Hållbart företagande. Skanska i samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart företagande. Skanska i samhället"

Transkript

1 Hållbart företagande Skanska i samhället

2 2

3 Hållbart företagande Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser utvalda delar av det hållbarhetsarbete som Skanska driver. Är hållbarhet verkligen lönsamt? Ja, hållbarhet är både lönsamt och en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning på såväl kort som lång sikt. Det är bra för våra affärer och det är bra för samhället. Vårt mål är självklart att tillgodose våra kunders behov och att jobba för våra aktieägare. Detta får dock inte ske på bekostnad av vår miljö, hälsa, säkerhet och vårt välbefinnande. Vi ser egentligen ingen konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet, snarare ska hållbarhet ses som en förutsättning för att kunna leverera tillväxt och avkastning både på kort och på lång sikt. Sedan märker vi att kunderna efterfrågar våra gröna byggnader både i hög- och lågkonjunktur då de ser ekonomisk vinning i minskad energiförbrukning. Ett annat exempel är våra program som avser att öka mångfalden inom Skanska, detta gör vi inte enbart för att det är rätt sak att göra utan för att vi behöver rekrytera från en sådan stor talangpool som möjligt och för att återspegla mångfalden bland våra kunder och deras kunder. Det ökar lönsamheten. om att faktiskt agera och göra skillnad. Det är det som denna broschyr handlar om. Den belyser hur vårt hållbarhetstänkande kommer till praktiskt uttryck. Här presenteras tre exempel; vårt grönaste kontor någonsin i Väla Gård utanför Helsingborg som kommer att producera minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel; Skanskas uppgradering av stadsdelen Vivalla i Örebro som skapar jobb åt arbetslösa och leder till minskad miljöpåverkan; vårt praktikprogram för ensamkommande ungdomar och Skanskas Internationella Ledarprogram som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skanska med syfte att anställa utlandsfödda byggingenjörer och öka mångfalden inom företaget. Därtill innehåller broschyren ett avsnitt om säkerhet som är högprioriterat på Skanska. Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige. Vad har Skanska för mål och visioner vad gäller hållbart företagande? Skanska ska vara den ledande samhällsutvecklaren. Vi ska vara en förebild i näringslivet som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag anser att hållbarhet genomsyrar allt som Skanska gör idag, och företaget strävar efter att nå en punkt där all verksamhet och alla erbjudanden till kunderna utmärks av hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi ska vara ledande i branschen vad gäller hållbarhet, särskilt inom grönt byggande, arbetsmiljö, etik, utvecklingsmöjligheter och riskhantering. Det är bra att ha visioner men vad finns det för konkreta exempel på att Skanska faktiskt tar hållbarhet på allvar? Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det 3

4 4 Boendebyggare som arbetar med upprustningen av Nya Vivalla i Örebro.

5 Skanska i Samhället För att förstå nuvarande och framtida kunders behov, och för att kunna bygga långsiktiga relationer med alla våra olika intressenter, är det viktigt att vi avspeglar mångfalden samhället. Vi märker också ett ökat intresse för dessa frågor bland våra kunder fler och fler adresserar mångfald i samband med upphandlingar. Mångfaldsarbetet handlar därför både om vår värdegrund som företag och vårt affärserbjudande gentemot kund. Pia Höök, Diversity Manager Skanska Lika viktigt som det är att skapa hållbart värde för aktieägarna är det att företag förstår och engagerar sig i sin omgivning och att de hittar nya vägar för att bidra till samhällsutvecklingen. Skanska uppmuntrar aktivt till samarbete med de lokala intressenterna i samband med projekten. Genom att tillhandahålla praktikplatser och erbjuda undervisning till långtidsarbetslösa kan Skanska bidra till utveckling och bestående förbättringar. Idag finns ett stort antal personer med invandrarbakgrund med erfarenhet från byggbranschen som går långtidsarbetslösa på grund av att de saknar vissa papper eller inte behärskar språket tillräckligt väl. Dessa personer, tillsammans med långtidsarbetslösa generellt, försöker Skanska slussa in på arbetsmarknaden genom specifika program. Förutom att det gynnar samhället i stort blir det också lättare för Skanska att navigera och bättre förstå de behov som finns i dagens multikulturella Sverige. Medarbetare med olika bakgrund stärker med andra ord konkurrenskraften och leder till affärer. Skanska har en bred definition av mångfald. Målet är att spegla hela befolkningen. Detta är en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en ännu attraktivare arbetsgivare, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Nedan kan du läsa om tre specifika exempel där Skanska bidrar till en positiv samhällsutveckling: Miljonprogramsområdet Nya Vivalla som lyfts och blir grönare samtidigt som det leder till jobb för långtidsarbetslösa; Skanskas praktikprogram för ensamkommande flyktingungdomar; och Skanskas Internationella Ledarprogram där arbetslösa invandrare får praktik och slussas in i företaget. 5

6 Linda Björk, deltidsanställd Mannservice Alberto Badillo Villeda, praktikant hos White Arkitekter Nya Vivalla I Örebro tas ett helhetsgrepp för att lyfta miljonprogramsområdet Vivalla både socialt och miljömässigt. Skanska och det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder har ingått ett fyraårigt partneringavtal för att uppgradera området byggt på 60-talet. Projektet innebär en renovering och ombyggnad av bostadsområdet. Detta efter år av diskussioner om vad som borde göras för att lösa de utmaningar och problem som kringgärdat stadsdelen. Förnyelsen av Vivallas lägenheter innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som närmiljön förnyas och rustas upp. Syftet med stadsförnyelsen är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Nya Vivalla innebär ett omfattande arbete som kommer att löpa under flera år, där det både byggs om och byggs nytt. Mönster ska brytas och småhus tillkomma. Utemiljö och gårdar förbättras. Därtill testas den senaste tekniken när det gäller en mängd klimatsmarta åtgärder. En annan del av projektet går ut på att ge långtidsarbetslösa i stadsdelen en chans att få arbete. Skanska och ÖrebroBostäder, tillsammans med Arbetsförmedlingen, anordnar praktikplatser och utbildning som kan skapa framtida arbeten för de arbetslösa. Tillsammans med ÖrebroBostäder och Arbetsförmedlingen ordnar Skanska upp till 6 månaders handledd praktik och utbildning med målet att skapa arbete på Skanska och hos leverantörer. Praktik ska erbjudas personer under upprustningen och under 2013 har ett 15-tal personer beretts arbete eller handledd praktik Jag har kommit ett steg närmare att ha ett jobb. Och det är lättare att få jobb när man redan har ett. Tack vare insatser av det här slaget får folk i Vivalla kontakter som kan leda till nya jobb, även om det kanske blir en anställning någon annanstans. Att folk blir sysselsatta skapar också en bättre atmosfär i området, säger Linda Björk. Det här har inneburit ett jättetillfälle för mig att få visa vad jag kan och gett mig nya erfarenheter som kan hjälpa mig framöver. Tack vare praktiken får jag möjlighet att utveckla språket, lära mig och komma närmare ett arbete. Att få möjlighet att bygga den grunden är väldigt viktigt för många i Vivalla, säger Alberto Badillo Villeda En bred upprusning av miljonprogrammet har uppskattats kunna generera uppemot arbetstillfällen över tid. Att rikta rekrytering, praktik och utbildning till miljonprogrammets boende skulle här kunna innebära ett betydande lyft för arbete och sysselsättning där det verkligen behövs. Förutom att skapa jobb för långtidsarbetslösa är Vivalla unikt på andra sätt. Upprustningen av stadsdelen har utvecklats till ett pilotprojekt när det gäller att utbilda medarbetare i mångfald, något som inom kort kommer att sprida sig till andra projekt runt om i Sverige. Vivalla är ett mångkulturellt område och för att säkerställa att samtliga involverade delar Skanskas värdegrund erfordras att de som arbetar med projektet får en introduktionskurs om just mångfald. I Vivalla bor en stor andel personer med invandrarbakgrund. Vi har därför tagit fram en introduktionskurs som handlar om hur vi skapar en inkluderande arbetsplats, en arbetsplats som präglas av öppenhet, tolerans, respekt och omtanke. Om det så handlar om en underentreprenör som enbart kommer att besöka bygget under en timme så måste man gå igenom denna utbildning innan man blir insläppt, berättar Magnus Ryström, projektchef Skanska. 6

7 Nya Vivalla i Örebro. 7

8 8 Nya Vivalla i Örebro.

9 Praktik för ensamkommande ungdomar Skanska och Lidingö stad har inlett ett samarbete som möjliggör för ensamkommande flyktingungdomar att praktisera på företaget och få arbetslivserfarenhet. Vad som började som ett pilotprojekt under våren 2014 kommer nu att bli en permanent del av Skanskas hållbarhetsarbete. Dessutom kommer omfattningen att utökas då även ett samarbet med Sundbybergs stad är inlett. Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Barnen och ungdomarna anvisas sedan till en kommun som då bär ansvaret för barnets boende och omsorg. Ungdomsboendet Vårljus bedrivs på entreprenad åt Lidingö stad och tar emot ensamkommande barn och ungdomar mellan år. Målsättningen för kommunen är att skapa en väl fungerande vardag och aktiv och meningsfull fritid. Vi fick reda på att det fanns ett behov i Lidingö stad att skapa arbetsytor åt de ensamkommande ungdomarna eftersom de saknar föräldrar, släktingar och andra kontakter i landet och därmed inte har något nätverk som leder in i arbetslivet. Det är här som vi kommer in i bilden, säger Fredrik Bele som är distriktschef Skanska. Javid Amini var 16 år när han kom till Sverige. Javid blev först ut att erbjudas praktik. Genom praktiken har han fått en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Upplägget planerades så att det passade Javids skolgång. Under sina tolv veckor på Skanska fick han möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare. Javid har exempelvis fått arbeta nära några av Skanskas snickare och fått utföra enklare arbetsuppgifter så som att montera fönstervred samt assisterat projektingenjören i det dagliga arbetet. Därmed har han exponerats för många olika processer, allt från planering, ekonomi till praktiskt utförande. Syftet har varit att ge en bred bild av hur yrkeslivet kan se ut. Under praktiken gjordes regelbundna avstämningar. Javid har trivts väldigt bra på praktiken. Under min praktik på Skanska har jag fått lära mig hur en svensk arbetsplats fungerar, det är viktigt att komma i tid och ha disciplin på arbetsplatsen. Min svenska har blivit bättre och jag har lärt mig nya ord, säger Javid Amini. Medarbetare på Skanska har uppskattat att ha Javid på arbetsplatsen och har varit måna om att ge förutsättningar så att praktikperiod blir så givande som möjligt. Det finns även affärsmässiga skäl bakom programmet som går ut på att öka kundvärdet och att attrahera arbetstagare med olika bakgrunder. Byggbranschen har historiskt sett varit baserad på hårda värden men projektet med ensamkommande ungdomar handlar om de mjuka värdena och tillför något till byggsektorn som helhet. Många både inom och utanför vår organisation blir stolta över att jobba på Skanska. Vi gör inte detta för att vi borde eller måste utan för att vi märker att alla inblandade växer av denna typ av initiativ. Sedan gör detta givetvis också oss till en mer attraktiv arbetsgivare vilket gynnar oss affärsmässigt, säger Fredrik Bele. Vad som började som ett pilotprojekt mellan Skanska och Lidingö stad kommer nu att bli ett permanent program inom Skanska Sverige. Redan i höst kommer fem stycken nya praktikanter från Lidingöhem att erbjudas praktik och dessutom kommer ett liknande samarbete att inledas med Sundbybergs stad. Javid Amini har fått möjlighet att följa både tjänstemän och yrkesarbetare under sin praktik på Skanska. Foto: Anders G Warne. 9

10 Skanskas Internationella Ledarprogram Skanska är i konstant behov av framstående ingenjörer för att kunna fortsätta utveckla företagets verksamhet och erbjuda framtidens tekniklösningar. Samtidigt finns det idag en stor andel utlandsfödda ingenjörer med erfarenhet från byggbranschen som går arbetslösa i Sverige. I flera fall beror detta på att individerna saknar ett visst certifikat eller att de inte har de språkkunskaper som behövs för att klara arbetslivet. Dessa personer utgör en resurs som svenska samhället går miste om. Skanska inledde därför ett pilotprojekt under våren 2014 tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin där utlandsfödda ingenjörer i storstadsregionerna får möjlighet att praktisera inom företaget. Innan praktikanterna väljs ut går de igenom en omfattande rekryteringsprocess i samarbete med Arbetsförmedlingen. Praktikprogrammet pågår i ungefär ett halvår och målet är att dessa individer tämligen snart ska kunna få en chefstjänst inom företaget. De har den formella utbildningen som krävs och några års erfarenhet från byggbranschen. Vårt jobb blir därför att ta vara på deras internationella erfarenhet, säger Pia Höök, Diversity Manager Skanska. Raghad Jasim Målet är att på sikt slussa in praktikanterna i företaget och på sikt anställa dem som produktionschefer. Under våren 2014 har nio personer från olika delar av världen fått individanpassad praktik och utbildning på Skanska Sverige med ett fokus på de områden där praktikanten saknar erfarenhet eller kompetens. Skanska är ett underbart företag, jag har fått ett mycket positivt första intryck. Det är en fantastisk chans för mig att utveckla min kompetens, säger Raghad Jasim. Jag blev övertygad om att Skanska är rätt företag för mig när jag läste om de etiska reglerna på hemsidan. I mitt hemland är korruption och mutor tyvärr vardag i byggbranschen, säger Dimitrios Stavrou. Samtidigt som initiativet leder till samhällsnytta så innebär det ett litet steg närmare det mål som satts upp i Skanskas mångfaldsstrategi där andelen medarbetare med utländsk bakgrund skall utgöra minst 10 procent av företagets totala arbetsstyrka i Sverige. Därtill är programmet en möjlighet för existerande chefer inom Skanska att utveckla sin ledarkompetens inom mångfald. I september 2014 rekryteras en andra omgång med praktikanter, därmed blir Skanskas Internationella Ledarprogram formaliserat och en permanent del av hållbarhetsarbetet. Dimitrios Stavrou 10

11 Raghad Jasim 11

12 12 Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen är certifierat enligt LEED Platinum och uppfyller även kraven för EU GreenBuilding.

13 Miljö Gröna byggnader är attraktivare för investerare än traditionella byggnader. De är en säkrare investering där värdet blir stabilare genom en lägre driftskostnad och ett högre driftnetto. Som hyresgäst får du ett bättre inomhusklimat som i sin tur bidrar till en ökad produktivitet vilket givetvis är uppskattat från arbetsgivarens sida. Det tillåter dig att behålla din personal längre Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska. FN:s klimatpanel, IPCC, visar tydligt människans påverkan på klimatet. Kontor, bostäder och byggnader överlag svarar för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser. Om mänskligheten ska klara av de utmaningar vi står inför räcker det inte med fina ord utan det krävs handling. Vi behöver agera för att det är bra för miljön men också för att det helt enkelt är en bra affär, både för Skanskas kunder och för företaget. Skanska kan tjäna pengar, hyresgästen kan tjäna pengar och inte minst mår miljön bättre. Så det är tre vinnare och totalekonomiskt är det bättre för alla inblandade. Hyresgästen får bättre miljö för sina medarbetare. Vi som äger fastigheten får lägre driftskostnader och bättre avkastning, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska. Idag är alla Skanskas kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt, och huvuddelen inom offentlig privat samverkan, gröna. Den gröna efterfrågan ökar på samtliga hemmamarknader och i Sverige svarar gröna projekt för mer än en tredjedel av Skanskas intäkter. Gröna lösningar bidrar till en bättre miljö och tillväxt. Därtill visar forskning att det leder till positiva hälsoeffekter så som minskad sjukfrånvaro. Att de anställda trivs och mår bra på arbetsplatsen är självklart av stor vikt för en arbetsgivare, inte bara för att det skapar en trevlig arbetsmiljö utan också då det gynnar företagets produktivitet. Detta gäller även i skolorna. Enligt visa studier kan eleverna prestera upp till 30 procent bättre med bra ventilation, säger Johan Gerklev. Skanska utvecklar ständigt nya och bättre gröna lösningar. För att visualisera denna utveckling, från dagens byggstandard till ett byggande utan negativ miljöpåverkan, använder Skanska en färgkarta med tre färger. Beige, som markerar startpunkten; grönt, som är betydligt bättre än dagens byggnorm; och mörkgrönt som markerar slutmålet och Skanskas vision noll påverkan på miljön. Ambitionen är att gå mot framtidssäkrade projekt, det vill säga mörkgröna projekt med ingen eller marginell negativ påverkan på miljön. Ett exempel på ett sådant projekt är Skanskas kontor i Väla Gård utanför Helsingborg som du kan läsa mer om på nästa sida. 13

14 14 På taket till Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen, bor bin i tre bikupor på taket. Bikuporna bidrar till att öka pollineringseffekten och den biologiska mångfalden.

15 15

16 Väla Gård På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. På anrika Väla Gård utanför Helsingborg utvecklas Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och har länge planerat att skapa kontor på fastigheten. Väla Gård är ursprungligen en kulturmärkt och vacker byggnad i gråsten från 1800-talet. Tillsammans med de nybyggda kontorsfastigheterna håller området nu på att förvandlas till Helsingborgs grönaste kontorsmiljö. Stenladan blir en kreativ arbetsplats och showroom och renoveras varsamt för att bibehålla gårdskaraktären med bjälkar i taket som är öppet upp i nock. Väla Gård är ett så kallat noll- eller plusenergihus. Det innebär att byggnaden på årsbasis producerar minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel. Det som skiljer Väla Gård från andra projekt är framför allt processen hur byggnaden kom till. Först beslutade vi att det skulle vara en plusbyggnad, därefter valde vi arkitektur baserat på detta. Investeringskostnaden blir något högre, cirka 10 procent mer. Men detta kommer att återbetalas genom mindre driftkostnader, säger Anna Forsberg, Green Business Manager Skanska Projektet på Väla Gård är uppdelat i flera etapper. Den första, på kvadratmeter, stod färdig redan i oktober Skanska har nu samlokaliserat de olika Helsingborgsbaserade enheterna och flyttat in i fastigheten. Miljön har varit viktig i varje beslut från projektering till inflyttning. Fastigheten är byggd utan farliga ämnen och utan deponiavfall från byggproduktionen. Det unika med huset ligger annars i detaljerna. Man har tänkt på allt vid byggandet. Kranarna är snålspolande, parkeringsplatsen är byggd av återvunnet material och man använder energieffektiva LEDlampor nästan överallt. Men det mest anmärkningsvärda är kanske ändå de 450 kvadratmeterna med solceller som täcker tvillingbyggnadernas takhalvor i söderläge. Solcellerna beräknas producera kwh varje år. Det är tillräckligt för att totalt sett göra byggnaden självförsörjande på energi. Faktum är att solcellerna i själva verket producerar mer än vad kontorshuset behöver och har därför en elmätare som, kanske inte i verkligheten men åtminstone i teorin, tickar baklänges. Byggnaden säljer redan tillbaka elektricitet. Solcellerna på taket levererar ett överskott under stora delar av året, särskilt på sommarhalvåret. Detta är en av anledningarna att fastigheten ligger i absolut framkant vad gäller just gröna lösningar. Därtill är själva energiförbrukningen överlag mycket låg. Energieffektiv LED belysning har varit särskilt viktig för att hålla nere förbrukningen av el, berättar Anna Forsberg. För att få huset riktigt energisnålt produceras även egen värme och kyla genom 22 stycken borrhål som finns på tomten. Dessutom finns ett system där allting som kräver energi är närvarostyrt, som anpassas efter hur många personer som befinner sig i ett rum. Värme, kyla, ventilation och belysning allting styrs av ett styrsystem som använder KNX, en ISO-standard för fastighetsautomation. För att systemet ska veta hur många människor som befinner sig i ett rum och vilka inställningar som behövs, har 294 mätpunkter installerats runt om i huset som mäter koldioxid, ljus och temperatur. Som ett kvitto på att satsningen ligger i framkant miljöcertifierades fastigheten enligt det världsomspännande LEED med den högsta nivån Platina. Väla Gård mottog priset som Bästa Gröna Byggnad år Projektet står sig även väl i internationell konkurrens och har uppmärksammats som Europas grönaste byggnad inom LEED och ligger på en delad tredje plats i världen. Förutom att lägre driftkostnader innebär en bra affär för Skanska, har det nybyggda kontoret också möjliggjort för Skanska att utforma byggnaden mer ändamålsenligt. Och genom att samla Skanskas lokalkontor halveras de totala kontorskostnaderna. De anställda på Väla gård står också som vinnare. De upplever redan en bättre arbetsmiljö som en direkt följd av ett bättre inomhusklimat vilket inneburit en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att stress samt risken för depression minskar i denna typ av kontorsmiljöer. 16

17 Väla Gård, Helsingborg 17

18 18 Väla Gård, Helsingborg.

19 19

20 20 Skanska Safety Week är världens största arbetsmiljösatsning organiserat av ett företag.

21 Säkerhet Säkerhet är allt. Ett byggföretag som tar säkerhet på största allvar betyder så mycket mer än att man effektivt minimerar olyckor det innebär att det finns rätt värderingar, har god planering, att det finns kompetent utbildad personal, att man har bra kommunikation på arbetsplatsen och tar hand om varandra. Det blir dessutom lättare att rekrytera och behålla rätt medarbetare då de tycker att det är kul att komma till arbetsplatsen. Per Åkerman, arbetsmiljödirektör Skanska En säker arbetsmiljö för alla som arbetar för Skanska är en av bolagets högst prioriterade frågor, vilket avspeglas i bolagets värderingar som rör arbetsmiljö att bry sig om sina medarbetare, höja kompetensen och att skapa en kultur av lärande och ständig förbättring. Dessa värderingar utgör grunden för Skanskas strategi för att uppnå en säker arbetsmiljö och förbättrade resultat. Det slutliga målet är att uppnå noll dödsolyckor och noll arbetsrelaterade olyckor med frånvaro (LTAR, Lost Time Accident Ratio). För 2015 är delmålet för koncernen som helhet att nå noll dödsolyckor och en frånvarofrekvens på grund av arbetsrelaterade olyckor med högst en olycka med frånvaro per en miljon arbetade timmar. Under 2013 minskade Skanskakoncernens LTAR från 2,9 till 2,7. En marginell förbättring men likafullt en fortsättning på den långsiktiga trenden under de sju senaste åren, med en minskning om 55 procent sedan Även om arbetet med förbättringar av arbetsmiljön går framåt är Skanska inte nöjda med resultatet och det krävs ytterligare insatser. Men Skanskas engagemang för säkerhet sträcker sig även bortom företagets medarbetare och underleverantörer. Under våren 2013 lanserades Säkra Snickaren, som avser hjälpa Sveriges hemmafixare till säkra renoveringar. Säkra Snickaren Enligt en Sifo-undersökning från Skanska visar det sig att hela 40 procent har skadat sig vid renoveringar. Närmare sju av tio, 68 procent, uppger också att de har misslyckats med hemmafixet. För att vägleda landets hemmafixare till säkra renoveringar lanserade Skanska profilen Säkra Snickaren. Detta är en serie video-tutorials där Skanskas huvudskyddsombud, Rikard Andersson, visar hur man arbetar säkert under olika renoveringsmoment. Bland annat går han igenom vad man ska tänka på när man arbetar på höga höjder och hur man hanterar elverktyg säkert. Rikard har arbetat över 40 år i byggbranschen. Han har länge reagerat på att säkerhet sällan diskuteras i exempelvis inredningsprogram på TV och vill nu belysa vikten av att tänka på säkerheten när man renoverar i hemmet. Många olyckor skulle kunna undvikas om fler hade koll på de användbara knep som jag lär ut i de olika filmerna. På Skanskas byggarbetsplatser brukar vi säga att man ska jobba säkert eller inte jobba alls. Det vill vi att alla hemmafixare ska lägga på minnet när de får renoveringsfeeling i sommar, säger Rikard Andersson, skyddsombud Skanska. Säkra Snickaren är en del av Skanskas globala satsning Safety Week. Under en vecka varje år är fler än en kvarts miljon människor i 18 länder involverade i aktiviteter om hur säkerheten på arbetsplatsen kan förbättras. Skanska Safety Week är världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. Skanska har stor erfarenhet av säkerhetsarbete på byggarbetsplatser världen över. Med Säkra Snickaren delar vi med oss av denna kunskap genom att applicera vårt säkerhetstänk i samband med hemmafix, säger Per Åkerman. 21

22 22 Rikard Andersson, Säkra Snickaren.

23 23

24 Skanska Sverige AB Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering Sociala krav på rätt sätt så blir satsningen en lönsam investering Foto: Alexander von Sydow Rätt krav i upphandling för ett bättre samhälle Sverige står inför en rad utmaningar. Fler människor måste in

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Sociala krav i upphandling. Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig

ÖrebroBostäder AB. Sociala krav i upphandling. Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig ÖrebroBostäder AB Sociala krav i upphandling Anneli Sundqvist Upphandlingsansvarig ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - Ca 400 anställda - Ca 23 000 lägenheter - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Är skyddsombudet lönsamt?

Är skyddsombudet lönsamt? Är skyddsombudet lönsamt? 1. Lönsamt för vem? 2. Hur är skyddsombudet lönsamt? Sten Gellerstedt, LO 28 april 2009 1 Är skyddsombudet lönsamt? Samhällets kostnad för arbetsrelaterad sjukfrånvaro 47 95 miljarder

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer