Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem

2 Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Det här är första året Svenska Retursystem gör en hållbarhetsredovisning. Syftet är att visa hur vi har arbetat med dessa frågor under året som gått, samt visa på aktiviteter och mål som finns för kommande år.

3 Innehåll VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING? 4 MILJÖ 5 TRANSPORTER 6 KEMIKALIEANVÄNDNING 6 LÅDOR OCH PALLAR 7 KUNDER 8 KVALITET MOT KUND 9 MEDARBETARE 10 LEVERANTÖRER AV VAROR OCH TJÄNSTER 11 SAMHÄLLE 11

4 Vad är hållbar utveckling? HÅLLBAR UTVECKLING BESTÅR AV: EKOLOGISK HÅLLBARHET, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans ohälsa. SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. EKONOMISK HÅLLBARHET handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbarhet hela vägen är viktigt för ett fungerande samhälle och för nästa generation. Svenska Retursystem vill arbeta seriöst med dessa frågor och har under året tillsatt en chef för Hållbar Utveckling som ingår i ledningen, för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna samt säkerställa att de tas hänsyn till i allt som görs inom verksamheten. Grunden för Svenska Retursystems hållbarhetsarbete utgår från vår miljöpolicy och vår uppförandekod som bygger på våra värderingar och FN:s definition av hållbar utveckling. Svenska Retursystem har beslutat att upprätta en hållbarhetsredovisning för 2011, utifrån huvudindikatorerna miljö, kunder, leverantörer, medarbetare och samhälle. Vår hållbarhetsredovisning redovisar på ett balanserat sätt, både positiva och negativa bidrag, till hur vårt företag arbetar med att bibehålla våra intressenters förtroende, att klara konkurrans, att bibehålla våra medarbetares trivsel samt att minska vår miljöpåverkan. I dag finns redan många rutiner och nyckeltal som bidrar till en minskad miljöpåverkan från verksamheten, men ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem saknas. Sedan år 2011 finns Hållbar Utveckling med som en egen punkt i Svenska Retursystems Affärsplan och ett övergripande mål att certifiera sig inom den internationella ISO standarden under

5 Miljö Svenska Retursystems affärsidé är att vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen, genom att driva och utveckla retursystem. Vår affärsidé med emballage som returneras, tvättas och återanvänds stöds av EU direktiven om att återanvändning ska prioriteras framför engångsanvändning. Vi arbetar med returflöden som bidrar till minskad miljöpåverkan för hela dagligvarubranschen. Svenska Retursystems betydande miljöaspekter är energianvändningen, kemikalieanvändningen, transportverksamhet och lådor och pallar. Våra övergripande mål blir därför att minska miljöpåverkan inom dessa områden. pallar tvättas. Aktiviteter har genomförts under åren, som lett till minskat spill av uppvärmt vatten och sänkt energiförbrukning per tvättad enhet. Sedan år 2006 har Svenska Retursystem köpt förnyelsebar el till våra tvättanläggningar, vilket innebär ett uteblivet utsläpp av CO2 på ca 330 ton per år. ENERGIANVÄNDNING Energiförbrukningen avser främst uppvärmning av tvättvattnet i våra tvättanläggningar där returnerade lådor och 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 Elförbr. kwh Elförbr. kwh/ tvättad enhet

6 TRANSPORTER Svenska Retursystem har inga egna fordon, utan upphandlar alla transporter. Transportörerna hämtar och lämnar hos leverantörer och kunder i hela landet samt på våra tvättanläggningar i Helsingborg, Mölnlycke, Västerås och Örebro. Det största CO2 utsläppet från vår verksamhet, står transporterna för. Svenska Retursystem har idag för flertalet av transporterna, ett nära samarbete med en stor transportör för att kunna dra fördelar av samlastningar, effektivare ruttplanering och ökad fyllnadsgrad. Transportören är miljöcertifierad enligt ISO Vårt mål är att under 2012 kunna fastslå en basnivå på trafik- och miljökrav som våra transportörer ska kunna leva upp till, vilket t.ex. innebär krav på sparsam körning, att ha rätt däcktryck, jobba med vindavvisningar och att alternativa bränslen ska förespråkas. Fokus kommer även att sättas på att gå från beräknade värden på CO2 utsläpp till verkliga värden, för att kunna påvisa effekten av det arbete som läggs ned för att minska utsläppen. Resursbilarna, vilka enbart kör våra varor och som transporterar ca 28% av vår totala transportvolym inrikes, är de som först kommer att omfattas av detta arbete. KEMIKALIEANVÄNDNING För att få bort smuts och etiketter från lådor och pallar används kemikalier i tvättvattnet. Vi följer förbrukningen av tvättmedlet som används, men då vi under året 2010 och 2011 bytt leverantör och även produkt, med annan koncentration och sammansättning, så kan förbrukningssiffrorna inte jämföras över åren. Under 2012 undersöker vi möjligheten att mäta på ett annat sätt, för att fånga upp just variationer innehållsmässigt. För att neutralisera tvättvattnet till rätt ph-värde innan vattnet släpps ut i det kommunala avloppet används på två av våra tvättanläggningar svavelsyra. På de övriga två anläggningarna, Västerås och Mölnlycke, har byte gjorts under 2011 från svavelsyra till koldioxid. Koldioxiden ger samma effekt, men är skonsammare mot miljön. Under 2012 kommer byte att ske även på anläggningen i Örebro och under 2013 i Helsingborg. CO2e utsläpp i ton år 2011 Energi 45 Transporter Förbr tv. medel/låda, gram Svenska Retursystems totala CO2e utsläpp under 2011, där transporterna står för den största delen. Mellan åren 2008 till 2009 sänktes förbrukningen av tvättmedel per låda med 23%! Då byte har skett av leverantör och produkt under 2010 och 2011, har mängden av tvättmedel ökat i volym, pga av produkterna har lägre koncentration av det verksamma ämnena. Därför gör inte ovanstående diagram av förbrukningen rättvisa. 6

7 LÅDOR OCH PALLAR Livscykelanalys har gjorts på returlådorna av SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) år 2010, vilket visar på ett lågt utsläpp av CO2 ekvivalenter i jämförelse med t.ex. en motsvarande låda i engångsemballage. Styrkan i Retursystems plastlådor är att de används om och om igen till skillnad från engångsemballage. Desto fler gånger en låda används under sin livstid, desto mindre miljöpåverkan ger den. Därför är det både lönsamt ekonomiskt och miljömässigt, att laga ev. trasiga lådor, så långt det är möjligt. När en låda till slut tas ur bruk, mals den ned och används som material till nya lådor igen, vilket gör att den faktiskt har sitt eget kretslopp! För varje låda som vi lagar, kan vi anta att vi undvikit att investera i en nyproducerad låda, vilket annars hade belastat miljön via produktionen, med motsvarande utsläpp på 985 ton CO2e. Besparingen i pengar vid uteblivet behov av nyinköp, motsvarar 8,8 miljoner kr! För att än mer kunna minska returlådans miljöpåverkan vid tillverkningen, kommer en dialog med leverantörer att påbörjas under 2012, för att kunna effektivisera produktionen ytterligare i form av minskade förbrukningar av ändliga resurser. Observera att nyinköpta lådor sedan beräknas hålla under 100 looper i retursystemet och belastas egentligen med ovanstående utsläpp delat i 100, dvs 48,8 ton per år. Antal Antal Besparing i CO2e utsläpp Besparing i kr i från nyproducerad låda ej behövt nyinköp Lagade lådor st st 985 ton CO2e 8,8 milj kr Lagade pallar Ingen uppgift 406 st Ingen uppgift kr Kasserade lådor st st Ingen uppgift Ingen uppgift Nyinköp av lådor och pallar år 2011 CO2e utsläpp vid produktion Lådor st ton Pallar st Ingen uppgift 7

8 Kunder Våra kunder är alltmer miljömedvetna och arbetar också för ett hållbart samhälle. För att möta kunden och motsvara deras förväntningar, arbetar vi för att våra kunder ska känna sig trygga i sitt samarbete med oss, och se fördelar arbetsmiljömässigt och miljömässigt med att använda vårt retursystem. Användandet av returlådorna ersätter användandet av engångsemballage. Tillsammans med våra kunder ersattes över 107 miljoner engångsemballage under 2011, och totalt sett sedan starten har vi ersatt över 700 miljoner engångsemballage. På vårt uppdrag har SIK genomfört en LCA år 2010 på våra returlådor. Genom att jämföra resultat på bl.a. koldioxidutsläppen från våra returlådor mot likvärdiga resultat från undersökningar på engångsemballage, har övertygelsen stärkts i att returlådor är mindre miljöpåverkande än engångsemballage. Fler positiva egenskaper som Svenska Retursystems produkter har, är att de inte dammar och skräpar ned, de är staplingsbara och modulanpassade, de är greppvänliga samt bidrar till bättre arbetsmiljö både för våra leverantörer, våra kunder och i butik där exponering kan ske direkt i lådan utan uppack. Nackdelen som kan uppfattas med vår låda, är att den är neutral och alltså inte kan användas som en reklamplats för varan/produkten, på samma sätt som ett engångsemballage som kan använda sig av tryck på emballaget. Den grå returpallens vikt är 14,8 kilo, vilket också bidrar till bättre arbetsmiljö i alla led och bidrar till mindre vikt i transportledet där effekten också blir minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. NKI SVENSKA RETURSYSTEM Årligen genomförs en kundenkät som riktar sig till våra kunder inom dagligvarubranschen. Bedömningsskalan ligger Påståenden i NKI Utfall 2011 Mål 2012 Vi använder returlådor för det adderar värde för oss i vårt miljöarbete 3, 0 av 4 p 3,2 Vi vet vilka miljöeffekter returlådan ger oss i jmf med engångsemballage 3,0 av 4 p 3,4 Vi vet vilka fördelar returhelpallen ger oss i för förhållande till andra pallar 3,0 av 4 p 3,2 Måltal för 2012: 3, ,03 3,31 3,20 3,08 3,38 3,29 3,2 3,26 3,08 3,35 3,28 3,22 3,22 2, NKI SRS NKI Palletten NKI medel 8

9 mellan 1-4, där 1 är lika med Instämmer inte alls, 4=Instämmer helt. Genomsnittsresultatet för 2011 hamnade på 3,22 vilket är ett mycket gott resultat, men dock något under måltalet som var satt till 3,4. Resultatet på frågor i kundenkäten, som rör medvetenheten hos kunden om Retursystems fördelar miljömässigt och vad det adderar för värde i kundens miljöarbete, blev inte så högt som förväntat. Därför har flera aktiviteter lagts in i marknadskommunikationsplanen 2012, som syftar till att positionera vårt varumärke, stärka kundernas bild av vårt system och visa vad de kan få för miljöeffekter av att använda returenheter. KVALITET MOT KUND Att hålla en hög och jämn kvalitet mot kund är ett steg i att bibehålla konkurrenskraften mot andra aktörer. Med hjälp av målsatta nyckeltal och handlingsplaner arbetar vi med att ständigt förbättra vår kvalitet. Under 2012 kommer ett fokusområde vara att höja produktkvaliteten och då främst att bli effektivare i att tvätta bort etiketter från våra produkter. Kvalitetsmål nedan, mätt enligt ECRs metod vilket beskrivs i Att mäta leveransservice Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Komplett order 99,7% 99,8% 99,8% Order i tid 99,1% 99,1% 99,7% Order med rätt kvalitet 99,0% 99,2% 99,3% Den perfekta ordern* 97,8% 98,1% 98,8% *) Definition av den perfekta ordern: Antal kompletta order - Ej i tid levererade order - Order med kredit- & debetnotor = Perfekta order % 9

10 Medarbetare Svenska Retursystem vill ha stolta och engagerade medarbetare genom att vara ett företag som tar samhällsansvar och värnar och vårdar om våra egna. Årligen genomförs medarbetarsamtal med alla medarbetare. Även en medarbetarenkät genomförs årligen för att kunna se på vilka områden vi skulle kunna tillsätta aktiviteter för att bli en bättre arbetsgivare. Enkäten mäter upplevelsen av bl. a trivsel, delaktighet och arbetssituation. Enkäten som genomfördes 2011 besvarades av 93 % av medarbetarna där genomsnittsresultatet hamnade på 4,7, på en skala på 1-6, där 1 är sämst och 6 är bäst. Resultatet från enkäten förbättrades från 2010 års värde som var 4,4. Enkätens resultat påvisar mycket höga värden på trivsel, stolthet och tillit för företaget. De lägsta resultaten hamnade på upplevelsen av luftkvalitet och ljudnivå på tvättanläggningarna. För 2012 är målet satt till att öka genomsnittsvärdet från enkäten till 4,8 och ett antal aktiviteter har tillsatts för att kunna bidra till detta resultat. Svenska Retursystem erbjuder friskvårdsbidrag till alla medarbetare och är ansluten till företagshälsovård där alla medarbetare även har inbokade kontroller vartannat år. Under året har personalhandboken delats upp i två delar, en för medarbetare och en för chefer, i syfte att göra den mer användarvänlig och ge mer riktat stöd i personalfrågor. För att stärka gemenskapen i företaget, firar vi tillsammans framgångar och uppmuntrar till att lämna förslag till förbättringar. Ett bonussystem finns som utfaller då vi tillsammans klarar de uppsatta målen som är relaterade till budget. Utfall av medarbetarenkät per enhet 2010 och 2011 Arbetsplats Helsingborg 4,0 4,6 Mölnlycke 4,7 4,9 Stockholm 4,5 4,9 Västerås 4,5 4,6 Örebro 4,0 4,4 Total: 4,4 4,7 Utfall av medarbetarenkät per enhet 2010 och 2011 Arbetsplats Helsingborg 4,0 4,6 Mölnlycke 4,7 4,9 Stockholm 4,5 4,9 Västerås 4,5 4,6 Örebro 4,0 4,4 Total: 4,4 4,7 Medarbetarstatistik Anställda År 2010 År 2011 Män Kv. Män Kv. Tjänstemän Kollektivare Totalt: Sjukfrånvaro År 2010 År 2011 Tjänstemän 1 % 0,6 % Kollektivare 3,8 % 3,8 % Personal oms. År 2010 År 2011 Börjat Slutat Arbetsolyckor År 2010 År 2011 Arbetsskada Incidenter 8 11 Skyddskommittén har regelbundet möten där rapportering sker om arbetsskador och incidenter. 10

11 Leverantörer av varor och tjänster Samhälle Svenska Retursystems relationer med leverantörer och samarbetspartners, ska kännetecknas av god affärssed och etik. Vägledande i vår relation är vår uppförandekod och policys. Under året har arbete påbörjats med att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på våra transportörer. Av de tre leverantörer vi idag anlitar för inköp av returenheter, har en ISO certifiering och de två övriga, arbetar för en certifiering under Detta ser vi positivt på, då vi får ett standardiserat och kvalitetssäkrat arbetssätt runt miljöfrågorna och ständiga förbättringar. Vår ekonomi och redovisning granskas av revisionsföretaget Ernst & Young. Årets granskning av intern kontroll och förvaltning utföll till full belåtenhet, utan en enda anmärkning eller förslag på förbättring! Branschgemensamma frågor tas upp och drivs av Svenska Retursystems Försäljnings & Marknadschef i forum för Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) och Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF). För en effektiv omvärldsbevakning inom området logistik, transport och miljö samt vara bidragande med synpunkter och kompetens, har Svenska Retursystem en representant med i Regeringens logistikforum*). Svenska Retursystem har under året talat på mässor och på högskolor, om vår affärsidé och dess kundnytta. Vi kommer även att i början av 2012 bli medlemmar i samarbetsprojektet SaMMa, Samverkansgruppen för minskat matsvinn**), som leds av Naturvårdsverket. Svenska Retursystem uppmärksammade Earth Hour***) under 2011 och gör det även under 2012, genom att släcka ned lampor på våra enheter, skriva på manifestationen på WWFs hemsida och uppmana medarbetare att släcka lampan. Vi vill även inspirera medarbetare att tänka miljö och delar ut en lågenergilampa till alla medarbetare, i samband med Earth Hour. *) Regeringens logistikforum är ett opolitiskt rådgivande organ till regeringen inom logistik, miljö och transport. **) SaMMa är ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och branschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Syftet med samverkansgruppen är att genom att utgöra kontaktyta och informationssamlare verka för ett minskat matsvinn, och därigenom även minskat matavfall. Minskat matsvinn skulle ge en minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan samt utgöra en samhällsekonomisk kostnadsbesparing. ***) Earth Hour är en internationell kampanj som ber hushåll och företag att under en timme i första hand släcka sina lampor, för att uppmärksamma klimatfrågan.kampanjen sker årligen under den sista lördagen i mars. 11

12 Svenska Retursystem Box 6620, Stockholm Besöksadress: Gävlegatan 16 Tel BV-COC

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se Det ansvarsfulla företaget svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom, Jonas Arnberg och Niklas Gustafsson HUI RESEARCH AB 103 29 Stockholm www.hui.se info@hui.se ii Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd:s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Resultat 2008 2 Förord av VD 3 Om Coca-Cola Drycker Sverige 4 Strategi 6 Produkt & Marknad 9 Miljö 14 Människor 20 The Coca-Cola Company 26 GRI 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Viktiga framsteg

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer