Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Svenska Retursystem

2 Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Det här är första året Svenska Retursystem gör en hållbarhetsredovisning. Syftet är att visa hur vi har arbetat med dessa frågor under året som gått, samt visa på aktiviteter och mål som finns för kommande år.

3 Innehåll VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING? 4 MILJÖ 5 TRANSPORTER 6 KEMIKALIEANVÄNDNING 6 LÅDOR OCH PALLAR 7 KUNDER 8 KVALITET MOT KUND 9 MEDARBETARE 10 LEVERANTÖRER AV VAROR OCH TJÄNSTER 11 SAMHÄLLE 11

4 Vad är hållbar utveckling? HÅLLBAR UTVECKLING BESTÅR AV: EKOLOGISK HÅLLBARHET, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans ohälsa. SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. EKONOMISK HÅLLBARHET handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbarhet hela vägen är viktigt för ett fungerande samhälle och för nästa generation. Svenska Retursystem vill arbeta seriöst med dessa frågor och har under året tillsatt en chef för Hållbar Utveckling som ingår i ledningen, för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna samt säkerställa att de tas hänsyn till i allt som görs inom verksamheten. Grunden för Svenska Retursystems hållbarhetsarbete utgår från vår miljöpolicy och vår uppförandekod som bygger på våra värderingar och FN:s definition av hållbar utveckling. Svenska Retursystem har beslutat att upprätta en hållbarhetsredovisning för 2011, utifrån huvudindikatorerna miljö, kunder, leverantörer, medarbetare och samhälle. Vår hållbarhetsredovisning redovisar på ett balanserat sätt, både positiva och negativa bidrag, till hur vårt företag arbetar med att bibehålla våra intressenters förtroende, att klara konkurrans, att bibehålla våra medarbetares trivsel samt att minska vår miljöpåverkan. I dag finns redan många rutiner och nyckeltal som bidrar till en minskad miljöpåverkan från verksamheten, men ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem saknas. Sedan år 2011 finns Hållbar Utveckling med som en egen punkt i Svenska Retursystems Affärsplan och ett övergripande mål att certifiera sig inom den internationella ISO standarden under

5 Miljö Svenska Retursystems affärsidé är att vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen, genom att driva och utveckla retursystem. Vår affärsidé med emballage som returneras, tvättas och återanvänds stöds av EU direktiven om att återanvändning ska prioriteras framför engångsanvändning. Vi arbetar med returflöden som bidrar till minskad miljöpåverkan för hela dagligvarubranschen. Svenska Retursystems betydande miljöaspekter är energianvändningen, kemikalieanvändningen, transportverksamhet och lådor och pallar. Våra övergripande mål blir därför att minska miljöpåverkan inom dessa områden. pallar tvättas. Aktiviteter har genomförts under åren, som lett till minskat spill av uppvärmt vatten och sänkt energiförbrukning per tvättad enhet. Sedan år 2006 har Svenska Retursystem köpt förnyelsebar el till våra tvättanläggningar, vilket innebär ett uteblivet utsläpp av CO2 på ca 330 ton per år. ENERGIANVÄNDNING Energiförbrukningen avser främst uppvärmning av tvättvattnet i våra tvättanläggningar där returnerade lådor och 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 Elförbr. kwh Elförbr. kwh/ tvättad enhet

6 TRANSPORTER Svenska Retursystem har inga egna fordon, utan upphandlar alla transporter. Transportörerna hämtar och lämnar hos leverantörer och kunder i hela landet samt på våra tvättanläggningar i Helsingborg, Mölnlycke, Västerås och Örebro. Det största CO2 utsläppet från vår verksamhet, står transporterna för. Svenska Retursystem har idag för flertalet av transporterna, ett nära samarbete med en stor transportör för att kunna dra fördelar av samlastningar, effektivare ruttplanering och ökad fyllnadsgrad. Transportören är miljöcertifierad enligt ISO Vårt mål är att under 2012 kunna fastslå en basnivå på trafik- och miljökrav som våra transportörer ska kunna leva upp till, vilket t.ex. innebär krav på sparsam körning, att ha rätt däcktryck, jobba med vindavvisningar och att alternativa bränslen ska förespråkas. Fokus kommer även att sättas på att gå från beräknade värden på CO2 utsläpp till verkliga värden, för att kunna påvisa effekten av det arbete som läggs ned för att minska utsläppen. Resursbilarna, vilka enbart kör våra varor och som transporterar ca 28% av vår totala transportvolym inrikes, är de som först kommer att omfattas av detta arbete. KEMIKALIEANVÄNDNING För att få bort smuts och etiketter från lådor och pallar används kemikalier i tvättvattnet. Vi följer förbrukningen av tvättmedlet som används, men då vi under året 2010 och 2011 bytt leverantör och även produkt, med annan koncentration och sammansättning, så kan förbrukningssiffrorna inte jämföras över åren. Under 2012 undersöker vi möjligheten att mäta på ett annat sätt, för att fånga upp just variationer innehållsmässigt. För att neutralisera tvättvattnet till rätt ph-värde innan vattnet släpps ut i det kommunala avloppet används på två av våra tvättanläggningar svavelsyra. På de övriga två anläggningarna, Västerås och Mölnlycke, har byte gjorts under 2011 från svavelsyra till koldioxid. Koldioxiden ger samma effekt, men är skonsammare mot miljön. Under 2012 kommer byte att ske även på anläggningen i Örebro och under 2013 i Helsingborg. CO2e utsläpp i ton år 2011 Energi 45 Transporter Förbr tv. medel/låda, gram Svenska Retursystems totala CO2e utsläpp under 2011, där transporterna står för den största delen. Mellan åren 2008 till 2009 sänktes förbrukningen av tvättmedel per låda med 23%! Då byte har skett av leverantör och produkt under 2010 och 2011, har mängden av tvättmedel ökat i volym, pga av produkterna har lägre koncentration av det verksamma ämnena. Därför gör inte ovanstående diagram av förbrukningen rättvisa. 6

7 LÅDOR OCH PALLAR Livscykelanalys har gjorts på returlådorna av SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) år 2010, vilket visar på ett lågt utsläpp av CO2 ekvivalenter i jämförelse med t.ex. en motsvarande låda i engångsemballage. Styrkan i Retursystems plastlådor är att de används om och om igen till skillnad från engångsemballage. Desto fler gånger en låda används under sin livstid, desto mindre miljöpåverkan ger den. Därför är det både lönsamt ekonomiskt och miljömässigt, att laga ev. trasiga lådor, så långt det är möjligt. När en låda till slut tas ur bruk, mals den ned och används som material till nya lådor igen, vilket gör att den faktiskt har sitt eget kretslopp! För varje låda som vi lagar, kan vi anta att vi undvikit att investera i en nyproducerad låda, vilket annars hade belastat miljön via produktionen, med motsvarande utsläpp på 985 ton CO2e. Besparingen i pengar vid uteblivet behov av nyinköp, motsvarar 8,8 miljoner kr! För att än mer kunna minska returlådans miljöpåverkan vid tillverkningen, kommer en dialog med leverantörer att påbörjas under 2012, för att kunna effektivisera produktionen ytterligare i form av minskade förbrukningar av ändliga resurser. Observera att nyinköpta lådor sedan beräknas hålla under 100 looper i retursystemet och belastas egentligen med ovanstående utsläpp delat i 100, dvs 48,8 ton per år. Antal Antal Besparing i CO2e utsläpp Besparing i kr i från nyproducerad låda ej behövt nyinköp Lagade lådor st st 985 ton CO2e 8,8 milj kr Lagade pallar Ingen uppgift 406 st Ingen uppgift kr Kasserade lådor st st Ingen uppgift Ingen uppgift Nyinköp av lådor och pallar år 2011 CO2e utsläpp vid produktion Lådor st ton Pallar st Ingen uppgift 7

8 Kunder Våra kunder är alltmer miljömedvetna och arbetar också för ett hållbart samhälle. För att möta kunden och motsvara deras förväntningar, arbetar vi för att våra kunder ska känna sig trygga i sitt samarbete med oss, och se fördelar arbetsmiljömässigt och miljömässigt med att använda vårt retursystem. Användandet av returlådorna ersätter användandet av engångsemballage. Tillsammans med våra kunder ersattes över 107 miljoner engångsemballage under 2011, och totalt sett sedan starten har vi ersatt över 700 miljoner engångsemballage. På vårt uppdrag har SIK genomfört en LCA år 2010 på våra returlådor. Genom att jämföra resultat på bl.a. koldioxidutsläppen från våra returlådor mot likvärdiga resultat från undersökningar på engångsemballage, har övertygelsen stärkts i att returlådor är mindre miljöpåverkande än engångsemballage. Fler positiva egenskaper som Svenska Retursystems produkter har, är att de inte dammar och skräpar ned, de är staplingsbara och modulanpassade, de är greppvänliga samt bidrar till bättre arbetsmiljö både för våra leverantörer, våra kunder och i butik där exponering kan ske direkt i lådan utan uppack. Nackdelen som kan uppfattas med vår låda, är att den är neutral och alltså inte kan användas som en reklamplats för varan/produkten, på samma sätt som ett engångsemballage som kan använda sig av tryck på emballaget. Den grå returpallens vikt är 14,8 kilo, vilket också bidrar till bättre arbetsmiljö i alla led och bidrar till mindre vikt i transportledet där effekten också blir minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. NKI SVENSKA RETURSYSTEM Årligen genomförs en kundenkät som riktar sig till våra kunder inom dagligvarubranschen. Bedömningsskalan ligger Påståenden i NKI Utfall 2011 Mål 2012 Vi använder returlådor för det adderar värde för oss i vårt miljöarbete 3, 0 av 4 p 3,2 Vi vet vilka miljöeffekter returlådan ger oss i jmf med engångsemballage 3,0 av 4 p 3,4 Vi vet vilka fördelar returhelpallen ger oss i för förhållande till andra pallar 3,0 av 4 p 3,2 Måltal för 2012: 3, ,03 3,31 3,20 3,08 3,38 3,29 3,2 3,26 3,08 3,35 3,28 3,22 3,22 2, NKI SRS NKI Palletten NKI medel 8

9 mellan 1-4, där 1 är lika med Instämmer inte alls, 4=Instämmer helt. Genomsnittsresultatet för 2011 hamnade på 3,22 vilket är ett mycket gott resultat, men dock något under måltalet som var satt till 3,4. Resultatet på frågor i kundenkäten, som rör medvetenheten hos kunden om Retursystems fördelar miljömässigt och vad det adderar för värde i kundens miljöarbete, blev inte så högt som förväntat. Därför har flera aktiviteter lagts in i marknadskommunikationsplanen 2012, som syftar till att positionera vårt varumärke, stärka kundernas bild av vårt system och visa vad de kan få för miljöeffekter av att använda returenheter. KVALITET MOT KUND Att hålla en hög och jämn kvalitet mot kund är ett steg i att bibehålla konkurrenskraften mot andra aktörer. Med hjälp av målsatta nyckeltal och handlingsplaner arbetar vi med att ständigt förbättra vår kvalitet. Under 2012 kommer ett fokusområde vara att höja produktkvaliteten och då främst att bli effektivare i att tvätta bort etiketter från våra produkter. Kvalitetsmål nedan, mätt enligt ECRs metod vilket beskrivs i Att mäta leveransservice Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Komplett order 99,7% 99,8% 99,8% Order i tid 99,1% 99,1% 99,7% Order med rätt kvalitet 99,0% 99,2% 99,3% Den perfekta ordern* 97,8% 98,1% 98,8% *) Definition av den perfekta ordern: Antal kompletta order - Ej i tid levererade order - Order med kredit- & debetnotor = Perfekta order % 9

10 Medarbetare Svenska Retursystem vill ha stolta och engagerade medarbetare genom att vara ett företag som tar samhällsansvar och värnar och vårdar om våra egna. Årligen genomförs medarbetarsamtal med alla medarbetare. Även en medarbetarenkät genomförs årligen för att kunna se på vilka områden vi skulle kunna tillsätta aktiviteter för att bli en bättre arbetsgivare. Enkäten mäter upplevelsen av bl. a trivsel, delaktighet och arbetssituation. Enkäten som genomfördes 2011 besvarades av 93 % av medarbetarna där genomsnittsresultatet hamnade på 4,7, på en skala på 1-6, där 1 är sämst och 6 är bäst. Resultatet från enkäten förbättrades från 2010 års värde som var 4,4. Enkätens resultat påvisar mycket höga värden på trivsel, stolthet och tillit för företaget. De lägsta resultaten hamnade på upplevelsen av luftkvalitet och ljudnivå på tvättanläggningarna. För 2012 är målet satt till att öka genomsnittsvärdet från enkäten till 4,8 och ett antal aktiviteter har tillsatts för att kunna bidra till detta resultat. Svenska Retursystem erbjuder friskvårdsbidrag till alla medarbetare och är ansluten till företagshälsovård där alla medarbetare även har inbokade kontroller vartannat år. Under året har personalhandboken delats upp i två delar, en för medarbetare och en för chefer, i syfte att göra den mer användarvänlig och ge mer riktat stöd i personalfrågor. För att stärka gemenskapen i företaget, firar vi tillsammans framgångar och uppmuntrar till att lämna förslag till förbättringar. Ett bonussystem finns som utfaller då vi tillsammans klarar de uppsatta målen som är relaterade till budget. Utfall av medarbetarenkät per enhet 2010 och 2011 Arbetsplats Helsingborg 4,0 4,6 Mölnlycke 4,7 4,9 Stockholm 4,5 4,9 Västerås 4,5 4,6 Örebro 4,0 4,4 Total: 4,4 4,7 Utfall av medarbetarenkät per enhet 2010 och 2011 Arbetsplats Helsingborg 4,0 4,6 Mölnlycke 4,7 4,9 Stockholm 4,5 4,9 Västerås 4,5 4,6 Örebro 4,0 4,4 Total: 4,4 4,7 Medarbetarstatistik Anställda År 2010 År 2011 Män Kv. Män Kv. Tjänstemän Kollektivare Totalt: Sjukfrånvaro År 2010 År 2011 Tjänstemän 1 % 0,6 % Kollektivare 3,8 % 3,8 % Personal oms. År 2010 År 2011 Börjat Slutat Arbetsolyckor År 2010 År 2011 Arbetsskada Incidenter 8 11 Skyddskommittén har regelbundet möten där rapportering sker om arbetsskador och incidenter. 10

11 Leverantörer av varor och tjänster Samhälle Svenska Retursystems relationer med leverantörer och samarbetspartners, ska kännetecknas av god affärssed och etik. Vägledande i vår relation är vår uppförandekod och policys. Under året har arbete påbörjats med att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på våra transportörer. Av de tre leverantörer vi idag anlitar för inköp av returenheter, har en ISO certifiering och de två övriga, arbetar för en certifiering under Detta ser vi positivt på, då vi får ett standardiserat och kvalitetssäkrat arbetssätt runt miljöfrågorna och ständiga förbättringar. Vår ekonomi och redovisning granskas av revisionsföretaget Ernst & Young. Årets granskning av intern kontroll och förvaltning utföll till full belåtenhet, utan en enda anmärkning eller förslag på förbättring! Branschgemensamma frågor tas upp och drivs av Svenska Retursystems Försäljnings & Marknadschef i forum för Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) och Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF). För en effektiv omvärldsbevakning inom området logistik, transport och miljö samt vara bidragande med synpunkter och kompetens, har Svenska Retursystem en representant med i Regeringens logistikforum*). Svenska Retursystem har under året talat på mässor och på högskolor, om vår affärsidé och dess kundnytta. Vi kommer även att i början av 2012 bli medlemmar i samarbetsprojektet SaMMa, Samverkansgruppen för minskat matsvinn**), som leds av Naturvårdsverket. Svenska Retursystem uppmärksammade Earth Hour***) under 2011 och gör det även under 2012, genom att släcka ned lampor på våra enheter, skriva på manifestationen på WWFs hemsida och uppmana medarbetare att släcka lampan. Vi vill även inspirera medarbetare att tänka miljö och delar ut en lågenergilampa till alla medarbetare, i samband med Earth Hour. *) Regeringens logistikforum är ett opolitiskt rådgivande organ till regeringen inom logistik, miljö och transport. **) SaMMa är ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och branschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Syftet med samverkansgruppen är att genom att utgöra kontaktyta och informationssamlare verka för ett minskat matsvinn, och därigenom även minskat matavfall. Minskat matsvinn skulle ge en minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan samt utgöra en samhällsekonomisk kostnadsbesparing. ***) Earth Hour är en internationell kampanj som ber hushåll och företag att under en timme i första hand släcka sina lampor, för att uppmärksamma klimatfrågan.kampanjen sker årligen under den sista lördagen i mars. 11

12 Svenska Retursystem Box 6620, Stockholm Besöksadress: Gävlegatan 16 Tel BV-COC

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Svenska Retursystem 2 Retursystem driver och utvecklar effektiva system för den svenska dagligvarubranschen. Grundidén är att branschens distribution ska ske i returenheter

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

VÄSTERÅS. LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2006-2009 Utgåva 1:06

VÄSTERÅS. LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2006-2009 Utgåva 1:06 VÄSTERÅS LEDNINGSSYSTEM HANDLINGSPROGRAM OCH MÅL 2006-2009 Utgåva 1:06 FÖRETAGSFAKTA LBC Västerås AB är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Västeråsregionen. Vår fordons-

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer