REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER"

Transkript

1 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen

2 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA REGIONFÖRBUNDETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER BIDRAGSREGLER BILDNINGSORGANISATIONERNAS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET SAMT SÄRSKILD VERKSAMHET 19

3 3(21) 1 ALLMÄNT 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA Organisationerna formar självständigt sina mål och sin verksamhet. Dess verksamhet bedöms som väsentlig och nödvändig för att demokratin skall vara levande. Regionförbundets uppgift är att stödja den regionala nivån i organisationslivet som spelar en aktiv roll i organisationen genom att utveckla den lokala verksamheten. Kulturen betydelsefull för folkhälsan En god livshälsa är beroende av en positiv livsmiljö. Jämlikhet och jämställdhet är viktiga fundament som syftar till att minska klyftor mellan människor av olika kön, åldrar, etnicitet etc. Ett rikt kulturliv är en dynamisk kraft i människors livsmiljö som ger sammanhang och stärker den enskildes identitet. Betydelsen av en framåtsyftande folkbildning och människors egna initiativ i föreningar, sammanslutningar och nätverk går ej att underskatta. Fördelning av det totala bidragsanslaget till de olika organisationsgrupperingarna sker i två steg. Först fördelas anslaget ut i olika målområden. Därefter fördelas anslaget ut till de olika organisationsgrupperingarna utifrån en bedömning i vilken mån respektive organisationsgruppering uppfyller de olika målområdena. Målområden Demokrati och delaktighet: Stimulera till ökad demokratisk medverkan vilket syftar till ett ökat samhällsengagemang. Viktigt är att det finns en delaktighet i organisationens verksamhet. Arbeta för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män i organisationslivet och stimulera medverkan för underrepresenterade kön. Folkbildning: Fri och frivillig där deltagarna själva under demokratiska former bestämmer mål och medel för sin bildning. Folkhälsa: Verksamhet som sprider kunskap om hälsans betydelse för ett rikt liv. Kan vara både förebyggande eller underlätta livet för de som drabbats av sjukdom eller handikapp. Livsmiljö: Verksamheter som utgör förutsättningar för positiva livsmiljöer, för ett rikt och mångfaldigt kulturliv. Vid fördelning till organisationsgrupperingarna kan även avsättas medel till ett fritt samhällsanslag. Regionförbundets bidragsgivning till externa organisationer är i första hand avsedd att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Inom vissa speciella verksamhetsområden finns särskilda bidrag. Projektmedel finns anslaget inom ramarna för de fria anslagen.

4 4(21) BIDRAGSBERÄTTIGAD E ORGANISATIONER EJ BIDRAGSBERÄT- TIGAD ORGANISATION Regionförbundsbidrag kan utgå till distriktsorganisation, paraplyorganisation på det regionala planet eller organisation med verksamhet av regional karaktär. Bidragsberättigad organisation skall bygga på den demokratiska grundvalen om alla människors lika värde och skall ge enskilda medlemmar möjlighet till reellt inflytande över verksamheten. - Organisationens verksamhet skall stå i samklang med Regionförbundets övergripande målsättning och vara uppbyggd utifrån en demokratisk grund. - Organisationerna skall redovisa målet och resultatet för sin verksamhet. - Regionförbundet skall av paraplyorganisation hållas underrättad hur bidraget fördelas till medlemsorganisationer alt. samarbetsorganisationer. - Organisationen förutsätts arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv - Verksamhet och aktiviteter, som organisationen genomför, och där barn och ungdom deltar, förutsätts vara alkoholfria. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara organisation för icke bidragsberättigad.

5 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Respektive organisationsområde utvärderas återkommande i vad mån verksamheten svarar mot de mål regionförbundet har formulerat i det kulturpolitiska programmet och i programmet för handikappfrågor. FRITT SAMHÄLLSANSLAG Anslaget är avsett att stödja tidsbegränsade projekt inom samhällsområdet och inom ramen för regionförbundets verksamhetsidé. Bidraget kan sökas av organisationer, föreningar och grupperingar av organisationer. Av ansökan skall klar framgå mål och syfte med projektet samt budget. Projektet skall redovisas efter projekttidens utgång eller efter överenskommelse. 1.2 BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER ORGANISATIONS- OMRÅDEN Bidragen riktar sig till följande organisationsområden Bildningsorganisationer Ungdomsorganisationer Politiska ungdomsorganisationer Idrottsorganisationer Nykterhetsorganisationer Pensionärsorganisationer Handikapporganisationer Övriga organisationer

6 6(21) 1.3 BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER Bidragsregler bildningsorganisationernas regionala verksamhet Folkbildningen I Folkbildningsförordningen anges att statens stöd till folkbildningen har som syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Stödet ska vidare bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att öka intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Staten anger också sju områden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd: Den gemensamma värdegrunden Det mångkulturella samhällets utmaningar Den demografiska utmaningen Det livslånga lärandet Kulturverksamhet Personer med funktionshinder Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Folkbildningsförordningen gäller för både folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen, med dess olika inriktningar, är en aktör för det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet och når ut till människor i andra former och på andra sätt än och utan att vara en del av det traditionella utbildningsväsendet. Folkbildningen är istället en del av det icke-formella och informella lärandet och bidrar därigenom till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Kännetecknande för folkbildningen är att verksamheten är fri och frivillig, deltagarstyrd, livsvärldsförankrad, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel, riksomfattande och att den formar egna arbets-/studieplaner. Studieförbunden Studieförbundens i grunden viktigaste roll är att genom sitt utbud och sina initiativ skapa och stödja mötesplatser där människors kunskaper, erfarenheter och frågor möts och utvecklas. Studieförbundens olika inriktningar borgar för mångfald i utbudet och den specifika bildningsmetoden med små grupper och deltagarinflytande är ofta det som är avgörande för att våga ta steget till aktivt deltagande och i förlängningen ett ökat samhällsengagemang. Regionförbundet Regionförbundets motiv för anslagen till studieförbundens regionala verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja/stimulera planerad och genomförd regional verksamhet. Studieförbundens verksamhet

7 7(21) ska också, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av Regionala tillväxtprogram, Folkhälsoprogram och Kulturpolitiska handlingsprogram. Syftet med anslaget är att den verksamhet det stöder ska ge regionala effekter och stimulera utveckling av ny verksamhet och ny kompetens. De regionala insatserna ska påverka det lokala utbudet och kommer därigenom länets innevånare till godo genom att kunskapsnivån och kvaliteten hos organisationen höjs. Planeringen ska också utgå från att verksamheten ska bidra till regional och hållbar utveckling. Ett mål med den regionala verksamheten är också att aktivt utveckla kvaliteten i studieförbundens kulturarrangemang och garantera god geografisk spridning i länet. Den regionala verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för en god kvalitet i den lokala verksamheten för barn och ungdomar. Definition av studieförbundens regionala verksamhet Initierar och driver pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet. Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda i regionen Utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå Opinionsbildning på regional nivå Utvärdering och uppföljning Villkor för regionalt anslag till studieförbunden. För att erhålla anslag ska studieförbundet vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt Folkbildningsförordningen. För att ett studieförbund ska erhålla regionalt anslag ska verksamhet bedrivas i mer än hälften av länets kommuner. För att garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i länet, får ingen av dessa kommuner ha mer än 70 procent av studieförbundets totala verksamhet i länet. Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den bidrar till att regionförbundets syfte med anslaget uppfylls. Av redovisningen ska också framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts. Anslaget utgår inom anslagsramar årligen fastställda i regionförbundets budget Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet Bidragsberättigad organisation och bidragsform Bidragets ändamål Regionförbundsbidrag utgår till studieförbundens kostnader för den regionala verksamheten och regional samverkan. Bidraget utgår till studieförbundens samarbetsorganisation, länsbildningsförbundet, och fördelas mellan samtliga i länet verksamma studieförbund enligt gemensamt antagna bidragsregler. Syftet med bidraget är, att förutom bedriva den verksamhet som betingas av Folkbildningsförordningen (1991:977 med ändringar 1998:973, 2000:1451 och 2006:1499) och de målområden som beskrivs i avsnitt 1.1 med preciseringar i avsnitt 1.3.1, att en god livskvalitet uppnås för länets invånare med speciell inriktning på hälsa, kultur och samhällsengagemang, att medverka till att öka kunskap och deltagande i ett samhälle i förändring, att genom insatser på regional nivå medverka till att ge goda förutsättningar för en bra miljö och god social gemenskap, att verksamheten skall leda till att nå nya grupper,

8 8(21) att värna om mångfalden av organisationer, att särskild prioritera barn och ungdom och stödja aktiviteter i glesbygd. Ansökan och redovisning Revision Ansökan om bidrag inlämnas av länsbildningsförbundet senast den 31 december. Till ansökan skall bifogas - underlag som visar i vad mån regionförbundets mål för bidragsgivningen uppfyllts, - verksamhetsberättelser, ekonomiska redogörelser och revisionsberättelser och måldokument för länsbildningsförbundet och studieförbundens distrikt (eller motsvarande regional organisation). Regionförbundet skall medges rätt att företa revision och i samband därmed få ta del av erforderliga handlingar.

9 9(21) 1.4 BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional/ distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. Organisation skall ha minst 200 inom landstingsområdet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 7-25 år och som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år och sträva mot en majoritet av unga. Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 200. Unga Reumatiker Föreningen för utvecklingsstörda barn Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Sáminuorra För Sáminuorra godkänns medlemmar mellan 7 och 25 år registrerade enligt särskild ordning. Regionstyrelsen har rätt att förändra och komplettera ovanstående lista. Medlem Som medlem i ungdomsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisation och erlagt stadgeenligt fastställd avgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. I organisation som även har anslutna medlemmar över 25 år skall medlemmar i bidragsberättigade åldrar ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i en och samma organisation.

10 10(21) Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Förskott Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Förskott till ny organisation och till organisationer med väsentliga förändringar av medlemsutvecklingen eller den planerade verksamheten prövas särskilt från fall till fall. Förskott avdrages i samband med att slutligt bidrag utbetalas. Skulle förskottet överstiga det slutliga bidraget är organisationen återbetalningsskyldig av mellanskillnaden. Förskott utbetalas efter rekvisition. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av ungdomsorganisations räkenskaper.

11 11(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Grundbidrag Medlemsbidrag Bidragstak Garantiregel Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett grundbidrag beroende på distriktsorganisationens storlek, dels ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar. Utgår med ett grundbidrag per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag vid följande medlemsintervall medlemmar medlemmar Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem upp till medlemmar. Bidrag till allmän verksamhet utslaget per medlem får ej överstiga en summa motsvarande 1 % av grundbidraget. Ungdomsorganisation som erhållit grundbidrag och medlemsbidrag för visst antal medlemmar till allmän verksamhet, skall garanteras oförändrat bidrag enligt redovisad verksamhet året närmast efter om medlemsantalet minskar. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 1 maj och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av organisationens revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan. Förskott Förskott utbetalas med ett belopp motsvarande högst 50 % av föregående års bidrag enligt redovisning till allmän verksamhet.

12 12(21) 1.5 BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. För att regionförbundsbidrag skall utgå skall den politiska ungdomsorganisationen ha organiserat medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom Jämtlands län Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan,, ledarutveckling, instruktionsverksamhet samt politisk informationsverksamhet bland barn och ungdom i länet. Bidrag utgår i form av ett grundbidrag och dels ett mandatbaserat bidrag till de organisationer som har ett moderparti representerat i regionförbundet. Grundbidrag utgår med ett bidrag per organisation och det mandatbaserade bidraget utgår i proportion till antalet mandat moderpartiet är representerat i regionförbundet. Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

13 13(21) 1.6 BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional paraplyorganisation inom idrottsområdet. Med regional paraplyorganisation menas organisation som har organisationer som har medlemmar och är verksam i minst 3 kommuner inom Jämtlands län. Distriktsorganisationer inom ovanstående verksamhetsområden som inte ingår i ansökande paraplyorganisation kan söka bidrag under rubriken Övriga organisationer. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag utgår i form av ett anslag till regional paraplyorganisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om vilka organisationer som ingår i paraplyorganisationen, antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

14 14(21) 1.7 BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation med huvudsaklig inriktning mot nykterhets- och antidrogområdet. Organisation skall ha minst 300, inom Jämtlands län bosatta och registrerade, medlemmar som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och vara verksam i minst 3 kommuner inom landstingsområdet Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar i lokalavdelningar samt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande, ansvarig handläggare samt revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan

15 15(21) 1.8 BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional pensionärsorganisation. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av pensionärsorganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån organisationsgruppens gemensamma medlemstal. Bidragsberättigad pensionärsorganisation skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. Medlemsbidrag Som medlem i pensionärsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling samt instruktionsverksamhet. Bidrags- konstruktion Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet

16 16(21) registrerade medlemmar samt grundbidrag. Medlemsbidrag Grundbidrag Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

17 17(21) 1.9 BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam handikapporganisation, vars riksorganisation erhåller bidrag genom Socialstyrelsen. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara handikapporganisation vara icke bidragsberättigad. Handikapporganisationen skall ha en regional inriktning, dvs arbeta över hela länet. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av handikapporganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån den sökande bidragsgruppens gemensamma medlemstal. MEDLEM Bidragsberättigad Fastställande av medlemsantal Som medlem i handikapporganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas Regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundsbidrag kan endast beräknas en gång per verksamhetsår för åberopat bidragsunderlag. en organisation kan inte söka bidrag både via sin paraplyorganisation och genom en direktansökan. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisationsräkenskaper.

18 18(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidrags konstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Särskilt grundbidrag Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar, grundbidrag samt särskilt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Särskilt grundbidrag utgår till handikapporganisation som har extraordinära kostnader för sin administration p g a medlemmarnas funktionshinder. Bidraget utgår utifrån det antal eller del av antal grundbidrag som regionförbundet beslutar. Detta bidrag är avsett att direkt kopplas till åberopad organisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31december och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Av ansökan skall framgå vilken organisation som ansökan avser och antal medlemmar som åberopas som bidragsunderlag. För paraplyorganisation och organisationer som gemensamt ansöker om bidrag skall anges vilka underliggande organisationer som avses och deras medlemstal. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

19 19(21) 1.10 BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam organisation av regional karaktär. Bidragsberättigad organisation skall först ha godkänts av regionstyrelsen enligt en årligen upprättad lista Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET samt SÄRSKILD VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Grundbidrag Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att täcka att resurser finns för samverkan,, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. För särskild verksamhet av regionalt intresse kan särskilt bidrag utgå. Bidrag utgår i form av ett antal grundbidrag som tilldelas till respektive organisation samt ett särskilt bidrag till organisationer med speciella verksamhetsområden. Varje bidragsberättigad organisation tilldelas ett fördelningstal av regionförbundet. Fördelningstalets storlek bestäms utifrån organisationens storlek, behov och andra grunder vilka regionförbundet finner relevanta. Om inget annat beslutas gäller senast tilldelade fördelningstal. Fördelningstalet anger hur många grundbidrag som skall utgå till organisationen. Särskilt bidrag Bidragets storlek bestäms årligen för bidragsberättigad organisation utifrån verksamhetens karaktär.

20 20(21) Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om vilka organisationer som ingår i paraplyorganisationen, antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras. e) För organisationer med bidrag till särskild verksamhet redovisa statistiskt material vilket har relevans för bedömningen av bidragets storlek. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderliga för granskning av organisationens ansökan.

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 GRUNDBESTÄMMELSER för bidrag ur Helsingborgs Stads anslag till ungdomsorganisationer gällande fr o m den 1 januari 2008 enligt Skol- och Fritidsnämndens beslut den

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer