Hållbart företagande. Skanska i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart företagande. Skanska i samhället"

Transkript

1 Hållbart företagande Skanska i samhället

2 2

3 Hållbart företagande Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser utvalda delar av det hållbarhetsarbete som Skanska driver. Är hållbarhet verkligen lönsamt? Ja, hållbarhet är både lönsamt och en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning på såväl kort som lång sikt. Det är bra för våra affärer och det är bra för samhället. Vårt mål är självklart att tillgodose våra kunders behov och att jobba för våra aktieägare. Detta får dock inte ske på bekostnad av vår miljö, hälsa, säkerhet och vårt välbefinnande. Vi ser egentligen ingen konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet, snarare ska hållbarhet ses som en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning både på kort och på lång sikt. Sedan märker vi att kunderna efterfrågar våra gröna byggnader både i hög- och lågkonjunktur då de ser ekonomisk vinning i minskad energiförbrukning. Ett annat exempel är våra program som avser att öka mångfalden inom Skanska, detta gör vi inte enbart för att det är rätt sak att göra utan för att vi behöver rekrytera från en sådan stor talangpool som möjligt och för att återspegla mångfalden bland våra kunder och deras kunder. Det ökar lönsamheten. om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser hur vårt hållbarhetstänkande kommer till praktiskt uttryck. Här presenteras tre exempel; vårt grönaste kontor någonsin i Väla Gård utanför Helsingborg som kommer att producera minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel; Skanskas uppgradering av stadsdelen Vivalla i Örebro som skapar jobb åt arbetslösa och leder till minskad miljöpåverkan; vårt praktikprogram för ensamkommande ungdomar och Skanskas Internationella Ledarprogram som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skanska med syfte att anställa utlandsfödda byggingenjörer och öka mångfalden inom företaget. Därtill innehåller broschyren ett avsnitt om säkerhet som är högprioriterat på Skanska. Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige. Vad har Skanska för mål och visioner vad gäller hållbart företagande? Skanska ska vara den ledande samhällsutvecklaren. Vi ska vara en förebild i näringslivet som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag anser att hållbarhet genomsyrar allt som Skanska gör idag, och företaget strävar efter att nå en punkt där all verksamhet och alla erbjudanden till kunderna utmärks av hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi ska vara ledande i branschen vad gäller hållbarhet, särskilt inom grönt byggande, arbetsmiljö, etik, utvecklingsmöjligheter och riskhantering. Det är bra att ha visioner men vad finns det för konkreta exempel på att Skanska faktiskt tar hållbarhet på allvar? Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det 3

4 4 Boendebyggare som arbetar med upprustningen av Nya Vivalla i Örebro.

5 Skanska i Samhället För att förstå nuvarande och framtida kunders behov, och för att kunna bygga långsiktiga relationer med alla våra olika intressenter, är det viktigt att vi avspeglar mångfalden samhället. Vi märker också ett ökat intresse för dessa frågor bland våra kunder fler och fler adresserar mångfald i samband med upphandlingar. Mångfaldsarbetet handlar därför både om vår värdegrund som företag och vårt affärserbjudande gentemot kund. Pia Höök, Diversity Manager Skanska Lika viktigt som det är att skapa hållbart värde för aktieägarna är det att företag förstår och engagerar sig i sin omgivning och att de hittar nya vägar för att bidra till samhällsutvecklingen. Skanska uppmuntrar aktivt till samarbete med de lokala intressenterna i samband med projekten. Genom att tillhandahålla praktikplatser och erbjuda undervisning till långtidsarbetslösa kan Skanska bidra till utveckling och bestående förbättringar. Idag finns ett stort antal personer med invandrarbakgrund med erfarenhet från byggbranschen som går långtidsarbetslösa på grund av att de saknar vissa papper eller inte behärskar språket tillräckligt väl. Dessa personer, tillsammans med långtidsarbetslösa generellt, försöker Skanska slussa in på arbetsmarknaden genom specifika program. Förutom att det gynnar samhället i stort blir det också lättare för Skanska att navigera och bättre förstå de behov som finns i dagens multikulturella Sverige. Medarbetare med olika bakgrund stärker med andra ord konkurrenskraften och leder till affärer. Skanska har en bred definition av mångfald. Målet är att spegla hela befolkningen. Detta är en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en ännu attraktivare arbetsgivare, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Nedan kan du läsa om tre specifika exempel där Skanska bidrar till en positiv samhällsutveckling: Miljonprogramsområdet Nya Vivalla som lyfts och blir grönare samtidigt som det leder till jobb för långtidsarbetslösa; Skanskas praktikprogram för ensamkommande flyktingungdomar; och Skanskas Internationella Ledarprogram där arbetslösa invandrare får praktik och slussas in i företaget. 5

6 Linda Björk, deltidsanställd Mannservice Alberto Badillo Villeda, praktikant hos White Arkitekter Nya Vivalla I Örebro tas ett helhetsgrepp för att lyfta miljonprogramsområdet Vivalla både socialt och miljömässigt. Skanska och det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder har ingått ett fyraårigt partneringavtal för att uppgradera området byggt på 60-talet. Projektet innebär en renovering och ombyggnad av bostadsområdet. Detta efter år av diskussioner om vad som borde göras för att lösa de utmaningar och problem som kringgärdat stadsdelen. Förnyelsen av Vivallas lägenheter innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som närmiljön förnyas och rustas upp. Syftet med stadsförnyelsen är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Nya Vivalla innebär ett omfattande arbete som kommer att löpa under flera år, där det både byggs om och byggs nytt. Mönster ska brytas och småhus tillkomma. Utemiljö och gårdar förbättras. Därtill testas den senaste tekniken när det gäller en mängd klimatsmarta åtgärder. En annan del av projektet går ut på att ge långtidsarbetslösa i stadsdelen en chans att få arbete. Skanska och ÖrebroBostäder, tillsammans med Arbetsförmedlingen, anordnar praktikplatser och utbildning som kan skapa framtida arbeten för de arbetslösa. Tillsammans med ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen ordnar Skanska upp till 6 månaders handledd praktik och utbildning med målet att skapa arbete på Skanska och hos leverantörer. Praktik ska erbjudas personer under upprustningen och under 2013 har ett 15-tal personer beretts arbete eller handledd praktik Jag har kommit ett steg närmare att ha ett jobb. Och det är lättare att få jobb när man redan har ett. Tack vare insatser av det här slaget får folk i Vivalla kontakter som kan leda till nya jobb, även om det kanske blir en anställning någon annanstans. Att folk blir sysselsatta skapar också en bättre atmosfär i området, säger Linda Björk. Det här har inneburit ett jättetillfälle för mig att få visa vad jag kan och gett mig nya erfarenheter som kan hjälpa mig framöver. Tack vare praktiken får jag möjlighet att utveckla språket, lära mig och komma närmare ett arbete. Att få möjlighet att bygga den grunden är väldigt viktigt för många i Vivalla, säger Alberto Badillo Villeda En bred upprusning av miljonprogrammet har uppskattats kunna generera uppemot arbetstillfällen över tid. Att rikta rekrytering, praktik och utbildning till miljonprogrammets boende skulle här kunna innebära ett betydande lyft för arbete och sysselsättning där det verkligen behövs. Förutom att skapa jobb för långtidsarbetslösa är Vivalla unikt på andra sätt. Upprustningen av stadsdelen har utvecklats till ett pilotprojekt när det gäller att utbilda medarbetare i mångfald, något som inom kort kommer att sprida sig till andra projekt runt om i Sverige. Vivalla är ett mångkulturellt område och för att säkerställa att samtliga involverade delar Skanskas värdegrund erfordras att de som arbetar med projektet får en introduktionskurs om just mångfald. I Vivalla bor en stor andel personer med invandrarbakgrund. Vi har därför tagit fram en introduktionskurs som handlar om hur vi skapar en inkluderande arbetsplats, en arbetsplats som präglas av öppenhet, tolerans, respekt och omtanke. Om det så handlar om en underentreprenör som enbart kommer att besöka bygget under en timme så måste man gå igenom denna utbildning innan man blir insläppt, berättar Magnus Ryström, projektchef Skanska. 6

7 Nya Vivalla i Örebro. 7

8 8 Nya Vivalla i Örebro.

9 Praktik för ensamkommande ungdomar Skanska och Lidingö stad har inlett ett samarbete som möjliggör för ensamkommande flyktingungdomar att praktisera på företaget och få arbetslivserfarenhet. Vad som började som ett pilotprojekt under våren 2014 kommer nu att bli en permanent del av Skanskas hållbarhetsarbete. Dessutom kommer omfattningen att utökas då även ett samarbet med Sundbybergs stad är inlett. Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Barnen och ungdomarna anvisas sedan till en kommun som då bär ansvaret för barnets boende och omsorg. Ungdomsboendet Vårljus bedrivs på entreprenad åt Lidingö stad och tar emot ensamkommande barn och ungdomar mellan år. Målsättningen för kommunen är att skapa en väl fungerande vardag och aktiv och meningsfull fritid. Vi fick reda på att det fanns ett behov i Lidingö stad att skapa arbetsytor åt de ensamkommande ungdomarna eftersom de saknar föräldrar, släktingar och andra kontakter i landet och därmed inte har något nätverk som leder in i arbetslivet. Det är här som vi kommer in i bilden, säger Fredrik Bele som är distriktschef Skanska. Javid Amini var 16 år när han kom till Sverige. Javid blev först ut att erbjudas praktik. Genom praktiken har han fått en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Upplägget planerades så att det passade Javids skolgång. Under sina tolv veckor på Skanska fick han möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare. Javid har exempelvis fått arbeta nära några av Skanskas snickare och fått utföra enklare arbetsuppgifter så som att montera fönstervred samt assisterat projektingenjören i det dagliga arbetet. Därmed har han exponerats för många olika processer, allt från planering, ekonomi till praktiskt utförande. Syftet har varit att ge en bred bild av hur yrkeslivet kan se ut. Under praktiken gjordes regelbundna avstämningar. Javid har trivts väldigt bra på praktiken. Under min praktik på Skanska har jag fått lära mig hur en svensk arbetsplats fungerar, det är viktigt att komma i tid och ha disciplin på arbetsplatsen. Min svenska har blivit bättre och jag har lärt mig nya ord, säger Javid Amini. Medarbetare på Skanska har uppskattat att ha Javid på arbetsplatsen och har varit måna om att ge förutsättningar så att praktikperiod blir så givande som möjligt. Det finns även affärsmässiga skäl bakom programmet som går ut på att öka kundvärdet och att attrahera arbetstagare med olika bakgrunder. Byggbranschen har historiskt sett varit baserad på hårda värden men projektet med ensamkommande ungdomar handlar om de mjuka värdena och tillför något till byggsektorn som helhet. Många både inom och utanför vår organisation blir stolta över att jobba på Skanska. Vi gör inte detta för att vi borde eller måste utan för att vi märker att alla inblandade växer av denna typ av initiativ. Sedan gör detta givetvis också oss till en mer attraktiv arbetsgivare vilket gynnar oss affärsmässigt, säger Fredrik Bele. Vad som började som ett pilotprojekt mellan Skanska och Lidingö stad kommer nu att bli ett permanent program inom Skanska Sverige. Redan i höst kommer fem stycken nya praktikanter från Lidingöhem att erbjudas praktik och dessutom kommer ett liknande samarbete att inledas med Sundbybergs stad. Javid Amini har fått möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare under sin praktik på Skanska. Foto: Anders G Warne. 9

10 Skanskas Internationella Ledarprogram Skanska är i konstant behov av framstående ingenjörer för att kunna fortsätta utveckla företagets verksamhet och erbjuda framtidens tekniklösningar. Samtidigt finns det idag en stor andel utlandsfödda ingenjörer med erfarenhet från byggbranschen som går arbetslösa i Sverige. I flera fall beror detta på att individerna saknar ett visst certifikat eller att de inte har de språkkunskaper som behövs för att klara arbetslivet. Dessa personer utgör en resurs som svenska samhället går miste om. Skanska inledde därför ett pilotprojekt under våren 2014 tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin där utlandsfödda ingenjörer i storstadsregionerna får möjlighet att praktisera inom företaget. Innan praktikanterna väljs ut går de igenom en omfattande rekryteringsprocess i samarbete med Arbetsförmedlingen. Praktikprogrammet pågår i ungefär ett halvår och målet är att dessa individer tämligen snart ska kunna få en chefstjänst inom företaget. De har den formella utbildningen som krävs och några års erfarenhet från byggbranschen. Vårt jobb blir därför att ta vara på deras internationella erfarenhet, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Raghad Jasim Målet är att på sikt slussa in praktikanterna i företaget och på sikt anställa dem som produktionschefer. Under våren 2014 har nio personer från olika delar av världen fått individanpassad praktik och utbildning på Skanska Sverige med ett fokus på de områden där praktikanten saknar erfarenhet eller kompetens. Skanska är ett underbart företag, jag har fått ett mycket positivt första intryck. Det är en fantastisk chans för mig att utveckla min kompetens, säger Raghad Jasim. Jag blev övertygad om att Skanska är rätt företag för mig när jag läste om de etiska reglerna på hemsidan. I mitt hemland är korruption och mutor tyvärr vardag i byggbranschen, säger Dimitrios Stavrou. Samtidigt som initiativet leder till samhällsnytta så innebär det ett litet steg närmare det mål som satts upp i Skanskas mångfaldsstrategi där andelen medarbetare med utländsk bakgrund skall utgöra minst 10 procent av företagets totala arbetsstyrka i Sverige. Därtill är programmet en möjlighet för existerande chefer inom Skanska att utveckla sin ledarkompetens inom mångfald. I september 2014 rekryteras en andra omgång med praktikanter, därmed blir Skanskas Internationella Ledarprogram formaliserat och en permanent del av hållbarhetsarbetet. Dimitrios Stavrou 10

11 Raghad Jasim 11

12 12 Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen är certifierat enligt LEED Platinum och uppfyller även kraven för EU GreenBuilding.

13 Miljö Gröna byggnader är attraktivare för investerare än traditionella byggnader. De är en säkrare investering där värdet blir stabilare genom en lägre driftskostnad och ett högre driftnetto. Som hyresgäst får du ett bättre inomhusklimat som i sin tur bidrar till en ökad produktivitet vilket givetvis är uppskattat från arbetsgivarens sida. Det tillåter dig att behålla din personal längre Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska. FN:s klimatpanel, IPCC, visar tydligt människans påverkan på klimatet. Kontor, bostäder och byggnader överlag svarar för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser. Om mänskligheten ska klara av de utmaningar vi står inför räcker det inte med fina ord utan det krävs handling. Vi behöver agera för att det är bra för miljön men också för att det helt enkelt är en bra affär, både för Skanskas kunder och för företaget. Skanska kan tjäna pengar, hyresgästen kan tjäna pengar och inte minst mår miljön bättre. Så det är tre vinnare och totalekonomiskt är det bättre för alla inblandade. Hyresgästen får bättre miljö för sina medarbetare. Vi som äger fastigheten får lägre driftskostnader och bättre avkastning, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska. Idag är alla Skanskas kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt, och huvuddelen inom offentlig privat samverkan, gröna. Den gröna efterfrågan ökar på samtliga hemmamarknader och i Sverige svarar gröna projekt för mer än en tredjedel av Skanskas intäkter. Gröna lösningar bidrar till en bättre miljö och tillväxt. Därtill visar forskning att det leder till positiva hälsoeffekter så som minskad sjukfrånvaro. Att de anställda trivs och mår bra på arbetsplatsen är självklart av stor vikt för en arbetsgivare, inte bara för att det skapar en trevlig arbetsmiljö utan också då det gynnar företagets produktivitet. Detta gäller även i skolorna. Enligt visa studier kan eleverna prestera upp till 30 procent bättre med bra ventilation, säger Johan Gerklev. Skanska utvecklar ständigt nya och bättre gröna lösningar. För att visualisera denna utveckling, från dagens byggstandard till ett byggande utan negativ miljöpåverkan, använder Skanska en färgkarta med tre färger. Beige, som markerar startpunkten; grönt, som är betydligt bättre än dagens byggnorm; och mörkgrönt som markerar slutmålet och Skanskas vision noll påverkan på miljön. Ambitionen är att gå mot framtidssäkrade projekt, det vill säga mörkgröna projekt med ingen eller marginell negativ påverkan på miljön. Ett exempel på ett sådant projekt är Skanskas kontor i Väla Gård utanför Helsingborg som du kan läsa mer om på nästa sida. 13

14 14 På taket till Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen, bor bin i tre bikupor på taket. Bikuporna bidrar till att öka pollineringseffekten och den biologiska mångfalden.

15 15

16 Väla Gård På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. Väla Gård är ursprungligen en kulturmärkt och vacker byggnad i gråsten från 1800-talet. Tillsammans med de nybyggda kontorsfastigheterna håller området nu på att förvandlas till Helsingborgs grönaste kontorsmiljö. Stenladan blir en kreativ arbetsplats och showroom och renoveras varsamt för att bibehålla gårdskaraktären med bjälkar i taket som är öppet upp i nock. Väla Gård är ett så kallat noll- eller plusenergihus. Det innebär att byggnaden på årsbasis producerar minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel. Det som skiljer Väla Gård från andra projekt är framför allt processen hur byggnaden kom till. Först beslutade vi att det skulle vara en plusbyggnad, därefter valde vi arkitektur baserat på detta. Investeringskostnaden blir något högre, cirka 10 procent mer. Men detta kommer att återbetalas genom mindre driftkostnader, säger Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska Projektet på Väla Gård är uppdelat i flera etapper. Den första, på kvadratmeter, stod färdig redan i oktober Skanska har nu samlokaliserat de olika Helsingborgsbaserade enheterna och flyttat in i fastigheten. Miljön har varit viktig i varje beslut från projektering till inflyttning. Fastigheten är byggd utan farliga ämnen och utan deponiavfall från byggproduktionen. Det unika med huset ligger annars i detaljerna. Man har tänkt på allt vid byggandet. Kranarna är snålspolande, parkeringsplatsen är byggd av återvunnet material och man använder energieffektiva LEDlampor nästan överallt. Men det mest anmärkningsvärda är kanske ändå de 450 kvadratmeterna med solceller som täcker tvillingbyggnadernas takhalvor i söderläge. Solcellerna beräknas producera kwh varje år. Det är tillräckligt för att totalt sett göra byggnaden självförsörjande på energi. Faktum är att solcellerna i själva verket producerar mer än vad kontorshuset behöver och har därför en elmätare som, kanske inte i verkligheten men åtminstone i teorin, tickar baklänges. Byggnaden säljer redan tillbaka elektricitet. Solcellerna på taket levererar ett överskott under stora delar av året, särskilt på sommarhalvåret. Detta är en av anledningarna att fastigheten ligger i absolut framkant vad gäller just gröna lösningar. Därtill är själva energiförbrukningen överlag mycket låg. Energieffektiv LED belysning har varit särskilt viktig för att hålla nere förbrukningen av el, berättar Anna Forsberg. För att få huset riktigt energisnålt produceras även egen värme och kyla genom 22 stycken borrhål som finns på tomten. Dessutom finns ett system där allting som kräver energi är närvarostyrt, som anpassas efter hur många personer som befinner sig i ett rum. Värme, kyla, ventilation och belysning allting styrs av ett styrsystem som använder KNX, en ISO-standard för fastighetsautomation. För att systemet ska veta hur många människor som befinner sig i ett rum och vilka inställningar som behövs, har 294 mätpunkter installerats runt om i huset som mäter koldioxid, ljus och temperatur. Som ett kvitto på att satsningen ligger i framkant miljöcertifierades fastigheten enligt det världsomspännande LEED med den högsta nivån Platina. Väla Gård mottog priset som Bästa Gröna Byggnad år Projektet står sig även väl i internationell konkurrens och har uppmärksammats som Europas grönaste byggnad inom LEED och ligger på en delad tredje plats i världen. Förutom att lägre driftkostnader innebär en bra affär för Skanska, har det nybyggda kontoret också möjliggjort för Skanska att utforma byggnaden mer ändamålsenligt. Och genom att samla Skanskas lokalkontor halveras de totala kontorskostnaderna. De anställda på Väla gård står också som vinnare. De upplever redan en bättre arbetsmiljö som en direkt följd av ett bättre inomhusklimat vilket inneburit en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att stress samt risken för depression minskar i denna typ av kontorsmiljöer. 16

17 Väla Gård, Helsingborg 17

18 18 Väla Gård, Helsingborg.

19 19

20 20 Skanska Safety Week är världens största arbetsmiljösatsning organiserat av ett företag.

21 Säkerhet Säkerhet är allt. Ett byggföretag som tar säkerhet på största allvar betyder så mycket mer än att man effektivt minimerar olyckor det innebär att det finns rätt värderingar, har god planering, att det finns kompetent utbildad personal, att man har bra kommunikation på arbetsplatsen och tar hand om varandra. Det blir dessutom lättare att rekrytera och behålla rätt medarbetare då de tycker att det är kul att komma till arbetsplatsen. Per Åkerman, arbetsmiljödirektör Skanska En säker arbetsmiljö för alla som arbetar för Skanska är en av bolagets högst prioriterade frågor, vilket avspeglas i bolagets värderingar som rör arbetsmiljö att bry sig om sina medarbetare, höja kompetensen och att skapa en kultur av lärande och ständig förbättring. Dessa värderingar utgör grunden för Skanskas strategi för att uppnå en säker arbetsmiljö och förbättrade resultat. Det slutliga målet är att uppnå noll dödsolyckor och noll arbetsrelaterade olyckor med frånvaro (LTAR, Lost Time Accident Ratio). För 2015 är delmålet för koncernen som helhet att nå noll dödsolyckor och en frånvarofrekvens på grund av arbetsrelaterade olyckor med högst en olycka med frånvaro per en miljon arbetade timmar. Under 2013 minskade Skanskakoncernens LTAR från 2,9 till 2,7. En marginell förbättring men likafullt en fortsättning på den långsiktiga trenden under de sju senaste åren, med en minskning om 55 procent sedan Även om arbetet med förbättringar av arbetsmiljön går framåt är Skanska inte nöjda med resultatet och det krävs ytterligare insatser. Men Skanskas engagemang för säkerhet sträcker sig även bortom företagets medarbetare och underleverantörer. Under våren 2013 lanserades Säkra Snickaren, som avser hjälpa Sveriges hemmafixare till säkra renoveringar. Säkra Snickaren Enligt en Sifo-undersökning från Skanska visar det sig att hela 40 procent har skadat sig vid renoveringar. Närmare sju av tio, 68 procent, uppger också att de har misslyckats med hemmafixet. För att vägleda landets hemmafixare till säkra renoveringar lanserade Skanska profilen Säkra Snickaren. Detta är en serie video-tutorials där Skanskas huvudskyddsombud, Rikard Andersson, visar hur man arbetar säkert under olika renoveringsmoment. Bland annat går han igenom vad man ska tänka på när man arbetar på höga höjder och hur man hanterar elverktyg säkert. Rikard har arbetat över 40 år i byggbranschen. Han har länge reagerat på att säkerhet sällan diskuteras i exempelvis inredningsprogram på TV och vill nu belysa vikten av att tänka på säkerheten när man renoverar i hemmet. Många olyckor skulle kunna undvikas om fler hade koll på de användbara knep som jag lär ut i de olika filmerna. På Skanskas byggarbetsplatser brukar vi säga att man ska jobba säkert eller inte jobba alls. Det vill vi att alla hemmafixare ska lägga på minnet när de får renoveringsfeeling i sommar, säger Rikard Andersson, skyddsombud Skanska. Säkra Snickaren är en del av Skanskas globala satsning Safety Week. Under en vecka varje år är fler än en kvarts miljon människor i 18 länder involverade i aktiviteter om hur säkerheten på arbetsplatsen kan förbättras. Skanska Safety Week är världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. Skanska har stor erfarenhet av säkerhetsarbete på byggarbetsplatser världen över. Med Säkra Snickaren delar vi med oss av denna kunskap genom att applicera vårt säkerhetstänk i samband med hemmafix, säger Per Åkerman. 21

22 22 Rikard Andersson, Säkra Snickaren.

23 23

24 Skanska Sverige AB Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Är skyddsombudet lönsamt?

Är skyddsombudet lönsamt? Är skyddsombudet lönsamt? 1. Lönsamt för vem? 2. Hur är skyddsombudet lönsamt? Sten Gellerstedt, LO 28 april 2009 1 Är skyddsombudet lönsamt? Samhällets kostnad för arbetsrelaterad sjukfrånvaro 47 95 miljarder

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Sociala krav i upphandling. Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig

ÖrebroBostäder AB. Sociala krav i upphandling. Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig ÖrebroBostäder AB Sociala krav i upphandling Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - Ca 400 anställda - Ca 23 000 lägenheter - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Väla Gård En solskenshistoria. Åse Togerö, Skanska Sverige, Utvecklingsledare Miljö

Väla Gård En solskenshistoria. Åse Togerö, Skanska Sverige, Utvecklingsledare Miljö Väla Gård En solskenshistoria Åse Togerö, Skanska Sverige, Utvecklingsledare Miljö Vårt nya kontor i Helsingborg Samlokalisering av Helsingborgsenheterna Två sammanbyggda huskroppar på ca 1800 m2 BTA Inflyttning

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

mångfald lönar sig Text: Agneta Persson Foto: Per Knutsson

mångfald lönar sig Text: Agneta Persson Foto: Per Knutsson 16 arbetsliv Boendebyggarna I projektet Boendebyggarna i Örebro erbjuds boende i miljonområdet Vivalla praktikplats i renoveringsarbetet, en chans för nysvenskar att ta sig in på arbetsmarknaden. mångfald

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer