DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.."

Transkript

1 S TIDSKRIFT FOR.. DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.. UT.GI.VEN AV F-RED.RIK.A-BREMER-F:O-RBUNDET-. :- REDAKTUR: MARGARETA VO-N KONOW Farbundets allmänna verksarnhet. - Sjuksköterskeb yraerna, Utbildhirrigsanstalterna. Kretsarna. Ekonamiska tablaer samt revisionsberättelser. MAJ l935

2 Stockholms stads 'skolor för - yrkesundervisning Skolorna för 'och industri. Intagning av elever till nedan. angivna skolor och kurser äger rum i den ordning, som för varje skolt6 närmare meddelas:, Verkstadsskolor (Dagskolor med grundläggande utbildning' för nybörjare) : Yrken... ~urslän~d 1 Kurser börja / Yrken I Kurslängd Möbelsnic$are....../ z Sr Inredningssnickare 2,, 'r6 aug. Vagnmakare I juli I... z,, Skomakare 2-4 ar 16 aug. Bokbindare... z ar 16 9, Charkuteristqr 2 16,s Skräddare 4 16,, Tapetserare 2 jan.... z Körsnärer,...!. 4 I mafs Päissömmerskor maj Klaiinin ssöberskor r ~attmoc8ster... a ar I I t I Mekaniker Bilmekaniker Smeder Bleck- och platslagare.. Kopparslagare... Instrumentmakare... Urmakare Elektriker '>Y Murare Malare... Kurser börja - För inträde vid verkstadsskola fordras att hava genomgatt minst: 7 klasser i folkskolan eller att äga motsvarande kunskaper. Till följande skolor fordras darjämte: lclanningssömmerskor och.hattmodister, fyllda minst 15 ar samt bilmekaniker, att före kursens slut hava fyllt r8 ar (bl; a. för erhmande av körkort). Ansökningstiden till.kurser, som börja i augusti ut& den z J juni och till kurser som börja p3 andra tider, 14 dagar före kursernas böijan. Endast i!5tockholm mantaleskrivna sökande 'mottagas. Blanketter för ansökning f5 avhämtas a exp., Högbergsgatan 71. Larlingsskolor,(Aftonskolor för yrkesanställda l&-lingar) : Larlingsskolor finnas för mekaniker, elektriker, möbelsnickare och murare. Dessa skolor, som börja omkring r sept, Pro a-ariga och piga 3 kvallar i veck.an under 39 veckor om året. För inträde till lärlingsskola fordras fullgjord fortsättningsskoiplikt eller eljest att ha fyllt' minst 15 4r. Ansökan om inträde bör vara inkommen senast iden 15 aug. Blanketter för ansökning f3 avhämtas a exp.., Högbergsgatan 71. Kurser för aldlre För personer, som fyllt minst 18 Sr och som 2ga &on yrkeskunnighet, finnas aftonkurser i praktiska eller teoretiska ämnen. Sadana kurser'piigii I eller 2 kvallar i veckan, I eller 2 terminer och börja för flera yrken siväl höst- som vbterminen. De yrken, för vilka siidana kurser finnas, äro: mekaniker, bilmekaniker, smeder, bleck- och platslagare, kopparslagare, rörläggare, ' instrumentmakare, guldsmeder, elektriier (starkström och svagström), möbelsnickare, tapetserare, malare samt skräddare. För närmare besked om de olika kursernas innehall och begynnelsedatum m. m. hinvisas till en särsltild broschyr, som fk avhämtas 3 ap., Högbergsgatan 71. Anmalan om inträde bör göras minst 15 dagar före respektive,kursers början. För nigra yrken finnas fortsättningskurser, avsedda för d& som gebomgatt nigon av ovan nämnda skolor eller kurser, eller äga motsvarande kunskaper. Följande ;rken' hava sadana kurser: mekaniker, bilmekaniker, bleck: och piåtslagare, röriqggare, elektriker (starkström och svagström), möbelsnickare, tapetserare, malare, charkuterister, klänningssönimerskor och hattmodister. Beträffande anmälan om inträde m. m. Se ovan under rubriken Kurser för äldre. Närmare upplysningar erhallas a lärlings- och yrkesskolstyrelsens ap., Högbergsgatan 71, kl.,9-4 (lörd. samt dag före helgdag kl. 9-2). Tel i Yrkes~koledirektören.

3 ARGANG XXII MAJ Fredrika-Bremet=Förbundet berättelse det -50:e året av dess verksamhet. för år 1934, F ÖRBUNDETS MEDLEMSANTAL utgjorde vid 1934 års slut Av dessa vor0 360 ständiga och årligt betalande medlemmar. Antalet kretsar var vid 1934 års slut 35.. Förbundets angelägenheter ha stått under ledning av dels förbundsstyrelsen, dels specialstyrelser och kommittéer, varjämte byrån liksom förut utgjort det för förbundets mångsidiga verksamhet nödvänsliga arbetscentrum. - Stp~else: Hedersledamot: Fröken G. Adelborg.... Ordinarie ledamöter. För tiden 1/1-5/4 : fru L. Dyrssen, rektor Maria Aspman, fröknar E. Fröberg, I. von Plomgren, advokat Mathilda Stael von H.olstein, frk.. A. Thorstenson, fru G. Törnell, dr Karolina Widerström, alla i Stockholm, fruar A. Björk, Gävle, F. Björkman, Norrkö-. ping, A. Gierow, Hälsingborg, frk. Th. Kullgren, Göteborg, fruar E. Quensel, Malmö, S. Rodenstam, Hudiksvall, G. Rodhe, Visby, dr Hanna Rydh, Östersund, frk. I. Öquist, Umeå. För tiden 5/4-31/12 : de föregående utom fru Björk,'i vars ställe inträtt fru M. Lundgren, Varberg. Suppleanter : För tiden 1/1-5/4 : rektor Anna Sörensen, fru M. Strand-. berg, frk. K. Fjetterström, fru K. Fjällbäek-~olk~ren, advokat Ruth Stjernstedt, dr ~Gulli Pauli, fru E. Odhner, alla i Stockholm, fruar A. Levisson, Göteborg, M. Lundgren, Varber,g, dr Rut Grubb, Växjö, frk. M. Grönvall, örebro, fruar E. Lovén, Karlstad, E. af,geijerstam, Karlskrona, T. Petrén, Lund,. frk. G. Langenheim, Marieskad, fru E. Tiselius, Lin- köping. För tiden 5/ : de föregående utom fruar Strandberg, af Geijerstam, frk. Grönvall och fru Lundgren, i vilkas ställe inträtt fru H. Dernby, Stockholm, grevinnan C. Wachtmeister, Karlskrona, fruar K. Bendz, Jönköping, och.i. Rosenquist, S trangnas. - t ev is or er ha varit: frk. H. Carleson, fru D. Htibner och aukt. revisor S. Nissvandt samt revisorsuppleanter: direktör M. Carlsson, frk. L. Palander och fru' E. Théel. FörvaltningsutsJcottet, ' utsett av förbundsstyrelsen, har utgjorts av styrelsens i.stockholm med omnejd bosatta ordinarie medlemmar och suppleanter. Som förbundets ordförande har fungerat fru L. Dyrssen, som v. ordf. frk. Th. ; Kullgren och dr Karolina Widerström, som kassaförvaltare advokat Mathilda Stael von Holstein och som sekreterare frk. I. von Plomgren. Styrelsen har under året samman-

4 l 06 trätt 2 gånger och förvaltningsutskottet 13 gånger. 'Medlemmar av kommittén för anordnande av f öredragsturnéer och liknande uppgifter, utsedd av f örvaltniqgsutskottet, ha varit dr Gulli Pau- Ii, fröknar I. von Plomgren och A. Thorstenson samt fru G. Törnell. Medlemmar i kommittén för lagfrågor ha varit dr Alexandra Skoglund, advokat Mathilda Stael von Holstein, advokat Ruth Stjernstedt, frk. A. Thorstenson, fru G. Törnell och advokat Marta Wikström. Förbundets årsmöte ägde rum den 4-5 april i Stockholm, varvid förekom sedvanliga redogörelser för kretsarnas verksamhet samt förrättande av i stadgarna föreskrivna val. Arsmötesprogrammet upptog tre diskussioner, nämligen om Atgader mot ungdomsarbetslös~eten, inledare un.dervisningsrådet.a. Thomson, om Kviknors representation i kommunala styrelser och nämnder, inledare frk. S. Wennberg, och om Gift kvinnas f örvtirvsarbete, inledare aktuarien Hedvig Dernby. I anslutning till sistnämnda diskussion antog Arsmötet en resolution, vari f örbundet kraftigt hävdade, att den gifta kvinnan i statstjänst obetiqgat bör bibehiillas vid de rättigheter, behörighetslagen givit henne. (För resolutionens ordagranna lydelse se Herthas majhäfte 1934.) I samband med Arsmötet högtidlighölls förbundets femtioåriga tillvaro. Jubileumsfesten a.gde rum andra årsmötesdagens afton, d. 5 april kl. 8 e. m. och avhölls i Blå hallen i Stockholms Stadshus, vars festlokder kost- HERTHA - P. Sven Lidman, Lewi Pethrus och f. kyhyrkoherden G. E. Söderlmolm bl. a. skriva i 8-1 nadsfritt ställts till förbundets förfogande. Kronprinsessan och hertigparet av Västergötland hedrade festen med sin närvaro. Dessutom hade inbjudan a.ntagits av utrikes- och socialministern, stadsfullmäktiges ordförande, representanter för en del ämbetsverk samt för svenska och utländska kvinnoföreningar. Kvinnlig ungdom vid ett flertal utbildningsanstalter hade ävenledes hörsammat inb judan. Programmet, som till största delen radierades, upptog en kantat mead text av Anita Nathorst och musik av Oskar Lindberg, sång av fru Julia Claussen och av damkören "Siingen" under ledning av frk. Lilly Lindell, vidare höllos anföranden av F.-B.-F:s ordf örande, fru Lizinka Dyrssen, dess ena vice ordförande, frk. Thyra Kullgren och 1andshöv.ding Allan Rodhe, varj ämte hälsningar framfördes av representanter för internationella och nordiska kvinnoföreningar. Förbundet, som sedan en tid tillbaka intresserat sig för och på olika sätt sökt skaffa sig ökad kännedom om fangvårdsarbetet bland kvihnor, har i en skrivelse till Kungl. Maj :t, ingiven d. 17 maj 1934, framlagt en del önskemål och reformkrav betraf - f ande Väx jöf ängelset, Sveriges enda kvinnofangelse. I skrivelsen hemställes bl. a. om rymligare lokaler för sinnes~ j ukavdelningen, större omväxling i f aqgarnas praktiska arbete, bättre utbildning för extra och ordinarie vaktfruar samt högre löner för såväl dessa som assistenter. Vidare hemställdes, att kompetenta kvinnor - Illustrerad andlig läsning. Intressanta o* givande bidrag av 17 författare. Kar. ï : 25. Förlaget Filadelfia, Box 6012, Stockholm B.

5 for.att kunna meritera sig för fangel.wdirmörsbefattning - måtte bered.a's tillfälle att på förordnande sköta sådan befattning._. : I. remissvar till Kungl. Maj ;t, inlämnat d. 15 maj 1934, har förbundet avgivit yttrande över Socialstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj :t med utredning och förslag rörande avgiftskravande arbetsförmedling i vad ifrågavarande ärende berör forbundets verksamhet med platsanskaffning At sjuksköterskor. Socialstyrelsen hade på.uppdrag, utarbetat ett förslag till lag angående arbetsförmedling, som bedrives - av annan an den offentliga arbetsförmedlingen. Lagförslaget f öranleddes av ett i Geneve i juni 1933 antaget förslag till internationell konvention.beträffande avveckling av.avgif tskravande arbetsförmedlingsbyråer..denna konsention inbegriper aven arbetsfarmedling inom s jukvarden, och socialstyrelsen föreslår, att de statligt god: kända' sjuksköterskebyråerna;:.:: som nu stå. under. m'edicinalstyfeliens överinseende, framdeles skola.anmalas till och ledas :av.socialstyrelsen. Det begärda. remissvaret..hade p& uppdragav föyaltningsutskottet upn- satts. av'.förbundets.s j~kvår~dskommitt6 i Stockholm och %dan underställts styrelserna. för 'förbund.ets samtjiga sjuksköterskebyråer i landet. 1 skrivelsen. avstyrkes socialstyrelsens f örslag med den motiveringen, att arbetsförme-dlingen ' inom.sjuk-, varden på. grund av. sin upp,gif t och sp.eciel1.a karaktär bast ledes 'av en s jukvårdsmyndighet och därför. fortfaranlde bör vara. underordnad medicinalstyrelsen... Vidare.. har f örbundet jämte ett flertal föreningar d. 15 maj 1934 ingått med skrivelse' till Första kamma-. HERTHA rens..första 'till falliga utskott, som sk.ulle behandla m$ioner rörande bl. a. &garder för begränsning av det: s.. k. dubbeltjiinstsystemet. ' I' skriv.elsen hemställdes att utskottet vid avgivande av utlatande över de 'ifrågavarande motionerna ville avstyrka. i desamma f öreslagna utredningen i.vad.den aysåg åtgarder for begrans-ning av, gifta kvinnors anstallning i. statlig eller. statsunderstödd kommunal t j änst. Sedermera. -. med anledning av riksda,gens beslut att i skrivelse till. Kungl. Maj :t anhålla om utredning, angående bia-rid annat omfattningen av gift,kvinnas anställning i ' statlig och statsunderstödd kommunal tjänst - ingick f örbundet till 'Kungl. Ma j :t med hemställan, att ett 'flertal k4vinnor måtte.utses att.deltaga i denna utredning, varjämte lämnades fö'rslag p% personer, lämpliga för nämnda uppdrag. Med! anledning av ars pen- sionsförsakringskommitt6s förslag rörande revision av den allmänna. pensionsf örsaliringen avlat 'f örbundet och en del.andra föreningar. gemensam skriyelse till, Kungl; Maj :t,: be? rörande allenast kvinnornas. st-ällning i,förslaget. 1. skrivelsen, som inläm: nades d..3 okt. 1934, gav föreningarna uttryck-åt sin tillfredsställelse, att ref ovkraven: betraf fande kvinnans stallning inom pensionsf örsakringen vunnit fullt beaktande i kommittéf örslaget samt uttalade förhoppningen; att.likstalldheten mellan man och kvinna inom pensionsf örsakringen matte :komma att tillgodoses även i den blivande propositionen. - Förbundet, som 1,änge arbetat för den. -kvinnliga ungdomens yrkesutbildning, har i anledning av den sedan nagra-.år fortgaende sänkningen I...i... Sveriges förnamst+.:.. naturligt alkaliska vatten Akta enda~t. med: iidstlcnde &umärke DB etiketten., I.

6 ' av statsunderstödet till enskilda anstalter för yrkesundervisning ingått med skrivelse till chefen för. K. Ecklesiastikdepartementet. Skrivelsen, som avlats d. 29 okt. 1934, utmynnar i hemställan att vid 1935 Ars riksdag - ökat statsunderstöd mtitte begäras till enskilda anstalter för yrkesundervisning samt att därvid statsbidraget till undervisningsmateriel måtte föreslas att utgab med hälften av kostnaden. Dessutom har förbundet, som i maj 1933 ingav en skrivelse till Kungl. Maj :t rörande friinskild hustrus pensionsrätt, gjort nytt uttalande i fragan. I förstnämnda skrivelse hemstallde förbundet, att &t 1930 Ars pensionssakkunniga måtte i samband med utredningen anghende familjepensioneringen f ör t jansteman inom civilförvaltningen j ämväl uppdragas att utreda frilgan om franskild hustrus pensionsrätt och inkomma med förslag i detta ämne. Av pensionssakkunnigas förra sommaren utkomna betänkande f ramgick emellertid, att sakkunniga ställt sig avvisande till tanken att lösa frabgan om hustrus pensionsrätt i samband med ordnan-. det av den statliga farniljepensioneringen, motiverat bl. a. därav att sakkunnigas f örslag att i f ami1 j epensionshanseende helt likställa man och kvinnor, varigenom friigan ang%ende pensionsrätt f ör f r%nskild icke lang-. re borde avse allenast hustrun utan galla såväl man som hustru. I skrivelsen av d. å. hemställde förbundet, att Kungl. Maj':t ville utan uppskov föranstalta om utredning av frågan om frånskild makes pensionsrätt. P% uppmaning från socialstyrelsens statistiska byrti tillstyrkte förvaltningsutskottet, att socialstyrelsen vande sig till ett antal F.-B.-F :s kretsar med anmodan, att dessa ville lämna sitt bistånd till pagående första officiella undersökning angtiende hembiträdenas utbildnings-, löne- och arbetsförhållanden. Kretsarnas medverkan bestod däri,. att de lämnade adresser på olika kategorier av husmödrar, som socialstyrelsen sedermera tillsände frågef ormular för ifyllande. P% förslag av Herthas redaktör, fru Margareta von Konow, har förvaltningsutskottet genom A.-B. Allfilm Mit utarbeta en film, avsedd att propagera för Fredrika-Bremer-Förbundet och samtidigt framställa kvinnligt yrkesarbete. Det anstigs att jubileumstiret vore en synnerligen lämplig tid för framförande av en propagandafilm, som borde bli en god reklam för förbundet. Beträffande F.-B.-F :s egen avdelning i filmen ar det till största delen förbundets praktiska arbete, yrkesupplysningen, stipendie och skolverksamheten m. m., som återges, medan dess ideella arbete beröres i den filmen beledsagande texten, som författats av fru von Konow ooh frk. von Plomgren samt talats in av den sistnamnda. Filmen ger dessutom inblick i några intellektuella och manuella yrkesgrenar, dar kvinnor äro verksamma, och 'avslutas med en del bilder fr%n Arstaföreningens mötes- och vekstaltet im Sommer 1935 (16. Juni-13Juli) einen Lehrgang fu.r schwedisch Deutschlehrer. Untem'cht und sonstige Veranstaltungen siehe Prospekt. Preis (einschl. Lehrg. Mittagessen u. Reise Sassnitz-Miinchen) : 190 :- R. M. (Registennark). Zimmer in gebild. Familien mit Fan-anschl. vermittelt die D. A. Auskunft u. Anmeld. bis 1. Juni bei Frl. Gertrmd Matz,.Vertr. d. Deutsch. Akademie. Adr. Ulvsunda, Faltmarskalksvägen 4. Tel. Ulvsunda 266.

7 klubblokaler samt fr%n dess damhotell. Inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund har f örbundet representerats av fröknar A. Thorstenson och I. von Plomgren med fru S. Henschen och redaktör Margareta von Konow som suppleanter,, i. Centralförbundet för socialt-arbete av fröknar E. Kleman, A. Thorstenson samt fru G. Törnell och i styrelsen för Svenska Sjuksköterskornas Allmänna Pensionsförening av frk. G. Mueller. Tidskriften Hertha har utkommit med 10 häften, redaktör Margareta von Konow. Medlenimar av redaktionskommittén ha förutom redaktören varit fru K. Fjällbäck-Holmgren, fröken I., von Plomgren och fröken A. Thorstenson. Förbundets 50-årsjubi- 1eum.har satt sin prägel på åtskilliga av tidskriftens nummer, förutom det att aprilhäftet utkom i form av ett rikt illustrerat jubileu'msnumrner, avsett #dels att ge en historisk bakgrund av förbundets utveckling och dels manifestera dess rikt skiftande verksamhet. Aktuella lagstiftningsfrilgor av. olika slag ha behandlats som t. ex. den s. k. dubbeltjänstgöringen, barn,avårds- ooh ungdomslagstiftning,. abortlagstiftning, folkpensionering och. famil jepensionering. Dessutom ha. sociala, socialhygieniska och pedagogiska spörsmål ventilerats, och attackerna mot 'kvinnornas rätt till arbete. p% olika samhällsområden utvecklats och bemötts, För övrigt ha skandinaviska.och internationella aktualiteter följts i Herthas spalter samt kulturella och litterära artiklar jämte intervjuer, levnads- och minnesteckningar, skildringar f rån in- hemska och internationella konferenser, bokrecensioner jämte kretsmed: delanden kompletterat det illustrera: de innehtlllet.. Förbundets byrå har under föresthtts av frk. A. Thorstenson, övriga tjanstgörande ha varit fröknar I. von Plomgren och E. Ekström samt såsom extra. tjanstgörande under större delen av året frk. L. von Rosen. ' ByrAns upplysn.ingsavdelning har under Aret varit starkt: anlitad. Upp-- lysningar till ett antal av ha; lämnats angående kvinnliga arbets: områden med dithörande utbildningsmöjligheter och löneförhållanden, an-. gående svensk kvinnas rättsliga ställning och kvinnof öreningars verksamhet, varjämte byrån tillhandahållit uppgifter rörande stipendier, tillgängliga för kvinnor, pensionsföreningar,, bostadshus, vilo- och ålderdomshem m. m: Dessutom har byrån för kretsarnas räkning f ömedlat ett 40-tal föredrag av social och kulturell natur. Summan av från förbundets fonder utelöpande studielån utgjorde vid årets slut kr : - mot kr : - vid förra årets slut. Ett nytt lån å 200 kr. har beviljats. P% grund av de svarigheter, som det ekonomiska tidsläget medfört, har förbundsstyrelsen beslutat att tills vidare. inställa utlåningsrörelsen. Det Whitlockska stipendiet har för 1934 tilldelats frk. Ann-Britt Sjödin för studier vid Uppsala universitet. - Arvedsons, ~~tnn.' Institut Efter av Kungl. Maj :t beviljad förlängning av examensrätten. kom'mer verksamheten vid Doktor J. Arvedsons Gymnastiska Institut att. fortgfr oförändrad Prospekt på begäran genom Doktor J. Arvedson, Odengatan 1, Stockholm. '

8 Från Kvinnliga ~onto*te& se: mesterfond ha utdelats tv% underl stöd -a 1.20 kr; vardera. till tvii konto rister för semestervila O' Fr%n Hilma- och Emelie Zanders pensions f ozd.f ör 1ärarinn.or ha till f. d. lärarinnor i Zanderska helpensionen för flickor under året utdelats.kr. 510 : - i livstidspensioner. '. Från b le-etwoodska fondeqha i!i.- tidspensioner utlämnats.kr : 37. Fr%n Hedda Karlholms fond har utdelats tre rekreationsbidrag å 'T50 kr. tillsammans ,... - Xiigenheten Nannylund, i- -byn Orlinge, Västmanlands län, har enll& testators, frk. Eva Törnebom, be-. stitrnrnelse under Aret liksom. el jest upplåtits till sommarvistelse för en- samstaende bildade kvinnor. -?.'..' ' Förbundets insamlingsfond uppgick vid 1934 års slut till 'kr :'29: Under Aret ha till fonden influtit ett belopp av kr &a- ~ili Anonym donation n:r 4 har skankts ytterligare kr :-. Avkastniqgen av fonden, som-med detta tillskott uppgår till kr : -, skall enligt donators bestämmelser användas till förbundets allmanna verksamhet, i första hand till utökning av pensioner..., Till dispositionsfonden ~'Jwbileumsgåvan" har hittills influtit kr. Från en krets har till förbundet skankts ett belopp av 150 kronor; '. Från 'förbundets dika avdelningar med särskilt tillsatta styrelser följa nedan särskilda; uppgifter. Stockholm i maj 1935., Lixinka D ytss.e%.. ' Ordförande I& :von Plomgren.. Sekreterare Hithörainde.ekonomisk tablii samt revisionsberättelse se sid Stockh~lrn: Den 31 december 1934 voro i byrh inskrivna 900 sjuksköterskor, därav 655 anställda i fasta befattningar. 97 fista platser och 323 vikariat und- året formedlats samt privatvhd i 910 och tillfälliga sjukbesök i 188 fall. - ~ntalet &hetsdagar i privatvård och vikariat har varit och antalet. s j.ukbesök sjuksköterskor ha erhållit stipendier frhn "Dagmar och Axel Bildts donation", och dessutom ha ett flertal fått hjälp dels ur "Syster - Sally. Petersons fond", dels genom "Sjuksköterskornas Understödsfond". Doktor- L. Reuter har godhetsfullt aven -detta år lämnat kostnadsfri läkarvård At byråns sjuksköterskor. Ledamöter i sjukvårdskommittén ha varit: frk. Sally Peterson, hedersledamot; frk. Sigrid Ulrich, hedersordf., fru Ruth Schurer v. Waldheim, ordf., frk. Bertha Wellin, v. ordf., frk. Ida.Blomstedt, kassaförv., frk. Kerstin Fjetterström, sekr., frk. Greta Mueller, byrans förestandarinna, ' O SÖDRA K.F.UX:s INACKORDE- :. RINGSHEM, Follcungagat. 122,. tel Bryggaregatan 7, om Ni behiiver eller miibler, mattor, armatur, VILOHEMMET TALLBACKEN, kmvagnar me m. - Skmpö, Vazholm,. tel.. Skcwpö '11.4. : avketalningsvillkor

9 frk. Bertha Almqvist, frk.. Martha Leijonhufvud, dr R. Nauclér och professor, G. Söderlund. : ' '., Reviso-r ha varit frk.: Elin. -Rheborg och frk. Elin Rappe..... Göteborg. Antalet i- byrhinskrivna sjuksköterskor var den 31 december 609, yarav.23 vunnit. inträde under året..av dessa innehade 412 fasta platser.,.., 54 förmedlingar av fasta platser hava, verkställts under Aret. ' - Sjukbudens antal voro, Vikariaten voro ;: De i kommunalvaiden tjänitg6rande 9 sjuksköterskorna hava gjort sjukbesök. Caritassystrarria hava gjort besök ooh polikliniksköterskorna hava gjort besök. Privatsköterskorna hade saminanlagt arbetsdagar. Ur Dagmar och Axel Bildts donation 'hava 5 sjuksköterskor erhallit stip,endier % 250 kronor vardera. Ur byrans understödsfond hava.4 medlemmar erhållit sjukhjälp och medel till rekreation, nämligen 2 kr. 400: -, 2 kr. 200 :- vardera och 10 medlemmar hava erhållit stipendier. Ledamöter i styrelsen den 31 december : doktorerna Per Arnell, ordf., Erik Belfrage, v. ordf., Gärda af Geijerstam, sekr., och 'Torsten 'Forsblad och fruar Berta Burman-Anderson, skattm., Maja Mannheimer och Elin- Janson, samt f röknar Ellen Dickson och Anna Lönnerblad." Byråns föreståndarinna r sjuksköterskan Gertrud Larsson. Revisorer : fru Agda Norin och frk. Edith Dahl. Jönköping. Vid byrån voro den 31 december 1934 inskrivna 1.27 sjuksköterskor, därav 84 anställda 1 fasta.befattningar. 48 fasta platser -.och ' 134. vikariat ha förmedlats. samt dessutom tjänstgöringar i privatvård. Antal arbetsdagar 1 privatvkd och vi:,. kariat ha varit och antal sjukbesök 558. FrAn.. "Dagmar och Axel Bildts donation" ha två sjuksköter-:.skor erh%llit stipendium å kr. 250 :-. Ledamöter i styrelsen, ha varit :. fru K. Bendz; ordf., byråf öresthda-' rinnan syster Agda Andersson, frk. E.. AFin, - dr L. Bergström, syster.edit Engström, dr A. Eurén, dr A. Schéle; fruar L. Sterner och B. Warberg...' Linköping. Den 31 december 1934 vor0 inskrivna vid byran 206 ' sjuk- sköterskor, av vilka 128 vor0 anställ.: da i fasta.befattningar. Under.året ha 24 fasta platser blivit Jillsatta samt vikariat, varjämte privat- 'vard formedlats i,385 fall och 102 tillfälliga sjukbesök förmedlats. eda möter i 'styrelsen ha varit: dr Thure Theorell, ordf., dr Ludvig Möller, v. ordf., landskamrer Erik Stårck, sekr. och kassaförv., fruar. Ellen Tiselius, Elin Söderqvist, syster Annie Svensson, dr Nils Wranie, byråns f örest. fru Marie-Louise, Lundberg: Umeå. Den 31 dec vor0 vid s jukskoterskebyrån 209 s juksköterskor inskrivna, darav '139 anställda ifasta befattningar. 42 fasta och 81 tillfälliga platser ha förmedlats samt dessutom tjanstgöringar i privatvard. Antal arbetsdagar i privatvhrd och vikariat har varit eda möter i styrelsen ha : varit: dr W. Möller, ordf., fru Elsa Graf- 'ström, sekr., fru Olga Wiklund, kassaförv., fruar Ester Lindgren, Gerda v -. 'DZI& för Vägglöks, Kackerlackor, mal :och dyl. är "VARMESTRALEN". Referenser och 5nt)ig frhn -mhnga belhtna kunder finnes. Avdelningskontor landet runt; önskar. Ni bli fri frh OHYRAN ooh SMITTOBARARNA. Ring d&.upp : VAR~STRALEN. Tel. ll' 64 29, , Mälarhöjden 10.69

10 Hellström, frk. Ingeborg Öquist, dr P. Lundgren, kyrkoherde E. Sil& samt syster Alfhild Markow, byrhf örestandarinna. Vaterh. Den 31 dec (verksamheten tog sin början i april 1934) voro viad byrån 5 sjuksköterskor inskrivna. 29 vikariat ha förmedlats, och antal arbetsdagar i privatvhrd har varit 587. Ledamöter i styrelsen ha varit: landshövding A. Murray, ordf., 1:e provinsialläkare G. Fjellander, sjukvårdare J. O. Wass, syster Fanny Andersson, fru Helga Silverstolpe, Surahammar, och rektor Hj. Bosson, Tärna. Byrans f örest.. instruktionssköterskan Margit Luadblad. Falun. Den 31 december 1934 voro vid byrån 25 sjuksköterskor inskrivna, därav 15 anställda i fasta befattningar. Under Bret ha 3 fasta och 22 tillfälliga platser förmedlats, antal arbetsdagar i privatvard har varit Ledamöter i styrelsen ' ha varit : Överläkaren dr J. Waldenström, ordf., dr E. G. Sjögren, v. ordf., syster Greta Lundström, sekr., fru Marta Nis-. ser, Grycksbo, syster Ossie Granath, Grycksbo, grosshandl. E. Nordkvist, suppl. fru Stina Zethelius, syster Gundla Söderström, kamrer J. H. Backelin, syster Anna Aronson, kassaf örv., samt byråns. f öresthndarinna. Su~vall. Den 31 december 1934 (verksamheten började den 20 sept. 1934) voro vid byrån 6 sjuksköterskor inskrivna, därav 3 j- fasta befattningar. 4 fasta plats,er ha förmedlats, och antal arbetsdagar i privatvhrd har varit 361. Ledamöter i styrelsen ha varit: dr Einar Ljunggren, ordf., fru Inger.. 2 Warn, sekr., syster Margit Lindkvist, kassaförv., dr Gustav Hedberg, fru Mela Strömberg, syster Svea Markow, byraförestandarinna. Karlstad. Byrhn öppnades för allmänheten den P oktober Den 31 december voro vid byrh inskrivna 22.sjuksköterskor, därav II anställda i fasta befattningar. 3 fasta platser och 6 vikariat ha förmedlats och antalet arbetsdagar i privatvard och vikariat har varit 501. Ledamöter i styrelsen ha varit: dr Sven örström, ordf., dr John Svensson, fru Elsa Lovén, sekr., fru Helfrid Severin, skattm., fru Lisa Pettersson och syster Anna Jonsson. Byrans f örestandarinna sjuksköterskan Vivan Westman, revisorer fruar Elisabeth Ahlberg och Gerda Olsson.. I... Ostersund. Byran började sin verksamhet hösten Den 3% dec. var antalet inskrivna sjuksköterskor 9, därav 6 i fasta befattningar. 2 fasta platser och 5 vikariat ha förmedlats, antal arbetsdagar har varit 42. Styrelseledamöter ha varit : fru Stina Söderberg, ordf., syster Greta Lidman, sekr. och kassaförvaltare, fruar Gusti Cederberg och Ebba Johansson, dr Axel Odelberg och fru Reidunn Romanus. ByrhförestAndarinna instruktionssköterskan Greta Westerbergo ' Under 1934 ha sammanlagt 71 stipendier utdelats, varav 29 st. frhn donati.onsfonderna' med kr : -, Sätter Ni varde ps. ve~kligt uickert bröd, bakat av de allra bästa ingredienser, vmkligt gott kaffe, som Ni kan dricka i en verkligt tdvsaim mi1jöp - GB då till Kafferum Klma N:a Kgdbgata 86, Kung8gatan 55. Tel '.I att en,,,,* Kaffebröd, Kakor, Bakalaer, TBr(or och bakverk k dla slag, även MatbMd...Kaffe med dopp 56 öre. - Smör gi s ar. - KAFFERBP ANORDNAS.

11 / HERTHA 113 ' ' 7 st. fria stipendier med kr i -. och 35 länsstipendier med. kr :- I l ert has juninummer för 1934 redogjordes för stipendieutdelningen; varför vi av utrymmesskäl nu ej upp- 'repa,dar, gjorda meddelanden. Betingade livräntor, 'som utgatt fran Ellen Bergmans stipendiefond, Martina Bergman-osterbergs stipendief ond f ör svenska kvinnor, Fröken Ebba von Eckermans fond, Martina, Bergman-österbergs yrkesstipendiefond, V..Rodhes fond, A. Buréns fond. och Fröken Anna Eurenius' fond hava utbetalats med kr : 69. Institutionen har under Aret fatt mottaga föl jande gavor : Förbundets Norrkopingskrets har överlamnat kr.,200:- att tilläggas Östergötlands läns fond, och till ökande av Malmöhus läns fond har fr%n förbundskretsen i -Lund inkommit kr. 34 : 70' och fr%n kretsen.i Svalöf kr. 59 :-. Röda Korsets distriktsstyrelse i Falun har överlamnat en gava % kr. 270 :- att,under året utg% i stipendium till. sö-. kande 'fran Kopparbergs lan. '. Vidare har förbundsstyrelsen till stipendieinstitutionens förvaltning över1 Atit Whitlockska stipendief onden- vilken tidigare stått under för-. b~ndsstyrelsen~ f örvaltning. Fonden uppgick vid mottagandet till kr : 66, och skall avkastningen utgå, i stipendium till varande eller blivande lärarinna. Förvaltningsstyrelsen har haft följande sammansättning: direktör M. Carlson, ordf., fru,ebba von Eckermann, v. ordf., fröken Signe Laurell, sekr. och kassaförv., direktör Cc Juhlin Dannfelt och bankdirektör G. La- gercrantz; suppleanter direktör G. Indebetou och fru Ebba Odhner., Stipendienamndens ledamöter : fru Ebba von Eckermann, ordf., fröknar Axianne Thoratenson, v. ordf., Signe Laurell, sekr., fru Anna.Bergenstråhle, direktör M. Carlson, fru Brita Elmquist,. frk. Sigrid Leijonhufvud, fru Ebba Odhner och frk. Lilly' Ro-.. senberg. Revisorer äro : hovrattsassessor G. R. Broms, hovrättsnotarie Axel Koraen och auktori'serade revisorn direktör Sven Nissvandt med protokollsekreterare G. von Prinzencreutz ooh frk. Inger Sundelius som suppleanter. Hithörande ekonomisk tablå ' och revisionsberättelse se' sid Utbildningsanstalterna. LANTHUSHALLNINGSSEMINA; RIET OCH LANTHUSHALLS-. SKOLAN, RIMFORSA,.. Östergötland. Lanthushållningsseminariet. (Utdrag ur seminariets berättelse.) Sbrelse. Av 1antbruk.sstyrelsen ut-. sedda : landshövding 1K. Tiselius, ordf., och föresthdaren för Hamra lantmannaskola, Gardala,.I Gezelius och vid hans friinfalle, 1:ste jordbrukskonsulent Josef Hagman ;# av Fredrika-Bremer-Förbundet utsedda: fru L. Dyrssen, v. ordf., frk. I. von Plomgren och frk. L. Nathorst-.Böös; enligt reglementet självskriv-. en : f öresthdarinnan f ör seminariet E. Dyrssen, sekr. och kassaförvaltare. Andra årskursens arbetdr började.den 12 sept och avslutades me- Edw. Berggrens. Elevatelier David-Bagares gata tr., Stockholm..Tel.: Privat Teckning. MHlning. Elever mottagas under h el a studieiret.

12 delst; offentlig examen': den- 21 sept Av dess 15.elever anslöto sig 6 till lanthush~llskursen.och 7 till skolkökskursen och 2 till triidgardsoch slöjdkursen. Elevernas undervisningsövningar ha under de bada - åren ' utgjorts av demonstrationer, teoretiska lekti.oner, föredrag och arbetsledning. Elever vid dessa övningar ha varit' lanthus- ~h~llsskolans, förberedande kursens och fortsattningsskolans elever samt f örsta Arskursens, lararinneelver. Första årskursen omfattande 1.7 elever började sitt arbete den 3 okt Lanthu&hdllsskolan - Storgåraen. (Utdrag ur skolans berättelse.). Styrelse: Samtliga medlemmar av ~lan~ushallningssemin.ariet styrelse samt fruar Anna Ekman, Kallia Gezelius och skolans förestandarinna fröken Lisa Risberg. I kurs I, som tog.sin början den 1 nov. 1933, var elevernas antal 22, varav 15 voro helbetalande och 7 frielever. 5 synnerligen obemedlade, 2 obemedlade och 1 mindre bemedlad elev ha tillsammans uppburit understöd av statsmedel med resp. kr. 192 : 50, 110 : - samt 82 : 50 eller sammanlagt kr. I kurs II, som tog sin början den 1 maj, var elevernas antal 14, varav.l0 voro helbetalande och 4 frielever. 4 synnerligen obemedlade och 1 obemedlad elev har uppburit understöd av statsmedel med resp. kr. 192: 50, 137: 50, 110.: - eller sammanlagt kr. 990 : -. Hithörande ekonomiska tablåer ' se sid. Styrelse: av lantbruksstyrelsen utsedda : landshövding A. Mörner, ordf., och agronom G. Eliasson; av Fredrika-Bremer-Förbundet utsedda : fru Lizinka Dyrssen, rektor Maria Aspman och.fröken Damar Bruce ; självskriven ledamot :.förest%ndarinnan Karin Harstedt. Suppleanter : ingenjör L. Nobel och fru R. Nilsson. Vinterhrsen, som började den 1 okt. 1933, har omfattat 24 elever. Av dessa voro 4 halvbetalande och 3 fri- elever. Skatsstipendier utbetalades till fem' elever med sammanlagt 880 kr. Efter kursens slut återgingo 12 elever till arbete i sina hem, och de övriga fortsatte p% olika sätt sin praktiska utbildning. Sommarkursen, som började den 3 april 1934, har omfattat 24 elever. av dessa v.oro 2 halvbetalande ooh- 3 frielever. Stats~tipen~dier utdelades till tre elever med sammanlagt 412 :50 kr. Efter kursens slut Atergingo 12 elever till arbete i sina hem, och de övriga fortsatte p& olika satt sin praktiska utbildning., Genom 'Fredrika-s rem er-~örbundets Stipendieinstitution utdelades från Cecile Gohls stipendiefond 400 kronor. Axel Mörner. Ordförande. Hithörande ekonomisk tablå samt revisionsberättelse se sid rar! -. '.. -'. Vid s'ukdomsfall, resor eller andra tillfällen, dh Ni ej sälva kunna giva barnen den viid Nihska, kunni ki ej ordna för dem ph bättre sätt, än sä!tda ut dem till Fru KHhres barn ens. H. N : a Lidingö. hitlsobr skogs.- och saitsjöiur. 18 min. resa.. hack. ph dygn, vecka, man., Hr. Moderl;. omvhrd. ex. sköt. OoQkänt av K. B. Läkareref. Prospekt. Tel

13 -SKOLAN FöR KVINNLIG YRKES-. UTBILDNING, STOCKHOLM. ~ibetsåret 1/ M. $tyrelse: doktor Karolina Widerström, ordf., byråföreståndarinnan Axianne Thorstenson, sekr., rekhr Maria Aspman, kassaf örv., yrkesinspektrisen Kerstin Hesselpen, fru Dorthe Hubner, personaldirektris Sofia Löf och inspektrisen Sigrid Qvarnström. Rektor för skolan har varit fröken Maria Aspman. Av Kungl. Skolöverstyrelsen och.av Stockholms stads lärlings- och yrkesskolstyrelse förordnad inspektor har varit fru Elisif Théel. Revisorer : lärarinnan fröken Ingrid Alexan.derson och bankkassören fröken S. Stenberg.' Högre kursen (för utbildande av yrkeslärare och arbetsledare) har under året varit inställd. Lägre kursen (tvåårig verkstadsskola i kläiiningssömnad) r Första årsklassen 'har omfattat 26 elever, andra årsklassen 25 elever. Vardera Arsklassen har varit uppdelad på två parallellavdelningar. ~ortbkdningskursen för handar-, betslärarin~nor har omfattat. 2.elever, A f tonkurserna i.hemsömn&. Att,a kurser ha under året anordnats. Sam-' manlagda antalet deltagare 97.' Stipendier. statsstipendier' utdelade åt nio elever med en samwlagd summa av kr, Från Elevernas stipendie- och understödskassa har ' i stipendier utde1,ats. inalles kr. 825 : 75 samt i flitpengar till lägre kursens elever kr.' 495 :- -. Anslag. Från stateil kr. och från Stockholms stad kr. Dess4 Stilfulla, moderna Möbler utom har Stockholms stad lämnat ett anslag av 470 kr. till aftonkurser i. hemsömnad. ~hrolinu widerström. Ordförande.,, Hithörede -ekonomisk tablå samt revi-.. sionsberattelse se,..s$ Kretsar. ' För kretsarnas verksamhet har tidigare redogjorts i. Hertha. ~rvika. ed lem sant al : 23, därav 3 ständiga.' Styrdse: fröken Karin Wendin,. ordf., ' fruar Greta Rogstadi& V. ordf;, Ella Hallén, sekr., Gertruld Högberg, kassaförv., Hilma Jansson,.~.. sekr., T-hekla Olsson och f röken Brita Crona med fruar Jenny. Nils- " son ooh Dagmar Stake som S~PP~:... anter.. '.... I. s.,. : &ords., ~kdli&sant;l: 140, dä~av 3 ständiga.. Styrelse : fru-leonore Oden: crantz, ordf., rektor Walborg Carlström,,. v. ordf., fru Eva Låftman, sekr., fix, Ester. Lindén, kassaförv., samt.fruar. Hanna Kind~tran~d, 'Beth Bohlin, Ingrid Björkman. Suppleanter : fru Ragnhild Garby, fröken Edith Davidsson. Revisorer : fr-nar. Rut Carlström och Ebba Nilsson; revisorssuppleant :.fröken - Elsa Ander-, sh Bbtad: edl lem sant al : 26, därav 1: ständig.. : Styrelse : fröken Maria Graff, ordf., fruar Anna Holger, v..ordf., - Nanny.. Ohlsson, sekr., Sigrid Graff, kassaförv., samt fruar Berta Baumgardt, Gerda. Sölling, Ragnhild.. ' Billiga priser. ' Kredit ordnas. Möbler tillverkas efter ritbing.... Axel. Bolinders Eftr. 0:la Brogatan 19, Stockholm. '.. -

14 1 16 HERTHA Nilsson. Suppleanter : f röknar Malin Karlsson, Ava B jurström. Revisorer : fröknar Emmy Arrhenius, Anna Sällström. Revisorssuppleant : fru Alma Runback. Falköping. Medlemsantal : 84. Styrelse: fruar Augusta Hallenius, hedersordf., Tullie Kock, ordf., Hanna Wetterholm, v. ordf., fröken Ruth Gustafsson, sekr., fru Anna Larsson, kassaförv., samt fruar Hildur Dalhoff, Karin Ahlström, Svea Petersson, Signe Sjöqvist och Gurli Stanzhn. Gotlandskretsen. Medlemsantal : 57. Styrelse: fruar Gertrud Rodhe, ordf., Alice Svedman, v. ordf., rektor Märta Westman, sekr: ooh kassaförv., fruar Hermanna Jansson och Barbro Bolin. Gavle. Medlemsantal 201, därav 3 standiga. Styrelse : fruar Anna Björk, hedersled., Anna Klingberg, ordf., Hedvig Törjeson, v. ordf., Karin Berglöf, sekr. t. o. m. aug., därefter fru Hedvig Törjeson till Arets slut, frk. Elsa Wengelin, kassör, f ruar Anna Backlin, v. sekr., Ebba Lundbäck, Edith Norrbom, Martha Hedberg, fröknar Sigrid Fröstedt, Ingrid Rosendahl. Revisorer : fröken Elisabeth Johansson och fru Barbro Aberg, revisorssuppleanter : fröken Magda. Lundblad och fru Lotten Westergren. Göteborg. Medlemsantal : 302, varav 19 standiga och 1 understödjande. Styrelse: fröken Thyra Kullgren, ordf., fru Klara Wijkander, v. ordf. samt en del av Aret aven sekr., frk. Nanny Lindström, kassaförv., f ruar Astri Levisson, Marta Leffler, Karen Nordenskjöld samt Anna-Lisa Akerman, en del av Aret sekr. Revisorer: fru Titti Mate11 och frk. Ruth Röding; revisorssuppleanter : fröknar Hillevi Mattson och Anna Hippel. Halmstad. Medlemsantal : 277 tirsbetalande och 3 standiga. Styrelse : grevinnan Stina Mörner, hedersordf., frk. Anna Ljungberg, ordf., fru Ruth Hernqvist, v. ordf., och sekr., frk. Marit Olde, kassaförv., samt fruar Anna Berggren och Alma Spiik, mötesvardinnor, Anna Forthmeier-Johansson och frk. Signe HAkansson. Suppleanter : fruar Gerda Aurelius och Lisa Frenne. Revisorer: fruar Anna Nyström och Solveig Frummerin ; revisorssuppleanter : fröknar Alfihild Svensson och Qlga Lundberg. Hudihmall. Medlemsantal : 42. Styrelse: fruar Stina Rodenstam, ordf., Alma Burchardt, v. ordf., frk. Hildur. Bhlbom, kassaförv., fruar Ruth Ljungberg, sekr., Greta Bruno, Anna Hallgren, Hildur Sundblad, Hulda Engström, frk. Gerda Ostman; suppleanter: fröknar Maria Nilsson, Bergsjö, Marta Nordström, fruar Anna Igglund, Ljusdal, Else Bratt. Hälsing borg. Medlemsantal : 400, därav 2 hedersledamöter, 2 understödjande och 10 standiga. Styrelse: frk. Signe Wennberg, ordf., fruar 'Astrid Gierow, v. ordf., Margit Froste, sekr., frk. Elsa Strömberg, kassaförv., friherrinnan Elsie Mannerheim, fruar Lily Mhnsson, Selma Hogstedt-Olsson, husmor, Sigrid Sjövall, byrilf örestandarinna, Margit Sjögreen, Helga Sjunnesson, Elin Eriksson och advokat Stina Peyron. Revisorer: fröknar Olga Francke och Agda Ljungberg ; revisorssuppleanter: fröknar Tyra Lindvall och Tea Larsson. Föreningen W a n Stiftad 1874 Möbeltyger, mattor, gardiner och. broderier. Renoveringar. Skolor för utbildande av vävlärarinnor och textila konsthantverkare Stureplon 2, Stöckholm, te iepgbirdens (Tunna IunchpepparKakor) IDelIkata - HAllbara, SP. 'J :GO, 4 :- tillverkade efter ett gammalt recept av KARSTENS BAGER0 Stockholm. Kungl. Hovlsverantbr. Wrmon Qrundod 1Ba0, K w ~ U E l Q ~ - 8 Vall uta.

15 Härnösand. Medlemsantal : 49. Styrelse : frk. Emma Westerström, ordf., fruar Ellen Bucht, v. ordf., Elsa Söderbaum, sekr., fröknar Olga Berglund, kassaförv.; och Gerda Agrell; suppleanter: fruar Maja Hesse och Clara Oldén. Jönköping. Medlemsantal : 71. Styrelse: fru Kerstin Bendz, ordf., frk; Emma Aulin, v. ordf., fruar Elisabeth Kusel, sekr., Greta Almér, kassaf örv., Marianne Herrlin, Clary Wahlsten-Dahr och Gerda Roempke, fröknar Ellen Schånberg, Gertrud. Sjöberg, Karin Wernqvist, fruar Marta Strömbom och Signe Sörensen. Revisorer: fruar Klara Billmansson och Lisa Löthner ; revisorssuppleanter : f röknar Anna Bergstrand och Ingrid Eurén. Karlskrona. Medlemsantal : 227. Styrelse : grevinnan Carola Wachtmeister, ordf.,, f röknar Anna Jörnstedt, v. ordf., Signe Nelsson, sekr., fruar Astrid Bergstrand, kassaf öm., Lisa Thomsson,. mötesva~dinna, Lisa Widén, frk. Disa Skantze. Suppleanter: fröknar Maja Tornée, Hedvig Falck, fru Astrid Steffenson. Karlstad. Medlemsantal : 201. Styrelse : fruar Gerda Hellberg, ordf., Nancy Envall-Gardell, v. ordf., Elsa Lovén, sekr., frk. Edit Ahrenlöf, lek-.. tor Karin Ringensson ; suppleanter : fruar Hilma örström, kassaförv.,, och Iris Dahl.. Kristjanstad. Medlemsantal : 82. Styrelse : fruar Signe Nilsson, hedersled., Elsa Nordlund, ordf., rektor Clara Munck af Rosenschöld, v. ordf., Elisabeth Sjövall, sekr., Ellen Nilsson, v. sekr., Olgine Pallin, Maja Engberg, Elsa Nordenskjöld, fröknar An- ila Lundqvist,.Fosca Leif ert, ' Lily Celander, Alma Hansson. Suppleanter : fröknar Minnie Håkansson, kassör, Elsa Jönsson, fruar Astrid Feuk och Anna Taube-Remmock. Landskrona. Medlemsantal : 113, därav 1 ständig. Styrelse: fru Klara Torpson, ordf., rektor Valborg Cervin, v. ordf., fruar Elisabeth Munck af Rosensohöld, sekr., Ellen Törnqvist, kassaförv., Signe Bergvall och Ester Ryde samt tandläkare Ebba Jacobs-. son ; suppleanter : fruar Linnea von Wachenfelt, Signe Paulsson och frk. Elsa Lindholm. Revisorer : f röknar Alma Andersson och Emma Hansson ; revisorssuppleant : frk. Elisabeth Nilssoii. Linköping. Medlemsantal : 112. Styrelse : fruar Ellen Tiselius, ordf., Eva.Hanzén, v. ordf., Louise Astrand, sekr., Dagmar Nordenfalk, kassaförv., samt Marie-Louise Lundberg, Ester Bechman,. dr Lisa Möller-Claesson, läroverksad j unkt Eleonore Bruno,. frk. Ingrid Vallquist och fru Elsa. Sjöström. Lund. Medlemsantal : 3'60, därav -13 ständiga. Styrelse : fruar Gar:ol& Eklundh, ordf., Karin Mortensen, v. ordf. och sekr., Torborg Petrén, kassaförv., frk. Maria Akesson, v. sekr., fruar Astrid Palmer och Inga Lisa Nordström, Marie Louise Lehmann,, mötesvardinnor, Anna Herrlin, Ellen Hazelius.och doktor Ruth Johansson. Malmö. Medlemsantal : 395, varav 11 ständiga. Styrelse: fru Elisahth Quensel, ordf., rektor Marianne Mörner, v. ordf., fru Tyra Schartau, sekr.,. frk. Naemi Uddenberg, v. sekr., fruar Oliwa Selmer, kassaförv., Anna Emil- Ohlsson, bitr. kassaförv., Ada Hult- H U It af ors Behandling av reumafiska. &kommor, nwvsjukdornar, map o&. Fysi kallsk-dietis k-kuranstealt 1,0 O 0' fot över havet tarmiidanden samt andra kroniska sjuk&omar. Alla moderna badformer, elektricitetsbehandling och massage. Indituduell diet. Vegetarisk och blandad kost. Helpension. Begar utförligt prospekt. Moderata priier. Inga dri&~p bvedåkare: D:? E. Garby. Pontadr. Hultafors. Tel. Boris 695, Rhvlanda 68, Hultafors 16. Un&f samma -m: Nyhyttans Badanst. Jarnbois, öppen hela aret, Ekebyholme Badanet. Rimbo, öpp. eommarm., Sthlme Fysik. Kuranst. Humlegardeg. 18.

16 gren, Anna Nordenstedt, Edith Berggren, mötesvardinnor, samt frk. Maria HiUcansson, dr Eva Smedberg och e. o. hovrattsnot. Elisabeth Nilsson. Revisorer: fröknar Millie Munck. af Rosenschöld och Emma Svensson ; revisorssuppleanter : fru Anna Green och frk. A. Sandström. Ma~estad. Medlemsantal : 70. Styrelse : fru Marianne Ekman, hedersordf., frk. Gudrun Langenheim, ordf., fruar Greta Hallbäck, v. ordf., Martha Bergenfeldt, sekr., frk. Dagmar Johansson, kassaf örv., samt fruar Hertha Sandels och Hillevi Fogelquist. Suppleanter: fruar Signe Engström och Ester Melin. Mjölby. Medlemsantal : 51. Styrelse : fru Gertrud WAgman, ordf., frk. Martha Lundgren, v. ordf., fru Rake1 Gerholm, sekr., frk. Ingeborg Barr, v. sekr., fru Blenda Adolfsson, kassör, samt fröknar Anna Brizér och Rut Hennel. Suppleanter : fru Martha Gustafsson, frk. Margareta Myhrman. Revisorer : f röknar Eva Rehnström och Greta Wahlgren, revisorssuppleanter: fruar Stina Lantz och $da- Holmberg. x- Norrlcöping. Medlemsantal : 310. Styrelse : fru Fanny Björkman, ordf., rektor Anna Edmar, v. ordf., fru Elsa Alkman, sekr., fröknar Dagmar Wessberg, Betty Olsson, kassaförv., fruar Ebba Beckman, mötesvärdinna, Karin Edlund och Hilma &man, fröknar Emelie Andersson, Ruth Dahl och Esther Lindström ; supple-. anter: fruar Ingeborg Hanström och Kerstin Simon. Revisorer : f röknar Octavia Lundell och Gerda Lundman ; revisorssuppleanter : f röknar Hanna Aström och Elin Malmberg. Ngköphg. Medlemsantal : 144. Styrelse: fruar Klara Gullstrand, ordf., Karin Göthman, v. ordf., frk. Gertrud Unger, sekr., fru Thora Munke, kassaförv., och frk. Mathilda Olsson ; suppleanter: frk. Marta Drake ooh fru Anna Westerblad. Revisorer : fruar Ella Wennberg och Elsa Fischer; revisorssuppl. : fruar Anna Eriksson och Anna Zetterquist. Skellefteå. Medlemsantal : 33. Styrelse : fruar Anna Gordon, ordf., Edit Ahrmfeldt, v. ordf., Tyra Kristianson, sekr., Frida Svenonius, kassaförv., Elin Bergdahl, Andriette Skarin, Anny Lundmark. Stockholm. Medlemsantal : 929, därav 144 ständiga. Styrelse : frk. Ida von Plomgren, ordf., fru Signe Henschen, v. ordf., fröknar Kerstin Fjetterström, sekr., Elsa Ekström, kassaförv., Eva Fröberg, fru Asta Hägg, friherrinnan Anna Stael von Holstein, fru Elisif Théel och frk. Axianne Thorstenson; suppleanter: fru Brita Johansson, f. Akerman, advokat Marta Wikström, fru Mary Lovén-Granström, v. sekr., dr Eva Lagervall, fruar Hedvig Dernby och Karin HjeImqvist. Revisorer: fru Dorthe Hubner och frk. Hanna Olsen med frk. Elsa Robaoh och fru Mabel Ramsjö som suppleanter. Strangnik. Medlemsantal : 74. Styrelse: fru Inga Rosenqvist, ordf., dr Anna Jansson, v. ordf., friherrinnan Essie Wrangel, sekr., frk. Ninni Huldt, kassaförv., och fru Gerda U-?dog hand &. -- KONTOR: Fredsgatan 9, Hornsgatan 60, Odengatan 65, Folkungagatan 68, Fleminggatan 34 och Sibyllegatan 8, öppna % 10-3 samt % 6-7, lördagar kl. 2 e. m..ht hand go^ fattig.

17 HERTHA wenhjelm ; suppleanter : fruar Agnes Ahlenius, Gerda Wranke och syster Markit Björkman. ; i. J Sundsvall. Medlemsantal : 63. Styrelse: fru Mela Strömberg, ordf., rektor Elsa Stenudd, v. ordf., fru Mar. Johansson, sekr., ' frk. Ingeborg Hedström, kassaf orv. Suppleanter : fru Margit Blom och frk; Svea Markow. Revisorer : fru Greta Centervall och frk. Görel Carlberg... 1 Svalöv. Medlemsantal : 107. Styrelse : fruar Signe Nilsson-Ehle, ordf., Sigrid Bondeson, ' v. ordf., fröknar Walborg Månsson, sekr., Hanna Akesson, kassaförv., f ruar Anna Eliasson; Anna Groos, Augusta JönssOn, Carolina Westesson ; suppleanter :.f ruau? Gunhild Forslid, v. sekr., Edit Pedersen, Gerda Håkansson, Gunborg Rasmusson och Emy von Sydow. Revisorer: frk. Clara Engler och fru. Elsa. Persson ; revisorssuppleant : fru Hedvig Lindberg. Tomelilla. Medlemsantal : 104. Styrelse: fil. mag. Eva Lindblad, ordf., frk. Sigrid Haker, v. ordf., fruar Dagmar Andrén, sekr., Ebba Bengtsson, v. sekr., Ellen Jakobsson, kassaförv., Hedvig Bengtsson och Malin Björnberg. Suppleanter : fruar Agnes Rosengren, Alfhild Mårtensson och Ida Pihl. Revisorer: fru Anna Hede? ström och frk. Herta Sjöstedt. Revi-' sorssuppleanter :. frk. Amanda Cederkrantz ooh' fru -Siri Tufvesson;.. ' Umeå. Medlemsantal : 131. Styrelse: lektor Siri Hallström, ordf., fru Elsa Grafström, v. ordf., fröknar Anna Hörnell, sekr., Ingeborg Öquist, kassaförv., fruar Gurli Forsberg, Elisabeth Grahn, Tekla Nyman och Eb- ba Roos. 'Revisorer : fruar Anna Gillberg och Ester Lindgren ; revisorssuppleanter: fruar Maria Lundmark och Alfhild Markow. Varberg. Medlemsantal : 105. Sty- relse i fruar Maja Lundgren, ordf.,.berna Larsson, v. ordf., ' frk. Tora Lundgren, sekr. fruar Agnes Kumlin, kassaförv. och1 Karin Sundh, mötes-. a värdinna ; suppleanter : fruar Gunhild Kraf ft -och Anna Uddenberg. Revisorer: fröknar Sigrid Holmström och Cecilia Jacobsson ; revisorssuppleanter : frk. Conny Christen;sson och fru Anna Collin. Växjö. Medlemsantal :,143, därav en ständig. Styrelse: dr Rut Grubb, opdf., fil. kand. fru Elsa Richert, v. ordf., fru Blenda Sylvan, sekr., frk. Elisabeth J.ohansson, kassaf öm.; sa;mt fruar Hanna Lange, Eva Nordenskjöld, Lilly Sundberg, f röknar Inez Malm och Eva Lundgren; suppleanter : frk. Kerstin Berggren ooh fru Dagmar Jungstedt. Revisorer : fruar Klara Möller och Alma Nilsson, revisorssuppleanter : fröknar Karin Arvidsson och Marta Hammarlund. Ystad. Medlemsantal : 83. Styrelse : frk. Elin Strandberg, ordf., fru Ebba Holme, v. ordf., frk. Elsa Ericson,' sekr., fru Clary Schultz, kassaförv., f röknar Emilia Dawidson, Anna Gedda, "Ruth Malmgren och Gerda Ys-' berg; suppleanter : fröknar Naemi. Klebgirg,. Anna'..Lundgren och Ellen' Mansson. Revisorer : fröknar Bertha Grönvall och Ida Malmborg ; revisorssuppleanter : frk. Ebba.Andrén och fru Thora von Normann. Örebro. Medlemsantal: 126. Styrelse : rektor Martha Grönvall, ordf.,. ' Da ni frisering Centralbadet, Stockholm. REKOMMENDERAS. Tapeter #al'mtorgsb.8 s ~.

18 1 20 HERTHA C Revisionsbemiittdse. Undertecknade, som blivit utsedda till revisorer för granskning av Fredrika-Bremer- Förbundets räkenskaper och förvaltning under Ar 1934, hava nu verkställt sådan granskning och få däröver avgiva följande berättelse. Vi hava genomgått förbundets räkenskaper och utan anledning till erinran tagit del av vid styrelsens och förvaltningsutskottets sammanträden förda pmtokoll, varjämte vi inventerat värdehandlingar och kassa samt avstimt bankriikningarna och därvid funnit allt i god ordning. Räkenskaperna hava blivit underkastade fullständig siffergranskning av Sveriges Allmänna Revisionsbgrll, vilken granskning icke givit anledning till n%gon erinran. ' Vi hava därjämte genomgått räkenskaperna för de under förbundets förvaltning staende Fleetwoodska- och Arsta-fonderna samt utan anledning till erinran inventerat de härtill hörande värdehandlingarna. Emot dessa räkenskaper eller disponerandet av fondernas medel hava vi icke heller haft nhgot att eiinra. Förbundets verksamhet under det gångna Aret utvisar följande, Tillg&ngcvr den l janucum* Kr : 11 m... Medlemsavgifter:. ordinarie avgifter : 25 tilläggsavgifter : understöd jande medlemsavgifter 300: : 26 Gavor : - Transport : 25 fru '~lisabeth Karlsson, v. ordf., frk. Elsa Lindh, sekr., fruar Signe Lundgren, v. sekr., Elin Pohlman, kassaförv., Elsa 'Bergelin, Lalla Lysell, Vivi Warne, ' Marta Gabrielsson och Elsa Holmström. Revisorer : f röknar Ingeborg Sahlberg och Eva Örström..östersund. Medlemsantal : 93. Styrelse: fil. mag. Gerda Ljunggren, ordf., fruar Ruth Hasselberg, v. ordf., Vere Heilborn, sekr., Elise Ström, kassaförv., Gusti Cederberg, fröknar F. W. 0 : 80iajd~wddniuq~ ~ Sveavägen 40, Stockholm - Tel S J U KSKUTERSKEUTRUSTMNGAR, GOSS- och BARNKLADER. MOTTAGER BESTALLNINGAR "Hjäip genom ojälvhjåip." Maja Lindström, Hildur Mattsson, fru Ruth Enander; suppleanter: fruar Maggie Strokirk och Stina Aronson. - ommo Kalmar: Fru Stina Kreuger. = JBPILIEUEMISGAVAN : Från Svalövskretsen.. kr. 100: - Hittills har till Jubileumsgåvan inf lutit kr : -. 4 kronor pr plomb. LOSTANDER och OULDBRYGOOR. Leg. tandläkare ilvanna Wasterlhggatan 64 (vid passagen fr. KomhAorg). Mott Annan tid efter herensk. Tel.!2i8[r60.

19 p HERTHA 121 Transport : 25, Rantor: Bankräntor......e... 18: 20 Från A. Montelius' fond : 64 F.-B.-F :s Insamlingsfond : :52 F.-B.-F :s jubileumsgåva : 76. Tidskriften Hertha : :03. Utgående Balans-konto Kvarstaende förlust fran ' 1.555: 34 Kronor 21.3h9: 37, Halmstads Sparbank : Tidskriften Hertha..., : 71 Ständiga ledamöters -fond, fonderade avgifter.: : 89 F.-B.-F :s filmkonto...: : : 60. F.-B.-F :s Stipendieinstitution : - Av F.-B.-F. förvaltade donationer : Anonym donation N:o 3...;... H. och E.. Zanders ~ensionsfond... Kvinnliga kontoristers Semesterfond... E. M. Törneboms donation... S. Jacobson-Norayrs Stiftelse... q. Widmarks Une- och Stipendiefond... A. Mjontelius' fond... i.... H. Karlholms Rekreationsfond... F.-B.-F :s insamlings fond... Anonym donation N:o 4... Socialupplysningskommittén :s Jubileumsg&va...'. L. K. P. R:s fond F.-B.-F Avkastn-ing il följande fonder: Anonym donation N:o : 46 H. och E. Zanders pensionsfond : 36 Kvinnliga kontoristers Semesterfond : 96 E. M. Törneboms donation...: : 78 H. Widmarks Iåne- och stipendiefond : 71. H. Karlholms rekreationsfond : 2o 9.753: 41 Kronor : 76 Ni behöver alldeles säkert en Vr - -- idmaskin.! Skaffa Er då en sadan av god kvalitet - CALGUS, som har kullager och ar ovanligt stabil! Liksom den populiira bordsmangeln CALGUS ar den synnerligen, pris- billig. Begär prosp.! Redan i dag! Ombud - aven kvinnliga - antagas. Handels A.-B. Calgus, Tierp. Tel Vridmaskinen C A L G U S. Levereras fraktfritt alla järnvägsstationer.

20 122 HERTHA - Skulder den 1 jand Kr : 11 Utgqter under &et: Ingaende Balans-konto : Inbalanserad förlust : 34 Byråns konto :28 Trycksaker : 42 Möten : 47 Allmänna. omkostnader : F.-B.-F:s filmkonto 500: : 03 Tillgånguvr den 81 december 1984: Kassa-konto... Sparkasseräkning Inventarier.... Reversers konto...;... Tidskriften Hertha... Medlemsavgifters konto.....;... F.-B.-F :s filmkonto Balanserade rantor Av F.-B.-F. förualt.& donationsmedel. Anonym donation N:o 3 H. och E.. Zanders Pensionsfond Kvinnliga kontoristers semesterfond...;... E. M. Törneboms. donation... S. Jacobson-Norayrs stiftelse... H. Widmarks 1Ane- och stipendiefond... A. Montelius' fond... H. Karlholms rekreationsfond... F.-B.-F :s insamlingsf ond... Anonym donation.n:o 4... Socialupplysningskommittén... L. K. P. R:s fond..... F.-B.-F:s jubil-eumsgåva I Kronor : 317 Avkastning å\ f 8jinde f onde^. $ Anonym donation N;? 3...' :45 H. och E. ~85i'ders'~ensionsfond i36 Kvinnliga kontoristerslseinesterfond : 96 E. M. Törneboms' donation : 73 H. Widmarks 1Ane- och stipendiefond : 71 H. Karlholms rekreationsfond 2o 9.753: Vinst- och Förlust-konto Balanserad förlust : 34 Kronor : 76

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm.

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. 3 SEP. 1954 u T i l l Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. Härmed ha vi nöjet att översända de i förbund sstadgarna { 25, mom. 1 omnämnda handlingarna. Halmstad den 2/9 1954. För Halmstads

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer