Likabehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2011 2013"

Transkript

1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Dnr /11 Likabehandlingsplan Handlingsplan för en inkluderande arbetsplats

2 Inledning 3 Samverkan 3 Avgränsning 4 Disposition 4 Arbetsförhållanden 5 Förvärvsarbete och föräldraskap 7 Trakasserier 8 Intern rörlighet 10 Rekrytering 12 Bilaga 1 Kartläggning av RDF ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Bilaga 2 Könsfördelning per yrkesgrupp, medelanställningstid och ålder. 2

3 Inledning Riksdagsförvaltningen, RDF, ska vara en modern arbetsplats med ett öppet arbetsklimat som värnar om principen om allas lika värde och rättigheter i det personalpolitiska arbetet. Det handlar om att systematiskt arbeta mot all slags diskriminering men också om att bedriva ett långsiktigt förändringsarbete för en ökad jämställdhet och mångfald. Diskrimineringslagen reglerar de aktiva åtgärder som arbetsgivare måste bedriva gällande kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Lagens krav på aktiva åtgärder omfattar inte de övriga skyddade diskrimineringsgrunderna: könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. RDF kommer dock i den mån det är möjligt att inkludera dessa i syfte att förebygga och förhindra alla former av diskriminering. Planen gäller under perioden med årliga uppföljningar och revideringar per den sista november 2011, 2012 och Arbetet med planen för påbörjas i samband med uppföljningen Samverkan Arbetsgivaren har ansvaret för planen, varför den fastställs av riksdagsdirektören. I enlighet med diskrimineringslagens intentioner har arbetet med att utarbeta planen skett i en samverkansgrupp. Gruppen har analyserat underlag i enlighet med bilagorna och kommit med förslag till mål och åtgärder. Gruppen har bestått av: Vendela Sjöberg Joanna Kielska Helen Ekström Grigorios Papamihailidis Åsa Thorsell Löndahl Tommy Forsell Elise-Marie Donovan Sanna Svensson Arbetsgivarrepresentant Arbetsgivarrepresentant Arbetsgivarrepresentant Sekorepresentant ST-representant ST-representant Sacorepresentant Sacorepresentant 3

4 Samverkansgruppen har arbetat utifrån den nedan illustrerade arbetsformen med utvärderingen av den tidigare planen som bas. Avgörande för att planen ska bli ett konkret hjälpmedel i förändringsarbetet med jämställdhet och mångfald är en god kunskap om organisationen. Med hjälp av utvärderingar, kartläggningar och analyser har samverkansgruppen kunnat synliggöra och fastställa de mål och åtgärder som RDF ska prioritera under planperioden. Undersöka Kartlägga Analysera Rätta till Fatta beslut om åtgärder och mål Utse ansvariga Förankra&informera Följa upp Utvärdera planens åtgärder och mål Avgränsning De kartläggningar och analyser som har genomförts ur ett köns- och mångfaldsperspektiv framgår inte alltid av plantexten då ambitionen är att det ska vara ett lättillgängligt material. I stället bifogas dessa uppgifter. 1 Mål och åtgärder för arbetsmiljön återfinns i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2 Mål och åtgärder utifrån diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning återfinns i Handlingsplan för tillgängligheten i riksdagsförvaltningen. En policy mot kränkande behandling och riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling har tagits fram. 3 Jämställda löner hanteras i RDF:s lönekartläggning. 4 Disposition En skriftlig plan för det aktiva åtgärdsarbetet ska enligt diskrimineringslagen innehålla behövliga mål och åtgärder för områdena arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, trakasserier, intern rörlighet och rekrytering samt löner. Planen är disponerad utifrån dessa områden utom löner enligt ovan. De inledande punkterna under respektive område anger RDF:s övergripande målsättning och intentioner med jämställdhetsoch mångfaldsarbetet. Med utgångspunkt i utvärderingar, kartläggningar och analyser beskrivs sedan mål och åtgärder som planerats för planperioden. 1 Se bilaga :6 Arbetsmiljöpolicy, och Årlig uppföljning av RDF:s systematiska arbetsmiljöarbete, :01 Policy mot kränkande behandling och Riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling, 4 RDF:s lönekartläggning, dnr /11. 4

5 Arbetsförhållanden RDF:s övergripande målsättning är att arbetsförhållandena ska vara anpassade till alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, de hinder som kan finnas i den fysiska, psykosociala eller organisatoriska arbetsmiljön för att kunna anställa och behålla medarbetare, oberoende av grund, ska motverkas och på sikt undanröjas, verksamheten ska vara välfungerande och upplevas som attraktiv och modern med en mångfald av medarbetare och ett inkluderande arbetssätt. Kartläggning/ Inom RDF finns krav på uniform, tjänstedräkt respektive skyddskläder för flera yrkesgrupper. Det finns inga formella hinder mot att bära religiösa huvudbonader. Det finns dock inte framtaget huvudbonader för dessa olika uniformer och dräkter. Det finns en viss könsvariation i klädkollektionerna. Sjukfrånvaron minskar successivt inom RDF. Fler kvinnor än män har statistiskt sett stressrelaterade besvär i samhället i stort. RDF vill bevaka ev. stressrelaterade besvär i verksamheten. RDF ska motverka hinder mot religiösa huvudbonader och att sådana ska ingå som ett alternativ i RDF:s uniformer och dräkter. Underlätta för dem som inte önskar könsbunden klädsel. Fortsatt låg sjukfrånvaro. 1. Undersöka om huvudbonader finns alternativt kan beställas inom respektive klädkollektion. 2. Revidera riktlinjerna (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder och föra in rättigheten att bära religiösa huvudbonader. Revidera RDF:s riktlinjer (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder. 1. Fortsätta det förebyggande arbetet mot fysisk ohälsa. 2. Analysera resultatet av frågeområdet arbetsbelastning i medarbetarenkäten i syfte att få ökad kunskap om ev. problematik. Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Personalchefen Personalchefen

6 Kartläggning/ Önskemål har framförts om ökad flexibilitet vad gäller tillfälligt hemarbete. I riksdagsförvaltningens riktlinje 2005:1 anges möjligheterna till hemarbete. Det kan finnas anställda som p.g.a. religion eller annan trosuppfattning önskar vara lediga vid högtidsdagar som inte är desamma som svenska röda dagar. RDF:s styrdokument ska genomsyras av denna plans intentioner. Det andaktsrum som finns i RDF:s lokaler är inrett med kristna symboler, och det saknas ett neutralt alternativ. Det finns otillräcklig kunskap om i vilken utsträckning kvinnor respektive män använder sig av RDF:s friskvårdsaktiviteter. Att ge fler som så önskar möjlighet till flexibilitet när det gäller hemarbete och på så sätt bidra till att RDF blir en mer attraktiv arbetsplats. Om verksamheten så tillåter ska RDF möjliggöra för anställda att byta helgdagar. Styrdokumenten ska överensstämma med likabehandlingsplanens intentioner. Att ha ett rum för RDF:s anställda som är öppet för alla religioner och för allmän kontemplation. Att få information om deltagandet i friskvårdsaktiviteterna fördelat på kön och yrkesgrupper. 1. Se över förutsättningarna för hemarbete i riktlinjerna (2005:1). 2. Se över de tekniska förutsättningarna för hemarbete. Utreda förutsättningarna och i förekommande fall utarbeta riktlinjer. De styrdokument som tas fram och revideras under planperioden ska överensstämma med likabehandlingsplanens intentioner. Inreda ett rum. 1. I medarbetarenkäten 2011 följa upp i vilken utsträckning kvinnor respektive män utnyttjar friskvårdsförmåner. Personalchefen 2011 IT-chefen i samråd med personalchefen Personalchefen 2012 Chefsjuristen i samråd med personalchefen Fastighetschefen i samråd med personalchefen Ta fram en metod för att mäta deltagandet i friskvårdsaktiviteter. Friskvårdspedagogen i samråd med personalchefen Friskvårdspedagogen i samråd med personalchefen

7 Förvärvsarbete och föräldraskap RDF:s övergripande målsättning är att ha en arbetsorganisation och ett arbetssätt som gör det möjligt att förena förvärvsarbete och föräldraskap, ha en förståelse för att även föräldrar till tonåringar kan behöva vårda barn med kort varsel. Kartläggning/ Det kan vara svårt för föräldrar att förena jobb och barn om aktiviteter där arbetsgivaren förväntar sig närvaro förläggs tidigt och sent på dagen. Inom vissa arbeten finns begränsad möjlighet till flexibel arbetstid. Det kan vara svårt att hålla sig ajour med arbetet under föräldraledigheten, vilket kan försvåra återgången till arbetet års attitydundersökning och avgångssamtal genomförda under 2010 tyder på en mycket god möjlighet att förena arbete med ansvar för barn inom RDF. Att underlätta för föräldrar att kunna förena jobb och barn. Att om verksamheten så tillåter och om de anställda så önskar utöka flexramen. Föräldralediga ska få förutsättningar att bättre hålla sig ajour med arbetet under ledigheten och på så sätt underlätta återgången i arbetet. Säkerställa att RDF:s intentioner när det gäller chefers möjligheter att kombinera sitt chefskap med ansvar för barn efterlevs. Att tidigare jämställdhetsplaners mål att förlägga möten huvudsakligen mellan klockan 9.00 och efterlevs. Personalenheten ska i samråd med berörda chefer se över möjligheterna. Undersöka möjligheten att få tillgång till Helgonät hemifrån. Genomföra intervjuer. Närmaste chef 5 Personalchefen 2011 Administrativa chefen 2012 Personalchefen 2013 Det finns en otillräcklig kunskap om hur chefer inom RDF upplever möjligheten att kombinera chefskapet med ansvar för barn. 5 Med närmaste chef avses genomgående den man har utvecklingssamtal med. 7

8 Trakasserier RDF:s övergripande målsättning är att alla anställda ska känna sig trygga inom RDF och att ingen ska bli utsatt för kränkningar eller trakasserier, arbetsmiljön ska vara så tolerant, öppen och tillåtande att anställda som trots allt upplever sig vara kränkta eller trakasserade ska kunna säga ifrån direkt till den som utsätter henne eller honom, arbetsgivaren skyndsamt ska göra en utredning i enlighet med RDF:s riktlinjer om arbetsgivaren får kännedom om att en anställd upplever sig kränkt eller trakasserad, 6 de anställda ska kunna vara så öppna de vill med sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck, sin religion och eventuella funktionsnedsättningar. Kartläggning/ Av 2008 års attitydmätning framgår att det var 5 procent av de anställda som upplevde sig ha varit utsatta för trakasserier någon gång, och 7 procent upplevde sig varit utfrysta. Andelen personer som upplever sig vara utsatta för trakasserier/utfrysning ska minska under perioden I den kommande medarbetarenkäten 2011 ska fördjupande frågor ställas kring ev. upplevda trakasserier/ mobbning i syfte att få ökad kunskap. Utifrån resultatet ska relevanta åtgärder sättas in. Personalchefen 2011 Det finns ingen samlad kunskap om det förekommer trakasserier/mobbning i relationer mellan ledamöter/partikanslianställda och anställda inom RDF. Öka kunskapen om förekomsten av trakasserier/mobbning i förhållandet mellan RDF:s anställda och övriga personer som är verksamma i riksdagshusen. 2. Det ska också säkerställas att alla anställda känner till RDF:s riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling. I den kommande medarbetarenkäten 2011 ska fördjupade frågor ställas kring ev. upplevda trakasserier/ mobbning i syfte att få ökad kunskap. Personalchefen Riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling, 8

9 Kartläggning/ RDF har under 2009 och 2010 satsat på föreläsningar om de diskrimineringsskyddade grunderna. Det bedöms dock finnas behov av att öka kunskapen om könsidentitet och könsuttryck. Ökad medvetenhet och kunskap om diskrimineringsgrunderna könsidentitet/ könsuttryck. Alla chefer ska bjudas in till seminarium. Personalchefen Vt

10 Intern rörlighet RDF:s övergripande målsättning är att fortsättningsvis ge förutsättningar till intern rörlighet i syfte att öka mångfalden av anställda inom RDF:s yrkesgrupper, erbjuda de anställda kompetensutveckling så att de kan utvecklas i sitt arbete, erbjuda de anställda ett årligt medarbetarsamtal. En överenskommelse om kompetensutveckling mellan chefer och medarbetare ska nedtecknas och följas upp året efter. Kartläggning/ Det finns, som framgår av bilaga 2, ett antal yrkesgrupper inom RDF som har en ojämn könsfördelning. Det kan också vara en sned fördelning i flertalet yrkesgrupper när det gäller etnicitet. Att genom intern rörlighet åstadkomma en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald inom samtliga yrkesgrupper i RDF. 1. Genom medarbetarsamtalen identifierar de närmaste cheferna vilka medarbetare som genom kompetensutvecklingsinsatser, eller andra insatser, på sikt kan ta på sig ett större ansvar eller andra arbetsuppgifter. 7 Närmaste chef 2. I samband med en vakansprövning/ behovsanalys gör den rekryterande chefen en inventering bland sina medarbetare om det aktuella behovet kan mötas. 3. RDF ska se över möjligheterna till riktade kompetensutvecklingsinsatser i syfte att uppnå jämnare könsfördelning. 4. Internrekryteringarna ska följas upp årligen. Närmaste chef Personalchefen Personalchefen 2011 Årligen 7 Det kan lika gärna handla om att byta arbetsuppgifter som att göra en rak karriär. 10

11 Kartläggning/ Ett 70-tal anställda närmar sig pensionsåldern inom planperioden. RDF vill säkerställa att samtliga anställda erbjuds ett årligt medarbetarsamtal. Utbytesprogram med andra myndigheter skulle kunna vara ett sätt att stimulera rörlighet och på sikt skapa en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald. Inom RDF kan särskilt kvalificerade medarbetare utnämnas till råd. Uppföljning ska fortsätta göras. Det ska inte förekomma någon åldersdiskriminering avseende kompetensutveckling eller andra interna aktiviteter. Att anställda ska erbjudas utvecklingssamtal. Att skaffa kunskap om utbytesprogram mellan olika myndigheter har bidragit till en jämnare fördelning utifrån kön och etnicitet. En bättre bild av köns-, etnicitets- och åldersfördelningen av dem som utnämnts till råd inom RDF. RDF:s chefer ska erbjuda även denna grupp kompetensutveckling eller andra interna aktiviteter. Följa upp i medarbetarenkäten. Undersöka och analysera utformningen och utfallet av några olika utbytesprogram. Följa upp de utnämningar som hittills har skett och analysera utfallet. Närmaste chef Personalchefen Ht 2011 Personalchefen 2013 Personalchefen

12 Rekrytering RDF:s övergripande målsättning är att arbetssökande ska känna sig välkomna att söka lediga anställningar hos RDF oberoende av deras etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder, RDF ska främja och skapa förutsättningar för ett brett rekryteringsunderlag oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder, hela rekryteringsprocessen ska vara fri från diskriminering. Kartläggning/ Rekryteringsprocessen innehåller flera moment där det finns risk för diskriminering. Det finns därför anledning att analysera det egna arbetet i alla delar av rekryteringsprocessen. Verktyg har tagits fram för rekryterande chefer i form av mallar och stöd. För att uppmuntra personer av underrepresenterat kön att söka lediga anställningar inom RDF ska könsneutrala yrkestitlar eftersträvas. Det finns en yrkestitel som inte är könsneutral inom RDF. Att minska riskerna för diskriminering vid rekrytering. RDF ska ha könsneutrala titlar. 1. Kontinuerlig förbättring av rekryteringsprocessen vad gäller alltifrån hur kravprofiler och annonser utformas till hur intervjuer genomförs och på vilka grunder beslut fattas. 2. Det är viktigt att de medarbetare som deltar i rekryteringar tar del av RDFs målsättning och rekryteringsstöd/verktyg. Under 2011 ska ändring från titeln bevakningsman till säkerhetsvakt föreslås för säkerhetsenheten. Personalenheten Rekryterande chef Personalchefen

13 Kartläggning/ Det finns som framgår av bilaga 2 ett antal yrken inom RDF som har en ojämn könsfördelning. Ett 70-tal anställda närmar sig pensionsåldern inom planperioden, vilket vid nyrekryteringar ger goda möjligheter att rätta till den ojämna könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper. Arbetssökande uppmanas i det rekryteringsverktyg som RDF använder att ange kön. Detta kan utgöra ett problem för bl.a. transpersoner. RDF erbjuder i hög grad praktikplatser genom etablerade kontakter med några få lärosäten främst i Stockholm och Uppsala. Att successivt uppnå en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper som idag har en ojämn könsfördelning. Särskilt riktade åtgärder ska vidtas för följande yrkesgrupper 8 : lokalvårdare snickare stenografer bevakningsmän (säkerhetsvakt) telefonister utskottsassistenter Att förbättra transpersoners (eller andra som inte vill kategorisera sig som kvinna eller man) möjligheter att söka jobb i rekryteringsverktyget Offentliga jobb. Öka mångfalden bland praktikanterna. 1. Vid rekryteringsbehov under planperioden avser RDF att rikta platsannonser till personer av underrepresenterat kön inom dessa yrkesgrupper. 2. RDF avser att tilllämpa positiv särbehandling 9 av personer med underrepresenterat kön inom dessa yrkesgrupper. 3. Om en person av underrepresenterat kön inte anställs (och har varit en av slutkandidaterna) ska skälet till detta framgå av förordet till anställningen. Kontakta leverantören av rekryteringsverktyget (Aditro) i syfte att göra uppgiften om kön frivillig. Utlysa lediga praktikplatser på fler relevanta lärosäten och utbildningar. Rekryterande chef i samråd med personalenheten Personalchefen Vt 2011 Rekryterande chef 8 Vi har valt sådana arbeten där vi inte sett någon positiv tendens till ökad jämställdhet och där det är särskilt angeläget för RDF att skapa en jämnare könsfördelning. Det handlar om uppgifter som typiskt brukar utföras av antingen kvinnor eller män och arbeten som är vårt ansikte utåt. 9 Definition av positiv särbehandling: En arbetsgivare kan prioritera sökande av ett underrepresenterat kön trots att det finns andra sökande med likvärdiga meriter. Meritskillnaderna får dock inte vara för stora, och ett underrepresenterat kön får inte gynnas per automatik. Arbetsgivaren måste läsa alla ansökningarna och göra en objektiv bedömning av alla sökandes meriter, oavsett kön. Positiv särbehandling är inte tillåten på andra grunder än kön. 13

14 Kartläggning/ Behov kan finnas att främja och skapa förutsättningar för ett bredare rekryteringsunderlag, som bl.a. inkluderar homosexuella, bisexuella, transpersoner samt queerpersoner (HBTQ). Att vara en attraktiv, modern och öppen arbetsgivare som har ett brett rekryteringsunderlag. 1.Undersöka möjligheten att delta på jobbmässor, Pride mm. 2.Undersöka annonseringskanaler i otraditionella sammanhang, t.ex. HBTQ. Personalchefen 2012 År 2003, 2008 och 2010 uppdrog RDF åt SCB att se över hur den etniska mångfalden inom förvaltningen förhöll sig till andra statliga arbetsgivare och till riket i övrigt. Att den etniska mångfalden ska ha ökat från Uppdra åt SCB att ta fram nya siffror för 2011, fördelade på yrkesgrupper om möjligt. Personalchefen

2014-04-25 Ärende 900-2013/14

2014-04-25 Ärende 900-2013/14 2014-04-25 Ärende 900-2013/14 Inledning... 3 Samverkan... 3 Avgränsning... 4 Disposition... 4 Arbetsförhållanden... 5 Förvärvsarbete och föräldraskap... 7 Trakasserier... 8 Intern rörlighet... 10 Rekrytering...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2015-09-24 112 Reviderad: Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 1. Inledning Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Bilaga 5 KONTAKTPERSON Ann-Charlotte Heldenius Personalenheten 08-737 24 65 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Familjebostäders arbete med jämställdhet och mångfald utgår från bolagets mångfalds- och

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Aktiva åtgärder Diskrimineringslagen Almega Express på Mia Fransson och Heléne Hellström Persson, arbetsrättsjurister Almega 30 mars 2017 på Varför ändringar? på Enhetlighet och tydlighet! Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Handledning Chefer och handläggare för lika villkor

Handledning Chefer och handläggare för lika villkor Personalenheten Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och handläggare för lika villkor vid fakulteter/förvaltningen/ub Fastställd av Rådet för lika villkor

Läs mer