DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.."

Transkript

1 S TIDSKRIFT FOR.. DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.. UT.GI.VEN AV F-RED.RIK.A-BREMER-F:O-RBUNDET-. :- REDAKTUR: MARGARETA VO-N KONOW Farbundets allmänna verksarnhet. - Sjuksköterskeb yraerna, Utbildhirrigsanstalterna. Kretsarna. Ekonamiska tablaer samt revisionsberättelser. MAJ l935

2 Stockholms stads 'skolor för - yrkesundervisning Skolorna för 'och industri. Intagning av elever till nedan. angivna skolor och kurser äger rum i den ordning, som för varje skolt6 närmare meddelas:, Verkstadsskolor (Dagskolor med grundläggande utbildning' för nybörjare) : Yrken... ~urslän~d 1 Kurser börja / Yrken I Kurslängd Möbelsnic$are....../ z Sr Inredningssnickare 2,, 'r6 aug. Vagnmakare I juli I... z,, Skomakare 2-4 ar 16 aug. Bokbindare... z ar 16 9, Charkuteristqr 2 16,s Skräddare 4 16,, Tapetserare 2 jan.... z Körsnärer,...!. 4 I mafs Päissömmerskor maj Klaiinin ssöberskor r ~attmoc8ster... a ar I I t I Mekaniker Bilmekaniker Smeder Bleck- och platslagare.. Kopparslagare... Instrumentmakare... Urmakare Elektriker '>Y Murare Malare... Kurser börja - För inträde vid verkstadsskola fordras att hava genomgatt minst: 7 klasser i folkskolan eller att äga motsvarande kunskaper. Till följande skolor fordras darjämte: lclanningssömmerskor och.hattmodister, fyllda minst 15 ar samt bilmekaniker, att före kursens slut hava fyllt r8 ar (bl; a. för erhmande av körkort). Ansökningstiden till.kurser, som börja i augusti ut& den z J juni och till kurser som börja p3 andra tider, 14 dagar före kursernas böijan. Endast i!5tockholm mantaleskrivna sökande 'mottagas. Blanketter för ansökning f5 avhämtas a exp., Högbergsgatan 71. Larlingsskolor,(Aftonskolor för yrkesanställda l&-lingar) : Larlingsskolor finnas för mekaniker, elektriker, möbelsnickare och murare. Dessa skolor, som börja omkring r sept, Pro a-ariga och piga 3 kvallar i veck.an under 39 veckor om året. För inträde till lärlingsskola fordras fullgjord fortsättningsskoiplikt eller eljest att ha fyllt' minst 15 4r. Ansökan om inträde bör vara inkommen senast iden 15 aug. Blanketter för ansökning f3 avhämtas a exp.., Högbergsgatan 71. Kurser för aldlre För personer, som fyllt minst 18 Sr och som 2ga &on yrkeskunnighet, finnas aftonkurser i praktiska eller teoretiska ämnen. Sadana kurser'piigii I eller 2 kvallar i veckan, I eller 2 terminer och börja för flera yrken siväl höst- som vbterminen. De yrken, för vilka siidana kurser finnas, äro: mekaniker, bilmekaniker, smeder, bleck- och platslagare, kopparslagare, rörläggare, ' instrumentmakare, guldsmeder, elektriier (starkström och svagström), möbelsnickare, tapetserare, malare samt skräddare. För närmare besked om de olika kursernas innehall och begynnelsedatum m. m. hinvisas till en särsltild broschyr, som fk avhämtas 3 ap., Högbergsgatan 71. Anmalan om inträde bör göras minst 15 dagar före respektive,kursers början. För nigra yrken finnas fortsättningskurser, avsedda för d& som gebomgatt nigon av ovan nämnda skolor eller kurser, eller äga motsvarande kunskaper. Följande ;rken' hava sadana kurser: mekaniker, bilmekaniker, bleck: och piåtslagare, röriqggare, elektriker (starkström och svagström), möbelsnickare, tapetserare, malare, charkuterister, klänningssönimerskor och hattmodister. Beträffande anmälan om inträde m. m. Se ovan under rubriken Kurser för äldre. Närmare upplysningar erhallas a lärlings- och yrkesskolstyrelsens ap., Högbergsgatan 71, kl.,9-4 (lörd. samt dag före helgdag kl. 9-2). Tel i Yrkes~koledirektören.

3 ARGANG XXII MAJ Fredrika-Bremet=Förbundet berättelse det -50:e året av dess verksamhet. för år 1934, F ÖRBUNDETS MEDLEMSANTAL utgjorde vid 1934 års slut Av dessa vor0 360 ständiga och årligt betalande medlemmar. Antalet kretsar var vid 1934 års slut 35.. Förbundets angelägenheter ha stått under ledning av dels förbundsstyrelsen, dels specialstyrelser och kommittéer, varjämte byrån liksom förut utgjort det för förbundets mångsidiga verksamhet nödvänsliga arbetscentrum. - Stp~else: Hedersledamot: Fröken G. Adelborg.... Ordinarie ledamöter. För tiden 1/1-5/4 : fru L. Dyrssen, rektor Maria Aspman, fröknar E. Fröberg, I. von Plomgren, advokat Mathilda Stael von H.olstein, frk.. A. Thorstenson, fru G. Törnell, dr Karolina Widerström, alla i Stockholm, fruar A. Björk, Gävle, F. Björkman, Norrkö-. ping, A. Gierow, Hälsingborg, frk. Th. Kullgren, Göteborg, fruar E. Quensel, Malmö, S. Rodenstam, Hudiksvall, G. Rodhe, Visby, dr Hanna Rydh, Östersund, frk. I. Öquist, Umeå. För tiden 5/4-31/12 : de föregående utom fru Björk,'i vars ställe inträtt fru M. Lundgren, Varberg. Suppleanter : För tiden 1/1-5/4 : rektor Anna Sörensen, fru M. Strand-. berg, frk. K. Fjetterström, fru K. Fjällbäek-~olk~ren, advokat Ruth Stjernstedt, dr ~Gulli Pauli, fru E. Odhner, alla i Stockholm, fruar A. Levisson, Göteborg, M. Lundgren, Varber,g, dr Rut Grubb, Växjö, frk. M. Grönvall, örebro, fruar E. Lovén, Karlstad, E. af,geijerstam, Karlskrona, T. Petrén, Lund,. frk. G. Langenheim, Marieskad, fru E. Tiselius, Lin- köping. För tiden 5/ : de föregående utom fruar Strandberg, af Geijerstam, frk. Grönvall och fru Lundgren, i vilkas ställe inträtt fru H. Dernby, Stockholm, grevinnan C. Wachtmeister, Karlskrona, fruar K. Bendz, Jönköping, och.i. Rosenquist, S trangnas. - t ev is or er ha varit: frk. H. Carleson, fru D. Htibner och aukt. revisor S. Nissvandt samt revisorsuppleanter: direktör M. Carlsson, frk. L. Palander och fru' E. Théel. FörvaltningsutsJcottet, ' utsett av förbundsstyrelsen, har utgjorts av styrelsens i.stockholm med omnejd bosatta ordinarie medlemmar och suppleanter. Som förbundets ordförande har fungerat fru L. Dyrssen, som v. ordf. frk. Th. ; Kullgren och dr Karolina Widerström, som kassaförvaltare advokat Mathilda Stael von Holstein och som sekreterare frk. I. von Plomgren. Styrelsen har under året samman-

4 l 06 trätt 2 gånger och förvaltningsutskottet 13 gånger. 'Medlemmar av kommittén för anordnande av f öredragsturnéer och liknande uppgifter, utsedd av f örvaltniqgsutskottet, ha varit dr Gulli Pau- Ii, fröknar I. von Plomgren och A. Thorstenson samt fru G. Törnell. Medlemmar i kommittén för lagfrågor ha varit dr Alexandra Skoglund, advokat Mathilda Stael von Holstein, advokat Ruth Stjernstedt, frk. A. Thorstenson, fru G. Törnell och advokat Marta Wikström. Förbundets årsmöte ägde rum den 4-5 april i Stockholm, varvid förekom sedvanliga redogörelser för kretsarnas verksamhet samt förrättande av i stadgarna föreskrivna val. Arsmötesprogrammet upptog tre diskussioner, nämligen om Atgader mot ungdomsarbetslös~eten, inledare un.dervisningsrådet.a. Thomson, om Kviknors representation i kommunala styrelser och nämnder, inledare frk. S. Wennberg, och om Gift kvinnas f örvtirvsarbete, inledare aktuarien Hedvig Dernby. I anslutning till sistnämnda diskussion antog Arsmötet en resolution, vari f örbundet kraftigt hävdade, att den gifta kvinnan i statstjänst obetiqgat bör bibehiillas vid de rättigheter, behörighetslagen givit henne. (För resolutionens ordagranna lydelse se Herthas majhäfte 1934.) I samband med Arsmötet högtidlighölls förbundets femtioåriga tillvaro. Jubileumsfesten a.gde rum andra årsmötesdagens afton, d. 5 april kl. 8 e. m. och avhölls i Blå hallen i Stockholms Stadshus, vars festlokder kost- HERTHA - P. Sven Lidman, Lewi Pethrus och f. kyhyrkoherden G. E. Söderlmolm bl. a. skriva i 8-1 nadsfritt ställts till förbundets förfogande. Kronprinsessan och hertigparet av Västergötland hedrade festen med sin närvaro. Dessutom hade inbjudan a.ntagits av utrikes- och socialministern, stadsfullmäktiges ordförande, representanter för en del ämbetsverk samt för svenska och utländska kvinnoföreningar. Kvinnlig ungdom vid ett flertal utbildningsanstalter hade ävenledes hörsammat inb judan. Programmet, som till största delen radierades, upptog en kantat mead text av Anita Nathorst och musik av Oskar Lindberg, sång av fru Julia Claussen och av damkören "Siingen" under ledning av frk. Lilly Lindell, vidare höllos anföranden av F.-B.-F:s ordf örande, fru Lizinka Dyrssen, dess ena vice ordförande, frk. Thyra Kullgren och 1andshöv.ding Allan Rodhe, varj ämte hälsningar framfördes av representanter för internationella och nordiska kvinnoföreningar. Förbundet, som sedan en tid tillbaka intresserat sig för och på olika sätt sökt skaffa sig ökad kännedom om fangvårdsarbetet bland kvihnor, har i en skrivelse till Kungl. Maj :t, ingiven d. 17 maj 1934, framlagt en del önskemål och reformkrav betraf - f ande Väx jöf ängelset, Sveriges enda kvinnofangelse. I skrivelsen hemställes bl. a. om rymligare lokaler för sinnes~ j ukavdelningen, större omväxling i f aqgarnas praktiska arbete, bättre utbildning för extra och ordinarie vaktfruar samt högre löner för såväl dessa som assistenter. Vidare hemställdes, att kompetenta kvinnor - Illustrerad andlig läsning. Intressanta o* givande bidrag av 17 författare. Kar. ï : 25. Förlaget Filadelfia, Box 6012, Stockholm B.

5 for.att kunna meritera sig för fangel.wdirmörsbefattning - måtte bered.a's tillfälle att på förordnande sköta sådan befattning._. : I. remissvar till Kungl. Maj ;t, inlämnat d. 15 maj 1934, har förbundet avgivit yttrande över Socialstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj :t med utredning och förslag rörande avgiftskravande arbetsförmedling i vad ifrågavarande ärende berör forbundets verksamhet med platsanskaffning At sjuksköterskor. Socialstyrelsen hade på.uppdrag, utarbetat ett förslag till lag angående arbetsförmedling, som bedrives - av annan an den offentliga arbetsförmedlingen. Lagförslaget f öranleddes av ett i Geneve i juni 1933 antaget förslag till internationell konvention.beträffande avveckling av.avgif tskravande arbetsförmedlingsbyråer..denna konsention inbegriper aven arbetsfarmedling inom s jukvarden, och socialstyrelsen föreslår, att de statligt god: kända' sjuksköterskebyråerna;:.:: som nu stå. under. m'edicinalstyfeliens överinseende, framdeles skola.anmalas till och ledas :av.socialstyrelsen. Det begärda. remissvaret..hade p& uppdragav föyaltningsutskottet upn- satts. av'.förbundets.s j~kvår~dskommitt6 i Stockholm och %dan underställts styrelserna. för 'förbund.ets samtjiga sjuksköterskebyråer i landet. 1 skrivelsen. avstyrkes socialstyrelsens f örslag med den motiveringen, att arbetsförme-dlingen ' inom.sjuk-, varden på. grund av. sin upp,gif t och sp.eciel1.a karaktär bast ledes 'av en s jukvårdsmyndighet och därför. fortfaranlde bör vara. underordnad medicinalstyrelsen... Vidare.. har f örbundet jämte ett flertal föreningar d. 15 maj 1934 ingått med skrivelse' till Första kamma-. HERTHA rens..första 'till falliga utskott, som sk.ulle behandla m$ioner rörande bl. a. &garder för begränsning av det: s.. k. dubbeltjiinstsystemet. ' I' skriv.elsen hemställdes att utskottet vid avgivande av utlatande över de 'ifrågavarande motionerna ville avstyrka. i desamma f öreslagna utredningen i.vad.den aysåg åtgarder for begrans-ning av, gifta kvinnors anstallning i. statlig eller. statsunderstödd kommunal t j änst. Sedermera. -. med anledning av riksda,gens beslut att i skrivelse till. Kungl. Maj :t anhålla om utredning, angående bia-rid annat omfattningen av gift,kvinnas anställning i ' statlig och statsunderstödd kommunal tjänst - ingick f örbundet till 'Kungl. Ma j :t med hemställan, att ett 'flertal k4vinnor måtte.utses att.deltaga i denna utredning, varjämte lämnades fö'rslag p% personer, lämpliga för nämnda uppdrag. Med! anledning av ars pen- sionsförsakringskommitt6s förslag rörande revision av den allmänna. pensionsf örsaliringen avlat 'f örbundet och en del.andra föreningar. gemensam skriyelse till, Kungl; Maj :t,: be? rörande allenast kvinnornas. st-ällning i,förslaget. 1. skrivelsen, som inläm: nades d..3 okt. 1934, gav föreningarna uttryck-åt sin tillfredsställelse, att ref ovkraven: betraf fande kvinnans stallning inom pensionsf örsakringen vunnit fullt beaktande i kommittéf örslaget samt uttalade förhoppningen; att.likstalldheten mellan man och kvinna inom pensionsf örsakringen matte :komma att tillgodoses även i den blivande propositionen. - Förbundet, som 1,änge arbetat för den. -kvinnliga ungdomens yrkesutbildning, har i anledning av den sedan nagra-.år fortgaende sänkningen I...i... Sveriges förnamst+.:.. naturligt alkaliska vatten Akta enda~t. med: iidstlcnde &umärke DB etiketten., I.

6 ' av statsunderstödet till enskilda anstalter för yrkesundervisning ingått med skrivelse till chefen för. K. Ecklesiastikdepartementet. Skrivelsen, som avlats d. 29 okt. 1934, utmynnar i hemställan att vid 1935 Ars riksdag - ökat statsunderstöd mtitte begäras till enskilda anstalter för yrkesundervisning samt att därvid statsbidraget till undervisningsmateriel måtte föreslas att utgab med hälften av kostnaden. Dessutom har förbundet, som i maj 1933 ingav en skrivelse till Kungl. Maj :t rörande friinskild hustrus pensionsrätt, gjort nytt uttalande i fragan. I förstnämnda skrivelse hemstallde förbundet, att &t 1930 Ars pensionssakkunniga måtte i samband med utredningen anghende familjepensioneringen f ör t jansteman inom civilförvaltningen j ämväl uppdragas att utreda frilgan om franskild hustrus pensionsrätt och inkomma med förslag i detta ämne. Av pensionssakkunnigas förra sommaren utkomna betänkande f ramgick emellertid, att sakkunniga ställt sig avvisande till tanken att lösa frabgan om hustrus pensionsrätt i samband med ordnan-. det av den statliga farniljepensioneringen, motiverat bl. a. därav att sakkunnigas f örslag att i f ami1 j epensionshanseende helt likställa man och kvinnor, varigenom friigan ang%ende pensionsrätt f ör f r%nskild icke lang-. re borde avse allenast hustrun utan galla såväl man som hustru. I skrivelsen av d. å. hemställde förbundet, att Kungl. Maj':t ville utan uppskov föranstalta om utredning av frågan om frånskild makes pensionsrätt. P% uppmaning från socialstyrelsens statistiska byrti tillstyrkte förvaltningsutskottet, att socialstyrelsen vande sig till ett antal F.-B.-F :s kretsar med anmodan, att dessa ville lämna sitt bistånd till pagående första officiella undersökning angtiende hembiträdenas utbildnings-, löne- och arbetsförhållanden. Kretsarnas medverkan bestod däri,. att de lämnade adresser på olika kategorier av husmödrar, som socialstyrelsen sedermera tillsände frågef ormular för ifyllande. P% förslag av Herthas redaktör, fru Margareta von Konow, har förvaltningsutskottet genom A.-B. Allfilm Mit utarbeta en film, avsedd att propagera för Fredrika-Bremer-Förbundet och samtidigt framställa kvinnligt yrkesarbete. Det anstigs att jubileumstiret vore en synnerligen lämplig tid för framförande av en propagandafilm, som borde bli en god reklam för förbundet. Beträffande F.-B.-F :s egen avdelning i filmen ar det till största delen förbundets praktiska arbete, yrkesupplysningen, stipendie och skolverksamheten m. m., som återges, medan dess ideella arbete beröres i den filmen beledsagande texten, som författats av fru von Konow ooh frk. von Plomgren samt talats in av den sistnamnda. Filmen ger dessutom inblick i några intellektuella och manuella yrkesgrenar, dar kvinnor äro verksamma, och 'avslutas med en del bilder fr%n Arstaföreningens mötes- och vekstaltet im Sommer 1935 (16. Juni-13Juli) einen Lehrgang fu.r schwedisch Deutschlehrer. Untem'cht und sonstige Veranstaltungen siehe Prospekt. Preis (einschl. Lehrg. Mittagessen u. Reise Sassnitz-Miinchen) : 190 :- R. M. (Registennark). Zimmer in gebild. Familien mit Fan-anschl. vermittelt die D. A. Auskunft u. Anmeld. bis 1. Juni bei Frl. Gertrmd Matz,.Vertr. d. Deutsch. Akademie. Adr. Ulvsunda, Faltmarskalksvägen 4. Tel. Ulvsunda 266.

7 klubblokaler samt fr%n dess damhotell. Inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund har f örbundet representerats av fröknar A. Thorstenson och I. von Plomgren med fru S. Henschen och redaktör Margareta von Konow som suppleanter,, i. Centralförbundet för socialt-arbete av fröknar E. Kleman, A. Thorstenson samt fru G. Törnell och i styrelsen för Svenska Sjuksköterskornas Allmänna Pensionsförening av frk. G. Mueller. Tidskriften Hertha har utkommit med 10 häften, redaktör Margareta von Konow. Medlenimar av redaktionskommittén ha förutom redaktören varit fru K. Fjällbäck-Holmgren, fröken I., von Plomgren och fröken A. Thorstenson. Förbundets 50-årsjubi- 1eum.har satt sin prägel på åtskilliga av tidskriftens nummer, förutom det att aprilhäftet utkom i form av ett rikt illustrerat jubileu'msnumrner, avsett #dels att ge en historisk bakgrund av förbundets utveckling och dels manifestera dess rikt skiftande verksamhet. Aktuella lagstiftningsfrilgor av. olika slag ha behandlats som t. ex. den s. k. dubbeltjänstgöringen, barn,avårds- ooh ungdomslagstiftning,. abortlagstiftning, folkpensionering och. famil jepensionering. Dessutom ha. sociala, socialhygieniska och pedagogiska spörsmål ventilerats, och attackerna mot 'kvinnornas rätt till arbete. p% olika samhällsområden utvecklats och bemötts, För övrigt ha skandinaviska.och internationella aktualiteter följts i Herthas spalter samt kulturella och litterära artiklar jämte intervjuer, levnads- och minnesteckningar, skildringar f rån in- hemska och internationella konferenser, bokrecensioner jämte kretsmed: delanden kompletterat det illustrera: de innehtlllet.. Förbundets byrå har under föresthtts av frk. A. Thorstenson, övriga tjanstgörande ha varit fröknar I. von Plomgren och E. Ekström samt såsom extra. tjanstgörande under större delen av året frk. L. von Rosen. ' ByrAns upplysn.ingsavdelning har under Aret varit starkt: anlitad. Upp-- lysningar till ett antal av ha; lämnats angående kvinnliga arbets: områden med dithörande utbildningsmöjligheter och löneförhållanden, an-. gående svensk kvinnas rättsliga ställning och kvinnof öreningars verksamhet, varjämte byrån tillhandahållit uppgifter rörande stipendier, tillgängliga för kvinnor, pensionsföreningar,, bostadshus, vilo- och ålderdomshem m. m: Dessutom har byrån för kretsarnas räkning f ömedlat ett 40-tal föredrag av social och kulturell natur. Summan av från förbundets fonder utelöpande studielån utgjorde vid årets slut kr : - mot kr : - vid förra årets slut. Ett nytt lån å 200 kr. har beviljats. P% grund av de svarigheter, som det ekonomiska tidsläget medfört, har förbundsstyrelsen beslutat att tills vidare. inställa utlåningsrörelsen. Det Whitlockska stipendiet har för 1934 tilldelats frk. Ann-Britt Sjödin för studier vid Uppsala universitet. - Arvedsons, ~~tnn.' Institut Efter av Kungl. Maj :t beviljad förlängning av examensrätten. kom'mer verksamheten vid Doktor J. Arvedsons Gymnastiska Institut att. fortgfr oförändrad Prospekt på begäran genom Doktor J. Arvedson, Odengatan 1, Stockholm. '

8 Från Kvinnliga ~onto*te& se: mesterfond ha utdelats tv% underl stöd -a 1.20 kr; vardera. till tvii konto rister för semestervila O' Fr%n Hilma- och Emelie Zanders pensions f ozd.f ör 1ärarinn.or ha till f. d. lärarinnor i Zanderska helpensionen för flickor under året utdelats.kr. 510 : - i livstidspensioner. '. Från b le-etwoodska fondeqha i!i.- tidspensioner utlämnats.kr : 37. Fr%n Hedda Karlholms fond har utdelats tre rekreationsbidrag å 'T50 kr. tillsammans ,... - Xiigenheten Nannylund, i- -byn Orlinge, Västmanlands län, har enll& testators, frk. Eva Törnebom, be-. stitrnrnelse under Aret liksom. el jest upplåtits till sommarvistelse för en- samstaende bildade kvinnor. -?.'..' ' Förbundets insamlingsfond uppgick vid 1934 års slut till 'kr :'29: Under Aret ha till fonden influtit ett belopp av kr &a- ~ili Anonym donation n:r 4 har skankts ytterligare kr :-. Avkastniqgen av fonden, som-med detta tillskott uppgår till kr : -, skall enligt donators bestämmelser användas till förbundets allmanna verksamhet, i första hand till utökning av pensioner..., Till dispositionsfonden ~'Jwbileumsgåvan" har hittills influtit kr. Från en krets har till förbundet skankts ett belopp av 150 kronor; '. Från 'förbundets dika avdelningar med särskilt tillsatta styrelser följa nedan särskilda; uppgifter. Stockholm i maj 1935., Lixinka D ytss.e%.. ' Ordförande I& :von Plomgren.. Sekreterare Hithörainde.ekonomisk tablii samt revisionsberättelse se sid Stockh~lrn: Den 31 december 1934 voro i byrh inskrivna 900 sjuksköterskor, därav 655 anställda i fasta befattningar. 97 fista platser och 323 vikariat und- året formedlats samt privatvhd i 910 och tillfälliga sjukbesök i 188 fall. - ~ntalet &hetsdagar i privatvård och vikariat har varit och antalet. s j.ukbesök sjuksköterskor ha erhållit stipendier frhn "Dagmar och Axel Bildts donation", och dessutom ha ett flertal fått hjälp dels ur "Syster - Sally. Petersons fond", dels genom "Sjuksköterskornas Understödsfond". Doktor- L. Reuter har godhetsfullt aven -detta år lämnat kostnadsfri läkarvård At byråns sjuksköterskor. Ledamöter i sjukvårdskommittén ha varit: frk. Sally Peterson, hedersledamot; frk. Sigrid Ulrich, hedersordf., fru Ruth Schurer v. Waldheim, ordf., frk. Bertha Wellin, v. ordf., frk. Ida.Blomstedt, kassaförv., frk. Kerstin Fjetterström, sekr., frk. Greta Mueller, byrans förestandarinna, ' O SÖDRA K.F.UX:s INACKORDE- :. RINGSHEM, Follcungagat. 122,. tel Bryggaregatan 7, om Ni behiiver eller miibler, mattor, armatur, VILOHEMMET TALLBACKEN, kmvagnar me m. - Skmpö, Vazholm,. tel.. Skcwpö '11.4. : avketalningsvillkor

9 frk. Bertha Almqvist, frk.. Martha Leijonhufvud, dr R. Nauclér och professor, G. Söderlund. : ' '., Reviso-r ha varit frk.: Elin. -Rheborg och frk. Elin Rappe..... Göteborg. Antalet i- byrhinskrivna sjuksköterskor var den 31 december 609, yarav.23 vunnit. inträde under året..av dessa innehade 412 fasta platser.,.., 54 förmedlingar av fasta platser hava, verkställts under Aret. ' - Sjukbudens antal voro, Vikariaten voro ;: De i kommunalvaiden tjänitg6rande 9 sjuksköterskorna hava gjort sjukbesök. Caritassystrarria hava gjort besök ooh polikliniksköterskorna hava gjort besök. Privatsköterskorna hade saminanlagt arbetsdagar. Ur Dagmar och Axel Bildts donation 'hava 5 sjuksköterskor erhallit stip,endier % 250 kronor vardera. Ur byrans understödsfond hava.4 medlemmar erhållit sjukhjälp och medel till rekreation, nämligen 2 kr. 400: -, 2 kr. 200 :- vardera och 10 medlemmar hava erhållit stipendier. Ledamöter i styrelsen den 31 december : doktorerna Per Arnell, ordf., Erik Belfrage, v. ordf., Gärda af Geijerstam, sekr., och 'Torsten 'Forsblad och fruar Berta Burman-Anderson, skattm., Maja Mannheimer och Elin- Janson, samt f röknar Ellen Dickson och Anna Lönnerblad." Byråns föreståndarinna r sjuksköterskan Gertrud Larsson. Revisorer : fru Agda Norin och frk. Edith Dahl. Jönköping. Vid byrån voro den 31 december 1934 inskrivna 1.27 sjuksköterskor, därav 84 anställda 1 fasta.befattningar. 48 fasta platser -.och ' 134. vikariat ha förmedlats. samt dessutom tjänstgöringar i privatvård. Antal arbetsdagar 1 privatvkd och vi:,. kariat ha varit och antal sjukbesök 558. FrAn.. "Dagmar och Axel Bildts donation" ha två sjuksköter-:.skor erh%llit stipendium å kr. 250 :-. Ledamöter i styrelsen, ha varit :. fru K. Bendz; ordf., byråf öresthda-' rinnan syster Agda Andersson, frk. E.. AFin, - dr L. Bergström, syster.edit Engström, dr A. Eurén, dr A. Schéle; fruar L. Sterner och B. Warberg...' Linköping. Den 31 december 1934 vor0 inskrivna vid byran 206 ' sjuk- sköterskor, av vilka 128 vor0 anställ.: da i fasta.befattningar. Under.året ha 24 fasta platser blivit Jillsatta samt vikariat, varjämte privat- 'vard formedlats i,385 fall och 102 tillfälliga sjukbesök förmedlats. eda möter i 'styrelsen ha varit: dr Thure Theorell, ordf., dr Ludvig Möller, v. ordf., landskamrer Erik Stårck, sekr. och kassaförv., fruar. Ellen Tiselius, Elin Söderqvist, syster Annie Svensson, dr Nils Wranie, byråns f örest. fru Marie-Louise, Lundberg: Umeå. Den 31 dec vor0 vid s jukskoterskebyrån 209 s juksköterskor inskrivna, darav '139 anställda ifasta befattningar. 42 fasta och 81 tillfälliga platser ha förmedlats samt dessutom tjanstgöringar i privatvard. Antal arbetsdagar i privatvhrd och vikariat har varit eda möter i styrelsen ha : varit: dr W. Möller, ordf., fru Elsa Graf- 'ström, sekr., fru Olga Wiklund, kassaförv., fruar Ester Lindgren, Gerda v -. 'DZI& för Vägglöks, Kackerlackor, mal :och dyl. är "VARMESTRALEN". Referenser och 5nt)ig frhn -mhnga belhtna kunder finnes. Avdelningskontor landet runt; önskar. Ni bli fri frh OHYRAN ooh SMITTOBARARNA. Ring d&.upp : VAR~STRALEN. Tel. ll' 64 29, , Mälarhöjden 10.69

10 Hellström, frk. Ingeborg Öquist, dr P. Lundgren, kyrkoherde E. Sil& samt syster Alfhild Markow, byrhf örestandarinna. Vaterh. Den 31 dec (verksamheten tog sin början i april 1934) voro viad byrån 5 sjuksköterskor inskrivna. 29 vikariat ha förmedlats, och antal arbetsdagar i privatvhrd har varit 587. Ledamöter i styrelsen ha varit: landshövding A. Murray, ordf., 1:e provinsialläkare G. Fjellander, sjukvårdare J. O. Wass, syster Fanny Andersson, fru Helga Silverstolpe, Surahammar, och rektor Hj. Bosson, Tärna. Byrans f örest.. instruktionssköterskan Margit Luadblad. Falun. Den 31 december 1934 voro vid byrån 25 sjuksköterskor inskrivna, därav 15 anställda i fasta befattningar. Under Bret ha 3 fasta och 22 tillfälliga platser förmedlats, antal arbetsdagar i privatvard har varit Ledamöter i styrelsen ' ha varit : Överläkaren dr J. Waldenström, ordf., dr E. G. Sjögren, v. ordf., syster Greta Lundström, sekr., fru Marta Nis-. ser, Grycksbo, syster Ossie Granath, Grycksbo, grosshandl. E. Nordkvist, suppl. fru Stina Zethelius, syster Gundla Söderström, kamrer J. H. Backelin, syster Anna Aronson, kassaf örv., samt byråns. f öresthndarinna. Su~vall. Den 31 december 1934 (verksamheten började den 20 sept. 1934) voro vid byrån 6 sjuksköterskor inskrivna, därav 3 j- fasta befattningar. 4 fasta plats,er ha förmedlats, och antal arbetsdagar i privatvhrd har varit 361. Ledamöter i styrelsen ha varit: dr Einar Ljunggren, ordf., fru Inger.. 2 Warn, sekr., syster Margit Lindkvist, kassaförv., dr Gustav Hedberg, fru Mela Strömberg, syster Svea Markow, byraförestandarinna. Karlstad. Byrhn öppnades för allmänheten den P oktober Den 31 december voro vid byrh inskrivna 22.sjuksköterskor, därav II anställda i fasta befattningar. 3 fasta platser och 6 vikariat ha förmedlats och antalet arbetsdagar i privatvard och vikariat har varit 501. Ledamöter i styrelsen ha varit: dr Sven örström, ordf., dr John Svensson, fru Elsa Lovén, sekr., fru Helfrid Severin, skattm., fru Lisa Pettersson och syster Anna Jonsson. Byrans f örestandarinna sjuksköterskan Vivan Westman, revisorer fruar Elisabeth Ahlberg och Gerda Olsson.. I... Ostersund. Byran började sin verksamhet hösten Den 3% dec. var antalet inskrivna sjuksköterskor 9, därav 6 i fasta befattningar. 2 fasta platser och 5 vikariat ha förmedlats, antal arbetsdagar har varit 42. Styrelseledamöter ha varit : fru Stina Söderberg, ordf., syster Greta Lidman, sekr. och kassaförvaltare, fruar Gusti Cederberg och Ebba Johansson, dr Axel Odelberg och fru Reidunn Romanus. ByrhförestAndarinna instruktionssköterskan Greta Westerbergo ' Under 1934 ha sammanlagt 71 stipendier utdelats, varav 29 st. frhn donati.onsfonderna' med kr : -, Sätter Ni varde ps. ve~kligt uickert bröd, bakat av de allra bästa ingredienser, vmkligt gott kaffe, som Ni kan dricka i en verkligt tdvsaim mi1jöp - GB då till Kafferum Klma N:a Kgdbgata 86, Kung8gatan 55. Tel '.I att en,,,,* Kaffebröd, Kakor, Bakalaer, TBr(or och bakverk k dla slag, även MatbMd...Kaffe med dopp 56 öre. - Smör gi s ar. - KAFFERBP ANORDNAS.

11 / HERTHA 113 ' ' 7 st. fria stipendier med kr i -. och 35 länsstipendier med. kr :- I l ert has juninummer för 1934 redogjordes för stipendieutdelningen; varför vi av utrymmesskäl nu ej upp- 'repa,dar, gjorda meddelanden. Betingade livräntor, 'som utgatt fran Ellen Bergmans stipendiefond, Martina Bergman-osterbergs stipendief ond f ör svenska kvinnor, Fröken Ebba von Eckermans fond, Martina, Bergman-österbergs yrkesstipendiefond, V..Rodhes fond, A. Buréns fond. och Fröken Anna Eurenius' fond hava utbetalats med kr : 69. Institutionen har under Aret fatt mottaga föl jande gavor : Förbundets Norrkopingskrets har överlamnat kr.,200:- att tilläggas Östergötlands läns fond, och till ökande av Malmöhus läns fond har fr%n förbundskretsen i -Lund inkommit kr. 34 : 70' och fr%n kretsen.i Svalöf kr. 59 :-. Röda Korsets distriktsstyrelse i Falun har överlamnat en gava % kr. 270 :- att,under året utg% i stipendium till. sö-. kande 'fran Kopparbergs lan. '. Vidare har förbundsstyrelsen till stipendieinstitutionens förvaltning över1 Atit Whitlockska stipendief onden- vilken tidigare stått under för-. b~ndsstyrelsen~ f örvaltning. Fonden uppgick vid mottagandet till kr : 66, och skall avkastningen utgå, i stipendium till varande eller blivande lärarinna. Förvaltningsstyrelsen har haft följande sammansättning: direktör M. Carlson, ordf., fru,ebba von Eckermann, v. ordf., fröken Signe Laurell, sekr. och kassaförv., direktör Cc Juhlin Dannfelt och bankdirektör G. La- gercrantz; suppleanter direktör G. Indebetou och fru Ebba Odhner., Stipendienamndens ledamöter : fru Ebba von Eckermann, ordf., fröknar Axianne Thoratenson, v. ordf., Signe Laurell, sekr., fru Anna.Bergenstråhle, direktör M. Carlson, fru Brita Elmquist,. frk. Sigrid Leijonhufvud, fru Ebba Odhner och frk. Lilly' Ro-.. senberg. Revisorer äro : hovrattsassessor G. R. Broms, hovrättsnotarie Axel Koraen och auktori'serade revisorn direktör Sven Nissvandt med protokollsekreterare G. von Prinzencreutz ooh frk. Inger Sundelius som suppleanter. Hithörande ekonomisk tablå ' och revisionsberättelse se' sid Utbildningsanstalterna. LANTHUSHALLNINGSSEMINA; RIET OCH LANTHUSHALLS-. SKOLAN, RIMFORSA,.. Östergötland. Lanthushållningsseminariet. (Utdrag ur seminariets berättelse.) Sbrelse. Av 1antbruk.sstyrelsen ut-. sedda : landshövding 1K. Tiselius, ordf., och föresthdaren för Hamra lantmannaskola, Gardala,.I Gezelius och vid hans friinfalle, 1:ste jordbrukskonsulent Josef Hagman ;# av Fredrika-Bremer-Förbundet utsedda: fru L. Dyrssen, v. ordf., frk. I. von Plomgren och frk. L. Nathorst-.Böös; enligt reglementet självskriv-. en : f öresthdarinnan f ör seminariet E. Dyrssen, sekr. och kassaförvaltare. Andra årskursens arbetdr började.den 12 sept och avslutades me- Edw. Berggrens. Elevatelier David-Bagares gata tr., Stockholm..Tel.: Privat Teckning. MHlning. Elever mottagas under h el a studieiret.

12 delst; offentlig examen': den- 21 sept Av dess 15.elever anslöto sig 6 till lanthush~llskursen.och 7 till skolkökskursen och 2 till triidgardsoch slöjdkursen. Elevernas undervisningsövningar ha under de bada - åren ' utgjorts av demonstrationer, teoretiska lekti.oner, föredrag och arbetsledning. Elever vid dessa övningar ha varit' lanthus- ~h~llsskolans, förberedande kursens och fortsattningsskolans elever samt f örsta Arskursens, lararinneelver. Första årskursen omfattande 1.7 elever började sitt arbete den 3 okt Lanthu&hdllsskolan - Storgåraen. (Utdrag ur skolans berättelse.). Styrelse: Samtliga medlemmar av ~lan~ushallningssemin.ariet styrelse samt fruar Anna Ekman, Kallia Gezelius och skolans förestandarinna fröken Lisa Risberg. I kurs I, som tog.sin början den 1 nov. 1933, var elevernas antal 22, varav 15 voro helbetalande och 7 frielever. 5 synnerligen obemedlade, 2 obemedlade och 1 mindre bemedlad elev ha tillsammans uppburit understöd av statsmedel med resp. kr. 192 : 50, 110 : - samt 82 : 50 eller sammanlagt kr. I kurs II, som tog sin början den 1 maj, var elevernas antal 14, varav.l0 voro helbetalande och 4 frielever. 4 synnerligen obemedlade och 1 obemedlad elev har uppburit understöd av statsmedel med resp. kr. 192: 50, 137: 50, 110.: - eller sammanlagt kr. 990 : -. Hithörande ekonomiska tablåer ' se sid. Styrelse: av lantbruksstyrelsen utsedda : landshövding A. Mörner, ordf., och agronom G. Eliasson; av Fredrika-Bremer-Förbundet utsedda : fru Lizinka Dyrssen, rektor Maria Aspman och.fröken Damar Bruce ; självskriven ledamot :.förest%ndarinnan Karin Harstedt. Suppleanter : ingenjör L. Nobel och fru R. Nilsson. Vinterhrsen, som började den 1 okt. 1933, har omfattat 24 elever. Av dessa voro 4 halvbetalande och 3 fri- elever. Skatsstipendier utbetalades till fem' elever med sammanlagt 880 kr. Efter kursens slut återgingo 12 elever till arbete i sina hem, och de övriga fortsatte p% olika sätt sin praktiska utbildning. Sommarkursen, som började den 3 april 1934, har omfattat 24 elever. av dessa v.oro 2 halvbetalande ooh- 3 frielever. Stats~tipen~dier utdelades till tre elever med sammanlagt 412 :50 kr. Efter kursens slut Atergingo 12 elever till arbete i sina hem, och de övriga fortsatte p& olika satt sin praktiska utbildning., Genom 'Fredrika-s rem er-~örbundets Stipendieinstitution utdelades från Cecile Gohls stipendiefond 400 kronor. Axel Mörner. Ordförande. Hithörande ekonomisk tablå samt revisionsberättelse se sid rar! -. '.. -'. Vid s'ukdomsfall, resor eller andra tillfällen, dh Ni ej sälva kunna giva barnen den viid Nihska, kunni ki ej ordna för dem ph bättre sätt, än sä!tda ut dem till Fru KHhres barn ens. H. N : a Lidingö. hitlsobr skogs.- och saitsjöiur. 18 min. resa.. hack. ph dygn, vecka, man., Hr. Moderl;. omvhrd. ex. sköt. OoQkänt av K. B. Läkareref. Prospekt. Tel

13 -SKOLAN FöR KVINNLIG YRKES-. UTBILDNING, STOCKHOLM. ~ibetsåret 1/ M. $tyrelse: doktor Karolina Widerström, ordf., byråföreståndarinnan Axianne Thorstenson, sekr., rekhr Maria Aspman, kassaf örv., yrkesinspektrisen Kerstin Hesselpen, fru Dorthe Hubner, personaldirektris Sofia Löf och inspektrisen Sigrid Qvarnström. Rektor för skolan har varit fröken Maria Aspman. Av Kungl. Skolöverstyrelsen och.av Stockholms stads lärlings- och yrkesskolstyrelse förordnad inspektor har varit fru Elisif Théel. Revisorer : lärarinnan fröken Ingrid Alexan.derson och bankkassören fröken S. Stenberg.' Högre kursen (för utbildande av yrkeslärare och arbetsledare) har under året varit inställd. Lägre kursen (tvåårig verkstadsskola i kläiiningssömnad) r Första årsklassen 'har omfattat 26 elever, andra årsklassen 25 elever. Vardera Arsklassen har varit uppdelad på två parallellavdelningar. ~ortbkdningskursen för handar-, betslärarin~nor har omfattat. 2.elever, A f tonkurserna i.hemsömn&. Att,a kurser ha under året anordnats. Sam-' manlagda antalet deltagare 97.' Stipendier. statsstipendier' utdelade åt nio elever med en samwlagd summa av kr, Från Elevernas stipendie- och understödskassa har ' i stipendier utde1,ats. inalles kr. 825 : 75 samt i flitpengar till lägre kursens elever kr.' 495 :- -. Anslag. Från stateil kr. och från Stockholms stad kr. Dess4 Stilfulla, moderna Möbler utom har Stockholms stad lämnat ett anslag av 470 kr. till aftonkurser i. hemsömnad. ~hrolinu widerström. Ordförande.,, Hithörede -ekonomisk tablå samt revi-.. sionsberattelse se,..s$ Kretsar. ' För kretsarnas verksamhet har tidigare redogjorts i. Hertha. ~rvika. ed lem sant al : 23, därav 3 ständiga.' Styrdse: fröken Karin Wendin,. ordf., ' fruar Greta Rogstadi& V. ordf;, Ella Hallén, sekr., Gertruld Högberg, kassaförv., Hilma Jansson,.~.. sekr., T-hekla Olsson och f röken Brita Crona med fruar Jenny. Nils- " son ooh Dagmar Stake som S~PP~:... anter.. '.... I. s.,. : &ords., ~kdli&sant;l: 140, dä~av 3 ständiga.. Styrelse : fru-leonore Oden: crantz, ordf., rektor Walborg Carlström,,. v. ordf., fru Eva Låftman, sekr., fix, Ester. Lindén, kassaförv., samt.fruar. Hanna Kind~tran~d, 'Beth Bohlin, Ingrid Björkman. Suppleanter : fru Ragnhild Garby, fröken Edith Davidsson. Revisorer : fr-nar. Rut Carlström och Ebba Nilsson; revisorssuppleant :.fröken - Elsa Ander-, sh Bbtad: edl lem sant al : 26, därav 1: ständig.. : Styrelse : fröken Maria Graff, ordf., fruar Anna Holger, v..ordf., - Nanny.. Ohlsson, sekr., Sigrid Graff, kassaförv., samt fruar Berta Baumgardt, Gerda. Sölling, Ragnhild.. ' Billiga priser. ' Kredit ordnas. Möbler tillverkas efter ritbing.... Axel. Bolinders Eftr. 0:la Brogatan 19, Stockholm. '.. -

14 1 16 HERTHA Nilsson. Suppleanter : f röknar Malin Karlsson, Ava B jurström. Revisorer : fröknar Emmy Arrhenius, Anna Sällström. Revisorssuppleant : fru Alma Runback. Falköping. Medlemsantal : 84. Styrelse: fruar Augusta Hallenius, hedersordf., Tullie Kock, ordf., Hanna Wetterholm, v. ordf., fröken Ruth Gustafsson, sekr., fru Anna Larsson, kassaförv., samt fruar Hildur Dalhoff, Karin Ahlström, Svea Petersson, Signe Sjöqvist och Gurli Stanzhn. Gotlandskretsen. Medlemsantal : 57. Styrelse: fruar Gertrud Rodhe, ordf., Alice Svedman, v. ordf., rektor Märta Westman, sekr: ooh kassaförv., fruar Hermanna Jansson och Barbro Bolin. Gavle. Medlemsantal 201, därav 3 standiga. Styrelse : fruar Anna Björk, hedersled., Anna Klingberg, ordf., Hedvig Törjeson, v. ordf., Karin Berglöf, sekr. t. o. m. aug., därefter fru Hedvig Törjeson till Arets slut, frk. Elsa Wengelin, kassör, f ruar Anna Backlin, v. sekr., Ebba Lundbäck, Edith Norrbom, Martha Hedberg, fröknar Sigrid Fröstedt, Ingrid Rosendahl. Revisorer : fröken Elisabeth Johansson och fru Barbro Aberg, revisorssuppleanter : fröken Magda. Lundblad och fru Lotten Westergren. Göteborg. Medlemsantal : 302, varav 19 standiga och 1 understödjande. Styrelse: fröken Thyra Kullgren, ordf., fru Klara Wijkander, v. ordf. samt en del av Aret aven sekr., frk. Nanny Lindström, kassaförv., f ruar Astri Levisson, Marta Leffler, Karen Nordenskjöld samt Anna-Lisa Akerman, en del av Aret sekr. Revisorer: fru Titti Mate11 och frk. Ruth Röding; revisorssuppleanter : fröknar Hillevi Mattson och Anna Hippel. Halmstad. Medlemsantal : 277 tirsbetalande och 3 standiga. Styrelse : grevinnan Stina Mörner, hedersordf., frk. Anna Ljungberg, ordf., fru Ruth Hernqvist, v. ordf., och sekr., frk. Marit Olde, kassaförv., samt fruar Anna Berggren och Alma Spiik, mötesvardinnor, Anna Forthmeier-Johansson och frk. Signe HAkansson. Suppleanter : fruar Gerda Aurelius och Lisa Frenne. Revisorer: fruar Anna Nyström och Solveig Frummerin ; revisorssuppleanter : fröknar Alfihild Svensson och Qlga Lundberg. Hudihmall. Medlemsantal : 42. Styrelse: fruar Stina Rodenstam, ordf., Alma Burchardt, v. ordf., frk. Hildur. Bhlbom, kassaförv., fruar Ruth Ljungberg, sekr., Greta Bruno, Anna Hallgren, Hildur Sundblad, Hulda Engström, frk. Gerda Ostman; suppleanter: fröknar Maria Nilsson, Bergsjö, Marta Nordström, fruar Anna Igglund, Ljusdal, Else Bratt. Hälsing borg. Medlemsantal : 400, därav 2 hedersledamöter, 2 understödjande och 10 standiga. Styrelse: frk. Signe Wennberg, ordf., fruar 'Astrid Gierow, v. ordf., Margit Froste, sekr., frk. Elsa Strömberg, kassaförv., friherrinnan Elsie Mannerheim, fruar Lily Mhnsson, Selma Hogstedt-Olsson, husmor, Sigrid Sjövall, byrilf örestandarinna, Margit Sjögreen, Helga Sjunnesson, Elin Eriksson och advokat Stina Peyron. Revisorer: fröknar Olga Francke och Agda Ljungberg ; revisorssuppleanter: fröknar Tyra Lindvall och Tea Larsson. Föreningen W a n Stiftad 1874 Möbeltyger, mattor, gardiner och. broderier. Renoveringar. Skolor för utbildande av vävlärarinnor och textila konsthantverkare Stureplon 2, Stöckholm, te iepgbirdens (Tunna IunchpepparKakor) IDelIkata - HAllbara, SP. 'J :GO, 4 :- tillverkade efter ett gammalt recept av KARSTENS BAGER0 Stockholm. Kungl. Hovlsverantbr. Wrmon Qrundod 1Ba0, K w ~ U E l Q ~ - 8 Vall uta.

15 Härnösand. Medlemsantal : 49. Styrelse : frk. Emma Westerström, ordf., fruar Ellen Bucht, v. ordf., Elsa Söderbaum, sekr., fröknar Olga Berglund, kassaförv.; och Gerda Agrell; suppleanter: fruar Maja Hesse och Clara Oldén. Jönköping. Medlemsantal : 71. Styrelse: fru Kerstin Bendz, ordf., frk; Emma Aulin, v. ordf., fruar Elisabeth Kusel, sekr., Greta Almér, kassaf örv., Marianne Herrlin, Clary Wahlsten-Dahr och Gerda Roempke, fröknar Ellen Schånberg, Gertrud. Sjöberg, Karin Wernqvist, fruar Marta Strömbom och Signe Sörensen. Revisorer: fruar Klara Billmansson och Lisa Löthner ; revisorssuppleanter : f röknar Anna Bergstrand och Ingrid Eurén. Karlskrona. Medlemsantal : 227. Styrelse : grevinnan Carola Wachtmeister, ordf.,, f röknar Anna Jörnstedt, v. ordf., Signe Nelsson, sekr., fruar Astrid Bergstrand, kassaf öm., Lisa Thomsson,. mötesva~dinna, Lisa Widén, frk. Disa Skantze. Suppleanter: fröknar Maja Tornée, Hedvig Falck, fru Astrid Steffenson. Karlstad. Medlemsantal : 201. Styrelse : fruar Gerda Hellberg, ordf., Nancy Envall-Gardell, v. ordf., Elsa Lovén, sekr., frk. Edit Ahrenlöf, lek-.. tor Karin Ringensson ; suppleanter : fruar Hilma örström, kassaförv.,, och Iris Dahl.. Kristjanstad. Medlemsantal : 82. Styrelse : fruar Signe Nilsson, hedersled., Elsa Nordlund, ordf., rektor Clara Munck af Rosenschöld, v. ordf., Elisabeth Sjövall, sekr., Ellen Nilsson, v. sekr., Olgine Pallin, Maja Engberg, Elsa Nordenskjöld, fröknar An- ila Lundqvist,.Fosca Leif ert, ' Lily Celander, Alma Hansson. Suppleanter : fröknar Minnie Håkansson, kassör, Elsa Jönsson, fruar Astrid Feuk och Anna Taube-Remmock. Landskrona. Medlemsantal : 113, därav 1 ständig. Styrelse: fru Klara Torpson, ordf., rektor Valborg Cervin, v. ordf., fruar Elisabeth Munck af Rosensohöld, sekr., Ellen Törnqvist, kassaförv., Signe Bergvall och Ester Ryde samt tandläkare Ebba Jacobs-. son ; suppleanter : fruar Linnea von Wachenfelt, Signe Paulsson och frk. Elsa Lindholm. Revisorer : f röknar Alma Andersson och Emma Hansson ; revisorssuppleant : frk. Elisabeth Nilssoii. Linköping. Medlemsantal : 112. Styrelse : fruar Ellen Tiselius, ordf., Eva.Hanzén, v. ordf., Louise Astrand, sekr., Dagmar Nordenfalk, kassaförv., samt Marie-Louise Lundberg, Ester Bechman,. dr Lisa Möller-Claesson, läroverksad j unkt Eleonore Bruno,. frk. Ingrid Vallquist och fru Elsa. Sjöström. Lund. Medlemsantal : 3'60, därav -13 ständiga. Styrelse : fruar Gar:ol& Eklundh, ordf., Karin Mortensen, v. ordf. och sekr., Torborg Petrén, kassaförv., frk. Maria Akesson, v. sekr., fruar Astrid Palmer och Inga Lisa Nordström, Marie Louise Lehmann,, mötesvardinnor, Anna Herrlin, Ellen Hazelius.och doktor Ruth Johansson. Malmö. Medlemsantal : 395, varav 11 ständiga. Styrelse: fru Elisahth Quensel, ordf., rektor Marianne Mörner, v. ordf., fru Tyra Schartau, sekr.,. frk. Naemi Uddenberg, v. sekr., fruar Oliwa Selmer, kassaförv., Anna Emil- Ohlsson, bitr. kassaförv., Ada Hult- H U It af ors Behandling av reumafiska. &kommor, nwvsjukdornar, map o&. Fysi kallsk-dietis k-kuranstealt 1,0 O 0' fot över havet tarmiidanden samt andra kroniska sjuk&omar. Alla moderna badformer, elektricitetsbehandling och massage. Indituduell diet. Vegetarisk och blandad kost. Helpension. Begar utförligt prospekt. Moderata priier. Inga dri&~p bvedåkare: D:? E. Garby. Pontadr. Hultafors. Tel. Boris 695, Rhvlanda 68, Hultafors 16. Un&f samma -m: Nyhyttans Badanst. Jarnbois, öppen hela aret, Ekebyholme Badanet. Rimbo, öpp. eommarm., Sthlme Fysik. Kuranst. Humlegardeg. 18.

16 gren, Anna Nordenstedt, Edith Berggren, mötesvardinnor, samt frk. Maria HiUcansson, dr Eva Smedberg och e. o. hovrattsnot. Elisabeth Nilsson. Revisorer: fröknar Millie Munck. af Rosenschöld och Emma Svensson ; revisorssuppleanter : fru Anna Green och frk. A. Sandström. Ma~estad. Medlemsantal : 70. Styrelse : fru Marianne Ekman, hedersordf., frk. Gudrun Langenheim, ordf., fruar Greta Hallbäck, v. ordf., Martha Bergenfeldt, sekr., frk. Dagmar Johansson, kassaf örv., samt fruar Hertha Sandels och Hillevi Fogelquist. Suppleanter: fruar Signe Engström och Ester Melin. Mjölby. Medlemsantal : 51. Styrelse : fru Gertrud WAgman, ordf., frk. Martha Lundgren, v. ordf., fru Rake1 Gerholm, sekr., frk. Ingeborg Barr, v. sekr., fru Blenda Adolfsson, kassör, samt fröknar Anna Brizér och Rut Hennel. Suppleanter : fru Martha Gustafsson, frk. Margareta Myhrman. Revisorer : f röknar Eva Rehnström och Greta Wahlgren, revisorssuppleanter: fruar Stina Lantz och $da- Holmberg. x- Norrlcöping. Medlemsantal : 310. Styrelse : fru Fanny Björkman, ordf., rektor Anna Edmar, v. ordf., fru Elsa Alkman, sekr., fröknar Dagmar Wessberg, Betty Olsson, kassaförv., fruar Ebba Beckman, mötesvärdinna, Karin Edlund och Hilma &man, fröknar Emelie Andersson, Ruth Dahl och Esther Lindström ; supple-. anter: fruar Ingeborg Hanström och Kerstin Simon. Revisorer : f röknar Octavia Lundell och Gerda Lundman ; revisorssuppleanter : f röknar Hanna Aström och Elin Malmberg. Ngköphg. Medlemsantal : 144. Styrelse: fruar Klara Gullstrand, ordf., Karin Göthman, v. ordf., frk. Gertrud Unger, sekr., fru Thora Munke, kassaförv., och frk. Mathilda Olsson ; suppleanter: frk. Marta Drake ooh fru Anna Westerblad. Revisorer : fruar Ella Wennberg och Elsa Fischer; revisorssuppl. : fruar Anna Eriksson och Anna Zetterquist. Skellefteå. Medlemsantal : 33. Styrelse : fruar Anna Gordon, ordf., Edit Ahrmfeldt, v. ordf., Tyra Kristianson, sekr., Frida Svenonius, kassaförv., Elin Bergdahl, Andriette Skarin, Anny Lundmark. Stockholm. Medlemsantal : 929, därav 144 ständiga. Styrelse : frk. Ida von Plomgren, ordf., fru Signe Henschen, v. ordf., fröknar Kerstin Fjetterström, sekr., Elsa Ekström, kassaförv., Eva Fröberg, fru Asta Hägg, friherrinnan Anna Stael von Holstein, fru Elisif Théel och frk. Axianne Thorstenson; suppleanter: fru Brita Johansson, f. Akerman, advokat Marta Wikström, fru Mary Lovén-Granström, v. sekr., dr Eva Lagervall, fruar Hedvig Dernby och Karin HjeImqvist. Revisorer: fru Dorthe Hubner och frk. Hanna Olsen med frk. Elsa Robaoh och fru Mabel Ramsjö som suppleanter. Strangnik. Medlemsantal : 74. Styrelse: fru Inga Rosenqvist, ordf., dr Anna Jansson, v. ordf., friherrinnan Essie Wrangel, sekr., frk. Ninni Huldt, kassaförv., och fru Gerda U-?dog hand &. -- KONTOR: Fredsgatan 9, Hornsgatan 60, Odengatan 65, Folkungagatan 68, Fleminggatan 34 och Sibyllegatan 8, öppna % 10-3 samt % 6-7, lördagar kl. 2 e. m..ht hand go^ fattig.

17 HERTHA wenhjelm ; suppleanter : fruar Agnes Ahlenius, Gerda Wranke och syster Markit Björkman. ; i. J Sundsvall. Medlemsantal : 63. Styrelse: fru Mela Strömberg, ordf., rektor Elsa Stenudd, v. ordf., fru Mar. Johansson, sekr., ' frk. Ingeborg Hedström, kassaf orv. Suppleanter : fru Margit Blom och frk; Svea Markow. Revisorer : fru Greta Centervall och frk. Görel Carlberg... 1 Svalöv. Medlemsantal : 107. Styrelse : fruar Signe Nilsson-Ehle, ordf., Sigrid Bondeson, ' v. ordf., fröknar Walborg Månsson, sekr., Hanna Akesson, kassaförv., f ruar Anna Eliasson; Anna Groos, Augusta JönssOn, Carolina Westesson ; suppleanter :.f ruau? Gunhild Forslid, v. sekr., Edit Pedersen, Gerda Håkansson, Gunborg Rasmusson och Emy von Sydow. Revisorer: frk. Clara Engler och fru. Elsa. Persson ; revisorssuppleant : fru Hedvig Lindberg. Tomelilla. Medlemsantal : 104. Styrelse: fil. mag. Eva Lindblad, ordf., frk. Sigrid Haker, v. ordf., fruar Dagmar Andrén, sekr., Ebba Bengtsson, v. sekr., Ellen Jakobsson, kassaförv., Hedvig Bengtsson och Malin Björnberg. Suppleanter : fruar Agnes Rosengren, Alfhild Mårtensson och Ida Pihl. Revisorer: fru Anna Hede? ström och frk. Herta Sjöstedt. Revi-' sorssuppleanter :. frk. Amanda Cederkrantz ooh' fru -Siri Tufvesson;.. ' Umeå. Medlemsantal : 131. Styrelse: lektor Siri Hallström, ordf., fru Elsa Grafström, v. ordf., fröknar Anna Hörnell, sekr., Ingeborg Öquist, kassaförv., fruar Gurli Forsberg, Elisabeth Grahn, Tekla Nyman och Eb- ba Roos. 'Revisorer : fruar Anna Gillberg och Ester Lindgren ; revisorssuppleanter: fruar Maria Lundmark och Alfhild Markow. Varberg. Medlemsantal : 105. Sty- relse i fruar Maja Lundgren, ordf.,.berna Larsson, v. ordf., ' frk. Tora Lundgren, sekr. fruar Agnes Kumlin, kassaförv. och1 Karin Sundh, mötes-. a värdinna ; suppleanter : fruar Gunhild Kraf ft -och Anna Uddenberg. Revisorer: fröknar Sigrid Holmström och Cecilia Jacobsson ; revisorssuppleanter : frk. Conny Christen;sson och fru Anna Collin. Växjö. Medlemsantal :,143, därav en ständig. Styrelse: dr Rut Grubb, opdf., fil. kand. fru Elsa Richert, v. ordf., fru Blenda Sylvan, sekr., frk. Elisabeth J.ohansson, kassaf öm.; sa;mt fruar Hanna Lange, Eva Nordenskjöld, Lilly Sundberg, f röknar Inez Malm och Eva Lundgren; suppleanter : frk. Kerstin Berggren ooh fru Dagmar Jungstedt. Revisorer : fruar Klara Möller och Alma Nilsson, revisorssuppleanter : fröknar Karin Arvidsson och Marta Hammarlund. Ystad. Medlemsantal : 83. Styrelse : frk. Elin Strandberg, ordf., fru Ebba Holme, v. ordf., frk. Elsa Ericson,' sekr., fru Clary Schultz, kassaförv., f röknar Emilia Dawidson, Anna Gedda, "Ruth Malmgren och Gerda Ys-' berg; suppleanter : fröknar Naemi. Klebgirg,. Anna'..Lundgren och Ellen' Mansson. Revisorer : fröknar Bertha Grönvall och Ida Malmborg ; revisorssuppleanter : frk. Ebba.Andrén och fru Thora von Normann. Örebro. Medlemsantal: 126. Styrelse : rektor Martha Grönvall, ordf.,. ' Da ni frisering Centralbadet, Stockholm. REKOMMENDERAS. Tapeter #al'mtorgsb.8 s ~.

18 1 20 HERTHA C Revisionsbemiittdse. Undertecknade, som blivit utsedda till revisorer för granskning av Fredrika-Bremer- Förbundets räkenskaper och förvaltning under Ar 1934, hava nu verkställt sådan granskning och få däröver avgiva följande berättelse. Vi hava genomgått förbundets räkenskaper och utan anledning till erinran tagit del av vid styrelsens och förvaltningsutskottets sammanträden förda pmtokoll, varjämte vi inventerat värdehandlingar och kassa samt avstimt bankriikningarna och därvid funnit allt i god ordning. Räkenskaperna hava blivit underkastade fullständig siffergranskning av Sveriges Allmänna Revisionsbgrll, vilken granskning icke givit anledning till n%gon erinran. ' Vi hava därjämte genomgått räkenskaperna för de under förbundets förvaltning staende Fleetwoodska- och Arsta-fonderna samt utan anledning till erinran inventerat de härtill hörande värdehandlingarna. Emot dessa räkenskaper eller disponerandet av fondernas medel hava vi icke heller haft nhgot att eiinra. Förbundets verksamhet under det gångna Aret utvisar följande, Tillg&ngcvr den l janucum* Kr : 11 m... Medlemsavgifter:. ordinarie avgifter : 25 tilläggsavgifter : understöd jande medlemsavgifter 300: : 26 Gavor : - Transport : 25 fru '~lisabeth Karlsson, v. ordf., frk. Elsa Lindh, sekr., fruar Signe Lundgren, v. sekr., Elin Pohlman, kassaförv., Elsa 'Bergelin, Lalla Lysell, Vivi Warne, ' Marta Gabrielsson och Elsa Holmström. Revisorer : f röknar Ingeborg Sahlberg och Eva Örström..östersund. Medlemsantal : 93. Styrelse: fil. mag. Gerda Ljunggren, ordf., fruar Ruth Hasselberg, v. ordf., Vere Heilborn, sekr., Elise Ström, kassaförv., Gusti Cederberg, fröknar F. W. 0 : 80iajd~wddniuq~ ~ Sveavägen 40, Stockholm - Tel S J U KSKUTERSKEUTRUSTMNGAR, GOSS- och BARNKLADER. MOTTAGER BESTALLNINGAR "Hjäip genom ojälvhjåip." Maja Lindström, Hildur Mattsson, fru Ruth Enander; suppleanter: fruar Maggie Strokirk och Stina Aronson. - ommo Kalmar: Fru Stina Kreuger. = JBPILIEUEMISGAVAN : Från Svalövskretsen.. kr. 100: - Hittills har till Jubileumsgåvan inf lutit kr : -. 4 kronor pr plomb. LOSTANDER och OULDBRYGOOR. Leg. tandläkare ilvanna Wasterlhggatan 64 (vid passagen fr. KomhAorg). Mott Annan tid efter herensk. Tel.!2i8[r60.

19 p HERTHA 121 Transport : 25, Rantor: Bankräntor......e... 18: 20 Från A. Montelius' fond : 64 F.-B.-F :s Insamlingsfond : :52 F.-B.-F :s jubileumsgåva : 76. Tidskriften Hertha : :03. Utgående Balans-konto Kvarstaende förlust fran ' 1.555: 34 Kronor 21.3h9: 37, Halmstads Sparbank : Tidskriften Hertha..., : 71 Ständiga ledamöters -fond, fonderade avgifter.: : 89 F.-B.-F :s filmkonto...: : : 60. F.-B.-F :s Stipendieinstitution : - Av F.-B.-F. förvaltade donationer : Anonym donation N:o 3...;... H. och E.. Zanders ~ensionsfond... Kvinnliga kontoristers Semesterfond... E. M. Törneboms donation... S. Jacobson-Norayrs Stiftelse... q. Widmarks Une- och Stipendiefond... A. Mjontelius' fond... i.... H. Karlholms Rekreationsfond... F.-B.-F :s insamlings fond... Anonym donation N:o 4... Socialupplysningskommittén :s Jubileumsg&va...'. L. K. P. R:s fond F.-B.-F Avkastn-ing il följande fonder: Anonym donation N:o : 46 H. och E. Zanders pensionsfond : 36 Kvinnliga kontoristers Semesterfond : 96 E. M. Törneboms donation...: : 78 H. Widmarks Iåne- och stipendiefond : 71. H. Karlholms rekreationsfond : 2o 9.753: 41 Kronor : 76 Ni behöver alldeles säkert en Vr - -- idmaskin.! Skaffa Er då en sadan av god kvalitet - CALGUS, som har kullager och ar ovanligt stabil! Liksom den populiira bordsmangeln CALGUS ar den synnerligen, pris- billig. Begär prosp.! Redan i dag! Ombud - aven kvinnliga - antagas. Handels A.-B. Calgus, Tierp. Tel Vridmaskinen C A L G U S. Levereras fraktfritt alla järnvägsstationer.

20 122 HERTHA - Skulder den 1 jand Kr : 11 Utgqter under &et: Ingaende Balans-konto : Inbalanserad förlust : 34 Byråns konto :28 Trycksaker : 42 Möten : 47 Allmänna. omkostnader : F.-B.-F:s filmkonto 500: : 03 Tillgånguvr den 81 december 1984: Kassa-konto... Sparkasseräkning Inventarier.... Reversers konto...;... Tidskriften Hertha... Medlemsavgifters konto.....;... F.-B.-F :s filmkonto Balanserade rantor Av F.-B.-F. förualt.& donationsmedel. Anonym donation N:o 3 H. och E.. Zanders Pensionsfond Kvinnliga kontoristers semesterfond...;... E. M. Törneboms. donation... S. Jacobson-Norayrs stiftelse... H. Widmarks 1Ane- och stipendiefond... A. Montelius' fond... H. Karlholms rekreationsfond... F.-B.-F :s insamlingsf ond... Anonym donation.n:o 4... Socialupplysningskommittén... L. K. P. R:s fond..... F.-B.-F:s jubil-eumsgåva I Kronor : 317 Avkastning å\ f 8jinde f onde^. $ Anonym donation N;? 3...' :45 H. och E. ~85i'ders'~ensionsfond i36 Kvinnliga kontoristerslseinesterfond : 96 E. M. Törneboms' donation : 73 H. Widmarks 1Ane- och stipendiefond : 71 H. Karlholms rekreationsfond 2o 9.753: Vinst- och Förlust-konto Balanserad förlust : 34 Kronor : 76

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

DE N SVENSKA* KW NNORORELSEN

DE N SVENSKA* KW NNORORELSEN TIDSKRIFT Fal2 DE N SVENSKA* KW NNORORELSEN MARGARETA l / ' Fredrika-Bremer-Förbundet l lg33: Ferbundets allmanna verk-, samhet. Sjukv&rdskomm ittéerna. Cttpendieinstitutionen. Utbildnirigsan,stalterna.

Läs mer

M ARGARETA FREDRIKA-BREMER-.FO;RBUN.DET. årsrnötesprogram. I 1 UTGIVEN AV VON KONOW. Ekonomiska tablger samt. Stipendieiristitutionen.

M ARGARETA FREDRIKA-BREMER-.FO;RBUN.DET. årsrnötesprogram. I 1 UTGIVEN AV VON KONOW. Ekonomiska tablger samt. Stipendieiristitutionen. . o. j. TIDSKRIFT FOR...,..,,.. _ b 1,.. UTGIVEN AV FREDRIKA-BREMER-.FO;RBUN.DET,.. M ARGARETA VON KONOW I 1 I Fbrbundets allmänna verk- samhet. Stipendieiristitutionen.. ljtbild"ingsanstalterna. s, Kretsar

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016

Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016 Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016 Juniorer A Damer Anna Larsdotter Rosenlunds Konståkningsförening Juniorer A Damer Ebba Sjögren Jönköpings Skridskoklubb Juniorer A Damer Filippa Ahlstrand Borås

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Kata Dalström Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Elsa Laula Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal aktivister Elise Ottesen-Jensen

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m F17 100 meter Försök Heat 1 Vind 0,5 2007-05-20 1 Michelle Nilsson -90 Heleneholms IF 13,08 2 Sofie Beckvall -91 Eslövs AI 13,34 3 Isabella Lendt -91-91 IFK Trelleborg 13,43 4 Fredrika Rytter -90 Klippans

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena

Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena IPRK 2 2017-01-11 Arrangör Plats Tävlingsledare Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena Niklas Wiklund 60m Heat 1 1 Oskar Nordlander-99 Skellefteå AIK Friidrott 7,76 1:a P19 2 Johan Askefors-Markström-01

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm den 13 april 2012, kl 11.00. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf,

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: Vätterstjärnan 2016 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: Vätterstjärnan 2016 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: , 09:00 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: 2016-02-21, 09:00 1 Moa Fransson Jönköpings SK 2 Edith Hagman Jönköpings SK 3 Victoramaria Nijm Jönköpings SK 4 Ella Sundling Jönköpings SK 5 Tuva Thorsson Rosenlunds Konståkningsförening

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00 KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: 2015-01-25, 09:00 1 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna KK 2 Sandra Dyplin Eskilstuna IK 3 Agnes Ljungdahl Uppsala Allmänna KK 4 Erica Jacobsson Uppsala Allmänna KK 5 Lovis Kleen

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

Glada Hudik Piruetten 2016 Datum februari Arrangör Strands IF Plats Hudiksvalls ishall

Glada Hudik Piruetten 2016 Datum februari Arrangör Strands IF Plats Hudiksvalls ishall Klass: Minior C1 1 Ella Andersson Gävle KK 2 Vera Norén Gävle KK 3 Elna Bollner SK Gavleskäret 4 Nike Rosdahl Bollnäs KK 5 Selma Hansson Gävle KK 6 Hanna Bergström Strands IF 6 Alice Myhrberg Bollnäs KK

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar 1 Emma Sankta Maria 16 2 Louvisa Sankta Maria 15 3 Theo Alvendal Adolf Fredrik 14 4 Atla Olsson GVB 11 4 Signe Wallenberg GVB 11 4 Sophia Martin Adolf Fredrik 11 4 Viggo Hedegard-Friis Hedvig Eleonora

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september)

Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september) Ungdomsmärket 2011 (uppdaterat 27 september) För att erhålla ungdomsmärket 12-13 år skall den aktive klara minst tre grenresultat på minst bronsnivå. För silver resp. guld skall minst två grenresultat

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet.

Bild_121, Telefonstationen i Virestad på 40-talet. Anny Johansson kopplar samtalen på telefonstationen i Virestad på 40-talet. Bilder 121-168 Klicka på första bilden, så visas den i ett större format med möjlighet att bläddra framåt. (För bästa resultat välj helskärmsläge genom funktionstangent F11, för att återvända från helskärm

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer