Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier"

Transkript

1 1 Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 1. Inledning 3 2. Omfattning 4 3. Ikraftträdande 4 4. Organisation och beslutande organ 5 5. Påföljder för förening som inte efterlever ekonomikriterierna 6 6. Krav för elitlicens utifrån ekonomikriterierna Auktoriserad eller godkänd revisor 6.2 Räkenskapsår och verksamhetsår 1 januari 31 december 6.3 Årsmöte senast den 15 mars 6.4 Uppgifter om styrelse, firmatecknare, revisorer samt kansliadress 6.5 Rapportering av verksamheter som bedrivs inom ramen för annan juridisk person 6.6 Räkenskaperna skall följa föreskriven kontoplan 6.7 Redovisning av spelartrupp i årsredovisningen 6.8 Ekonomisk rapportering enligt fastställda blanketter samt insändande av årsredovisning, inklusive förvaltnings- och revisionsberättelse senast den 5 mars 6.9 Åtgärdande av negativt eget kapital 6.10 Betalningar av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening under löpande år 6.11 Betalningar av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening per 31 augusti Sida 7. Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital 9 8. Redovisningsprinciper vid upprättande av årsbokslut/årsredovisning Allmänna principer 8.2 Redovisning och värdering av spelare samt avskrivningar 8.3 Flersektionsföreningar 8.4 Servicebolag, anläggningsbolag m.m. 8.5 IdrottsAB 8.6 Koncernredovisningsprinciper Bilagor

2 2 1. Kontoplan, 10 sidor 2. Anvisningar kontoplan, 3 sidor 3. Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF, inklusive blanketter, 9 sidor 4. Krav på årsredovisningens utformning, 2 sidor 5. Kontobeskrivningar, 23 sidor 6. Blankett för handlingsplan till följd av negativt eget kapital, 2 sidor

3 3 Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 1. Inledning UEFA ställer krav på medlemsförbunden att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen i klubbarna, eftersom dålig klubbekonomi kan äventyra fotbollens trovärdighet. Som en följd härav har Svenska Fotbollförbundet infört särskilda ekonomikrav på klubbarna i de två högsta herrserierna och på klubbarna i Damallsvenskan. Dessa föreningar benämns i det följande elitföreningar. I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) stadgar föreskrivs att föreningarna skall bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och iaktta god redovisningssed. Detta innebär bl.a. att gällande lagar, regler och rekommendationer inom redovisningsområdet skall följas beslutades att skärpa kvalitetskraven beträffande klubbekonomi på elitnivå i herrfotboll, och 2001 beslutades motsvarande för de damallsvenska föreningarna. Vad som sägs om föreningar äger därvid motsvarande tillämpning på IdrottsAB, undantaget likvidationsinstitutet där aktiebolagslagens tvingande regler har företräde. I korthet innebär kraven följande. Räkenskapsår och verksamhetsår skall följa kalenderår. Årsmötet skall senast hållas den 15 mars. Räkenskaperna skall följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan. Spelartrupp skall i årsredovisningen redovisas enligt en av Förbundsstyrelsen föreskriven ordning. Varje elitförening skall ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Senast den 16 mars skall varje elitförening till SvFF lämna in den av styrelsen och revisorerna godkända årsredovisningen, inklusive förvaltnings- och revisionsberättelse, samt den av SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. Elitföreningarna får inte ha negativt eget kapital i årsbokslutet/årsredovisningen. Om en förening inte uppnår detta mål skall i första hand upprättas en handlingsplan, och i andra hand ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Representationslag i Allsvenskan, herrar, Superettan och Damallsvenskan, för klubbar som i detta periodiserade bokslut har ett negativt eget kapital, skall, såvida inte synnerliga skäl föreligger, degraderas i seriesystemet (nedflyttning en serie). Dessa anvisningar omfattar de ekonomikriterier som fr.o.m. år 2001 ingår i den s.k. elitlicensen för elitföreningar i herrfotboll, och från och med år 2004 för damallsvenska föreningarna. Anvisningarna utgår från de vid representantskapsmötet i november 1999 beslutade bestämmelserna, jämte samtidigt gjorda kommentarer. För flersektionsföreningar avses med styrelse i dessa anvisningar och dess bilagor huvudstyrelse. Det finns anledning att framhålla att förevarande anvisningar inte gör anspråk på att vara

4 4 uttömmande. Vid bedömning av uppkomna fall som inte berörts här är utgångspunkten alltid vad god redovisningssed kräver. Det kan därför under inga omständigheter godtas att en förening försöker skaffa sig redovisningsfördelar genom vad som måste bedömas som otillbörliga åtgärder. Gjorda erfarenheter kommer naturligtvis att föranleda fortlöpande kompletteringar av anvisningarna. 2. Omfattning Elitlicensen omfattar alla föreningar som inför nästkommande säsong skall delta i Allsvenskan herrar, Superettan och/eller Damallsvenskan. Elitlicensens ekonomikriterier omfattar hela den juridiska person som bedriver fotbollsverksamhet. För flersektionsföreningar innebär detta att det är hela föreningens samlade egna kapital som mäts vid bedömningen av det egna kapitalets storlek, alltså inte enbart fotbollsverksamhetens egna kapital. På Riksidrottsstämman 1999 beslutades att Specialidrottsförbund (SF) äger medge att medlemsföreningar, under givna villkor, får upplåta rätten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett aktiebolag (IdrottsAB). SvFF har reglerat detta i stadgarna. Detta innebär att fotbollsverksamheterna, oavsett i vilken associationsform de bedrivs, behandlas lika. Och som en följd härav gäller även elitlicensens ekonomikriterier all fotbollsverksamhet oberoende av associationsform. Det är således den juridiska person där fotbollsverksamheten bedrivs som skall mätas. IdrottsAB har för övrigt att följa vad som föreskrivs i aktiebolagslagen och därtill anknytande allmänna författningar. Av de frågor som tas upp i elitlicensens ekonomikriterier torde endast likvidationsinstitutet kräva en något striktare behandling vad gäller IdrottsAB än förening. 3. Ikraftträdande Elitlicensens ekonomikriterier trädde för herrföreningar i de två högsta serierna i kraft den 1 januari Detta innebär för dessa föreningar att krav på räkenskapsår, revisorer, kontoplan och redovisningsprinciper skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari år Åtgärder vid negativt eget kapital utifrån bokslut per december 2001 tillämpas således fr.o.m För föreningar i Damallsvenskan trädde elitlicensens ekonomikriterier i kraft från och med år Detta innebär för dessa föreningar att krav på räkenskapsår, revisorer, kontoplan och redovisningsprinciper skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari år Åtgärder vid negativt eget kapital utifrån bokslut per december 2004 tillämpas således fr.o.m Organisation och beslutande organ

5 5 Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd (LicN) och Appellationsnämnd (AppN) är direkt underställda Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte. Licensnämnden, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande, vice ordförande och fem övriga ledamöter, ska som första instans handlägga och besluta i ärenden enligt dels Förbundets svenska elitlicens avseende anläggnings- och ekonomikriterier för Allsvenskan, herrar, Superettan samt Damallsvenskan, dels UEFA:s klubblicens för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar, samt dels Förbundets spelaragentbestämmelser. Av nämndens ledamöter, som alla skall vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen, ska minst två ha ekonomisk och minst två juridisk sakkunskap. Ordföranden ska även ha förenings- och näringslivserfarenhet. Förbundsstyrelsen fastställer reglementet rörande Licensnämnden. Part som är missnöjd med Licensnämndens beslut avseende den svenska elitlicensen och UEFA:s klubblicens får, inom två veckor från dagen för beslut, påkalla prövning hos Appellationsnämnden. Licensnämndens beslut beträffande Förbundets spelaragentbestämmelser får, inom två veckor från dagen för beslut, överklagas hos Förbundsstyrelsen. Appellationsnämnden, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande, vice ordföranden och tre övriga ledamöter, tillika skiljemän. Därutöver skall påkallande part samt motpart utse vardera en skiljeman. Appellationsnämnden ska, efter påkallan av missnöjd part, pröva tvist avseende Licensnämndens beslut i ärenden avseende den svenska elitlicensen och UEFA:s klubblicens. De av årsmötet valda ledamöterna ska vara insatta i verksamheten inom elitfotbollen. Ordföranden skall besitta juridisk och övriga ledamöter juridisk och/eller ekonomisk sakkunskap. SvFF:s förbundsmöte fastställer reglementet rörande Appellationsnämnden. Appellationsnämndens dom, som är offentlig, är slutlig och får inte överklagas. SvFF:s Tävlingskommitté (TK) ansvarar för förslag till seriesammansättningar, och skall fastställa vilka föreningar som skall spela i Allsvenskan herrar respektive Superettan samt Damallsvenskan. Det är således TK som, utifrån Licensnämndens och Appellationsnämndens ställningstagande, föreslår beslut om degradering i de fall det blir aktuellt med tillämpning av elitlicensens ekonomikriterier och SvFF:s representantskapsmöte som beslutar. Detta beslut kan komma under Riksidrottsnämndens prövning endast efter prövningstillstånd enligt 6 kap. 3 Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. 5. Påföljder för förening som inte efterlever ekonomikriterierna. Elitlicens skall av Licensnämnden ej beviljas, såvida inte synnerliga skäl föreligger, när förening

6 6 grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter (observera regler fr.o.m. år 2006 nedan), underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 SvFF:s stadgar (observera regler fr.o.m. år 2006 nedan), underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och förfallen fordran på betydande belopp (observera regler fr.o.m. år 2006 nedan), har negativt eget kapital med iakttagande av den av Förbundsstyrelsen föreskrivna ordningen för upprättande av periodiserat bokslut (se vidare avsnitt Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital nedan), från och med år 2006 får förening per 31 augusti ej ha förfallna skulder avseende skatter och allmänna avgifter, skulder till SvFF, SDF eller annan medlemsförening som inte kan kvittas mot fordringar. Detta leder såvida inte synnerliga skäl föreligger till påföljden degradering. Om Licensnämnden ej beviljar licens och eventuell prövning i Appellationsnämnden ej kommer fram till annan slutsats, skall Tävlingskommittén föreslå degradering vid dess förslag till serieindelning (nedflyttning en serie). Beträffande förening på obestånd, vilket lett till ackordsförfarande, se vidare Tävlingsbestämmelserna Kapitel 1 8. En förening kan undgå degradering om det föreligger synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses att föreningens degraderingsgrund uppstått på grund av omständigheter som föreningen inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över, t ex en huvudsponsors konkurs, brottsligt förfarande av anställd eller enskild styrelseledamot. Som synnerliga skäl anses inte omständigheter som har sin grund i sedvanligt risktagande i verksamheten. Vid bedömningen av om förening grovt åsidosatt sina åligganden skall beaktas inte endast skatteskuldernas storlek, som är minst kr, utan även om föreningen gjort sig skyldig till bokförings-, skatte- eller uppbördsbrott. Underlåtenhet att i rätt tid betala klar och förfallen fordran omfattar såväl betalningsovilja som betalningsoförmåga. Med betydande belopp avses här två basbelopp (för år 2005 är basbeloppet kr och för år 2006 är basbeloppet kr). Eftersom elitlicensen omfattar Allsvenskan herrar, Superettan och Damallsvenskan kan både herrlag och damlag i dessa föreningar degraderas inom ramen för elitlicensen, om båda lagen spelar i dessa serier. Se vidare kapitel 7, Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital, avsnitt 6.10 Betalning av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening under löpande år, samt avsnitt 6.11 Betalningar av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening per 31 augusti. 6. Krav för elitlicens utifrån ekonomikriterierna. 6.1 Auktoriserad eller godkänd revisor.

7 7 Förening skall ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Detsamma gäller i förekommande fall för IdrottsAB. Detta krav ställs för övrigt även i Tävlingsbestämmelserna på föreningar i närmast underliggande serie under serie som licensprövas. 6.2 Räkenskapsår och verksamhetsår 1 januari 31 december. Förenings räkenskapsår och verksamhetsår skall följa kalenderår. Detta krav ställs för övrigt även i Tävlingsbestämmelserna på föreningar i närmast underliggande serie under serie som licensprövas. 6.3 Årsmöte senast den 15 mars. Årsmötet skall avhållas senast den 15 mars. Detta krav ställs för övrigt även i Tävlingsbestämmelserna på föreningar i närmast underliggande serie under serie som licensprövas. 6.4 Uppgifter senast den 5 april om styrelse, firmatecknare, revisorer samt kansliadress Uppgifter om styrelse, firmatecknare, revisorer samt kansliadress har redan lämnats före elitlicensens införande. Genom att ta in dessa uppgifter i elitlicensens ekonomikriterier bryts dessa ut från den allmänna bestämmelsen om föreningars uppgiftsskyldighet. 6.5 Rapportering senast den 16 mars av verksamheter som bedrivs inom ramen för annan juridisk person Förening som bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan juridisk person, skall årligen senast den 16 mars inrapportera detta till SvFF. 6.6 Räkenskaperna skall följa föreskriven kontoplan Förening skall följa den av SvFF föreskrivna kontoplanen. Den föreskrivna kontoplanen avser själva koddelen konto. För övriga koddelar i bokföringen är användningen frivillig. I bilaga 2, Anvisningar kontoplan, återfinns förslag till hur man kan använda sig av fler konteringsdimensioner än konton för att ytterligare förbättra greppet om ekonomin. Den föreskrivna kontoplanen återfinns i bilaga 1, Kontoplan. Anvisningar till kontoplanen återfinns i bilaga 2, Anvisningar kontoplan. I den föreskrivna kontoplanen finns möjligheter för dem som så önskar till ytterligare finfördelad redovisning inom ramen för kontoplanens struktur. Till de i kontoplanen angivna kontona är även kopplat beskrivningen av kontona på de olika raderna i rapporteringsblanketterna till SvFF. Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF. Underhållet av kontoplanen ombesörjs av LicN, till vilken således eventuella förslag till kompletteringar skall meddelas. 6.7 Redovisning av spelartrupp i årsredovisningen I not i årsredovisningen skall lämnas information om externa spelarförvärv. Se vidare bilaga 4, Krav på årsredovisningens utformning. Beträffande redovisningsprinciper avseende spelarförvärv, se vidare kapitel Ekonomisk rapportering enligt fastställda blanketter samt insändande av års redovisning inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse senast den 16 mars Varje år senast den 16 mars skall förening till SvFF ge in den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Samtidigt skall, på för

8 8 ändamålet särskilt framtaget formulär den av SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret ges in. Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF, inklusive blanketter. 6.9 Åtgärdande av negativt eget kapital Förening med negativt eget kapital den 31 december skall senast den 5 april nästföljande år till LicN ge in en handlingsplan som beskriver hur föreningen under innevarande kalenderår skall eliminera det negativa egna kapitalet. Se vidare kapitel 7, Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital, inklusive arbetsschema, samt bilaga 6, Blankett för handlingsplan till följd av negativt eget kapital Betalning av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening under löpande år. Förening skall sköta betalning av skatter och allmänna avgifter. Vid bedömningen av om förening grovt åsidosatt sina åligganden skall beaktas inte endast skatteskuldernas storlek (minst kr) utan även om förening gjort sig skyldig till bokföringsbrott, skatte-, eller uppbördsbrott. Förening skall i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 i SvFF:s stadgar. Om förening underlåter att i rätt tid betala klar och förfallen fordran till SvFF, har SvFF rätt att enligt 11 i SvFF:s stadgar kvitta sådan fordran mot föreningens fordran mot SvFF. Genom detta i elitlicensen tillkommande krav kan om kvittningsmöjlighet saknas och det rör sig om betydande belopp annan påföljd tillgripas. Förening skall i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och förfallen fordran på betydande belopp. Med betydande belopp avses här två basbelopp (prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring). Se vidare kapitel 5, Påföljder för förening som ej efterlever reglerna för elitlicensens ekonomikriterier Betalning av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening per den 31 augusti. Förening skall sköta betalning av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan medlemsförening. Per den 31 augusti får inga klara och förfallna skulder avseende skatter och allmänna avgifter, skulder till SvFF, SDF eller annan medlemsförening, som inte kan kvittas mot fordringar, vara obetalda. Detta skall styrkas genom skriftligt intyg av såväl föreningsstyrelse som föreningens revisorer. En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. 7. Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital Ekonomiuppföljningen och åtgärderna vid negativt eget kapital sker enligt följande schema.

9 9 Bokslut 31/12 år 0 Positivt eget kapital Negativt eget kapital Ingen åtgärd 5/4 år 1 handlingsplan licensnämnden tillhanda Bedömning av handlingsplan sker i licensnämnden Realistisk handlingsplan Orealistisk handlingsplan Förening antecknas på bevakningslista hos licensnämnden Periodiserat bokslut per 31/8 år 1 licensnämnden tillhanda senast 1/10 år 1 Bokslut 31/12 år 1 Positivt eget kapital Negativt eget kapital Positivt eget kapital Negativt eget kapital Ingen åtgärd Synnerliga skäl finns Synnerliga skäl finns ej Ingen åtgärd Periodisterat bokslut per 31/8 år 2 licensnämnden tillhanda senast 1/10 år 2 Ingen åtgärd Degradering from år 2 Positivt eget kapital Negativt eget kapital Ingen åtgärd Synnerliga skäl finns Synnerliga skäl finns ej Ingen åtgärd Degradering from år 3 Utöver detta schema finns möjligheten för part som är missnöjd att påkalla prövning i Appellationsnämnden. Förening med negativt eget kapital den 31 december skall senast den 5 april nästföljande år till LicN ge in en handlingsplan som beskriver hur föreningen under innevarande kalenderår skall eliminera det negativa kapitalet. Om LicN bedömer handlingsplanen som uppenbart orealistisk eller om föreningen själv anger att det är omöjligt att eliminera det negativa egna kapitalet, skall föreningen senast den 1 september till nämnden ge in en kontrollbalansräkning per den 30 juni. Förening vars handlingsplan bedömts vara realistisk

10 10 skall antecknas på en av LicN upprättad bevakningslista. Handlingsplanen skall vara uppställd enligt bilaga 6. För att LicN inte skall godkänna handlingsplanen, krävs att den är uppenbart orealistisk. Härmed avses att det vid en objektiv bedömning av handlingsplanen framgår att den bygger på antaganden och åtgärder vilkas realiserande är otillräckliga för att eliminera det negativa kapitalet under återstoden av året. Om en förening som är antecknad på bevakningslistan även detta år har ett negativt eget kapital den 31 december skall föreningen senast den 1 oktober påföljande år till LicN ge in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Det periodiserade bokslutet per den 31 augusti skall upprättas efter samma redovisnings- och värderingsprinciper som ordinarie årsbokslut/årsredovisning. Den ovan nämnda handlingsplanen skall innehålla de åtgärder, som föreningen avser att företa under året för att eliminera det negativa egna kapitalet. Om planen innehåller åtgärden att avyttra spelare, skall föreningen i planen ange en egen marknadsvärdering av aktuella spelare. Se vidare kapitel 8, Redovisningsprinciper vid upprättande av årsbokslut/årsredovisning. 8. Redovisningsprinciper vid upprättande av årsbokslut/årsredovisning 8.1 Allmänna principer; I SvFF:s stadgar sägs att föreningarna skall bedriva sin verksamhet med sund ekonomi

11 11 och iaktta god redovisningssed. Detta innebär bl.a. att gällande lagar, regler och rekommendationer inom redovisningsområdet skall följas. Detta gäller t.ex. krav på bokföringsmässig redovisning, att periodiserings/matchningsprincipen tillämpas, att försiktighetsprincipen tillämpas etc. Observera att föreningar som omfattas av elitlicensen i praktiken också omfattas av bokföringslagen (1999:1078). Enligt 2 kapitlet 2 bokföringslagen är föreningar som har tillgångar överstigande trettio prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring bokföringsskyldiga. Dessa föreningar definieras i 1 kapitlet 2 som företag. Som bokslutsföretag definieras senare i samma paragraf företag i vilka den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till mer än ett belopp motsvarande tjugo prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Se vidare bokföringslagen (1999:1078) 1 kapitlet 2 och 2 kapitlet 2 samt ikraftträdande och övergångsbestämmelser i anslutning till denna lag, för vidare information om omfattande av bokföringslagen. Observera vidare att föreningar som omfattas av elitlicensen i praktiken också omfattas av årsredovisningslagen (1995:1554) från och med att de omfattas av bokföringslagen enligt ovan. Enligt årsredovisningslagens 1 kapitel 1 är den tillämplig på sådana företag som anges i 6 kapitlet 1 bokföringslagen. I 6 kapitlet 1 anges att bokslutsföretag (definierat enligt ovan) i vilka antalet anställda i verksamheten under de senaste två räkenskapsåren i medeltal har uppgått till mer än tio, skall avsluta räkenskapsår med en årsredovisning enligt 6 kapitlet 2, d v s enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Detta innebär att förening i tillämpliga delar har att iaktta årsredovisningslagen, bokföringslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden, samt god redovisningssed. 8.2 Redovisning och värdering av spelare samt avskrivningar. Det som är unikt för fotbollen och som inte regleras i lag eller någon rekommendation är hur fotbollsspelarna skall redovisas och värderas. För externa spelarförvärv (inte egna produkter) kan en övergångssumma kostnadsföras direkt eller redovisas som en tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för spelare skall motsvara den vid förvärvstillfället kända övergångssumman (inte villkorade delar som tillägg efter visst antal spelade matcher etc). Anskaffningsvärdet skall, om det redovisas som tillgång i balansräkningen, skrivas av linjärt över ursprunglig kontraktstid. Det är viktigt att notera att den metod som väljs under räkenskapsåret skall användas avseende samtliga externa spelarförvärv. Och såvida inte synnerliga skäl föreligger skall samma princip tillämpas mellan åren. Nedan beskrivs hur externa spelarförvärv skall redovisas om man väljer att redovisa externa spelarförvärv som en tillgång i balansräkningen. Se vidare även bilaga 4; Krav på årsredovisningens utformning. Gränsdragning omsättningstillgång -anläggningstillgång I förarbetena till bokföringslagen framgår att det avgörande för tillgångens klassificering är avsikten med innehavet. FAR tolkar detta så att med anläggningstillgång förstås sådan tillgång som inte omsätts i den normala affärsprocessen. Aktiverade utgifter för spelarförvärv skall redovisas som immateriell anläggningstillgång.

12 12 För konto vid bokföring av dessa utgifter se vidare bilaga 1, Kontoplan. Anskaffningsvärde Anskaffningsvärdet består av det enligt avtalet kända transferbeloppet som den förvärvande föreningen betalar för spelaren till annan förening. Om transfersumman är i utländsk valuta bör denna omräknas till den vid varje betalningstillfälle gällande valutakursen. Vid betalning under kommande räkenskapsår skall balansdagskurs 31 december användas. Om transfersumman terminsäkrats skall terminvalutans kurs användas. Det är inte ovanligt med tilläggsköpeskilling (alltså ett enligt avtalet icke känt belopp), t.ex. efter visst antal spelade matcher. Tilläggsköpeskilling skall läggas till anskaffningsvärdet då den blir känd. Tilläggsköpeskilling hanteras på samma sätt som ursprunglig transfersumma vad gäller eventuell omräkning av valuta. I anskaffningsvärdet kan också moms komma att ingå. Vid förvärv av utländska spelare kan t.ex. förvärvsmoms aktualiseras. Detsamma blir fallet då en förening förvärvar en spelare från ett IdrottsAB som är skyldigt att ta ut moms på försäljningen. Signing-on fee skall inte ingå i anskaffningsvärdet utan skall kostnadsföras direkt. Avskrivningar På i balansräkningen upptagna externa spelarförvärv skall avskrivning göras. Till grund för avskrivningen ligger anskaffningsvärdet på de externa spelarförvärven som beskrivits ovan. Avskrivningen skall vara konstant (linjär) och avskrivningstiden skall motsvara ursprunglig kontraktstid för aktuell spelare. Tilläggsköpeskilling skall skrivas av på återstående ursprunglig kontraktstid. För konto vid bokföring av dessa avskrivningar se vidare bilaga 1, Kontoplan. Observera att avskrivningsmetod och avskrivningstid skall anges i not i årsredovisningen. Avskrivning utöver plan I de fall avskrivningar utöver den fastställda planen (se under avskrivningar) görs bör dessa redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen och inte som en verksamhetskostnad. I balansräkningen redovisas ackumulerade avskrivningar utöver plan bland fonder/eget kapital. För konto vid bokföring se vidare bilaga 1, Kontoplan. Uppskrivning Som nämnts ovan under anskaffningsvärde finns möjlighet att som tillgång i balansräkningen redovisa erlagda transferbelopp för externa spelarförvärv. Dessa skall skrivas av linjärt över ursprunglig kontraktstid. I linje härmed ligger att någon uppskrivning utöver erlagda transferbelopp inte är möjlig.

13 13 Redovisning vid försäljning av spelare När en spelare säljs skall såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade avskrivningar föras bort från balansräkningen. Vinst eller förlust redovisas under egen rubrik i resultaträkningen. För konto vid bokföring se vidare bilaga 1, Kontoplan. Om förening säljer andel av spelarvärde inklusive kommande eventuella övergångsersättningar, t.ex. till riskkapitalbolag skall nedskrivning ske med motsvarande andel av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Redovisning av när spelare med värde i balansräkningen slutar spela fotboll När en spelare slutar spela fotboll skall såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade avskrivningar föras bort från balansräkningen. Förlust redovisas under egen rubrik i resultaträkningen. För konto vid bokföring se vidare bilaga 1, Kontoplan. Hyra av spelare Ett alternativ till att förvärva spelare är att hyra spelaren. För att öka jämförbarheten ska föreningen som hyr spelare lämna uppgift om detta i not i årsredovisningen. Uppgift som ska lämnas är hur stor hyreskostnaden varit under det gångna året, hyrestid och hur stora de framtida hyreskostnaderna är fördelat per år. Se vidare bilaga 4, Krav på årsredovisningens utformning. Egen ungdomsverksamhet Endast utgifter för externa spelarförvärv får redovisas som tillgång i balansräkningen. Motiveringen för detta är att både i fallet externa spelarförvärv och i fallet egen ungdomsverksamhet är det inte fråga om att aktivera någon form av marknadsvärde utan det handlar om periodisering av kostnader. I båda fallen har föreningen löpande kostnader för respektive verksamhet. Dessa kostnader innebär normalt sett inga redovisningsproblem eftersom de kommer löpande och man därigenom erhåller rätt matchning av intäkter och kostnader med automatik. Vid externa spelarförvärv uppkommer emellertid en merkostnad i form av transferbeloppet. Principen ovan tar sikte på att periodisera transferbeloppet över ursprunglig kontraktstid, för att uppnå en mer rättvisande redovisning och en bättre matchning av intäkter och kostnader. Såväl den förening som förvärvar externt som den som tar fram och förädlar egna spelare tillgodogörs i redovisningen, ett eventuellt (upparbetat) övervärde på spelarna först i samband med en extern försäljning. Allt detta följer av försiktighetsprincipen som i det här fallet innebär att ett övervärde får redovisas först då det realiserats här i form av en extern försäljning. 8.3 Flersektionsföreningar Vissa föreningar bedriver flera sporter inom samma förening och verksamheter är ofta uppdelat i sektioner. För flersektionsföreningar gäller att dessa behandlas lika med övriga föreningar vad beträffar elitlicensens ekonomiska kriterier. Vid den årliga rapporteringen av ekonomin är dock tillämpningen följande. Balansräkningen rapporteras in för hela föreningen, d v s avseende samtliga sektioner. Resultaträkningen rapporteras in avseende fotbollsverksamheten. Det senare därför att man skall kunna göras jämförelser mellan olika föreningars intäkter, kostnader och nyckeltal

14 14 avseende resultaträkningen. Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF, inklusive blanketter. 8.4 Servicebolag, anläggningsbolag m.m. Redovisningen i servicebolag och anläggningsbolag styrs av i första hand aktiebolagslagen och därtill anknytande allmänna författningar och i tillämpliga delar bokföringslagen, årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden samt god redovisningssed. Dessa bolags verksamhet kräver inga speciella regler anpassade för fotbollsverksamhet. I de fall servicebolag och anläggningsbolag förekommer, och det också föreligger ett koncernförhållande, är det ett krav att koncernredovisning upprättas. Den ekonomisk rapporteringen skall i de fall koncernförhållande föreligger krävas in från både servicebolag, anläggningsbolag och förening (och Idrotts AB när så är aktuellt) samt för koncernen. Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF, inklusive blanketter samt kapitel 8.6, Koncernredovisning. 8.5 Idrotts AB Aktiebolagslagen IdrottsAB skall följa vad som föreskrivs i aktiebolagslagen och därtill anknytande allmänna författningar. Redovisning, årsbokslut och årsredovisning IdrottsAB skall i tillämpliga delar följa bokföringslagen, årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden samt god redovisningssed. Tillämpning av elitlicensens ekonomikriterier Samma regler gäller för Idrotts AB som för förening vad beträffar tillämpning av elitlicensens ekonomikriterier. Detta innebär samma krav på kontoplan i IdrottsAB som i förening. Kontoplanen i bilaga 1, är konstruerad så att den även klarar av redovisning för ett IdrottsAB. Transaktioner mellan AB och förening skall kunna särredovisas. I kontoplanen skall särredovisning på separat konton ske avseende fordringar och skulder mellan IdrottsAB och förening. Utgifter för spelarförvärv inom koncern, d v s mellan förening och Idrotts AB får inte tas upp i som tillgångspost i balansräkningen hos den förvärvande parten. Den ekonomisk rapporteringen skall i de fall IdrottsAB förekommer krävas in från både förening och Idrotts AB samt för koncernen. Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF, inklusive blanketter.

15 Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisning skall upprättas i de fall som koncernförhållande föreligger mellan olika juridiska personer inom samma fotbollsverksamhet. Detta kan t.ex. uppstå när ett av förening majoritetsägt servicebolag sköter viss fotbollsverksamhet såsom t.ex. marknadsföring åt föreningen. Koncernförhållande kan också uppstå om anläggning som förening bedriver verksamhet i finns inom en egen juridisk person, som är majoritetsägd av föreningen. Idrotts AB skall enligt gällande regler vara majoritetsägt av förening. Koncernredovisning skall då upprättas mellan IdrottsAB och förening. Koncernredovisning skall upprättas enligt förvärvsmetoden. Se vidare Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning.

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer