Tingshusgatan kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl ajournering kl Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s) 2:e vice ordförande Margreth Segerstein (m) Nils-Bertil Finn (m) Sara Bruun (fp) Ann Jonsson (fv) Anders Wallentheim (s) Christina Hofvander (s) Leif Jannerstig (s) Helene Frick (mp) Ersättare Övriga deltagande Anders Hjärner (kd) Sol-Britt Erlandsson (c) Pelle Svensson (s) Anita Johannesson (m) Gertrud Tuvestam (m) Mari-Ann Sandin Bäckestrand (fp) Rose Marie Kristoffersson (s) Sune Bromée (s) Jonny Danielsson (v) Bodil Sundlöf, socialchef Ing-Mari Johansson, vikarierande nämndsekreterare Angela Samarzija, vikarierande nämndsekreterare Utses att justera Christina Hofvander 70-83, Justeringens plats och tid Socialkontoret kl Sekreterare Ann Jonsson 84 Paragrafer Angela Samarzija Ordförande Robin Gustavsson Justerande Hofvander Christina Ann Jonsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens Anslagsdatum Anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Tingshusgatan 1, Hässleholm Underskrift Angela Samarzija

2 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 70 Diarienr:2009/ Sn au 76 Budgetuppföljning för Socialnämndens verksamhet per redovisas I budget 2009 är det beslutat att alla nämnder ska göra personal- och ekonomisk uppföljning av sin verksamhet enligt av kommunstyrelsen (KS) fastställd tidplan samt omedelbart till KS anmäla överskridanden och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad budgetram. Dessutom har särskilt uppdrag getts till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden att månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk uppföljning av sin verksamhet samt, vid behov, redovisa de åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla sina ekonomiska ramar. Månadsuppföljningar ska lämnas för februari-mars, maj, augusti samt oktober och får utformas fritt av respektive nämnd, men tidpunkt för inlämnandet är fastställt. Utredning och förslag av ekonom Ivan Vasic. Godkänna budgetuppföljning per Godkänna budgetuppföljning per

3 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 71 Diarienr:2009/ Sn au 77 Förlängning av SO lärare på SFI undervisning från beslutade SN 120/121/2008 att anställa SO lärare på SFI undervisningen. SFI undervisningen har ingen SO undervisning sedan 2008 och som en åtgärd att ge de olika individerna en god förståelse för det svenska samhällslivet prövades först medarbetare med annan bakgrund. Detta var dock inte ett fullgott alternativ vad avser betoning på SO ämnet, utan det bedömdes som mera väsentligt att anställa en utbildad SO lärare. Den bedömning som kan göras är att SO läraren skapat ett bra utrymme för SO ämne, utvecklat detsamma och framförallt varit öppen för de önskemål som ställts av såväl socialförvaltning som övriga samarbetspartners. Kostnader Kostnad inkl PO är beräknad på kr/år motsvarande kr/mån. Tjänsten ingår i de s.k integrationsbefrämjande insatserna och finansieras delvis av extra sökta medel från Migrationsverket. Dessa medel är ej tillräckliga och ytterligare kostnadstäckning kommer att göras från flyktingbalanskontot (751 C 758 D 8213). Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson. att förlänga SO lärare på SFI undervisningen enligt ovan tidsperiod att medel ställs till förfogande från flyktingbalanskontot att förlänga SO lärare på SFI undervisningen enligt ovan tidsperiod att medel ställs till förfogande från flyktingbalanskontot

4 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 72 Diarienr:2009/ Sn au 78 Parallellansökan i AVA projektet till Allmänna arvsfonden rörande ungdomsprojekt Tidigare har ansökan skett hos ESF rådet till AVA projektet. Svar väntas från ESF rådet under maj månad. Ytterligare ansökan till Allmänna arvsfonden görs i ärenden då vissa delar förutsätter annan finansiering. Specifikt är detta insatser från frivilligorganisationer som ABF, HETS (Hässleholms Teatergrupp) samt ytterligare partners. Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson. att godkänna att ansökan sker till Allmänna arvsfonden rörande ytterligare medel till ungdomsprojekt att godkänna kostnad för ansökan som framarbetats av Framtidsutbildning AB att godkänna att ansökan sker till Allmänna arvsfonden rörande ytterligare medel till ungdomsprojekt att godkänna kostnad för ansökan som framarbetats av Framtidsutbildning AB

5 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 73 Diarienr:2009/ Sn au 83 Omändring av tjänst i ungdomsgruppen från utredningsassistent till socialsekreterare Ungdomsteamet har tidigare varit bemannat med två socialsekreterare och två assistenter. Under 2008 erhöll en utredningsassistent vikariat som nämndsekreterare. Efter diskussioner med kvarvarande personal på ungdomsteamet beslutades att ärendena skulle vara sammanhållna dvs. socialsekreteraren svarade för ärendets mottagning, utredning och slutligen verkställighet. I avsikt att göra en bedömning om ett nytt arbetssätt var möjligt att tillämpa anställdes personal, med socionomkompetens, som vikarie för utredningsassistent som vikarierade som nämndsekreterare. Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson. att en tjänst i ungdomsteamet omändras till socialsekreterartjänst att teamet består av tre socialsekreterare som bedriver en sammanhållen verksamhet att SN AU förordar den planerade organisationen till SN att uppdra åt förvaltningen att företa planerad omorganisation att delegera till socialnämndens arbetsutskott att besluta i ärendet

6 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 74 Diarienr:2009/ Sn au 84 Antagande av reviderade schabloner för boendekostnader, hushållsel och hemförsäkring, samt revidering av riktlinjer En justering av schabloner har gjorts då dessa utgiftsposter stigit i förhållande till de aktuella schabloner som finns på enheten. Boendekostnaderna har uppdaterats i samråd med boendesamordnare i förvaltningen. Kostnader för hushållsel och hemförsäkring är hämtade från konsumentverket. Förtydligande och tillägg har även gjorts i texten på enhetens riktlinjer under stycket Hushållsel. Utredning och förslag av gruppchef Ann-Christine Bjerrehus. Reviderade schabloner för boendekostnader, hushållsel och hemförsäkring, samt riktlinjer antas Reviderade schabloner för boendekostnader, hushållsel och hemförsäkring, samt riktlinjer antas Paragrafen förklaras omedelbart justerad

7 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Adoptionscentrum Skåne Box LUND Sn 75 Diarienr:2009/ Sn au 85 Ansökan om kommunalt föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skåne Adoptionscentrum Skåne ansöker om föreningsbidrag med kr för verksamhetsåret Bidraget är baserat på antalet medlemmar bosatta i vår kommun, 30 stycken, 70 kronor per medlemsfamilj med ett tillägg på 500 kronor. Utredning och förslag av enhetschef Lisskulla Söderström. Socialnämnden beviljar bidrag med kronor för verksamhetsåret 2009 Bevilja bidrag med kronor för verksamhetsåret 2009 Protokoll till sökanden

8 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott BRIS Region Syd Ö.Rönneholmsvägen MALMÖ Sn 76 Diarienr:2009/ Sn au 86 Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Region Syd BRIS ansöker om föreningsbidrag med kronor. Summan är baserad på antal barn 0-18 år (11 051) och 4 kr/barn bosatta i Hässleholms kommun. Barn kan komma i kontakt med BRIS genom Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten. Under 2008 ökade antalet kontakter med barn och unga med 2% jämfört med Flickor kontaktar i högre grad BRIS än pojkar men antalet pojkar som tar kontakt har ökat. Medelåldern för alla barnkontakter var 14,3 år. Det finns även ett diskussionsforum på BRIS.se. BRIS har inte någon lokal mottagning i Hässleholms kommun. Utredning och förslag av enhetschef Lisskulla Söderström. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret 2010 då BRIS sannolikt erbjuder barn och ungdomar bosatta i Hässleholms kommun ett stort stöd Bevilja föreningsbidrag med kronor för verksamhetsåret 2010 då BRIS sannolikt erbjuder barn och ungdomar bosatta i Hässleholms kommun ett stort stöd Protokoll till sökanden

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 77 Diarienr:2009/ Sn au 87 Verksamhetsförändring i form av förflyttning av tjänsteutrymme från Novum till behandlingspedagog för unga missbrukare, organisatoriskt tillhörande barn och ungdomsenheten Pär Brännmark har under ett och ett halvt år arbetat som behandlingspedagog för unga vuxna med omfattande missbruk. Utvärdering har visat att arbetet har fokuserats på motivations- och behandlingsarbete med unga vuxna i åldern år, att påbörjade behandlingar har fullföljts i hög utsträckning och att tjänsten förefaller vara uppskattad av de berörda handläggarna. Tjänsten följer nationella rekommendationer för socialnämndens insatser för unga vuxna med missbruksproblem. Utredning och förslag av enhetschef Merete Tillman. Socialnämnden flyttar tjänstutrymme motsvarande en halv tjänst från Novum till barn och ungdomsenheten för tjänst som behandlingspedagog med inriktning unga missbrukare år Flytta tjänstutrymme motsvarande en halv tjänst från Novum till barn och ungdomsenheten för tjänst som behandlingspedagog med inriktning unga missbrukare år

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 78 Diarienr:2009/ Sn au 88 OCD-föreningen ANANKE ansöker om föreningsbidrag för 2009 OCD-föreningen i Östra Skåne och Blekinge söker bidrag för sin verksamhet. Föreningen finns i Kristianstad. Det finns ingen samverkan med socialförvaltningen i Hässleholm och deras verksamhet vänder sig i första hand till psykiatrins målgrupper. Föreningen specificerar inte sin ansökan, det finns inte någon ekonomisk redogörelse utöver revisionsberättelse från föreningen. De uppfyller inte kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden Ut föreslår att ansökan om föreningsbidrag avslås. Utredning och förslag av enhetschef Merete Tillman. Socialnämnden avslår OCD-föreningen ANANKEs ansökan om föreningsbidrag då de inte uppfyller kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden Avslå OCD-föreningen ANANKEs ansökan om föreningsbidrag då de inte uppfyller kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden Protokoll till sökanden

11 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 79 Diarienr:2009/ Sn au 89 Redovisning över kriterier för sekretess i allmänna handlingar Socialnämnden framförde på sammanträde önskemål om redovisning över kriterier för sekretess i allmänna handlingar. Kriterier för att sekretessbelägga allmänna handlingar inom socialtjänstens område avseende enskilda individer följer av 7 kap 4-6 sekretesslagen. Sekretesslagen anger även områden som medger sekretess som skydd för myndigheters ekonomiska intressen och det personaladministrativa området. Utöver vad som följer av lag där vissa uppgifter och handlingar är belagda med sekretess kan sägas att för övriga ärenden gäller offentlighet och att myndigheten själva avgör vad som skall sekretessbeläggas. Förutsättningen är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen eller handlingen föreligger enligt något tillämplig sekretessbestämmelse. Först när någon begär att få ta del av handlingen eller uppgift ur handlingen görs en bindande prövning av sekretessfrågan. Utredning och förslag av utredningssekreterare Ulla-Brita Wallenius. Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 80 Diarienr:2009/ Sn au 90 Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål 2008 Alla synpunkter, såväl positiva som negativa, och klagomål ska ses som ett utvecklings- och förbättringsverktyg och som ett led i förvaltningens kvalitetsarbete. I enlighet med riktlinjer antagna i slutet av 2007 registreras och utreds inkomna synpunkter och klagomål i ett datorstyrt system för avvikelserapportering. Registrerade uppgifter har sammanställts för 2008 och redovisas i bilagda tabeller och tjänsteutlåtande. Totalt antal registrerade klagomål för 2008 är 42 st. Tre positiva synpunkter har registrerats. Utredning och förslag av utredningssekreterare Ulla-Brita Wallenius. Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till handlingarna Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till handlingarna

13 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 81 Diarienr:2008/ Sn au 91 Medverkan i medlingsverksamhet i Nordöstra Skåne Medling är from 2008 en obligatorisk uppgift för kommunerna. Sedan sommaren 2007 har kommunerna i Skånenordost haft ett samarbete kring medling, där vi har en anställd medlingssamordnare. Till medlingssamordnarens stöd finns en styrgrupp med tjänstemän från nämnda kommuner. Östra Göinge är sedan 2009 anställningsmyndighet för medlingssamordnaren Anders Malmström. På styrgruppens möte i april informerade Anders om att han kommer att sluta som medlingssamordnare, bla då det inte var tillräckligt mycket arbetsuppgifter för en heltidstjänst. Personalen från Östra Göinge, Bromölla, Osby och Kristianstad diskuterar om att lägga förslag till sina nämnder om att fortsätta samarbeta, men att då minska tjänsten till 75% och ev. också innefatta stöd till brottsoffer. Medlingssamordning bör ligga på en tjänst som inte är involverad i myndighetsutövning. Vi anser att vi har sådana tjänster inom förvaltningen och önskar därför avbryta samarbetet och istället lägga uppgifterna på redan anställd personal. Utredning och förslag av enhetschef Marie Olsson-Taxén. Protokoll till sökanden att socialnämnden beslutar att avbryta samarbetet kring medlingsverksamheten i Nordöstra Skåne och istället tillhandahålla medling på annat sätt inom den egna verksamheten att avbryta samarbetet kring medlingsverksamheten i Nordöstra Skåne och istället tillhandahålla medling på annat sätt inom den egna verksamheten att paragrafen förklaras omedelbart justerad

14 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 82 Diarienr:2008/ Sn au 92 Gemensamt Barnahus Nordöstra Skåne SN beslutade att medverka i uppbyggnaden och start av ett gemensamt Barnahus i Nordöstra Skåne. Åtagandet innebär en kvalitetshöjning av stödet till barn och ungdomar som utsatts för brott. Kommunerna deltar med vissa kostnader, främst för lokaler och personal. Under första året har projektmedel från Länsstyrelsen beviljats och kostnaden kommer att vara låg. Projektmedel har sökts för år 2 och 3, men ännu vet vi inte kom det kommer att beviljas. Utredning och förslag av enhetschef Marie Olsson-Taxén. att socialnämnden tar ställning till om Hässleholm ska medverka i den fortsatta uppbyggnaden och det gemensamma Barnahuset i Nordöstra Skåne att socialnämnden i Hässleholm medverkar i den fortsatta uppbyggnaden och det gemensamma Barnahuset i Nordöstra Skåne att paragrafen förklaras omedelbart justerad Protokoll till sökanden

15 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 83 Diarienr:2009/ Sn au 98 Deltagande i KrAmi och inrättande av en halv tjänst i samarbete med Kristianstad kommun Kriminalvården har bjudit in Hässleholm och Kristianstad kommun samt Arbetsförmedlingen till diskussioner om uppstartandet av KrAmi i Hässleholm/Kristianstad. KrAmi är en samverkan mellan kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling och verksamheten riktar sig till personer i åldern som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Varje myndighet (Kriminalvård, Socialtjänst, Arbetsförmedling)bidrar med 1 tjänst vardera. Eftersom KrAmi riktar sig till både Hässleholm och Kristianstad handlar det om 0,5 tjänst för respektive förvaltning. En skattad årskostnad för de 25 personer som enligt inventering i april skulle kunna delta i KrAmi ligger på 1,5 miljon. Detta avser socialbidrag och hyra. KrAmi har en 50% måluppfyllelse vilket innebär att ca kr skulle återbetalas direkt i form av minskad utbetalning av socialbidrag. Med tanke på målgruppens problematik i form av kriminalitet och missbruk så kan ytterligare kostnadsbesparingar tillkomma. Ambitionen är att projektet startar i januari 2010 och beslut om deltagande från Socialnämndens sida bör tas för 3 år med möjlighet till förlängning om verksamheten blir lyckosam. Utredning och förslag av enhetschef Merete Tillman. Socialnämnden deltager i KrAmi i området Hässleholm/Kristianstad och inrättar en halv handläggartjänst med tillsättning from för planerad verksamhetsstart vid årsskiftet och med verksamhet under perioden

16 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 83 (forts.) Sn au 98 Deltaga i KrAmi i området Hässleholm/Kristianstad och inrätta en halv handläggartjänst med tillsättning from för planerad verksamhetsstart vid årsskiftet och med verksamhet under perioden Protokoll till sökanden

17 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 84 Diarienr:2009/ Sn au 99 Neddragning av Socialnämndens nettoram 2009 med 1 procent Ändrade budgetramar till följd av ytterligare försämring av ekonomin för Hässleholms kommun. Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november Utredning och förslag av ekonom Ivan Vasic. Godkänna ny budgetram 2009 efter neddragning i vissa verksamheter med 1 procent motsvarande tkr Godkänna ny budgetram 2009 efter neddragning i vissa verksamheter med 1 procent motsvarande tkr Paragrafen förklaras omedelbart justerad S och mp deltar ej i beslutet

18 Socialnämnden Socialnämnden Sn 85 Sn au 68 Personalförteckning Leif Jannerstig (s) efterfrågade vid socialnämndens sammanträde den 21 april 2009 en personalförteckning, som vid ett tidigare sammanträde utlovats. Vid dagens sammanträde lämnades en förteckning över respektive enhet. att lägga förteckningen till handlingarna

19 Socialnämnden Sn 86 För kännedom a Redovisning av olycksfall, allvarliga tillbud och hälsobokslut 2008 (Dnr:2009/ ) b Protokoll förvaltningscentral samverkansgrupp (Dnr:2009/ ) c 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande (Dnr:2009/ ) d Socialförvaltningens jämställdhetsmål 2009 (Dnr:2009/ ) e Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete (Dnr:2009/ ) f I anspråkstagande av medel från socialnämndens anslag för oförutsedda utgifter med :- (Dnr:2009/ ) att lägga samtliga ärenden till handlingarna

20 Socialnämnden Sn 87 Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll a Socialnämndens protokoll, b Arbetsutskottets protokoll, c Arbetsutskottets protokoll, att lägga samtliga protokoll till handlingarna

21 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 88 Diarienr:2009/ Sn au 100 Personal som omfördelats från Södra Flygeln kvarstannar som förstärkning (2 tjänstemän) vid enheten för ekonomiskt bistånd, i avvaktan på beslut av organisering av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna Enligt tidigare beslut i SN AU och SN har personal från Södra Flygeln (SF) förstärkt vid hanteringen av försörjningsstöd. Detta har inneburit att verksamheten vid SF fått stå tillbaka helt. De kurser som varit utlovade har genomförts och avslutats. Den situationen som uppstått p.g.a lågkonjuktur har medfört ett ökat tryck på handläggningen av försörjningsstöd, med många nya sökande. Den personal som omförts (2 tjänsemän) har därvid förstärkt främst mottagningsgruppen vuxna. De fackliga organisationer har medgett i ett första steg att omfördelning kan äga rum tom Vid förhandlingar under v.20 har både SKTF och SSR medgett omfördelning tom Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson. att omfördelad personal enligt ovan förstärker enheten för ekonomiskt bistånd vid handläggning av försörjningsstöd Ajournering Sammanträdet ajournerades kl Förhandlingarna återupptogs kl att omfördelad personal enligt ovan förstärker enheten för ekonomiskt bistånd vid handläggning av försörjningsstöd

22 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 89 Sn au 101 För kännedom a Förlängning av prövolicens angående BBiC med Socialstyrelsen att lägga ärendet till handlingarna

23 Socialnämnden Sn 90 Utskick av au-handlingar Nils-Bertil Finn (m) tar upp för diskussion om att endast föredragningslistan skickas ut till ledamöterna avseende de ärendena som bereds, beslutas och läggs till för kännedom på arbetsutskottens sammanträden. att ledamöterna anmäler till nämndsekreteraren om de inte vill ha auhandlingarna Protokoll till nämndsekreteraren

24 Socialnämnden Sn 91 Komplettering av handling Helene Frick (mp) tar upp att hon tidigare begärt att få kompletterande uppgifter avseende ungdomar som står utanför arbetsmarknadsåtgärder. Ordföranden hänvisar till utredningen som gjorts av Jan Dahlberg där uppgifterna redovisats. Gruppledarna i KF har fått utredningen samt en föredragning av Jan Dahlberg.

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Socialnämnden 2008-08-26 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.35 ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer