update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011"

Transkript

1 April 2011 update aktuella frågor FRÅN SETTERWALLS skattegrupp Se upp med negativ goodwill Om köpeskillingen för en verksamhet uppgår till ett lägre belopp än det verkliga värdet för förvärvade nettotillgångar kan i vissa fall uppstå en mellanskillnad som redovisningsmässigt benämns negativ goodwill. Enligt Redovisningsrådets rekommendation för koncernredovisning (RR 1:00) kan negativ goodwill motsvara förväntade framtida förluster och kostnader som har identifierats i förvärvarens plan för förvärvet men som inte kan redovisas som identifierbara skulder vid förvärvstidpunkten. Av rekommendationen framgår att i den utsträckning sådana förväntade framtida förluster och kostnader kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, skall negativ goodwill upplösas då dessa förluster och kostnader redovisas i framtiden. Den del av negativ goodwill som inte anses motsvara framtida förluster och kostnader ska intäktsföras, i vissa fall direkt. Det har tidigare varit oklart hur en intäktsföring av negativ goodwill ska betraktas skattemässigt. I dom den 26 januari 2011 har Högsta Förvaltningsdomstolen dock slagit fast att återföring av negativ goodwill ska tas upp till beskattning. Förutsättningarna i målet var i korthet följande. Ett bolag hade genom inkråmsförvärv förvärvat ett antal restaurangverksamheter innefattandes byggnader. Den totala köpeskillingen uppgick till 13 mkr varav knappt 10 mkr hade hänförts till byggnaderna. Enligt av bolaget upprättad förvärvsanalys uppgick det verkliga värdet på byggnaderna till 15 mkr. Skillnaden mellan verkligt och bokfört värde på fastigheterna hade bokats upp som negativ goodwill. Mot bakgrund av uppstartskostnader m.m. upplöstes den negativa goodwillposten under räkenskapsåret. Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att bolaget hanterat redovisningen i enlighet med god redovisningssed. Mot denna bakgrund, och då det inte finns någon specialreglering för negativ goodwill skattemässigt, ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder varmed intäktsföringen också är skattepliktig. Mot bakgrund av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande bör negativ goodwill uppmärksammas vid inkråmsförvärv från extern part såväl som vid koncerninterna omstruktureringar och överlåtelser av verksamheter eller tillgångar. Översyn av företagsbeskattningen Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av företagsbeskattningen. Kommittén ska utreda och föreslå olika åtgärder som leder till att skattesystemet stimulerar företagande, investeringar och sysselsättning. Enligt direktivet är sådana åt-

2 gärder viktiga för att Sverige ska kunna attrahera, behålla och få nya företag att starta i den globala konkurrensen. Fokus ska ligga på regler som rör aktiebolag, men i några fall kan även handelsbolag och enskilda näringsidkare beröras av generella förslag. Kommittén ska redovisa sina slutsatser senast den 1 november 2013; vissa delbetänkanden ska dock presenteras Nedan följer en sammanfattning av de frågor som kommittén ska se över. Den skattemässiga behandlingen av finansiering genom eget kapital respektive lån ska bli mer likartad. Detta syfte kan uppnås med två typer av regler; begränsningar av möjligheten till ränteavdrag och regler som minskar skattebelastningen för finansiering genom eget kapital. Kommittén har fått i uppdrag att komma med förslag på regler från båda dessa kategorier. I direktivet påpekas att de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna (stoppregler för vissa skatteupplägg genom räntesnurra) har brister kommittén ska därför föreslå ett mer heltäckande system. Ytterligare ett alternativ som nämns är att införa tunnkapitaliseringsregler som kombineras med någon form av proportioneringsregel för ränteavdrag samt att en skattelättnad för finansiering med eget kapital införs. Någon detaljerad beskrivning av hur sådana tunnkapitaliseringsregler skulle vara utformade finns inte. I direktivet konstateras dock att den vanliga lösningen är att avdrag för vissa räntekostnader nekas eller att vissa räntebetalningar klassificeras som utdelning om ett bolag är tunnkapitaliserat. Definitionen av ett tunnkapitaliserat bolag utgår typiskt sett från förhållandet mellan eget kapital och skulder. En proportioneringsregel skulle enligt direktivet kunna fungera så att möjligheten till ränteavdrag begränsas om förhållandet mellan ett bolags lån och dess skattepliktiga tillgångar (skattemässigt restvärde, till exempel på inventarier) överskrider en viss nivå. En skattelättnad för finansiering genom eget kapital kan utformas så att ett bolag ges avdrag för en uppskattad avkastning på eget kapital. Kommittén ska vidare överväga källskatt som ett komplement till ränteavdragsbegränsningar eller som en möjlig finansiering av en annan åtgärd. Enligt direktivet bör i första hand betalningar till och från juridiska personer omfattas av ett förslag. I syfte att uppnå neutralitet och minska risken för kringgåenden kan det bli nödvändigt att även fysiska personer omfattas. Direktivet anger även att koncernbidragsreglerna och reglerna om underprisöverlåtelser ska utvärderas. Båda regelverken är enligt direktivet anpassade för nationella förhållanden och en sluten ekonomi; de anses dock fungera mindre väl i ett internationellt sammanhang. Mot bakgrund av globaliseringen och den EU-rättsliga utvecklingen ska kommittén därför ta ställning till möjligheten att ersätta koncernbidragsreglerna med ett förlustutjämningssystem eller så kallade carry-backregler regler som innebär att ett bolags förluster kan kvittas mot vinster från tidigare år. Som en naturlig följd ska även de nya koncernavdragsreglerna ses över. Vikten av att värna den svenska skattebasen ska särskilt beaktas när kommittén utformar sitt förslag. Vad avser reglerna om underprisöverlåtelser ska en utgångspunkt vara att uppskov med beskattning i största möjliga mån ska undvikas. Även fysiska personer ska omfattas av de förändringar som föreslås. I övrigt framgår att kommittén kan föreslå förändringar av närliggande regelverk där samma typ av problem gör sig gällande. Avslutningsvis ska kommittén även ta fram förslag på regler om på hur skatteincitament för att stimulera tillgången på riskkapital kan vara utformade samt utreda och föreslå åtgärder som ger ökade incitament att satsa på FoU. Avdrag för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier Den 24 juni 2010 avgjordes det s.k. SKF-målet. Frågan var huruvida moderbolaget hade avdragsrätt för moms på kostnader vid inköp av tjänster i samband med försäljning av ett dotterbolag. Regeringsrätten slog fast att ingående moms hänförlig till konsultkostnader vilka har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av aktier i ett dotterbolag inte ger rätt till avdrag. Regeringsrätten prövade dock inte i vilken utsträckning överlåtelse av ett dotterbolag kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse. Den 8 november 2010 avgjorde Kammarrätten i Göteborg ett liknande mål. Ett moderbolag hade sålt samtliga aktier i ett dotterbolag, köparen bedrev momspliktig verksamhet och verksamheten i dotterbolaget hade fortsatt även efter försäljningen. Kammarrätten jämställde försäljningen av dotterbolaget med en verksamhetsöverlåtelse och avdrag för ingående moms kunde därmed medges såsom för allmänna omkostnader. Den 23 mars 2011 nekade samma kammarrätt avdrag för ingående moms för konsulttjänster som köpts in i samband med ett skiljeförfarande. Kammarrätten ansåg att konsulttjänsterna avsåg transaktioner som låg utanför bolagets samlade ekonomiska verksamhet varför avdragsrätt inte förelåg såsom för allmänna omkostnader. Utvecklingen har gått mot att underrätterna i allt större utsträckning prövar om en försäljning kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse och i många fall har avdrag också beviljats på den grunden. Den 19 januari 2011 kom dock Skatteverket med ett ställningstagande enligt vilket försäljning av dotterbolagsaktier inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Skatteverkets uppfattning är att alla tjänster som objektivt sett köps in för att genomföra försäljning av aktier i ett dotterbolag har ett direkt och omedelbart samband med aktieförsäljningen

3 varför avdrag inte kan medges för ingående moms. Enligt ställningstagandet ska ett moderbolag som i övrigt bedriver momspliktig verksamhet dessutom anses bedriva blandad verksamhet eftersom aktieförsäljning är undantagen från moms. Detta innebär att den ingående momsen ska proportioneras i förhållande till den del av bolagets verksamhet som är momspliktig respektive momsfri. En annan fråga, med anknytning till frågan om en aktieavyttring har direkt och omedelbart samband med momspliktiga inköp av tjänster, är om en del av tjänsterna i det ovan nämnda SKF-målet kunnat anses ingå i en momsfri förmedlingstjänst; detta mot bakgrund av Regeringsrättens avgörande den 18 oktober 2010 där tjänster som en investmentbank tillhandahållit ett bolag i samband med bolagets försäljning av ett större aktieinnehav ansågs utgöra en sådan momsfri förmedlingstjänst. Bolaget framhöll att man med stöd av kompetensen inom den egna organisationen hade fattat beslut om att inleda en försäljningsprocess och att investmentbanken bistod med dokumenterad erfarenhet av att hantera komplicerade försäljningsprocesser. Tjänsterna, som bl.a. bestod i att utveckla strategier och utarbeta genomförandeplaner för försäljningen, samordna due diligenceprocessen, ge råd om prissättning och prisjustering m.m., ansågs inte, med hänsyn till den kompetens som bolaget självt fick anses inneha, vara av rådgivande karaktär. Investmentbanken hjälpte bolaget i försäljningsprocessen och tjänsterna utgjorde därmed en momsfri förmedling av aktier. Sammanfattningsvis tyder den senaste tidens domar på att fler situationer av dotterbolagsförsäljningar omfattas av bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse än vad många tidigare trott. Mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande innebär dock ett yrkande om avdrag för ingående moms, på sätt som beskrivs i den här artikeln, en hög processrisk. För att minimera risken för skattetillägg är det i dessa situationer viktigt att lämna grundlig information om försäljningen. Den som väljer att inte yrka avdrag bör hålla sig uppdaterad om rättsläget. Det kan tänkas att möjligheterna till avdrag öppnas upp ytterligare varmed det kan bli aktuellt att begära omprövning av tidigare inlämnade skattedeklarationer. Beroende på hur försäljningen är strukturerad och vilka komponenter som tillhandahålls kan också konstateras att bedömningen i vissa fall kan bli att tjänsterna ska inkluderas i en från moms undantagen förmedlingstjänst. Klargörande avseende incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner Som Setterwalls tidigare berättat om har Regeringsrätten (fr.o.m. 1 januari 2011 Högsta Förvaltningsdomstolen) behandlat frågan om vid vilken tidpunkt aktier behäftade med mer eller mindre långtgående begränsningar i möjligheten att förfoga över aktierna och som erbjuds anställda ska anses förvärvade. Skatteverkets inställning var tidigare att aktierna inte skulle anses förvärvade förrän förfoganderättsinskränkningarna upphört och att den skattemässiga anskaffningstidpunkten därmed skulle skjutas upp. Detta skulle i sin tur innebära att eventuell värdestegring på aktierna skulle tjänstebeskattas och beläggas med arbetsgivaravgifter. Regeringsrätten ansåg dock att de i målen aktuella förfoganderättsinskränkningarna inte kunde leda till en senareläggning av tidpunkten för anskaffningen av aktierna. Efter nämnda avgöranden var det dock oklart om samma bedömning skulle göras avseende andra instrument såsom teckningsoptioner. Genom ett av Regeringsrätten fastställt förhandsbesked den 21 december 2010 har klarhet bringats i frågan. Förhandsbeskedet avsåg i korthet en VD för ett aktiebolag som köpt aktier såväl som teckningsoptioner i bolagets moderbolag. Priset på aktierna uppfattades av parterna vara marknadspris och premien för teckningsoptionerna hade beräknats enligt den s.k. Black & Scholes-modellen. Både aktierna och teckningsoptionerna var villkorade med ett flertal förfoganderättsinskränkningar, bl.a. hembudsvillkor. Skatterättsnämndens bedömning, vilken fastställdes av Regeringsrätten, är att såväl aktierna som teckningsoptionerna skulle anses vara förvärvade vid den tidpunkt då mannen ingått avtal om förvärvet. Även Skatteverket var av denna uppfattning. Sammantaget innebär ovanstående att det nya synsätt som tillämpas på incitamentsprogram baserade på aktier även kan tillämpas på incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. Detsamma gäller sannolikt andra värdepapper som är utgivna enligt aktiebolagslagen såsom

4 konvertibler. Stor försiktighet ska dock fortsatt iakttas vid utformning av incitamentsprogram baserat på andra instrument såsom köpoptioner. Möjlighet till frivillig rättelse av odeklarerade tillgångar och inkomster utomlands Som Setterwalls tidigare har berättat om har Sverige under de senaste åren tecknat ett flertal nya informationsutbytesavtal med så kallade skatteparadis, däribland Luxemburg, Bahamas och Bermuda. Senast i raden av dessa är Schweiz som ingick ett informationsutbytesavtal med Sverige den 28 februari i år. Avtalen innebär i korthet att den tidigare så ogenomträngliga banksekretessen nu delvis luckrats upp; Skatteverket har getts ökade möjligheter att begära information från banker i exempelvis Schweiz avseende svenska skattskyldiga. Även om avtalen innebär ett stort kliv framåt för Skatteverkets möjligheter att hitta och beskatta svenska skattskyldigas tillgångar och inkomster utomlands så är kraven fortsatt höga för att bankerna ska vara skyldiga att ge ut informationen. Skatteverket kommer inte kunna bedriva så kallade fishing-expeditions där man helt enkelt efterfrågar om ospecificerade svenska skattskyldiga har tillgångar hos den eller den banken. Det krävs enligt informationsutbytesavtalen att Skatteverket kan specificera varför man efterfrågar uppgifterna, på vilken grund de efterfrågas, vem de avser o s v. Det ska poängteras att en omtaxering på grund av att Skatteverket erhållit ny information kan, utöver att resultera i beskattning och påförande av skattetillägg, även leda till att åtal kan komma att väckas för skattebrott med anledning av de odeklarerade tillgångarna och inkomsterna. Möjligheten finns dock för svenska skattskyldiga att genom en så kallad frivillig rättelse förekomma Skatteverket och deklarera för sina tillgångar och inkomster utomlands. Genom att göra detta kan skattetillägg och åtal för skattebrott undvikas. En frivillig rättelse bör avse de fem senaste taxeringsåren eller, då den undanhållna skatten överstiger 10 prisbasbelopp (ca kr), de tio senaste taxeringsåren. En frivillig rättelse ska omfatta alla intäkter och kostnader som tidigare inte redovisats för de relevanta taxeringsåren. Fram till taxeringsåret 2008 då förmögenhetsskatten avskaffades ska även tillgångar och skulder redovisas. Möjligheten att göra en rättelse är beroende av om den kan betraktas som frivillig eller ej. Har exempelvis åtal redan väckts eller om Skatteverket ställt en direkt förfrågan kan rättelsen inte betraktas som frivillig. Skatteverket har dock deklarerat att verkets uppgifter i media om nya informationsutbytesavtal etc. inte påverkar möjligheten att göra en frivillig rättelse. Setterwalls har den senaste tiden märkt av en kraftigt ökad inströmning av ärenden som avser frivilliga rättelser och vi har stor erfarenhet av att hantera dessa frågor. Tveka därför inte att höra av dig om du har några frågor med anledning av denna artikel. Förslag om harmoniserad bolagsskattebas Det finns för närvarande 27 olika metoder att beräkna ett företags beskattningsbara inkomster på i Europa, ett för varje medlemsstat, vilket gör det både kostsamt och betungande för företag att verka i flera medlemsstater. Mot bakgrund av detta har EU-kommissionen nyligen presenterat ett förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Syftet är inte att harmonisera medlemsländernas bolagsskattesatser utan att få de nationella skattesystemen att fungera tillsammans. Förslaget innebär bland annat att företag verksamma inom EU ska kunna tillämpa ett enhetligt system för att beräkna sin beskattningsbara inkomst, att de ska kunna lämna in en konsoliderad inkomstdeklaration för hela sin verksamhet inom EU samt att de får tillämpa gemensamma avskrivningsregler. Förslaget innebär vidare att företagets nettoresultat fördelas ut till de medlemsländer där verksamheten bedrivits enligt en fastställd fördelningsnyckel där tillgångar, arbetskraft och försäljning beaktas. Varje medlemsstat beskattar sedan sin del av resultatet enligt sitt lands skattesats. EU-kommissionen menar att harmoniserade regler av ovanstående slag skulle göra gränsöverskridande affärsverksamhet betydligt lättare, billigare och mer ändamålsenlig än i dag. Om förslaget genomförs neutraliseras koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner varmed diskussioner om internprissättning och armlängdsprincipen försvinner inom EU. Reglerna är dessutom frivilliga vilket innebär att en företagsgrupp kan välja att tillämpa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas om den gagnas av ett harmoniserat EU-system. I annat fall kan företagen inom gruppen välja att fortsätta verka inom sina respektive nationella system. Det finns i nuläget inget fastställt datum för när förslaget kommer att träda ikraft. Förslaget ska diskuteras i Europeiska unionens råd och först när medlemsstaterna är överens kan det antas. Promemoria avseende avskaffande av de s.k. Lundinreglerna Lundinreglerna infördes 1966 och syftet var då att förhindra kringgående av dubbelbeskattningen i företagssektorn. För andelar som är kapitaltillgångar innebär regeln ett undantag från skattefrihet för utdelning av vinstmedel från ett förvärvat bolag om det inte är uppenbart att förvärvet inneburit att köparen fått

5 tillgångar av verkligt och särskilt värde. Regeln gäller dock bara utdelning av de förvärvade vinstmedlen vilket innebär att regeln är relativt enkel att kringgå genom exempelvis en fusion mellan köpande bolag och målbolaget. Vidare finns idag de s.k. skalbolagsreglerna som ofta omfattar överlåtelser av Lundinbolag. Den andra situation som Lundinreglerna tar sikte på avser lagerandelar och innebär en begränsning i möjligheten till avdrag för nedskrivning och förlust på sådana andelar. Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att tillämpningen av Lundinreglerna i normalfallet kan undvikas. Samtidigt anses det olyckligt att skattesystemet innehåller regler som på grund av okunskap eller förbiseende kan leda till en trippelbeskattning av företagsvinster. Lundinreglerna bör därmed upphävas. Enligt utredningen bör dock avskaffandet av reglerna förenas med en generell regel som anger att avdrag för kapitalförlust på lagerandelar endast får göras om förlusten är verklig (motsvarande regel finns idag för kapitaltillgångar). Utöver avskaffandet av Lundinreglerna innehåller promemorian förslag på vissa justeringar av lagtexten när det gäller andelar i handelsbolag och dess infogande i systemet med näringsbetingade andelar (fr.o.m. 1 januari 2010). Utredningen föreslår vidare viss ändring i reglerna om skalbolag; bl.a. att tiden inom vilken en skalbolagsdeklaration ska vara inlämnad förlängs från 30 dagar till 60 dagar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 2 januari Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012 Regeringen föreslår bland annat att skatten på förvärvsinkomster sänks dels genom att jobbskatteavdraget förstärks ytterligare, dels genom att den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs. Vidare föreslås att den särskilda inkomstskatten för personer bosatta utomlands sänks från 25 procent till 20 procent och att reglerna om expertskatt förenklas genom att personer med en månadslön överstigande kronor (2 prisbasbelopp för år 2011) anses uppfylla de krav på kompetens som uppställs för att expertskatt ska beviljas. Vad avser utgifter för forskning och utveckling föreslår regeringen att avdragsrätten utökas till att även omfatta utgifter som kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt. Vidare föreslås förändringar i de s.k. 3:12-reglerna som rör aktiva delägare i fåmansföretag; bland annat genom att nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Regeringen vill vidare införa en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. Taket sätts till 100 inkomstbasbelopp ( kronor år 2011) per delägare/närstående och beskattningsår. Överstigande belopp beskattas till 30 procent i inkomstslaget kapital. Skatteverket har vidare uppmärksammat regeringen på vissa skatteplaneringsåtgärder inom ramen för 3:12-reglerna. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian att förenklingsregeln endast får användas för andelar i ett företag samt att, vid tillämpning av huvudregeln, omkostnadsbeloppet för andelarna minskas med eventuellt kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. Dessutom föreslås att om en andel i ett företag har ägts endast under en del av det år som löneunderlaget avser, ska bara den ersättning som har betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet. Utöver ovanstående förslag till ändringar kommer regeringen att fortsätta arbetet med övriga reformambitioner såsom sänkt mervärdesskatt på restaurangoch cateringtjänster, skattereduktion för privatpersoners gåvor till bedrivande av hjälpverksamhet bland behövande samt förslag om investeringssparkonton och investeringsfonder. Om de skatteåtgärder som remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012 blir enligt regeringen beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget, av reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren Den 13 april överlämnade regeringen 2011 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. I samband med detta skickade Finansdepartementet ut en särskild promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

6 För mer information, kontakta: Emine Lundkvist Delägare, Advokat T: E: Sören Brekell Delägare, Advokat T: E: Christian Sjöqvist Delägare, Advokat T: E: Kontakt Stockholm Arsenalsgatan 6 P.O. Box 1050, SE Stockholm T: F: Göteborg Sankt Eriksgatan 5 P.O. Box 11235, SE Göteborg T: F: Malmö Stortorget 23 P.O. Box 4501, SE Malmö T: F:

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 januari 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nordic Service Partners AB Gävlegatan 22 A, plan 6 113 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst & Young AB Box

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 maj 2017 KLAGANDE Sveaskog Förvaltnings AB, 556016-9020 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt 111 30 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Slopade Lundinregler m.m.

Slopade Lundinregler m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopade Lundinregler m.m. Mars 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagförslag...4 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Nationella perspektiv - Finland

Nationella perspektiv - Finland Nationella perspektiv - Finland Moms och omstruktureringar Nynäs Havsbad 30.3.-1.4.2011 JM, EM Kenneth Hellsten Doktorand, Helsingfors universitet kenneth.hellsten@helsinki.fi 1.4.2011 1 Innehåll 1. Kort

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU6 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:17) om att avskaffa de s.k.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet REMISSYTTRANDE 103 33 Stockholm Fi2006/1676 Stockholm den 30 juni 2006 Yttrande över Skatteverkets promemoria om Metoder för att undvika internationell

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FÖRSLAG från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015 Samverkan mot internationella skatteupplägg Seminarium 22 januari 2015 Skatter en hållbarhetsfråga Vad är en skattepolicy? En skattepolicy kan innebära att företagets styrelse tar ställning i följande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 56

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 56 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 56 Målnummer: 743-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2010-06-24 Rubrik: Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Lagtext... 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt...9

Innehåll. Sammanfattning Lagtext... 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt...9 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Lagtext... 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt...9 2 Bakgrund... 15 2.1 Interna regler för avräkning av utländsk skatt...15 2.2

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ).

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 68 Fråga om en anställds förvärv av syntetiska optioner från arbetsgivaren ska ske på sådana villkor att optionerna ska behandlas som värdepapper vid beskattningen. Förhandsbesked angående

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

SVAR Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen STOCKHOLM. Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1

SVAR Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen STOCKHOLM. Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1 SVAR 2017-09-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Fi2017/02752/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag Promemoria 2001-02-01 Fi2001/438 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S 3 Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) Mål nr 7525-10 meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst

Läs mer

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RSv 172/1995 rd- RP 177/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till ändring av de stadganden angående omstruktureringar av företag som ingår i lagen om beskattning av inkomst av

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer