REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER"

Transkript

1 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen

2 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA REGIONFÖRBUNDETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER BIDRAGSREGLER BILDNINGSORGANISATIONERNAS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG ALLMÄNT OM BIDRAG BIDRAG TILL ALLMÄN VERKSAMHET SAMT SÄRSKILD VERKSAMHET 19

3 3(21) 1 ALLMÄNT 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA Organisationerna formar självständigt sina mål och sin verksamhet. Dess verksamhet bedöms som väsentlig och nödvändig för att demokratin skall vara levande. Regionförbundets uppgift är att stödja den regionala nivån i organisationslivet som spelar en aktiv roll i organisationen genom att utveckla den lokala verksamheten. Kulturen betydelsefull för folkhälsan En god livshälsa är beroende av en positiv livsmiljö. Jämlikhet och jämställdhet är viktiga fundament som syftar till att minska klyftor mellan människor av olika kön, åldrar, etnicitet etc. Ett rikt kulturliv är en dynamisk kraft i människors livsmiljö som ger sammanhang och stärker den enskildes identitet. Betydelsen av en framåtsyftande folkbildning och människors egna initiativ i föreningar, sammanslutningar och nätverk går ej att underskatta. Fördelning av det totala bidragsanslaget till de olika organisationsgrupperingarna sker i två steg. Först fördelas anslaget ut i olika målområden. Därefter fördelas anslaget ut till de olika organisationsgrupperingarna utifrån en bedömning i vilken mån respektive organisationsgruppering uppfyller de olika målområdena. Målområden Demokrati och delaktighet: Stimulera till ökad demokratisk medverkan vilket syftar till ett ökat samhällsengagemang. Viktigt är att det finns en delaktighet i organisationens verksamhet. Arbeta för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män i organisationslivet och stimulera medverkan för underrepresenterade kön. Folkbildning: Fri och frivillig där deltagarna själva under demokratiska former bestämmer mål och medel för sin bildning. Folkhälsa: Verksamhet som sprider kunskap om hälsans betydelse för ett rikt liv. Kan vara både förebyggande eller underlätta livet för de som drabbats av sjukdom eller handikapp. Livsmiljö: Verksamheter som utgör förutsättningar för positiva livsmiljöer, för ett rikt och mångfaldigt kulturliv. Vid fördelning till organisationsgrupperingarna kan även avsättas medel till ett fritt samhällsanslag. Regionförbundets bidragsgivning till externa organisationer är i första hand avsedd att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Inom vissa speciella verksamhetsområden finns särskilda bidrag. Projektmedel finns anslaget inom ramarna för de fria anslagen.

4 4(21) BIDRAGSBERÄTTIGAD E ORGANISATIONER EJ BIDRAGSBERÄT- TIGAD ORGANISATION Regionförbundsbidrag kan utgå till distriktsorganisation, paraplyorganisation på det regionala planet eller organisation med verksamhet av regional karaktär. Bidragsberättigad organisation skall bygga på den demokratiska grundvalen om alla människors lika värde och skall ge enskilda medlemmar möjlighet till reellt inflytande över verksamheten. - Organisationens verksamhet skall stå i samklang med Regionförbundets övergripande målsättning och vara uppbyggd utifrån en demokratisk grund. - Organisationerna skall redovisa målet och resultatet för sin verksamhet. - Regionförbundet skall av paraplyorganisation hållas underrättad hur bidraget fördelas till medlemsorganisationer alt. samarbetsorganisationer. - Organisationen förutsätts arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv - Verksamhet och aktiviteter, som organisationen genomför, och där barn och ungdom deltar, förutsätts vara alkoholfria. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara organisation för icke bidragsberättigad.

5 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Respektive organisationsområde utvärderas återkommande i vad mån verksamheten svarar mot de mål regionförbundet har formulerat i det kulturpolitiska programmet och i programmet för handikappfrågor. FRITT SAMHÄLLSANSLAG Anslaget är avsett att stödja tidsbegränsade projekt inom samhällsområdet och inom ramen för regionförbundets verksamhetsidé. Bidraget kan sökas av organisationer, föreningar och grupperingar av organisationer. Av ansökan skall klar framgå mål och syfte med projektet samt budget. Projektet skall redovisas efter projekttidens utgång eller efter överenskommelse. 1.2 BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER ORGANISATIONS- OMRÅDEN Bidragen riktar sig till följande organisationsområden Bildningsorganisationer Ungdomsorganisationer Politiska ungdomsorganisationer Idrottsorganisationer Nykterhetsorganisationer Pensionärsorganisationer Handikapporganisationer Övriga organisationer

6 6(21) 1.3 BIDRAG TILL BILDNINGSORGANISATIONER Bidragsregler bildningsorganisationernas regionala verksamhet Folkbildningen I Folkbildningsförordningen anges att statens stöd till folkbildningen har som syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Stödet ska vidare bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att öka intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Staten anger också sju områden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd: Den gemensamma värdegrunden Det mångkulturella samhällets utmaningar Den demografiska utmaningen Det livslånga lärandet Kulturverksamhet Personer med funktionshinder Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa Folkbildningsförordningen gäller för både folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen, med dess olika inriktningar, är en aktör för det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet och når ut till människor i andra former och på andra sätt än och utan att vara en del av det traditionella utbildningsväsendet. Folkbildningen är istället en del av det icke-formella och informella lärandet och bidrar därigenom till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Kännetecknande för folkbildningen är att verksamheten är fri och frivillig, deltagarstyrd, livsvärldsförankrad, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel, riksomfattande och att den formar egna arbets-/studieplaner. Studieförbunden Studieförbundens i grunden viktigaste roll är att genom sitt utbud och sina initiativ skapa och stödja mötesplatser där människors kunskaper, erfarenheter och frågor möts och utvecklas. Studieförbundens olika inriktningar borgar för mångfald i utbudet och den specifika bildningsmetoden med små grupper och deltagarinflytande är ofta det som är avgörande för att våga ta steget till aktivt deltagande och i förlängningen ett ökat samhällsengagemang. Regionförbundet Regionförbundets motiv för anslagen till studieförbundens regionala verksamhet är, utöver de som staten anger, att stödja/stimulera planerad och genomförd regional verksamhet. Studieförbundens verksamhet

7 7(21) ska också, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av Regionala tillväxtprogram, Folkhälsoprogram och Kulturpolitiska handlingsprogram. Syftet med anslaget är att den verksamhet det stöder ska ge regionala effekter och stimulera utveckling av ny verksamhet och ny kompetens. De regionala insatserna ska påverka det lokala utbudet och kommer därigenom länets innevånare till godo genom att kunskapsnivån och kvaliteten hos organisationen höjs. Planeringen ska också utgå från att verksamheten ska bidra till regional och hållbar utveckling. Ett mål med den regionala verksamheten är också att aktivt utveckla kvaliteten i studieförbundens kulturarrangemang och garantera god geografisk spridning i länet. Den regionala verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för en god kvalitet i den lokala verksamheten för barn och ungdomar. Definition av studieförbundens regionala verksamhet Initierar och driver pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet. Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda i regionen Utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå Opinionsbildning på regional nivå Utvärdering och uppföljning Villkor för regionalt anslag till studieförbunden. För att erhålla anslag ska studieförbundet vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt Folkbildningsförordningen. För att ett studieförbund ska erhålla regionalt anslag ska verksamhet bedrivas i mer än hälften av länets kommuner. För att garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i länet, får ingen av dessa kommuner ha mer än 70 procent av studieförbundets totala verksamhet i länet. Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den bidrar till att regionförbundets syfte med anslaget uppfylls. Av redovisningen ska också framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts. Anslaget utgår inom anslagsramar årligen fastställda i regionförbundets budget Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet Bidragsberättigad organisation och bidragsform Bidragets ändamål Regionförbundsbidrag utgår till studieförbundens kostnader för den regionala verksamheten och regional samverkan. Bidraget utgår till studieförbundens samarbetsorganisation, länsbildningsförbundet, och fördelas mellan samtliga i länet verksamma studieförbund enligt gemensamt antagna bidragsregler. Syftet med bidraget är, att förutom bedriva den verksamhet som betingas av Folkbildningsförordningen (1991:977 med ändringar 1998:973, 2000:1451 och 2006:1499) och de målområden som beskrivs i avsnitt 1.1 med preciseringar i avsnitt 1.3.1, att en god livskvalitet uppnås för länets invånare med speciell inriktning på hälsa, kultur och samhällsengagemang, att medverka till att öka kunskap och deltagande i ett samhälle i förändring, att genom insatser på regional nivå medverka till att ge goda förutsättningar för en bra miljö och god social gemenskap, att verksamheten skall leda till att nå nya grupper,

8 8(21) att värna om mångfalden av organisationer, att särskild prioritera barn och ungdom och stödja aktiviteter i glesbygd. Ansökan och redovisning Revision Ansökan om bidrag inlämnas av länsbildningsförbundet senast den 31 december. Till ansökan skall bifogas - underlag som visar i vad mån regionförbundets mål för bidragsgivningen uppfyllts, - verksamhetsberättelser, ekonomiska redogörelser och revisionsberättelser och måldokument för länsbildningsförbundet och studieförbundens distrikt (eller motsvarande regional organisation). Regionförbundet skall medges rätt att företa revision och i samband därmed få ta del av erforderliga handlingar.

9 9(21) 1.4 BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional/ distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. Organisation skall ha minst 200 inom landstingsområdet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 7-25 år och som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år och sträva mot en majoritet av unga. Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 200. Unga Reumatiker Föreningen för utvecklingsstörda barn Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Sáminuorra För Sáminuorra godkänns medlemmar mellan 7 och 25 år registrerade enligt särskild ordning. Regionstyrelsen har rätt att förändra och komplettera ovanstående lista. Medlem Som medlem i ungdomsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisation och erlagt stadgeenligt fastställd avgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. I organisation som även har anslutna medlemmar över 25 år skall medlemmar i bidragsberättigade åldrar ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i en och samma organisation.

10 10(21) Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Förskott Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Förskott till ny organisation och till organisationer med väsentliga förändringar av medlemsutvecklingen eller den planerade verksamheten prövas särskilt från fall till fall. Förskott avdrages i samband med att slutligt bidrag utbetalas. Skulle förskottet överstiga det slutliga bidraget är organisationen återbetalningsskyldig av mellanskillnaden. Förskott utbetalas efter rekvisition. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av ungdomsorganisations räkenskaper.

11 11(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Grundbidrag Medlemsbidrag Bidragstak Garantiregel Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett grundbidrag beroende på distriktsorganisationens storlek, dels ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar. Utgår med ett grundbidrag per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag vid följande medlemsintervall medlemmar medlemmar Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem upp till medlemmar. Bidrag till allmän verksamhet utslaget per medlem får ej överstiga en summa motsvarande 1 % av grundbidraget. Ungdomsorganisation som erhållit grundbidrag och medlemsbidrag för visst antal medlemmar till allmän verksamhet, skall garanteras oförändrat bidrag enligt redovisad verksamhet året närmast efter om medlemsantalet minskar. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 1 maj och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av organisationens revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan. Förskott Förskott utbetalas med ett belopp motsvarande högst 50 % av föregående års bidrag enligt redovisning till allmän verksamhet.

12 12(21) 1.5 BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av statens ungdomsstyrelse enligt (förordningen 1994:641) eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionförbundet. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara ungdomsorganisation vara icke bidragsberättigad. Regionförbundsbidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom. För att regionförbundsbidrag skall utgå skall den politiska ungdomsorganisationen ha organiserat medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom Jämtlands län Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan,, ledarutveckling, instruktionsverksamhet samt politisk informationsverksamhet bland barn och ungdom i länet. Bidrag utgår i form av ett grundbidrag och dels ett mandatbaserat bidrag till de organisationer som har ett moderparti representerat i regionförbundet. Grundbidrag utgår med ett bidrag per organisation och det mandatbaserade bidraget utgår i proportion till antalet mandat moderpartiet är representerat i regionförbundet. Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

13 13(21) 1.6 BIDRAG TILL IDROTTSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional paraplyorganisation inom idrottsområdet. Med regional paraplyorganisation menas organisation som har organisationer som har medlemmar och är verksam i minst 3 kommuner inom Jämtlands län. Distriktsorganisationer inom ovanstående verksamhetsområden som inte ingår i ansökande paraplyorganisation kan söka bidrag under rubriken Övriga organisationer. I organisationens styrelse skall ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 26 år Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag utgår i form av ett anslag till regional paraplyorganisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om vilka organisationer som ingår i paraplyorganisationen, antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

14 14(21) 1.7 BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation med huvudsaklig inriktning mot nykterhets- och antidrogområdet. Organisation skall ha minst 300, inom Jämtlands län bosatta och registrerade, medlemmar som erlagt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen skall ha medlemmar och vara verksam i minst 3 kommuner inom landstingsområdet Allmänt om bidrag Bidragens storlek Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Ansökan med redovisning Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar i lokalavdelningar samt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande, ansvarig handläggare samt revisor. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan

15 15(21) 1.8 BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam regional pensionärsorganisation. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av pensionärsorganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån organisationsgruppens gemensamma medlemstal. Bidragsberättigad pensionärsorganisation skall ha medlemmar och verksamhet i minst 3 kommuner inom landstingsområdet. Medlemsbidrag Som medlem i pensionärsorganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Fastställande av medlemsantal Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling samt instruktionsverksamhet. Bidrags- konstruktion Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet

16 16(21) registrerade medlemmar samt grundbidrag. Medlemsbidrag Grundbidrag Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

17 17(21) 1.9 BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam handikapporganisation, vars riksorganisation erhåller bidrag genom Socialstyrelsen. Regionförbundet kan efter särskild prövning förklara handikapporganisation vara icke bidragsberättigad. Handikapporganisationen skall ha en regional inriktning, dvs arbeta över hela länet. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av handikapporganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån den sökande bidragsgruppens gemensamma medlemstal. MEDLEM Bidragsberättigad Fastställande av medlemsantal Som medlem i handikapporganisation räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem i lokalavdelning och erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmen skall ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Medlemmar skall ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Antalet medlemmar räknas per den 31 december eller den dag då organisationens verksamhetsår avslutas. Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna är inte bidragsgrundande. Detta gäller också den som erhållit s k tillfälligt medlemskap. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän Regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas Regionförbundsbidraget utifrån det bidragsunderlag som är att hänföra till Jämtlands län. Revision Regionförbundsbidrag kan endast beräknas en gång per verksamhetsår för åberopat bidragsunderlag. en organisation kan inte söka bidrag både via sin paraplyorganisation och genom en direktansökan. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisationsräkenskaper.

18 18(21) Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidrags konstruktion Medlemsbidrag Grundbidrag Särskilt grundbidrag Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att säkerställa att resurser finns för samverkan, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. Bidrag till allmän verksamhet utgår i form av ett bidrag beräknat efter antalet registrerade medlemmar, grundbidrag samt särskilt grundbidrag. Medlemsbidrag utgår med ett bidrag för varje redovisad bidragsberättigad medlem. Grundbidrag utgår till bidragssökande organisation för varje uppnått 500-tal medlemmar enligt nedan medlemmar = 1 grundbidrag medlemmar = 2 grundbidrag = etc Särskilt grundbidrag utgår till handikapporganisation som har extraordinära kostnader för sin administration p g a medlemmarnas funktionshinder. Bidraget utgår utifrån det antal eller del av antal grundbidrag som regionförbundet beslutar. Detta bidrag är avsett att direkt kopplas till åberopad organisation. Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag görs på särskild blankett och inlämnas senast den 31december och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Ansökan skall vara vidimerad av revisor för ansökande organisation. Av ansökan skall framgå vilken organisation som ansökan avser och antal medlemmar som åberopas som bidragsunderlag. För paraplyorganisation och organisationer som gemensamt ansöker om bidrag skall anges vilka underliggande organisationer som avses och deras medlemstal. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

19 19(21) 1.10 BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER BIDRAGSFORMER Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet Förutsättningar för bidrag Bidragsberättigad organisation Regionförbundsbidrag utgår till inom landstingsområdet verksam organisation av regional karaktär. Bidragsberättigad organisation skall först ha godkänts av regionstyrelsen enligt en årligen upprättad lista Allmänt om bidrag Bidragens storlek Bidragsutrymme för ny organisation Revision Bidragens storlek bestäms årligen av regionförbundet. Bidrag till ny organisation skall inte utgå förrän regionförbundet i sin budget anvisat erforderliga medel härför. Regionförbundet har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper Bidrag till ALLMÄN VERKSAMHET samt SÄRSKILD VERKSAMHET Bidragets ändamål Bidragskonstruktion Grundbidrag Regionförbundsbidraget skall organisationen använda för att täcka att resurser finns för samverkan,, ledarutveckling och instruktionsverksamhet. För särskild verksamhet av regionalt intresse kan särskilt bidrag utgå. Bidrag utgår i form av ett antal grundbidrag som tilldelas till respektive organisation samt ett särskilt bidrag till organisationer med speciella verksamhetsområden. Varje bidragsberättigad organisation tilldelas ett fördelningstal av regionförbundet. Fördelningstalets storlek bestäms utifrån organisationens storlek, behov och andra grunder vilka regionförbundet finner relevanta. Om inget annat beslutas gäller senast tilldelade fördelningstal. Fördelningstalet anger hur många grundbidrag som skall utgå till organisationen. Särskilt bidrag Bidragets storlek bestäms årligen för bidragsberättigad organisation utifrån verksamhetens karaktär.

20 20(21) Ansökan med redovisning Ansökan om allmänt bidrag inlämnas senast den 31 dec och uppgifterna skall vara bestyrkta av ordförande/vice ordförande samt ansvarig handläggare. Till ansökan skall fogas a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redogörelse c) revisionsberättelse d) statistikuppgifter om vilka organisationer som ingår i paraplyorganisationen, antalet medlemmar samt sådana uppgifter som kan ha betydelse när anslaget budgeteras. e) För organisationer med bidrag till särskild verksamhet redovisa statistiskt material vilket har relevans för bedömningen av bidragets storlek. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderliga för granskning av organisationens ansökan.

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland

1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland Tjänsteställe, handläggare Regional utveckling 2013-12-12 1(15) Distribution 1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrlands bidragsgivning utgörs av

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

REGION GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND I GÄVLEBORGS LÄN

REGION GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND I GÄVLEBORGS LÄN REGION GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning Inledning 2 Allmänna villkor 2 Mandatbaserat bidrag 3 Redovisning, kontroll 4 /AP 2010-03-29

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 1 (11) Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, 2012-10-09 Landstingsstyrelsen 2012-12-17 326 Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm KUN 2012-09-25, p 11 KUN 2012/226 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Eva Englund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-09-17 Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm 1 Förslag

Läs mer

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur 2015-06-10 Regionledningskontoret Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-06-09 Tjänsteskrivelse 2015-05-27

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län

Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län 1 (7) 2009-10-02 Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län Fastställda av Landstingsstyrelsen 2009-10-28 261 2 (7) 2009-10-02 Innehåll 1 Inledning...3 2 Landstingsbidrag...3 2.1 Definition

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer. för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer. för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund 1 2 Innehåll Syftet med landstingets bidragsgivning 4 Allmänna villkor 5 Krav

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN

Ansökan om föreningsbidrag 2015 HEMVÅRDSNÄMNDEN Ansökan om föreningsbidrag 2015 Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämndens regler för föreningsbidrag 2015 Allmänna bestämmelser Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun.

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller flera kommuner

Läs mer

Prövning av ny regional pensionärsorganisation 2016

Prövning av ny regional pensionärsorganisation 2016 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2016-09-21 KN 2016/606 Handläggare: Fredrik Schlott Prövning av ny regional pensionärsorganisation 2016 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17

Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, nr 003-17 Reglemente reviderad 2012-01-01 Ersätter reglemente från 2003-01-01 SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 kap. Syfte Kommunens syfte

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår KUN 2012-09-25, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-17 KUN 2012/437 Handläggare: Margareta Wennerberg Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Det här vill landstinget uppnå med bidragen

Det här vill landstinget uppnå med bidragen ANVISNINGAR - BIDRAG TILL STUDIEDISTRIKT STUDIEDISTRIKT Det här vill landstinget uppnå med bidragen Landstingsbidrag lämnas till studieförbunden för att förbättra människors livskvalitet, och stimulera

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER 1(Fel! Okän FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 6.8 U06 Ersätter 6.8 U05 Gäller fr.o.m. 1996-03-04 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER Fastställd av kommunfullmäktige 1996-03-04

Läs mer

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur Förvaltningsnamn Regionstyrelsen Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur Inledning Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och föreningar

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

REGIONERS OCH LANDSTINGS STÖD TILL UNGAS ORGANISERING 2012

REGIONERS OCH LANDSTINGS STÖD TILL UNGAS ORGANISERING 2012 REGIONERS OCH LANDSTINGS STÖD TILL UNGAS ORGANISERING 2012 INNEHÅLL INLEDNING 3 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 6 LANDSTINGET SÖRMLAND 8 ÖSTSAM (REGIONFÖRBUND FÖR ÖSTERGÖTLAND) 10

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Prioriterade målområden för stöd till kultur- och fritidsverksamhet: Barn och ungdom

Prioriterade målområden för stöd till kultur- och fritidsverksamhet: Barn och ungdom PENSIONÄRSSTÖD Vision Ett rikt och varierat föreningsliv inom såväl kultur- som fritidssektorn är en viktig bärare av vår demokratiska samhällssyn. Det utgör en god grogrund för att utveckla ett dynamiskt

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur 1(13) Förvaltningsnamn Avsändare Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur Policy Mål med bidragsgivning inom rubricerade områden är att stödja och stimulera

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Landstingets bidrag till organisationer

Landstingets bidrag till organisationer Bilaga 1 D A T U M D I A R I E N R 2013-10-28 Dnr LS-LED13-466 Landstingets bidrag till organisationer Landstingets motiv med bidrag I detta dokument beskrivs de gemensamma övergripande villkoren för bidrag

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer