REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER"

Transkript

1 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen

2 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA REGIONFÖRBUNDETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER BIDRAGSREGLER BILDNINGSORGANISATIONERNAS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET SAMT SÄRSKILD VERKSAMHET 19

3 3(21) 1 ALLMÄNT 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA Organisationerna formar självständigt sina mål och sin verksamhet. Dess verksamhet bedöms som väsentlig och nödvändig för att demokratin skall vara levande. Regionförbundets uppgift är att stödja den regionala nivån i organisationslivet som spelar en aktiv roll i organisationen genom att utveckla den lokala verksamheten. Kulturen betydelsefull för folkhälsan En god livshälsa är beroende av en positiv livsmiljö. Jämlikhet och jämställdhet är viktiga fundament som syftar till att minska klyftor mellan människor av olika kön, åldrar, etnicitet etc. Ett rikt kulturliv är en dynamisk kraft i människors livsmiljö som ger sammanhang och stärker den enskildes identitet. Betydelsen av en framåtsyftande folkbildning och människors egna initiativ i föreningar, sammanslutningar och nätverk går ej att underskatta. Fördelning av det totala bidragsanslaget till de olika organisationsgrupperingarna sker i två steg. Först fördelas anslaget ut i olika målområden. Därefter fördelas anslaget ut till de olika organisationsgrupperingarna utifrån en bedömning i vilken mån respektive organisationsgruppering uppfyller de olika målområdena. Målområden Demokrati och delaktighet: Stimulera till ökad demokratisk medverkan vilket syftar till ett ökat samhällsengagemang. Viktigt är att det finns en delaktighet i organisationens verksamhet. Arbeta för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män i organisationslivet och stimulera medverkan för underrepresenterade kön. Folkbildning: Fri och frivillig där deltagarna själva under demokratiska former bestämmer mål och medel för sin bildning. Folkhälsa: Verksamhet som sprider kunskap om hälsans betydelse för ett rikt liv. Kan vara både förebyggande eller underlätta livet för de som drabbats av sjukdom eller handikapp. Livsmiljö: Verksamheter som utgör förutsättningar för positiva livsmiljöer, för ett rikt och mångfaldigt kulturliv. Vid fördelning till organisationsgrupperingarna kan även avsättas medel till ett fritt samhällsanslag. Regionförbundets bidragsgivning till externa organisationer är i första hand avsedd att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Inom vissa speciella verksamhetsområden finns särskilda bidrag. Projektmedel finns anslaget inom ramarna för de fria anslagen.

4 4(21) BIDRAGSBERÄTTIGAD E ORGANISATIONER EJ BIDRAGSBERÄT- TIGAD ORGANISATION Regionförbundsbidrag kan utgå till distriktsorganisation, paraplyorganisation på det regionala planet eller organisation med verksamhet av regional karaktär. Bidragsberättigad organisation skall bygga på den demokratiska grundvalen om alla människors lika värde och skall ge enskilda medlemmar möjlighet till reellt inflytande över verksamheten. - Organisationens verksamhet skall stå i samklang med Regionförbundets övergripande målsättning och vara uppbyggd utifrån en demokratisk grund. - Organisationerna skall redovisa målet och resultatet för sin verksamhet. - Regionförbundet skall av paraplyorganisation hållas underrättad hur bidraget fördelas till medlemsorganisationer alt. samarbetsorganisationer. - Organisationen förutsätts arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv - Verksamhet och aktiviteter, som organisationen genomför, och där barn och ungdom deltar, förutsätts vara alkoholfria. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara organisation för icke bidragsberättigad.

5 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Respektive organisationsområde utvärderas återkommande i vad mån verksamheten svarar mot de mål regionförbundet har formulerat i det kulturpolitiska programmet och i programmet för handikappfrågor. FRITT SAMHÄLLSANSLAG Anslaget är avsett att stödja tidsbegränsade projekt inom samhällsområdet och inom ramen för regionförbundets verksamhetsidé. Bidraget kan sökas av organisationer, föreningar och grupperingar av organisationer. Av ansökan skall klar framgå mål och syfte med projektet samt budget. Projektet skall redovisas efter projekttidens utgång eller efter överenskommelse. 1.2 BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER ORGANISATIONS- OMRÅDEN Bidragen riktar sig till följande organisationsområden Bildningsorganisationer Ungdomsorganisationer Politiska ungdomsorganisationer Idrottsorganisationer Nykterhetsorganisationer Pensionärsorganisationer Handikapporganisationer Övriga organisationer

6 6(21) 1.3 BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER Bidragsregler bildningsorganisationernas regionala verksamhet Folkbildningen I Folkbildningsförordningen anges att statens stöd till folkbildningen har som syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Stödet ska vidare bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att öka intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Staten anger också sju områden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd: Den gemensamma värdegrunden Det mångkulturella samhällets utmaningar Den demografiska utmaningen Det livslånga lärandet Kulturverksamhet Personer med funktionshinder Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Folkbildningsförordningen gäller för både folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen, med dess olika inriktningar, är en aktör för det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet och når ut till människor i andra former och på andra sätt än och utan att vara en del av det traditionella utbildningsväsendet. Folkbildningen är istället en del av det icke-formella och informella lärandet och bidrar därigenom till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Kännetecknande för folkbildningen är att verksamheten är fri och frivillig, deltagarstyrd, livsvärldsförankrad, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel, riksomfattande och att den formar egna arbets-/studieplaner. Studieförbunden Studieförbundens i grunden viktigaste roll är att genom sitt utbud och sina initiativ skapa och stödja mötesplatser där människors kunskaper, erfarenheter och frågor möts och utvecklas. Studieförbundens olika inriktningar borgar för mångfald i utbudet och den specifika bildningsmetoden med små grupper och deltagarinflytande är ofta det som är avgörande för att våga ta steget till aktivt deltagande och i förlängningen ett ökat samhällsengagemang. Regionförbundet Regionförbundets motiv för anslagen till studieförbundens regionala verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja/stimulera planerad och genomförd regional verksamhet. Studieförbundens verksamhet

7 7(21) ska också, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av Regionala tillväxtprogram, Folkhälsoprogram och Kulturpolitiska handlingsprogram. Syftet med anslaget är att den verksamhet det stöder ska ge regionala effekter och stimulera utveckling av ny verksamhet och ny kompetens. De regionala insatserna ska påverka det lokala utbudet och kommer därigenom länets innevånare till godo genom att kunskapsnivån och kvaliteten hos organisationen höjs. Planeringen ska också utgå från att verksamheten ska bidra till regional och hållbar utveckling. Ett mål med den regionala verksamheten är också att aktivt utveckla kvaliteten i studieförbundens kulturarrangemang och garantera god geografisk spridning i länet. Den regionala verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för en god kvalitet i den lokala verksamheten för barn och ungdomar. Definition av studieförbundens regionala verksamhet Initierar och driver pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet. Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda i regionen Utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå Opinionsbildning på regional nivå Utvärdering och uppföljning Villkor för regionalt anslag till studieförbunden. För att erhålla anslag ska studieförbundet vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt Folkbildningsförordningen. För att ett studieförbund ska erhålla regionalt anslag ska verksamhet bedrivas i mer än hälften av länets kommuner. För att garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i länet, får ingen av dessa kommuner ha mer än 70 procent av studieförbundets totala verksamhet i länet. Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den bidrar till att regionförbundets syfte med anslaget uppfylls. Av redovisningen ska också framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts. Anslaget utgår inom anslagsramar årligen fastställda i regionförbundets budget Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet Bidragsberättigad organisation och bidragsform Bidragets ändamål Regionförbundsbidrag utgår till studieförbundens kostnader för den regionala verksamheten och regional samverkan. Bidraget utgår till studieförbundens samarbetsorganisation, länsbildningsförbundet, och fördelas mellan samtliga i länet verksamma studieförbund enligt gemensamt antagna bidragsregler. Syftet med bidraget är, att förutom bedriva den verksamhet som betingas av Folkbildningsförordningen (1991:977 med ändringar 1998:973, 2000:1451 och 2006:1499) och de målområden som beskrivs i avsnitt 1.1 med preciseringar i avsnitt 1.3.1, att en god livskvalitet uppnås för länets invånare med speciell inriktning på hälsa, kultur och samhällsengagemang, att medverka till att öka kunskap och deltagande i ett samhälle i förändring, att genom insatser på regional nivå medverka till att ge goda förutsättningar för en bra miljö och god social gemenskap, att verksamheten skall leda till att nå nya grupper,

8 8(21) att värna om mångfalden av organisationer, att särskild prioritera barn och ungdom och stödja aktiviteter i glesbygd. Ansökan och redovisning Revision Ansökan om bidrag inlämnas av länsbildningsförbundet senast den 31 december. Till ansökan skall bifogas - underlag som visar i vad mån regionförbundets mål för bidragsgivningen uppfyllts, - verksamhetsberättelser, ekonomiska redogörelser och revisionsberättelser och måldokument för länsbildningsförbundet och studieförbundens distrikt (eller motsvarande regional organisation). Regionförbundet skall medges rätt att företa revision och i samband därmed få ta del av erforderliga handlingar.

9 9(21) 1.4 BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional/ distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. Organisation skall ha minst 200 inom landstingsområdet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 7-25 år och som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år och sträva mot en majoritet av unga. Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 200. Unga Reumatiker Föreningen för utvecklingsstörda barn Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Sáminuorra För Sáminuorra godkänns medlemmar mellan 7 och 25 år registrerade enligt särskild ordning. Regionstyrelsen har rätt att förändra och komplettera ovanstående lista. Medlem Som medlem i ungdomsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisation och erlagt stadgeenligt fastställd avgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. I organisation som även har anslutna medlemmar över 25 år skall medlemmar i bidragsberättigade åldrar ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i en och samma organisation.

10 10(21) Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Förskott Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Förskott till ny organisation och till organisationer med väsentliga förändringar av medlemsutvecklingen eller den planerade verksamheten prövas särskilt från fall till fall. Förskott avdrages i samband med att slutligt bidrag utbetalas. Skulle förskottet överstiga det slutliga bidraget är organisationen återbetalningsskyldig av mellanskillnaden. Förskott utbetalas efter rekvisition. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av ungdomsorganisations räkenskaper.

11 11(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Grundbidrag Medlemsbidrag Bidragstak Garantiregel Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett grundbidrag beroende på distriktsorganisationens storlek, dels ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar. Utgår med ett grundbidrag per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag vid följande medlemsintervall medlemmar medlemmar Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem upp till medlemmar. Bidrag till allmän verksamhet utslaget per medlem får ej överstiga en summa motsvarande 1 % av grundbidraget. Ungdomsorganisation som erhållit grundbidrag och medlemsbidrag för visst antal medlemmar till allmän verksamhet, skall garanteras oförändrat bidrag enligt redovisad verksamhet året närmast efter om medlemsantalet minskar. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 1 maj och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av organisationens revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan. Förskott Förskott utbetalas med ett belopp motsvarande högst 50 % av föregående års bidrag enligt redovisning till allmän verksamhet.

12 12(21) 1.5 BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. För att regionförbundsbidrag skall utgå skall den politiska ungdomsorganisationen ha organiserat medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom Jämtlands län Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan,, ledarutveckling, instruktionsverksamhet samt politisk informationsverksamhet bland barn och ungdom i länet. Bidrag utgår i form av ett grundbidrag och dels ett mandatbaserat bidrag till de organisationer som har ett moderparti representerat i regionförbundet. Grundbidrag utgår med ett bidrag per organisation och det mandatbaserade bidraget utgår i proportion till antalet mandat moderpartiet är representerat i regionförbundet. Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

13 13(21) 1.6 BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional paraplyorganisation inom idrottsområdet. Med regional paraplyorganisation menas organisation som har organisationer som har medlemmar och är verksam i minst 3 kommuner inom Jämtlands län. Distriktsorganisationer inom ovanstående verksamhetsområden som inte ingår i ansökande paraplyorganisation kan söka bidrag under rubriken Övriga organisationer. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag utgår i form av ett anslag till regional paraplyorganisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om vilka organisationer som ingår i paraplyorganisationen, antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

14 14(21) 1.7 BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation med huvudsaklig inriktning mot nykterhets- och antidrogområdet. Organisation skall ha minst 300, inom Jämtlands län bosatta och registrerade, medlemmar som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och vara verksam i minst 3 kommuner inom landstingsområdet Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar i lokalavdelningar samt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande, ansvarig handläggare samt revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan

15 15(21) 1.8 BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional pensionärsorganisation. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av pensionärsorganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån organisationsgruppens gemensamma medlemstal. Bidragsberättigad pensionärsorganisation skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. Medlemsbidrag Som medlem i pensionärsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling samt instruktionsverksamhet. Bidrags- konstruktion Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet

16 16(21) registrerade medlemmar samt grundbidrag. Medlemsbidrag Grundbidrag Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

17 17(21) 1.9 BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam handikapporganisation, vars riksorganisation erhåller bidrag genom Socialstyrelsen. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara handikapporganisation vara icke bidragsberättigad. Handikapporganisationen skall ha en regional inriktning, dvs arbeta över hela länet. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av handikapporganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån den sökande bidragsgruppens gemensamma medlemstal. MEDLEM Bidragsberättigad Fastställande av medlemsantal Som medlem i handikapporganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas Regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundsbidrag kan endast beräknas en gång per verksamhetsår för åberopat bidragsunderlag. en organisation kan inte söka bidrag både via sin paraplyorganisation och genom en direktansökan. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisationsräkenskaper.

18 18(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidrags konstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Särskilt grundbidrag Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar, grundbidrag samt särskilt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Särskilt grundbidrag utgår till handikapporganisation som har extraordinära kostnader för sin administration p g a medlemmarnas funktionshinder. Bidraget utgår utifrån det antal eller del av antal grundbidrag som regionförbundet beslutar. Detta bidrag är avsett att direkt kopplas till åberopad organisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31december och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Av ansökan skall framgå vilken organisation som ansökan avser och antal medlemmar som åberopas som bidragsunderlag. För paraplyorganisation och organisationer som gemensamt ansöker om bidrag skall anges vilka underliggande organisationer som avses och deras medlemstal. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer