Fondförsäkring för BTPK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondförsäkring för BTPK"

Transkript

1 Villkor år 2006 Fondförsäkring för BTPK (Uppdaterade per ) TL

2 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer Innehåll 0. Översikt 2 1. Försäkringsavtalet 3 2. Premier Allmänt om premier Premieplacering Avgifter 8 3. Försäkringens utformning Återköp Flytträtt Utbetalning Begränsning av försäkringsgivarens ansvar Ordlista Är du inte nöjd? 21 Ordlista I villkoren finns ett antal fackord som inte förklaras där du finner dem i den löpande texten. Vi har samlat förklaringarna på ett ställe, i ordlistan i avsnitt 8. 2

3 1. Försäkrings avtalet BTPK en kompletterande Avtalspension BTPK är en kompletterande åldersålderspension pension inom ramen för BTP-planen, som baseras på pensionsöverenskommelser mellan å ena sidan BAO och å andra sidan Finansförbundet, Jusek, Civilekonomerna, CF och övriga till PTK anslutna SACOförbund. Parter Förutsättningar Förmånstagare Parter är den försäkrade, arbetsgivaren och Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, nedan kallat SEB Trygg Liv. Försäkrad är den anställde som tillhör den grupp som omfattas av BTP-planen och BTPK. Arbetsgivaren är försäkringstagare. Beträffande rätten till försäkringsförmåner ska den försäkrade betraktas som försäkringstagare. Rätten att i förekommande fall förordna förmånstagare tillkommer den försäkrade. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skrift ligen eller på annat sätt enligt avtal lämnat till SEB Trygg Liv. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbekräftelsen och de handlingar som hör till denna. Vidare gäller vad som anges i dessa villkor och i avtalet om BTP-planen. Dessutom gäller fond bestämmelserna för de investeringfonder där de inbetalade premierna är placerade. För en försäkring med återbetalningsskydd gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Förmåns tagare är: i första hand den försäkrades make eller maka, sambo eller registrerade partner i andra hand den försäkrades barn. Innan pensionen börjat utbetalas kan en förmånstagare helt eller delvis avstå sin rätt till den närmast efter denne berättigade. 3

4 Ändring av ett förmånstagarförordnande Det generella förmånstagarförordnandet kan ändras till förmån för följande personer: make eller maka, sambo eller registrerad partner eller tidigare make eller maka, sambo eller registrerad partner barn, styvbarn, fosterbarn till den försäkrade eller till den försäkrades nuvarande eller tidigare make eller maka, sambo eller registrerade partner. Om förordnandet omfattar någon annan person är det i den delen utan verkan. Ett förordnande till förmån för den försäkrades make eller maka eller registrerade partner upphör att gälla under tiden som ett mål om äktenskapsskillnad eller upplösande av det registrerade partnerskapet pågår. En ändring av förmånstagarförordnandet ska göras skriftligen till SEB Trygg Liv. Tillämpliga lagar SEB Trygg Livs rätt att ändra villkoren Huvudregel För försäkringsavtalet gäller försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk allmän lag i övrigt. Om driftsstället som försäkringsavtalet gäller för är beläget i en annan EES-stat än Sverige tillämpas dock lagen i den EES-staten. Observera: Det är förhållandet vid den tidpunkt när försäkringsavtalet träffas som är avgörande vid bedömningen av vilken stats lagar som gäller. SEB Trygg Liv förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. SEB Trygg Liv har, förutom i de fall som anges särskilt i dessa villkor, även rätt att ändra villkoren om ändringen generellt sett kan anses vara gynnsam för försäkringstagarna eller om de allmänna förutsättningarna förändras på så sätt att villkorsändringen kan anses sakligt befogad med hänsyn till försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. 4

5 En sådan ändring av villkoren träder i kraft en månad efter det att SEB Trygg Liv skickat information till försäkringstagaren om ändringen samt de nya vill koren, eller den tidigare tidpunkt som följer av lag. En ändring som generellt kan anses vara obetydlig eller gynnsam för försäkringstagarna får genomföras utan att försäkringstagarna informeras om detta särskilt. Försäkringen börjar gälla när SEB Trygg Livs huvud- kontor tagit emot den första premien för försäkringen. Tolkning av villkoren, tvister m.m. Principen för vinstdelning Pensionsförsäkring När börjar försäkringsavtalet gälla? En arbetsgivare eller en försäkrad kan begära att en fråga som rör försäkringsavtalet ska tas upp till behandling enligt reglerna i Kollektivavtalet för Anställda i Bank. Försäkringstagaren eller den försäkrade har inte någon rätt till del i den vinst som kan uppstå genom försäkringsrörelsen. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) får en pensionsförsäkring inte pantsättas eller belånas. Den får heller inte ändras på ett sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. En överlåtelse eller ett återköp av en pensionsförsäkring får inte ske om detta skulle strida mot inkomst skatte lagen. SEB Trygg Liv ska lämna sådana kontrolluppgifter som enligt 6, 11 och 12 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas om pensionsförsäkring. 5

6 2. Premier 2.1 Allmänt om premier Premiebetalning Premiebefrielse Premierna för försäkringen betalas i enlighet med vad som avtalats i BTP-planen. Premierna betalas av arbetsgivaren. Om den försäkrade inte längre tillhör den grupp av personer som omfattas av BPT-planen, upphör möjligheten att betala in ytterligare premier. Premien utgörs av de belopp som försäkringstagaren betalar på försäkringen och de avgifter som dras från kapitalet eller som erläggs i annan av SEB Trygg Liv föreskriven ordning. Avgifterna är de vid var tid gällande och om inte annat har avtalats, fastställs de varje kvartal och bestäms med hjälp av framförallt antaganden om driftskostnader samt skatt. Förändringar avseende avgifterna ska meddelas den försäkrade senast en månad före början av ny premieperiod. För försäkringsavtalet gäller premiebefrielse enligt villkoren i BTP-planen. 2.2 Premieplacering Premieplacering Placeringstidpunkt Omplaceringstidpunkt Den inbetalda premien för försäkringen ska SEB Trygg Liv placera i sådana fonder som omfattas av lagen (2004:46) om investeringsfonder och som vid var tid anvisas av SEB Trygg Liv. SEB Trygg Liv är ägare till de fondandelar som kopplas till varje enskild försäkring, men ansvarar inte för värdeutvecklingen. Premien placeras så snart som möjligt när premien har kommit SEB Trygg Liv till handa. Fondandelar som hör till försäkringen omplaceras så snart som möjligt efter det att SEB Trygg Liv tagit emot en begäran om omplacering. 6

7 Vilka fonder? Premien ska placeras i den eller de fonder som den försäkrade skriftligen, eller på annat vid var tid tillåtet sätt, meddelat SEB Trygg Liv. Om någon särskild anvisning inte lämnas om premieplace ringen, place ras en ny premie på samma sätt som den närmast föregående premien. Första premien placeras alltid i en fond som SEB Trygg Liv beslutat. Om SEB Trygg Liv upphör att tillhandahålla eller anvisa en viss fond, ska SEB Trygg Liv kontakta den försäkrade för att få en anvisning om hur medlen ska omplaceras. Om den försäkrade inte lämnar någon sådan anvisning, har SEB Trygg Liv rätt att omplacera medlen till någon annan fond. Antal fonder Varje enskild premie får placeras i upp till sex fonder. Högst tolv fonder får samtidigt höra till en försäkring. Utdelning Utdelningen ur en fond får endast disponeras för förvärv av nya andelar i den fond som givit utdelningen. Rätt att omplacera Det är den försäkrade som har rätt att bestämma om omplacering av de fondandelar som hör till försäkringen, om inte något annat följer av vad som anges nedan. Om den försäkrade har avlidit och det finns ett giltigt förmånstagarförordnande, går bestäm manderätten över till någon av förmånstagarna. a) Om förmånstagarna har satts in i ordningsföljd, går bestämmanderätten över till den förmåns tagare som är insatt i första hand eller om denna förmånstagare avstår eller inte längre finns den förmånstagare som enligt förord nandet är berättigad därefter. b) Om den försäkrade har avlidit och det pågår en släktutredning med anledning av dödsfallet eller om den som gör anspråk på utbetalning av försäkringsbeloppet inte har styrkt sin rätt till beloppet, får fondandelarna inte omplaceras förrän den som gör anspråk på försäkringsbeloppet har styrkt sin rätt till beloppet. c) Om två eller flera förmånstagare inte är överens om hur de fondandelar som hör till försäkringen ska vara placerade, får fondandelarna inte omplaceras förrän förmånstagarna är överens. 7

8 Värdeuppgift Reklamation Den försäkrade har rätt till årlig information om försäkringsavtalets värde. SEB Trygg Liv åtar sig dock inte att i efterhand redovisa försäkringens värdeutveckling längre tillbaka i tiden än tio år räknat från den tidpunkt då en begäran om sådan information kom in till SEB Trygg Liv. SEB Trygg Liv har ingen skyldighet att upprepade gånger skicka samma information till den försäkrade. Den försäkrade ska, inom skälig tid, skriftligen till SEB Trygg Liv påtala fel och brister hänförliga till placering av premier och omplacering av fondandelar som vid var tid är kopplade till försäkringen m.m. 2.3 Avgifter Avgifter för drift och skatt SEB Trygg Liv tar ut avgifter för drift och skatt. Avgifterna tas ut genom att SEB Trygg Liv tar i anspråk ett så stort antal som behövs av de fondandelar som hör till försäkringen. Dessa avgifter tas ut från och med den dag försäkringen blir gällande. Om de fondandelar som hör till försäkringen är fördelade på mer än en investeringsfond, tar SEB Trygg Liv i anspråk så många fond andelar ur varje fond som motsvarar varje fonds andel av värdet av samtliga fondandelar som hör till försäkringen. Avgifterna för drift och skatt tas ut i efterskott, om den försäkrade inte får meddelande om annat, under den sista månaden i varje kalenderkvartal eller vid andra tidpunkter som den försäkrade får meddelande om eller vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas döds fall, utbetalning, återköp eller annullering. 8 Avgiften för drift kan tas ut i form av premieavgift, fast och rörlig administrativ avgift, fondbytesavgift, samt utbetalningsavgift.

9 Referens: Angående fastställandet av premien/avgifterna och information angående detta, se 2.1 Allmänt om premie ovan. Driftskostnader SEB Trygg Liv har rätt att ta ut driftskostnader i form av fast och rörlig administrativ avgift. Den rörliga avgiften beräknas för närvarande på fondvärdet i försäkringen vid tidpunkten för avgiftsuttaget. SEB Trygg Liv fastställer den fasta och den rörliga avgiften kvartalsvis. En fast avgift indexeras vid varje årsskifte med samma procentsats som prisbasbeloppet ändras. Till grund för ändringen ligger prisbasbeloppet för det aktuella kalenderåret jämfört med prisbasbeloppet ett år tidigare. Arvsvinst Försäkringar som vid den försäkrades dödsfall minskar i värde tillförs arvsvinst. SEB Trygg Liv fastställer dödlighetsantagandena och arvsvinsten kvartalsvis. Skatt Avgiften för skatt får tas ut enligt de regler som gäller vid varje tidpunkt. SEB Trygg Liv har dessutom rätt till kompensation för de ränteförluster som uppstår till följd av preliminära skatteinbetalningar. Räntan uppgår årligen högst till Riksbankens referensränta med tillägg av två och en halv procentenheter. På belopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning, men som kvarstår i SEB Trygg Livs förvaltning, tas avgift för skatt ut motsvarande den som gäller för försäkringen. Fondförvaltningsavgifter Avgifter för fondförvaltningen är de avgifter som vid var tid gäller för respektive fond som kan anslutas till försäkringen. Fondbytesavgift SEB Trygg Liv har rätt att ta ut en avgift i samband med omplacering av fondandelar som hör till försäkringen. Avgiften tas ur försäkringskapitalet som en fast avgift och/eller som en andel av de omplacerade fondandelarnas värde. SEB Trygg Liv fastställer fondbytesavgiften kvartalsvis. Flyttavgift Se 5. "Flytträtt". 9

10 Ändringsavgift Utbetalningsavgift SEB Trygg Liv har rätt att ta ut en administrativ avgift i samband med en ändring av försäkringsavtalet. SEB Trygg Liv fastställer ändringsavgiften kvartalsvis. SEB Trygg Liv har rätt att ta ut en avgift i samband med utbetalningar från försäkringen. Avgiften tas ur försäkringskapitalet som en fast avgift eller som en andel av det utbetalade försäkringsbeloppet. SEB Trygg Liv fastställer utbetalningsavgiften kvartalsvis. 3. Försäkringens utformning Inledning Ålderspension Försäkringen tecknas antingen som ålderspension eller som ålderspension med återbetalningsskydd. Om den försäkrade inte väljer något annat betalas ålderspensionen ut periodiskt under fem års tid från och med den månad den försäkrade fyller 65 år. Om den försäkrade avlider upphör utbetalningen av ålderspensionen. Alternativt uttag Den försäkrade kan vid sin pensionsavgång välja att ålderspensionen ska börja betalas ut tidigare, dock tidigast från och med den månad den försäkrade fyller 55 år. Vidare kan den försäkrade vid tidpunkten för den första pensionsutbetalningen välja antingen att ålderspensionen ska betalas ut under 5 20 års tid eller att den ska betalas ut livsvarigt. Återbetalningsskydd När försäkringsavtalet träffas kan den försäkrade välja om försäkringsavtalet ska omfatta ett återbetalningsskydd. Efter det att utbetalningen av ålderspensionen till den försäkrade har påbörjats, kan inte den försäkrade träffa avtal om att det ska ingå ett åter betalningsskydd i försäkringsavtalet. För sådana försäkringsavtal där återbetalnings skydd ingår gäller följande. 10

11 Om den försäkrade avlider innan det att utbetalningen av ålderspensionen till den försäkrade har påbörjats, utbetalas återbetalningsskyddet, 100 procent av fondandelarnas värde, fördelat som en månatlig efterlevandepension under fem års tid. Om den försäkrade avlider efter det att utbetalningen av ålderspensionen till den försäkrade har påbörjats, fortsätter utbetalningarna som efterlevandepension till förmånstagaren eller förmånstagarna under återstoden av den avtalade utbetalningstiden. Den sammanlagda utbetalningstiden för ålderspensionen och efterlevandepensionen får dock inte överstiga 20 år. Utbetalningen av efterlevandepensionen påbörjas från och med månaden efter den då den försäkrade avlidit och upphör senast då det inte längre finns någon förmånstagare kvar. Alternativt uttag En förmånstagare kan komma överens med SEB Trygg Liv om att efterlevandepensionen ska börja betalas ut senare och pågå under en annan tids period än vad som framgår ovan. Utbetalningstidpunkten och utbetalningstiden får inte strida mot bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229). Om två eller flera förmånstagare är berättigade till återbetalningsskyddet, måste förmånstagarna vara överens om utbetalningstidpunkten och utbetalningstiden. Rätt att lägga till återbetalningsskydd Om den försäkrade gifter sig, blir registrerad partner eller sambo eller får barn innan det att utbetalnin gen av ålderspensionen har påbörjats, kan den försäkrade utan hälsoprövning välja att det ska ingå ett återbetalningsskydd i försäkringsavtalet. En begäran om en sådan ändring ska göras skriftligen och i sådan tid att den kommer in till SEB Trygg Liv inom tolv månader från den aktuella händelsen. Om den försäkrade kommer in med sin begäran om ändring senare, men före det att ålderspensionen har börjat betalas ut, krävs en hälso prövning. Om något återbetalningsskydd inte kan beviljas för den redan 11

12 intjänade tiden, kan ett återbetalningsskydd ändå beviljas för tiden från och med månaden efter den då den försäkrade kom in med sin begäran om ändring. 4. Återköp Vad innebär ett återköp? Rätt till återköp Tekniskt återköpsvärde Belopp att utbetala Ett återköp innebär att SEB Trygg Liv köper tillbaka försäkringsavtalet innan det löper ut. Försäkringstagaren eller den försäkrade har inte någon rätt att begära återköp av försäkringsavtalet. I följande fall har SEB Trygg Liv rätt att återköpa försäkringsavtalet: I samband med den försäkrades pensionsavgång, om det årliga pensionsbeloppet under stiger 5 procent av det aktuella prisbasbeloppet sedan i förekommande fall terminen ändrats till helår och utbetalningstiden ändrats till fem år. Om värdet av de fondandelar som hör till en för säkring skulle vara lägre än de förväntade avgif t erna för risktäckning och drift samt för skatt för tiden intill dess att dessa avgifter tas ut nästa gång. Om utbetalning inte har påbörjats och försäkringens tekniska återköpsvärde är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp. Om försäkringens tekniska återköpsvärde är mindre än 10 procent av ett prisbasbelopp. Försäkringens tekniska återköpsvärde är lika med värdet av de fondandelar som hör till försäkringen minskat med upplupna drift- och skatteavgifter. Vid ett återköp utbetalas försäkringens tekniska återköpsvärde. 12

13 5. Flytträtt Inledning Den försäkrade har rätt att flytta sitt försäkringskapital till annan försäkringsgivare under de förutsättningar som anges nedan. En flytt kan endast ske till en sådan försäkringsgivare som har rätt att meddela försäkring inom BTPK. Allmänna förutsättningar Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att en flytt ska kunna godkännas och genomföras. Om pensionsförsäkringen är sådan att den endast betalas ut under förutsättning att den försäkrade lever, krävs att den försäkrade lämnar en hälsodeklaration och i förekommande fall ett läkarutlåtande som SEB Trygg Liv enligt sedvanlig hälsoprövning kan godkänna. Om försäkringen omfattar en rätt att vid inträffad s.k. familjehändelse före en viss ålder utan hälsoprövning komplettera försäkringen med återbetalningsskydd, får försäkringen flyttas utan hälsoprövning. Det senare gäller dock endast om förutsättningarna för kompletteringen har infriats och meddelats SEB Trygg Liv inom ett år innan flyttdagen. SEB Trygg Liv ska få ett godkännande från den mottagande försäkringsgivaren, d.v.s. den försäkringsgivare som den försäkrade begärt att försäkringskapitalet ska flyttas till. Detta godkännande ska innehålla uppgift om att denna försäkringsgivare förklarar sig villig att ta emot försäkringskapitalet samt att en ny pensionsförsäkring i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229), med samma försäkringstagare och samma försäkrad som på den försäkring som försäkringskapitalet flyttas från, har tecknats för detta ändamål. Flytt av försäkringskapitalet kan endast avse hela det flyttbara kapitalet med avdrag för avgifter. Försäkringskapitalet kan således inte flyttas successivt. Om den avtalade utbetalningstidpunkten för försäkringen som ska flyttas har inträffat vid den tidpunkt då begäran om flytt inkommer till SEB Trygg Liv, kan en flytt av försäkringskapitalet inte ske. Om den 13

14 avtalade utbetalningstidpunkten inträffar efter det att en begäran om flytt har inkommit till SEB Trygg Liv, men innan flyttdagen, skjuts den avtalade utbetalningstidpunkten fram, om inte annat överenskommits. Om flyttärendet därefter avnoteras i enlighet med dessa villkor, påbörjas utbetalning så snart som möjligt efter den tidpunkt då flyttärendet avnoterades. Flyttbart kapital Tidpunkt för flytt m.m. Det flyttbara kapitalet utgörs av hela försäkringens värde med avdrag för upplupna ej uttagna avgifter och skatter. Flyttdag Om inte annat särskilt överenskommits beträffande flyttdagen gäller följande. Med flyttdagen avses den dag som infaller den första i månaden efter tre månader från den tidpunkt då anmälan om flytt inkom till SEB Trygg Liv. Om SEB Trygg Liv inte erhållit fullständiga handlingar, inklusive medgivande från den mottagande försäkringsgivaren, senast en månad före flyttdagen, kommer flyttdagen att flyttas fram en månad i taget. En sådan framflyttning av flyttdagen sker högst tre gånger, därefter avnoteras flyttärendet. Exempel: Om en begäran om flytt inkom till SEB Trygg Liv den 23 januari 2009 kommer flyttdagen att bestämmas till den 1 maj Om SEB Trygg Liv inte erhållit fullständiga handlingar i ärendet senast den 1 april 2009 kommer flyttdagen att i stället inträffa den 1 juni 2009 förutsatt att SEB Trygg Liv erhåller fullständiga handlingar i tid, d.v.s. senast den 1 maj Om SEB Trygg Liv inte erhållit fullständiga handlingar senast den 1 juli 2009 kommer flyttärendet att avnoteras. 14 Hälsoprövning Om SEB Trygg Liv har erhållit fullständiga handlingar i rätt tid, men en hälsoprövning av den försäkrade ska ske, flyttas flyttdagen fram på samma sätt som om fullständiga handlingar inte inkommit i rätt tid så länge hälsoprövningen inte är avslutad. Framflyttning av flyttdagen under tid då hälsoprövning pågår görs, så länge SEB Trygg Liv anvisningar följs, utan begränsning

15 i tiden. Om SEB Trygg Livs anvisningar inte följs sker en framflyttning av flyttdagen högst tre gånger, därefter avnoteras flyttärendet, om den försäkrade och SEB Trygg Liv inte kommer överens om annat. Genomförande av flytten När SEB Trygg Liv erhållit fullständiga handlingar och förutsättningarna i övrigt för flytträtt är uppfyllda kommer SEB Trygg Liv inom sju bankdagar efter flyttdagen att överföra det flyttbara kapitalet, med avräkning för flyttavgift, till den mottagande försäkringsgivaren. Försäkringen upphör att gälla helt på flyttdagen. Där- efter kan inte anspråk på försäkringsersättning avseende den försäkrades sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall göras. Detta gäller även om sådan händelse inträffat innan flyttdagen. Om SEB Trygg Liv får kännedom om den försäkrades dödsfall eller arbetsoförmåga, på grund av sjukdom eller olycksfall, före flyttdagen, men efter den tidpunkt då begäran om flytt inkom till SEB Trygg Liv, kommer flyttförfarandet att avbrytas. Detta sker dock inte om den försäkrade och SEB Trygg Liv i förekommande fall särskilt kommer överens om annat. Observera: SEB Trygg Liv ansvarar inte för de eventuella försämringar av försäkringsskyddet som begäran om flytt kan komma att föranleda. De rättigheter och skyldigheter som försäkringstagaren och den försäkrade har i förhållande till den nya försäkringen hos den mottagande försäkringsgivaren kan avvika från dem som gäller för försäkringen hos SEB Trygg Liv. Konsekvenser av flytt av försäkring Rätt till ändring under flyttförfarandet Efter det att en begäran om flytt inkommit till SEB Trygg Liv föreligger det inte någon rätt till ändring av försäkringen. Om flyttärendet har avnoterats av SEB Trygg Liv, på den försäkrades begäran eller i enlighet med dessa villkor, föreligger det därefter en rätt att ändra försäkringen i enlighet med villkoren i övrigt. En sådan ändring träder i kraft den första i månaden efter den dag då flyttärendet avnoterades eller den senare tidpunkt som finns angiven i begäran om ändring. 15

16 Flyttavgift Vid en flytt av försäkringen har SEB Trygg Liv rätt att ta ut en administrativ avgift, som högst får uppgå till tre procent av ett prisbasbelopp. 6. Utbetalning Begäran om utbetalning Åtgärder för utbetalning Den som begär utbetalning ska styrka sin rätt till beloppet. De handlingar och övriga upplysningar som har betydelse för bedömningen av SEB Trygg Livs ansvarighet ska anskaffas och skickas in utan någon kostnad för SEB Trygg Liv. Utbetalning vid den tidpunkt som avtalats eller på begäran Försäkringsbeloppet betalas ut vid den tidpunkt som avtalats eller på begäran, dock senast vid den avtalade utbetalningstidpunkten. Begäran ska vara skriftlig och lämnas in till SEB Trygg Liv, med en anvisning om hur utbetalningen ska ske, inom ramen för de utbetalningssätt som SEB Trygg Liv tillhandahåller. Utbetalning vid den försäkrades dödsfall Anmälan om den försäkrades dödsfall ska göras skriftligen till SEB Trygg Liv. När anmälan har gjorts och kommit SEB Trygg Liv tillhanda anses SEB Trygg Liv ha fått kännedom om dödsfallet. SEB Trygg Liv anses också ha fått kännedom om dödsfallet om SEB Trygg Liv på eget initiativ hämtar in upplysningar om den försäkrades dödsfall. 16 Vad utbetalas? Det är det avtalade försäkringsbeloppet som betalas ut, vilket framgår av försäkringsbekräftelsen. Om det återstår mer än en utbetalning ur försäkringen och om de fondandelar som hör till försäkringen är fördelade på mer än en fond, tar SEB Trygg Liv i anspråk fondandelar för utbetalningen på följande sätt. Ur varje fond tas så många fondandelar som motsvarar varje fonds andel av värdet av samtliga fondandelar som hör till försäkringen.

17 Försäkringar med lågt värde I följande fall har SEB Trygg Liv rätt att vid avtalad pensionsålder utbetala försäkringen som ett engångsbelopp. Om försäkringens värde understiger 30 procent av ett prisbasbelopp. Om det årliga försäkringsbeloppet skulle under stiga 5 procent av ett prisbasbelopp sedan, i förekommande fall, terminen ändrats till helår och utbetalningstiden ändrats till fem år. Mottagare Rätt att utbetala till bankkonto Tidpunkt för utbetalning Räntebestämmelser Om den försäkrade lever är det han eller hon som tar emot utbetalningen. Om den försäkrade har avlidit tar förmånstagaren emot utbetalningen, om det finns något förordnande om detta. Om det inte finns någon giltig förmånstagare, finns det inte någon rätt till utbetalning. SEB Trygg Liv har rätt att fullgöra utbetalning på grund av försäkringen genom att för mottagarens räkning öppna ett bankkonto hos SEB för insättning av belopp. Utbetalning ska ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på utbetalning har fullgjort sina skyldigheter enligt ovan. Om en utbetalning begärs och det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver SEB Trygg Liv dock inte göra utbetalningen förrän en månad efter det att utredningen har avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som framgår ovan betalar SEB Trygg Liv dröjsmålsränta enligt räntelagen. Oavsett om dröjsmål föreligger med utbetalningen betalar SEB Trygg Liv ränta på belopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning, men kvarstår i SEB Trygg Livs förvaltning. Ränta betalas från dagen en månad efter den dag då beloppet förfallit till betalning och så länge dessa kvarstår i SEB Trygg Livs förvaltning. 17

18 Räntan uppgår årligen till Riksbankens referensränta efter avdrag med två procent enheter. I förekommande fall ska denna ränta avräknas från dröjsmålsräntan. Utbetalning Räntan utbetalas samtidigt som försäkringsbeloppet. Om den sammanlagda räntan som ska utbetalas är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet utbetalas dock inte någon ränta. Preskription Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med försäkringsavtalslagen (2005:104). Detta innebär för närvarande följande. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning väcka talan vid domstol inom tre år från det att denne fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Talan ska i vart fall väckas inom tio år från det att anspråket tidigast kunnat göras gällande. Om anspråk har gjorts till försäkringsbolaget inom denna tid är fristen för att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsbolaget tagit slutlig ställning till anspråket. 18

19 7. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar Force majeure I försäkringsavtalslagen (2005:104) regleras konse- kvenserna av att försäkringstagaren lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om en sådan uppgift har lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om den försäkrade hade varit försäkrings tagaren. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter SEB Trygg Liv är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, terrorhandling eller någon annan liknande omständighet. SEB Trygg Liv är inte heller ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott eller lockout, även om SEB Trygg Liv självt vidtar eller är föremål för någon sådan konfliktåtgärd. SEB Trygg Liv är inte heller ansvarigt för en sådan skada som uppstår i samband med köp och försäljning av fondandelar och som beror på fel i datasystem, dataprogram och annan teknisk utrustning. Vidare är SEB Trygg Liv inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om SEB Trygg Liv har varit normalt aktsamt. 19

20 8. Ordlista Ord Arvsvinst BAO CF Civilekonomerna EES-stat Fondandelar Förmånstagare Försäkrad Försäkringsbekräftelse Försäkringsgivare Försäkringstagare Hälsoprövning Investeringsfond Prisbasbelopp SACO Förklaring Det risköverskott som tillförs försäkringar som vid dödsfall minskar i värde. Bankinstitutens arbetsgivarorganisation. Civilingenjörsförbundet. Ett fackförbund inom SACO. En stat som är medlem av europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I EES ingår f.n. (maj 2008) samtliga EU-länder, d.v.s. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. En andel i en investeringsfond. Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till om den försäkrade gjort ett förordnande om detta. En person på vars liv försäkringen gäller. Skriftlig bekräftelse på att ett försäkringsavtal träffats. Ett försäkringsbolag som åtagit sig att betala ut det överenskomna försäkringsbeloppet om ett försäkringsfall inträffar. I dessa villkor är Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv försäkringsgivaren. Arbetsgivaren. Beträffande rätten till försäkringsförmåner ska den försäkrade betraktas som försäkringstagare. Vid ansökan om tillägg av ett återbetalningsskydd har SEB Trygg Liv rätt att hälsopröva den försäkrade och har då rätt att begära in hälsodeklaration, sjukjournaler, andra intyg eller utlåtanden om den försäkrades hälsotillstånd. En sådan investeringsfond, som omfattas av lagen (2004:46) om investeringsfonder och som bolaget anvisar för placering av försäkringsmedel. Prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, är ett tal som visar prisutvecklingen, inflationen, i samhället. Det fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Statistiska centralbyrån. Sveriges Akademikers Centralorganisation. Sambo Den som är sambo enligt sambolagen (2003:376). Återbetalningsskydd Ett efterlevandeskydd som innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades död. 20

21 9. Är du inte nöjd? Så gör du Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet. Räcker inte detta är du alltid välkommen att vända dig till SEB Trygg Livs Livförsäkringsnämnd som är till för att lösa eventuella tvister. Vänd dig till din kontaktperson om du vill få ditt ärende prövat i nämnden. Du har också möjlighet att kontakta andra forum utanför SEB Trygg Liv. Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, telefon , fax , se, som kostnadsfritt lämnar upplysningar och råd i försäkringsfrågor. Personförsäkringsnämnden, Försäkringsförbundet, Stockholm, telefon Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkrings tagare i egenskap av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkrings bolag inom sjukolycksfalls- och livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. 21

22

23

24 Om du har frågor ring eller besök oss på Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Stockholm Org nr Styrelsens säte: Stockholm TL

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01) Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning En ITP-försäkring enligt dessa villkor omfattar ålderspension inom ramen för ITP-avtalet ITP

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor är de allmänna bestämmelser som gäller för de försäkringsavtal som tecknas för varje försäkrad som tillhör ett planavtal. DEFINITIONER Annullering

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Försäkrat konto Försäkringen kan inte avse mer än ett konto. Vilket konto försäkringen avser framgår av försäkringsbeskedet.

Försäkrat konto Försäkringen kan inte avse mer än ett konto. Vilket konto försäkringen avser framgår av försäkringsbeskedet. Livskydd. 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. Ordlista I villkoren finns

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2015-01-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer