Hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem

2 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter som hela tiden återanvänds, till fördel för miljön, istället för leverans i engångsemballage. Returenheterna gör dagligen nytta i hela varuflödet, från producent till handeln och ut i butik, innan de returneras för tvätt för att därefter på nytt skickas ut i systemet. Svenska Retursystem AB ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Alla aktörer i branschen Leverantörer/ Producenter, Handeln och Handlare har under årens lopp samverkat för att utveckla ett miljövänligt och kostnadseffektivt system. Svenska Retursystem omsatte 2013 cirka 506 miljoner kronor och har cirka 120 anställda. Tack vare Retursystem ersätts nu årligen över 120 miljoner engångsemballage och nära 3 miljoner engångshalvpallar. Totalt har Retursystem ersatt över 930 miljoner engångsemballage sedan första utleveransen 2001.

3 3 VD:n har ordet Grunden för Svenska Retursystems hållbarhetsarbete utgår från vår miljöpolicy och vår uppförandekod som bygger på våra värderingar och FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Svenska Retursystem har sedan slutet av år 2013 en Hållbarhetsstrategi som ska stärka och vägleda vårt företags utveckling på ett sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer är i balans. Just balansen är viktig, för att på ett långsiktigt sätt även ha ett hållbart arbete som uppfyller kundernas, ägarnas och medarbetarnas förväntningar. Hållbar Utveckling finns med i vår affärsplan som en naturlig del och integreras med de olika funktionernas aktiviteter. Några exempel på händelser och måluppfyllelser inom hållbarhetsområdet under 2013 är: Under 2013 har Svenska Retursystem miljöcertifierat sig enligt den internationella standarden ISO Genom att ha god kontroll över vår verksamhet och använda våra resurser effektivt, minskar vi såväl vår miljöpåverkan som våra kostnader. Genom vårt hållbarhetsarbete hjälper vi också våra kunder att stärka sina positioner på marknaden samt uppfylla sina egna hållbarhetsmål. Vi är nu på väg på en spännande resa mot vår Vision En hållbar framtid och engagemanget i organisationen är stort vi drivs av en övertygelse om att hållbarhetsfrågorna är nyckel till framgång för Svenska Retursystem. En LCA har tagits fram på grå returhelpall under Nu har vi en LCA på både vår returlåda och på vår returhelpall, vilket hjälper oss och våra kunder med att tydliggöra miljöpåverkan från våra produkter En ny tvättanläggning byggdes under 2013, vilket kommer ge lägre energianvändning per tvättad låda, och lägre kemikalieanvändning, då investeringar av nyutvecklad teknik har kunnat ske. Samtidigt innebära det att vi nu har koldioxid på alla våra anläggningar som neutraliserare för avloppsvattnet istället för svavelsyra vilket bidrar till ytterligare lägre miljöbelastning och en bättre arbetsmiljö. Gert Hägerström VD

4 4 Hållbar utveckling De senaste hundra åren har jordens klimat förändrats i allt snabbare takt. Sammanhanget mellan industrialismen och temperaturhöjningar syns tydligt, och det pratas om växthuseffekten, där koldioxidutsläpp pekas ut som en stor bov i dramat. Den globala medeltemperaturen har ökat under den senaste 100-årsperioden och effekter som kan härledas till det är, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster. Forskare världen över är överens om att temperaturhöjningar kommer att drabba oss alla, men hur den kommer att drabba oss, finns det delade meningar om. Men istället för att fastna där och vänta på att forskare ska bli eniga i alla detaljer, är det dags att bryta trenden. I människans strävan mot ökat välstånd, tillväxt och framgång används mer av jordens resurser än vad jorden hinner med att återskapa. I augusti 2013 inföll Overshoot Day i Sverige, dagen då hela årets resurser av förnyelsebara tillgångar tagit slut. Jordens befolkning vill ha ren luft, rent vatten, stabilt klimat och hälsosam mat. Detta behov ökar när befolkningsmängden ökar och levnadsstandarden höjs. I dag använder 20 % av jordens befolkning 80 % av jordens resurser. Detta är inte hållbart. Därför har begreppet Hållbar utveckling blivit en överordnad princip för FN:s arbete, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Ovanstående definition på Hållbar Utveckling vittnar om den självklara framtid som borde finnas, men vi vet hur komplext och svårt det är för världen att nå dit. Men Svenska Retursystem vill vara med och påverka att vi går åt rätt håll och att just den självklara framtiden blir verklighet. Under 2013 har Svenska Retursystem fastslagit sin vision, vilket är En hållbar framtid och vi har även tagit fram en Hållbarhetsstrategi som stödjer den visionen. Vår hållbarhetsstrategi bygger på tre delar, Socialt hållbart arbete, Ekologiskt hållbart arbete och Ekonomiskt hållbart arbete. Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Vi har bestämt oss att utifrån ovanstående tre delar påverka vår egen verksamhet, de leverantörer som vi köper varor och tjänster ifrån och vara en del i våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi är övertygande om att vårt retursystem och våra produkter bidrar till en hållbar framtid i hela värdekedjan, genom minskat svinn och förlängd hållbarhet på fraktat gods, effektivare transporter och minskad engångsanvändning av emballage som då också innebär minskade koldioxidutsläpp. Vårt hållbara utvecklingsarbete ska ta oss steg för steg mot en hållbar framtid, vilket vi vill visa på följande sidor. På de sista sidorna återfinns också den statistik som underbygger vårt hållbarhetsarbete

5 5 Svenska Retursystems Hållbarhetsstrategi Social hållbarhet Vi värnar om våra medarbetare, samt arbetar med leverantörer som agerar socialt och etiskt riktigt. Vi arbetar för engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi arbetar för en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi ställer krav på socialt hållbart arbete hos våra leverantörer av varor och tjänster. Ekologisk hållbarhet Vi tar aktivt ansvar för hela vår verksamhet och dess påverkan på människor och miljö, genom att verka för minskade utsläpp och ständiga förbättringar. Vi erbjuder ett klimatneutralt retursystem som skapar värde för samhället i stort och bidrar till våra kunders arbete med att minska sin miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med att minska resursanvändningen i vår verksamhet. Vi arbetar för att minska fossil-användandet inom transportområdet. Vi arbetar för att påverka våra pall- och lådleverantörer att minska sin egen och deras produkters miljöpåverkan. Ekonomisk hållbarhet Vi skapar effektiva processer med kunden i fokus och värnar om en god ekonomi på både kort och lång sikt. Vi är en trygg samarbetspartner som våra kunder väljer utifrån enkelhet, effektivitet och miljö. Vi arbetar för en professionell verksamhet med stabil finans vilket ger våra ägare, kunder och medarbetare, en trygg och trovärdig partner och arbetsplats. Genom att lägga kraft och fokus på att implementera och ständigt förbättra våra processer utifrån ett kundbehov, kommer vi att kunna följa upp våra mål och strategier och ge en transparens för våra ägare, kunder och övriga intressenter. Vi arbetar med respekt för pengar och resurser, och med god affärsetik och moral.

6 6 Ekologisk hållbarhet Kvartal två 2013 certifierade vi oss i den internationella miljöstandarden ISO SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, var det revisionsföretag som vi använde oss av och deras betyg till oss löd enligt följande: Gediget miljöledningssystem som uppfattas vara implementerat i hela verksamheten Engagerad personal som också ser kopplingen mellan ekonomi och miljö Mycket bra hållbarhetsredovisning och bra nyckeltasuppdatering Gedigen laguppdatering och lagefterlevnadskontroll Tydlig uppföljning av avvikelser vid internrevision I kontakten med våra kunder visas det hur mycket mindre deras miljöpåverkan kan bli om de istället för engångsemballage använder våra returenheter. I jämförelse med en wellåda påverkar vår returlåda miljön med 44 % lägre CO2 utsläpp. Ständigt pågår aktiviteter för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, vilket naturligtvis också leder till förbättringar för våra kunder. Social hållbarhet Vi arbetar för att ha en trygg och trivsam arbetsplats. Under 2013 har flera utbildningar genomförts i bl.a. kemikaliehantering och hjärt- och lungräddning. Vi har hjärtstartare på alla våra enheter. I slutet av året togs också beslut om att genomföra en projektledarutbildning för flertalet av våra tjänstemän. Årligen genomför vi en medarbetarenkät. Målet för 2013 var att få ett medelbetyg på 4,8 på en skala mellan 1-6, där 6 är mycket bra. De åtgärder som även jobbades med under året för att nå målet var bl.a. mer utbildningar för våra medarbetare, ledarutveckling på våra tvättar, ergonomigenomgång för medarbetare på huvudkontoret samt föreläsning om stress, sömn och motion. Resultatet för 2013 års nöjd medarbetarenkät blev 4,8. För att säkerställa att alla våra leverantörer, nationellt och internationellt, uppfyller både vår miljöpolicy men även vår uppförandekod arbetar vi med att ha en dialog med våra leverantörer i samband med nytecknande av avtal eller revidering av gamla avtal. På så sätt kommer vi kunna känna trygghet i att de liksom vi jobbar på samma sätt med social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet Under 2013 har SCI projektet Supply Chain Integration- påbörjats. Syftet är att sätta kunden än mer i fokus och få hela processen från order till leverans att bli effektivare och enklare till förmån för våra kunder. Bolaget ska vara finansiellt stabilt och välkonsoliderat och klara utvecklingskostnader och investeringsbehov på egen hand samt driva ett kostnadseffektivt och miljöeffektivt system som kan öka användandet av returenheter. Bolagets soliditet har ökat från 12,7% år 2012 till 13,6% i år, och omsättningen har ökat från Tkr år 2012 till Tkr år För att trygga leveranser i framtiden togs beslutet att bygga en ny tvätt med högre tvättkapacitet, där också investeringen har gett en minskad kostnad per tvättad låda. Nya kunderbjudande öppnar upp för fler kategorier och bredare kundgrupp vilket bidrar till minskade kostnader för våra kunder ISO CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems 1002 ISO/IEC Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP. CERTIFICATE nr/no M Härmed intygas att:/this is to certify that: SVENSKA RETURSYSTEM AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to: Drift och utveckling av retursystem med returenheter för dagligvarubranschen Operation and development of pooling systems with RTIs for the grocery industry Certifikatet är giltigt till och med 23 maj 2016 och utfärdades ursprungligen 24 maj Kompletterande uppgifter finns på This certificate is valid until and including 23 May, 2016 and was originally issued 24 May, Additional details are provided at Borås den 24 maj 2013/24 May, 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson

7 7 Händelser under 2013 vilka bidragit till minskad miljöpåverkan Våra betydande miljöaspekter: Energianvändning Vi arbetar ständigt med att effektivisera uppvärmningen av vårt tvättvatten vilket ger resultat i minskad energianvändning. Under 2013 har utveckling och investeringar gjorts för att ta vara på spillvärme från kompressorer som då kan värma tvättvattnet. Sedan 2011 t o m 2013 har energianvändningen per tvättad låda minskat med närmare 10%! Kemikalieanvändning Sedan 2011 fram t.o.m. 2013, har vi minskat vår kemikalieanvändning i tvättprocessen med ca 50 % per tvättad låda. Dels beror det på ökad mängd lådor, men även arbetet med att hitta den optimala kemsättningen. I och med nya tvätten i Helsingborg har nu alla enheter bytt ut PH neutraliseringen från svavelsyra till mindre miljöpåverkande koldioxiden. Transportverksamhet År 2013 började vi revidera resursåkarna och ställde tuffare krav på dem än på standardflödet. I dagsläget är 75 % av deras fordon som kör för oss Euro 5:or och lika många tankar med ACP Evolution Diesel vilket minskar CO2 utsläppet med 25 %. Tillsammans med DHL, arbetar vi med "matchningar", som bidrar till minskade transporter. En matchning är när vi kan transportera kuranta pallar direkt från en kund till en annan, utan att först passera någon av våra egna enheter. Våra produkter - lådor och pallar En LCA togs fram under 2013 på våra grå returhelpallar, vilket innebär att vi nu har en LCA på både helpall och låda. Köpte utrustning och utbildade oss i att laga trasiga pallar, för att på så vis kunna förlänga dess livscykel. Under 2013 lagade vi totalt pallar. Att laga lådor bidrar också till att förlänga livscykeln och färre nyinköp behövs, vilket bidrar till kostnadsbesparing samt minskad miljöpåverkan. Under 2013 lagade vi st. lådor.

8 8 Några goda exempel Sedan första utleveransen år 2000 har snart 1 miljard engångsemballage ersatts vilket också bidragit till stora effektiviseringsoch miljövinster för branschen. Vår nya anläggning i Helsingborg är i sitt slag bland de främsta i Europa. Vi återanvänder spillvärme och redan uppvärmt vatten för ökad energieffektivitet. Anläggningen uppfyller kriterierna för Green Building. Vi bjöds in som föredragande till en global miljökonferens i Hanoi, arrangerad av EU-kommisionen och FN:s miljöprogram UNEP, för att berätta hur vårt system bidragit till bl a minskad användning av engångsemballage och därmed minskad miljöbelastning.

9 9 Fördelar i hela varuflödet ur ett hållbarhetsperspektiv Att använda vårt retursystem och produkter innebär en minskad miljöpåverkan för våra kunder jmf med om de använt engångsemballage. Totalt under 2013 har drygt 120 miljoner engångsemballage ersatts av våra returlådor. Eftersom våra returlådor bidrar med 44 % mindre koldioxidutsläpp än engångsemballage innebär detta att ton mindre koldioxid har påverkat miljön under Det är lika mycket som normalvillor påverkar miljön per år. Producent Vår låda bevarar produktens fräschör i och med att den inte drar ut fukt ur produkten. Vår låda ventilerar bort överflödig fukt. Vår låda skyddar mot stötar på produkten. Snabbare nedkylning av innehåll i och med lådans utformning. Transporter Vår helpall är ca 10 kg lättare än en träpall vilket ger möjlighet för ökad fyllnadsgrad i transporten viktmässigt. Våra returlådor är stabila och bidrar till stabilare lastning i fordonet, vilket i sin tur minskar risk för ras i transporten. Dessutom möjliggör de högre staplar. Resultat: Minskat kross. Minskad bränsleåtgång för transporten/tonkm. Resultat: Minskat matsvinn Butik När produkter i vår låda anländer butik, är sannolikheten för stötskador mm mycket liten. Dessutom har varan ventilerats och kunnat hålla kylan bättre i en kyld bil i och med dess utformning. Därför minskar risken för bruten kylkedja. Vår låda är returnerbar och minskar butikens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat svinn Minskade avfallsmängder Handeln Vår låda ger bättre stabilitet i samband med expedition och även i automation, vilket bidrar till minskat kross. Vår låda är returnerbar och minskar grossistens avfall av engångsemballage. Resultat: Minskat kross. Minskade avfallsmängder Dessutom ger både våra pallar och lådor fördelar när det gäller arbetsmiljön i och med att de är lättare i vikt, lättare att greppa och de dammar inte lika mycket som träpall och wellemballage.

10 10 Vi tror på återanvändning! Vad tror du på? Enligt EUs avfallshierarki ska i första hand slöseriet av resurser minska och därefter ska återanvändning prioriteras framför återvinning. Våra produkter uppfyller helt det tankesättet! Flera av våra användare vittnar om att krosset av deras produkter minskar när de använder vår returlåda istället för engångsemballage, vilket då minskar produktsvinnet. Att sedan använda våra returlådor bidrar till minskad användning av engångsemballage och därmed minskas även det avfallet som då skulle ha uppstått från engångsemballaget. Förebyggande skapa så lite avfall som möjligt Och i det läget där våra produkter ej går att laga, så skickas det för nedmalning, så att plasten kan tas tillvara för att tillverka nya plastprodukter. Återanvändning använd om och om igen Energiåtervinning Materialåtervinning Deponi

11 11 Statistik 2013 Transporter Fokusområde Transport Övergripande mål Minska miljöpåverkan från transportverksamheten KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Kg CO2/ppl 3,65 3,65 3,65 3,88 Det största CO2 utsläppet från vår verksamhet, undantaget från tillverkningen av de lådor och pallar som vi köper in, kommer från våra transporter av lådor och pallar som vi hämtar och lämnar hos våra kunder. Vi äger själva inga egna bilar, utan köper våra transporter. För våra svenska transporter anlitar vi DHL, som vi ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav på och som i sin tur ställer samma krav på sina anlitade åkare. DHL är ISO certifierade. Resursåkare är de åkare som har bilar som till 100 % kör enbart vårt gods. Dessa åkare ställer vi ytterligare miljökrav på förutom de krav som vi ställer på standardflödet. Ex är att vi i slutet av 2014 vill att alla fordon tankas med alternativt bränsle som bidrar till minst 25 % sänkning av CO2 utsläpp samt att alla bilar är minst av Euro 5 modell. Under 2013 har vi genomfört egna revisioner hos dessa åkare för att kunna hålla en dialog med dem och se hur vi gemensamt kan minska miljöpåverkan. Vårt måltal för 2013 på CO2 utsläpp per pallplats nåddes inte. Anledningen är flera. Dels har upplägget för sorteringen av pall förändrats vilket har medfört att mindre volymer har kunnat matchas mot kund. Dels bidrog strejk hos Transport att vi fått styra om vårt godsflöde vilket inte blev optimalt i körda km, och problemet med Helsingborgs kommuns kvalitet på dricksvattnet under en period gjorde att vi inte kunde skölja våra lådor på ett betryggande sätt, vilket bidrog till en omdirigering till andra tvättar av vårt gods och då också ökade antal körda km.

12 12 Energianvändning Fokusområde Energi Övergripande mål Minska energianvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 kwh / tvättad låda 0,156 0,154 0,150 0,141 Energianvändningen inom vår verksamhet avser främst uppvärmning av tvättvattnet i våra tvättanläggningar där returnerade lådor och pallar tvättas. Under 2013 har fjärrvärme börjat användas till nya tvätten i Helsingborg. Den är till 89 % förnyelsebar. På övriga tvättar fortsätter vi att ha 100 % miljömärkt el. Sedan år 2011 har energianvändningen per tvättad låda minskat med nästan 10 %. Det är effekten av bl.a. arbetet med att använda spillvärme från kompressorer till att värma nytt tillsatt tvättvatten. Den nya tvättanläggningen i Helsingborg är också gjord för att just kunna ta tillvara på spillvärme och nyttja värmeväxling på bästa möjliga sätt. Kemikalieanvändning Fokusområde Kemikalier Övergripande mål Minska kemikalieanvändningen KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 gram/tvättad låda 5,77 4,23 4,0 2,78 På våra tvättenheter tvättas alla lådor och pallar som kommer in från kund. För att de ska bli rena och etiketter ska lossna används en utprovad mängd av tvättmedel tillsammans med rätt temperatur på vattnet för bästa resultat. Det använda tvättvattnet neutraliseras sedan till rätt PH värde innan det går vidare till kommunens reningsverk. I och med att vi under 2013 byggt den nya tvätten i Helsingborg, har den gamla tvätten kunnat stängas och den sista tanken med svavelsyra som används för neutralisering har tagits bort. Nu har vi enbart koldioxid som neutraliserare, vilket är skonsammare mot miljön. Ständigt arbetas det med att försöka minska mängd tvättmedel men ändå ha kvar en bra tvättkvalité. Under 2013 har samarbetet med vår leverantör av kem utvecklats till att de har incitament för att öka vår effektivitet istället för enbart sälja kem till oss, vilket gör att vi tillsammans vinner på att vi hittar den optimala förbrukningen.

13 13 Lådor och pallar Fokusområde Lådor och pall Övergripande mål Minska kasserade lådor och pall KPI Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall 2013 Lagade i antal antal lådor antal lådor antal lådor antal pall En LCA har redan gjorts på våra lådor, och under 2013 har även en LCA för grå helpall tagits fram. Våra produkters styrka är att de kan användas om och om igen och på så sätt blir miljöpåverkan per andvändningsrutt låg. Så desto fler gånger en låda eller pall används under sin livstid, desto mindre miljöpåverkan ger den. Under 2013 har vi utbildat medarbetare i hur en plastpall kan lagas och utrustning har köpts in till våra enheter som möjliggör lagning. Våra leverantörer av lådor och pall är ISO certifierade. Att laga lådor och pallar innebär att de kan användas igen, och vi behöver inte köpa nya lådor och pall för att ersätta dem. Ju fler gånger en låda och pall kan användas, desto bättre är det för miljön. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

14 14 Medarbetarstatistik Anställda År 2011 År 2012 År 2013 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Tjänstemän Kollektiva Totalt Personalomsättning Börjat År 2011 År 2012 År Slutat Sjukfrånvaro Tjänstemän År 2011 År 2012 År ,6 % 0,9 % 2,2 % Kollektiva 3,8 % 4,5 % 4,7 % Arbetsplatsolyckor Arbetsskada År 2011 År 2012 År Tillbud

15 16 Vårt arbete med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan, går vidare för En hållbar framtid!

16 15 Svenska Retursystem Svenska Retursystem AB Box 6620 SE Stockholm Sverige Besöksadress Gävlegatan 16 Stockholm Kundservice Tel Fax

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Arlas principer för etik och hållbar utveckling är formulerade i vår uppförandekod Vårt Ansvar

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

travel MQ sustainability report 2010/2011

travel MQ sustainability report 2010/2011 travel report MQ sustainability report 2010/2011 REdovisningens syfte & mål Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent beskrivning av MQs arbete med

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet.

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet. Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Tryggt Ansvar Rent Svan Seriöst

Läs mer