RESULTATET FÖR VIKTIGA MILJÖN NOTER NOT 20. RESULTAT FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATET FÖR 2010... 5 VIKTIGA ... 7 ... 7 MILJÖN NOTER... ... 18 ... 24 NOT 20. RESULTAT FRÅN ... 31"

Transkript

1

2 Contents G5KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISORR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET FÖR G5:S AKTIEKAPITAL... 5 HÄNDELSER UNDER VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT FORSKNING OCH UTVECKLING... 7 MILJÖN... 7 FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN... 7 LIKVIDITET... 7 OPERATIVA RISKER... 7 FINANSIELLA RISKER... 8 KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING... 9 FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION... 9 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VERKSAMHET OCH NYCKELTAL MODERBOLAGETS FINANSIELLAA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL NOTER NOT 1. ALLMÄN INFORMATION OCH REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3. DEFINITIONER AV VERKSAMHET OCH O NYCKELTAL NOT 4. KLASSIFICERING AV OMSÄTTNINGG OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 5. PERSONAL NOT 6. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN NOT 7. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8. SKATTER NOT 9. AKTIEKAPITAL OCH UTDELNINGAR NOT 10. RESULTAT PER AKTIE NOT 11. NÄRSTÅENDE PARTER NOT 12. PRODUKTIONSKOSTNADER NOT 13. ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER NOT 14. REVISIONSARVODEN NOT 15. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 16. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER NOT 17. FINANSIELLA INTÄKTER NOT 18. FINANSIELLA KOSTNADER NOT 19. UPPLUPNA KOSTNADER NOT 20. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 21. JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE I INGÅR I KASSAFLÖDET NOT 22. FÖRVÄRV AV RÖRELSER NOT 23. AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 24. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL... G NOT 25. KUNDFORDRINGAR NOT 26. STÄLLDA SÄKERHETER NOT 27. ANSVARSFÖRBINDELSER / EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 28. FINANSIELLA RISKER REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA KONTAKT

3 G5koncernen G5 Entertainment AB (publ) omfattarr de rörelsedrivande företagen G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) G5 Holding RUS LLC (Ryssland) samt de vilande företagen G5 Holdings Limited (Hong( Kong) ), G5 UA Holdings Limited (Hong Kong) h G5 Entertainment Inc (USA). G5 Entertainmen nt AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Styrelse Vlad Suglobov (vd, medgrundare) är född 1977 har mer än sexton års erfarenhet från spelbranschen. Vlad var med grundadee G har sedan dess varit koncernens vd d i tio år. Vlad har en examen från Lomonosovuniversitetet i Moskva har också arbetat på flera ryska amerikanska it har Vladd haft spelföretag. I takt med att G5 vuxit många viktiga roller inom företaget. Hann har bland annat lagt grunden för företagets strategi, kundrelationer, produktutveckling försäljning. I dag är Vlads främsta uppgift att fokusera på G5:s internationella expansion. Ein Stadalninkas (ordförande) Efter en kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1998 har Ein skapatt förvaltat ett antal internationella investeringsinstrument för gränsöverskridande transaktionerr med inriktning på Ryssland OSSländerna. Ein har erfarenhet av företagsledning företagsfinansiering i finans, naturresurs tekniksektorn. Ein sitter i styrelsen för investmentbolaget SPB Investments, det finansiella konsultföretaget Nibur Trade Financing Russian Chinese Financial Center som arbetar med utveckling av finansiell infrastruktur. Johan Wrang Johan Wrang Efter ekonomexamen vid Stockholms universitet examen i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan började Johan arbeta på ett managementkonsultföretag i Stockholm. Under sina två ett halvt år som strategikonsult fungerade han som rådgivaree åt företagsledningar styrelser i olika branscher. Johan har även varit vd styrelseledamott i ett nätspelföretag är för närvarande styrelseordförande i Guld Invest samt IT managementkonsult på Connecta. Revisor Tomas Ahlgren, auktoriseradd revisor, Mazars SET Revisionsbyrå. Ledning Vlad Suglobov (vd en av grundarna), se ovan. Alik Tabunov (operativ chef, COO) är född 1974 en erfaren itchef med bakgrund i programvaruteknik. Under sin arton år långa karriär har Alexander varit delaktig i en rad ith spelprojekt i ryska amerikanska företag, 2001 var han med grundade G5. Alexander A är ansvarig för G5:s utvecklingsteam med fokus på att utöka antalet plattformar vidareutveckla tekniken.. Han har en magisterexam men i datavetenskap från Moskvas statliga institut för elektronikk matematik. Sergey Shultz (ekonomichef en av grundarna). Sergey Shultz är född Sergey började sin karriär somm programutvecklaree projektledare har deltagit i en radd projekt i ryska amerikanska spelutvecklings itföretag var han med grundade G5 blev ekonomichef i koncernen. k Sergey har omfattande kunskaper inom programutveckling, vilket han har god användning för i rollenn som ekonomichef. Han har en magisterexamenn i fysik från Moskvas statliga institut för teknik h fysik. 3

4 Vd har ordet Bästa aktiesägare! Människor världen över blir allt mer mobila använder i ökad utsträckning bärbara enheter för att fåå tillgång tilll Internet webben. Vi övergår från pcdatorer tilll smarttelefoner surfplattor för att göra saker som vi tidigare bara gjorde på vår pc. Detta gäller även spel. Enligt många analytiker kommer marknaden för mobila applikationer att växa till drygt 30 miljarder USdollar 2015 drygt 80 procent av konsumenterna använder sina smarttelefoner surfplattor för att spela spel. Moderna smarttelefoner surfplattor med touchkontroll är den perfekta plattformenn för den typen t av spel som G5 utvecklar publicerar, h efterfrågan på våra spel är stor. Vår omsättningstillväxt på 140 procent p under 2010 är organisk. Vinsten på 8.8 MSEK 2010 skall s jämföras med den förlust koncernen redovisade 2009 om 1.5 MSEK. Förlusten år 2009 uppstod i huvudsak på grund av att vi ändrade affärsmodell från utvecklare till förläggare. Vår verksamhet genererar intäkter som gör det möjligt för oss att nå lönsamhet ett positivt kassaflöde samtidigt somm vi aktivt investerar för framtida tillväxt. G5 tillhörr redan de som säljer mest casualspel på Apples App Store, våra kunder blir allt fler, vi stärker varumärket expanderar till nya plattformar. p Vårt nätverk av globala samarbetspartner växer vi utvecklar verksamheten. Vi satsar på att ytterligare stärka våra förstklassiga utvecklingsteam i Ukraina h Ryssland.. Dessa utvecklingsteam ligger bakom succéer s som Virtual City Supermarket Maniaa 2 har anpassat en rad bästsäljande casualspel till t iosplattformen. Med hjälp av vår v egen Talismanteknik kan vi snabbt kostnadseffektivt göra våra spel kompatibla med flera plattformar.. Under 2011 inriktas drivs vår tillväxt av att fler produkter lanseras på de plattformar där vi redan är ä etablerade, att vi tar vår allt större spelportföljj till nya plattformar, att den totala marknaden för spel applikationer förr smarttelefoner surfplattor växer, att vi satsar på att få lojala återkommande kunder. Vlad Suglobov Vd, styrelseledamot medgrundare 4

5 Förvaltningsberättelse G5 Entertainment AB är sedan 2009 utvecklare förläggare av förstklassigaa casualspell för Iphone, Ipad, stationära bärbara konsoler samt Mac pc. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Virtual City, Stand O Food Mahjonggg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser publicerar spel från tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 enn viss del av försäljningsintäkterna. Före 2009 var G5 Entertainment känt som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel utvecklade spel som var baserade på populära titlar för Electronic Arts, Disney, THQ, Konami andra förläggare. Styrelsen verkställande direktören förr G5 Entertainment AB (publ)( med organisationsnummer avger härmed årsredovisning koncernredovisning för moderbolaget koncernen under räkenskapsåret 1 januari 2010 till t 31 december G5 Entertainment AB (publ) med huvudkontor i Stockholm är moderbolag i G5 koncernen. Företaget bildades i maj 2005 under namnet Startskottet P 40 AB (publ) men ingen verksamhet bildades. bedrevs förrän G5koncernen G5:s spel vänder sig främst till den allt större publiken av casualspelare som använder smarttelefoner surfplattor. Bland dessa finns de drygt 187 miljoner iosenheter såsom Iphone, Ipad touch, ipad som sålts hittills enligt Apple. Till denna grupp hör även Androidenh heter. Google uppger att aktiveringarna av Android G5 enheter uppgår till enheter per dag. har presenterat planer på att släppa sina förstaa spel för Androidplattformen under I takt med att man tar sina etablerade spelkoncept h nya produkter till andra plattformar kommer G5: publik att växa ytterligare. G5:s utvecklingsteam har omfattande erfarenhet av spelutveckling för mobila plattformar, Mac pcprodukter spelkonsoler. Enn av företagets konkurrensfördelar mot andra utvecklare är dess egen Talismanteknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt kunna utveckla innovativa tekniskt avancerade spel för en rad olika plattformar enheter. Mer information om Talisman finns på: G5 är godkänd utvecklare u när det gällerr ett antal patentskyddade mobila bärbara plattformar samt plattformar för hemmabruk, såsom Apple ios, Android, Nintendo N DS,, Nintendo Wii, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation Portable Microsoft Xbox 360. Utvecklingsbas G5:s utvecklingskontor finnss i Moskva i Ryssland samt i ukrainska Kharkov. Företaget anlitar också kontrakterade medarbetare i Ryssland, Europa USA via deras respektive bolag. I december 2010 hade G5 sammanlagt 71 anställda kontrakterade medarbetare. Resultatet för f 2010 Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet),, jämfört med en förlust på tkr under sammaa period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. G5:s aktiekapital Aktien Den 31 december 2010 uppgick aktiekapitalet i G5 Entertainmen till kronor fördelat på aktier, var en med ett kvotvärde på kronor per aktie. Det genomsnittliga antalet 5

6 utestående aktier under perioden är Varje aktie har lika rätt till andel i bolagets tillgångar vinster ger innehavaren en röst. Det fanns inga utestående teckningsoptit ioner avseendee aktierna. G5:s aktie listades på NGM Nordic MTF i Stockholm den 2 oktober 2006 under symbolen G5EN. Introduktionskursen varr 3 kronor r per aktie. Sedan den 19 november 2008 är G5:s aktie listad på Aktietorget i Stockholm. Vid årsslutet 2010 var aktiekursen kronor det totala börsvärdet 85.3 miljoner kronor. Aktiekapitalets historik Handeln med G5:s aktier på NGM Nordic MTF i Stockholm inleddes den 2 oktober Tidigare under 2006 genomförde företage en emission av aktier en placering av ägaraktier till priset 3 kronor per aktie, vilket lockade nya aktieägare. I juli 2008 genomförde G5 en nyemission på aktier för att köpa 51 procent i Shape Games Inc. I oktober 2008 slutförde G5 en företrädesemission där nya aktier emitterades i syfte att öka kapitalet för att kunna finansieraa utvecklingen av företagets egna originalspel. I novemberr 2008 flyttades handeln med G5:s aktier till Aktietorget i Stockholm. De största aktieägarna den 31 december 2010 Aktieägare Antal Innehav aktier /röster NORDNET PENSION WIDE DEVELOPMENT LTD* SHULTS, SERGEY TABUNOV, ALEX AVANZAA PENSION OSCARSSON, DAVID SVENSK, TOMMY ABN AMRO BANK NV LILJEDAL, TORBJORN ALTAPLAN BERMUDA LTD Totalt Källa: Euroclear Sweden AB ,,61% 9,,70% 9,,07% 8,,90% 7,,93% 5,,63% 5,,22% 4,,54% 1,,97% 1,,47% 71,,04% * Bolag där Vlad Suglobov har bestämmande inflytande. Händelser under u 2010 Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel för ett antal olika plattformar, jämfört med bara nio spel under Koncernenn siktar på att a släppa ytterligare 80 spel under 2011, däriblandd spel för Android. I slutett av 2009 bestod G5:s portfölj av 17 spel. I slutet av 2010 hade G5 en portfölj med 44 spel. Som enn följd av 800 nya spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel vid utgången av Många av de spel som företaget lanserade under tog sig till topplaceringar på olika listor över plattformar portaler. p Virtual City HD för Ipad blev etta bland de d mest lönsamma spelen (sett till omsättning) i kategorin Top Grossing i 17 länder, däribland i flera stora europeiska länder. Dessutom har det hamnat bland topp tio i samma kategori i 51 länder. Ipadversionen av Romance of Rome HD tillhörde t de 10 mest lönsamma spelen i Grossing Gamekategorin i 54 länder, däribland USA flera av dee största marknaderna i Europa. Spelen Mushroom Age, Treasure Seekers The Mystery of f the Crystal Portal har alla nått högaa placeringar lovordats i användarundersökningar. Under 2010 etablerade G55 viktiga samarbeten med några av världens bästa utvecklingsstudior för casualspel gick in för att fylla sin pipeline med spelprojekt som ska publiceras under Under andra kvartalet 2010 nådde koncernen både lönsamhet ett positivt kassaflöde tack t vare övergångsperioden 2009 då man ändrade sin verksamhet från att utveckla a spel för andra förlag till att publiceraa sina egna spel samt spel som utvecklats av andra företag. Under 2010 genererade koncernen tillräckligt storaa intäkter för att täcka sina kostnader satsa ytterligare på att expandera verksamheten. I november undertecknade G5 Entertainmen AB ett avtal om att a köpa 30 procent av G5 UA Holdings Limited holdingbolaget till koncernens utvecklingsstudio i Ukraina för USD som ska betalas genom flera delbetalningar under Som en följd av detta köp kommer G5 Entertainment AB att äga 100 procent av de utestående aktierna a i utvecklingsstudion i Ukraina som håller på att 6

7 expandera. I med dessa transaktioner finns ej längre något innehav utan bestämmande inflytande. Under 2011 kommer således ingenn del av resultatet att vara hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Viktiga händelser efter årets slut G5 lanserade nio spel för Mac på Mac App Store som Apple öppnade i januari 2011, G5:ss spel tog sig direkt till opplistorna. Virtual Cityy för Mac blev en global succé i Mac App Store h tog sig in bland de tio mest lönsamma spelenn på listorna för alla större marknader, däribland USA Europa. G5 fortsatte att släppa spel förr ios andra plattformar under det första kvartalet 2011 lanserades totalt 15 spel. Under 2011 har man planer på att lansera sammanlagt 80 spel. G5 meddelade att företagets första Androidspel gör sitt intåg på marknaden under andra kvartalet Det totala antalet nedladdningar av G5:s spel för ios översteg 12 miljoner. Forskning utveckling G5 har utvecklatt äger den unika mobiltekniken Talisman för flera plattformar samt utvecklingsteknik som gör det möjligt för G5 att producera spel av högsta kvalitet optimera utvecklingsprocessen. Talisman tekniken förbättras kontinuerligt för att anpassas tilll den snabba tekniska utvecklingen. Under 2010 utvecklade G5 en rad r nya spel som publicerades under året samt under det första kvartalett Kostnaderna för forskning utveckling uppgick till tkr under 2010 (1 135 tkr t 2009). Miljön G5koncernens verksamhet påverkar inte miljön i någon betydande utsträckning. G5 har i själva verket en positiv inverkan på den globala miljön i den meningen att man främjar digital distribution av spel i motsats till paketerad distributionn via fysiska transportmedel. Digital distribution av spel innebär inte några negativa miljöeffekterr som de som förknippas med framställning av spelskivor s spelkasetter, fodrall tillhörande tryckmaterial. Digital D distribution medför inte heller några ofördelaktiga miljöeffekter som har att göra medd logistik eller transport av emballerade spell från fabriken till affären. Med en lämplig 3G eller wifianslutning kan kunderna ladda ner G5:s spel direkt tilll sin Mac, pc, Iphone, Ipad eller någonn annan spelenhet oavsett var de befinner sig på p resande fot, hemma eller på kontoret. Finansiellt resultat för perioden Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr ( tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 ärr tkr (1( 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet tkr för fjärde kvartalet) ), jämfört med en förlust på tkr under samma period Vinsten per aktiee var 1.00 kronor under perioden. Likviditet Den 31 december 2010 var koncernens omsättningstillgångar tkr. Kortfristiga skulder: tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångarkortfristiga skulder): tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): Operativa risker r Beroende av strategiskas a samarbetspartner G5 distribuerar sina s spel via företag med ebutiker såsom Apples App Store, Sonys PlayStation Store, Big Fish Games portal för casualspel andra distributionskanaler. G5:s relationer med dessa företag är en viktig del i företagets framgångar. 7

8 Dessa företag styr i viss mån konsumenternas val behåller en del av det belopp som konsumenten betalar för att ladda ner ett spel. Hur stor del av beloppet som dessa distributionskanaler behåller varierar beroende på vilken plattform det gäller. Generellt finnss det dock inga, eller åtminstone mycket små möjligheter att förhandla om justt detta. Under de senaste åren har den övergripande trenden varit att distributionskanalerna sänkt sina s procentsatser något. Beroende på förändringarr i marknadsläget finns det dock en risk att dessaa företag i stället bestämmer sig för att börja ta mer betalt framöver. För att inte bli för beroende av en enskild distributionskanal minska de risker som är förknippade med detta, arbetar G5 med så många kanaler som möjligt. Regelbundet utökar man med nya spelplattformar man har också startat en egen ebutik för pcspel. Risk för förseningar i samband med spellanseringar Försenade lanseringar av nya spel s kan påverka företagets omsättning rörelsemarginr naler negativt. Förseningarr kan bero på att någon fas i utvecklingen drar ut på tiden eller att det krävs extra tid för att få certifiering godkännande från spelrecensenter, plattformsägare distributionskanaler. Risker som är förknippade med teknisk utveckling Som allaa spelförlag är G5 beroende av teknisk utveckling. Risker som är förknippade med att anställda slutar Företagets framgångar är nära förknippade f med dess förmåga att attrahera behålla sina mest värdefulla anställda kontrakterade medarbetare. Om de av någon orsak skulle lämna företagett eller på annat sätt vara frånvarande under en längre period kan det påverka företaget. Att förlora en eller flera viktiga medarbetare eller ledare eller att inte lyckas locka till sig högt kvalificerad personal kan dra ned företagets omsättning, vinst tillväxtutsikter. Upphörande av a avtal med samarbetspartner G5 publicerar inte bara sinaa egna spel utan även spel som utvecklats underr licens från andra utvecklare förlag. Om vissa samarbeten av någon orsak skulle upphöra kan det påverka företagets kommande omsättning rörelseresultat negativt. Tillförlitligheten i prognoser G5 Entertainmen är aktivt på en relativtt ung instabil marknad, vilket begränsar möjligheten att exakt bedöma verksamhetenss framtida utveckling. Felaktiga bedömningar av marknadsframstegen kan ha en negativ effekt på koncernens totala intäkter likviditet. Regionala risker Verksamheten i Ukraina Ryssland är exponerad mot olika politiska, regionala juridiska risker. Det D finns inga garantier för f att G5 inte kommer att påverkas på ett sätt som kan försämra företagets förmågaa att genomföra sin verksamhet. G5:s verksamhet i Ukraina Ryssland är dock inte beroende av omfattande fysiska investeringar kan därför med viss framförhållning flyttas f till andra regioner.. Finansiella risker Styrelsen anserr att G5 Entertainment är exponerad mot valutarisk, v det vill säga risk för att värdet på det finansiella instrumentet förändras till följd av fluktuationer i valutakurser. Däremot betraktas ränte G5 för närvarande inte har någon extern kreditrisker som marginella, eftersom finansiering, samtidigt som majoriteten av försäljningen sker till störree företag som har en stabilt hög kreditvärdering. Skatterisk Företaget har verksamhet v i Ukraina, Ryssland, USA Asien. Lagar h bestämmelser som påverkar affärsverksamheten i Ukraina Ryssland kan förändras f snabbt företagets f tillgångar verksamhet v kan vara utsatta för risker på grundd av negativa förändringar inom politiken affärsklimatet. 8

9 Även om företaget anser sig ha uppfyllt de lokala skattereglerna har det under de senaste åren införts många nya lagar om såväl lokala skatter som utländska valutor. Och dessa är inte alltid tydligt utformade. Risk vid valutaomräkning exponering Valutarisk är risken för att finansiella instrument ska fluktuera på grund av förändringar i utländska valutakurser. Företaget är exponerat mot valutakursrisk till följd av valutakursexponeringar som främst är relaterade till den amerikanska dollarn, euron, den ryska rubeln ukrainska hryvnian. Försäkringsrisk Försäkringsmarknaden är fortfarande underutvecklad både i Ukraina Ryssland,, många risker som man i andra länder kan försäkra sig mot kan inte försäkras i Ryssland Ukraina där företaget bedriver verksamhet. Därför r kan kostnaderna för oförutsedda risker stiga. Risker förknippande med ökat behov v av rörelsekapital finansmarknaderna för att locka till sig sådant kapital framöver. Eftersom vissa aktieägare inte skulle delta i en e aktiekapitalökning av det här slaget kan detta leda l till aktieutspädning. Koncernenss ekonomiska ställning Från med januari 2010 täcker företagets f omsättning kostnaderna ger dessutom tillräckliga marginaler förr fortsatt organisk tillväxt. Ledningen räknar med att situationen förblir densamma under Tack vare ett utmärkt kassaflöde satsar företagets utveckling man på att a utöka marknadsföring samtidigt upprätthålla balansen mellan tillväxt kassaflöde. Föreslagen vinstdisposition Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta att det inte skall lämnas utdelning under Till årsstämmans förfogande stårr följande fritt eget kapital i moderbolaget. Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat För företag som gör affärer på snabbväxande marknader är det nästan omöjligt att fastställa exakta prognoser på medellång lång sikt. Snabba förändringar på grund av konkurrens eller strategiska förändringar kan innebära att företaget på sikt behöver ta in mer rörelsekapital. Företaget kan därför komma att vända sig till Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna Överförs i ny räkning som: Överkursfond Balanserat resultat

10 Koncernens finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst 4 5,6, Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 5,6, Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittliga antalet aktier Resultat per aktie ( kr), före efter utspädning ,17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Omräkningsdifferens övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till moderbolaget ts aktieägare Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

11 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill 7 7, Materiella anläggningstillgångarr Inventarier, verktyg installationer Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuell skatteskuld Upplupna kostnader Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelserr None 750 None 11

12 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalett Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar I balanserade utvecklingskostnader Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens ingång Kassaflöde Kursdifferenser LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

13 Förändringar i eget kapital KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritet eget kapital Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Verksamhet nyckeltal Nyckeltal Soliditet Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Balanslikviditet För definitioner av verksamhet nyckeltal, se not 3. 13

14 Moderbolagets finansiella rapporter Resultaträkning MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst Allmänna administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Räntekostnader liknande resultatposter Resultatt efter finansiella poster 7, Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET NOT Årets resultat Övrigt totalresultat övrigt totalresultat Årets totalresultat

15 Balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 7, Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld tilll koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga 750 Inga 15

16 Kassaflödesanalys MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utvecklingskostnader Investeringar i aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

17 Förändringar i eget kapital MODERBOLAG FÖRÄNDRINGARR I EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Eget kapital den 31 december 2008 Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december 2009 Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december G5 Entertainment AB (Publ) bildades i majj 2005 som Startskottet P 40 AB (publ) hade ingen verksamhet förrän G5koncernenn bildades i början av tredje kvartalet Bolagets aktiekapital var kr fördelat på aktier föree nyemissionen av aktier tredje kvartalet 2006, vilket uppnåddes före bolagets notering på Nordic MTFlistan i oktober Under 2008 genomförde G5 två nyemissioner om respektive aktier. Antalet aktier i bolaget uppgårr därefter till

18 Noter NOT 1. Allmän information h redovisningsprinciper Allmän information G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag, varav de rörelsedrivandee är G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) G5 Holding RUS LLC (Ryssland). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Kontakt POST: BOX 5339, STOCKHOLM TELEFON: FAX: ; EPOST: Redovisningsprinciper G5:s koncernredovisning har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) tolkningsuttalande från IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Commite) så som de har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning per den n 31 december 2010, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Nya ändrade standarder. From 1 januari 2010 tillämpar koncernenn den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv den ändrade IAS 27 Koncernredovisning separata finansiella rapporter. De ändrade redovisningsprinciperna har medfört bland annat: transaktionsutgifterr vid rörelseförvärv kostnadsförs, villkorade köpeskillingar fastställs till verkligt värdee vid förvärvstidpunkten effekter av omvärdering av skulder relaterade till villkorade köpeskillingar redovisass som en intäkt eller kostnad i årets resultat. Andra nyheter är att det finnss två alternativa sättt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande h goodwill, antingen till verkligt värde, det vill säga goodwill inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande eller alternativt att innehav utan bestämmande inflytande utgörss av andel av nettotillgångarna. Val mellan dessa två metoder görs individuellt för varje förvärv. Vidare betraktas ytterligare förvärv som sker efter att det bestämmande inflytandet erhållits som ägartransaktiä ioner redovisas direkt i eget kapital, vilket utgör en ändring av G5 Entertainment Groups G tidigare princip som var att redovisa överskjutande belopp som goodwill. Ändringarna av principerna har inte haft någon retroaktiv effekt på företagets finansiella f rapporter, vilkett alltså innebär att inga belopp i de finansiella rapporterna har justerats. G5 Entertainement AB har inte haft någraa förvärv under 2010 varför de ändra reglerna i IFRS 3 avseende rörelseförvärv inte har haft någon effekt på de finansiellaa rapporterna för räkenskapsåret Däremot har förvärv v av aktier skett s från innehav utan bestämmande inflytande med effekt i eget kapital, se sidan 13. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från med 2010 har h inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår. Ingen av dessa har bedömts ha någon n materiell effekt på G5 Entertainments finansiellaa rapporter för räkenskapsåret För 2. moderbolagets redovisningsprinciper, se not Information om o räkenskapsåret Räkenskapsåret 2010 avserr tiden från den 1 januari till den 31 december Grunder för upprättandu de av moderbolagets koncernens årsredovisning Moderbolagets funktionella a valuta är svenska kronor, vilket även är moderbolagets 18

19 koncernens redovisningsvaluta. Årsredovisningen publiceras därför i svenska kronor. Alla beloppp har avrundats till närmaste tusentall svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Upprättande av årsredovisningenn i enlighet med IFRS gör det nödvändigt för företagsledningen att göra värderingar, bedömningar antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna de angivna a beloppen för intäkter, utgifter, tillgångar skulder. Klassificering osv. Anläggningstillgångar långfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas mer än 12 månader efter årets utgång. Moderbolagets koncernens omsättningstillgångar kortfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas inom 12 månader efter årets slut. Konsolideringsprinciper rörelseförvärv Dotterföretag Dotterföretag är företag som står underr ett bestämmande inflytande från G5 Entertainment AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Förvärvv den 1 januari 2010 eller senare Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetof oden. Metoden innebär attt förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar övertagna skulderr samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalin strument eller skuldinstrument, som uppkommerr redovisas direkt i årets resultat. r Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt förändringen redovisas i årets resultat. I de fall förvärvet intee avser 100% av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan dee olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid förvärv somm sker i stegg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehavv värderas till verkligt värde värdeförändringen redovisas i årets resultat. Avyttringar somm leder till att bestämmande inflytande förloras men där det finns f ett kvarstående innehav värderas detta innehav till verkligt värde o värdeförändringen redovisas i årets resultat. Förvärv av innehav i utan bestämmande inflytande Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande i redovisas som enn transaktionn inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i 19

20 dessa transaktioner. Förändringenn av innehav bestämmande inflytande baseras på proportionella andel av nettotillgångar. Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisass som en transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan erhållen likvid innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar vinstmedel. redovisas under balanserade Transaktioner konsolidering Koncerninterna fordringar skulder, intäkter eller kostnader orealiserade vinster eller förlusterr som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncern. Valutaomräkning Transaktioner balansposter Transaktion i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta tilll den valutakurs som rådde på transaktionsdagen. Valutakursvinster h förlusterr som uppkommer vid regleringenn av sådana transaktionerr vid omräkningen n till valutakurserna vid årets slut redovisas i resultaträkningen. rörelsefordringar Kursdifferenser rörelseskulder på finns upptagnaa i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter respective övriga rörelsekostnar ader. Kursifferenser i finansiella fordringar skulder redovisass som finansiella poster. Koncernföretag som elimineras utan dess vid Resultat ekonomisk ställning för de koncernföretag som har en annan funktionell valuta än redovisningsvalutan räknas r om enligt följande: Tillgångar skulder för var enn av balansräkningarnaa räknas om till balansdagens kurs. Intäkter kostnader för var en av resultaträknin ngarna räknas om till genomsnittlig ga valutakurser. Alla kursdifferenser som uppstår redovisas som en separat dell av eget kapital. Goodwill justeringar avv verkligt värde som uppkommer vid förvärv av verksamhet i utlandet behandlas som tillgångar t skulder hos denna verksamhet omräknas o tilll balansdagen kurs. Redovisning av a intäkterr Intäkter är licensbetalningar, förskott royalites som betalas av kunder. Licensbetalningar redovisas som intäkter på p den dag då licensrättigheter faktiskt överförss till kunden. Royalties redovisas som intäkter på den dag då royaltyrapporten togs emot från kunden. Ränteintäkter redovisas kontinuerligt h mottagna utdelningar redovisas efter att rätten till utdelningen bedöms som säker. I koncernredov visningen elimineras försäljning inom koncernen. Finansiella intäkter h kostnader Finansiella intäkter utgifter omfattar ränteintäkter på p banktillgodohavanden fordringar, ränteutgifter på skulder valutakursdifferenser. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet på ett förvärv överstiger det verkliga nettovärdet på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder ansvarsförbindelser. Goodwill är ettt uttryck förr framtida finansiella f fördelar som inte kan identifieras eller redovisas separat. Goodwill värderas till anskaffningsvärdet minus eventuella ackumulerade nedskrivningarna. Goodwill delass upp efter kassagenererande enheter skrivs inte av, utan omfattas av nedskrivningsprövning minstt en gång per år, se rubriken Nedskrivningar nedan. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

Januari juni 2012 sammanfattning

Januari juni 2012 sammanfattning HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 1 Januari juni 2012 sammanfattning Koncernens intäkter för perioden är 36 082 tkr vilket är en uppgång med 89 procent jämfört med 19 142 tkr för samma period 2011. Det

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Januari mars 2012 sammanfattning

Januari mars 2012 sammanfattning KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2012 1 Januari mars 2012 sammanfattning Koncernens intäkter för perioden uppgår till 17 388 tkr, vilket är en ökning med 82 procent jämfört med 9 548 tkr för samma period 2011.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... Innehållsförteckning G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2011... 5 LIKVIDITET... 6 G5:S AKTIEKAPITAL... 6

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Januari juni 2010 sammanfattning

Januari juni 2010 sammanfattning 1 Januari juni 2010 sammanfattning Koncernens intäkter för perioden januari juni 2010 uppgick till 8 206 tkr, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med 4 684 tkr för samma period 2009. Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer