Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f."

Transkript

1 Naturinventering Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.f.

2 Datum: 5 maj 2011 (Reviderad 14 maj 2012) Beställare: Kungälvs kommun (kontaktperson: Linda Andreasson) Konsult: Melica (kontaktperson: Åsa Röstell) Text, layout och foton: Åsa Röstell och Anders Martinsson, Melica Framsidesbild: Foto från delområde 5

3 Inledning Kungälvs kommun har upprättat ett detaljplaneprogram för fastigheterna Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 m.fl. På uppdrag av kommunen inventerades programområdet med avseende på naturvärden (både i land- och vattenmiljöer). Inventeringen utfördes den 28 april 2011 av Åsa Röstell (landmiljöer) och Anders Martinsson (vattenmiljöer) på Melica. Programområdet innefattar ett gammalt kulturlandskap med betesmarker och åkrar. Idag växer skog på delar av området och det finns även en plantering med gran. Genom området rinner en bäck som så småningom rinner ut i Gloseå. Beskrivning av området och dess terrestra naturvärden Området har delats in i delområden (figur 1) som presenteras nedan. Naturvärdena har bedömts enligt en femgradig skala: Högsta naturvärde, mycket höga naturvärden, höga naturvärden, vissa naturvärden och inga särskilda naturvärden. Figur 1. Karta över delområden inom programområdet.

4 Delområden 1. Området är en gammal hagmark som ligger mellan vägen och bäcken. Där växer bredbladiga gräs, tåg, vitsippor, majsmörblomma och svalört. Två klibbalar växer i hagen. Området har tidigare betats av får. Delområdet har inga högre naturvärden och innefattar område C i planprogrammet. Delområde 1 2. Bäckdalens östra delar inom programområdet. Längs bäcken växer klibbal, hägg, hassel, ek och asp. En hel del grova träd. Asparna står en bit in i hagen (delområde 1). Området hyser höga naturvärden och är en del av det område som Skogsstyrelsen har pekat ut som naturvärdesobjekt. Delområde 2 bäckravinen

5 3. Området består av åkermark och har inga särskilda naturvärden. Delområdet innefattar område D i planprogrammet. 4. Området är en gammal hagmark (hänger ihop med delområde 1) som inte längre hävdas. Hagen är stängslad med fårstängsel men det var ett tag sen den betades. Därför är den nu i en igenväxningsfas. Slånbuskar breder ut sig och det finns en del gran på ett ställe. Ett antal fina enbuskar växer också i hagen. I den norra delen av området finns berghällar med fin flora, bl.a. mandelblom, vit fetknopp, bergssyra och styvmorsviol. På hällarna finns också mycket mossor och lavar, bl.a. filtlav (Peltigera sp.). Så här på våren växer vitsippor och svalört i hagen. Vissa höga naturvärden finns i framför allt den norra delen av området (se figur 1). Skulle området börja hävdas igen skulle naturvärdena sannolikt öka. Delområdet innefattar område B i planprogrammet. Delområde 4

6 5. Området är en liten dunge i hagen som hänger ihop med bäckdalen. Där växer klibbal, ek, hägg och gamla enar. En liten brant med berg i dagen finns mitt i dungen. Vitsippor, svalört och majsmörblomma växer i fältskiktet. Det finns mycket död ved i olika grovlekar. Området hyser höga naturvärden. En liten del av område B i planprogrammet går in i detta delområde. Delområdet är en del av det område som Skogsstyrelsen har pekat ut som naturvärdesobjekt. Delområde 5 6. En bergsbrant ner mot ett bryn intill hagen (delområde 4). Stora ekar, små rönnar och hasselbuketter. Här växer mängder med vitsippor och svalört. Här växer också den lite mer ovanliga arten underviol (Viola mirabilis). På hasselbuketterna växer olika skinnsvampar. Delområdet har höga naturvärden. En liten del av område B i planprogrammet går in i detta delområde. Delområdet är en del av det område som Skogsstyrelsen har pekat ut som naturvärdesobjekt. Delområde 6

7 7. Området består av gammal vall alternativt gammal betesmark och håller på att växa igen med sly. I sydost står ett antal tallar, troligen planterade. I norr gränsar området till ett fint bryn med sälg, tall, ek och björk. Området har inga särskilda naturvärden, men om tallarna får fortsätta växa kan de så småningom hysa högre naturvärden. I östra delen av området växer planterad gran. I norra delen av området finns en stenmur (som ligger på fastighetsgränsen). Delområdet är en del av planprogrammets område A. Delområde 7 8. Ett område med lövskog men som troligen är en gammal betesmark. Här växer ek, sälg, rönn och björk. Det finns en del högstubbar (framför allt sälg) och några av ekarna har grova döda grenar. Det är allmänt mycket död ved (i olika dimensioner) i området. Svampen tegelticka (Daedaleopsis confragosa) och levermossan klippfrullania (Frullania tamarisci) hittades. Klippfrullania är en signalart. Här växer bl.a. vitsippor och vårfryle. Området har höga naturvärden. I södra delen av området finns en stenmur (ligger på fastighetsgränsen). Området gränsar till planprogrammets område A. Tegelticka i delområde 8

8 9. Området består av planterad gran. Fältskiktet består till största delen av harsyra. Området har inga särskilda naturvärden. Planprogrammets område A omfattar en del av delområdet. Delområde Bäckdalens västra delar. Här växer klibbal, asp, sälg, alm, hassel och enstaka hägg. Två stora gamla sälgar finns i området. Här växer bl.a vitsippor, harsyra, svalört, ormbunkar och mossor (bl.a. Mnium-arter och västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus)). I området hittades också några små idegranar. Idegran är en fridlyst art. I området finns mycket död ved. Ett antal enskelett (döda enebuskar) hittades. Delområdet har höga naturvärden. Delar av området har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Stor sälg i delområde 10

9 Allmänt om programområdets värden Naturvärdena i programområdet finns främst i bäckområdet, brynen och delarna med lövskog. Områdets mosaikartade karaktär och strukturer som död ved och gamla träd är viktiga värden. Det finns mycket död ved i planområdet, främst i delområdena 2, 4, 5, 6, 8 och 10. Den döda veden är av olika grovlek och består av olika trädslag. I dessa delområden är det även fullt med fåglar. Vid inventeringen hördes bl.a. gransångare, blåmes, rödhake, bofink och ringduva. Enligt boende häckar följande fåglar i området: mindre och större hackspett, kattuggla, pärluggla, spillkråka, ormvråk, ringduva och skogsduva. Inom planområdet finns ett antal gärdesgårdar, dessa är biotopskyddade (Miljöbalken 7 kap 11 ). Skogsstyrelsen har pekat ut ett så kallat naturvärdesobjekt inom planområdet och det innefattar delområdena 2, 5 och 6. Delar av delområde 10 är klassat som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Stengärdesgård på gränsen mellan delområde 7 och 8 (markerar fastighetsgräns).

10 Beskrivning av bäcken och dess naturvärden Glose å har ett avrinningsområde på c:a 30 km2 och en medelvattenföring på 0,5 m3/s, transporten av kväve och fosfor till havet är höga. Glose å är också ett havsöringförande vattendrag. De ekologiskt känsliga områdena för havsöring är främst från mynningen och upp i den västra grenen av ån. Fina lek- och uppväxtområden finns i området Rannebergen till Skotte mosse. Två elfisken är gjorda år 2005, ett uppströms Rannebergen med höga tätheter av öringungar. Det andra elfisket är gjort vid Kärna reningsverk i den östra delen av Glose å, där man endast fick ål, sammantaget med elfiskelokalbeskrivningen indikerar detta låg ekologisk status. Ån meandrar sig här fram genom ett jordbrukslandskap. Bäcken vid Skårs ängar Cirka en km nordost Kärna, vid vägen till Ytterby, rinner bäcken från Skårs äng ut i den östra delen av Glose å. Bäcken avvattnar ett cirka 0,08 km2 stort område nordost om Kärna. Medelvattenföringen är cirka 10 l/s. Risk för uttorkning under en längre torrperiod finns. Bäckens anslutning till Glose å ser ut att vara omlagd, nu är det ett smalt rakt dike, alträd beskuggar här. Genom några kulvertar, som utgör vandringshinder, kommer bäcken från Skårs äng alldeles ovanför vägen. Vid Skårs äng är det en vacker bäckravin med vitsippor och lövträd bl.a. klibbal, ek ask och hassel där bäcken meandrar sig fram. Många kullfallna träd och död ved finns i och omkring bäcken. Finsediment är det dominerande bottensubstratet. Vattenhastigheten är strömmande och vattennivån är låg.

11 Bäcken vid delningen Norr om Skårs ängar finns en vägbank med kulvert som utgör ett vandringshinder, den har för liten diameter. Uppströms vägkulverten ökar vattenhastigheten något och bottenmaterialet domineras av ett tunt lager grus och mindre stenar därunder finsediment, här och var finns block också. För en lyckad öringlek behövs ett väl syresatt strömmande till forsande vatten och en grus/stenbädd som är cirka 10 cm djup. Sparsamt med näckmossa växer i bäcken. Omgivningen på norra sidan har varit betesmark men är nu en granplantering med vuxna granar. På den södra sidan växer det sparsamt med lövträd. Cirka 250 meter uppströms vägkulverten delar sig bäcken i en västlig och en nordlig gren. Inventeringen avslutades där den västliga grenen är kulverterad under en promenadstig, här har bäckens vattenföring ytterligare minskat, kulverten som leder bäcken under stigen ligger för högt och har får liten diameter. Den norra grenen går också under promenadstigen även där är kulverten felplacerad. På andra sidan av stigen finns en vacker ravinsänka med vitsippor och alar men vattnet är alldeles brunfärgat av järnoxid, bäcken avvattnar här ett nedlagt avfallsupplag så risken är uppenbar att även andra ämnen kan finnas i vattnet. Inventeringen i den norra delen avslutade cirka 30 meter uppströms promenadstigen. Den inventerade sträckan är cirka 700 meter.

12 Slutsatser och bedömning Landmiljöerna När man gör en naturvärdesbedömning är det allra bästa om man kan besöka området flera gånger under säsongen (vår, sommar och höst). Detta eftersom man då kan täcka in så många aspekter av flora och faunan som möjligt. Detta gäller kanske framför allt kärlväxtfloran och marklevande svampar. Eftersom denna inventering utfördes i slutet av april kunde endast florans våraspekt studeras. Men eftersom kärlväxtfloran endast är en del av underlaget i en naturvårdsbedömning bör detta inte påverka bedömningen i stort. Naturvärden som man kan missa genom att inte inventera sommartid i detta område är bedömningen av hagmarkernas värden. Områdena med höga naturvärden bör undantas exploatering. När det gäller delområde 4 finns naturvärdena främst i norra delen, se figur 1 för markering. Den södra delen av delområdet bör kunna exploateras utan allt för stor påverkan. De delar av planprogrammets område B som går in i delområde 6 bör undantas exploatering. Hänsyn skall tas till de biotopskyddade stengärdesgårdarna som finns i området. Vid en eventuell byggnation i planområdet är det viktigt att hänsyn tas till de intilliggande värdefulla områdena, t.ex. att upplag av massor läggs på rätt ställe. När det gäller störning av fågelfaunan under byggtid finns inte så mycket undersökt, men generellt kan sägas att större fåglar är mer lättstörda än mindre fåglar. (Naturvårdsverket 2004.) En rekommendation är att undvika störande konstruktionsarbeten under häckningsperioden. I den mån det är möjligt bör en generell hänsyn tas i hela området, i form av att äldre träd, ädellövträd och död ved (högstubbar, lågor och grenar) sparas. Bäcken På flera ställen finns det fellagda kulvertar som utgör vandringshinder för fisk. Bäcken har inga lämpliga lek- och uppväxtområden för öring. Sannolikt torkar bäcken ut vid längre torrperioder. Norra delen av bäcken avvattnar ett nedlagt avfallsupplag, strax nedströms upplaget ser man utfällningar av järnoxid i bäcken även andra ämnen kan finnas där, därför måste vattenkvaliteten undersökas (om inte det redan är gjort). Inga observationer av fisk i bäcken. Eventuellt kan bäcken vara påverkad av försurning. Den norra delen med järnoxidutfällning

13 Referenser Artportalen Degerman, E., Nyberg P., Näslund I. & Jonasson D Ekologisk fiskevård. Sportfiskarna Degerman E. (red) Ekologisk restaurering av vattendrag. https://www.fiskeriverket.se/service/varorochtjanster/ekologiskrestaureringavvattendrag.4.6c4377b411c8913 db html Jordbruksverkets databas TUVA (Ängs- och betesmarksinventeringen ) https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm Länsstyrelsen i Västra Götaland, 1995, Värdefulla odlingslandskap i Göteborg- och Bohuslän Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden Naturvårdsverket 2004 Effekter av störningar på fåglar en kunskapssammanställning för bedömning av Natura 2000-objekt och andra områden. (Rapport 5351) Naturvårdsverket Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur Niclas Åberg Västsveriges Fiske och Fiskevård. 2004/2005 "Fiskevårdsinventering av Grannebyån och Glose å" Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens Pärlor

14

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering 2011 12 Februari 2015 Samrådsunderlag Inventering och bedömning av

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Inventering och bedömning av naturvärden 2008-12-17 Följande personer har medverkat i projektet: Jan Henriksson inventering, bedömningar

Läs mer

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun Beskrivning av områden Naturvårdsplan för Håbo kommun Bevarande och utveckling Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-28 Text Anna Atterlöf och Marianne Kahn, Håbo kommun (Plandel) Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kärrstjärnblomma Utförd av Biolog Bernt Persson Förord Som ett led i att uppnå Västernorrlands regionala miljökvalitetsmål Hav i balans samt levande

Läs mer

LÖVSKOGSINVENTERING BORÅS KOMMUN (del I)

LÖVSKOGSINVENTERING BORÅS KOMMUN (del I) LÖVSKOSINVENTERIN BORÅS KOUN (del I) Thomas Appelqvist Bengt Andersson Anders Ekstrand Karl-Henrik Larsson Inventering 1985 med komplettering 1988-89 REIONALT PLANERINSUNDERLA ISSN 0347 8564 LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

1(17) SAMRÅDSHANDLING. Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden 2007-11-09 Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

1(17) SAMRÅDSHANDLING. Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden 2007-11-09 Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen 1(17) Detaljplan för fastigheten Töllstorp 1:2 m.fl., (Bostäder på Vinkåsen) i Gnosjö tätort. PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden 2007-11-09 Stadsarkitekt

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Sida 1/12 Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping Telefon 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58

Läs mer

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, www.fontinalis.se, info@fontinalis.se, tel: 75897, org.-nr: 883-5559 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps

Läs mer

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Framsidans bild är tagen upp mot cykelbron vid gamla Grisbacka tullmjölkvarn Förord I Västerbottens län är många vattendrag kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden,

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, 2008-03-27 Beställare Varbergs kommun tel 0340-88 000 Kommunekolog Landskapsarkitekt Kurt Claesson Andreas Lindqvist

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 Miljökontoret Förord Naturen i Mjölby kommun är mycket rik och omväxlande, med både skogsbygd, övergångsbygd och slättbygd.

Läs mer

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes Svartälven -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Date: 2013-11-22 Authors: Lennart Henrikson,

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE Vård av kustnära, ört- och lövrika marker med förslag till natur- och kulturanpassade skötselåtgärder EBBE ZACHRISSON Ulla-Britt Berglund 2004 FÖRORD I Norrtälje kommun

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln

Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln 2013-02-27 Administrativa uppgifter Beställare Beställarens namn: Östra Göinge kommun Adress: Storgatan 4 280 60 Broby Kontaktperson:

Läs mer