ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2113(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till betänkande Marek Józef Gróbarczyk, (PE v01-00) På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI)) AM\ doc PE v02-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegReport PE v /111 AM\ doc

3 1 Gianluca Buonanno Beaktandeled 1 - med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 191, 192 och 194, med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194, Or. it 2 Miroslav Poche Beaktandeled 1a (nytt) med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), 3 Miroslav Poche Beaktandeled 20a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett AM\ doc 3/111 PE v02-00

4 konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112), 4 Flavio Zanonato, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Beaktandeled 20a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112), 5 Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Sorin Moisă, Soledad Cabezón Ruiz Beaktandeled 22a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid i Europa (COM(2013)0180), 6 Jeppe Kofod Beaktandeled 24 PE v /111 AM\ doc

5 - med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den oktober 2014, med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den oktober 2014, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser till minst 40 procent jämfört med år 1990, och innehåller ett mål för förnybar energi och energibesparingar om minst 27 procent till år Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miroslav Poche, Martina Werner, Edouard Martin Beaktandeled 25a (nytt) med beaktande av borgmästaravtalet, som fastställdes 2008 i EU:s klimat- och energipaket och företräder en tredjedel av EU:s befolkning, 8 Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Peter Liese Beaktandeled 32 - med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning), AM\ doc 5/111 PE v02-00

6 9 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Beaktandeled 32 - med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, 10 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, 11 Krišjānis Kariņš Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr 994/2012 av den 25 oktober 2012 om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på PE v /111 AM\ doc

7 energiområdet, 12 András Gyürk, Algirdas Saudargas, Antonio Tajani Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, 13 Miroslav Poche Beaktandeled 34 - med beaktande av sin resolution av den 21 november 2012 om industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja 5, 5 Antagna texter, P7_TA(2012)0444. utgår 14 Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche AM\ doc 7/111 PE v02-00

8 Beaktandeled 34a (nytt) med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimatoch energipolitiken fram till 2030, 15 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De Backer Beaktandeled 34a (nytt) med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimatoch energipolitiken fram till 2030, 1a 1a Antagna texter, P7_TA(2014) Gianluca Buonanno Beaktandeled 36 - med beaktande av sin studie Mapping the Cost of Non-Europe (Kartläggning av kostnaden för uteblivna EU-åtgärder), utgår Or. it PE v /111 AM\ doc

9 17 Pervenche Berès Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Förslaget till energiunion har inspirerats av energigemenskapen, som har förmåga att på djupet omdefiniera EU:s funktionssätt och att vara en lika stark integrationsmotor som kol- och stålunionen kunde vara. Det behövs ett europeiskt engagemang som tar hänsyn till de nationella intressena och till tyngden hos aktörerna inom sektorn. Or. fr 18 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Enligt artikel 194 i EUF-fördraget ska EU:s energipolitik garantera att energimarknaden och energiförsörjningen i unionen fungerar, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankoppling av energinät. 19 Herbert Reul Skäl A AM\ doc 9/111 PE v02-00

10 A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. Or. de 20 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är i första hand en exklusiv nationell behörighet som måste utformas med tanke på att utveckla energiunionen och åtminstone uppnå klimatmålen för Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, samtidigt som det är EU:s ansvar att fastställa strategiska energimål för att främja energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av förnybara energislag. PE v /111 AM\ doc

11 22 Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Paul Tang, Miroslav Poche Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är i första hand en nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. 23 Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo Skäl Aa (nytt) Aa. Medlemsstaternas suveränitet och suveräna rätt att utforska och exploatera de egna naturresurserna ska respekteras av alla och garanteras under alla omständigheter. 24 Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Skäl Aa (nytt) Aa. Bara medlemsstaterna har den förmåga och det ansvar inför sin befolkning som behövs för att bestämma AM\ doc 11/111 PE v02-00

12 deras länders energiförsörjningspolitik. En trygg försörjning är statens viktigaste skyldighet. Detta innebär frihet att förhandla fram leveransavtal. Or. fr 25 Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini Skäl Aa (nytt) Aa. Den framtida energiunionen bygger på de olika geografiska förutsättningarna och de skillnader som finns i samhället och näringslivet i unionen och ska därför erbjuda specifika lösningar. Vid planeringen och genomförandet av åtgärderna ska hänsyn tas till subsidiaritetsprincipen med särskild inriktning på de lokala förutsättningarna. Or. de 26 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Skäl Aa (nytt) Aa. Det skulle vara avgörande om energiunionen agerar trovärdigt, så att medlemsstaterna stegvis anpassar sina nationella energimixer. PE v /111 AM\ doc

13 27 Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen Van Brempt Skäl Ab (nytt) Ab. I artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står att målet med EU:s energipolitik ska vara att garantera att energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankopplade energinät. Allt detta ska genomföras i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna. 28 Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Miroslav Poche Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. utgår 29 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen AM\ doc 13/111 PE v02-00

14 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Konvergensen i EU:s energi- och klimatpolitik drivs av lagstiftning och av att man arbetar vidare med befintliga direktiv på den inre marknaden, förnybar energi, effektivitet och infrastruktur. 30 Martina Werner, Jeppe Kofod Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. I artikel 143 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står att inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna garantera att energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankopplade energinät. 31 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer PE v /111 AM\ doc

15 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Det är viktigt med en bättre samordning och tillsyn av medlemsstaternas nationella energipolitik, samtidigt som man respekterar deras exklusiva befogenhet att fastställa sin nationella energimix för att kunna garantera en fungerande inre energimarknad, stärka en säker energiförsörjning samt leverera en kostnadsmässigt mer konkurrenskraftig energi till konsumenterna. 32 Herbert Reul Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen bör se till att EU-lagstiftning inte diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Or. de 33 Gunnar Hökmark Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv B. Medlemsstaterna har exklusiv AM\ doc 15/111 PE v02-00

16 behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra utan i stället ska säkerställa att koldioxidutsläppsmålen för 2030 respekteras genom att bedriva en trovärdig politik för att uppfylla dem. 34 Pervenche Berès Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. EU-ländernas inbördes beroende bör leda till en kollektiv hantering av energivalen på grundval av en gemensam syn på behoven och en större solidaritet så som Lissabonfördraget stadgar, utöver att medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix. Förhandssamråd och kollektiva strategiska beslut är oumbärliga för att genomtänkta och sammanhållna energival ska kunna göras på EU-nivå och i varje medlemsstat, även med tanke på relationerna till EU:s partner- och grannstater. Or. fr 35 András Gyürk, Algirdas Saudargas, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš Skäl B PE v /111 AM\ doc

17 B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen ska säkerställa att EU:s lagstiftning inte diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. 36 Miguel Urbán Crespo Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, men kommissionen bör samtidigt övervaka att EU:s lagstiftning och fastställda gemensamma mål uppfylls, särskilt i fråga om kampen mot klimatförändringar, energieffektivitet och en ökning av förnyelsebara energikällor. Or. es 37 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa B. Enligt artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medlemsstaterna rätt att fastställa sin energimix, och kommissionen bör tillsammans med Europaparlamentet och AM\ doc 17/111 PE v02-00

18 energiresurser till förmån för andra. rådet fastställa en allmän ram för att säkerställa att nationella lagar följer EU:s principer och politik. 38 Jeppe Kofod Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix. 39 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix inom ramen för EU:s lagar, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EU-lagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. 40 Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay PE v /111 AM\ doc

19 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, sin försörjningspolitik och sina system för offentlig el- och gasdistribution, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Or. fr 41 Bernd Lange Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Likväl är ökad samordning och ökat utbyte mellan EU:s medlemsstater nödvändiga eftersom den inre energimarknaden, energieffektiviteten och förnybar energi faller inom gemenskapens behörighetsområde och besluten på energiområdet kan beröra alla medlemsstater på grund av en gemensam inre marknad. Or. de 42 Martina Werner, Jeppe Kofod AM\ doc 19/111 PE v02-00

20 Skäl Ba (nytt) Ba. Skapandet av en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik bör handla om en ny energimodell för Europa med syfte att snabba på övergången från fossila bränslen med höga koldioxidutsläpp till ett hållbart, framåtblickande energisystem. 43 Flavio Zanonato, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Jude Kirton- Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Simona Bonafè, Eugen Freund, Dan Nica, Pervenche Berès, Patrizia Toia, José Blanco López Skäl Ba (nytt) Ba. Energiunionen bör grundas på en övergång från fossila bränslen till de tre grundpelarna energieffektivitet, förnybar energi och smart infrastruktur. 44 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. EU:s ledarroll inom förnybara PE v /111 AM\ doc

21 energikällor och energieffektivitet handlar inte bara om en ansvarsfull klimatpolitik, utan är en industripolitisk nödvändighet för att på medellång sikt få tillgång till energi till överkomligt pris. 45 Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom området energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 46 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst AM\ doc 21/111 PE v02-00

22 bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 47 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom området energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 48 Kathleen Van Brempt, Martina Werner PE v /111 AM\ doc

23 Skäl Ba (nytt) Ba. Kommissionen beskrev i sitt meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112) att energieffektivitet, förnybar energi och smart infrastruktur är de tre så kallade no regrets-alternativen. Energieffektivitet är världens primära bränsle samt det billigaste och snabbaste sättet att sänka kostnaderna för EU:s hushåll och industrier. Förnybar energi tillverkas i EU och ofta nära den plats där den konsumeras, vilket skapar hållbara och lokala arbeten samtidigt som den säkerställer energitryggheten och hjälper oss att nå våra klimatmål. Vår energimodell blir mer och mer decentraliserad; över 90 procent av de förnybara energikällorna är anslutna till distributionsnäten, vidare användning av smarta distributionsnät är absolut nödvändigt, och ett integrerat överföringsnät på EU-nivå kan förebygga överkapacitet och strömavbrott, och på så sätt sänka energipriserna i medlemsstaterna. 49 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå fram till 2030 om att minst 30 procent av den totala AM\ doc 23/111 PE v02-00

24 slutliga energiförbrukningen ska framställas ur förnybara energikällor, vilket ska uppnås med hjälp av individuella nationella mål. 50 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå för energieffektivitet på 40 procent fram till 2030, som ska uppnås med hjälp av individuella nationella mål. 51 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå om att de inhemska utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 40 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. 52 Bernd Lange PE v /111 AM\ doc

25 Skäl Bb (nytt) Bb. Det är enbart ambitiösa och långsiktiga mål på klimat- och energiområdet som med framgång kan förverkliga den europeiska energiomställningen, garantera den europeiska industrins investerings- och planeringssäkerhet och säkra EU:s tekniskt ledande ställning. Or. de 53 Bernd Lange Skäl Bb (nytt) Bb. Bindande mål för energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och säkerställer EU:s tekniskt ledande roll på detta område. Or. de 54 Miroslav Poche Skäl Bb (nytt) Bb. Anpassningen till marknaden för energiproduktion krävs för att stabilisera branschen, eftersom investeringar i koldioxidsnål teknik är väldigt AM\ doc 25/111 PE v02-00

26 kapitalintensiva. Marknadsriskerna, som beror på lagstiftning och politik, är nu för höga för dem som vill investera i dessa projekt på grund av de väldigt osäkra intäkterna i framtiden. 55 Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička Skäl Bb (nytt) Bb. Ett sunt och stabilt regelverk krävs för att få nya energiinfrastrukturinvesteringar. 56 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl Bc (nytt) Bc. Ett fördjupat regionalt samarbete mellan medlemsstater förväntas ge konvergens och kostnadsoptimering. 57 Bernd Lange Skäl Bc (nytt) PE v /111 AM\ doc

27 Bc. Inhemska energiresurser måste alltid vara hållbara och säkra (ska alltid anges i texten). Or. de 58 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De Backer Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 ger, om de genomförs korrekt, både företag och konsumenter i EU stora möjligheter att minska de sammanlagda energikostnaderna, främja konkurrenskraften och erbjuda konsumenter kostnadsbesparingar. 59 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Bindande åtgärder och mål för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2020 och 2030 måste följas upp eller genomföras. AM\ doc 27/111 PE v02-00

28 60 Kathleen Van Brempt Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2020 och 2030 måste genomföras och följas upp. 61 Vladimir Urutchev Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi och ett minskat externt energiberoende för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. 62 Ivan Jakovčić PE v /111 AM\ doc

29 Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och ekonomin som helhet. Or. hr 63 Pervenche Berès Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Or. fr 64 Olle Ludvigsson Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 och 2050 måste hänsyn tas till både de positiva och negativa effekterna, kostnaderna och fördelarna samt AM\ doc 29/111 PE v02-00

30 att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. konkurrenskraften inom EU:s ekonomi på såväl kort som lång sikt för att kunna ge en korrekt och rättvis utvärdering av situationen och få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Här bör man även ha i åtanke att marknader lättare anpassar sig när investerare får långsiktig säkerhet. 65 Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan, Ashley Fox Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. 66 Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Sådana åtgärder måste därför följa principen om PE v /111 AM\ doc

31 att sätta energieffektiviteten främst. 67 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på klimatet, miljön och folkhälsan, och inte bara till energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi, för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. I detta sammanhang måste alla nödvändiga konsekvensbedömningar även göras med full hänsyn till nuvarande och framtida, dolda och sänkta kostnader som skulle uppstå om inga energipolitiska åtgärder vidtas. 68 Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna. Man måste fokusera på synergieffekter samt vidare marknadsintegrering som bidrar till att sänka de totala kostnaderna och AM\ doc 31/111 PE v02-00

Ledamöter. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamöter. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Jerzy BUZEK Ordförande Ledamöter Patrizia TOIA Vice ordförande Hans-Olaf HENKEL Vice ordförande Jaromír KOHLÍČEK Vice ordförande Tjeckien Morten Helveg

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/0149(COD) 8.3.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 449-690 Förslag till betänkande Dario Tamburrano (PE575.138v01-00) om förslaget till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2015/2113(INI) 19.6.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201 Ivo Belet (PE557.259v01-00) På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 30.3.2012 2011/0274(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-223

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-223 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 15.5.2012 2011/2309(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-223 Förslag till betänkande Niki Tzavela (PE486.123v01-00) Industriella, energimässiga

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-249

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-249 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 20.5.2015 PE557.190v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-249 Barbara Kappel (PE554.772v01-00) En blomstrande datadriven ekonomi AM\1061290.doc

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 23 maj 2013 (28.5) (OR. en) För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (22 maj 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 23 maj 2013 (28.5) (OR. en) För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (22 maj 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 23 maj 2013 (28.5) (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CO CL 5 FÖLJE OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 22 maj 2013 SLUTSATSER

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0031(COD) från utskottet för internationell handel

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0031(COD) från utskottet för internationell handel Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 26.9.2016 YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-72

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-72 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2106(INI) 24.9.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-72 Janusz Lewandowski (PE560.937v01-00) Lägesbedömning och utmaningar - EU:s lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utrikesfrågor 2009 2008/2212(INI) 12.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Justas Vincas Paleckis (PE414.203v01-00) Åtgärder för att bemöta de stigande oljepriserna (2008/2212(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 18.6.2015 2014/2253(INI) YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för rättsliga

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 9 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Från politik till finansiering inom energiområdet

Från politik till finansiering inom energiområdet Från politik till finansiering inom energiområdet Infomöte Horisont 2020 Energi och Transporter Jönköping 27 januari 2016 Anette Persson, Energimyndigheten Energi- och klimatpolitiska mål till 2030 EU

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2006/2113(INI) 7.11.2006 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över en europeisk

Läs mer

PM om paketet förnybar energi och klimatförändring

PM om paketet förnybar energi och klimatförändring MEMO/08/33 Bryssel den 23 januari 2008 PM om paketet förnybar energi och klimatförändring 1. INLEDNING Under de senaste decennierna har vår livsstil och stigande förmögenheter påverkat energisektorn på

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag 3.10.2016 B8-1042/3 3 Skäl Ca (nytt) Ca. Frihandelsavtal som har underminerat länders suveränitet, inklusive livsmedelssuveränitet, och uteslutit lokala jordbrukare från deras egna marknader, har bidragit

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2012/0288(COD) 2.2.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Nils Torvalds (PE544.412v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Andra tvåårsrapporten från Europeiska unionen inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 20.4.2006 APP 3856/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till betänkande (APP 3856/1-16) Nita Deerpalsing

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 31.10.2011 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Zita Gurmai (PE472.270v01-00) om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken ABCD-projektets roll i klimatpolitiken Skogens roll i klimatpolitiken Innehåll: De första klimatpropositionerna avvaktande hållning till skogens som kolsänka Vision 2050 förändrade behov ger nya initiativ

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 19.12.2012 2012/2102(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Corina Creţu (PE500.541v01-00) The situation of women in North Africa (2012/2102(INI)) AM\922839.doc

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0165/2016 27.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0106/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om öars

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-130

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-130 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2016/2274(INI) 10.2.2017 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-130 Hans-Olaf Henkel (PE595.594v01-00) Europeiska standarder genomförande av förordning

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/0263(COD) från fiskeriutskottet. till utskottet för regional utveckling

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/0263(COD) från fiskeriutskottet. till utskottet för regional utveckling Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2015/0263(COD) 16.6.2016 YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för regional utveckling över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-10-11 Dokumentbeteckning KOM (2016) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2118(INI) 7.5.2008 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för framställningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0220(COD) 6 mars 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 25.2.2010 2009/2225(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 Förslag till betänkande Pilar del Castillo Vera (PE438.178v01-00) Fastställandet

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer