update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011"

Transkript

1 April 2011 update aktuella frågor FRÅN SETTERWALLS skattegrupp Se upp med negativ goodwill Om köpeskillingen för en verksamhet uppgår till ett lägre belopp än det verkliga värdet för förvärvade nettotillgångar kan i vissa fall uppstå en mellanskillnad som redovisningsmässigt benämns negativ goodwill. Enligt Redovisningsrådets rekommendation för koncernredovisning (RR 1:00) kan negativ goodwill motsvara förväntade framtida förluster och kostnader som har identifierats i förvärvarens plan för förvärvet men som inte kan redovisas som identifierbara skulder vid förvärvstidpunkten. Av rekommendationen framgår att i den utsträckning sådana förväntade framtida förluster och kostnader kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, skall negativ goodwill upplösas då dessa förluster och kostnader redovisas i framtiden. Den del av negativ goodwill som inte anses motsvara framtida förluster och kostnader ska intäktsföras, i vissa fall direkt. Det har tidigare varit oklart hur en intäktsföring av negativ goodwill ska betraktas skattemässigt. I dom den 26 januari 2011 har Högsta Förvaltningsdomstolen dock slagit fast att återföring av negativ goodwill ska tas upp till beskattning. Förutsättningarna i målet var i korthet följande. Ett bolag hade genom inkråmsförvärv förvärvat ett antal restaurangverksamheter innefattandes byggnader. Den totala köpeskillingen uppgick till 13 mkr varav knappt 10 mkr hade hänförts till byggnaderna. Enligt av bolaget upprättad förvärvsanalys uppgick det verkliga värdet på byggnaderna till 15 mkr. Skillnaden mellan verkligt och bokfört värde på fastigheterna hade bokats upp som negativ goodwill. Mot bakgrund av uppstartskostnader m.m. upplöstes den negativa goodwillposten under räkenskapsåret. Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterade att bolaget hanterat redovisningen i enlighet med god redovisningssed. Mot denna bakgrund, och då det inte finns någon specialreglering för negativ goodwill skattemässigt, ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder varmed intäktsföringen också är skattepliktig. Mot bakgrund av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande bör negativ goodwill uppmärksammas vid inkråmsförvärv från extern part såväl som vid koncerninterna omstruktureringar och överlåtelser av verksamheter eller tillgångar. Översyn av företagsbeskattningen Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av företagsbeskattningen. Kommittén ska utreda och föreslå olika åtgärder som leder till att skattesystemet stimulerar företagande, investeringar och sysselsättning. Enligt direktivet är sådana åt-

2 gärder viktiga för att Sverige ska kunna attrahera, behålla och få nya företag att starta i den globala konkurrensen. Fokus ska ligga på regler som rör aktiebolag, men i några fall kan även handelsbolag och enskilda näringsidkare beröras av generella förslag. Kommittén ska redovisa sina slutsatser senast den 1 november 2013; vissa delbetänkanden ska dock presenteras Nedan följer en sammanfattning av de frågor som kommittén ska se över. Den skattemässiga behandlingen av finansiering genom eget kapital respektive lån ska bli mer likartad. Detta syfte kan uppnås med två typer av regler; begränsningar av möjligheten till ränteavdrag och regler som minskar skattebelastningen för finansiering genom eget kapital. Kommittén har fått i uppdrag att komma med förslag på regler från båda dessa kategorier. I direktivet påpekas att de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna (stoppregler för vissa skatteupplägg genom räntesnurra) har brister kommittén ska därför föreslå ett mer heltäckande system. Ytterligare ett alternativ som nämns är att införa tunnkapitaliseringsregler som kombineras med någon form av proportioneringsregel för ränteavdrag samt att en skattelättnad för finansiering med eget kapital införs. Någon detaljerad beskrivning av hur sådana tunnkapitaliseringsregler skulle vara utformade finns inte. I direktivet konstateras dock att den vanliga lösningen är att avdrag för vissa räntekostnader nekas eller att vissa räntebetalningar klassificeras som utdelning om ett bolag är tunnkapitaliserat. Definitionen av ett tunnkapitaliserat bolag utgår typiskt sett från förhållandet mellan eget kapital och skulder. En proportioneringsregel skulle enligt direktivet kunna fungera så att möjligheten till ränteavdrag begränsas om förhållandet mellan ett bolags lån och dess skattepliktiga tillgångar (skattemässigt restvärde, till exempel på inventarier) överskrider en viss nivå. En skattelättnad för finansiering genom eget kapital kan utformas så att ett bolag ges avdrag för en uppskattad avkastning på eget kapital. Kommittén ska vidare överväga källskatt som ett komplement till ränteavdragsbegränsningar eller som en möjlig finansiering av en annan åtgärd. Enligt direktivet bör i första hand betalningar till och från juridiska personer omfattas av ett förslag. I syfte att uppnå neutralitet och minska risken för kringgåenden kan det bli nödvändigt att även fysiska personer omfattas. Direktivet anger även att koncernbidragsreglerna och reglerna om underprisöverlåtelser ska utvärderas. Båda regelverken är enligt direktivet anpassade för nationella förhållanden och en sluten ekonomi; de anses dock fungera mindre väl i ett internationellt sammanhang. Mot bakgrund av globaliseringen och den EU-rättsliga utvecklingen ska kommittén därför ta ställning till möjligheten att ersätta koncernbidragsreglerna med ett förlustutjämningssystem eller så kallade carry-backregler regler som innebär att ett bolags förluster kan kvittas mot vinster från tidigare år. Som en naturlig följd ska även de nya koncernavdragsreglerna ses över. Vikten av att värna den svenska skattebasen ska särskilt beaktas när kommittén utformar sitt förslag. Vad avser reglerna om underprisöverlåtelser ska en utgångspunkt vara att uppskov med beskattning i största möjliga mån ska undvikas. Även fysiska personer ska omfattas av de förändringar som föreslås. I övrigt framgår att kommittén kan föreslå förändringar av närliggande regelverk där samma typ av problem gör sig gällande. Avslutningsvis ska kommittén även ta fram förslag på regler om på hur skatteincitament för att stimulera tillgången på riskkapital kan vara utformade samt utreda och föreslå åtgärder som ger ökade incitament att satsa på FoU. Avdrag för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier Den 24 juni 2010 avgjordes det s.k. SKF-målet. Frågan var huruvida moderbolaget hade avdragsrätt för moms på kostnader vid inköp av tjänster i samband med försäljning av ett dotterbolag. Regeringsrätten slog fast att ingående moms hänförlig till konsultkostnader vilka har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av aktier i ett dotterbolag inte ger rätt till avdrag. Regeringsrätten prövade dock inte i vilken utsträckning överlåtelse av ett dotterbolag kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse. Den 8 november 2010 avgjorde Kammarrätten i Göteborg ett liknande mål. Ett moderbolag hade sålt samtliga aktier i ett dotterbolag, köparen bedrev momspliktig verksamhet och verksamheten i dotterbolaget hade fortsatt även efter försäljningen. Kammarrätten jämställde försäljningen av dotterbolaget med en verksamhetsöverlåtelse och avdrag för ingående moms kunde därmed medges såsom för allmänna omkostnader. Den 23 mars 2011 nekade samma kammarrätt avdrag för ingående moms för konsulttjänster som köpts in i samband med ett skiljeförfarande. Kammarrätten ansåg att konsulttjänsterna avsåg transaktioner som låg utanför bolagets samlade ekonomiska verksamhet varför avdragsrätt inte förelåg såsom för allmänna omkostnader. Utvecklingen har gått mot att underrätterna i allt större utsträckning prövar om en försäljning kan jämställas med en verksamhetsöverlåtelse och i många fall har avdrag också beviljats på den grunden. Den 19 januari 2011 kom dock Skatteverket med ett ställningstagande enligt vilket försäljning av dotterbolagsaktier inte kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Skatteverkets uppfattning är att alla tjänster som objektivt sett köps in för att genomföra försäljning av aktier i ett dotterbolag har ett direkt och omedelbart samband med aktieförsäljningen

3 varför avdrag inte kan medges för ingående moms. Enligt ställningstagandet ska ett moderbolag som i övrigt bedriver momspliktig verksamhet dessutom anses bedriva blandad verksamhet eftersom aktieförsäljning är undantagen från moms. Detta innebär att den ingående momsen ska proportioneras i förhållande till den del av bolagets verksamhet som är momspliktig respektive momsfri. En annan fråga, med anknytning till frågan om en aktieavyttring har direkt och omedelbart samband med momspliktiga inköp av tjänster, är om en del av tjänsterna i det ovan nämnda SKF-målet kunnat anses ingå i en momsfri förmedlingstjänst; detta mot bakgrund av Regeringsrättens avgörande den 18 oktober 2010 där tjänster som en investmentbank tillhandahållit ett bolag i samband med bolagets försäljning av ett större aktieinnehav ansågs utgöra en sådan momsfri förmedlingstjänst. Bolaget framhöll att man med stöd av kompetensen inom den egna organisationen hade fattat beslut om att inleda en försäljningsprocess och att investmentbanken bistod med dokumenterad erfarenhet av att hantera komplicerade försäljningsprocesser. Tjänsterna, som bl.a. bestod i att utveckla strategier och utarbeta genomförandeplaner för försäljningen, samordna due diligenceprocessen, ge råd om prissättning och prisjustering m.m., ansågs inte, med hänsyn till den kompetens som bolaget självt fick anses inneha, vara av rådgivande karaktär. Investmentbanken hjälpte bolaget i försäljningsprocessen och tjänsterna utgjorde därmed en momsfri förmedling av aktier. Sammanfattningsvis tyder den senaste tidens domar på att fler situationer av dotterbolagsförsäljningar omfattas av bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse än vad många tidigare trott. Mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande innebär dock ett yrkande om avdrag för ingående moms, på sätt som beskrivs i den här artikeln, en hög processrisk. För att minimera risken för skattetillägg är det i dessa situationer viktigt att lämna grundlig information om försäljningen. Den som väljer att inte yrka avdrag bör hålla sig uppdaterad om rättsläget. Det kan tänkas att möjligheterna till avdrag öppnas upp ytterligare varmed det kan bli aktuellt att begära omprövning av tidigare inlämnade skattedeklarationer. Beroende på hur försäljningen är strukturerad och vilka komponenter som tillhandahålls kan också konstateras att bedömningen i vissa fall kan bli att tjänsterna ska inkluderas i en från moms undantagen förmedlingstjänst. Klargörande avseende incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner Som Setterwalls tidigare berättat om har Regeringsrätten (fr.o.m. 1 januari 2011 Högsta Förvaltningsdomstolen) behandlat frågan om vid vilken tidpunkt aktier behäftade med mer eller mindre långtgående begränsningar i möjligheten att förfoga över aktierna och som erbjuds anställda ska anses förvärvade. Skatteverkets inställning var tidigare att aktierna inte skulle anses förvärvade förrän förfoganderättsinskränkningarna upphört och att den skattemässiga anskaffningstidpunkten därmed skulle skjutas upp. Detta skulle i sin tur innebära att eventuell värdestegring på aktierna skulle tjänstebeskattas och beläggas med arbetsgivaravgifter. Regeringsrätten ansåg dock att de i målen aktuella förfoganderättsinskränkningarna inte kunde leda till en senareläggning av tidpunkten för anskaffningen av aktierna. Efter nämnda avgöranden var det dock oklart om samma bedömning skulle göras avseende andra instrument såsom teckningsoptioner. Genom ett av Regeringsrätten fastställt förhandsbesked den 21 december 2010 har klarhet bringats i frågan. Förhandsbeskedet avsåg i korthet en VD för ett aktiebolag som köpt aktier såväl som teckningsoptioner i bolagets moderbolag. Priset på aktierna uppfattades av parterna vara marknadspris och premien för teckningsoptionerna hade beräknats enligt den s.k. Black & Scholes-modellen. Både aktierna och teckningsoptionerna var villkorade med ett flertal förfoganderättsinskränkningar, bl.a. hembudsvillkor. Skatterättsnämndens bedömning, vilken fastställdes av Regeringsrätten, är att såväl aktierna som teckningsoptionerna skulle anses vara förvärvade vid den tidpunkt då mannen ingått avtal om förvärvet. Även Skatteverket var av denna uppfattning. Sammantaget innebär ovanstående att det nya synsätt som tillämpas på incitamentsprogram baserade på aktier även kan tillämpas på incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. Detsamma gäller sannolikt andra värdepapper som är utgivna enligt aktiebolagslagen såsom

4 konvertibler. Stor försiktighet ska dock fortsatt iakttas vid utformning av incitamentsprogram baserat på andra instrument såsom köpoptioner. Möjlighet till frivillig rättelse av odeklarerade tillgångar och inkomster utomlands Som Setterwalls tidigare har berättat om har Sverige under de senaste åren tecknat ett flertal nya informationsutbytesavtal med så kallade skatteparadis, däribland Luxemburg, Bahamas och Bermuda. Senast i raden av dessa är Schweiz som ingick ett informationsutbytesavtal med Sverige den 28 februari i år. Avtalen innebär i korthet att den tidigare så ogenomträngliga banksekretessen nu delvis luckrats upp; Skatteverket har getts ökade möjligheter att begära information från banker i exempelvis Schweiz avseende svenska skattskyldiga. Även om avtalen innebär ett stort kliv framåt för Skatteverkets möjligheter att hitta och beskatta svenska skattskyldigas tillgångar och inkomster utomlands så är kraven fortsatt höga för att bankerna ska vara skyldiga att ge ut informationen. Skatteverket kommer inte kunna bedriva så kallade fishing-expeditions där man helt enkelt efterfrågar om ospecificerade svenska skattskyldiga har tillgångar hos den eller den banken. Det krävs enligt informationsutbytesavtalen att Skatteverket kan specificera varför man efterfrågar uppgifterna, på vilken grund de efterfrågas, vem de avser o s v. Det ska poängteras att en omtaxering på grund av att Skatteverket erhållit ny information kan, utöver att resultera i beskattning och påförande av skattetillägg, även leda till att åtal kan komma att väckas för skattebrott med anledning av de odeklarerade tillgångarna och inkomsterna. Möjligheten finns dock för svenska skattskyldiga att genom en så kallad frivillig rättelse förekomma Skatteverket och deklarera för sina tillgångar och inkomster utomlands. Genom att göra detta kan skattetillägg och åtal för skattebrott undvikas. En frivillig rättelse bör avse de fem senaste taxeringsåren eller, då den undanhållna skatten överstiger 10 prisbasbelopp (ca kr), de tio senaste taxeringsåren. En frivillig rättelse ska omfatta alla intäkter och kostnader som tidigare inte redovisats för de relevanta taxeringsåren. Fram till taxeringsåret 2008 då förmögenhetsskatten avskaffades ska även tillgångar och skulder redovisas. Möjligheten att göra en rättelse är beroende av om den kan betraktas som frivillig eller ej. Har exempelvis åtal redan väckts eller om Skatteverket ställt en direkt förfrågan kan rättelsen inte betraktas som frivillig. Skatteverket har dock deklarerat att verkets uppgifter i media om nya informationsutbytesavtal etc. inte påverkar möjligheten att göra en frivillig rättelse. Setterwalls har den senaste tiden märkt av en kraftigt ökad inströmning av ärenden som avser frivilliga rättelser och vi har stor erfarenhet av att hantera dessa frågor. Tveka därför inte att höra av dig om du har några frågor med anledning av denna artikel. Förslag om harmoniserad bolagsskattebas Det finns för närvarande 27 olika metoder att beräkna ett företags beskattningsbara inkomster på i Europa, ett för varje medlemsstat, vilket gör det både kostsamt och betungande för företag att verka i flera medlemsstater. Mot bakgrund av detta har EU-kommissionen nyligen presenterat ett förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Syftet är inte att harmonisera medlemsländernas bolagsskattesatser utan att få de nationella skattesystemen att fungera tillsammans. Förslaget innebär bland annat att företag verksamma inom EU ska kunna tillämpa ett enhetligt system för att beräkna sin beskattningsbara inkomst, att de ska kunna lämna in en konsoliderad inkomstdeklaration för hela sin verksamhet inom EU samt att de får tillämpa gemensamma avskrivningsregler. Förslaget innebär vidare att företagets nettoresultat fördelas ut till de medlemsländer där verksamheten bedrivits enligt en fastställd fördelningsnyckel där tillgångar, arbetskraft och försäljning beaktas. Varje medlemsstat beskattar sedan sin del av resultatet enligt sitt lands skattesats. EU-kommissionen menar att harmoniserade regler av ovanstående slag skulle göra gränsöverskridande affärsverksamhet betydligt lättare, billigare och mer ändamålsenlig än i dag. Om förslaget genomförs neutraliseras koncerninterna, gränsöverskridande transaktioner varmed diskussioner om internprissättning och armlängdsprincipen försvinner inom EU. Reglerna är dessutom frivilliga vilket innebär att en företagsgrupp kan välja att tillämpa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas om den gagnas av ett harmoniserat EU-system. I annat fall kan företagen inom gruppen välja att fortsätta verka inom sina respektive nationella system. Det finns i nuläget inget fastställt datum för när förslaget kommer att träda ikraft. Förslaget ska diskuteras i Europeiska unionens råd och först när medlemsstaterna är överens kan det antas. Promemoria avseende avskaffande av de s.k. Lundinreglerna Lundinreglerna infördes 1966 och syftet var då att förhindra kringgående av dubbelbeskattningen i företagssektorn. För andelar som är kapitaltillgångar innebär regeln ett undantag från skattefrihet för utdelning av vinstmedel från ett förvärvat bolag om det inte är uppenbart att förvärvet inneburit att köparen fått

5 tillgångar av verkligt och särskilt värde. Regeln gäller dock bara utdelning av de förvärvade vinstmedlen vilket innebär att regeln är relativt enkel att kringgå genom exempelvis en fusion mellan köpande bolag och målbolaget. Vidare finns idag de s.k. skalbolagsreglerna som ofta omfattar överlåtelser av Lundinbolag. Den andra situation som Lundinreglerna tar sikte på avser lagerandelar och innebär en begränsning i möjligheten till avdrag för nedskrivning och förlust på sådana andelar. Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att tillämpningen av Lundinreglerna i normalfallet kan undvikas. Samtidigt anses det olyckligt att skattesystemet innehåller regler som på grund av okunskap eller förbiseende kan leda till en trippelbeskattning av företagsvinster. Lundinreglerna bör därmed upphävas. Enligt utredningen bör dock avskaffandet av reglerna förenas med en generell regel som anger att avdrag för kapitalförlust på lagerandelar endast får göras om förlusten är verklig (motsvarande regel finns idag för kapitaltillgångar). Utöver avskaffandet av Lundinreglerna innehåller promemorian förslag på vissa justeringar av lagtexten när det gäller andelar i handelsbolag och dess infogande i systemet med näringsbetingade andelar (fr.o.m. 1 januari 2010). Utredningen föreslår vidare viss ändring i reglerna om skalbolag; bl.a. att tiden inom vilken en skalbolagsdeklaration ska vara inlämnad förlängs från 30 dagar till 60 dagar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 2 januari Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012 Regeringen föreslår bland annat att skatten på förvärvsinkomster sänks dels genom att jobbskatteavdraget förstärks ytterligare, dels genom att den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs. Vidare föreslås att den särskilda inkomstskatten för personer bosatta utomlands sänks från 25 procent till 20 procent och att reglerna om expertskatt förenklas genom att personer med en månadslön överstigande kronor (2 prisbasbelopp för år 2011) anses uppfylla de krav på kompetens som uppställs för att expertskatt ska beviljas. Vad avser utgifter för forskning och utveckling föreslår regeringen att avdragsrätten utökas till att även omfatta utgifter som kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt. Vidare föreslås förändringar i de s.k. 3:12-reglerna som rör aktiva delägare i fåmansföretag; bland annat genom att nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Regeringen vill vidare införa en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. Taket sätts till 100 inkomstbasbelopp ( kronor år 2011) per delägare/närstående och beskattningsår. Överstigande belopp beskattas till 30 procent i inkomstslaget kapital. Skatteverket har vidare uppmärksammat regeringen på vissa skatteplaneringsåtgärder inom ramen för 3:12-reglerna. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian att förenklingsregeln endast får användas för andelar i ett företag samt att, vid tillämpning av huvudregeln, omkostnadsbeloppet för andelarna minskas med eventuellt kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. Dessutom föreslås att om en andel i ett företag har ägts endast under en del av det år som löneunderlaget avser, ska bara den ersättning som har betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet. Utöver ovanstående förslag till ändringar kommer regeringen att fortsätta arbetet med övriga reformambitioner såsom sänkt mervärdesskatt på restaurangoch cateringtjänster, skattereduktion för privatpersoners gåvor till bedrivande av hjälpverksamhet bland behövande samt förslag om investeringssparkonton och investeringsfonder. Om de skatteåtgärder som remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012 blir enligt regeringen beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget, av reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren Den 13 april överlämnade regeringen 2011 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. I samband med detta skickade Finansdepartementet ut en särskild promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

6 För mer information, kontakta: Emine Lundkvist Delägare, Advokat T: E: Sören Brekell Delägare, Advokat T: E: Christian Sjöqvist Delägare, Advokat T: E: Kontakt Stockholm Arsenalsgatan 6 P.O. Box 1050, SE Stockholm T: F: Göteborg Sankt Eriksgatan 5 P.O. Box 11235, SE Göteborg T: F: Malmö Stortorget 23 P.O. Box 4501, SE Malmö T: F:

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Nationella perspektiv - Finland

Nationella perspektiv - Finland Nationella perspektiv - Finland Moms och omstruktureringar Nynäs Havsbad 30.3.-1.4.2011 JM, EM Kenneth Hellsten Doktorand, Helsingfors universitet kenneth.hellsten@helsinki.fi 1.4.2011 1 Innehåll 1. Kort

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) Mål nr 7525-10 meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Skatterättsliga överväganden

Skatterättsliga överväganden Artikeln publicerad i SvSkt 2/2003 Ändring av villkor i redan utgivna optionsprogram Bakgrund m.m. av Anne Rutberg och Klaes Edhall På senare tid och i rådande marknadsläge har många företag initierat

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 6 PM 2013-08-01 Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Allmänt

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Redovisning av fusion

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Redovisning av fusion Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av fusion Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Civilrätt och skatterätt... 2 Internationell normgivning... 2 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:2)...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer