RESULTATET FÖR VIKTIGA MILJÖN NOTER NOT 20. RESULTAT FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATET FÖR 2010... 5 VIKTIGA ... 7 ... 7 MILJÖN NOTER... ... 18 ... 24 NOT 20. RESULTAT FRÅN ... 31"

Transkript

1

2 Contents G5KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISORR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET FÖR G5:S AKTIEKAPITAL... 5 HÄNDELSER UNDER VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT FORSKNING OCH UTVECKLING... 7 MILJÖN... 7 FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN... 7 LIKVIDITET... 7 OPERATIVA RISKER... 7 FINANSIELLA RISKER... 8 KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING... 9 FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION... 9 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VERKSAMHET OCH NYCKELTAL MODERBOLAGETS FINANSIELLAA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL NOTER NOT 1. ALLMÄN INFORMATION OCH REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3. DEFINITIONER AV VERKSAMHET OCH O NYCKELTAL NOT 4. KLASSIFICERING AV OMSÄTTNINGG OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 5. PERSONAL NOT 6. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN NOT 7. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8. SKATTER NOT 9. AKTIEKAPITAL OCH UTDELNINGAR NOT 10. RESULTAT PER AKTIE NOT 11. NÄRSTÅENDE PARTER NOT 12. PRODUKTIONSKOSTNADER NOT 13. ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER NOT 14. REVISIONSARVODEN NOT 15. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 16. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER NOT 17. FINANSIELLA INTÄKTER NOT 18. FINANSIELLA KOSTNADER NOT 19. UPPLUPNA KOSTNADER NOT 20. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 21. JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE I INGÅR I KASSAFLÖDET NOT 22. FÖRVÄRV AV RÖRELSER NOT 23. AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 24. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL... G NOT 25. KUNDFORDRINGAR NOT 26. STÄLLDA SÄKERHETER NOT 27. ANSVARSFÖRBINDELSER / EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 28. FINANSIELLA RISKER REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA KONTAKT

3 G5koncernen G5 Entertainment AB (publ) omfattarr de rörelsedrivande företagen G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) G5 Holding RUS LLC (Ryssland) samt de vilande företagen G5 Holdings Limited (Hong( Kong) ), G5 UA Holdings Limited (Hong Kong) h G5 Entertainment Inc (USA). G5 Entertainmen nt AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Styrelse Vlad Suglobov (vd, medgrundare) är född 1977 har mer än sexton års erfarenhet från spelbranschen. Vlad var med grundadee G har sedan dess varit koncernens vd d i tio år. Vlad har en examen från Lomonosovuniversitetet i Moskva har också arbetat på flera ryska amerikanska it har Vladd haft spelföretag. I takt med att G5 vuxit många viktiga roller inom företaget. Hann har bland annat lagt grunden för företagets strategi, kundrelationer, produktutveckling försäljning. I dag är Vlads främsta uppgift att fokusera på G5:s internationella expansion. Ein Stadalninkas (ordförande) Efter en kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1998 har Ein skapatt förvaltat ett antal internationella investeringsinstrument för gränsöverskridande transaktionerr med inriktning på Ryssland OSSländerna. Ein har erfarenhet av företagsledning företagsfinansiering i finans, naturresurs tekniksektorn. Ein sitter i styrelsen för investmentbolaget SPB Investments, det finansiella konsultföretaget Nibur Trade Financing Russian Chinese Financial Center som arbetar med utveckling av finansiell infrastruktur. Johan Wrang Johan Wrang Efter ekonomexamen vid Stockholms universitet examen i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan började Johan arbeta på ett managementkonsultföretag i Stockholm. Under sina två ett halvt år som strategikonsult fungerade han som rådgivaree åt företagsledningar styrelser i olika branscher. Johan har även varit vd styrelseledamott i ett nätspelföretag är för närvarande styrelseordförande i Guld Invest samt IT managementkonsult på Connecta. Revisor Tomas Ahlgren, auktoriseradd revisor, Mazars SET Revisionsbyrå. Ledning Vlad Suglobov (vd en av grundarna), se ovan. Alik Tabunov (operativ chef, COO) är född 1974 en erfaren itchef med bakgrund i programvaruteknik. Under sin arton år långa karriär har Alexander varit delaktig i en rad ith spelprojekt i ryska amerikanska företag, 2001 var han med grundade G5. Alexander A är ansvarig för G5:s utvecklingsteam med fokus på att utöka antalet plattformar vidareutveckla tekniken.. Han har en magisterexam men i datavetenskap från Moskvas statliga institut för elektronikk matematik. Sergey Shultz (ekonomichef en av grundarna). Sergey Shultz är född Sergey började sin karriär somm programutvecklaree projektledare har deltagit i en radd projekt i ryska amerikanska spelutvecklings itföretag var han med grundade G5 blev ekonomichef i koncernen. k Sergey har omfattande kunskaper inom programutveckling, vilket han har god användning för i rollenn som ekonomichef. Han har en magisterexamenn i fysik från Moskvas statliga institut för teknik h fysik. 3

4 Vd har ordet Bästa aktiesägare! Människor världen över blir allt mer mobila använder i ökad utsträckning bärbara enheter för att fåå tillgång tilll Internet webben. Vi övergår från pcdatorer tilll smarttelefoner surfplattor för att göra saker som vi tidigare bara gjorde på vår pc. Detta gäller även spel. Enligt många analytiker kommer marknaden för mobila applikationer att växa till drygt 30 miljarder USdollar 2015 drygt 80 procent av konsumenterna använder sina smarttelefoner surfplattor för att spela spel. Moderna smarttelefoner surfplattor med touchkontroll är den perfekta plattformenn för den typen t av spel som G5 utvecklar publicerar, h efterfrågan på våra spel är stor. Vår omsättningstillväxt på 140 procent p under 2010 är organisk. Vinsten på 8.8 MSEK 2010 skall s jämföras med den förlust koncernen redovisade 2009 om 1.5 MSEK. Förlusten år 2009 uppstod i huvudsak på grund av att vi ändrade affärsmodell från utvecklare till förläggare. Vår verksamhet genererar intäkter som gör det möjligt för oss att nå lönsamhet ett positivt kassaflöde samtidigt somm vi aktivt investerar för framtida tillväxt. G5 tillhörr redan de som säljer mest casualspel på Apples App Store, våra kunder blir allt fler, vi stärker varumärket expanderar till nya plattformar. p Vårt nätverk av globala samarbetspartner växer vi utvecklar verksamheten. Vi satsar på att ytterligare stärka våra förstklassiga utvecklingsteam i Ukraina h Ryssland.. Dessa utvecklingsteam ligger bakom succéer s som Virtual City Supermarket Maniaa 2 har anpassat en rad bästsäljande casualspel till t iosplattformen. Med hjälp av vår v egen Talismanteknik kan vi snabbt kostnadseffektivt göra våra spel kompatibla med flera plattformar.. Under 2011 inriktas drivs vår tillväxt av att fler produkter lanseras på de plattformar där vi redan är ä etablerade, att vi tar vår allt större spelportföljj till nya plattformar, att den totala marknaden för spel applikationer förr smarttelefoner surfplattor växer, att vi satsar på att få lojala återkommande kunder. Vlad Suglobov Vd, styrelseledamot medgrundare 4

5 Förvaltningsberättelse G5 Entertainment AB är sedan 2009 utvecklare förläggare av förstklassigaa casualspell för Iphone, Ipad, stationära bärbara konsoler samt Mac pc. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Virtual City, Stand O Food Mahjonggg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser publicerar spel från tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 enn viss del av försäljningsintäkterna. Före 2009 var G5 Entertainment känt som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel utvecklade spel som var baserade på populära titlar för Electronic Arts, Disney, THQ, Konami andra förläggare. Styrelsen verkställande direktören förr G5 Entertainment AB (publ)( med organisationsnummer avger härmed årsredovisning koncernredovisning för moderbolaget koncernen under räkenskapsåret 1 januari 2010 till t 31 december G5 Entertainment AB (publ) med huvudkontor i Stockholm är moderbolag i G5 koncernen. Företaget bildades i maj 2005 under namnet Startskottet P 40 AB (publ) men ingen verksamhet bildades. bedrevs förrän G5koncernen G5:s spel vänder sig främst till den allt större publiken av casualspelare som använder smarttelefoner surfplattor. Bland dessa finns de drygt 187 miljoner iosenheter såsom Iphone, Ipad touch, ipad som sålts hittills enligt Apple. Till denna grupp hör även Androidenh heter. Google uppger att aktiveringarna av Android G5 enheter uppgår till enheter per dag. har presenterat planer på att släppa sina förstaa spel för Androidplattformen under I takt med att man tar sina etablerade spelkoncept h nya produkter till andra plattformar kommer G5: publik att växa ytterligare. G5:s utvecklingsteam har omfattande erfarenhet av spelutveckling för mobila plattformar, Mac pcprodukter spelkonsoler. Enn av företagets konkurrensfördelar mot andra utvecklare är dess egen Talismanteknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt kunna utveckla innovativa tekniskt avancerade spel för en rad olika plattformar enheter. Mer information om Talisman finns på: G5 är godkänd utvecklare u när det gällerr ett antal patentskyddade mobila bärbara plattformar samt plattformar för hemmabruk, såsom Apple ios, Android, Nintendo N DS,, Nintendo Wii, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation Portable Microsoft Xbox 360. Utvecklingsbas G5:s utvecklingskontor finnss i Moskva i Ryssland samt i ukrainska Kharkov. Företaget anlitar också kontrakterade medarbetare i Ryssland, Europa USA via deras respektive bolag. I december 2010 hade G5 sammanlagt 71 anställda kontrakterade medarbetare. Resultatet för f 2010 Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet),, jämfört med en förlust på tkr under sammaa period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. G5:s aktiekapital Aktien Den 31 december 2010 uppgick aktiekapitalet i G5 Entertainmen till kronor fördelat på aktier, var en med ett kvotvärde på kronor per aktie. Det genomsnittliga antalet 5

6 utestående aktier under perioden är Varje aktie har lika rätt till andel i bolagets tillgångar vinster ger innehavaren en röst. Det fanns inga utestående teckningsoptit ioner avseendee aktierna. G5:s aktie listades på NGM Nordic MTF i Stockholm den 2 oktober 2006 under symbolen G5EN. Introduktionskursen varr 3 kronor r per aktie. Sedan den 19 november 2008 är G5:s aktie listad på Aktietorget i Stockholm. Vid årsslutet 2010 var aktiekursen kronor det totala börsvärdet 85.3 miljoner kronor. Aktiekapitalets historik Handeln med G5:s aktier på NGM Nordic MTF i Stockholm inleddes den 2 oktober Tidigare under 2006 genomförde företage en emission av aktier en placering av ägaraktier till priset 3 kronor per aktie, vilket lockade nya aktieägare. I juli 2008 genomförde G5 en nyemission på aktier för att köpa 51 procent i Shape Games Inc. I oktober 2008 slutförde G5 en företrädesemission där nya aktier emitterades i syfte att öka kapitalet för att kunna finansieraa utvecklingen av företagets egna originalspel. I novemberr 2008 flyttades handeln med G5:s aktier till Aktietorget i Stockholm. De största aktieägarna den 31 december 2010 Aktieägare Antal Innehav aktier /röster NORDNET PENSION WIDE DEVELOPMENT LTD* SHULTS, SERGEY TABUNOV, ALEX AVANZAA PENSION OSCARSSON, DAVID SVENSK, TOMMY ABN AMRO BANK NV LILJEDAL, TORBJORN ALTAPLAN BERMUDA LTD Totalt Källa: Euroclear Sweden AB ,,61% 9,,70% 9,,07% 8,,90% 7,,93% 5,,63% 5,,22% 4,,54% 1,,97% 1,,47% 71,,04% * Bolag där Vlad Suglobov har bestämmande inflytande. Händelser under u 2010 Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel för ett antal olika plattformar, jämfört med bara nio spel under Koncernenn siktar på att a släppa ytterligare 80 spel under 2011, däriblandd spel för Android. I slutett av 2009 bestod G5:s portfölj av 17 spel. I slutet av 2010 hade G5 en portfölj med 44 spel. Som enn följd av 800 nya spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel vid utgången av Många av de spel som företaget lanserade under tog sig till topplaceringar på olika listor över plattformar portaler. p Virtual City HD för Ipad blev etta bland de d mest lönsamma spelen (sett till omsättning) i kategorin Top Grossing i 17 länder, däribland i flera stora europeiska länder. Dessutom har det hamnat bland topp tio i samma kategori i 51 länder. Ipadversionen av Romance of Rome HD tillhörde t de 10 mest lönsamma spelen i Grossing Gamekategorin i 54 länder, däribland USA flera av dee största marknaderna i Europa. Spelen Mushroom Age, Treasure Seekers The Mystery of f the Crystal Portal har alla nått högaa placeringar lovordats i användarundersökningar. Under 2010 etablerade G55 viktiga samarbeten med några av världens bästa utvecklingsstudior för casualspel gick in för att fylla sin pipeline med spelprojekt som ska publiceras under Under andra kvartalet 2010 nådde koncernen både lönsamhet ett positivt kassaflöde tack t vare övergångsperioden 2009 då man ändrade sin verksamhet från att utveckla a spel för andra förlag till att publiceraa sina egna spel samt spel som utvecklats av andra företag. Under 2010 genererade koncernen tillräckligt storaa intäkter för att täcka sina kostnader satsa ytterligare på att expandera verksamheten. I november undertecknade G5 Entertainmen AB ett avtal om att a köpa 30 procent av G5 UA Holdings Limited holdingbolaget till koncernens utvecklingsstudio i Ukraina för USD som ska betalas genom flera delbetalningar under Som en följd av detta köp kommer G5 Entertainment AB att äga 100 procent av de utestående aktierna a i utvecklingsstudion i Ukraina som håller på att 6

7 expandera. I med dessa transaktioner finns ej längre något innehav utan bestämmande inflytande. Under 2011 kommer således ingenn del av resultatet att vara hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Viktiga händelser efter årets slut G5 lanserade nio spel för Mac på Mac App Store som Apple öppnade i januari 2011, G5:ss spel tog sig direkt till opplistorna. Virtual Cityy för Mac blev en global succé i Mac App Store h tog sig in bland de tio mest lönsamma spelenn på listorna för alla större marknader, däribland USA Europa. G5 fortsatte att släppa spel förr ios andra plattformar under det första kvartalet 2011 lanserades totalt 15 spel. Under 2011 har man planer på att lansera sammanlagt 80 spel. G5 meddelade att företagets första Androidspel gör sitt intåg på marknaden under andra kvartalet Det totala antalet nedladdningar av G5:s spel för ios översteg 12 miljoner. Forskning utveckling G5 har utvecklatt äger den unika mobiltekniken Talisman för flera plattformar samt utvecklingsteknik som gör det möjligt för G5 att producera spel av högsta kvalitet optimera utvecklingsprocessen. Talisman tekniken förbättras kontinuerligt för att anpassas tilll den snabba tekniska utvecklingen. Under 2010 utvecklade G5 en rad r nya spel som publicerades under året samt under det första kvartalett Kostnaderna för forskning utveckling uppgick till tkr under 2010 (1 135 tkr t 2009). Miljön G5koncernens verksamhet påverkar inte miljön i någon betydande utsträckning. G5 har i själva verket en positiv inverkan på den globala miljön i den meningen att man främjar digital distribution av spel i motsats till paketerad distributionn via fysiska transportmedel. Digital distribution av spel innebär inte några negativa miljöeffekterr som de som förknippas med framställning av spelskivor s spelkasetter, fodrall tillhörande tryckmaterial. Digital D distribution medför inte heller några ofördelaktiga miljöeffekter som har att göra medd logistik eller transport av emballerade spell från fabriken till affären. Med en lämplig 3G eller wifianslutning kan kunderna ladda ner G5:s spel direkt tilll sin Mac, pc, Iphone, Ipad eller någonn annan spelenhet oavsett var de befinner sig på p resande fot, hemma eller på kontoret. Finansiellt resultat för perioden Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ), jämfört med en förlust på tkr under samma period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. Likviditet Den 31 december 2010 var koncernens omsättningstillgångar tkr. Kortfristiga skulder: tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångarkortfristiga skulder): tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): Operativa risker r Beroende av strategiskas a samarbetspartner G5 distribuerar sina s spel via företag med ebutiker såsom Apples App Store, Sonys PlayStation Store, Big Fish Games portal för casualspel andra distributionskanaler. G5:s relationer med dessa företag är en viktig del i företagets framgångar. 7

8 Dessa företag styr i viss mån konsumenternas val behåller en del av det belopp som konsumenten betalar för att ladda ner ett spel. Hur stor del av beloppet som dessa distributionskanaler behåller varierar beroende på vilken plattform det gäller. Generellt finnss det dock inga, eller åtminstone mycket små möjligheter att förhandla om justt detta. Under de senaste åren har den övergripande trenden varit att distributionskanalerna sänkt sina s procentsatser något. Beroende på förändringarr i marknadsläget finns det dock en risk att dessaa företag i stället bestämmer sig för att börja ta mer betalt framöver. För att inte bli för beroende av en enskild distributionskanal minska de risker som är förknippade med detta, arbetar G5 med så många kanaler som möjligt. Regelbundet utökar man med nya spelplattformar man har också startat en egen ebutik för pcspel. Risk för förseningar i samband med spellanseringar Försenade lanseringar av nya spel s kan påverka företagets omsättning rörelsemarginr naler negativt. Förseningarr kan bero på att någon fas i utvecklingen drar ut på tiden eller att det krävs extra tid för att få certifiering godkännande från spelrecensenter, plattformsägare distributionskanaler. Risker som är förknippade med teknisk utveckling Som allaa spelförlag är G5 beroende av teknisk utveckling. Risker som är förknippade med att anställda slutar Företagets framgångar är nära förknippade f med dess förmåga att attrahera behålla sina mest värdefulla anställda kontrakterade medarbetare. Om de av någon orsak skulle lämna företagett eller på annat sätt vara frånvarande under en längre period kan det påverka företaget. Att förlora en eller flera viktiga medarbetare eller ledare eller att inte lyckas locka till sig högt kvalificerad personal kan dra ned företagets omsättning, vinst tillväxtutsikter. Upphörande av a avtal med samarbetspartner G5 publicerar inte bara sinaa egna spel utan även spel som utvecklats underr licens från andra utvecklare förlag. Om vissa samarbeten av någon orsak skulle upphöra kan det påverka företagets kommande omsättning rörelseresultat negativt. Tillförlitligheten i prognoser G5 Entertainmen är aktivt på en relativtt ung instabil marknad, vilket begränsar möjligheten att exakt bedöma verksamhetenss framtida utveckling. Felaktiga bedömningar av marknadsframstegen kan ha en negativ effekt på koncernens totala intäkter likviditet. Regionala risker Verksamheten i Ukraina Ryssland är exponerad mot olika politiska, regionala juridiska risker. Det D finns inga garantier för f att G5 inte kommer att påverkas på ett sätt som kan försämra företagets förmågaa att genomföra sin verksamhet. G5:s verksamhet i Ukraina Ryssland är dock inte beroende av omfattande fysiska investeringar kan därför med viss framförhållning flyttas f till andra regioner.. Finansiella risker Styrelsen anserr att G5 Entertainment är exponerad mot valutarisk, v det vill säga risk för att värdet på det finansiella instrumentet förändras till följd av fluktuationer i valutakurser. Däremot betraktas ränte G5 för närvarande inte har någon extern kreditrisker som marginella, eftersom finansiering, samtidigt som majoriteten av försäljningen sker till störree företag som har en stabilt hög kreditvärdering. Skatterisk Företaget har verksamhet v i Ukraina, Ryssland, USA Asien. Lagar h bestämmelser som påverkar affärsverksamheten i Ukraina Ryssland kan förändras f snabbt företagets f tillgångar verksamhet v kan vara utsatta för risker på grundd av negativa förändringar inom politiken affärsklimatet. 8

9 Även om företaget anser sig ha uppfyllt de lokala skattereglerna har det under de senaste åren införts många nya lagar om såväl lokala skatter som utländska valutor. Och dessa är inte alltid tydligt utformade. Risk vid valutaomräkning exponering Valutarisk är risken för att finansiella instrument ska fluktuera på grund av förändringar i utländska valutakurser. Företaget är exponerat mot valutakursrisk till följd av valutakursexponeringar som främst är relaterade till den amerikanska dollarn, euron, den ryska rubeln ukrainska hryvnian. Försäkringsrisk Försäkringsmarknaden är fortfarande underutvecklad både i Ukraina Ryssland,, många risker som man i andra länder kan försäkra sig mot kan inte försäkras i Ryssland Ukraina där företaget bedriver verksamhet. Därför r kan kostnaderna för oförutsedda risker stiga. Risker förknippande med ökat behov v av rörelsekapital finansmarknaderna för att locka till sig sådant kapital framöver. Eftersom vissa aktieägare inte skulle delta i en e aktiekapitalökning av det här slaget kan detta leda l till aktieutspädning. Koncernenss ekonomiska ställning Från med januari 2010 täcker företagets f omsättning kostnaderna ger dessutom tillräckliga marginaler förr fortsatt organisk tillväxt. Ledningen räknar med att situationen förblir densamma under Tack vare ett utmärkt kassaflöde satsar företagets utveckling man på att a utöka marknadsföring samtidigt upprätthålla balansen mellan tillväxt kassaflöde. Föreslagen vinstdisposition Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta att det inte skall lämnas utdelning under Till årsstämmans förfogande stårr följande fritt eget kapital i moderbolaget. Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat För företag som gör affärer på snabbväxande marknader är det nästan omöjligt att fastställa exakta prognoser på medellång lång sikt. Snabba förändringar på grund av konkurrens eller strategiska förändringar kan innebära att företaget på sikt behöver ta in mer rörelsekapital. Företaget kan därför komma att vända sig till Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna Överförs i ny räkning som: Överkursfond Balanserat resultat

10 Koncernens finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst 4 5,6, Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 5,6, Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittliga antalet aktier Resultat per aktie ( kr), före efter utspädning ,17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Omräkningsdifferens övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till moderbolaget ts aktieägare Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

11 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill 7 7, Materiella anläggningstillgångarr Inventarier, verktyg installationer Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuell skatteskuld Upplupna kostnader Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelserr None 750 None 11

12 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalett Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar I balanserade utvecklingskostnader Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens ingång Kassaflöde Kursdifferenser LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

13 Förändringar i eget kapital KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritet eget kapital Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Verksamhet nyckeltal Nyckeltal Soliditet Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Balanslikviditet För definitioner av verksamhet nyckeltal, se not 3. 13

14 Moderbolagets finansiella rapporter Resultaträkning MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Räntekostnader liknande resultatposter Resultatt efter finansiella poster 7, Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET NOT Årets resultat Övrigt totalresultat övrigt totalresultat Årets totalresultat

15 Balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 7, Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld tilll koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 750 Inga 15

16 Kassaflödesanalys MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utvecklingskostnader Investeringar i aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

17 Förändringar i eget kapital MODERBOLAG FÖRÄNDRINGARR I EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Eget kapital den 31 december 2008 Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december 2009 Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december G5 Entertainment AB (Publ) bildades i majj 2005 som Startskottet P 40 AB (publ) hade ingen verksamhet förrän G5koncernenn bildades i början av tredje kvartalet Bolagets aktiekapital var kr fördelat på aktier föree nyemissionen av aktier tredje kvartalet 2006, vilket uppnåddes före bolagets notering på Nordic MTFlistan i oktober Under 2008 genomförde G5 två nyemissioner om respektive aktier. Antalet aktier i bolaget uppgårr därefter till

18 Noter NOT 1. Allmän information h redovisningsprinciper Allmän information G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag, varav de rörelsedrivandee är G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) G5 Holding RUS LLC (Ryssland). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Kontakt POST: BOX 5339, STOCKHOLM TELEFON: FAX: ; EPOST: Redovisningsprinciper G5:s koncernredovisning har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) tolkningsuttalande från IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Commite) så som de har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning per den n 31 december 2010, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Nya ändrade standarder. From 1 januari 2010 tillämpar koncernenn den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv den ändrade IAS 27 Koncernredovisning separata finansiella rapporter. De ändrade redovisningsprinciperna har medfört bland annat: transaktionsutgifterr vid rörelseförvärv kostnadsförs, villkorade köpeskillingar fastställs till verkligt värdee vid förvärvstidpunkten effekter av omvärdering av skulder relaterade till villkorade köpeskillingar redovisass som en intäkt eller kostnad i årets resultat. Andra nyheter är att det finnss två alternativa sättt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande h goodwill, antingen till verkligt värde, det vill säga goodwill inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande eller alternativt att innehav utan bestämmande inflytande utgörss av andel av nettotillgångarna. Val mellan dessa två metoder görs individuellt för varje förvärv. Vidare betraktas ytterligare förvärv som sker efter att det bestämmande inflytandet erhållits som ägartransaktiä ioner redovisas direkt i eget kapital, vilket utgör en ändring av G5 Entertainment Groups G tidigare princip som var att redovisa överskjutande belopp som goodwill. Ändringarna av principerna har inte haft någon retroaktiv effekt på företagets finansiella f rapporter, vilkett alltså innebär att inga belopp i de finansiella rapporterna har justerats. G5 Entertainement AB har inte haft någraa förvärv under 2010 varför de ändra reglerna i IFRS 3 avseende rörelseförvärv inte har haft någon effekt på de finansiellaa rapporterna för räkenskapsåret Däremot har förvärv v av aktier skett s från innehav utan bestämmande inflytande med effekt i eget kapital, se sidan 13. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från med 2010 har h inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår. Ingen av dessa har bedömts ha någon n materiell effekt på G5 Entertainments finansiellaa rapporter för räkenskapsåret För 2. moderbolagets redovisningsprinciper, se not Information om o räkenskapsåret Räkenskapsåret 2010 avserr tiden från den 1 januari till den 31 december Grunder för upprättandu de av moderbolagets koncernens årsredovisning Moderbolagets funktionella a valuta är svenska kronor, vilket även är moderbolagets 18

19 koncernens redovisningsvaluta. Årsredovisningen publiceras därför i svenska kronor. Alla beloppp har avrundats till närmaste tusentall svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Upprättande av årsredovisningenn i enlighet med IFRS gör det nödvändigt för företagsledningen att göra värderingar, bedömningar antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna de angivna a beloppen för intäkter, utgifter, tillgångar skulder. Klassificering osv. Anläggningstillgångar långfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas mer än 12 månader efter årets utgång. Moderbolagets koncernens omsättningstillgångar kortfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas inom 12 månader efter årets slut. Konsolideringsprinciper rörelseförvärv Dotterföretag Dotterföretag är företag som står underr ett bestämmande inflytande från G5 Entertainment AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Förvärvv den 1 januari 2010 eller senare Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetof oden. Metoden innebär attt förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar övertagna skulderr samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalin strument eller skuldinstrument, som uppkommerr redovisas direkt i årets resultat. r Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt förändringen redovisas i årets resultat. I de fall förvärvet intee avser 100% av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan dee olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid förvärv somm sker i stegg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehavv värderas till verkligt värde värdeförändringen redovisas i årets resultat. Avyttringar somm leder till att bestämmande inflytande förloras men där det finns f ett kvarstående innehav värderas detta innehav till verkligt värde o värdeförändringen redovisas i årets resultat. Förvärv av innehav i utan bestämmande inflytande Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande i redovisas som enn transaktionn inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i 19

20 dessa transaktioner. Förändringenn av innehav bestämmande inflytande baseras på proportionella andel av nettotillgångar. Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisass som en transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan erhållen likvid innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar vinstmedel. redovisas under balanserade Transaktioner konsolidering Koncerninterna fordringar skulder, intäkter eller kostnader orealiserade vinster eller förlusterr som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncern. Valutaomräkning Transaktioner balansposter Transaktion i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta tilll den valutakurs som rådde på transaktionsdagen. Valutakursvinster h förlusterr som uppkommer vid regleringenn av sådana transaktionerr vid omräkningen n till valutakurserna vid årets slut redovisas i resultaträkningen. rörelsefordringar Kursdifferenser rörelseskulder på finns upptagnaa i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter respective övriga rörelsekostnar ader. Kursifferenser i finansiella fordringar skulder redovisass som finansiella poster. Koncernföretag som elimineras utan dess vid Resultat ekonomisk ställning för de koncernföretag som har en annan funktionell valuta än redovisningsvalutan räknas r om enligt följande: Tillgångar skulder för var enn av balansräkningarnaa räknas om till balansdagens kurs. Intäkter kostnader för var en av resultaträknin ngarna räknas om till genomsnittlig ga valutakurser. Alla kursdifferenser som uppstår redovisas som en separat dell av eget kapital. Goodwill justeringar avv verkligt värde som uppkommer vid förvärv av verksamhet i utlandet behandlas som tillgångar t skulder hos denna verksamhet omräknas o tilll balansdagen kurs. Redovisning av a intäkterr Intäkter är licensbetalningar, förskott royalites som betalas av kunder. Licensbetalningar redovisas som intäkter på p den dag då licensrättigheter faktiskt överförss till kunden. Royalties redovisas som intäkter på den dag då royaltyrapporten togs emot från kunden. Ränteintäkter redovisas kontinuerligt h mottagna utdelningar redovisas efter att rätten till utdelningen bedöms som säker. I koncernredov visningen elimineras försäljning inom koncernen. Finansiella intäkter h kostnader Finansiella intäkter utgifter omfattar ränteintäkter på p banktillgodohavanden fordringar, ränteutgifter på skulder valutakursdifferenser. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet på ett förvärv överstiger det verkliga nettovärdet på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder ansvarsförbindelser. Goodwill är ettt uttryck förr framtida finansiella f fördelar som inte kan identifieras eller redovisas separat. Goodwill värderas till anskaffningsvärdet minus eventuella ackumulerade nedskrivningarna. Goodwill delass upp efter kassagenererande enheter skrivs inte av, utan omfattas av nedskrivningsprövning minstt en gång per år, se rubriken Nedskrivningar nedan. 20

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

Januari juni 2012 sammanfattning

Januari juni 2012 sammanfattning HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 1 Januari juni 2012 sammanfattning Koncernens intäkter för perioden är 36 082 tkr vilket är en uppgång med 89 procent jämfört med 19 142 tkr för samma period 2011. Det

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... Innehållsförteckning G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2011... 5 LIKVIDITET... 6 G5:S AKTIEKAPITAL... 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2012 Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer