ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2113(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till betänkande Marek Józef Gróbarczyk, (PE v01-00) På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI)) AM\ doc PE v02-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegReport PE v /111 AM\ doc

3 1 Gianluca Buonanno Beaktandeled 1 - med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 191, 192 och 194, med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194, Or. it 2 Miroslav Poche Beaktandeled 1a (nytt) med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), 3 Miroslav Poche Beaktandeled 20a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett AM\ doc 3/111 PE v02-00

4 konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112), 4 Flavio Zanonato, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Beaktandeled 20a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112), 5 Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Sorin Moisă, Soledad Cabezón Ruiz Beaktandeled 22a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid i Europa (COM(2013)0180), 6 Jeppe Kofod Beaktandeled 24 PE v /111 AM\ doc

5 - med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den oktober 2014, med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den oktober 2014, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser till minst 40 procent jämfört med år 1990, och innehåller ett mål för förnybar energi och energibesparingar om minst 27 procent till år Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miroslav Poche, Martina Werner, Edouard Martin Beaktandeled 25a (nytt) med beaktande av borgmästaravtalet, som fastställdes 2008 i EU:s klimat- och energipaket och företräder en tredjedel av EU:s befolkning, 8 Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Peter Liese Beaktandeled 32 - med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning), AM\ doc 5/111 PE v02-00

6 9 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Beaktandeled 32 - med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, 10 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, 11 Krišjānis Kariņš Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr 994/2012 av den 25 oktober 2012 om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på PE v /111 AM\ doc

7 energiområdet, 12 András Gyürk, Algirdas Saudargas, Antonio Tajani Beaktandeled 32a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, 13 Miroslav Poche Beaktandeled 34 - med beaktande av sin resolution av den 21 november 2012 om industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja 5, 5 Antagna texter, P7_TA(2012)0444. utgår 14 Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche AM\ doc 7/111 PE v02-00

8 Beaktandeled 34a (nytt) med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimatoch energipolitiken fram till 2030, 15 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De Backer Beaktandeled 34a (nytt) med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimatoch energipolitiken fram till 2030, 1a 1a Antagna texter, P7_TA(2014) Gianluca Buonanno Beaktandeled 36 - med beaktande av sin studie Mapping the Cost of Non-Europe (Kartläggning av kostnaden för uteblivna EU-åtgärder), utgår Or. it PE v /111 AM\ doc

9 17 Pervenche Berès Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Förslaget till energiunion har inspirerats av energigemenskapen, som har förmåga att på djupet omdefiniera EU:s funktionssätt och att vara en lika stark integrationsmotor som kol- och stålunionen kunde vara. Det behövs ett europeiskt engagemang som tar hänsyn till de nationella intressena och till tyngden hos aktörerna inom sektorn. Or. fr 18 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Enligt artikel 194 i EUF-fördraget ska EU:s energipolitik garantera att energimarknaden och energiförsörjningen i unionen fungerar, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankoppling av energinät. 19 Herbert Reul Skäl A AM\ doc 9/111 PE v02-00

10 A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. Or. de 20 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är i första hand en exklusiv nationell behörighet som måste utformas med tanke på att utveckla energiunionen och åtminstone uppnå klimatmålen för Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, samtidigt som det är EU:s ansvar att fastställa strategiska energimål för att främja energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av förnybara energislag. PE v /111 AM\ doc

11 22 Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Paul Tang, Miroslav Poche Skäl A A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är en exklusiv nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. A. Fastställandet av medlemsstaternas energimix är i första hand en nationell behörighet, och därför är energimixerna fortfarande mycket varierande. 23 Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo Skäl Aa (nytt) Aa. Medlemsstaternas suveränitet och suveräna rätt att utforska och exploatera de egna naturresurserna ska respekteras av alla och garanteras under alla omständigheter. 24 Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Skäl Aa (nytt) Aa. Bara medlemsstaterna har den förmåga och det ansvar inför sin befolkning som behövs för att bestämma AM\ doc 11/111 PE v02-00

12 deras länders energiförsörjningspolitik. En trygg försörjning är statens viktigaste skyldighet. Detta innebär frihet att förhandla fram leveransavtal. Or. fr 25 Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini Skäl Aa (nytt) Aa. Den framtida energiunionen bygger på de olika geografiska förutsättningarna och de skillnader som finns i samhället och näringslivet i unionen och ska därför erbjuda specifika lösningar. Vid planeringen och genomförandet av åtgärderna ska hänsyn tas till subsidiaritetsprincipen med särskild inriktning på de lokala förutsättningarna. Or. de 26 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Skäl Aa (nytt) Aa. Det skulle vara avgörande om energiunionen agerar trovärdigt, så att medlemsstaterna stegvis anpassar sina nationella energimixer. PE v /111 AM\ doc

13 27 Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen Van Brempt Skäl Ab (nytt) Ab. I artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står att målet med EU:s energipolitik ska vara att garantera att energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankopplade energinät. Allt detta ska genomföras i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna. 28 Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Miroslav Poche Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. utgår 29 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen AM\ doc 13/111 PE v02-00

14 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Konvergensen i EU:s energi- och klimatpolitik drivs av lagstiftning och av att man arbetar vidare med befintliga direktiv på den inre marknaden, förnybar energi, effektivitet och infrastruktur. 30 Martina Werner, Jeppe Kofod Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. I artikel 143 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står att inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna garantera att energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen i unionen, främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och främja sammankopplade energinät. 31 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer PE v /111 AM\ doc

15 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Det är viktigt med en bättre samordning och tillsyn av medlemsstaternas nationella energipolitik, samtidigt som man respekterar deras exklusiva befogenhet att fastställa sin nationella energimix för att kunna garantera en fungerande inre energimarknad, stärka en säker energiförsörjning samt leverera en kostnadsmässigt mer konkurrenskraftig energi till konsumenterna. 32 Herbert Reul Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen bör se till att EU-lagstiftning inte diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Or. de 33 Gunnar Hökmark Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv B. Medlemsstaterna har exklusiv AM\ doc 15/111 PE v02-00

16 behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra utan i stället ska säkerställa att koldioxidutsläppsmålen för 2030 respekteras genom att bedriva en trovärdig politik för att uppfylla dem. 34 Pervenche Berès Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. EU-ländernas inbördes beroende bör leda till en kollektiv hantering av energivalen på grundval av en gemensam syn på behoven och en större solidaritet så som Lissabonfördraget stadgar, utöver att medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix. Förhandssamråd och kollektiva strategiska beslut är oumbärliga för att genomtänkta och sammanhållna energival ska kunna göras på EU-nivå och i varje medlemsstat, även med tanke på relationerna till EU:s partner- och grannstater. Or. fr 35 András Gyürk, Algirdas Saudargas, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš Skäl B PE v /111 AM\ doc

17 B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen ska säkerställa att EU:s lagstiftning inte diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. 36 Miguel Urbán Crespo Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, men kommissionen bör samtidigt övervaka att EU:s lagstiftning och fastställda gemensamma mål uppfylls, särskilt i fråga om kampen mot klimatförändringar, energieffektivitet och en ökning av förnyelsebara energikällor. Or. es 37 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa B. Enligt artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medlemsstaterna rätt att fastställa sin energimix, och kommissionen bör tillsammans med Europaparlamentet och AM\ doc 17/111 PE v02-00

18 energiresurser till förmån för andra. rådet fastställa en allmän ram för att säkerställa att nationella lagar följer EU:s principer och politik. 38 Jeppe Kofod Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix. 39 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix inom ramen för EU:s lagar, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EU-lagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. 40 Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay PE v /111 AM\ doc

19 Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, sin försörjningspolitik och sina system för offentlig el- och gasdistribution, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Or. fr 41 Bernd Lange Skäl B B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. B. Medlemsstaterna har exklusiv behörighet att fastställa sin energimix, och kommissionen får inte inkräkta på denna behörighet genom att införa EUlagstiftning som diskriminerar vissa energiresurser till förmån för andra. Likväl är ökad samordning och ökat utbyte mellan EU:s medlemsstater nödvändiga eftersom den inre energimarknaden, energieffektiviteten och förnybar energi faller inom gemenskapens behörighetsområde och besluten på energiområdet kan beröra alla medlemsstater på grund av en gemensam inre marknad. Or. de 42 Martina Werner, Jeppe Kofod AM\ doc 19/111 PE v02-00

20 Skäl Ba (nytt) Ba. Skapandet av en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik bör handla om en ny energimodell för Europa med syfte att snabba på övergången från fossila bränslen med höga koldioxidutsläpp till ett hållbart, framåtblickande energisystem. 43 Flavio Zanonato, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Jude Kirton- Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Simona Bonafè, Eugen Freund, Dan Nica, Pervenche Berès, Patrizia Toia, José Blanco López Skäl Ba (nytt) Ba. Energiunionen bör grundas på en övergång från fossila bränslen till de tre grundpelarna energieffektivitet, förnybar energi och smart infrastruktur. 44 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. EU:s ledarroll inom förnybara PE v /111 AM\ doc

21 energikällor och energieffektivitet handlar inte bara om en ansvarsfull klimatpolitik, utan är en industripolitisk nödvändighet för att på medellång sikt få tillgång till energi till överkomligt pris. 45 Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom området energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 46 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst AM\ doc 21/111 PE v02-00

22 bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 47 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har två gånger efterlyst bindande klimat- och energimål för 2030, med koldioxidutsläppsminskningar på minst 40 procent, en andel förnybar energi på minst 30 procent och en förbättring av energieffektiviteten med minst 40 procent, vilket ska uppnås med hjälp av mål för de enskilda nationerna. Bindande mål på nationell nivå och unionsnivå inom området energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och skulle bidra till att trygga EU:s tekniskt ledande roll på dessa områden. 48 Kathleen Van Brempt, Martina Werner PE v /111 AM\ doc

23 Skäl Ba (nytt) Ba. Kommissionen beskrev i sitt meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112) att energieffektivitet, förnybar energi och smart infrastruktur är de tre så kallade no regrets-alternativen. Energieffektivitet är världens primära bränsle samt det billigaste och snabbaste sättet att sänka kostnaderna för EU:s hushåll och industrier. Förnybar energi tillverkas i EU och ofta nära den plats där den konsumeras, vilket skapar hållbara och lokala arbeten samtidigt som den säkerställer energitryggheten och hjälper oss att nå våra klimatmål. Vår energimodell blir mer och mer decentraliserad; över 90 procent av de förnybara energikällorna är anslutna till distributionsnäten, vidare användning av smarta distributionsnät är absolut nödvändigt, och ett integrerat överföringsnät på EU-nivå kan förebygga överkapacitet och strömavbrott, och på så sätt sänka energipriserna i medlemsstaterna. 49 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå fram till 2030 om att minst 30 procent av den totala AM\ doc 23/111 PE v02-00

24 slutliga energiförbrukningen ska framställas ur förnybara energikällor, vilket ska uppnås med hjälp av individuella nationella mål. 50 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå för energieffektivitet på 40 procent fram till 2030, som ska uppnås med hjälp av individuella nationella mål. 51 Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Kathleen Van Brempt Skäl Ba (nytt) Ba. Parlamentet har efterfrågat ett bindande mål på EU-nivå om att de inhemska utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 40 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. 52 Bernd Lange PE v /111 AM\ doc

25 Skäl Bb (nytt) Bb. Det är enbart ambitiösa och långsiktiga mål på klimat- och energiområdet som med framgång kan förverkliga den europeiska energiomställningen, garantera den europeiska industrins investerings- och planeringssäkerhet och säkra EU:s tekniskt ledande ställning. Or. de 53 Bernd Lange Skäl Bb (nytt) Bb. Bindande mål för energieffektivitet och förnybar energi skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och säkerställer EU:s tekniskt ledande roll på detta område. Or. de 54 Miroslav Poche Skäl Bb (nytt) Bb. Anpassningen till marknaden för energiproduktion krävs för att stabilisera branschen, eftersom investeringar i koldioxidsnål teknik är väldigt AM\ doc 25/111 PE v02-00

26 kapitalintensiva. Marknadsriskerna, som beror på lagstiftning och politik, är nu för höga för dem som vill investera i dessa projekt på grund av de väldigt osäkra intäkterna i framtiden. 55 Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička Skäl Bb (nytt) Bb. Ett sunt och stabilt regelverk krävs för att få nya energiinfrastrukturinvesteringar. 56 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl Bc (nytt) Bc. Ett fördjupat regionalt samarbete mellan medlemsstater förväntas ge konvergens och kostnadsoptimering. 57 Bernd Lange Skäl Bc (nytt) PE v /111 AM\ doc

27 Bc. Inhemska energiresurser måste alltid vara hållbara och säkra (ska alltid anges i texten). Or. de 58 Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De Backer Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 ger, om de genomförs korrekt, både företag och konsumenter i EU stora möjligheter att minska de sammanlagda energikostnaderna, främja konkurrenskraften och erbjuda konsumenter kostnadsbesparingar. 59 Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Bindande åtgärder och mål för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2020 och 2030 måste följas upp eller genomföras. AM\ doc 27/111 PE v02-00

28 60 Kathleen Van Brempt Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2020 och 2030 måste genomföras och följas upp. 61 Vladimir Urutchev Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi och ett minskat externt energiberoende för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. 62 Ivan Jakovčić PE v /111 AM\ doc

29 Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och ekonomin som helhet. Or. hr 63 Pervenche Berès Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Or. fr 64 Olle Ludvigsson Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 och 2050 måste hänsyn tas till både de positiva och negativa effekterna, kostnaderna och fördelarna samt AM\ doc 29/111 PE v02-00

30 att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. konkurrenskraften inom EU:s ekonomi på såväl kort som lång sikt för att kunna ge en korrekt och rättvis utvärdering av situationen och få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Här bör man även ha i åtanke att marknader lättare anpassar sig när investerare får långsiktig säkerhet. 65 Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan, Ashley Fox Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. 66 Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. Sådana åtgärder måste därför följa principen om PE v /111 AM\ doc

31 att sätta energieffektiviteten främst. 67 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på klimatet, miljön och folkhälsan, och inte bara till energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi, för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. I detta sammanhang måste alla nödvändiga konsekvensbedömningar även göras med full hänsyn till nuvarande och framtida, dolda och sänkta kostnader som skulle uppstå om inga energipolitiska åtgärder vidtas. 68 Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche Skäl C C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna, kostnaderna och konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få tillräckligt stöd från allmänheten och industrin. C. Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå klimatmålen och energimålen för 2030 måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna. Man måste fokusera på synergieffekter samt vidare marknadsintegrering som bidrar till att sänka de totala kostnaderna och AM\ doc 31/111 PE v02-00

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232

ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2.10.2013 2013/0027(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 106-232 Förslag till betänkande (PE514.882v01) Åtgärder för att säkerställa en hög

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 754-988

ÄNDRINGSFÖRSLAG 754-988 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 17.7.2012 2011/0402(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 754-988 Förslag till betänkande Maria Da Graça Carvalho (PE489.688v01-00) Inrättande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

En grön vision för ett socialt Europa

En grön vision för ett socialt Europa En grön vision för ett socialt Europa Att skapa förutsättningar Den gröna visionen: ett sammanhållet samhälle som är öppet för alla De europeiska gröna står för ett Europa som garanterar alla medborgare

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/0016(COD) 13.5.2008 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

ETT FUNGERANDE EUROPA

ETT FUNGERANDE EUROPA ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2013/0012(COD) 9.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 Förslag till yttrande Niki Tzavela (PE514.770v01-00) Utbyggnad av infrastrukturen

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer