Hållbart företagande. Skanska i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart företagande. Skanska i samhället"

Transkript

1 Hållbart företagande Skanska i samhället

2 2

3 Hållbart företagande Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser utvalda delar av det hållbarhetsarbete som Skanska driver. Är hållbarhet verkligen lönsamt? Ja, hållbarhet är både lönsamt och en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning på såväl kort som lång sikt. Det är bra för våra affärer och det är bra för samhället. Vårt mål är självklart att tillgodose våra kunders behov och att jobba för våra aktieägare. Detta får dock inte ske på bekostnad av vår miljö, hälsa, säkerhet och vårt välbefinnande. Vi ser egentligen ingen konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet, snarare ska hållbarhet ses som en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning både på kort och på lång sikt. Sedan märker vi att kunderna efterfrågar våra gröna byggnader både i hög- och lågkonjunktur då de ser ekonomisk vinning i minskad energiförbrukning. Ett annat exempel är våra program som avser att öka mångfalden inom Skanska, detta gör vi inte enbart för att det är rätt sak att göra utan för att vi behöver rekrytera från en sådan stor talangpool som möjligt och för att återspegla mångfalden bland våra kunder och deras kunder. Det ökar lönsamheten. om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser hur vårt hållbarhetstänkande kommer till praktiskt uttryck. Här presenteras tre exempel; vårt grönaste kontor någonsin i Väla Gård utanför Helsingborg som kommer att producera minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel; Skanskas uppgradering av stadsdelen Vivalla i Örebro som skapar jobb åt arbetslösa och leder till minskad miljöpåverkan; vårt praktikprogram för ensamkommande ungdomar och Skanskas Internationella Ledarprogram som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skanska med syfte att anställa utlandsfödda byggingenjörer och öka mångfalden inom företaget. Därtill innehåller broschyren ett avsnitt om säkerhet som är högprioriterat på Skanska. Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige. Vad har Skanska för mål och visioner vad gäller hållbart företagande? Skanska ska vara den ledande samhällsutvecklaren. Vi ska vara en förebild i näringslivet som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag anser att hållbarhet genomsyrar allt som Skanska gör idag, och företaget strävar efter att nå en punkt där all verksamhet och alla erbjudanden till kunderna utmärks av hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi ska vara ledande i branschen vad gäller hållbarhet, särskilt inom grönt byggande, arbetsmiljö, etik, utvecklingsmöjligheter och riskhantering. Det är bra att ha visioner men vad finns det för konkreta exempel på att Skanska faktiskt tar hållbarhet på allvar? Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det 3

4 4 Boendebyggare som arbetar med upprustningen av Nya Vivalla i Örebro.

5 Skanska i Samhället För att förstå nuvarande och framtida kunders behov, och för att kunna bygga långsiktiga relationer med alla våra olika intressenter, är det viktigt att vi avspeglar mångfalden samhället. Vi märker också ett ökat intresse för dessa frågor bland våra kunder fler och fler adresserar mångfald i samband med upphandlingar. Mångfaldsarbetet handlar därför både om vår värdegrund som företag och vårt affärserbjudande gentemot kund. Pia Höök, Diversity Manager Skanska Lika viktigt som det är att skapa hållbart värde för aktieägarna är det att företag förstår och engagerar sig i sin omgivning och att de hittar nya vägar för att bidra till samhällsutvecklingen. Skanska uppmuntrar aktivt till samarbete med de lokala intressenterna i samband med projekten. Genom att tillhandahålla praktikplatser och erbjuda undervisning till långtidsarbetslösa kan Skanska bidra till utveckling och bestående förbättringar. Idag finns ett stort antal personer med invandrarbakgrund med erfarenhet från byggbranschen som går långtidsarbetslösa på grund av att de saknar vissa papper eller inte behärskar språket tillräckligt väl. Dessa personer, tillsammans med långtidsarbetslösa generellt, försöker Skanska slussa in på arbetsmarknaden genom specifika program. Förutom att det gynnar samhället i stort blir det också lättare för Skanska att navigera och bättre förstå de behov som finns i dagens multikulturella Sverige. Medarbetare med olika bakgrund stärker med andra ord konkurrenskraften och leder till affärer. Skanska har en bred definition av mångfald. Målet är att spegla hela befolkningen. Detta är en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en ännu attraktivare arbetsgivare, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Nedan kan du läsa om tre specifika exempel där Skanska bidrar till en positiv samhällsutveckling: Miljonprogramsområdet Nya Vivalla som lyfts och blir grönare samtidigt som det leder till jobb för långtidsarbetslösa; Skanskas praktikprogram för ensamkommande flyktingungdomar; och Skanskas Internationella Ledarprogram där arbetslösa invandrare får praktik och slussas in i företaget. 5

6 Linda Björk, deltidsanställd Mannservice Alberto Badillo Villeda, praktikant hos White Arkitekter Nya Vivalla I Örebro tas ett helhetsgrepp för att lyfta miljonprogramsområdet Vivalla både socialt och miljömässigt. Skanska och det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder har ingått ett fyraårigt partneringavtal för att uppgradera området byggt på 60-talet. Projektet innebär en renovering och ombyggnad av bostadsområdet. Detta efter år av diskussioner om vad som borde göras för att lösa de utmaningar och problem som kringgärdat stadsdelen. Förnyelsen av Vivallas lägenheter innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som närmiljön förnyas och rustas upp. Syftet med stadsförnyelsen är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Nya Vivalla innebär ett omfattande arbete som kommer att löpa under flera år, där det både byggs om och byggs nytt. Mönster ska brytas och småhus tillkomma. Utemiljö och gårdar förbättras. Därtill testas den senaste tekniken när det gäller en mängd klimatsmarta åtgärder. En annan del av projektet går ut på att ge långtidsarbetslösa i stadsdelen en chans att få arbete. Skanska och ÖrebroBostäder, tillsammans med Arbetsförmedlingen, anordnar praktikplatser och utbildning som kan skapa framtida arbeten för de arbetslösa. Tillsammans med ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen ordnar Skanska upp till 6 månaders handledd praktik och utbildning med målet att skapa arbete på Skanska och hos leverantörer. Praktik ska erbjudas personer under upprustningen och under 2013 har ett 15-tal personer beretts arbete eller handledd praktik Jag har kommit ett steg närmare att ha ett jobb. Och det är lättare att få jobb när man redan har ett. Tack vare insatser av det här slaget får folk i Vivalla kontakter som kan leda till nya jobb, även om det kanske blir en anställning någon annanstans. Att folk blir sysselsatta skapar också en bättre atmosfär i området, säger Linda Björk. Det här har inneburit ett jättetillfälle för mig att få visa vad jag kan och gett mig nya erfarenheter som kan hjälpa mig framöver. Tack vare praktiken får jag möjlighet att utveckla språket, lära mig och komma närmare ett arbete. Att få möjlighet att bygga den grunden är väldigt viktigt för många i Vivalla, säger Alberto Badillo Villeda En bred upprusning av miljonprogrammet har uppskattats kunna generera uppemot arbetstillfällen över tid. Att rikta rekrytering, praktik och utbildning till miljonprogrammets boende skulle här kunna innebära ett betydande lyft för arbete och sysselsättning där det verkligen behövs. Förutom att skapa jobb för långtidsarbetslösa är Vivalla unikt på andra sätt. Upprustningen av stadsdelen har utvecklats till ett pilotprojekt när det gäller att utbilda medarbetare i mångfald, något som inom kort kommer att sprida sig till andra projekt runt om i Sverige. Vivalla är ett mångkulturellt område och för att säkerställa att samtliga involverade delar Skanskas värdegrund erfordras att de som arbetar med projektet får en introduktionskurs om just mångfald. I Vivalla bor en stor andel personer med invandrarbakgrund. Vi har därför tagit fram en introduktionskurs som handlar om hur vi skapar en inkluderande arbetsplats, en arbetsplats som präglas av öppenhet, tolerans, respekt och omtanke. Om det så handlar om en underentreprenör som enbart kommer att besöka bygget under en timme så måste man gå igenom denna utbildning innan man blir insläppt, berättar Magnus Ryström, projektchef Skanska. 6

7 Nya Vivalla i Örebro. 7

8 8 Nya Vivalla i Örebro.

9 Praktik för ensamkommande ungdomar Skanska och Lidingö stad har inlett ett samarbete som möjliggör för ensamkommande flyktingungdomar att praktisera på företaget och få arbetslivserfarenhet. Vad som började som ett pilotprojekt under våren 2014 kommer nu att bli en permanent del av Skanskas hållbarhetsarbete. Dessutom kommer omfattningen att utökas då även ett samarbet med Sundbybergs stad är inlett. Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Barnen och ungdomarna anvisas sedan till en kommun som då bär ansvaret för barnets boende och omsorg. Ungdomsboendet Vårljus bedrivs på entreprenad åt Lidingö stad och tar emot ensamkommande barn och ungdomar mellan år. Målsättningen för kommunen är att skapa en väl fungerande vardag och aktiv och meningsfull fritid. Vi fick reda på att det fanns ett behov i Lidingö stad att skapa arbetsytor åt de ensamkommande ungdomarna eftersom de saknar föräldrar, släktingar och andra kontakter i landet och därmed inte har något nätverk som leder in i arbetslivet. Det är här som vi kommer in i bilden, säger Fredrik Bele som är distriktschef Skanska. Javid Amini var 16 år när han kom till Sverige. Javid blev först ut att erbjudas praktik. Genom praktiken har han fått en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Upplägget planerades så att det passade Javids skolgång. Under sina tolv veckor på Skanska fick han möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare. Javid har exempelvis fått arbeta nära några av Skanskas snickare och fått utföra enklare arbetsuppgifter så som att montera fönstervred samt assisterat projektingenjören i det dagliga arbetet. Därmed har han exponerats för många olika processer, allt från planering, ekonomi till praktiskt utförande. Syftet har varit att ge en bred bild av hur yrkeslivet kan se ut. Under praktiken gjordes regelbundna avstämningar. Javid har trivts väldigt bra på praktiken. Under min praktik på Skanska har jag fått lära mig hur en svensk arbetsplats fungerar, det är viktigt att komma i tid och ha disciplin på arbetsplatsen. Min svenska har blivit bättre och jag har lärt mig nya ord, säger Javid Amini. Medarbetare på Skanska har uppskattat att ha Javid på arbetsplatsen och har varit måna om att ge förutsättningar så att praktikperiod blir så givande som möjligt. Det finns även affärsmässiga skäl bakom programmet som går ut på att öka kundvärdet och att attrahera arbetstagare med olika bakgrunder. Byggbranschen har historiskt sett varit baserad på hårda värden men projektet med ensamkommande ungdomar handlar om de mjuka värdena och tillför något till byggsektorn som helhet. Många både inom och utanför vår organisation blir stolta över att jobba på Skanska. Vi gör inte detta för att vi borde eller måste utan för att vi märker att alla inblandade växer av denna typ av initiativ. Sedan gör detta givetvis också oss till en mer attraktiv arbetsgivare vilket gynnar oss affärsmässigt, säger Fredrik Bele. Vad som började som ett pilotprojekt mellan Skanska och Lidingö stad kommer nu att bli ett permanent program inom Skanska Sverige. Redan i höst kommer fem stycken nya praktikanter från Lidingöhem att erbjudas praktik och dessutom kommer ett liknande samarbete att inledas med Sundbybergs stad. Javid Amini har fått möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare under sin praktik på Skanska. Foto: Anders G Warne. 9

10 Skanskas Internationella Ledarprogram Skanska är i konstant behov av framstående ingenjörer för att kunna fortsätta utveckla företagets verksamhet och erbjuda framtidens tekniklösningar. Samtidigt finns det idag en stor andel utlandsfödda ingenjörer med erfarenhet från byggbranschen som går arbetslösa i Sverige. I flera fall beror detta på att individerna saknar ett visst certifikat eller att de inte har de språkkunskaper som behövs för att klara arbetslivet. Dessa personer utgör en resurs som svenska samhället går miste om. Skanska inledde därför ett pilotprojekt under våren 2014 tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin där utlandsfödda ingenjörer i storstadsregionerna får möjlighet att praktisera inom företaget. Innan praktikanterna väljs ut går de igenom en omfattande rekryteringsprocess i samarbete med Arbetsförmedlingen. Praktikprogrammet pågår i ungefär ett halvår och målet är att dessa individer tämligen snart ska kunna få en chefstjänst inom företaget. De har den formella utbildningen som krävs och några års erfarenhet från byggbranschen. Vårt jobb blir därför att ta vara på deras internationella erfarenhet, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Raghad Jasim Målet är att på sikt slussa in praktikanterna i företaget och på sikt anställa dem som produktionschefer. Under våren 2014 har nio personer från olika delar av världen fått individanpassad praktik och utbildning på Skanska Sverige med ett fokus på de områden där praktikanten saknar erfarenhet eller kompetens. Skanska är ett underbart företag, jag har fått ett mycket positivt första intryck. Det är en fantastisk chans för mig att utveckla min kompetens, säger Raghad Jasim. Jag blev övertygad om att Skanska är rätt företag för mig när jag läste om de etiska reglerna på hemsidan. I mitt hemland är korruption och mutor tyvärr vardag i byggbranschen, säger Dimitrios Stavrou. Samtidigt som initiativet leder till samhällsnytta så innebär det ett litet steg närmare det mål som satts upp i Skanskas mångfaldsstrategi där andelen medarbetare med utländsk bakgrund skall utgöra minst 10 procent av företagets totala arbetsstyrka i Sverige. Därtill är programmet en möjlighet för existerande chefer inom Skanska att utveckla sin ledarkompetens inom mångfald. I september 2014 rekryteras en andra omgång med praktikanter, därmed blir Skanskas Internationella Ledarprogram formaliserat och en permanent del av hållbarhetsarbetet. Dimitrios Stavrou 10

11 Raghad Jasim 11

12 12 Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen är certifierat enligt LEED Platinum och uppfyller även kraven för EU GreenBuilding.

13 Miljö Gröna byggnader är attraktivare för investerare än traditionella byggnader. De är en säkrare investering där värdet blir stabilare genom en lägre driftskostnad och ett högre driftnetto. Som hyresgäst får du ett bättre inomhusklimat som i sin tur bidrar till en ökad produktivitet vilket givetvis är uppskattat från arbetsgivarens sida. Det tillåter dig att behålla din personal längre Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska. FN:s klimatpanel, IPCC, visar tydligt människans påverkan på klimatet. Kontor, bostäder och byggnader överlag svarar för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser. Om mänskligheten ska klara av de utmaningar vi står inför räcker det inte med fina ord utan det krävs handling. Vi behöver agera för att det är bra för miljön men också för att det helt enkelt är en bra affär, både för Skanskas kunder och för företaget. Skanska kan tjäna pengar, hyresgästen kan tjäna pengar och inte minst mår miljön bättre. Så det är tre vinnare och totalekonomiskt är det bättre för alla inblandade. Hyresgästen får bättre miljö för sina medarbetare. Vi som äger fastigheten får lägre driftskostnader och bättre avkastning, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska. Idag är alla Skanskas kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt, och huvuddelen inom offentlig privat samverkan, gröna. Den gröna efterfrågan ökar på samtliga hemmamarknader och i Sverige svarar gröna projekt för mer än en tredjedel av Skanskas intäkter. Gröna lösningar bidrar till en bättre miljö och tillväxt. Därtill visar forskning att det leder till positiva hälsoeffekter så som minskad sjukfrånvaro. Att de anställda trivs och mår bra på arbetsplatsen är självklart av stor vikt för en arbetsgivare, inte bara för att det skapar en trevlig arbetsmiljö utan också då det gynnar företagets produktivitet. Detta gäller även i skolorna. Enligt visa studier kan eleverna prestera upp till 30 procent bättre med bra ventilation, säger Johan Gerklev. Skanska utvecklar ständigt nya och bättre gröna lösningar. För att visualisera denna utveckling, från dagens byggstandard till ett byggande utan negativ miljöpåverkan, använder Skanska en färgkarta med tre färger. Beige, som markerar startpunkten; grönt, som är betydligt bättre än dagens byggnorm; och mörkgrönt som markerar slutmålet och Skanskas vision noll påverkan på miljön. Ambitionen är att gå mot framtidssäkrade projekt, det vill säga mörkgröna projekt med ingen eller marginell negativ påverkan på miljön. Ett exempel på ett sådant projekt är Skanskas kontor i Väla Gård utanför Helsingborg som du kan läsa mer om på nästa sida. 13

14 14 På taket till Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen, bor bin i tre bikupor på taket. Bikuporna bidrar till att öka pollineringseffekten och den biologiska mångfalden.

15 15

16 Väla Gård På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. Väla Gård är ursprungligen en kulturmärkt och vacker byggnad i gråsten från 1800-talet. Tillsammans med de nybyggda kontorsfastigheterna håller området nu på att förvandlas till Helsingborgs grönaste kontorsmiljö. Stenladan blir en kreativ arbetsplats och showroom och renoveras varsamt för att bibehålla gårdskaraktären med bjälkar i taket som är öppet upp i nock. Väla Gård är ett så kallat noll- eller plusenergihus. Det innebär att byggnaden på årsbasis producerar minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel. Det som skiljer Väla Gård från andra projekt är framför allt processen hur byggnaden kom till. Först beslutade vi att det skulle vara en plusbyggnad, därefter valde vi arkitektur baserat på detta. Investeringskostnaden blir något högre, cirka 10 procent mer. Men detta kommer att återbetalas genom mindre driftkostnader, säger Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska Projektet på Väla Gård är uppdelat i flera etapper. Den första, på kvadratmeter, stod färdig redan i oktober Skanska har nu samlokaliserat de olika Helsingborgsbaserade enheterna och flyttat in i fastigheten. Miljön har varit viktig i varje beslut från projektering till inflyttning. Fastigheten är byggd utan farliga ämnen och utan deponiavfall från byggproduktionen. Det unika med huset ligger annars i detaljerna. Man har tänkt på allt vid byggandet. Kranarna är snålspolande, parkeringsplatsen är byggd av återvunnet material och man använder energieffektiva LEDlampor nästan överallt. Men det mest anmärkningsvärda är kanske ändå de 450 kvadratmeterna med solceller som täcker tvillingbyggnadernas takhalvor i söderläge. Solcellerna beräknas producera kwh varje år. Det är tillräckligt för att totalt sett göra byggnaden självförsörjande på energi. Faktum är att solcellerna i själva verket producerar mer än vad kontorshuset behöver och har därför en elmätare som, kanske inte i verkligheten men åtminstone i teorin, tickar baklänges. Byggnaden säljer redan tillbaka elektricitet. Solcellerna på taket levererar ett överskott under stora delar av året, särskilt på sommarhalvåret. Detta är en av anledningarna att fastigheten ligger i absolut framkant vad gäller just gröna lösningar. Därtill är själva energiförbrukningen överlag mycket låg. Energieffektiv LED belysning har varit särskilt viktig för att hålla nere förbrukningen av el, berättar Anna Forsberg. För att få huset riktigt energisnålt produceras även egen värme och kyla genom 22 stycken borrhål som finns på tomten. Dessutom finns ett system där allting som kräver energi är närvarostyrt, som anpassas efter hur många personer som befinner sig i ett rum. Värme, kyla, ventilation och belysning allting styrs av ett styrsystem som använder KNX, en ISO-standard för fastighetsautomation. För att systemet ska veta hur många människor som befinner sig i ett rum och vilka inställningar som behövs, har 294 mätpunkter installerats runt om i huset som mäter koldioxid, ljus och temperatur. Som ett kvitto på att satsningen ligger i framkant miljöcertifierades fastigheten enligt det världsomspännande LEED med den högsta nivån Platina. Väla Gård mottog priset som Bästa Gröna Byggnad år Projektet står sig även väl i internationell konkurrens och har uppmärksammats som Europas grönaste byggnad inom LEED och ligger på en delad tredje plats i världen. Förutom att lägre driftkostnader innebär en bra affär för Skanska, har det nybyggda kontoret också möjliggjort för Skanska att utforma byggnaden mer ändamålsenligt. Och genom att samla Skanskas lokalkontor halveras de totala kontorskostnaderna. De anställda på Väla gård står också som vinnare. De upplever redan en bättre arbetsmiljö som en direkt följd av ett bättre inomhusklimat vilket inneburit en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att stress samt risken för depression minskar i denna typ av kontorsmiljöer. 16

17 Väla Gård, Helsingborg 17

18 18 Väla Gård, Helsingborg.

19 19

20 20 Skanska Safety Week är världens största arbetsmiljösatsning organiserat av ett företag.

21 Säkerhet Säkerhet är allt. Ett byggföretag som tar säkerhet på största allvar betyder så mycket mer än att man effektivt minimerar olyckor det innebär att det finns rätt värderingar, har god planering, att det finns kompetent utbildad personal, att man har bra kommunikation på arbetsplatsen och tar hand om varandra. Det blir dessutom lättare att rekrytera och behålla rätt medarbetare då de tycker att det är kul att komma till arbetsplatsen. Per Åkerman, arbetsmiljödirektör Skanska En säker arbetsmiljö för alla som arbetar för Skanska är en av bolagets högst prioriterade frågor, vilket avspeglas i bolagets värderingar som rör arbetsmiljö att bry sig om sina medarbetare, höja kompetensen och att skapa en kultur av lärande och ständig förbättring. Dessa värderingar utgör grunden för Skanskas strategi för att uppnå en säker arbetsmiljö och förbättrade resultat. Det slutliga målet är att uppnå noll dödsolyckor och noll arbetsrelaterade olyckor med frånvaro (LTAR, Lost Time Accident Ratio). För 2015 är delmålet för koncernen som helhet att nå noll dödsolyckor och en frånvarofrekvens på grund av arbetsrelaterade olyckor med högst en olycka med frånvaro per en miljon arbetade timmar. Under 2013 minskade Skanskakoncernens LTAR från 2,9 till 2,7. En marginell förbättring men likafullt en fortsättning på den långsiktiga trenden under de sju senaste åren, med en minskning om 55 procent sedan Även om arbetet med förbättringar av arbetsmiljön går framåt är Skanska inte nöjda med resultatet och det krävs ytterligare insatser. Men Skanskas engagemang för säkerhet sträcker sig även bortom företagets medarbetare och underleverantörer. Under våren 2013 lanserades Säkra Snickaren, som avser hjälpa Sveriges hemmafixare till säkra renoveringar. Säkra Snickaren Enligt en Sifo-undersökning från Skanska visar det sig att hela 40 procent har skadat sig vid renoveringar. Närmare sju av tio, 68 procent, uppger också att de har misslyckats med hemmafixet. För att vägleda landets hemmafixare till säkra renoveringar lanserade Skanska profilen Säkra Snickaren. Detta är en serie video-tutorials där Skanskas huvudskyddsombud, Rikard Andersson, visar hur man arbetar säkert under olika renoveringsmoment. Bland annat går han igenom vad man ska tänka på när man arbetar på höga höjder och hur man hanterar elverktyg säkert. Rikard har arbetat över 40 år i byggbranschen. Han har länge reagerat på att säkerhet sällan diskuteras i exempelvis inredningsprogram på TV och vill nu belysa vikten av att tänka på säkerheten när man renoverar i hemmet. Många olyckor skulle kunna undvikas om fler hade koll på de användbara knep som jag lär ut i de olika filmerna. På Skanskas byggarbetsplatser brukar vi säga att man ska jobba säkert eller inte jobba alls. Det vill vi att alla hemmafixare ska lägga på minnet när de får renoveringsfeeling i sommar, säger Rikard Andersson, skyddsombud Skanska. Säkra Snickaren är en del av Skanskas globala satsning Safety Week. Under en vecka varje år är fler än en kvarts miljon människor i 18 länder involverade i aktiviteter om hur säkerheten på arbetsplatsen kan förbättras. Skanska Safety Week är världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. Skanska har stor erfarenhet av säkerhetsarbete på byggarbetsplatser världen över. Med Säkra Snickaren delar vi med oss av denna kunskap genom att applicera vårt säkerhetstänk i samband med hemmafix, säger Per Åkerman. 21

22 22 Rikard Andersson, Säkra Snickaren.

23 23

24 Skanska Sverige AB Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! År 2013 går till NCC:s historia som det näst bästa året genom tiderna. På en svag marknad, har vi fokuserat på att fortsätta att effektivisera

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Tel: 013-20

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer