Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2011 2013"

Transkript

1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Dnr /11 Likabehandlingsplan Handlingsplan för en inkluderande arbetsplats

2 Inledning 3 Samverkan 3 Avgränsning 4 Disposition 4 Arbetsförhållanden 5 Förvärvsarbete och föräldraskap 7 Trakasserier 8 Intern rörlighet 10 Rekrytering 12 Bilaga 1 Kartläggning av RDF ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Bilaga 2 Könsfördelning per yrkesgrupp, medelanställningstid och ålder. 2

3 Inledning Riksdagsförvaltningen, RDF, ska vara en modern arbetsplats med ett öppet arbetsklimat som värnar om principen om allas lika värde och rättigheter i det personalpolitiska arbetet. Det handlar om att systematiskt arbeta mot all slags diskriminering men också om att bedriva ett långsiktigt förändringsarbete för en ökad jämställdhet och mångfald. Diskrimineringslagen reglerar de aktiva åtgärder som arbetsgivare måste bedriva gällande kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Lagens krav på aktiva åtgärder omfattar inte de övriga skyddade diskrimineringsgrunderna: könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. RDF kommer dock i den mån det är möjligt att inkludera dessa i syfte att förebygga och förhindra alla former av diskriminering. Planen gäller under perioden med årliga uppföljningar och revideringar per den sista november 2011, 2012 och Arbetet med planen för påbörjas i samband med uppföljningen Samverkan Arbetsgivaren har ansvaret för planen, varför den fastställs av riksdagsdirektören. I enlighet med diskrimineringslagens intentioner har arbetet med att utarbeta planen skett i en samverkansgrupp. Gruppen har analyserat underlag i enlighet med bilagorna och kommit med förslag till mål och åtgärder. Gruppen har bestått av: Vendela Sjöberg Joanna Kielska Helen Ekström Grigorios Papamihailidis Åsa Thorsell Löndahl Tommy Forsell Elise-Marie Donovan Sanna Svensson Arbetsgivarrepresentant Arbetsgivarrepresentant Arbetsgivarrepresentant Sekorepresentant ST-representant ST-representant Sacorepresentant Sacorepresentant 3

4 Samverkansgruppen har arbetat utifrån den nedan illustrerade arbetsformen med utvärderingen av den tidigare planen som bas. Avgörande för att planen ska bli ett konkret hjälpmedel i förändringsarbetet med jämställdhet och mångfald är en god kunskap om organisationen. Med hjälp av utvärderingar, kartläggningar och analyser har samverkansgruppen kunnat synliggöra och fastställa de mål och åtgärder som RDF ska prioritera under planperioden. Undersöka Kartlägga Analysera Rätta till Fatta beslut om åtgärder och mål Utse ansvariga Förankra&informera Följa upp Utvärdera planens åtgärder och mål Avgränsning De kartläggningar och analyser som har genomförts ur ett köns- och mångfaldsperspektiv framgår inte alltid av plantexten då ambitionen är att det ska vara ett lättillgängligt material. I stället bifogas dessa uppgifter. 1 Mål och åtgärder för arbetsmiljön återfinns i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2 Mål och åtgärder utifrån diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning återfinns i Handlingsplan för tillgängligheten i riksdagsförvaltningen. En policy mot kränkande behandling och riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling har tagits fram. 3 Jämställda löner hanteras i RDF:s lönekartläggning. 4 Disposition En skriftlig plan för det aktiva åtgärdsarbetet ska enligt diskrimineringslagen innehålla behövliga mål och åtgärder för områdena arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, trakasserier, intern rörlighet och rekrytering samt löner. Planen är disponerad utifrån dessa områden utom löner enligt ovan. De inledande punkterna under respektive område anger RDF:s övergripande målsättning och intentioner med jämställdhetsoch mångfaldsarbetet. Med utgångspunkt i utvärderingar, kartläggningar och analyser beskrivs sedan mål och åtgärder som planerats för planperioden. 1 Se bilaga :6 Arbetsmiljöpolicy, och Årlig uppföljning av RDF:s systematiska arbetsmiljöarbete, :01 Policy mot kränkande behandling och Riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling, 4 RDF:s lönekartläggning, dnr /11. 4

5 Arbetsförhållanden RDF:s övergripande målsättning är att arbetsförhållandena ska vara anpassade till alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, de hinder som kan finnas i den fysiska, psykosociala eller organisatoriska arbetsmiljön för att kunna anställa och behålla medarbetare, oberoende av grund, ska motverkas och på sikt undanröjas, verksamheten ska vara välfungerande och upplevas som attraktiv och modern med en mångfald av medarbetare och ett inkluderande arbetssätt. Kartläggning/ Inom RDF finns krav på uniform, tjänstedräkt respektive skyddskläder för flera yrkesgrupper. Det finns inga formella hinder mot att bära religiösa huvudbonader. Det finns dock inte framtaget huvudbonader för dessa olika uniformer och dräkter. Det finns en viss könsvariation i klädkollektionerna. Sjukfrånvaron minskar successivt inom RDF. Fler kvinnor än män har statistiskt sett stressrelaterade besvär i samhället i stort. RDF vill bevaka ev. stressrelaterade besvär i verksamheten. RDF ska motverka hinder mot religiösa huvudbonader och att sådana ska ingå som ett alternativ i RDF:s uniformer och dräkter. Underlätta för dem som inte önskar könsbunden klädsel. Fortsatt låg sjukfrånvaro. 1. Undersöka om huvudbonader finns alternativt kan beställas inom respektive klädkollektion. 2. Revidera riktlinjerna (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder och föra in rättigheten att bära religiösa huvudbonader. Revidera RDF:s riktlinjer (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder. 1. Fortsätta det förebyggande arbetet mot fysisk ohälsa. 2. Analysera resultatet av frågeområdet arbetsbelastning i medarbetarenkäten i syfte att få ökad kunskap om ev. problematik. Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Chefen för enheten intern service i samråd med personalenheten Personalchefen Personalchefen

6 Kartläggning/ Önskemål har framförts om ökad flexibilitet vad gäller tillfälligt hemarbete. I riksdagsförvaltningens riktlinje 2005:1 anges möjligheterna till hemarbete. Det kan finnas anställda som p.g.a. religion eller annan trosuppfattning önskar vara lediga vid högtidsdagar som inte är desamma som svenska röda dagar. RDF:s styrdokument ska genomsyras av denna plans intentioner. Det andaktsrum som finns i RDF:s lokaler är inrett med kristna symboler, och det saknas ett neutralt alternativ. Det finns otillräcklig kunskap om i vilken utsträckning kvinnor respektive män använder sig av RDF:s friskvårdsaktiviteter. Att ge fler som så önskar möjlighet till flexibilitet när det gäller hemarbete och på så sätt bidra till att RDF blir en mer attraktiv arbetsplats. Om verksamheten så tillåter ska RDF möjliggöra för anställda att byta helgdagar. Styrdokumenten ska överensstämma med likabehandlingsplanens intentioner. Att ha ett rum för RDF:s anställda som är öppet för alla religioner och för allmän kontemplation. Att få information om deltagandet i friskvårdsaktiviteterna fördelat på kön och yrkesgrupper. 1. Se över förutsättningarna för hemarbete i riktlinjerna (2005:1). 2. Se över de tekniska förutsättningarna för hemarbete. Utreda förutsättningarna och i förekommande fall utarbeta riktlinjer. De styrdokument som tas fram och revideras under planperioden ska överensstämma med likabehandlingsplanens intentioner. Inreda ett rum. 1. I medarbetarenkäten 2011 följa upp i vilken utsträckning kvinnor respektive män utnyttjar friskvårdsförmåner. Personalchefen 2011 IT-chefen i samråd med personalchefen Personalchefen 2012 Chefsjuristen i samråd med personalchefen Fastighetschefen i samråd med personalchefen Ta fram en metod för att mäta deltagandet i friskvårdsaktiviteter. Friskvårdspedagogen i samråd med personalchefen Friskvårdspedagogen i samråd med personalchefen

7 Förvärvsarbete och föräldraskap RDF:s övergripande målsättning är att ha en arbetsorganisation och ett arbetssätt som gör det möjligt att förena förvärvsarbete och föräldraskap, ha en förståelse för att även föräldrar till tonåringar kan behöva vårda barn med kort varsel. Kartläggning/ Det kan vara svårt för föräldrar att förena jobb och barn om aktiviteter där arbetsgivaren förväntar sig närvaro förläggs tidigt och sent på dagen. Inom vissa arbeten finns begränsad möjlighet till flexibel arbetstid. Det kan vara svårt att hålla sig ajour med arbetet under föräldraledigheten, vilket kan försvåra återgången till arbetet års attitydundersökning och avgångssamtal genomförda under 2010 tyder på en mycket god möjlighet att förena arbete med ansvar för barn inom RDF. Att underlätta för föräldrar att kunna förena jobb och barn. Att om verksamheten så tillåter och om de anställda så önskar utöka flexramen. Föräldralediga ska få förutsättningar att bättre hålla sig ajour med arbetet under ledigheten och på så sätt underlätta återgången i arbetet. Säkerställa att RDF:s intentioner när det gäller chefers möjligheter att kombinera sitt chefskap med ansvar för barn efterlevs. Att tidigare jämställdhetsplaners mål att förlägga möten huvudsakligen mellan klockan 9.00 och efterlevs. Personalenheten ska i samråd med berörda chefer se över möjligheterna. Undersöka möjligheten att få tillgång till Helgonät hemifrån. Genomföra intervjuer. Närmaste chef 5 Personalchefen 2011 Administrativa chefen 2012 Personalchefen 2013 Det finns en otillräcklig kunskap om hur chefer inom RDF upplever möjligheten att kombinera chefskapet med ansvar för barn. 5 Med närmaste chef avses genomgående den man har utvecklingssamtal med. 7

8 Trakasserier RDF:s övergripande målsättning är att alla anställda ska känna sig trygga inom RDF och att ingen ska bli utsatt för kränkningar eller trakasserier, arbetsmiljön ska vara så tolerant, öppen och tillåtande att anställda som trots allt upplever sig vara kränkta eller trakasserade ska kunna säga ifrån direkt till den som utsätter henne eller honom, arbetsgivaren skyndsamt ska göra en utredning i enlighet med RDF:s riktlinjer om arbetsgivaren får kännedom om att en anställd upplever sig kränkt eller trakasserad, 6 de anställda ska kunna vara så öppna de vill med sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck, sin religion och eventuella funktionsnedsättningar. Kartläggning/ Av 2008 års attitydmätning framgår att det var 5 procent av de anställda som upplevde sig ha varit utsatta för trakasserier någon gång, och 7 procent upplevde sig varit utfrysta. Andelen personer som upplever sig vara utsatta för trakasserier/utfrysning ska minska under perioden I den kommande medarbetarenkäten 2011 ska fördjupande frågor ställas kring ev. upplevda trakasserier/ mobbning i syfte att få ökad kunskap. Utifrån resultatet ska relevanta åtgärder sättas in. Personalchefen 2011 Det finns ingen samlad kunskap om det förekommer trakasserier/mobbning i relationer mellan ledamöter/partikanslianställda och anställda inom RDF. Öka kunskapen om förekomsten av trakasserier/mobbning i förhållandet mellan RDF:s anställda och övriga personer som är verksamma i riksdagshusen. 2. Det ska också säkerställas att alla anställda känner till RDF:s riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling. I den kommande medarbetarenkäten 2011 ska fördjupade frågor ställas kring ev. upplevda trakasserier/ mobbning i syfte att få ökad kunskap. Personalchefen Riktlinjer för hantering av och utredning om kränkande behandling, 8

9 Kartläggning/ RDF har under 2009 och 2010 satsat på föreläsningar om de diskrimineringsskyddade grunderna. Det bedöms dock finnas behov av att öka kunskapen om könsidentitet och könsuttryck. Ökad medvetenhet och kunskap om diskrimineringsgrunderna könsidentitet/ könsuttryck. Alla chefer ska bjudas in till seminarium. Personalchefen Vt

10 Intern rörlighet RDF:s övergripande målsättning är att fortsättningsvis ge förutsättningar till intern rörlighet i syfte att öka mångfalden av anställda inom RDF:s yrkesgrupper, erbjuda de anställda kompetensutveckling så att de kan utvecklas i sitt arbete, erbjuda de anställda ett årligt medarbetarsamtal. En överenskommelse om kompetensutveckling mellan chefer och medarbetare ska nedtecknas och följas upp året efter. Kartläggning/ Det finns, som framgår av bilaga 2, ett antal yrkesgrupper inom RDF som har en ojämn könsfördelning. Det kan också vara en sned fördelning i flertalet yrkesgrupper när det gäller etnicitet. Att genom intern rörlighet åstadkomma en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald inom samtliga yrkesgrupper i RDF. 1. Genom medarbetarsamtalen identifierar de närmaste cheferna vilka medarbetare som genom kompetensutvecklingsinsatser, eller andra insatser, på sikt kan ta på sig ett större ansvar eller andra arbetsuppgifter. 7 Närmaste chef 2. I samband med en vakansprövning/ behovsanalys gör den rekryterande chefen en inventering bland sina medarbetare om det aktuella behovet kan mötas. 3. RDF ska se över möjligheterna till riktade kompetensutvecklingsinsatser i syfte att uppnå jämnare könsfördelning. 4. Internrekryteringarna ska följas upp årligen. Närmaste chef Personalchefen Personalchefen 2011 Årligen 7 Det kan lika gärna handla om att byta arbetsuppgifter som att göra en rak karriär. 10

11 Kartläggning/ Ett 70-tal anställda närmar sig pensionsåldern inom planperioden. RDF vill säkerställa att samtliga anställda erbjuds ett årligt medarbetarsamtal. Utbytesprogram med andra myndigheter skulle kunna vara ett sätt att stimulera rörlighet och på sikt skapa en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald. Inom RDF kan särskilt kvalificerade medarbetare utnämnas till råd. Uppföljning ska fortsätta göras. Det ska inte förekomma någon åldersdiskriminering avseende kompetensutveckling eller andra interna aktiviteter. Att anställda ska erbjudas utvecklingssamtal. Att skaffa kunskap om utbytesprogram mellan olika myndigheter har bidragit till en jämnare fördelning utifrån kön och etnicitet. En bättre bild av köns-, etnicitets- och åldersfördelningen av dem som utnämnts till råd inom RDF. RDF:s chefer ska erbjuda även denna grupp kompetensutveckling eller andra interna aktiviteter. Följa upp i medarbetarenkäten. Undersöka och analysera utformningen och utfallet av några olika utbytesprogram. Följa upp de utnämningar som hittills har skett och analysera utfallet. Närmaste chef Personalchefen Ht 2011 Personalchefen 2013 Personalchefen

12 Rekrytering RDF:s övergripande målsättning är att arbetssökande ska känna sig välkomna att söka lediga anställningar hos RDF oberoende av deras etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder, RDF ska främja och skapa förutsättningar för ett brett rekryteringsunderlag oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder, hela rekryteringsprocessen ska vara fri från diskriminering. Kartläggning/ Rekryteringsprocessen innehåller flera moment där det finns risk för diskriminering. Det finns därför anledning att analysera det egna arbetet i alla delar av rekryteringsprocessen. Verktyg har tagits fram för rekryterande chefer i form av mallar och stöd. För att uppmuntra personer av underrepresenterat kön att söka lediga anställningar inom RDF ska könsneutrala yrkestitlar eftersträvas. Det finns en yrkestitel som inte är könsneutral inom RDF. Att minska riskerna för diskriminering vid rekrytering. RDF ska ha könsneutrala titlar. 1. Kontinuerlig förbättring av rekryteringsprocessen vad gäller alltifrån hur kravprofiler och annonser utformas till hur intervjuer genomförs och på vilka grunder beslut fattas. 2. Det är viktigt att de medarbetare som deltar i rekryteringar tar del av RDFs målsättning och rekryteringsstöd/verktyg. Under 2011 ska ändring från titeln bevakningsman till säkerhetsvakt föreslås för säkerhetsenheten. Personalenheten Rekryterande chef Personalchefen

13 Kartläggning/ Det finns som framgår av bilaga 2 ett antal yrken inom RDF som har en ojämn könsfördelning. Ett 70-tal anställda närmar sig pensionsåldern inom planperioden, vilket vid nyrekryteringar ger goda möjligheter att rätta till den ojämna könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper. Arbetssökande uppmanas i det rekryteringsverktyg som RDF använder att ange kön. Detta kan utgöra ett problem för bl.a. transpersoner. RDF erbjuder i hög grad praktikplatser genom etablerade kontakter med några få lärosäten främst i Stockholm och Uppsala. Att successivt uppnå en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper som idag har en ojämn könsfördelning. Särskilt riktade åtgärder ska vidtas för följande yrkesgrupper 8 : lokalvårdare snickare stenografer bevakningsmän (säkerhetsvakt) telefonister utskottsassistenter Att förbättra transpersoners (eller andra som inte vill kategorisera sig som kvinna eller man) möjligheter att söka jobb i rekryteringsverktyget Offentliga jobb. Öka mångfalden bland praktikanterna. 1. Vid rekryteringsbehov under planperioden avser RDF att rikta platsannonser till personer av underrepresenterat kön inom dessa yrkesgrupper. 2. RDF avser att tilllämpa positiv särbehandling 9 av personer med underrepresenterat kön inom dessa yrkesgrupper. 3. Om en person av underrepresenterat kön inte anställs (och har varit en av slutkandidaterna) ska skälet till detta framgå av förordet till anställningen. Kontakta leverantören av rekryteringsverktyget (Aditro) i syfte att göra uppgiften om kön frivillig. Utlysa lediga praktikplatser på fler relevanta lärosäten och utbildningar. Rekryterande chef i samråd med personalenheten Personalchefen Vt 2011 Rekryterande chef 8 Vi har valt sådana arbeten där vi inte sett någon positiv tendens till ökad jämställdhet och där det är särskilt angeläget för RDF att skapa en jämnare könsfördelning. Det handlar om uppgifter som typiskt brukar utföras av antingen kvinnor eller män och arbeten som är vårt ansikte utåt. 9 Definition av positiv särbehandling: En arbetsgivare kan prioritera sökande av ett underrepresenterat kön trots att det finns andra sökande med likvärdiga meriter. Meritskillnaderna får dock inte vara för stora, och ett underrepresenterat kön får inte gynnas per automatik. Arbetsgivaren måste läsa alla ansökningarna och göra en objektiv bedömning av alla sökandes meriter, oavsett kön. Positiv särbehandling är inte tillåten på andra grunder än kön. 13

14 Kartläggning/ Behov kan finnas att främja och skapa förutsättningar för ett bredare rekryteringsunderlag, som bl.a. inkluderar homosexuella, bisexuella, transpersoner samt queerpersoner (HBTQ). Att vara en attraktiv, modern och öppen arbetsgivare som har ett brett rekryteringsunderlag. 1.Undersöka möjligheten att delta på jobbmässor, Pride mm. 2.Undersöka annonseringskanaler i otraditionella sammanhang, t.ex. HBTQ. Personalchefen 2012 År 2003, 2008 och 2010 uppdrog RDF åt SCB att se över hur den etniska mångfalden inom förvaltningen förhöll sig till andra statliga arbetsgivare och till riket i övrigt. Att den etniska mångfalden ska ha ökat från Uppdra åt SCB att ta fram nya siffror för 2011, fördelade på yrkesgrupper om möjligt. Personalchefen

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund Sida! 2 av! 14 1. Inledning Kalmarsunds gymnasieförbund, som utbildare och arbetsgivare, arbetar aktivt med att motverka

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer