Hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem

2 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter som hela tiden återanvänds, till fördel för miljön, istället för leverans i engångsemballage. Returenheterna gör dagligen nytta i hela varuflödet, från producent till handeln och ut i butik, innan de returneras för tvätt för att därefter på nytt skickas ut i systemet. Svenska Retursystem AB ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Alla aktörer i branschen Leverantörer/ Producenter, Handeln och Handlare har under årens lopp samverkat för att utveckla ett miljövänligt och kostnadseffektivt system. Svenska Retursystem omsatte 2013 cirka 506 miljoner kronor och har cirka 120 anställda. Tack vare Retursystem ersätts nu årligen över 120 miljoner engångsemballage och nära 3 miljoner engångshalvpallar. Totalt har Retursystem ersatt över 930 miljoner engångsemballage sedan första utleveransen 2001.

3 3 VD:n har ordet Grunden för Svenska Retursystems hållbarhetsarbete utgår från vår miljöpolicy och vår uppförandekod som bygger på våra värderingar och FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Svenska Retursystem har sedan slutet av år 2013 en Hållbarhetsstrategi som ska stärka och vägleda vårt företags utveckling på ett sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans. Just balansen är viktig, för att på ett långsiktigt sätt även ha ett hållbart arbete som uppfyller kundernas, ägarnas och medarbetarnas förväntningar. Hållbar Utveckling finns med i vår affärsplan som en naturlig del och integreras med de olika funktionernas aktiviteter. Några exempel på händelser och måluppfyllelser inom hållbarhetsområdet under 2013 är: Under 2013 har Svenska Retursystem miljöcertifierat sig enligt den internationella standarden ISO Genom att ha god kontroll över vår verksamhet och använda våra resurser effektivt, minskar vi såväl vår miljöpåverkan som våra kostnader. Genom vårt hållbarhetsarbete hjälper vi också våra kunder att stärka sina positioner på marknaden samt uppfylla sina egna hållbarhetsmål. Vi är nu på väg på en spännande resa mot vår Vision En hållbar framtid och engagemanget i organisationen är stort vi drivs av en övertygelse om att hållbarhetsfrågorna är nyckel till framgång för Svenska Retursystem. En LCA har tagits fram på grå returhelpall under Nu har vi en LCA på både vår returlåda och på vår returhelpall, vilket hjälper oss och våra kunder med att tydliggöra miljöpåverkan från våra produkter En ny tvättanläggning byggdes under 2013, vilket kommer ge lägre energianvändning per tvättad låda, och lägre kemikalieanvändning, då investeringar av nyutvecklad teknik har kunnat ske. Samtidigt innebära det att vi nu har koldioxid på alla våra anläggningar som neutraliserare för avloppsvattnet istället för svavelsyra vilket bidrar till ytterligare lägre miljöbelastning och en bättre arbetsmiljö. Gert Hägerström VD

4 4 Hållbar utveckling De senaste hundra åren har jordens klimat förändrats i allt snabbare takt. Sammanhanget mellan industrialismen och temperaturhöjningar syns tydligt, och det pratas om växthuseffekten, där koldioxidutsläpp pekas ut som en stor bov i dramat. Den globala medeltemperaturen har ökat under den senaste 100-årsperioden och effekter som kan härledas till det är, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster. Forskare världen över är överens om att temperaturhöjningar kommer att drabba oss alla, men hur den kommer att drabba oss, finns det delade meningar om. Men istället för att fastna där och vänta på att forskare ska bli eniga i alla detaljer, är det dags att bryta trenden. I människans strävan mot ökat välstånd, tillväxt och framgång används mer av jordens resurser än vad jorden hinner med att återskapa. I augusti 2013 inföll Overshoot Day i Sverige, dagen då hela årets resurser av förnyelsebara tillgångar tagit slut. Jordens befolkning vill ha ren luft, rent vatten, stabilt klimat och hälsosam mat. Detta behov ökar när befolkningsmängden ökar och levnadsstandarden höjs. I dag använder 20 % av jordens befolkning 80 % av jordens resurser. Detta är inte hållbart. Därför har begreppet Hållbar utveckling blivit en överordnad princip för FN:s arbete, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Ovanstående definition på Hållbar Utveckling vittnar om den självklara framtid som borde finnas, men vi vet hur komplext och svårt det är för världen att nå dit. Men Svenska Retursystem vill vara med och påverka att vi går åt rätt håll och att just den självklara framtiden blir verklighet. Under 2013 har Svenska Retursystem fastslagit sin vision, vilket är En hållbar framtid och vi har även tagit fram en Hållbarhetsstrategi som stödjer den visionen. Vår hållbarhetsstrategi bygger på tre delar, Socialt hållbart arbete, Ekologiskt hållbart arbete och Ekonomiskt hållbart arbete. Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Vi har bestämt oss att utifrån ovanstående tre delar påverka vår egen verksamhet, de leverantörer som vi köper varor och tjänster ifrån och vara en del i våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi är övertygande om att vårt retursystem och våra produkter bidrar till en hållbar framtid i hela värdekedjan, genom minskat svinn och förlängd hållbarhet på fraktat gods, effektivare transporter och minskad engångsanvändning av emballage som då också innebär minskade koldioxidutsläpp. Vårt hållbara utvecklingsarbete ska ta oss steg för steg mot en hållbar framtid, vilket vi vill visa på följande sidor. På de sista sidorna återfinns också den statistik som underbygger vårt hållbarhetsarbete

5 5 Svenska Retursystems Hållbarhetsstrategi Social hållbarhet Vi värnar om våra medarbetare, samt arbetar med leverantörer som agerar socialt och etiskt riktigt. Vi arbetar för engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi arbetar för en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi ställer krav på socialt hållbart arbete hos våra leverantörer av varor och tjänster. Ekologisk hållbarhet Vi tar aktivt ansvar för hela vår verksamhet och dess påverkan på människor och miljö, genom att verka för minskade utsläpp och ständiga förbättringar. Vi erbjuder ett klimatneutralt retursystem som skapar värde för samhället i stort och bidrar till våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med att minska resursanvändningen i vår verksamhet. Vi arbetar för att minska fossil-användandet inom transportområdet. Vi arbetar för att påverka våra pall- och lådleverantörer att minska sin egen och deras produkters miljöpåverkan. Ekonomisk hållbarhet Vi skapar effektiva processer med kunden i fokus och värnar om en god ekonomi på både kort och lång sikt. Vi är en trygg samarbetspartner som våra kunder väljer utifrån enkelhet, effektivitet och miljö. Vi arbetar för en professionell verksamhet med stabil finans vilket ger våra ägare, kunder och medarbetare, en trygg och trovärdig partner och arbetsplats. Genom att lägga kraft och fokus på att implementera och ständigt förbättra våra processer utifrån ett kundbehov, kommer vi att kunna följa upp våra mål och strategier och ge en transparens för våra ägare, kunder och övriga intressenter. Vi arbetar med respekt för pengar och resurser, och med god affärsetik och moral.

6 6 Ekologisk hållbarhet Kvartal två 2013 certifierade vi oss i den internationella miljöstandarden ISO SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, var det revisionsföretag som vi använde oss av och deras betyg till oss löd enligt följande: Gediget miljöledningssystem som uppfattas vara implementerat i hela verksamheten Engagerad personal som också ser kopplingen mellan ekonomi och miljö Mycket bra hållbarhetsredovisning och bra nyckeltasuppdatering Gedigen laguppdatering och lagefterlevnadskontroll Tydlig uppföljning av avvikelser vid internrevision I kontakten med våra kunder visas det hur mycket mindre deras miljöpåverkan kan bli om de istället för engångsemballage använder våra returenheter. I jämförelse med en wellåda påverkar vår returlåda miljön med 44 % lägre CO2 utsläpp. Ständigt pågår aktiviteter för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, vilket naturligtvis också leder till förbättringar för våra kunder. Social hållbarhet Vi arbetar för att ha en trygg och trivsam arbetsplats. Under 2013 har flera utbildningar genomförts i bl.a. kemikaliehantering och hjärt- och lungräddning. Vi har hjärtstartare på alla våra enheter. I slutet av året togs också beslut om att genomföra en projektledarutbildning för flertalet av våra tjänstemän. Årligen genomför vi en medarbetarenkät. Målet för 2013 var att få ett medelbetyg på 4,8 på en skala mellan 1-6, där 6 är mycket bra. De åtgärder som även jobbades med under året för att nå målet var bl.a. mer utbildningar för våra medarbetare, ledarutveckling på våra tvättar, ergonomigenomgång för medarbetare på huvudkontoret samt föreläsning om stress, sömn och motion. Resultatet för 2013 års nöjd medarbetarenkät blev 4,8. För att säkerställa att alla våra leverantörer, nationellt och internationellt, uppfyller både vår miljöpolicy men även vår uppförandekod arbetar vi med att ha en dialog med våra leverantörer i samband med nytecknande av avtal eller revidering av gamla avtal. På så sätt kommer vi kunna känna trygghet i att de liksom vi jobbar på samma sätt med social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Under 2013 har SCI projektet Supply Chain Integration- påbörjats. Syftet är att sätta kunden än mer i fokus och få hela processen från order till leverans att bli effektivare och enklare till förmån för våra kunder. Bolaget ska vara finansiellt stabilt och välkonsoliderat och klara utvecklingskostnader och investeringsbehov på egen hand samt driva ett kostnadseffektivt och miljöeffektivt system som kan öka användandet av returenheter. Bolagets soliditet har ökat från 12,7% år 2012 till 13,6% i år, och omsättningen har ökat från Tkr år 2012 till Tkr år För att trygga leveranser i framtiden togs beslutet att bygga en ny tvätt med högre tvättkapacitet, där också investeringen har gett en minskad kostnad per tvättad låda. Nya kunderbjudande öppnar upp för fler kategorier och bredare kundgrupp vilket bidrar till minskade kostnader för våra kunder ISO CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems 1002 ISO/IEC Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP. CERTIFICATE nr/no M Härmed intygas att:/this is to certify that: SVENSKA RETURSYSTEM AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to: Drift och utveckling av retursystem med returenheter för dagligvarubranschen Operation and development of pooling systems with RTIs for the grocery industry Certifikatet är giltigt till och med 23 maj 2016 och utfärdades ursprungligen 24 maj Kompletterande uppgifter finns på This certificate is valid until and including 23 May, 2016 and was originally issued 24 May, Additional details are provided at Borås den 24 maj 2013/24 May, 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson

7 7 Händelser under 2013 vilka bidragit till minskad miljöpåverkan Våra betydande miljöaspekter: Energianvändning Vi arbetar ständigt med att effektivisera uppvärmningen av vårt tvättvatten vilket ger resultat i minskad energianvändning. Under 2013 har utveckling och investeringar gjorts för att ta vara på spillvärme från kompressorer som då kan värma tvättvattnet. Sedan 2011 t o m 2013 har energianvändningen per tvättad låda minskat med närmare 10%! Kemikalieanvändning Sedan 2011 fram t.o.m. 2013, har vi minskat vår kemikalieanvändning i tvättprocessen med ca 50 % per tvättad låda. Dels beror det på ökad mängd lådor, men även arbetet med att hitta den optimala kemsättningen. I och med nya tvätten i Helsingborg har nu alla enheter bytt ut PH neutraliseringen från svavelsyra till mindre miljöpåverkande koldioxiden. Transportverksamhet År 2013 började vi revidera resursåkarna och ställde tuffare krav på dem än på standardflödet. I dagsläget är 75 % av deras fordon som kör för oss Euro 5:or och lika många tankar med ACP Evolution Diesel vilket minskar CO2 utsläppet med 25 %. Tillsammans med DHL, arbetar vi med "matchningar", som bidrar till minskade transporter. En matchning är när vi kan transportera kuranta pallar direkt från en kund till en annan, utan att först passera någon av våra egna enheter. Våra produkter - lådor och pallar En LCA togs fram under 2013 på våra grå returhelpallar, vilket innebär att vi nu har en LCA på både helpall och låda. Köpte utrustning och utbildade oss i att laga trasiga pallar, för att på så vis kunna förlänga dess livscykel. Under 2013 lagade vi totalt pallar. Att laga lådor bidrar också till att förlänga livscykeln och färre nyinköp behövs, vilket bidrar till kostnadsbesparing samt minskad miljöpåverkan. Under 2013 lagade vi st. lådor.

8 8 Några goda exempel Sedan första utleveransen år 2000 har snart 1 miljard engångsemballage ersatts vilket också bidragit till stora effektiviseringsoch miljövinster för branschen. Vår nya anläggning i Helsingborg är i sitt slag bland de främsta i Europa. Vi återanvänder spillvärme och redan uppvärmt vatten för ökad energieffektivitet. Anläggningen uppfyller kriterierna för Green Building. Vi bjöds in som föredragande till en global miljökonferens i Hanoi, arrangerad av EU-kommisionen och FN:s miljöprogram UNEP, för att berätta hur vårt system bidragit till bl a minskad användning av engångsemballage och därmed minskad miljöbelastning.

9 9 Fördelar i hela varuflödet ur ett hållbarhetsperspektiv Att använda vårt retursystem och produkter innebär en minskad miljöpåverkan för våra kunder jmf med om de använt engångsemballage. Totalt under 2013 har drygt 120 miljoner engångsemballage ersatts av våra returlådor. Eftersom våra returlådor bidrar med 44 % mindre koldioxidutsläpp än engångsemballage innebär detta att ton mindre koldioxid har påverkat miljön under Det är lika mycket som normalvillor påverkar miljön per år. Producent Vår låda bevarar produktens fräschör i och med att den inte drar ut fukt ur produkten. Vår låda ventilerar bort överflödig fukt. Vår låda skyddar mot stötar på produkten. Snabbare nedkylning av innehåll i och med lådans utformning. Transporter Vår helpall är ca 10 kg lättare än en träpall vilket ger möjlighet för ökad fyllnadsgrad i transporten viktmässigt. Våra returlådor är stabila och bidrar till stabilare lastning i fordonet, vilket i sin tur minskar risk för ras i transporten. Dessutom möjliggör de högre staplar. Resultat: Minskat kross. Minskad bränsleåtgång för transporten/tonkm. Resultat: Minskat matsvinn Butik När produkter i vår låda anländer butik, är sannolikheten för stötskador mm mycket liten. Dessutom har varan ventilerats och kunnat hålla kylan bättre i en kyld bil i och med dess utformning. Därför minskar risken för bruten kylkedja. Vår låda är returnerbar och minskar butikens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat svinn Minskade avfallsmängder Handeln Vår låda ger bättre stabilitet i samband med expedition och även i automation, vilket bidrar till minskat kross. Vår låda är returnerbar och minskar grossistens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat kross. Minskade avfallsmängder Dessutom ger både våra pallar och lådor fördelar när det gäller arbetsmiljön i och med att de är lättare i vikt, lättare att greppa och de dammar inte lika mycket som träpall och wellemballage.

10 10 Vi tror på återanvändning! Vad tror du på? Enligt EUs avfallshierarki ska i första hand slöseriet av resurser minska och därefter ska återanvändning prioriteras framför återvinning. Våra produkter uppfyller helt det tankesättet! Flera av våra användare vittnar om att krosset av deras produkter minskar när de använder vår returlåda istället för engångsemballage, vilket då minskar produktsvinnet. Att sedan använda våra returlådor bidrar till minskad användning av engångsemballage och därmed minskas även det avfallet som då skulle ha uppstått från engångsemballaget. Förebyggande skapa så lite avfall som möjligt Och i det läget där våra produkter ej går att laga, så skickas det för nedmalning, så att plasten kan tas tillvara för att tillverka nya plastprodukter. Återanvändning använd om och om igen Energiåtervinning Materialåtervinning Deponi

11 11 Statistik 2013 Transporter Fokusområde Transport Övergripande mål Minska miljöpåverkan från transportverksamheten KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Kg CO2/ppl 3,65 3,65 3,65 3,88 Det största CO2 utsläppet från vår verksamhet, undantaget från tillverkningen av de lådor och pallar som vi köper in, kommer från våra transporter av lådor och pallar som vi hämtar och lämnar hos våra kunder. Vi äger själva inga egna bilar, utan köper våra transporter. För våra svenska transporter anlitar vi DHL, som vi ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav på och som i sin tur ställer samma krav på sina anlitade åkare. DHL är ISO certifierade. Resursåkare är de åkare som har bilar som till 100 % kör enbart vårt gods. Dessa åkare ställer vi ytterligare miljökrav på förutom de krav som vi ställer på standardflödet. Ex är att vi i slutet av 2014 vill att alla fordon tankas med alternativt bränsle som bidrar till minst 25 % sänkning av CO2 utsläpp samt att alla bilar är minst av Euro 5 modell. Under 2013 har vi genomfört egna revisioner hos dessa åkare för att kunna hålla en dialog med dem och se hur vi gemensamt kan minska miljöpåverkan. Vårt måltal för 2013 på CO2 utsläpp per pallplats nåddes inte. Anledningen är flera. Dels har upplägget för sorteringen av pall förändrats vilket har medfört att mindre volymer har kunnat matchas mot kund. Dels bidrog strejk hos Transport att vi fått styra om vårt godsflöde vilket inte blev optimalt i körda km, och problemet med Helsingborgs kommuns kvalitet på dricksvattnet under en period gjorde att vi inte kunde skölja våra lådor på ett betryggande sätt, vilket bidrog till en omdirigering till andra tvättar av vårt gods och då också ökade antal körda km.

12 12 Energianvändning Fokusområde Energi Övergripande mål Minska energianvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 kwh / tvättad låda 0,156 0,154 0,150 0,141 Energianvändningen inom vår verksamhet avser främst uppvärmning av tvättvattnet i våra tvättanläggningar där returnerade lådor och pallar tvättas. Under 2013 har fjärrvärme börjat användas till nya tvätten i Helsingborg. Den är till 89 % förnyelsebar. På övriga tvättar fortsätter vi att ha 100 % miljömärkt el. Sedan år 2011 har energianvändningen per tvättad låda minskat med nästan 10 %. Det är effekten av bl.a. arbetet med att använda spillvärme från kompressorer till att värma nytt tillsatt tvättvatten. Den nya tvättanläggningen i Helsingborg är också gjord för att just kunna ta tillvara på spillvärme och nyttja värmeväxling på bästa möjliga sätt. Kemikalieanvändning Fokusområde Kemikalier Övergripande mål Minska kemikalieanvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 gram/tvättad låda 5,77 4,23 4,0 2,78 På våra tvättenheter tvättas alla lådor och pallar som kommer in från kund. För att de ska bli rena och etiketter ska lossna används en utprovad mängd av tvättmedel tillsammans med rätt temperatur på vattnet för bästa resultat. Det använda tvättvattnet neutraliseras sedan till rätt PH värde innan det går vidare till kommunens reningsverk. I och med att vi under 2013 byggt den nya tvätten i Helsingborg, har den gamla tvätten kunnat stängas och den sista tanken med svavelsyra som används för neutralisering har tagits bort. Nu har vi enbart koldioxid som neutraliserare, vilket är skonsammare mot miljön. Ständigt arbetas det med att försöka minska mängd tvättmedel men ändå ha kvar en bra tvättkvalité. Under 2013 har samarbetet med vår leverantör av kem utvecklats till att de har incitament för att öka vår effektivitet istället för enbart sälja kem till oss, vilket gör att vi tillsammans vinner på att vi hittar den optimala förbrukningen.

13 13 Lådor och pallar Fokusområde Lådor och pall Övergripande mål Minska kasserade lådor och pall KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Lagade i antal antal lådor antal lådor antal lådor antal pall En LCA har redan gjorts på våra lådor, och under 2013 har även en LCA för grå helpall tagits fram. Våra produkters styrka är att de kan användas om och om igen och på så sätt blir miljöpåverkan per andvändningsrutt låg. Så desto fler gånger en låda eller pall används under sin livstid, desto mindre miljöpåverkan ger den. Under 2013 har vi utbildat medarbetare i hur en plastpall kan lagas och utrustning har köpts in till våra enheter som möjliggör lagning. Våra leverantörer av lådor och pall är ISO certifierade. Att laga lådor och pallar innebär att de kan användas igen, och vi behöver inte köpa nya lådor och pall för att ersätta dem. Ju fler gånger en låda och pall kan användas, desto bättre är det för miljön. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

14 14 Medarbetarstatistik Anställda År 2011 År 2012 År 2013 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän Kollektiva Totalt Personalomsättning Börjat År 2011 År 2012 År Slutat Sjukfrånvaro Tjänstemän År 2011 År 2012 År ,6 % 0,9 % 2,2 % Kollektiva 3,8 % 4,5 % 4,7 % Arbetsplatsolyckor Arbetsskada År 2011 År 2012 År Tillbud

15 16 Vårt arbete med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan, går vidare för En hållbar framtid!

16 15 Svenska Retursystem Svenska Retursystem AB Box 6620 SE Stockholm Sverige Besöksadress Gävlegatan 16 Stockholm Kundservice Tel Fax

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Det här är första året Svenska Retursystem gör

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

P R O D U K T Ö V E R S I K T

P R O D U K T Ö V E R S I K T PRODUKTÖVERSIKT Birstaverken AB är ett verkstadsföretag som i över 50 år genom sin innovationskraft utvecklats till ett av de ledande företagen, när det gäller trafiksäkerhet. Genom att vara lyhörd för

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR!

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! Med IPG:s plastpall minskas kostnaden för era returtransporter med 40% Vänd blad och få reda på varför vårt kompatibla pallsystem är det självklara valet för smarta företag!

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Användarinstruktioner - Returenheter

Användarinstruktioner - Returenheter Användarinstruktioner - Returenheter Här följer användarinstruktioner för returlådor och returhalvpallar. Vi ber dig som ny användare att tänka på att de etiketter du använder på engångsemballage kan vara

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Alla vinner på ett bra. miljöarbete. Nautic

Alla vinner på ett bra. miljöarbete. Nautic Alla vinner på ett bra miljöarbete Nautic ENERGI I FOKUS AluminiumET KOPPLAR GREPPET I huvudet på en miljöchef Matti Weineland har varit Miljö- och kvalitetschef sedan Gustavsbergs första certifiering

Läs mer

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar MiljöarbetE I världsklass M i l j ö r e d o v i s n i n g e n ä r g o d k ä n d a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet och

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer