ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-201"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2015/2113(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG Ivo Belet (PE v01-00) På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /104 AM\ doc

3 1 Andrzej Grzyb Punkt -1 (ny) -1. Europaparlamentet betonar att energiunionens främsta syften är energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, med särskild uppmärksamhet riktad mot fullföljandet av energimarknaden, sammanlänkningar, bättre användning av befintliga inhemska energikällor och utveckling av nya sådana, samt diversifiering av energikällor och tillförselvägar för en trygg energiförsörjning från tredjeländer. 2 Jan Huitema Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft genom nedmontering av de nätmonopol som fortfarande finns kvar i många medlemsstater och begränsar valmöjligheterna för konsumenterna. AM\ doc 3/104 PE v01-00

4 3 Sirpa Pietikäinen Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar ekonomi utan koldioxidutsläpp, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 4 Jadwiga Wiśniewska Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål, alltså energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har antagit sitt meddelande utan att grunda det på den rätta avvägningen mellan dess olika mål eftersom utfasning av fossila bränslen i vissa avseenden kommer att ha en negativ inverkan på energisäkerhet, överkomliga energipriser och konkurrenskraft inom EU:s ekonomi. Or. pl PE v /104 AM\ doc

5 5 Dubravka Šuica Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål, alltså energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att en hållbar avvägning uppnås mellan dess olika mål, alltså energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft och grön tillväxt. Or. hr 6 Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål, alltså energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål, alltså energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, åtgärder till stöd för energieffektivitet, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi baserad på utveckling och integrering av förnybara energislag, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. Or. it AM\ doc 5/104 PE v01-00

6 7 Jytte Guteland, Seb Dance Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. Parlamentet understryker att fullbordandet av den inre energimarknaden, liksom ambitiösa mål för energieffektivitet och förnybar energi, är viktiga för att minska både beroendet av extern energi och utsläppen av växthusgaser. 8 Gerben-Jan Gerbrandy Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. PE v /104 AM\ doc

7 9 Andrzej Grzyb Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess viktigaste mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris med en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar ekonomi med låga utsläpp, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 10 Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, samtidigt som man stärker EU:s konkurrenskraft och erbjuder konsumenterna överkomliga priser. AM\ doc 7/104 PE v01-00

8 11 Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål ekonomi, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. 1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och understryker vikten av att den rätta avvägningen uppnås mellan dess olika mål: energitrygghet och energi till ett överkomligt pris, en ambitiös klimatpolitik och övergången till en mer hållbar ekonomi utan koldioxidutsläpp, och samtidiga garantier för EU:s konkurrenskraft. Parlamentet understryker att framtidsvisionen för energiunionen sätter medborgarna i centrum på en marknad där dessa aktivt tar eget ansvar för energiomställningen, drar nytta av den nya tekniken för att sänka energikostnaderna, samtidigt som utsatta konsumenter skyddas. 12 Christofer Fjellner Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet noterar att ökad sammanlänkning och diversifiering av energikällor stärker EU:s motståndskraft mot försörjningsavbrott, ökar energitryggheten och bidrar till minskat beroende av fossila bränslen som olja, gas och kol. PE v /104 AM\ doc

9 13 Jadwiga Wiśniewska Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet efterlyser en energiunion som bygger på principen om solidaritet och teknikneutralitet, vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att använda sina energiresurser och tillförsäkrar dem energisäkerhet och konkurrenskraft för deras ekonomier, samtidigt som miljökraven strikt kan följas. Or. pl 14 Miriam Dalli Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta arbetet med att uppnå de ambitiösa energi- och klimatmålen för 2030, instifta nya lagar och se över redan befintliga juridiska instrument på ett ambitiöst sätt, med syfte att främja nya investeringar inom energisektorn, stödja ny teknik, skapa högkvalificerade arbetstillfällen och bygga upp en blomstrande och hållbar ekonomi. 15 Younous Omarjee AM\ doc 9/104 PE v01-00

10 Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till energiunionen för att få igång en verklig energiomvandling inom EU, baserad på en större andel förnybara källor för energiproduktionen och med syfte att minska energiförbrukning och energikostnader, skapa en så fullständig energisjälvförsörjning som möjligt och undan för undan upphöra att använda fossila energislag. Or. fr 16 Jytte Guteland, Seb Dance Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 5 februari 2014 som uppmanar rådet och kommissionen att, såsom ett led i EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, anta och genomföra ett mångsidigt tillvägagångssätt som bygger på samordnade och konsekventa strategier som inbördes förstärker varandra samt på ambitiösa och bindande mål för minskning av växthusgasutsläppen och för förnybar energi och energieffektivitet. 17 Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley PE v /104 AM\ doc

11 Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet understryker att det enda sättet att uppnå energitrygghet, samtidigt som man håller energipriserna på en överkomlig nivå och uppnår klimatmålen, är att skapa ett hållbart energilandskap som bygger på höggradig energieffektivitet, förnybara energikällor och en smart infrastruktur. Parlamentet betonar även att lämpliga åtgärder måste vidtas omedelbart för att få till stånd denna övergång för framtida generationer. 18 Ivo Belet, Peter Liese, Pilar Ayuso Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet håller fast vid att arbetsmarknadens parter aktivt bör involveras för att möta de sociala konsekvenserna av övergången till en hållbar och energisnål energiunion, i form av en social plattform för energidialog. 19 Jadwiga Wiśniewska Punkt 1b (ny) AM\ doc 11/104 PE v01-00

12 1b. Europaparlamentet efterlyser i detta sammanhang en grundlig undersökning om hur genomförandet av de långsiktiga målen om ett dekarboniserat EU år 2050 kommer att påverka energisäkerheten i alla medlemsstater. Or. pl 20 Christofer Fjellner Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet understryker att kärnenergi är en utvecklad CO 2 -neutral basenergikälla som är viktig för att unionen ska nå sina mål vad gäller energitrygghet och minskade växthusgasutsläpp. 21 Ivo Belet, Jens Gieseke, Norbert Lins, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet betonar att alla nya initiativ ska vara insynsvänliga, undvika onödiga administrativa bördor och fullt ut respektera medlemsstaternas frihet att själva bestämma sin energimix. PE v /104 AM\ doc

13 22 Jadwiga Wiśniewska Punkt 1c (ny) 1c. Europaparlamentet beklagar att frågan om energifattigdom som drabbar tiotals miljoner medborgare i medlemsstaterna inte har behandlats med tillbörligt allvar i kommissionens meddelande, där hela ansvaret för problemet överförs på stater och deras system för reglering av energipriserna utan att notera att detta är ett systemproblem som kräver lösningar på EU-nivå. Or. pl 23 Ian Duncan Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också det mest ambitiösa bidraget till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om AM\ doc 13/104 PE v01-00

14 klimatförändringar i december Jadwiga Wiśniewska Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse från oktober 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och gäller oberoende av energiunionsprojektet. Detta beslut innebär också världens mest ambitiösa bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under 2015, trots att Europeiska unionen står för en allt mindre andel av de globala utsläppen av växthusgaser. Or. pl 25 Davor Škrlec Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, som fortfarande måste genomföras genom ordinarie lagstiftningsåtgärder, innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av PE v /104 AM\ doc

15 utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Parlamentet noterar att EU med detta bidrag inte uppfyller målet på 2 C som grundas på IPCC:s forskning, såvida inte överskjutande delar som överstiger målet 2020 tas bort och 40 procents-målet höjs. 26 Dubravka Šuica Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens ytterligare dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under 2015 och gör EU till ledande inom området för klimatåtgärder. Or. hr 27 Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano Punkt 2 AM\ doc 15/104 PE v01-00

16 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Parlamentet erinrar också om att det i sina resolutioner av den 5 februari 2014 och den 26 november 2014 redan har fastslagit tre bindande mål, nämligen: 40 % energieffektivitet, 30 % förnybara energislag samt 40 % minskning av växthusgaser. Or. it 28 Andrzej Grzyb Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna Detta beslut innebär ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under PE v /104 AM\ doc

17 klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Jytte Guteland, Seb Dance Punkt 2 2. Europaparlamentet erinrar sig att Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna 1990 och att detta utgör grunden för utvecklingen av energiunionens dimension om minskad användning av fossila bränslen. Detta beslut innebär också ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under Europaparlamentet noterar Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, som innefattar ett åtagande om en inhemsk minskning av växthusgasutsläppen med minst 40 % jämfört med nivåerna Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att höja EU:s åtagande till 50 %. Detta skulle innebära ett ambitiöst bidrag till de internationella klimatförhandlingarna i syfte att uppnå ett bindande klimatavtal under 2015, och utgöra en fast grund inför minskad användning av fossila bränslen i Europa. 30 Davor Škrlec Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, där man uppmanar till tre bindande mål: ett energieffektivitetsmål på 40 %, ett mål för förnybara energikällor på 30 % och en minskning av AM\ doc 17/104 PE v01-00

18 växthusgasutsläppen på minst 40 %. 31 Jytte Guteland, Seb Dance Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet noterar Europeiska rådets överenskommelse om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 som innefattar ett bindande åtagande om att 27 % av energikällorna inom EU ska vara förnybara. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att höja åtagandet till 45 %, vilket ska genomföras genom nationellt bindande mål för förnybar energi. 32 Jytte Guteland, Seb Dance, Pavel Poc Punkt 2b (ny) 2b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla förslag som utgör delar av energiunionen, särskilt klimat- och energimålen, följer den sedvanliga lagstiftningsproceduren, det vill säga att Europaparlamentet deltar fullt ut i alla faser och att demokratisk insyn garanteras. Parlamentet understryker vikten av ett lagstiftningsförslag för att uppnå ett stabilt och förutsägbart PE v /104 AM\ doc

19 förvaltningssystem för 2030 som garanterar att genomförandet av klimatoch energimålen 2030 sker på ett öppet och demokratiskt sätt, där Europaparlamentet är fullt involverat. 33 Andrzej Grzyb Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. utgår 34 Josu Juaristi Abaunz Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. Parlamentet betonar också att för att detta ska kunna AM\ doc 19/104 PE v01-00

20 ske måste åtgärder för att skydda miljön vidtas. Man har visat att hydraulisk spräckning och skiffergasutvinning medför flera risker för miljö, säkerhet och hälsa, och därför bör undvikas. 35 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, framför allt med de viktigaste förorenarna antingen de är utvecklade länder med marknadsekonomi eller tillväxtekonomier som har partnerskap med EUmedlemsstater, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. Or. fr 36 Jadwiga Wiśniewska Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och PE v /104 AM\ doc

21 att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. Parlamentet ser samtidigt risken för obalans i det kommande avtalet, där världens största utsläppsländer inte kommer att åta sig att minska utsläppen i samma eller liknande grad som EU. Or. pl 37 Miriam Dalli Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande, ambitiöst och rättsligt bindande avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. Dessutom måste ett globalt, stabilt system införas för öppenhet och ansvarighet, som innefattar övervakning, rapportering, ansvarsregler och ett effektivt och verkningsfullt system för efterlevnadskontroll. Parlamentet menar att det i klimatstyrningen efter år 2020 bör ingå bestämmelser som möjliggör högre ambitioner, stöder kostnadseffektiva åtgärder och ger möjlighet till skydd av miljön och en hållbar utveckling. 38 Gerben-Jan Gerbrandy AM\ doc 21/104 PE v01-00

22 Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till mindre än 2 C. 39 Dubravka Šuica Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C, jämfört med förindustriella nivåer. Or. hr 40 Kateřina Konečná Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man 3. Europaparlamentet betonar att man PE v /104 AM\ doc

23 måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. måste uppnå ett globalt, heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 41 Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. I detta avseende har den europeiska diplomatin en grundläggande roll att spela för klimatet och energin. EU, och i synnerhet den höge representanten i nära samarbete med övriga ansvariga kommissionsledamöter, måste använda alla till buds stående utrikespolitiska instrument för att skapa strategiska partnerskap inom energisektorn och tillsammans med tillväxtländer och med USA förhandla fram ett ambitiöst och bindande globalt avtal om minskning av utsläppen efter Or. it AM\ doc 23/104 PE v01-00

24 42 Ivo Belet Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 2 C. 43 Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi Punkt 3 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. 3. Europaparlamentet betonar att man måste uppnå ett heltäckande och ambitiöst avtal i Paris vid den 21:a konferensen för parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och att avtalet måste innehålla handfasta garantier för att temperaturökningen ska begränsas till högst 2 C. Parlamentet understryker att EU:s världsledande ställning när det gäller att utveckla effektiva tekniker är viktig för en motståndskraftig energiunion. 44 Elisabetta Gardini PE v /104 AM\ doc

25 Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före Så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier kommer handelsexponerade branscher alltid att stå inför en konkurrensnackdel, vare sig de överför koldioxidkostnaden till kunderna eller inte. Parlamentet vill därför se konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, så att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att ta hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. Med utgångspunkt från denna strategiska vägledning uppmanar parlamentet kommissionen att inom sex månader efter antagandet av detta beslut lägga fram ett förslag om översyn av direktiv 2003/87/EG, särskilt artikel 10a. För att uppnå målet med likvärdiga förutsättningar bör man i översynen också överväga harmoniserade åtgärder för att kompensera för indirekta kostnader på unionsnivå. 45 Christofer Fjellner Punkt 4 AM\ doc 25/104 PE v01-00

26 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder på EU-nivå mot koldioxidläckage för att slå vakt om konkurrenskraften hos EU:s ekonomi, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 46 Ian Duncan Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, där det ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s PE v /104 AM\ doc

27 harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 47 Jadwiga Wiśniewska Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Det behövs en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. Denna reform bör på ett rättvist sätt ta hänsyn till de landvinningar som hittills har gjorts för att minska utsläppen. Or. pl 48 Jan Huitema AM\ doc 27/104 PE v01-00

28 Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt, kostnadseffektivt och marknadsbaserat redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri och konkurrenskraft, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer och tillförlitliga riktmärken. 49 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 4. Europaparlamentet ifrågasätter betydelsen hos EU:s utsläppshandelssystem som ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter PE v /104 AM\ doc

29 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. Or. fr 50 Davor Škrlec Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före Parlamentet uppmanar kommissionen att, om inga jämförbara åtgärder vidtas av handelspartners, lägga fram förslag för att neutralisera koldioxidrestriktionerna vid EU:s gränser för att se till att kostnaderna kan överföras till EU:s ekonomi utan orättvis konkurrens, på det sätt som avsågs när man införde utsläppshandelsmekanismerna. AM\ doc 29/104 PE v01-00

30 51 Dubravka Šuica Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri och ekonomi, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. Or. hr 52 Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av PE v /104 AM\ doc

31 utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage, åtskilda från den nuvarande mekanismen som regleras med statligt stöd, för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett lämpligt instrument för att stödja energieffektivisering inom de energiintensiva industrisektorerna, som är särskilt utsatta för koldioxidläckage. Or. it 53 Jytte Guteland, Seb Dance, Pavel Poc Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030, som syftar till att minska utsläppen från industrin och gynna investeringar i tekniker med låga koldioxidutsläpp. Detta ska göras på ett sätt som skapar likvärdiga förutsättningar för konkurrerande teknik, ger företagen handlingsfrihet att ta fram AM\ doc 31/104 PE v01-00

32 bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. egna strategier mot utsläppen och möjliggör särskilda åtgärder mot koldioxidläckage. 54 Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för att minska koldioxidutsläppen från Europas energisystem och uppnå EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 och därefter. Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår fortsatta åtgärder mot koldioxidläckage för att förse EU:s industri med lämpligt stöd, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare otillbörliga direkta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer och verkliga kostnader för utsläppshandelssystemet. Parlamentet upprepar dock att översynen av utsläppshandelssystemet även ska överväga harmoniserade åtgärder för att kompensera för indirekta kostnader. Parlamentet påpekar att omkring 40 % av den globala ekonomin redan tillämpar PE v /104 AM\ doc

33 någon form av koldioxidprissättning, ofta till högre priser än inom EU. 55 Andrzej Grzyb Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett viktigt och kostnadseffektivt redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 4. Europaparlamentet understryker att EU:s utsläppshandelssystem är ett redskap för uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för Förutom reserven för marknadsstabilitet behövs det en strukturreform av utsläppshandelssystemet för perioden efter 2020, där det tas hänsyn till målet för minskning av koldioxidutsläpp före 2030 och, så länge som det inte vidtagits några jämförbara åtgärder i andra större ekonomier, ingår konkreta och mer harmoniserade åtgärder mot koldioxidläckage för att slå vakt om EU:s industri, genom att det ses till att de bästpresterande inte drabbas av några ytterligare direkta eller indirekta kostnader för utsläppshandelssystemet, och genom att det tas hänsyn till förändringar i fråga om produktionsnivåer. 56 Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano Punkt 4 4. Europaparlamentet understryker att 4. Europaparlamentet anser att det, AM\ doc 33/104 PE v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2113(INI) 23.6.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-248 Förslag till betänkande Marek Józef Gróbarczyk, (PE557.042v01-00) På väg mot

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2242(INI) 18.6.2015. från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2242(INI) 18.6.2015. från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 18.6.2015 2014/2242(INI) YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för transport

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 SWD(2012) 40 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Den roll markanvändning, förändrad markanvändning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 Europa står inför stora utmaningar. Konflikter pågår runt om i världen.

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/0016(COD) 13.5.2008 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer