Hållbarhetsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem

2 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter som hela tiden återanvänds, till fördel för miljön, istället för leverans i engångsemballage. Returenheterna gör dagligen nytta i hela varuflödet, från producent till handeln och ut i butik, innan de returneras för tvätt för att därefter på nytt skickas ut i systemet. Svenska Retursystem AB ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Alla aktörer i branschen Leverantörer/ Producenter, Handeln och Handlare har under årens lopp samverkat för att utveckla ett miljövänligt och kostnadseffektivt system. Svenska Retursystem omsatte 2013 cirka 506 miljoner kronor och har cirka 120 anställda. Tack vare Retursystem ersätts nu årligen över 120 miljoner engångsemballage och nära 3 miljoner engångshalvpallar. Totalt har Retursystem ersatt över 930 miljoner engångsemballage sedan första utleveransen 2001.

3 3 VD:n har ordet Grunden för Svenska Retursystems hållbarhetsarbete utgår från vår miljöpolicy och vår uppförandekod som bygger på våra värderingar och FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Svenska Retursystem har sedan slutet av år 2013 en Hållbarhetsstrategi som ska stärka och vägleda vårt företags utveckling på ett sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans. Just balansen är viktig, för att på ett långsiktigt sätt även ha ett hållbart arbete som uppfyller kundernas, ägarnas och medarbetarnas förväntningar. Hållbar Utveckling finns med i vår affärsplan som en naturlig del och integreras med de olika funktionernas aktiviteter. Några exempel på händelser och måluppfyllelser inom hållbarhetsområdet under 2013 är: Under 2013 har Svenska Retursystem miljöcertifierat sig enligt den internationella standarden ISO Genom att ha god kontroll över vår verksamhet och använda våra resurser effektivt, minskar vi såväl vår miljöpåverkan som våra kostnader. Genom vårt hållbarhetsarbete hjälper vi också våra kunder att stärka sina positioner på marknaden samt uppfylla sina egna hållbarhetsmål. Vi är nu på väg på en spännande resa mot vår Vision En hållbar framtid och engagemanget i organisationen är stort vi drivs av en övertygelse om att hållbarhetsfrågorna är nyckel till framgång för Svenska Retursystem. En LCA har tagits fram på grå returhelpall under Nu har vi en LCA på både vår returlåda och på vår returhelpall, vilket hjälper oss och våra kunder med att tydliggöra miljöpåverkan från våra produkter En ny tvättanläggning byggdes under 2013, vilket kommer ge lägre energianvändning per tvättad låda, och lägre kemikalieanvändning, då investeringar av nyutvecklad teknik har kunnat ske. Samtidigt innebära det att vi nu har koldioxid på alla våra anläggningar som neutraliserare för avloppsvattnet istället för svavelsyra vilket bidrar till ytterligare lägre miljöbelastning och en bättre arbetsmiljö. Gert Hägerström VD

4 4 Hållbar utveckling De senaste hundra åren har jordens klimat förändrats i allt snabbare takt. Sammanhanget mellan industrialismen och temperaturhöjningar syns tydligt, och det pratas om växthuseffekten, där koldioxidutsläpp pekas ut som en stor bov i dramat. Den globala medeltemperaturen har ökat under den senaste 100-årsperioden och effekter som kan härledas till det är, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster. Forskare världen över är överens om att temperaturhöjningar kommer att drabba oss alla, men hur den kommer att drabba oss, finns det delade meningar om. Men istället för att fastna där och vänta på att forskare ska bli eniga i alla detaljer, är det dags att bryta trenden. I människans strävan mot ökat välstånd, tillväxt och framgång används mer av jordens resurser än vad jorden hinner med att återskapa. I augusti 2013 inföll Overshoot Day i Sverige, dagen då hela årets resurser av förnyelsebara tillgångar tagit slut. Jordens befolkning vill ha ren luft, rent vatten, stabilt klimat och hälsosam mat. Detta behov ökar när befolkningsmängden ökar och levnadsstandarden höjs. I dag använder 20 % av jordens befolkning 80 % av jordens resurser. Detta är inte hållbart. Därför har begreppet Hållbar utveckling blivit en överordnad princip för FN:s arbete, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Ovanstående definition på Hållbar Utveckling vittnar om den självklara framtid som borde finnas, men vi vet hur komplext och svårt det är för världen att nå dit. Men Svenska Retursystem vill vara med och påverka att vi går åt rätt håll och att just den självklara framtiden blir verklighet. Under 2013 har Svenska Retursystem fastslagit sin vision, vilket är En hållbar framtid och vi har även tagit fram en Hållbarhetsstrategi som stödjer den visionen. Vår hållbarhetsstrategi bygger på tre delar, Socialt hållbart arbete, Ekologiskt hållbart arbete och Ekonomiskt hållbart arbete. Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Vi har bestämt oss att utifrån ovanstående tre delar påverka vår egen verksamhet, de leverantörer som vi köper varor och tjänster ifrån och vara en del i våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi är övertygande om att vårt retursystem och våra produkter bidrar till en hållbar framtid i hela värdekedjan, genom minskat svinn och förlängd hållbarhet på fraktat gods, effektivare transporter och minskad engångsanvändning av emballage som då också innebär minskade koldioxidutsläpp. Vårt hållbara utvecklingsarbete ska ta oss steg för steg mot en hållbar framtid, vilket vi vill visa på följande sidor. På de sista sidorna återfinns också den statistik som underbygger vårt hållbarhetsarbete

5 5 Svenska Retursystems Hållbarhetsstrategi Social hållbarhet Vi värnar om våra medarbetare, samt arbetar med leverantörer som agerar socialt och etiskt riktigt. Vi arbetar för engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi arbetar för en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi ställer krav på socialt hållbart arbete hos våra leverantörer av varor och tjänster. Ekologisk hållbarhet Vi tar aktivt ansvar för hela vår verksamhet och dess påverkan på människor och miljö, genom att verka för minskade utsläpp och ständiga förbättringar. Vi erbjuder ett klimatneutralt retursystem som skapar värde för samhället i stort och bidrar till våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med att minska resursanvändningen i vår verksamhet. Vi arbetar för att minska fossil-användandet inom transportområdet. Vi arbetar för att påverka våra pall- och lådleverantörer att minska sin egen och deras produkters miljöpåverkan. Ekonomisk hållbarhet Vi skapar effektiva processer med kunden i fokus och värnar om en god ekonomi på både kort och lång sikt. Vi är en trygg samarbetspartner som våra kunder väljer utifrån enkelhet, effektivitet och miljö. Vi arbetar för en professionell verksamhet med stabil finans vilket ger våra ägare, kunder och medarbetare, en trygg och trovärdig partner och arbetsplats. Genom att lägga kraft och fokus på att implementera och ständigt förbättra våra processer utifrån ett kundbehov, kommer vi att kunna följa upp våra mål och strategier och ge en transparens för våra ägare, kunder och övriga intressenter. Vi arbetar med respekt för pengar och resurser, och med god affärsetik och moral.

6 6 Ekologisk hållbarhet Kvartal två 2013 certifierade vi oss i den internationella miljöstandarden ISO SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, var det revisionsföretag som vi använde oss av och deras betyg till oss löd enligt följande: Gediget miljöledningssystem som uppfattas vara implementerat i hela verksamheten Engagerad personal som också ser kopplingen mellan ekonomi och miljö Mycket bra hållbarhetsredovisning och bra nyckeltasuppdatering Gedigen laguppdatering och lagefterlevnadskontroll Tydlig uppföljning av avvikelser vid internrevision I kontakten med våra kunder visas det hur mycket mindre deras miljöpåverkan kan bli om de istället för engångsemballage använder våra returenheter. I jämförelse med en wellåda påverkar vår returlåda miljön med 44 % lägre CO2 utsläpp. Ständigt pågår aktiviteter för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, vilket naturligtvis också leder till förbättringar för våra kunder. Social hållbarhet Vi arbetar för att ha en trygg och trivsam arbetsplats. Under 2013 har flera utbildningar genomförts i bl.a. kemikaliehantering och hjärt- och lungräddning. Vi har hjärtstartare på alla våra enheter. I slutet av året togs också beslut om att genomföra en projektledarutbildning för flertalet av våra tjänstemän. Årligen genomför vi en medarbetarenkät. Målet för 2013 var att få ett medelbetyg på 4,8 på en skala mellan 1-6, där 6 är mycket bra. De åtgärder som även jobbades med under året för att nå målet var bl.a. mer utbildningar för våra medarbetare, ledarutveckling på våra tvättar, ergonomigenomgång för medarbetare på huvudkontoret samt föreläsning om stress, sömn och motion. Resultatet för 2013 års nöjd medarbetarenkät blev 4,8. För att säkerställa att alla våra leverantörer, nationellt och internationellt, uppfyller både vår miljöpolicy men även vår uppförandekod arbetar vi med att ha en dialog med våra leverantörer i samband med nytecknande av avtal eller revidering av gamla avtal. På så sätt kommer vi kunna känna trygghet i att de liksom vi jobbar på samma sätt med social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Under 2013 har SCI projektet Supply Chain Integration- påbörjats. Syftet är att sätta kunden än mer i fokus och få hela processen från order till leverans att bli effektivare och enklare till förmån för våra kunder. Bolaget ska vara finansiellt stabilt och välkonsoliderat och klara utvecklingskostnader och investeringsbehov på egen hand samt driva ett kostnadseffektivt och miljöeffektivt system som kan öka användandet av returenheter. Bolagets soliditet har ökat från 12,7% år 2012 till 13,6% i år, och omsättningen har ökat från Tkr år 2012 till Tkr år För att trygga leveranser i framtiden togs beslutet att bygga en ny tvätt med högre tvättkapacitet, där också investeringen har gett en minskad kostnad per tvättad låda. Nya kunderbjudande öppnar upp för fler kategorier och bredare kundgrupp vilket bidrar till minskade kostnader för våra kunder ISO CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems 1002 ISO/IEC Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP. CERTIFICATE nr/no M Härmed intygas att:/this is to certify that: SVENSKA RETURSYSTEM AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to: Drift och utveckling av retursystem med returenheter för dagligvarubranschen Operation and development of pooling systems with RTIs for the grocery industry Certifikatet är giltigt till och med 23 maj 2016 och utfärdades ursprungligen 24 maj Kompletterande uppgifter finns på This certificate is valid until and including 23 May, 2016 and was originally issued 24 May, Additional details are provided at Borås den 24 maj 2013/24 May, 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson

7 7 Händelser under 2013 vilka bidragit till minskad miljöpåverkan Våra betydande miljöaspekter: Energianvändning Vi arbetar ständigt med att effektivisera uppvärmningen av vårt tvättvatten vilket ger resultat i minskad energianvändning. Under 2013 har utveckling och investeringar gjorts för att ta vara på spillvärme från kompressorer som då kan värma tvättvattnet. Sedan 2011 t o m 2013 har energianvändningen per tvättad låda minskat med närmare 10%! Kemikalieanvändning Sedan 2011 fram t.o.m. 2013, har vi minskat vår kemikalieanvändning i tvättprocessen med ca 50 % per tvättad låda. Dels beror det på ökad mängd lådor, men även arbetet med att hitta den optimala kemsättningen. I och med nya tvätten i Helsingborg har nu alla enheter bytt ut PH neutraliseringen från svavelsyra till mindre miljöpåverkande koldioxiden. Transportverksamhet År 2013 började vi revidera resursåkarna och ställde tuffare krav på dem än på standardflödet. I dagsläget är 75 % av deras fordon som kör för oss Euro 5:or och lika många tankar med ACP Evolution Diesel vilket minskar CO2 utsläppet med 25 %. Tillsammans med DHL, arbetar vi med "matchningar", som bidrar till minskade transporter. En matchning är när vi kan transportera kuranta pallar direkt från en kund till en annan, utan att först passera någon av våra egna enheter. Våra produkter - lådor och pallar En LCA togs fram under 2013 på våra grå returhelpallar, vilket innebär att vi nu har en LCA på både helpall och låda. Köpte utrustning och utbildade oss i att laga trasiga pallar, för att på så vis kunna förlänga dess livscykel. Under 2013 lagade vi totalt pallar. Att laga lådor bidrar också till att förlänga livscykeln och färre nyinköp behövs, vilket bidrar till kostnadsbesparing samt minskad miljöpåverkan. Under 2013 lagade vi st. lådor.

8 8 Några goda exempel Sedan första utleveransen år 2000 har snart 1 miljard engångsemballage ersatts vilket också bidragit till stora effektiviseringsoch miljövinster för branschen. Vår nya anläggning i Helsingborg är i sitt slag bland de främsta i Europa. Vi återanvänder spillvärme och redan uppvärmt vatten för ökad energieffektivitet. Anläggningen uppfyller kriterierna för Green Building. Vi bjöds in som föredragande till en global miljökonferens i Hanoi, arrangerad av EU-kommisionen och FN:s miljöprogram UNEP, för att berätta hur vårt system bidragit till bl a minskad användning av engångsemballage och därmed minskad miljöbelastning.

9 9 Fördelar i hela varuflödet ur ett hållbarhetsperspektiv Att använda vårt retursystem och produkter innebär en minskad miljöpåverkan för våra kunder jmf med om de använt engångsemballage. Totalt under 2013 har drygt 120 miljoner engångsemballage ersatts av våra returlådor. Eftersom våra returlådor bidrar med 44 % mindre koldioxidutsläpp än engångsemballage innebär detta att ton mindre koldioxid har påverkat miljön under Det är lika mycket som normalvillor påverkar miljön per år. Producent Vår låda bevarar produktens fräschör i och med att den inte drar ut fukt ur produkten. Vår låda ventilerar bort överflödig fukt. Vår låda skyddar mot stötar på produkten. Snabbare nedkylning av innehåll i och med lådans utformning. Transporter Vår helpall är ca 10 kg lättare än en träpall vilket ger möjlighet för ökad fyllnadsgrad i transporten viktmässigt. Våra returlådor är stabila och bidrar till stabilare lastning i fordonet, vilket i sin tur minskar risk för ras i transporten. Dessutom möjliggör de högre staplar. Resultat: Minskat kross. Minskad bränsleåtgång för transporten/tonkm. Resultat: Minskat matsvinn Butik När produkter i vår låda anländer butik, är sannolikheten för stötskador mm mycket liten. Dessutom har varan ventilerats och kunnat hålla kylan bättre i en kyld bil i och med dess utformning. Därför minskar risken för bruten kylkedja. Vår låda är returnerbar och minskar butikens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat svinn Minskade avfallsmängder Handeln Vår låda ger bättre stabilitet i samband med expedition och även i automation, vilket bidrar till minskat kross. Vår låda är returnerbar och minskar grossistens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat kross. Minskade avfallsmängder Dessutom ger både våra pallar och lådor fördelar när det gäller arbetsmiljön i och med att de är lättare i vikt, lättare att greppa och de dammar inte lika mycket som träpall och wellemballage.

10 10 Vi tror på återanvändning! Vad tror du på? Enligt EUs avfallshierarki ska i första hand slöseriet av resurser minska och därefter ska återanvändning prioriteras framför återvinning. Våra produkter uppfyller helt det tankesättet! Flera av våra användare vittnar om att krosset av deras produkter minskar när de använder vår returlåda istället för engångsemballage, vilket då minskar produktsvinnet. Att sedan använda våra returlådor bidrar till minskad användning av engångsemballage och därmed minskas även det avfallet som då skulle ha uppstått från engångsemballaget. Förebyggande skapa så lite avfall som möjligt Och i det läget där våra produkter ej går att laga, så skickas det för nedmalning, så att plasten kan tas tillvara för att tillverka nya plastprodukter. Återanvändning använd om och om igen Energiåtervinning Materialåtervinning Deponi

11 11 Statistik 2013 Transporter Fokusområde Transport Övergripande mål Minska miljöpåverkan från transportverksamheten KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Kg CO2/ppl 3,65 3,65 3,65 3,88 Det största CO2 utsläppet från vår verksamhet, undantaget från tillverkningen av de lådor och pallar som vi köper in, kommer från våra transporter av lådor och pallar som vi hämtar och lämnar hos våra kunder. Vi äger själva inga egna bilar, utan köper våra transporter. För våra svenska transporter anlitar vi DHL, som vi ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav på och som i sin tur ställer samma krav på sina anlitade åkare. DHL är ISO certifierade. Resursåkare är de åkare som har bilar som till 100 % kör enbart vårt gods. Dessa åkare ställer vi ytterligare miljökrav på förutom de krav som vi ställer på standardflödet. Ex är att vi i slutet av 2014 vill att alla fordon tankas med alternativt bränsle som bidrar till minst 25 % sänkning av CO2 utsläpp samt att alla bilar är minst av Euro 5 modell. Under 2013 har vi genomfört egna revisioner hos dessa åkare för att kunna hålla en dialog med dem och se hur vi gemensamt kan minska miljöpåverkan. Vårt måltal för 2013 på CO2 utsläpp per pallplats nåddes inte. Anledningen är flera. Dels har upplägget för sorteringen av pall förändrats vilket har medfört att mindre volymer har kunnat matchas mot kund. Dels bidrog strejk hos Transport att vi fått styra om vårt godsflöde vilket inte blev optimalt i körda km, och problemet med Helsingborgs kommuns kvalitet på dricksvattnet under en period gjorde att vi inte kunde skölja våra lådor på ett betryggande sätt, vilket bidrog till en omdirigering till andra tvättar av vårt gods och då också ökade antal körda km.

12 12 Energianvändning Fokusområde Energi Övergripande mål Minska energianvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 kwh / tvättad låda 0,156 0,154 0,150 0,141 Energianvändningen inom vår verksamhet avser främst uppvärmning av tvättvattnet i våra tvättanläggningar där returnerade lådor och pallar tvättas. Under 2013 har fjärrvärme börjat användas till nya tvätten i Helsingborg. Den är till 89 % förnyelsebar. På övriga tvättar fortsätter vi att ha 100 % miljömärkt el. Sedan år 2011 har energianvändningen per tvättad låda minskat med nästan 10 %. Det är effekten av bl.a. arbetet med att använda spillvärme från kompressorer till att värma nytt tillsatt tvättvatten. Den nya tvättanläggningen i Helsingborg är också gjord för att just kunna ta tillvara på spillvärme och nyttja värmeväxling på bästa möjliga sätt. Kemikalieanvändning Fokusområde Kemikalier Övergripande mål Minska kemikalieanvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 gram/tvättad låda 5,77 4,23 4,0 2,78 På våra tvättenheter tvättas alla lådor och pallar som kommer in från kund. För att de ska bli rena och etiketter ska lossna används en utprovad mängd av tvättmedel tillsammans med rätt temperatur på vattnet för bästa resultat. Det använda tvättvattnet neutraliseras sedan till rätt PH värde innan det går vidare till kommunens reningsverk. I och med att vi under 2013 byggt den nya tvätten i Helsingborg, har den gamla tvätten kunnat stängas och den sista tanken med svavelsyra som används för neutralisering har tagits bort. Nu har vi enbart koldioxid som neutraliserare, vilket är skonsammare mot miljön. Ständigt arbetas det med att försöka minska mängd tvättmedel men ändå ha kvar en bra tvättkvalité. Under 2013 har samarbetet med vår leverantör av kem utvecklats till att de har incitament för att öka vår effektivitet istället för enbart sälja kem till oss, vilket gör att vi tillsammans vinner på att vi hittar den optimala förbrukningen.

13 13 Lådor och pallar Fokusområde Lådor och pall Övergripande mål Minska kasserade lådor och pall KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Lagade i antal antal lådor antal lådor antal lådor antal pall En LCA har redan gjorts på våra lådor, och under 2013 har även en LCA för grå helpall tagits fram. Våra produkters styrka är att de kan användas om och om igen och på så sätt blir miljöpåverkan per andvändningsrutt låg. Så desto fler gånger en låda eller pall används under sin livstid, desto mindre miljöpåverkan ger den. Under 2013 har vi utbildat medarbetare i hur en plastpall kan lagas och utrustning har köpts in till våra enheter som möjliggör lagning. Våra leverantörer av lådor och pall är ISO certifierade. Att laga lådor och pallar innebär att de kan användas igen, och vi behöver inte köpa nya lådor och pall för att ersätta dem. Ju fler gånger en låda och pall kan användas, desto bättre är det för miljön. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

14 14 Medarbetarstatistik Anställda År 2011 År 2012 År 2013 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän Kollektiva Totalt Personalomsättning Börjat År 2011 År 2012 År Slutat Sjukfrånvaro Tjänstemän År 2011 År 2012 År ,6 % 0,9 % 2,2 % Kollektiva 3,8 % 4,5 % 4,7 % Arbetsplatsolyckor Arbetsskada År 2011 År 2012 År Tillbud

15 16 Vårt arbete med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan, går vidare för En hållbar framtid!

16 15 Svenska Retursystem Svenska Retursystem AB Box 6620 SE Stockholm Sverige Besöksadress Gävlegatan 16 Stockholm Kundservice Tel Fax

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Det här är första året Svenska Retursystem gör

Läs mer

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Svenska Retursystem Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Om oss Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla

Läs mer

Allt är nytt inget är annorlunda.

Allt är nytt inget är annorlunda. Offentlig interiör Allt är nytt inget är annorlunda. Hej och välkommen till AJ Offentlig Interiör. Ja, Frimeko har bytt namn, men du kommer att känna igen dig. Vi har länge varit en del av AJ koncernen.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Svenska Retursystem Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Om Svenska Retursystem Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och

Läs mer

Svenska Retursystem. Hållbarhetsredovisning

Svenska Retursystem. Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem Hållbarhetsredovisning 2014 Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar varuflöden i den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem

Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem Hållbarhetsredovisning 2012 Svenska Retursystem Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Genom vår årliga hållbarhetsredovisning

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Beijer Byggmaterial AB

Beijer Byggmaterial AB ISO 14001 CERTIFICATE nr/no.2837 M Härmed intygas att:/this is to certify that: Beijer Byggmaterial AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller: has an environmental

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag

Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Det intelligenta valet för dig och miljön! Smarta T-Märkta tvätterier som arbetar för en bättre miljö, god kvalitet och en enklare vardag Kemtvätt En modern, miljövänlig och ansvarsfull metod för att få

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Praktikertjänst AB, Affärsområde Hälso- och sjukvård

Praktikertjänst AB, Affärsområde Hälso- och sjukvård ISO 14001 CERTIFICATE nr/no.5245 M Härmed intygas att:/this is to certify that:, Affärsområde Hälso- och sjukvård har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller: has

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EUR- format enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet Bring Frigo, Maria Jönsson Välkommen till Bring Frigo! Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer