Regelförenkling på kommunal nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförenkling på kommunal nivå"

Transkript

1 Regelförenkling på kommunal nivå - handläggningstider, servicegarantier, tillsyn och avgifter Centerpartiets kommundagar, februari 2012 Regelförenkling på kommunal nivå 1

2 2 Regelförenkling på kommunal nivå

3 Sammanfattning av NNRs projekt om kommunal regelförenkling NNR genomförde under ett pilotprojekt om regelförenkling på lokal nivå som omfattade tillståndsgivning, tillsyn och avgiftsuttag i kommunerna för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov och en väg in (företagslotsar). I projektet deltog förutom NNR även företagare samt experter från NNRs medlemsorganisationer. Syftet med pilotprojektet var att kommunerna ska se över sin tillämpning av regler och praxis som styr tillsyn och avgiftsuttag för företagen med inriktning på att det ska bli mer enhetligt och förutsägbart samt mindre kostsamt för företagen. Projektet och dess rapporter byggde på en webbenkät (undersökning) till Sveriges samtliga kommuner med frågor om handläggningstider, servicegarantier och avgifter för de utvalda områdena. Undersökningens resultat visade på avsevärda skillnader mellan kommunernas handläggningstider och avgifter, oberoende vilken typ av kommun det var eller var i landet den låg. De flesta kommuner hade någon form av en väg in, men vilka uppgifter som hanterades inom ramen för denna skiftade. Fåtalet kommuner hade servicegarantier för handläggningstider utan snarare målsättningar och riktlinjer NNRs undersökning har fått stor medial spridning i såväl radio som tidningar. Vidare har NNR tillsammans med sina medlemmar anordnat länsvisa kommunbesök i Sverige. Ca 120 kommuner deltog i aktiviteterna och över 300 kommunalråd, förvaltningschefer, näringslivschefer och tjänstemän närvarade. NNR har också haft möten med några länsstyrelser för att diskutera reglernas tillämpning och effekter på regional nivå. Seminarierna var konstruktiva och undersökningens resultat mottogs ofta med stort intresse. Goda exempel och förslag på lösningar och sam-arbeten diskuterades. En stor vinst har varit det faktum att kommunerna nu gjorts medvetna om de omotiverat stora skillnader som faktiskt finns, trots att lagstiftningen är densamma. Inför de länsvisa seminarierna kompletterade NNR med svar från de kommuner som inledningsvis inte deltog i undersökningen. Detta innebär att så många som 280 av landets 290 kommuner har svarat på någon del av NNRs undersökning, vilket får betraktas som mycket bra. Samtliga kommuners svar, liksom undersökningen och dess rapporter, finns på NNRs kommunwebb För att förenkla, förbättra och enhetliggöra regeltillämpningen på kommunal nivå krävs ett långsiktigt arbete med tydliga mål. NNR har därför inom ramen för projektet tagit fram ett antal rekommendationer till kommunerna, vilka redogörs för på följande sidor. Kommunerna bör, förutom att följa dessa, lära av varandras goda exempel och prioritera förbättringar inom de områden som har störst betydelse för företagen. Andrea Femrell Projektledare Regelförenkling på kommunal nivå 3

4 4 Regelförenkling på kommunal nivå

5 Innehållsförteckning Sammanfattning av projektet Rapporternas sammanfattningar Företagens väg in till kommunen Serveringstillstånd Miljöfarlig verksamhet Bygglov Beskrivning av NNRs undersökning Redovisning av centerkommunernas svar på NNRs enkät Näringslivets Regelnämnds, NNR, medlemmar Medverkande Näringslivets Regelnämnd, NNR Regelförenkling på kommunal nivå 5

6 1 Rapporternas sammanfattningar 1.1 FÖRETAGENS VÄG IN TILL KOMMUNEN Sammanfattning NNRs rapport Företagens väg in till kommunen är den första i raden av fyra rapporter om regelförenkling på kommunal nivå och handlar om huruvida kommunerna har en väg in, ofta benämnd som företagslots, eller inte och vad funktionen enligt företagen bör innehålla. Övriga rapporter i serien behandlar handläggningstider, servicegarantier och avgifter på kommunal nivå för företag på områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet och bygglov. Samtliga rapporter återfinns även på NNRs hemsida se. Kommunerna utövar tillsyn över ett flertal lagstiftningar och verksamhetsområden. Genom att företag i sin verksamhet omfattas av olika regelverk och därmed olika tillstånds- och tillsynsförfaranden innebär det att de måste orientera sig om en mängd olika regelverk, ha kontakt med flera kommunala förvaltningar och tjänstemän, vilket gör att processen kan bli väldigt lång och tidskrävande. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att kommunen inrättar en funktion i form av en väg in till kommunen, ofta benämnd som företagslots. NNRs undersökning visar att den överväldigande majoriteten, 172 av de 197 kommuner, som svarat på NNRs fråga om kommunen har en person eller funktion som kan vägleda företagen till rätt person och information inom den kommunala förvaltningen (en s k företagslots eller en väg in till kommunen )? anger att de har en sådan. Idag saknas en definition av vad en sådan funktion är och ska göra. Detta har lett till att organisationen av och innehållet i kommunernas företagslotsar varierar kraftigt. Detta visar inte minst de kommentarer kommunerna själva lämnat i anslutning till sina svar. NNR har inte undersökt innehållet i och kvaliteten på företagslotsarna i de enskilda kommunerna, utan endast undersökt huruvida kommunerna säger sig ha någon form av företagslots. Företagen och dess organisationer vill att kommunen inrättar en enda kontaktpunkt för information, service och tillstånd. NNR rekommenderar därför Sveriges kommuner följande: Alla kommuner ska ha en väg in för företagen, ofta benämnd som företagslots Lotsen ska ge en samlad information om vilka regler som gäller för företagens verksamhet och hur dessa ska uppfyllas. Den ska samordna olika ansökningar och förmedla information mellan olika förvaltningar åt företaget. En person bör få huvudansvaret för att företagets ärende följs upp och hanteras inom rimlig tid, vilket sannolikt leder till bättre företagsklimat i form av bättre service och effektivare handläggning. Kommunernas hemsidor ska innehålla tydlig och lättillgänglig information om regler, krav och avgifter som gäller för företagens olika verksamheter Information om regler, krav, avgifter och kontaktpersoner måste finnas lättillgängliga på kommunens hemsida och anpassad efter företagens behov, för att företagen snabbt och enkelt ska få kunskap om villkoren för deras verksamhet. 6 Regelförenkling på kommunal nivå

7 1.2 SERVERINGSTILLSTÅND Sammanfattning NNRs rapport om serveringstillstånd är den andra i raden av fyra rapporter om regelförenkling på kommunal nivå och handlar om hur långa handläggningstider kommunerna har för att utfärda ett serveringstillstånd, vilka avgifter de tar för tillstånd och tillsyn samt om kommunerna har några servicegarantier. Denna och övriga rapporter återfinns även på NNRs hemsida, NNRs undersökning visar på mycket stora skillnader mellan kommunerna när det gäller handläggningstider för ett serveringstillstånd. Handläggningstiderna kan variera med upp till nio veckor mellan olika kommuner för samma typ av ärende. Knappt hälften av de kommuner som svarat på undersökningens fråga om servicegarantier för serveringstillstånd uppgav att de hade detta. De flesta garantier var dock mer utformade som riktlinjer och ambitionsnivåer än uttalade löften och åtaganden gentemot företagen. Skillnaderna var också stora, som mest 13 veckor, mellan hur lång tid garantierna lovar att ett tillståndsärende tar. Avgifterna varierar kraftigt mellan kommunerna. Tillståndsavgiften för den dyraste kommunen var 14 gånger högre än för den billigaste kommunen samtidigt som det skilde nästan kr i tillsynsavgift mellan den billigaste och dyraste kommunen. Det verkar heller inte alltid finnas ett självklart samband mellan nedlagd tid på tillsynen och den tillsynsavgift som utgår från kommunerna. Tillsyn sker i regel ofta, minst en gång per år. Samtidigt uppger den övervägande majoriteten av kommunerna i NNRs undersökning att de debiterar tillsynsavgift även om inte tillsyn på plats och dokumentationskontroll genomförs. Sammantaget visar NNRs undersökning också att skillnaderna mellan kommunerna inte tycks vara beroende av var kommunerna ligger eller vilka typer av kommuner de är. Med anledningen av undersökningens resultat rekommenderar NNR följande inför 2012: Alla kommuner ska ha en servicegaranti för serveringstillstånd. Servicegarantin bör innehålla ett åtagande för kommunen att fatta beslut om ett serveringstillstånd inom en viss given tid efter det att ansökan är komplett liksom att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin. Garantin bör även innehålla åtaganden om att företagen tillförsäkras tydlig information om vad en ansökan ska innehålla, hur och när beslut fattas samt vem de kan vända sig till med frågor och klagomål. Regelförenkling på kommunal nivå 7

8 Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om ett serveringstillstånd. Ju snabbare ett tillstånd medges desto fortare kan företaget komma igång med sin verksamhet. Det är redan idag möjligt för vissa kommuner att fatta beslut om ett serveringstillstånd inom tre veckor från det att ansökan är komplett, varför denna tidsperiod bör gälla som huvudregel för samtliga kommuner och innefattas i en servicegaranti. Kommunernas avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget. Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Beträffande tillsyn bör detta ske huvudsakligen då tillsynen genomförs på plats eller när företagens dokumentation kontrolleras. Det bör också finnas en tydligare koppling till den arbetsinsats kommunen har för det enskilda företaget när avgifter beräknas/fastställs. Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för företagen. 8 Regelförenkling på kommunal nivå

9 1.3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Sammanfattning NNRs rapport om miljöfarlig verksamhet är den tredje i raden av fyra rapporter om regelförenkling på kommunal nivå och handlar om kommunernas avgifter för anmälan av miljöfarlig verksamhet samt avgifter och rutiner för tillsynsarbetet. Denna och övriga rapporter återfinns även på NNRs hemsida, NNRs undersökning visar på mycket stora skillnader mellan kommunerna när det gäller avgifter för anmälan av miljöfarlig verksamhet. Skillnaden i avgift varierar mellan 0 kronor i de kommuner med lägst avgift till kr i den kommun med högst avgift. Tillsynsavgifterna varierar också kraftigt mellan kommunerna och avgiftens storlek ligger mellan 0 kr och kr per år. Även tillsynsfrekvensen varierar stort mellan kommunerna. Drygt hälften (54 %) av kommunerna i undersökningen gör en årlig dokumentationskontroll medan övriga gör dokumentationskontroll vart annat år eller mer sällan. En dryg tredjedel (39 %) av kommunerna gör en årlig tillsyn på plats och övriga kommuner gör tillsyn på plats vart annat år eller mer sällan. Trots detta tar en överväldigande majoritet (89 %) av kommunerna ut en årlig tillsynsavgift även om det inte sker tillsyn varje år. Det kan även uppmärksammas att de få kommuner som angett att de inte tar ut någon avgift för anmälan och tillsyn därigenom låter hela kostnaden finansieras av skattemedel. Bland företagen finns givetvis olika syn på vilken typ av tillstånds- och tillsynsarbete som skall finansieras via skattsedeln och vilka som helt eller delvis skall finansieras via avgifter och därför krävs att kommunen tydligt redovisar hur man gjort bedömningen. Med anledningen av undersökningens resultat rekommenderar NNR följande inför 2012: Alla kommuner ska tydligt redovisa vilka faktorer som tagits med när man räknat fram avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. De kostnader för personal, utbildning, information och administration etc. som kommunen tagit med när avgiften beräknats bör tydligt framgå av hemsidor och informationsmaterial. Kommunerna ska visa på sambandet mellan den tillsynsavgift som företagen betalar och kommunens motprestation i form av tillsynsarbete. Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Om en kommun väljer att slå ut avgiften över flera år bör det framgå att så är fallet och att syftet med en årlig avgift är att sprida kostnaden för den kontrollinsats som sker vart annat eller var tredje år. Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för företagen. Regelförenkling på kommunal nivå 9

10 1.4 BYGGLOV Sammanfattning NNRs rapport om bygglov är den fjärde och sista i raden av fyra rapporter om regelförenkling på kommunal nivå och handlar om hur långa handläggningstider kommunerna har för att utfärda ett bygglov, vilka avgifter de tar för bygglovet, samt om kommunerna har några servicegarantier. Denna och övriga rapporter återfinns även på NNRs hemsida, NNRs undersökning visar på mycket stora skillnader mellan kommunerna när det gäller handläggningstider för bygglov. Handläggningstiderna kan variera med upp till nio veckor mellan olika kommuner för samma typ av ärende. Knappt hälften av de kommuner som svarat på undersökningens fråga om servicegarantier för bygglov uppgav att de hade detta. De flesta garantier var dock mer utformade som riktlinjer och ambitionsnivåer än uttalade löften och åtaganden gentemot företagen. Skillnaderna var också stora, som mest åtta veckor, mellan hur lång tid garantierna lovar att ett bygglovsärende tar. Avgifterna för bygglov och bygganmälan varierar kraftigt mellan kommunerna och den dyraste kommunen hade nio gånger högre bygglovsavgift än den billigaste kommunen. En tredjedel av de kommuner som deltog i undersökningen uppgav att de inte bedömer att de kommer att kunna lämna bygglovsbesked inom tio veckor såsom nya plan- och bygglagen kräver. Med anledningen av undersökningens resultat rekommenderar NNR följande inför 2012: Alla kommuner ska ha en servicegaranti för bygglov. Servicegarantin bör innehålla ett åtagande för kommunen att fatta beslut om ett bygglov inom en viss given tid efter det att ansökan är komplett liksom att bygglovsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin. Garantin bör även innehålla åtaganden om att företagen tillförsäkras tydlig information om vad en bygglovsansökan ska innehålla samt hur och när beslut fattas samt vem de kan vända sig till med frågor och klagomål. Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om ett bygglov som följer detaljplan. Ju snabbare ett bygglov medges desto fortare kan företaget komma igång med sin verksamhet. Det är redan idag möjligt för vissa kommuner att fatta beslut om bygglov som följer detaljplan inom tre veckor från det att ansökan är komplett. Kommunerna bör överväga att kategorisera olika typer av bygglovsärenden och sätta ett tak för handläggningstiden därefter. 10 Regelförenkling på kommunal nivå

11 Kommunernas bygglovsavgifter bör ha en tydlig koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget. Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Likaså bör det framgå tydligare än vad som idag verkar vara fallet hur kommunen väljer att sätta nivån på och beräkna bygglovsavgiften utifrån sin arbetsinsats/kostnad gentemot det enskilda företaget. Kommunerna måste tillföra resurser så att bygglovsbesked enligt kraven i nya planoch bygglagen kan ges inom den föreskrivna tiden tio veckor. Flera kommuner gör idag bedömningen att de med dagens resurser inte kan lämna ett bygglovsbesked inom tio veckor. Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för företagen. Regelförenkling på kommunal nivå 11

12 2. Beskrivning av undersökningen NNRs projekt om regelförenkling på kommunal nivå byggde på en webbenkät (undersökning) till Sveriges samtliga kommuner med frågor om handläggningstider, servicegarantier och avgifter för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov liksom om kommunerna ansåg sig ha en s.k. företagslots (en väg in) till kommunen. För att kunna jämföra kommunernas svar med varandra konstruerade NNR företagsexempel utifrån vilka frågorna ställdes och hänvisades till. Samtliga frågor avsåg verksamhetsåret Företagsexemplen var följande: Serveringstillstånd - Restaurang/restaurangverksamhet som 2009 omsatte ca 2,2 miljoner kr. Miljöfarlig verksamhet - Biltvätt för tvättning av fler än personbilar per kalenderår. Bygglov - Bygglovsansökan från ett företag gällande en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvadratmeter. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Frågorna som ställdes på respektive område var följande: Serveringstillstånd 1. Uppskatta hur lång handläggningstiden i kommunen är för en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avseende servering till allmänheten till kl. 02:00 från det att en komplett ansökan inkommit till dess beslut fattats. 2. Har kommunen någon form av servicegarantier som anger hur lång tid (maxgräns) handläggningen av en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avseende servering till allmänheten bör ta? Om ja, ange antal veckor. 3. Uppskatta hur stor avgiften blir för att få ett nytt stadigvarande serveringstillstånd avseende servering till allmänheten till kl. 02:00 för vårt restaurangexempel. 4. Uppskatta kostnaden (i kr) och tiden (i timmar) för vad vårt restaurangexempel som innehar serveringstillstånd avseende servering till allmänheten till 02:00 betalar i årlig tillsynsavgift Miljöfarlig verksamhet 5. Uppskatta hur stor avgiften blir för anmälan av en biltvätt. (klassningskod 50.10) 6. Uppskatta kostnaden (i kr) och tiden (i timmar) för vad en biltvätt (klassningskod 50.10) normalfallet betalar i tillsynsavgift per år. 12 Regelförenkling på kommunal nivå

13 Bygglov 7. Uppskatta hur många veckor handläggningen tar av ett bygglovsärende i kommunen som följer gällande planbestämmelser från det att ansökan är komplett till dess beslut fattas. 8. Har kommunen någon form av servicegarantier som anger hur lång tid (maxgräns) handläggningen av ett bygglov som följer gällande planbestämmelser bör ta från det att ansökan är komplett till dess beslut fattats? 9. Uppskatta hur stor den sammanlagda avgiften blir för bygglov och bygganmälan blir i ett bygglovsärende i kommunen som följer gällande planbestämmelser (avgiften avsåg år 2010). 3. Redovisning av centerkommunernas svar på NNRs enkät Nedan redogörs för hur de centerpartistiska kommunerna svar på enkäten för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet (biltvätt) och bygglov. NNR har definierat kommunerna som centerpartistiska i de fall ordförandeposten i kommunstyrelsen innehas av centerpartiet. Samtliga siffror, inklusive de som gäller för Sverige som helhet, hänförs till den komplettering av kommunernas svar som NNR gjorde i november Regelförenkling på kommunal nivå 13

14 Serveringstillstånd i centerkommunerna Kommunnamn 1. Handläggningstid i veckor -servertingstillstånd 2. Servicegaranti i veckor -serveringstillstånd 3. Tillståndsavgift i kr -serveringstillstånd 4. Tillsynsavgift i kr -serveringstillstånd Sverige max Sverige min Aneby 4--6 ja Borgholm Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 3 Dals Ed 4--6 nej Eda 7--9 nej Ej svarat Ej svarat 5 Eksjö 7--9 ja Falkenberg 1--3 ja Ej svarat 7 Falköping 4--6 nej Gagnef 7--9 nej Heby 4--6 ja Herrljunga Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 11 Hudiksvall nej Hultsfred 4--6 nej 7600 Ej svar 13 Hylte 4--6 nej Högsby 4--6 nej Karlsborg nej Kinda Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 17 Krokom Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 18 Lekeberg 4--6 ja Leksand nej Mellerud 4--6 nej Mönsterås 4--6 ja Osby Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 23 Perstorp Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 24 Rättvik 4--6 Ej svarat fast+rörlig 25 Storuman 4--6 nej 5500 Ej svarat 26 Strängnas 1--3 ja Sunne 4--6 ja Ej svarat 28 Svenljunga 7--9 nej Säffle 4--6 nej Söderköping Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 31 Tanum 4--6 nej Torsås Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 33 Tranemo 1--3 nej Uppvidinge Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 35 Valdemarsvik Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 36 Vansbro 7--9 ja Vindeln Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 38 Värnamo 7--9 ja Ydre 7--9 nej Åre Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 41 Årjäng 4--6 nej 6000 Ej svarat 42 Älmhult 4--6 nej Älvdalen 7--9 ja Östhammar 1--3 ja Ej svarat 14 Regelförenkling på kommunal nivå

15 Miljöfarlig verksamhet och bygglov i centerkommunerna Kommunnamn 5. Anmälningsavgift i kr -biltvätt 6. Tillsynsavgift i kr -biltvätt 7. Handläggningstid i veckor -bygglov 8. Servicegaranti i veckor -bygglov 9. Sammanlagd avgift i kr -bygglov och bygganmälan Sverige max Sverige min Aneby Saknar biltvätt Saknar biltvätt 4--6 ja Borgholm Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 3 Dals Ed Ej svarat Ej svarat 4--6 ja Eda Saknar biltvätt Saknar biltvätt 4--6 nej Eksjö nej Falkenberg ja Falköping Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 8 Gagnef Ej svarat 1625 Ej svarat Ej svarat Ej svarat 9 Heby Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 10 Herrljunga Saknar biltvätt Saknar biltvätt Ej svarat Ej svarat Ej svarat 11 Hudiksvall nej Hultsfred Ej svarat Ej svarat Ej svarat 13 Hylte Saknar biltvätt Saknar biltvätt Ej svarat Ej svarat Ej svarat 14 Högsby Saknar biltvätt Saknar biltvätt 4--6 nej Karlsborg Saknar biltvätt Saknar biltvätt 1--3 ja Kinda Ej svarat Ej svarat Ej svarat 17 Krokom Saknar biltvätt Saknar biltvätt 1--3 nej Lekeberg Ej svarat Ej svarat 4--6 ja Leksand nej Mellerud Ej svarat Ej svarat 4--6 nej Mönsterås ja Osby Ej svarat Ej svarat 4--6 ja Perstorp Ej svarat Ej svarat Ej svarat 24 Rättvik Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 25 Storuman 0 0 Ej svarat Ej svarat Ej svarat 26 Strängnas nej Sunne ja Svenljunga Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 29 Säffle Ej svarat Ej svarat 1--3 nej Söderköping Ej svarat Ej svarat 4--6 nej Tanum Ej svarat 9870 Ej svarat Ej svarat Ej svarat 32 Torsås Saknar biltvätt Saknar biltvätt Ej svarat Ej svarat Ej svarat 33 Tranemo Saknar biltvätt Saknar biltvätt 1--3 ja Uppvidinge Saknar biltvätt Saknar biltvätt Ej svarat Ej svarat Ej svarat 35 Valdemarsvik Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 36 Vansbro Ej svarat Ej svarat Ej svarat 37 Vindeln Ej svarat Ej svarat 4--6 ja Värnamo nej Ydre Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 40 Åre Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 41 Årjäng Ej svarat Ej svarat 4--6 nej Älmhult ja Älvdalen Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat 44 Östhammar Ej svarat Ej svarat 4--6 ja Regelförenkling på kommunal nivå 15

16 Näringslivets Regelnämnds, NNR, medlemmar Fastighetsägarna Sverige Finansbolagens Förening Fondbolagens Förening FöretagarFörbundet Företagarna Lantbrukarnas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Handelskammarförbundet Svenska Petroleum Institutet Svensk Energi Svensk Fjärrvärme Svensk Industriförening Svenskt Näringsliv Medverkande Näringslivets Regelnämnd Jens Hedström, VD och ansvarig utgivare Andrea Femrell, sakkunnig och rapportförfattare Oscar Fredriksson, sakkunnig och rapportförfattare 16 Regelförenkling på kommunal nivå

17 Regelförenkling på kommunal nivå 17

18 Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR, bildades år 1982 och är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 14 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt företag. Det betyder att NNR talar för alla aktiva företag i Sverige som har en anställd eller fler, i alla branscher och av alla storlekar. NNRs uppgift är att förespråka och verka för enklare och mer företagsvänliga regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförenklingsarbete på nationell- och EUnivå. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unikt bland näringslivsorganisationer i Europa. Mer information om NNR finns på Näringslivets Regelnämnd, NNR Box Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: 18 Regelförenkling på kommunal nivå

Näringslivets Regelnämnd, NNR Andrea Femrell

Näringslivets Regelnämnd, NNR Andrea Femrell Näringslivets Regelnämnd, NNR Andrea Femrell www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision i Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Värmlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Jämtlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Jämtlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Jämtlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Halland

Regelförenkling på kommunal nivå. Halland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 80% Nej 12% Nej 20% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västernorrlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västernorrlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Västernorrlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Uppsala

Regelförenkling på kommunal nivå. Uppsala Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 100% Nej 0% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Södermanlands län Östergötlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Blekinge län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Blekinge län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Blekinge län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Örebro län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Örebro län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Örebro län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västerbottens län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västerbottens län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Västerbottens län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Jämtland

Regelförenkling på kommunal nivå. Jämtland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 80% Nej 20% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västra Götalands län Göteborg

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Västra Götalands län Göteborg Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Västra Götalands län Göteborg Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Norrbottens län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Gävleborg

Regelförenkling på kommunal nivå. Gävleborg Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 100% Nej 0% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 86% Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Kalmar län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Dalarnas län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Värmlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 VGR Sjuhärad Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Östergötlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Jämtlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Hallands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Kronobergs län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Uppsala län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Jönköpings län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Örebro län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 VGR Fyrbodal Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västmanlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 VGR Skaraborg Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Blekinge län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västerbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västernorrlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Gävleborgs län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Norrbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Södermanlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 VGR Göteborg Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se

Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Jönköping

Regelförenkling på kommunal nivå. Jönköping Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 92% Nej 8% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västernorrland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västernorrland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 100% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika förvaltningar.

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012. Dalarnas län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012. Dalarnas län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Dalarnas län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Södermanland

Regelförenkling på kommunal nivå. Södermanland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 100% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika förvaltningar.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Örebro

Regelförenkling på kommunal nivå. Örebro Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 89% Nej 11% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Serveringstillstånd. - handläggningstider, servicegarantier, tillsyn och avgifter

Serveringstillstånd. - handläggningstider, servicegarantier, tillsyn och avgifter Serveringstillstånd - handläggningstider, servicegarantier, tillsyn och avgifter Delrapport 2 om regelförenkling på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner April 2011 Serveringstillstånd- handläggningstider,

Läs mer

- handläggningstider, servicegarantier och avgifter. Delrapport 4 om regelförenkling på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner

- handläggningstider, servicegarantier och avgifter. Delrapport 4 om regelförenkling på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Bygglov - handläggningstider, servicegarantier och avgifter Delrapport 4 om regelförenkling på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner April 2011 Bygglov- handläggningstider, servicegarantier

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Dalarna

Regelförenkling på kommunal nivå. Dalarna Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 90% Nej 10% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kronoberg

Regelförenkling på kommunal nivå. Kronoberg Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 100% Nej 0% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn Delrapport 3 om regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner

handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn Delrapport 3 om regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Bygglov - handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn Delrapport 3 om regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Maj 2013 Författare: Andrea Femrell 1 Näringslivets

Läs mer

Företagens väg in till kommunen

Företagens väg in till kommunen Företagens väg in till kommunen Delrapport 1 om regelförenkling på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner April 2011 Företagens väg in till kommunen 1 2 Företagens väg in till kommunen Sammanfattning

Läs mer

Serveringstillstånd. handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn. Delrapport 2 om regeltillämpning på kommunal nivå

Serveringstillstånd. handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn. Delrapport 2 om regeltillämpning på kommunal nivå Serveringstillstånd - handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn Delrapport 2 om regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner April 2013 Författare: Andrea Femrell

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet - avgifter och tillsyn Delrapport 4 om regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Juni 2013 Författare: Andrea Femrell 1 Näringslivets Regelnämnd, NNR,

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer