Christina Hofvander. Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, Hässleholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Hofvander. Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm"

Transkript

1 Socialnämnden (20) Plats och tid Tingshusgatan kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s) 2:e vice ordförande Anita Johannesson (m) Nils-Bertil Finn (m) Sara Bruun (fp) Anita Geiwald (fv) Sune Bromée (s) Christina Hofvander (s) Anders Wallentheim (s) Helene Frick (mp) Sol-Britt Erlandsson (c) Leif Jannerstig (s) Gertrud Tuvestam (m) Mari-Ann Sandin Bäckestrand (fp) Ronnie Mattsson (c) Ingela Jansson (s) 77-80, Jonny Danielsson (v) Bodil Sundlöf, socialchef Carolina Olsson, facklig representant SSR 77-80, 87 Marie Olsson Taxén, enhetschef Peter Hansson, enhetshcef 88 Susanna Möller, tf. nämndsekreterare Christina Hofvander Justeringens plats och tid Socialkontoret kl Paragrafer Sekreterare Angela Samarzija Ordförande Robin Gustavsson Justerande Christina Hofvander BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens Anslagsdatum Anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Tingshusgatan 1, Hässleholm Underskrift Angela Samarzija

2 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 77 Diarienr:2007/ Sn au 84 Budgetuppföljning per Ekonomisk uppföljning för Socialförvaltningens verksamhet per redovisas. Beredning Utredning och förslag av ekonomihandläggare Monika Friberg. s förslag till beslut att godkänna budgetuppföljning per att godkänna budgetuppföljning per Protokoll till sökanden Verkställighet Insortering i akt

3 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 78 Diarienr:2007/ Sn au 87 Överenskommelse om flyktingmottagande 2007, 2008 och 2009 Integrationsverket önskar att Socialnämnden utökar sitt flyktingmottagande. Förslag lämnas här att underteckna en överenskommelse om introduktion av 130 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar per år under 2007, 2008 och Antalet innefattar spontant inflyttade till kommunen. Se bilaga. Antalet mottagna under 2006 blev totalt 123 personer och antalet mottagna hittills under 2007 är totalt 59 personer. Om överenskommelsen skrivs på tre år utan möjlighet till uppsägning kan kommunen få del av de extra medel som aviserades i regeringens vårproposition den 16 april Den extra ersättningen utgår till kommuner som under 2007 träffar en treårig överenskommelse om flyktingmottagande. Den extra ersättningen innebär att kommunen får kr per person som de tar emot och ytterligare kr för varje vuxen person i åldern år som under det första året efter uppehållstillstånd har blivit godkänd i Sfi, fått praktik eller arbete under viss tid. Formellt beslut om förslagen i propositionen fattas den 20 juni För att kunna hålla en hög kvalitet i introduktionen av flyktingar även med ett större antal mottagna bör socialnämnden ansöka om extraordinära medel hos integrationsverket/-migrationsverket. Ansökan om extraordinära medel bör omfatta medel till två heltidstjänster som flyktinghandläggare och medel till en heltidstjänst som informatör (samhällsinformation) under hela avtalstiden Se bilaga. Beslut om extraordinära medel kan inte fattas ännu då det saknas en förordning för hur medlen ska fördelas. Sannolikt kommer en sådan förordning vid halvårsskiftet Någon garanti för att kommunen erhåller extraordinära medel kan därför inte ges för närvarande. Beredning Utredning och förslag av socialchef Bodil Sundlöf.

4 Socialnämnden (20) Sn 78 (forts.) s förslag till beslut Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen undertecknar en överenskommelse om flyktingmottagande för 130 nyanlända per år under perioden Socialnämnden ansöker hos integrationsverket/migrationsverket om extraordinära medel för extra flyktinghandläggare, bostadsanskaffning och informatör under åren i enlighet med bifogat förslag att Föreslå att Kommunstyrelsen undertecknar en överenskommelse om flyktingmottagande för 130 nyanlända per år under perioden Ansöka hos integrationsverket/migrationsverket om extraordinära medel för extra flyktinghandläggare, bostadsanskaffare och informatör under åren i enlighet med bifogat förslag Överenskommelsen ska kompletteras med att den gäller under villkor att kommunen erhåller den extra ersättning som har aviserats i vårpropositionen 2007 ( kr per person kr för vuxna som första året fått sysselsättning) Protokoll till sökanden Verkställighet Insortering i akt

5 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 79 Diarienr:2007/ Sn au 91 Utbildningsplan för genomförande av BBiC-metoden Socialstyrelsen erbjuder landets kommuner att införa metoden BBiC (Barnets behov i Centrum). Det är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården. I april 2006 sändes en intresseanmälan till socialstyrelsen. Denna innebär att Barn och ungdomsenheten skulle ingå i den av socialstyrelsen anordnade utbildningen och nätverk kring implementering av BBiC i kommunens socialtjänst. Därefter ska utbildning till handläggarna ske internt genom de socialsekreterare och chefer som under april månad kommer att utbildas via socialstyrelsen. En utbildningsplan ska upprättas som ska redogöra för hur BBiC kommer att genomföras i kommunen. Vi har upprättat en översiktlig planering som vi kommer att revidera i samband med att vi gått utbildningarna och därmed fått mer information. Beredning Utredning och förslag av enhetschef Marie Olsson Taxén. s förslag till beslut att socialnämnden antar utbildningsplan daterad för implementering av BBiC i kommunen att anta utbildningsplan daterad för implementering av BBiC i kommunen Protokoll till sökanden Verkställighet Insortering i akt

6 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 81 Diarienr:2007/ Sn au 92 Prövo- och implementeringsavtal med socialstyrelsen i BBiC Socialstyrelsen erbjuder kommunerna att ingå avtal kring prövotid på 24-månader för att prova och implementera utrednings- och uppföljningssystemet BBiC (Barnets Behov i Centrum). Syftet med systemet BBiC är att bättre lyfta fram barnets behov i socialtjänstens arbete med utsatta barn. Det är en svenskanpassad modell efter det Engelska systemet brittiska Integrated Children System, som spridits till många länder. I Sverige har Luleå, Spånga/Tensta SDN i Stockholm, Uppsala kommun, Backa SDN i Göteborg, Linköping, Helsingborg och Gunnared SDN i Göteborg varit projektkommuner. Dessa har tillsammans med projektledningen på Socialstyrelsen arbetat med att anpassa formulär, arbetsmetoder och utbildningsmaterial till svenska förhållanden. Socialstyrelsen erbjuder nu utbildning i arbetsmetoden. Vid årsskiftet 2006/2007 beräknas 100 kommuner ha genomgått BBiCutbildningen och 130 kommuner har påbörjat utbildningen eller står på kö. Arbetsmetoden är en del i att kvalitetssäkra det sociala arbetat med utsatta barn och ger en kompetensutveckling till personalen. Det finns mycket material att läsa på socialstyrelsens hemsida Inom Barn och Ungdomsenheten finns ett intresse och en vilja till att lära sig mer om BBiC. Handläggarna önskar pröva om arbetssättet är något för enheten. Vad vi hittills sett av metoden skulle det kunna förbättra vårt arbete och det är helt i linje med de diskussioner som förts inom enheten och med chefer och politiker. Att ingå avtal om prövo- och implementeringstid med socialstyrelsen innebär ingen kostnad för kommunen, det innebär tillgång till materialet och möjlighet att använda det i vårt dagliga arbete. Vi förbinder oss att inte sprida materialet vidare. Beredning Utredning och förslag av enhetschef Marie Olsson Taxén.

7 Socialnämnden (20) Sn 80 (forts.) s förslag till beslut att avtal om prövo- och implementeringstid för BBiC skrivs med socialstyrelsen att avtal om prövo- och implementeringstid för BBiC skrivs med socialstyrelsen Protokoll handläggaren Verkställighet Insortering i akt

8 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 81 Diarienr:2006/ Sn au 88 Ansökan om verksamhetsbidrag från OCD-föreningen ANANKE, Östra Skåne och Blekinge OCD föreningen i Östra Skåne och Blekinge söker bidrag för sin verksamhet. Föreningen finns i Kristianstad. Det finns ingen samverkan med socialförvaltningen i Hässleholm och deras verksamhet vänder sig i första hand till psykiatrins målgrupper. Föreningen specificerar inte sin ansökan, det finns inte någon ekonomisk redogörelse från föreningen. De uppfyller inte kraven för bidrag till föreningar antagna av Socialnämnden Ut föreslår att ansökan om föreningsbidrag avslås. Beredning Utredning och förslag av enhetschef Merete Tillman. s förslag till beslut att avslå OCD-föreningen i ANANKE:s ansökan om föreningsbidrag med då föreningen inte uppfyller kraven för bidrag till föreningar antagna av socialnämnden att avslå OCD-föreningen i ANANKE:s ansökan om föreningsbidrag med då föreningen inte uppfyller kraven för bidrag till föreningar antagna av socialnämnden Protokoll till sökanden Protokoll handläggaren Verkställighet Insortering i akt

9 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 82 Diarienr:2007/ Sn au 89 Förslag till höjning av arvode till tolkar och priser för tolkarbete från och med Förslag till höjning av arvode till tolkar och priser för tolkarbete från och med enligt bilagor. Föregående höjning gjordes Uppräkningen är på cirka 10% och motsvarar prisutvecklingen under dessa år. Beredning Utredning och förslag av enhetschef Eva-Lis Ekström. s förslag till beslut att godkänna den föreslagna höjningen av arvode till tolkar och priser för tolkarbete att gälla från och med att godkänna den föreslagna höjningen av arvode till tolkar och priser för tolkarbete att gälla från och med Protokoll handläggaren Verkställighet Insortering i akt

10 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 83 Diarienr:2007/ Sn au 80 Fastställande av datum för Theodor Stephens premieprov, utse representanter från Socialnämnden, samt fastställande av fondavräkning Det sedvanliga provet i Vittsjö skolan anordnas av Jan-Anders Johnsson. Förslag på datum för premieprov i Vittsjö skola samt förslag till fondavräkning. Beredning Utredning och förslag av ekonomiassistent Jennica Juhlin. s förslag till beslut att fastställa datum för premieprov till den 7 juni 2007 kl 8:10-12:00, samt att utse representanter att närvara vid premieprovet, samt att fastställa fondavräkningen att fastställa datum för premieprov till den 7 juni 2007 kl 8:10-12:00, samt att utse Gertrud Tuvestam (m) och Anders Wallentheim (s) att närvara vid premieprovet, samt att fastställa fondavräkningen, samt att arvode, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning kommer att utgå Protokoll handläggaren Verkställighet Insortering i akt

11 Socialnämnden (20) Socialnämndens arbetsutskott Sn 84 Diarienr:2007/ Sn au 93 Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Region Syd BRIS ansöker om föreningsbidrag motsvarande 4 kr/barn. Totalt ansöker de om :- av Hässleholms kommun. Bris har ingen lokal mottagning i Hässleholms kommun. Men största delen av deras verksamhet bygger på möjligheten för barn att kontakta dem via telefon. De har bl a barnens hjälptelefon och BRIS-mejlen, se vidare BRIS ansökan. Vi har ingen uppgift på i vilken utsträckning barn i Hässleholm kontaktar dem. Men då BRIS hjälptelefon är känd bland unga är det mycket troligt att många barn och ungdomar har stödjande kontakter med dem. Det är en viktig funktion för barn och unga att kunna ha någon vuxen att samtala med. Hjälptelefonen är öppen alla dagar i veckan och medför ingen kostnad för den som ringer. Bris utför också en omfattande informationsverksamhet. BRIS uppfyller inte Hässleholms riktlinjer för att erhålla föreningsbidrag utifrån att de ej har lokal i kommunen. Men de utför troligen ett stort arbete för barn och ungdomar bosatta i Hässleholms dels via telefon och mejl dels via kunskapsutveckling och utbildning. Beredning Utredning och förslag av enhetschef Marie Olsson Taxén. s förslag till beslut att avslå BRIS framställan om föreningsbidrag då de ej uppfyller de krav som finns i Hässleholms riktlinjer gällande föreningsbidrag eller att bevilja BRIS ett bidrag motsvarande :- för 2007 då de sannolikt är ett viktigt stöd för barn och ungdomar bosatta i Hässleholms kommun Protokoll handläggaren att bevilja BRIS ett bidrag motsvarande :- för 2007 då de sannolikt är ett viktigt stöd för barn och ungdomar bosatta i Hässleholms kommun Protokoll till sökanden

12 Socialnämnden (20) Sn 85 Delgivning av delagationsprotokoll a Anställningsavtal för period att lägga ärendet till handlingarna

13 Socialnämnden (20) Sn 86 Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll a Socialnämndens protokoll, b Arbetsutskottets protokoll, c Arbetsutskottets protokoll, att lägga samtliga protokoll till handlingarna

14 Socialnämnden (20) Sn 87 Klimatundersökning Ordförande Robin Gustavsson (kd) föreslår att det skall göras en klimatundersökning på Socialförvaltningen. Undersökningen skall visa hur personalen mår och vara ett underlag för att arbeta med klimatet på förvaltningen. Han föreslår att undersökningen skall göras med jämna mellanrum och att den görs av någon utanför förvaltningen. att ge förvaltningen i uppdrag att göra förfrågan till personalkontoret om en klimatundersökning för Socialförvaltningens personal samt uppgifter om kostnader Protokoll till Bodil Sundlöf Verkställighet Insortering i akt

15 Socialnämnden (20) Sn 88 Bibehållen inkomst för ungdomar Sven-Erik Andersson (c) föreslår att ungdomar som arbetar skall kunna tjäna kr/år utan att det skall räknas som en inkomst vid beräkning av försörjningsstödet. att arbetande ungdomar 19 år eller yngre kan bibehålla upp till kr/år utan att detta avräknas vid ekonomisk biståndsbedömning under 2007 Protokoll till Peter Hansson Verkställighet Insortering i akt

16 Socialnämnden (20) Sn 89 Förfrågan kring tidningsartiklar Fråga har lämnats av Sune Bromée (s) om varför det står i tidningen att Socialnämnden har beslutat någonting fast ärendet inte har varit uppe i Socialnämnden. Information lämnas att beslut tagna av delegat tas i Socialnämndens namn och det därför står i tidningen att Socialnämnden har beslutat. att lägga informationen till handlingarna

17 Socialnämnden (20) Sn 90 Diarienr:2007/ Förfrågan kring förfarandet vid upprättande av HVBhem Anders Wallentheim (s) har blivit kontaktad av Sanna Klarén med anledning av att de planerar att starta ett HVB-hem. Med anledning av dessa kontakter undrar han hur Socialförvaltningen handskats med ärendet. Ordförande Robin Gustavsson (kd) och socialchef Bodil Sundlöf redogör för vilka regler som gäller för att upprätta ett HVB-hem. att lägga informationen till handlingarna

18 Socialnämnden (20) Sn 91 Beskrivning av arbetsuppgifter för nyanställda Gunnel Persson (s) väcker frågan om det på varje enhet finns en målbeskrivning som gör att t ex nyanställda vet vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra. Information lämnas att det finns verksamhetsberättelser, riktlinjer och delegationsförteckningar. Gunnel Persson (s) lämnar önskemål om att det även skall finnas ett dokument där det framgår vilka arbetsuppgifter som den anställda förväntas utföra. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som underlättar för de anställda att komma in i arbetet Protokoll till Bodil Sundlöf Verkställighet Insortering i akt

19 Socialnämnden (20) Sn 92 Undersökning över hur personalen mår Christina Hofvander (s) föreslår att man gör en undersökning över hur de anställda mår. att låta ärendet utgå

20 Socialnämnden (20) Sn 93 Trygghetsfrågan i Hässleholms centrum Gunnel Persson (s) väcker frågan kring hur Socialförvaltningen kan arbeta med trygghetsfrågor i Hässleholms centrum. att lyfta frågan till BRÅ Protokoll till Bodil Sundlöf

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05

Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Socialnämnden 2009-05-19 1 Plats och tid Beslutande Tingshusgatan kl 15.00-16.30 ajournering kl.15.55-16.05 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Socialnämnden 2008-08-26 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.35 ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer