. RAÄ SGU Diarienummer Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem om fornminnen Högsta kustlinjen Kulturminneslagen Meter över havet Riksantikvarieämbetet Sveriges geologiska undersökning I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö, samt kombinationer, t.ex. VNV-ÖSÖ (= från västnordväst till östsydöst). Bilagor Bilaga 1 (s 18) i denna rapport består av en översiktskarta och en Sverigekarta som visar var utredningen utförts. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 2 (s 19) består av en fastighetskarta som visar de nordöstliga delområdena för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 3 (s 20) består av en fastighetskarta som visar de sydvästra delområdena för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS och länsstyrelsens kulturdatabas före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 4 (s 21) består av en fastighetskarta som visar det västligaste delområdet för denna utredning och närbelägna kända fornminnen enligt FMIS före utredningen. Upprättad av Länsstyrelsen Norrbotten för detta ärende. Bilaga 5 (s 22-24) består av kartor som visar läget för registrerade objekt vid denna utredning. Bilaga 6 (s 25-34) består av en katalog med registrerade objekt beskrivna och fotograferade. Bilaga 7 (s 35) består av en fotolista.

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Bilaga 5 KARTOR Registrerade lokaler vid utredningen Länsstyrelsens kartor tillhöriga detta ärende (bilaga 2 och bilaga 3) har använts på följande två sidor (s 23-24) som underlagskartor för redovisning av registrerade fornminnen. För närmare beskrivningar av dessa hänvisas till bilaga 6 (s 25-34).

23 23

24 24

25 25 Bilaga 6 KATALOG Registrerade lokaler vid utredningen

26 26 LK 2013:201 Husgrund, historisk tid, med ristningar Kartblad 27M 6-7 e-f Suaningi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 25 m V om väg och 16 m V om släntkrön. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 280 m ö.h. Terräng S-sluttning av moränmark. Blandskog, mest barrträd. Beskrivning Sentida timmerbyggnad i förfall, 2,5x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 4-8 bevarade stockvarv, med i SSV en ingång, 1m hög och 0,5 m bred. Glasfönster på gavel ovanför ingången och plåtmaterial inne. Invändigt ovanför dörren är inristat 1971 och utmed långsidan i NV KUNI WAARA CUNF Inristade tecken är delvis otydliga varför någon bokstav/siffra kan vara feltolkad eller saknad. Bokstäverna är ca 3-5 cm stora. Övrig kommentar Korpilombolo socken LK 2013:201 bild 1

27 LK 2013:201 bild 2 27

28 28 LK 2013:202 Husgrund efter ängslada Kartblad 27M 6-7 e-f Suaningi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 8 m SSÖ om väg och 0 m SSÖ om släntkrön. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. 240 m ö.h. Terräng VNV-sluttning av moränmark mot myr. Blandskog. Beskrivning Husgrund efter ängslada, 5x5 m (NV-SÖ), bestående av 1-2 stockvarv. Skadad i NNV av dike invid skogsbilväg. Beväxt med smågranar och björksly. Tidigare anteckningar Markerad på karta vid RAÄ:s fornminnesinventering 1990, införd i länsstyrelsens kulturdatabas som Korpilombolo LK 2013:202

29 29 LK 2013:203 Bläckning i torrfura Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 275 m ö.h. Terräng Platåartad liten moränhöjd. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckning i torrfura. Bläckningen är 1,4 m hög, 0,15 m bred och 7 cm djup. Den är belägen 1,8 m över markytan på den mot S vända sidan. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:203 bild 1

30 LK 2013:203 bild 2 30

31 31 LK 2013:204 Bläckningar på asp Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 4 m S om släntkrön till skogsbilväg. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 265 m ö.h. Terräng N-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckningar på asp. På den mot S vända sidan och 0,8 m från markyran är en bläckning 1,05 m hög, 0,15 m bred och 3 cm djup. På den mot N vända sidan och 2 m från markytan är en annan bläckning 0,65 m hög, 0,2 m bred och 4 cm djup. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:204 bild 1

32 LK 2013:204 bild 2 32

33 33 LK 2013:205 Bläckningar på asp Kartblad 27M 8-9 e-f Ohtanajärvi Koordinater SWEREF99TM N: E: Orientering 7 m NÖ om skogsbilväg. Registrering Bedömning Övrig kulturhistorisk lämning M ö.h. Ca 265 m ö.h. Terräng Svagt N-sluttande moränmark. Skogsmark (hygge). Beskrivning Bläckningar på asp. På den mot NV vända sidan och 0,7 m från marken är en bläckning 0,43 m hög, 8 cm bred och 4 cm djup. På den mot Ö vända sidan och 0,4 m från marken är två bläckningar 0,2 m höga, 9-14 cm breda och 3-4 cm djupa. Övrig kommentar Övertorneå socken LK 2013:205 bild 1

34 LK 2013:205 bild 2 34

35 35 Bilaga 7 Fotolista Foto samtliga bilder: Lennart Klang Digitala foton Nr Objekt och varifrån foton tagits Kategori Antal LK 2013:201 Sentida timmerbyggnad med Övrig kulturhistorik lämning 2 invändiga ristningar (bild 1 från NÖ, bild 2 från SÖ) LK 2013:202 Husgrund, historisk tid, från S Övrig kulturhistorisk lämning 1 LK 2013:203 Bläckning på torrfura (bild 1 och Övrig kulturhistorisk lämning 2 bild 2 från S) LK 2013:204 Bläckningar på asp (bild 1 från S, Övriga kulturhistoriska 2 bild 2 från N) lämningar LK 2013:205 Bläckningar på asp (bild 1 från NV, bild 2 från Ö) Övriga kulturhistoriska lämningar 2 Nr Terräng och vegetation Kategori Antal Bild 1-5 och försättssida Olika delar av utredningsområdet Landskapsbilder 6

Arkeologisk utredning väg 818

Arkeologisk utredning väg 818 Rapport 2014:17 Lennart Klang Arkeologisk utredning väg 818 inom fastigheterna Kilvo 4:4, Leipipir 1:1, Purnu 4:2 och 19:1 samt Hakkas 9:12 m.fl. Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 inför ny detaljplan vid Sörbyns camping

Arkeologisk utredning etapp 1 inför ny detaljplan vid Sörbyns camping Rapport 2014:12 Lennart Klang Arkeologisk utredning etapp 1 inför ny detaljplan vid Sörbyns camping inom fastigheterna Sörbyn 4:15, 4:18, 4:53 och S:1 13, Råneå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap,

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs

Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs Rapport 2014:2 Lennart Klang Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs inom fastigheterna Kopparnäs 12:4 och 14:17, Håkansön 4:3, 6:4, 7:6, 14:15, 15:10 och 72:1, Norrfjärden

Läs mer

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl.

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Arkeologisk utredning, steg 1 Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Orsa socken och kommun. Inför planerad nedläggning av jordkabel i anslutning till vindkraftetablering. 2014 Arkivrapport dnr 57/14 Greger

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015

Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015 Rapport 2015:11 Lennart Klang Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015 Tärna socken, Lapplands landskap, Västerbottens län 2 Administrativa uppgifter Länsstyrelsens

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:83 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 646, sträckan Gustavsberg Ingarö Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 646 Ingarö socken Värmdö kommun Uppland Jan Ählström Tre

Läs mer

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:23 FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Arkeologisk utredning Ygsbo S:6, Skarpå 1:1, 2:1, Yg 9:3, 9:4, Borr 2:4, 2:14, 3:3, 3:11, 5:50, 5:51, 7:1, Ljusdals-Vik 3:10, 3:11, 3:12,

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun, samt utmärkning av

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län

KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län Ske mus dnr 119/2009 Vy från Stor-Bjärnknölen mot norr. KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Lage Johansson

Läs mer

Lena Berg Nilsson, Lennart Klang & Ola Nilsson. Trysslinge Särskild arkeologisk utredning etapp 1

Lena Berg Nilsson, Lennart Klang & Ola Nilsson. Trysslinge Särskild arkeologisk utredning etapp 1 Lena Berg Nilsson, Lennart Klang & Ola Nilsson Trysslinge Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat vindkraftsprojekt inom fastigheterna Norrboda 5:2 och Grytfors 1:2 i Degerfors kommun samt

Läs mer

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland RAPPORT Arkeologisk utredning Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland Anna Jakobsson Juli 2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 Rapport

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:86 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 560, sträckan Årsta havsbad Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 560 Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland Jan Ählström

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län RAPPORT PMAC2016-031-Z 2016-12-06 Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län Arkeologicentrum AB har genomfört en arkeologisk utredning i området för

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken

Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken Oviken socken, Bergs kommun, Jämtlands län Anna Engman RAPPORT JAMTLI 2016:10 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel. 063-15

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 1(3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Åke Johansson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Patrik Gustafsson Gillbrand datum. 2015-11-13

Läs mer

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Vindkraft mellan Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Frivillig arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2540 Åsa Berger Arkeologikonsult

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:85 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 576, Turinge kyrka Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 576 Turinge socken Nykvarns kommun Södermanland Jan Ählström Tre gc-vägar

Läs mer

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Hallunda gård Arkeologisk utredning etapp 1 Hallunda 4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42 Botkyrka socken Botkyrka kommun Södermanland Jan Ählström Hallunda

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08 LEUVENIUS HAGE Frivillig arkeologisk utredning Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck LEUVENIUS HAGE Frivillig utredning Fredrikskans

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Schaktning i Segersjö

Schaktning i Segersjö ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:64 ARKEOLOGISK KONTROLL Schaktning i Segersjö Arkeologisk kontroll vid arbeten invid fornlämning Lännäs 50:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun

Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Kungsväg och gårdstomt i Hemsjö socken, Alingsås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Kärrbogärde 3:12 m.fl. Hemsjö socken Alingsås kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING

BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING BILAGA 14 ARKEOLOGISK INVENTERING KNATON AB 2015-02-20 Arkeologisk fältinventering inför en planerad vindkraftsanläggning i Flottskär Hållnäs socken, Tierps kommun, Uppsala län KNATON AB Rapport februari

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Rapport 2013:58 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Tannefors 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Bergtäkt, Korpilombolo

Bergtäkt, Korpilombolo Rapport 2009:14 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING Bergtäkt, Korpilombolo Utredning inför ny bergtäkt, fastigheten Korpilombolo 4:7, Korpilombolo socken, Pajala kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Fig. 1. Översiktskarta. Aktuell planerad sträckning markerad med blå linje. Tidigare planerad sträckning markerad med röd linje.

Fig. 1. Översiktskarta. Aktuell planerad sträckning markerad med blå linje. Tidigare planerad sträckning markerad med röd linje. Innehållsförteckning Bakgrund 3 Utredningsområdet 3 Områdesbeskrivning 4 Tidigare inventeringar 4 Avgränsning av utredningsområdet 4 Uppdragsinnehåll 4 Syfte 4 Förutsättningar 4 Frågeställning 5 Metodval

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd

RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1. Vista skogshöjd RAPPORT 2015:45 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Vista skogshöjd Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 3:75 1, 3:75 2, 3:62, 3:377, 3:64, 3:348, 3:61, 1:5, 1:2, 1:3 1

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:13 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken, Lekebergs kommun,

Läs mer

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:74 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE Begränsning av Sorgen i Venngarn RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014

Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014 2014-09-29 Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014 Uppdrag Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom på uppdrag av Jämtvind AB. Rapporten är ett underlag till den miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län

Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Wenströmska skolan Västerås 2:17, Västerås f.d. Lundby) socken, Västerås kommun, Västmanlands län Arkeologisk utredning etapp 1 Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2952 Peter Sillén Arkeologikonsult Optimusvägen

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ronny Smeds 2014 Dnr

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Enstaka flintor vid Högås-Kärr

Enstaka flintor vid Högås-Kärr Enstaka flintor vid Högås-Kärr Frivillig arkeologisk utredning Högås-Kärr 1:1 m.fl. Högås socken, Uddevalla kommun Robert Hernek Bohusläns museum Rapport 2011: 26 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1 Rapport 2009:62 Arkeologisk utredning, etapp 1 Intill Eksunds gård Borg 11:3 Borgs socken Norrköpings kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 1(5) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-06-24 ang. förenklad

Läs mer

Signalisten 11. Särskild utredning, etapp 2. RAÄ 179:1 Signalisten 11 Västerås stadsförsamling Västmanland. Ulf Alström

Signalisten 11. Särskild utredning, etapp 2. RAÄ 179:1 Signalisten 11 Västerås stadsförsamling Västmanland. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:30 Signalisten 11 Särskild utredning, etapp 2 RAÄ 179:1 Signalisten 11 Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning,

Läs mer