RESULTATET FÖR VIKTIGA MILJÖN NOTER NOT 20. RESULTAT FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATET FÖR 2010... 5 VIKTIGA ... 7 ... 7 MILJÖN NOTER... ... 18 ... 24 NOT 20. RESULTAT FRÅN ... 31"

Transkript

1

2 Contents G5KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISORR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET FÖR G5:S AKTIEKAPITAL... 5 HÄNDELSER UNDER VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT FORSKNING OCH UTVECKLING... 7 MILJÖN... 7 FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN... 7 LIKVIDITET... 7 OPERATIVA RISKER... 7 FINANSIELLA RISKER... 8 KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING... 9 FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION... 9 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VERKSAMHET OCH NYCKELTAL MODERBOLAGETS FINANSIELLAA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL NOTER NOT 1. ALLMÄN INFORMATION OCH REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3. DEFINITIONER AV VERKSAMHET OCH O NYCKELTAL NOT 4. KLASSIFICERING AV OMSÄTTNINGG OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 5. PERSONAL NOT 6. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN NOT 7. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8. SKATTER NOT 9. AKTIEKAPITAL OCH UTDELNINGAR NOT 10. RESULTAT PER AKTIE NOT 11. NÄRSTÅENDE PARTER NOT 12. PRODUKTIONSKOSTNADER NOT 13. ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER NOT 14. REVISIONSARVODEN NOT 15. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 16. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER NOT 17. FINANSIELLA INTÄKTER NOT 18. FINANSIELLA KOSTNADER NOT 19. UPPLUPNA KOSTNADER NOT 20. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 21. JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE I INGÅR I KASSAFLÖDET NOT 22. FÖRVÄRV AV RÖRELSER NOT 23. AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 24. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL... G NOT 25. KUNDFORDRINGAR NOT 26. STÄLLDA SÄKERHETER NOT 27. ANSVARSFÖRBINDELSER / EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 28. FINANSIELLA RISKER REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA KONTAKT

3 G5koncernen G5 Entertainment AB (publ) omfattarr de rörelsedrivande företagen G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) G5 Holding RUS LLC (Ryssland) samt de vilande företagen G5 Holdings Limited (Hong( Kong) ), G5 UA Holdings Limited (Hong Kong) h G5 Entertainment Inc (USA). G5 Entertainmen nt AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Styrelse Vlad Suglobov (vd, medgrundare) är född 1977 har mer än sexton års erfarenhet från spelbranschen. Vlad var med grundadee G har sedan dess varit koncernens vd d i tio år. Vlad har en examen från Lomonosovuniversitetet i Moskva har också arbetat på flera ryska amerikanska it har Vladd haft spelföretag. I takt med att G5 vuxit många viktiga roller inom företaget. Hann har bland annat lagt grunden för företagets strategi, kundrelationer, produktutveckling försäljning. I dag är Vlads främsta uppgift att fokusera på G5:s internationella expansion. Ein Stadalninkas (ordförande) Efter en kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1998 har Ein skapatt förvaltat ett antal internationella investeringsinstrument för gränsöverskridande transaktionerr med inriktning på Ryssland OSSländerna. Ein har erfarenhet av företagsledning företagsfinansiering i finans, naturresurs tekniksektorn. Ein sitter i styrelsen för investmentbolaget SPB Investments, det finansiella konsultföretaget Nibur Trade Financing Russian Chinese Financial Center som arbetar med utveckling av finansiell infrastruktur. Johan Wrang Johan Wrang Efter ekonomexamen vid Stockholms universitet examen i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan började Johan arbeta på ett managementkonsultföretag i Stockholm. Under sina två ett halvt år som strategikonsult fungerade han som rådgivaree åt företagsledningar styrelser i olika branscher. Johan har även varit vd styrelseledamott i ett nätspelföretag är för närvarande styrelseordförande i Guld Invest samt IT managementkonsult på Connecta. Revisor Tomas Ahlgren, auktoriseradd revisor, Mazars SET Revisionsbyrå. Ledning Vlad Suglobov (vd en av grundarna), se ovan. Alik Tabunov (operativ chef, COO) är född 1974 en erfaren itchef med bakgrund i programvaruteknik. Under sin arton år långa karriär har Alexander varit delaktig i en rad ith spelprojekt i ryska amerikanska företag, 2001 var han med grundade G5. Alexander A är ansvarig för G5:s utvecklingsteam med fokus på att utöka antalet plattformar vidareutveckla tekniken.. Han har en magisterexam men i datavetenskap från Moskvas statliga institut för elektronikk matematik. Sergey Shultz (ekonomichef en av grundarna). Sergey Shultz är född Sergey började sin karriär somm programutvecklaree projektledare har deltagit i en radd projekt i ryska amerikanska spelutvecklings itföretag var han med grundade G5 blev ekonomichef i koncernen. k Sergey har omfattande kunskaper inom programutveckling, vilket han har god användning för i rollenn som ekonomichef. Han har en magisterexamenn i fysik från Moskvas statliga institut för teknik h fysik. 3

4 Vd har ordet Bästa aktiesägare! Människor världen över blir allt mer mobila använder i ökad utsträckning bärbara enheter för att fåå tillgång tilll Internet webben. Vi övergår från pcdatorer tilll smarttelefoner surfplattor för att göra saker som vi tidigare bara gjorde på vår pc. Detta gäller även spel. Enligt många analytiker kommer marknaden för mobila applikationer att växa till drygt 30 miljarder USdollar 2015 drygt 80 procent av konsumenterna använder sina smarttelefoner surfplattor för att spela spel. Moderna smarttelefoner surfplattor med touchkontroll är den perfekta plattformenn för den typen t av spel som G5 utvecklar publicerar, h efterfrågan på våra spel är stor. Vår omsättningstillväxt på 140 procent p under 2010 är organisk. Vinsten på 8.8 MSEK 2010 skall s jämföras med den förlust koncernen redovisade 2009 om 1.5 MSEK. Förlusten år 2009 uppstod i huvudsak på grund av att vi ändrade affärsmodell från utvecklare till förläggare. Vår verksamhet genererar intäkter som gör det möjligt för oss att nå lönsamhet ett positivt kassaflöde samtidigt somm vi aktivt investerar för framtida tillväxt. G5 tillhörr redan de som säljer mest casualspel på Apples App Store, våra kunder blir allt fler, vi stärker varumärket expanderar till nya plattformar. p Vårt nätverk av globala samarbetspartner växer vi utvecklar verksamheten. Vi satsar på att ytterligare stärka våra förstklassiga utvecklingsteam i Ukraina h Ryssland.. Dessa utvecklingsteam ligger bakom succéer s som Virtual City Supermarket Maniaa 2 har anpassat en rad bästsäljande casualspel till t iosplattformen. Med hjälp av vår v egen Talismanteknik kan vi snabbt kostnadseffektivt göra våra spel kompatibla med flera plattformar.. Under 2011 inriktas drivs vår tillväxt av att fler produkter lanseras på de plattformar där vi redan är ä etablerade, att vi tar vår allt större spelportföljj till nya plattformar, att den totala marknaden för spel applikationer förr smarttelefoner surfplattor växer, att vi satsar på att få lojala återkommande kunder. Vlad Suglobov Vd, styrelseledamot medgrundare 4

5 Förvaltningsberättelse G5 Entertainment AB är sedan 2009 utvecklare förläggare av förstklassigaa casualspell för Iphone, Ipad, stationära bärbara konsoler samt Mac pc. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Virtual City, Stand O Food Mahjonggg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser publicerar spel från tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 enn viss del av försäljningsintäkterna. Före 2009 var G5 Entertainment känt som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel utvecklade spel som var baserade på populära titlar för Electronic Arts, Disney, THQ, Konami andra förläggare. Styrelsen verkställande direktören förr G5 Entertainment AB (publ)( med organisationsnummer avger härmed årsredovisning koncernredovisning för moderbolaget koncernen under räkenskapsåret 1 januari 2010 till t 31 december G5 Entertainment AB (publ) med huvudkontor i Stockholm är moderbolag i G5 koncernen. Företaget bildades i maj 2005 under namnet Startskottet P 40 AB (publ) men ingen verksamhet bildades. bedrevs förrän G5koncernen G5:s spel vänder sig främst till den allt större publiken av casualspelare som använder smarttelefoner surfplattor. Bland dessa finns de drygt 187 miljoner iosenheter såsom Iphone, Ipad touch, ipad som sålts hittills enligt Apple. Till denna grupp hör även Androidenh heter. Google uppger att aktiveringarna av Android G5 enheter uppgår till enheter per dag. har presenterat planer på att släppa sina förstaa spel för Androidplattformen under I takt med att man tar sina etablerade spelkoncept h nya produkter till andra plattformar kommer G5: publik att växa ytterligare. G5:s utvecklingsteam har omfattande erfarenhet av spelutveckling för mobila plattformar, Mac pcprodukter spelkonsoler. Enn av företagets konkurrensfördelar mot andra utvecklare är dess egen Talismanteknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt kunna utveckla innovativa tekniskt avancerade spel för en rad olika plattformar enheter. Mer information om Talisman finns på: G5 är godkänd utvecklare u när det gällerr ett antal patentskyddade mobila bärbara plattformar samt plattformar för hemmabruk, såsom Apple ios, Android, Nintendo N DS,, Nintendo Wii, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation Portable Microsoft Xbox 360. Utvecklingsbas G5:s utvecklingskontor finnss i Moskva i Ryssland samt i ukrainska Kharkov. Företaget anlitar också kontrakterade medarbetare i Ryssland, Europa USA via deras respektive bolag. I december 2010 hade G5 sammanlagt 71 anställda kontrakterade medarbetare. Resultatet för f 2010 Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet),, jämfört med en förlust på tkr under sammaa period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. G5:s aktiekapital Aktien Den 31 december 2010 uppgick aktiekapitalet i G5 Entertainmen till kronor fördelat på aktier, var en med ett kvotvärde på kronor per aktie. Det genomsnittliga antalet 5

6 utestående aktier under perioden är Varje aktie har lika rätt till andel i bolagets tillgångar vinster ger innehavaren en röst. Det fanns inga utestående teckningsoptit ioner avseendee aktierna. G5:s aktie listades på NGM Nordic MTF i Stockholm den 2 oktober 2006 under symbolen G5EN. Introduktionskursen varr 3 kronor r per aktie. Sedan den 19 november 2008 är G5:s aktie listad på Aktietorget i Stockholm. Vid årsslutet 2010 var aktiekursen kronor det totala börsvärdet 85.3 miljoner kronor. Aktiekapitalets historik Handeln med G5:s aktier på NGM Nordic MTF i Stockholm inleddes den 2 oktober Tidigare under 2006 genomförde företage en emission av aktier en placering av ägaraktier till priset 3 kronor per aktie, vilket lockade nya aktieägare. I juli 2008 genomförde G5 en nyemission på aktier för att köpa 51 procent i Shape Games Inc. I oktober 2008 slutförde G5 en företrädesemission där nya aktier emitterades i syfte att öka kapitalet för att kunna finansieraa utvecklingen av företagets egna originalspel. I novemberr 2008 flyttades handeln med G5:s aktier till Aktietorget i Stockholm. De största aktieägarna den 31 december 2010 Aktieägare Antal Innehav aktier /röster NORDNET PENSION WIDE DEVELOPMENT LTD* SHULTS, SERGEY TABUNOV, ALEX AVANZAA PENSION OSCARSSON, DAVID SVENSK, TOMMY ABN AMRO BANK NV LILJEDAL, TORBJORN ALTAPLAN BERMUDA LTD Totalt Källa: Euroclear Sweden AB ,,61% 9,,70% 9,,07% 8,,90% 7,,93% 5,,63% 5,,22% 4,,54% 1,,97% 1,,47% 71,,04% * Bolag där Vlad Suglobov har bestämmande inflytande. Händelser under u 2010 Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel för ett antal olika plattformar, jämfört med bara nio spel under Koncernenn siktar på att a släppa ytterligare 80 spel under 2011, däriblandd spel för Android. I slutett av 2009 bestod G5:s portfölj av 17 spel. I slutet av 2010 hade G5 en portfölj med 44 spel. Som enn följd av 800 nya spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel vid utgången av Många av de spel som företaget lanserade under tog sig till topplaceringar på olika listor över plattformar portaler. p Virtual City HD för Ipad blev etta bland de d mest lönsamma spelen (sett till omsättning) i kategorin Top Grossing i 17 länder, däribland i flera stora europeiska länder. Dessutom har det hamnat bland topp tio i samma kategori i 51 länder. Ipadversionen av Romance of Rome HD tillhörde t de 10 mest lönsamma spelen i Grossing Gamekategorin i 54 länder, däribland USA flera av dee största marknaderna i Europa. Spelen Mushroom Age, Treasure Seekers The Mystery of f the Crystal Portal har alla nått högaa placeringar lovordats i användarundersökningar. Under 2010 etablerade G55 viktiga samarbeten med några av världens bästa utvecklingsstudior för casualspel gick in för att fylla sin pipeline med spelprojekt som ska publiceras under Under andra kvartalet 2010 nådde koncernen både lönsamhet ett positivt kassaflöde tack t vare övergångsperioden 2009 då man ändrade sin verksamhet från att utveckla a spel för andra förlag till att publiceraa sina egna spel samt spel som utvecklats av andra företag. Under 2010 genererade koncernen tillräckligt storaa intäkter för att täcka sina kostnader satsa ytterligare på att expandera verksamheten. I november undertecknade G5 Entertainmen AB ett avtal om att a köpa 30 procent av G5 UA Holdings Limited holdingbolaget till koncernens utvecklingsstudio i Ukraina för USD som ska betalas genom flera delbetalningar under Som en följd av detta köp kommer G5 Entertainment AB att äga 100 procent av de utestående aktierna a i utvecklingsstudion i Ukraina som håller på att 6

7 expandera. I med dessa transaktioner finns ej längre något innehav utan bestämmande inflytande. Under 2011 kommer således ingenn del av resultatet att vara hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Viktiga händelser efter årets slut G5 lanserade nio spel för Mac på Mac App Store som Apple öppnade i januari 2011, G5:ss spel tog sig direkt till opplistorna. Virtual Cityy för Mac blev en global succé i Mac App Store h tog sig in bland de tio mest lönsamma spelenn på listorna för alla större marknader, däribland USA Europa. G5 fortsatte att släppa spel förr ios andra plattformar under det första kvartalet 2011 lanserades totalt 15 spel. Under 2011 har man planer på att lansera sammanlagt 80 spel. G5 meddelade att företagets första Androidspel gör sitt intåg på marknaden under andra kvartalet Det totala antalet nedladdningar av G5:s spel för ios översteg 12 miljoner. Forskning utveckling G5 har utvecklatt äger den unika mobiltekniken Talisman för flera plattformar samt utvecklingsteknik som gör det möjligt för G5 att producera spel av högsta kvalitet optimera utvecklingsprocessen. Talisman tekniken förbättras kontinuerligt för att anpassas tilll den snabba tekniska utvecklingen. Under 2010 utvecklade G5 en rad r nya spel som publicerades under året samt under det första kvartalett Kostnaderna för forskning utveckling uppgick till tkr under 2010 (1 135 tkr t 2009). Miljön G5koncernens verksamhet påverkar inte miljön i någon betydande utsträckning. G5 har i själva verket en positiv inverkan på den globala miljön i den meningen att man främjar digital distribution av spel i motsats till paketerad distributionn via fysiska transportmedel. Digital distribution av spel innebär inte några negativa miljöeffekterr som de som förknippas med framställning av spelskivor s spelkasetter, fodrall tillhörande tryckmaterial. Digital D distribution medför inte heller några ofördelaktiga miljöeffekter som har att göra medd logistik eller transport av emballerade spell från fabriken till affären. Med en lämplig 3G eller wifianslutning kan kunderna ladda ner G5:s spel direkt tilll sin Mac, pc, Iphone, Ipad eller någonn annan spelenhet oavsett var de befinner sig på p resande fot, hemma eller på kontoret. Finansiellt resultat för perioden Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ), jämfört med en förlust på tkr under samma period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. Likviditet Den 31 december 2010 var koncernens omsättningstillgångar tkr. Kortfristiga skulder: tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångarkortfristiga skulder): tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): Operativa risker r Beroende av strategiskas a samarbetspartner G5 distribuerar sina s spel via företag med ebutiker såsom Apples App Store, Sonys PlayStation Store, Big Fish Games portal för casualspel andra distributionskanaler. G5:s relationer med dessa företag är en viktig del i företagets framgångar. 7

8 Dessa företag styr i viss mån konsumenternas val behåller en del av det belopp som konsumenten betalar för att ladda ner ett spel. Hur stor del av beloppet som dessa distributionskanaler behåller varierar beroende på vilken plattform det gäller. Generellt finnss det dock inga, eller åtminstone mycket små möjligheter att förhandla om justt detta. Under de senaste åren har den övergripande trenden varit att distributionskanalerna sänkt sina s procentsatser något. Beroende på förändringarr i marknadsläget finns det dock en risk att dessaa företag i stället bestämmer sig för att börja ta mer betalt framöver. För att inte bli för beroende av en enskild distributionskanal minska de risker som är förknippade med detta, arbetar G5 med så många kanaler som möjligt. Regelbundet utökar man med nya spelplattformar man har också startat en egen ebutik för pcspel. Risk för förseningar i samband med spellanseringar Försenade lanseringar av nya spel s kan påverka företagets omsättning rörelsemarginr naler negativt. Förseningarr kan bero på att någon fas i utvecklingen drar ut på tiden eller att det krävs extra tid för att få certifiering godkännande från spelrecensenter, plattformsägare distributionskanaler. Risker som är förknippade med teknisk utveckling Som allaa spelförlag är G5 beroende av teknisk utveckling. Risker som är förknippade med att anställda slutar Företagets framgångar är nära förknippade f med dess förmåga att attrahera behålla sina mest värdefulla anställda kontrakterade medarbetare. Om de av någon orsak skulle lämna företagett eller på annat sätt vara frånvarande under en längre period kan det påverka företaget. Att förlora en eller flera viktiga medarbetare eller ledare eller att inte lyckas locka till sig högt kvalificerad personal kan dra ned företagets omsättning, vinst tillväxtutsikter. Upphörande av a avtal med samarbetspartner G5 publicerar inte bara sinaa egna spel utan även spel som utvecklats underr licens från andra utvecklare förlag. Om vissa samarbeten av någon orsak skulle upphöra kan det påverka företagets kommande omsättning rörelseresultat negativt. Tillförlitligheten i prognoser G5 Entertainmen är aktivt på en relativtt ung instabil marknad, vilket begränsar möjligheten att exakt bedöma verksamhetenss framtida utveckling. Felaktiga bedömningar av marknadsframstegen kan ha en negativ effekt på koncernens totala intäkter likviditet. Regionala risker Verksamheten i Ukraina Ryssland är exponerad mot olika politiska, regionala juridiska risker. Det D finns inga garantier för f att G5 inte kommer att påverkas på ett sätt som kan försämra företagets förmågaa att genomföra sin verksamhet. G5:s verksamhet i Ukraina Ryssland är dock inte beroende av omfattande fysiska investeringar kan därför med viss framförhållning flyttas f till andra regioner.. Finansiella risker Styrelsen anserr att G5 Entertainment är exponerad mot valutarisk, v det vill säga risk för att värdet på det finansiella instrumentet förändras till följd av fluktuationer i valutakurser. Däremot betraktas ränte G5 för närvarande inte har någon extern kreditrisker som marginella, eftersom finansiering, samtidigt som majoriteten av försäljningen sker till störree företag som har en stabilt hög kreditvärdering. Skatterisk Företaget har verksamhet v i Ukraina, Ryssland, USA Asien. Lagar h bestämmelser som påverkar affärsverksamheten i Ukraina Ryssland kan förändras f snabbt företagets f tillgångar verksamhet v kan vara utsatta för risker på grundd av negativa förändringar inom politiken affärsklimatet. 8

9 Även om företaget anser sig ha uppfyllt de lokala skattereglerna har det under de senaste åren införts många nya lagar om såväl lokala skatter som utländska valutor. Och dessa är inte alltid tydligt utformade. Risk vid valutaomräkning exponering Valutarisk är risken för att finansiella instrument ska fluktuera på grund av förändringar i utländska valutakurser. Företaget är exponerat mot valutakursrisk till följd av valutakursexponeringar som främst är relaterade till den amerikanska dollarn, euron, den ryska rubeln ukrainska hryvnian. Försäkringsrisk Försäkringsmarknaden är fortfarande underutvecklad både i Ukraina Ryssland,, många risker som man i andra länder kan försäkra sig mot kan inte försäkras i Ryssland Ukraina där företaget bedriver verksamhet. Därför r kan kostnaderna för oförutsedda risker stiga. Risker förknippande med ökat behov v av rörelsekapital finansmarknaderna för att locka till sig sådant kapital framöver. Eftersom vissa aktieägare inte skulle delta i en e aktiekapitalökning av det här slaget kan detta leda l till aktieutspädning. Koncernenss ekonomiska ställning Från med januari 2010 täcker företagets f omsättning kostnaderna ger dessutom tillräckliga marginaler förr fortsatt organisk tillväxt. Ledningen räknar med att situationen förblir densamma under Tack vare ett utmärkt kassaflöde satsar företagets utveckling man på att a utöka marknadsföring samtidigt upprätthålla balansen mellan tillväxt kassaflöde. Föreslagen vinstdisposition Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta att det inte skall lämnas utdelning under Till årsstämmans förfogande stårr följande fritt eget kapital i moderbolaget. Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat För företag som gör affärer på snabbväxande marknader är det nästan omöjligt att fastställa exakta prognoser på medellång lång sikt. Snabba förändringar på grund av konkurrens eller strategiska förändringar kan innebära att företaget på sikt behöver ta in mer rörelsekapital. Företaget kan därför komma att vända sig till Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna Överförs i ny räkning som: Överkursfond Balanserat resultat

10 Koncernens finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst 4 5,6, Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 5,6, Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittliga antalet aktier Resultat per aktie ( kr), före efter utspädning ,17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Omräkningsdifferens övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till moderbolaget ts aktieägare Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

11 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill 7 7, Materiella anläggningstillgångarr Inventarier, verktyg installationer Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuell skatteskuld Upplupna kostnader Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelserr None 750 None 11

12 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalett Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar I balanserade utvecklingskostnader Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens ingång Kassaflöde Kursdifferenser LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

13 Förändringar i eget kapital KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritet eget kapital Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Verksamhet nyckeltal Nyckeltal Soliditet Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Balanslikviditet För definitioner av verksamhet nyckeltal, se not 3. 13

14 Moderbolagets finansiella rapporter Resultaträkning MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Räntekostnader liknande resultatposter Resultatt efter finansiella poster 7, Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET NOT Årets resultat Övrigt totalresultat övrigt totalresultat Årets totalresultat

15 Balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 7, Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld tilll koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 750 Inga 15

16 Kassaflödesanalys MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utvecklingskostnader Investeringar i aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer