REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN"

Transkript

1 REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal avseende elitverksamheten, innefattande bl. a. krav på elitlicens. SIF har beslutat att kraven även skall gälla för Hockeyallsvenskan (nedan kallat HA). För deltagande i SHL och HA fordras att förening, som sportligt kvalificerat sig för spel i SHL eller HA, därutöver skall uppfylla vissa angivna krav på ekonomisk stabilitet, god organisation, ungdomsverksamhet och arenakapacitet. För prövningen av om villkoren för ekonomisk stabilitet och god organisation är uppfyllda har en särskild licensnämnd inrättats vars närmare uppgift och arbetsordning framgår av detta reglemente. Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB när ishockeyverksamheten eller del därav bedrivs i aktiebolag. 2. Licensnämndens uppdrag Licensnämnden skall inför varje säsong självständigt pröva huruvida förening som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i SHL respektive HA därjämte uppfyller i detta reglemente uppställda villkor för deltagande i serierna.

2 3. Villkor för elitlicens För elitlicens krävs följande; förening skall ha stabil ekonomi, förening skall ha god organisation, förening skall ha ungdomsverksamhet i rimlig omfattning och förening skall ha arena av godtagbar kapacitet och kvalitet. Förening som inte uppfyller samtliga dessa villkor skall nedflyttas i seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses här exempelvis att omständighet inträffat som ligger utanför föreningens kontroll och som inte skäligen kunde ha undvikits. Förening får inte ingå i en koncern som uppenbart bildats för att kringgå bestämmelserna för att erhålla elitlicens. Förening som inte uppfyller SIFs villkor avseende organisation, ungdomsverksamhet och arenakapacitet kan beviljas dispens. Dispensen kan villkoras och tidsbegränsas. 4. Redogörelse för villkoren 4.1 Ekonomisk stabilitet Med ekonomisk stabilitet avses att förening varken är på obestånd eller har negativt eget kapital enligt undertecknad och reviderad årsredovisning per den 30 april under två på varandra följande räkenskapsår. Med reviderad avses i detta reglemente att revisorn avgivit sin revisionsberättelse. Med obestånd avses att föreningen inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. I detta reg-

3 lemente innebär det bl. a. att förening skall, från tid till annan, ha tillräckligt med likvida medel för att kunna betala sina förutsebara skulder under nästkommande säsong Förening med negativt kapital m. m. Förening med negativt eget kapital enligt årsredovisning per 30 april skall ge in årsredovisningen jämte en handlingsplan senast den 31 maj samma år. Planen skall visa hur föreningen skall återställa kapitalet under det nästkommande året. Bedömer nämnden att planen inte är orealistisk placeras föreningen i det s k kontrollåret. Förening med negativt eget kapital under föregående räkenskapsår och som ändå erhållit elitlicens skall senast den 31 maj ge in undertecknad och reviderad årsredovisning för det gångna räkenskapsåret (kontrollåret) som visar att det egna kapitalet är positivt. Om det egna kapitalet inte är positivt skall licens ej beviljas för spel i samma division utan föreningen flyttas ned en division i seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger. Ovanstående regler fortgår att gälla även för förening som hamnat på nedflyttningsplats. Förening som inleder förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion skall senast den närmast påföljande 31 maj ge in undertecknad och reviderad årsredovisning som visar att det egna kapitalet är positivt. Om det egna kapitalet inte är positivt skall licens ej beviljas för spel i samma division utan föreningen flyttas ned en division i seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger. Beviljas licens hamnar föreningen, under alla förhållanden, i kontrollåret, varvid reglerna i stycke två ovan skall gälla. Förening vars årsredovisning föranlett föreningens revisor att avge en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen (s k oren revisionsberättelse) avseende omständighet av väsentlig betydelse kan efter nämndens beslut placeras i kontrollåret, varvid reglerna i stycke

4 två ovan skall gälla. För fortsatt spel i samma division krävs att revisionsberättelsen för kontrollåret har standardlydelse, om inte särskilda skäl föreligger God organisation Administration m m Förening skall verka för att dess styrelse har kvalificerad ekonomisk/administrativ kompetens och omfattande erfarenhet av idrottslig verksamhet. Förening skall ha en väl fungerande tjänstemannaorganisation. Föreningen skall i övrigt verka enligt allmänna regler i samhället och enligt de anvisningar nämnden beslutar. IdrottsAB skall dessutom verka i enlighet med de särskilda regler angående IdrottsAB, som fastställts av Riksidrottsförbundet och SIF Räkenskapsår m m Förenings räkenskapsår skall vara 1 maj 30 april. Förening skall anmäla uppgift om styrelse, firmatecknare, revisor och associationsform till nämnden. Ändringar skall genast anmälas till nämnden Årsredovisning m m Förenings redovisning skall upprättas enligt bokföringslagen, årsredovisningslagen och enligt god redovisningssed. Förening skall ha minst en auktoriserad revisor.

5 5 Det ankommer på Licensnämnden att besluta om närmare anvisningar för rapporteringsrutiner och vilket regelverk som skall tillämpas avseende den finansiella rapporteringen, exempelvis K3. Förening skall senast den 31 januari varje år till nämnden ge in en av styrelsen undertecknad delårsrapport per den 31 december. Förening skall senast den 15 juni varje år till nämnden ge in undertecknad och reviderad årsredovisning. Nämnden kan dock besluta att förening skall ge in årsredovisningen redan den 31 maj i följande fall; - när förening har negativt kapital per 30 april, - när förening har negativt kapital enligt delårsrapport per den 31 december, - när förening underlåter att i rätt tid ge in delårsrapport eller ger in delårsrapport med uppenbara brister och - när förening under det gångna räkenskapsåret inlett förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion. Förening skall vidare på nämndens begäran inlämna tillkommande ekonomisk information såsom resultat- och likviditetsbudget, samt balans- och resultatrapporter. Förening skall i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen bekräfta att föreningen uppfyller villkoren i punkterna Av revisorns revisionsberättelse skall framgå att han granskat förvaltningsberättelsens uppgifter i detta avseende. Förening som inte följer i bestämmelserna kan, efter Licensnämndens anmälan, bli föremål för påföljder enligt de av SIF utfärdade tävlingsbestämmelserna. 4.3 Ungdomsverksamhet i rimlig omfattning Förening som deltar i SHL och HA är skyldig att i rimlig omfattning driva ungdomsverksamhet (t.o.m. J 20). Med rimlig omfattning avses att före-

6 ningens ungdomsverksamhet kan sägas lämna ett reellt bidrag till elitishockeyns återväxt Arena av godtagbar kapacitet och kvalitet Hemmaarena för förening i SHL skall ha en publikkapacitet på minst åskådare, varav minst sittplatser och skall i övrigt uppfylla SIFs krav enligt dess hallcertifieringsbestämmelser för evenemangshall. Krav på förening i HA är att hemmaarenan skall ha en publikkapacitet på minst åskådare. 4.5 Nedflyttning Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten för beslutet samt avse en division. Förening som spelat sig till en plats i en högre division(shl eller HA), men som ska nedflyttas som en konsekvens av elitlicensen, behåller sin plats i den division föreningen senast spelat i. Förening som både hamnat på nedflyttningsplats och ska flyttas ned som en konsekvens av kraven rörande elitlicensen ska dock endast flyttas ned en serie. 5. Licensnämndens sammansättning Licensnämnden skall bestå av 3-5 oberoende ledamöter. Till undvikande av jäv skall till ledamot endast utses person utan officiellt engagemang i förening som deltar i SHL eller HA eller närmast underliggande serie. Licensnämnden utses gemensamt av SIF och SHL inför varje säsongstart men inte senare än den 15 september varje år. Ledamöterna utses för ett år i taget. De kan väljas om för uppdraget.

7 7 Licensnämnden skall utses så att nämnden har såväl juridisk som ekonomisk och kommersiell kompetens. Licensnämnden utser inom sig en ordförande. 6. Kansli Kanslifunktionen för Licensnämnden beslutas i särskild ordning av SIF och SHL gemensamt. 7. Beredning inför Licensnämnden prövning Årsredovisning, delårsrapport och andra handlingar som skall ges in enligt detta reglemente skall skickas via post eller till SIFs kansli. Licensnämnden har rätt att infordra ekonomiska och andra rapporter från alla föreningar som deltar i SHL och HA och från de föreningar som kan förmodas kvalificera sig för kvalseriespel. 8. Licensnämnden prövning Licensnämndens prövning huruvida förening som kvalificerat sig tävlingsmässigt för spel i SHL eller HA - genom sin placering i föregående års serie eller genom kvalspel till SHL eller HA - även uppfyller de icke tävlingsmässiga villkoren under punkten 3 ovan, sker vid ett eller flera sammanträden i omedelbar anslutning till seriespelets avslutande respektive säsong. Detsamma gäller för förening som erbjudits plats i SHL eller HA som konsekvens av att en annan förening degraderats enligt detta reglemente. Ledamöterna skall i god tid kallas till sammanträdena. Licensnämnden får kalla berörd förening att muntligen kommentera nämndens beslutsunderlag. Licensnämnden är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

8 8 Vid omröstning gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal gäller den för föreningen mest förmånliga tolkningen. 9. Licensnämndens beslut Licensnämnden beslutar om att bevilja eller inte bevilja licens. Beviljas inte licens skall nämnden samtidigt besluta om nedflyttning. Licensnämndens beslut skall vara motiverat och undertecknat av nämndens ordförande på nämndens vägnar. 10. Kostnader Arvode och kostnadsersättning till nämndens ledamöter delas lika mellan SIF och SHL. SIF och SHL svarar solidariskt för ledamöternas ersättningsanspråk. Förening skall svara för sina kostnader vid prövningen av villkoren enligt detta reglemente. 11. Överklagande av Licensnämndens beslut I händelse av missnöje får berörd förening föra talan mot Licensnämndens beslut hos SIFs styrelse. Klagoskriften skall ha inkommit till SIF inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades. 12. Överklagande av SIFs styrelse beslut I händelse av missnöje får berörd förening föra talan mot SIFs styrelse beslut hos Riksidrottsnämnden. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

9 13. Ändringar i detta reglemente 9 Ändringar i detta reglemente beslutas av SIFs styrelse och förutsätter enighet mellan SIF och SHL

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer