Grönt Byggindex Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Publik information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information"

Transkript

1 Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety

2 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag, vilka respondenternas planer och prognoser för framtiden är.

3 Fakta om undersökningen Historisk data, ögonblicksbild aktörer samt intervjuer med expertis Skrivbordsundersökning november-december 2011 bestående av de tre första stegen nedan Byggbranschaktörernas gröna erbjudanden på webben Certifieringsinstitutens statisktik över grönt byggande Djupintervjuer med experter Kvantitativa webbintervjuer Kvantitativa webbintervjuer Urval: Fältperiod: Svarsfrekvens: Övrigt: Skanskas existerande kunder inom områdena lokaler och bostäder. Register över potentiella kunder inom samma verksamhetsområden köptes in från PAR. Det gick att svara på frågorna i webbenkäten under perioden 7 16 december Målsättningen var minst 300 svar. Under perioden genomfördes totalt 419 webbintervjuer, varav 80 med Skanskaanställda. I den här rapporten redovisas resultaten för 339 respondenter (dvs. exklusive Skanska-anställda). Respondenterna besvarade webbenkätens frågor utan att känna till vem frågeställaren var.

4 Skrivbordsundersökning experter Grönt byggande - en stor och växande trend. Största trenden: fokus på energieffektiviseringen. Beställare/fastighetsägare generellt initiativtagare (dock växelverkan med kommuner etc.) Miljöcertifieringar av stor betydelse då de skapar mätbarhet. SGBC hjälper till att öka förståelsen för de internationella systemen. Flera byggaktörer dock ännu bara i startgroparna och intar en avvaktande ställning till dess att Sverigeanpassningen av systemen är färdiga. Green Wash inte ett uttalat problem för branschen. Kommersiella fastigheter längst fram (t.ex. kontor) p.g.a. av kommersiell tyngd. Svårare för den enskilde privatpersonen att ställa samma miljökrav. Grönt byggande enklare att genomföra/administrera/ha kompetens om, för större byggaktörer. Storstadsregionerna och södra Sverige ligger i framkant. Framtidens utmaningar: ekonomiska motiveringen, det globala miljöhotet, effektiva politiska styrmedel, ombyggnationerna av gamla fastigheter samt flexibla och kundvänliga lösningar.

5 Certifieringsinstitutens statistik Green Building Miljöbyggnad LEED BREEAM Svanen Passivhus Certifieringar Totalt ca 200 certifierade byggnader Totalt ca 20 certifierade byggnader Totalt ca 10 certifierade byggnader Totalt 2 certifierade byggnader Totalt 3 flerfamiljshus och drygt 220 småhus Totalt ca 3000 bostäder (lägenheter, radhus etc.) På gång att certifieras Ca 20 fastigheter väntar på att certifieras Ca 240 fastigheter väntar på att certifieras Ca 30 fastigheter väntar på att certifieras Ca 30 fastigheter väntar på att certifieras Inga uppgifter Ökar explosionsartat men inga exakta uppgifter Byggaktörer Vasakronan: 13 Skanska: 9 NCC: 4 PEAB: 2 Wihlborgs: 2 Jernhusen: 2 JM: 1 Diligentia: 1 NCC: 2 Skanska: 1 Jernhusen: 1 Vasakronan: 1 Diligentia : 1 Skanska: 5 Vasakronan: 1 Inga av de aktuella byggaktörerna Skanska: 2 flerfamiljhus och ca 220 småhus Veidekke: 1 flerfamiljshus Skanska: ca 700 PEAB: ca 80 NCC: ca 240 Spridning Dominerande är kommersiella fastigheter i Stockholm, Skåne och Göteborg Dominerande är kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen Dominerande är kommersiella fastigheter i Stockholm, Skåne och Göteborg Dominerande är kommersiella fastigheter i Västsverige Småhusen ligger uteslutande i Skåne och flerfamiljshusen i Mellansverige (bostäder) Dominerande är bostäder i Västsverige, Stockholmsregionen och Småland

6 Bas: Total (339) Kundundersökning (Hus) Kund hos Skanska Kund 60% Icke-kund 40% Offentlig/Privat verksamhet Offentlig 35% Privat 66% Verksamhetsområde Lokaler/"Kommersiellt" 80% Boende 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 Respondentprofil Befattning Bas: Total (339) VD 37% Fastighetsansvarig/-chef 13% Ekonomichef 2% Kontorsansvarig/-chef 1% Controller 1% Administrationsansvarig/-chef Inköpschef Lokalansvarig Annan 1% 1% 1% 43% Bland annat: - affärschef - distriktschef - divisionschef - fastighetsutvecklare - förvaltningschef - marknadschef - ägare - styrelseordförande - teknisk chef 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Respondentprofil Antal anställda, arbetsplats Bas: Total (339) Antal anställda % % % % 501 eller fler 19% Var finns din arbetsplats? Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 53% Större stad ( inv) 22% Medelstor stad ( inv) 14% Mindre ort (< än inv) 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Definition & Ambition

10 Ungefär hur stor andel av det som ni planerar att bygga på kort sikt/lång sikt skulle du klassificera som grönt byggande? Bas: Planerar byggande ( ) 100% Kort sikt (170) Lång sikt (183) 80% 60% 40% 20% 0% 5% 2% 8% 7% 4% 7% 5% 4% 19% 11% 8% 5% 7% 8% 17 % anger att allt de ska bygga på lång sikt ska klassificeras som grönt byggande. 43 % anger att det man planerar att bygga på lång sikt, ska till 80% eller mer, vara grönt. 13% 13% 9% 6% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60% 70 % 80 % 90 % 100 % Inget Vet ej/ ingen åsikt 10% 17% 4% 1% 10% 16%

11 Anser du att det skett någon förändring i ert företags synsätt vad gäller grönt byggande det senaste året? Flervalsfråga Bas: Total (339) Ja, vi har fattat flera strategiska beslut kring "grönt byggande" 24% Ja, vi har inlett projekt med "grönt byggande" 23% Ja, vi har ändra styrdokument, policies, visioner, värdegrund etc. 20% Ja, vi har satt upp konkreta mål vad gäller "grönt byggande" 18% Ja, annat 4% Nej, det tycker jag inte 32% Vet ej/ingen åsikt 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 I vilken utsträckning instämmer eller instämmer du inte i följande påståenden? Bas: Total (339) M Vårt företag följer rådande lagar och normer (BBR) 3% 74% 4,6 Vårt företags krav på "grönt byggande" kommer att öka väsentligt inom de närmaste tio åren 7% 60% 4,0 "Grönt byggande" är mycket intressant för vårt företag 10% 59% 3,9 Vårt företag vill göra mer och ställer högre krav än rådande lagar och normer när det gäller "grönt byggande" 10% 55% 3,9 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1+2 (1=Mycket låg utsträckning) 4+5 (5=Mycket hög usträckning)

13 I vilken utsträckning är ert företag intresserade eller ointresserad av? Bas: Total (339) M byggnader som energimässigt är mer än 50 % bättre än normalt 4% 68% 4,2 byggnader som har en garanterad energiprestanda 5% 59% 4,0 0-energibyggnader 19% 40% 3,4 byggnader som producerar egen energi 20% 40% 3,4 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1+2 (1=Mycket låg utsträckning) 4+5 (5=Mycket hög usträckning)

14 Respondenterna om miljöcertifieringar

15 Kännedom Drygt hälften kan inte nämna någon miljöcertifiering (spontant). Mest kända certifieringar vid hjälpt erinran är: Passivhus (64%) och Svanen (58%). 43% känner till EU GreenBuilding. 44% av de som planerar att bygga skulle idag välja Miljöbyggnad som alternativ. 34% skulle välja EU GreenBuilding och 32% Passivhus. Bristande behov, bristande kunskap samt oro för kostnader är främsta orsakerna till att vissa företag inte är intresserade av miljöcertifiering.

16 Vad anser du kännetecknar en miljöcertifierad byggnad? Spontan/Unaided TOTAL Bas: 339 Låg energiförbrukning/energisnålt/energieffektivt 35 % Miljövänligt/miljöanpassat material 12 % Verifierad miljöstatus/uppfyller certifieringskriterierna 10 % Miljöansvar/miljövänligt/låg miljöbelastning 10 % Helhetstänkande/miljöhänsyn genom hela processen 10 % Hållbart byggande/kvalitet 6 % Effektiv resursanvändning 6 % Låg CO2 Emission/minskade utsläpp av skadliga växthusgaser 4 % Framtidsplanering/över tiden hållbart för miljö 4 % Låga driftskostnader 4 % Materialoptimering 4 % Förnyelsebara/återvinningsbara energikällor 3 % Minska användningen/avveckling av kemiska preparat/miljöfarliga ämnen 3 % Bra inomhusmiljö 3 % Byggt med miljöklassat/miljömärkt material 3 % Mätbar/beräknad energiförbrukning 3 % Dokumentation/kontroll/garanti 3 % Boendemiljö 3 %

17 Respondenterna om vad man lägger i begreppet grönt byggande samt vad man anser vara viktigast.

18 Vad anser du är kännetecknande för grönt byggande? (Spontant/Unaided) TOTAL Bas: 339 Låg energiförbrukning/energisnålt 41 % Miljövänligt 22 % Miljövänligt/miljöanpassat material 21 % Helhetstänkande/miljöhänsyn genom hela processen 18 % Framtidsplanering/över tiden hållbart för miljön 12 % Effektiv resursanvändning 9 % Förnyelsebart/återvinningsbart material 7 % Materialoptimering 6 % Hållbart byggande/kvalitet 6 % Miljöcertifiering 6 % Ekologiskt 6 % Boendemiljö 4 % Etiskt riktigt/visar samhällsansvar 4 % LCC-beräkningar 4 %

19 Vilka frågor tror ni är viktigast för er om 5 år när det gäller grönt byggande? Spontan TOTAL Bas: 339 Energifrågorna 44 % Miljöfrågorna 9 % Materialval 7 % Effektiv resursanvändning 6 % Kostnadsfokus/kostnadsutveckling 6 % Utsläppsfrågor 4 % Långtidsplanering 4 % Återvinning 4 % Marknadsanpassning 4 % Hållbarhet/kvalitet 4 % Driftskostnader 4 % Resultatfokusering/nå uppställda mål 4 % Dokumentation/kontroll 4 % Mätbar/beräknad resursanvändning 4 %

20 Hur väl tycker du att följande attribut stämmer med din uppfattning om vad som är grönt byggande? Bas: Lokaler (271) M "Grönt byggande" är bra för vårt företags image 2% 78% 4,3 "Grönt byggande" ger högre mervärde på fastigheten 4% 75% 4,1 "Grönt byggande" är en naturlig del av vårt miljöarbete 4% 74% 4,2 "Grönt byggande" ger lägre driftskostnader 6% 71% 4,1 Ger vårt företag en hälsosam arbetsmiljö vilket bidrar till högre produktivitet, förbättrad hälsa och trivsel hos de anställda 7% 61% 3,9 Det är viktigt för vårt företag att det finns grönska på arbetsplatsen internt och externt (växter och träd) 8% 61% 3,8 "Grönt byggande" ger vårt företag friskare medarbetare 14% 44% 3,5 "Grönt byggande" gör det lättare för vårt företag att rekrytera personal 20% 36% 3,3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1+2 (1=Instämmer inte alls) 4+5 (5=Instämmer helt)

21 Skulle ert företag kunna tänka er att betala en högre hyra för kontorslokaler med lägre miljöbelastning? Bas: Lokaler (271) 32% 30% Ja, 1-5 % högre hyra Ja, 6-10 % högre hyra Ja, mer än 10 % högre hyra Nej Ingen åsikt 10% 25% 2%

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013

TMF Miljonprogrammet. - Förutsättningar och möjligheter. 9. Appendix. Patric Lindqvist Joel Jönsson Thomas Ekvall. Prognoscentret 2013 9. Appendix TMF Miljonprogrammet - Förutsättningar och möjligheter Innehåll: 1. Metod 2. Sammanfattning 3. Status och beräknat behov 4. Behov av renoveringar 5. Planerade renoveringar 6. Kostnader 7. Energibesparande

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer