Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012."

Transkript

1 Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset Freden den 28 mars Till Malmin, som den första rättegångsdagen av sommartinget den 9 maj bör inställa sig för att i enlighet med föreskriften i Kongs Maj:ts Nådiga Förordning om Landsting av den 21 mars 1862 för Häradet välja 1 landstingsman och 1 suppleant, utsågs för Bro: arrendatorn av Brogård J G Berg för Låssa: inspektorn på Säbyholm G A Sandberg År och dag som ovan M H Hallgren Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 16 april 1871 Årets mantalslängder, som blivit granskade av prästerna godkändes och underskrevs, även avkortningslängderna för 1870 och kronoutskylderna. År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och godkänt betygar Wallenström Anders Carlsson Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 30 april Fattig och Magasinskassorna som blivit granskade och godkända av de utsedda revisorerna, godkändes och underskrevs även av stämman. 2 Kyrkvärden Anders Carlsson i Vallby och nämndeman Gustaf Andersson i Lilla Ullevi, som varit brandtillsyningsmän i 3 år, begärde befrielse från denna befattning. Utsågs i deras ställe arrendatorn på Önsta G Rickert och arrendatorn på Lejondal löjtnant Carl Wiman. År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och godkänt betygar, Wallenström Anders Carlsson Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset Freden den 28 maj Till ledamöter i årets Taxeringskommitté som sammanträder på Tibble gästgivargård den 15 juni klockan 11 f m utsågs: arrendatorn på Brogård J G Berg, arrendatorn på Nygård J A Widegren, kyrkoherde J M Hallgren, Olufsson och kommendör Israel Tauvon på Toresta, inspektoren på Säbyholm G Sandberg och löjtnant Ernst von Post på Ådö samt suppleanter arrendatorn av Önsta G Rickert och komminister Agrell. 2 Sedan meddelats att aktieägare i Stockholm Västerås - Bergslagens järnvägs Aktiebolag efter föreskriften i Bolagsordningens 17 blivit kallade till lagtima bolagsstämma i Stockholm den 7 juni och framställning i sammanhang därmed gjorts att Bro och Låssa kommun, som tecknat 80 aktier i detta Bolag, borde utse ombud som ägde att vid bolagstämman föra dess talan. Så uppdrogs detta ombudsmannaskap åt Kommunalstämmans ordförande, kyrkoherde J M Hallgren, vilken alltså skulle genom protokollsutdrag befullmäktigas att övervara bolagsstämman. 3 Föredrogs den av länets Hushållningssällskaps Förvaltningsnämnd med anledning av landshövding greve Hamiltons väckta fråga, att inhämta kommunens tankar om aftonskolors inrättande även på landet. Frågan hade hänskjutits till Bro och Håbo Hushållnings Nämnds ordförande friherre Sigfrid Rålamb. Beslöts under erkännande att sådana skolor behövdes att försök skulle i höst göras med inrättande av en sådan. Men det fanns få utsikter att den i en ort som denna skulle bli allmänt begagnad. 1 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

2 4 Föredrogs också av Bro och Håbo Hushållningsnämnds ordförande friherre Sigfrid Rålamb till kommunens utlåtande hänskjutna fråga, om vad som kunde och borde göras för framtiden av insättningen i Ränte - och Kapitalförvaltningsanstalten. Man var i avseende därpå av den tanken att något tvång i anseende på sådana insättningar icke kunde eller borde ske. Beslöts att uppmaningar till sådana insättningar under meddelande av därmed förenade fördelar, skulle av Kommunalnämndens ledamöter givas och låta tillfälle till insättningar beredas genom utseende av ett eller två ombud, som inom kommunen mottog pengar och tog beslut om deras översändande och insättande i anstaltens kassa. 5 På ordförandes framställda fråga beslöts, att Sockenmagasinet, vars trappa och brädbeklädnad var mycket bristfällig skulle repareras och hela huset rödfärgas. 6 Samtidigt beslöts att stallet och spannmålsboden vid Prostgården skulle till vissa delar brädfodras samt alla socknarnas hus därstädes bestrykas med rödfärg och asfalttjära. I sammanhang med dessa båda beslut utsågs Berg och Sandberg till ombud att på stället ta närmare kännedom om de bristfälliga husens beskaffenhet, beräkna hur mycket bräder och läckt det kunde gå åt för brädfordringen. De skall sedan från de byggnadsskyldiga mantalen fördela kostnaden och med råd gå till handa i avseende på de behövliga reparationerna. 7 Till vaccinationsföreståndare i Bro utsågs kyrkvärden och nämndeman Anders Carlsson i Vallby. År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och vidkänt betygar Wallenström E Andersson Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 30 juli Ordförande tillkännagav att den Rättegång som en längre tid fortgått mot Munsö Församling rörande försörjning av änkan Wahlunds från Brogård barn i ett föregående gifte med Rosengren blivit hos Kongl Maj:t avgjord till Munsö Församlings fördel, varav följer att även dessa nu här ha sin försörjningsort och den förhoppningen man haft att återfå en del av det som blivit utbetalt försvunnet. 2 Fråga framställdes om den Rättegång mot Lovö Församling, rörande Frans August Petterssons försörjning och vilken Rättegång hos Kongl Kammarrätten utfallit till förmån för Lovö, skulle genom besvär över Kommarrättens utslag fortsättas hos Kongl Maj:t. Man beslöt att anföra besvär i frågan om man av häradsskrivaren i Svartsjö kunde erhålla tydligt bevis att Frans August Pettersson fortfarande var upptagen i Lovö Församlings mantalslängd. Men att man däremot skulle låta sig nöja med det givna utslaget om sådant intyg icke kunde erhållas. År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och vidkänt betygar Wallenström C Andersson Protokoll hållet vid sammanträde med de medlemmar av Bro och Låssa socknar, vilka ha byggnadsskyldighet vid Läkarbostället Lilla Westtibble, vid Brogård den 12 september 1871 Till sockenombud vid det sammanträde som av byggnadskommitténs ordförande vice häradsskrivare L Krutmeijer blivit utsatt att hållas med de byggnadsskyldiga inom Bro och Håbo Läkardistrikt måndagen den 14 klockan 11 f m i Tibble sockens skolhus för överläggning och beslut i avseende på tilltänkta nybyggnader och reparationer vid Läkarbostället Lilla Westtibble. Utsågs för Bro och Låssa löjtnant Carl Wiman på Lejondal och inspektor G A Sandberg på Säbyholm samt till suppleant komminister P Agrell. De äger att föra talan för de byggnadsskyldiga inom Bro och Låssa. År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och vidkänt betygar Wallenström Carl Andersson 2 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

3 Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 17 oktober Av H G Sandberg på Säbyholm hade Kommunalstämma begärts för att höra kommunens röstberättigade medlemmar om de i avseende på fattigvården ville, i likhet med vad han själv önskar, göra en sådan förändring att kommunen delades i fler eller färre rotar. Det skulle åligga varje rote att besörja sin fattigvård. Ärendet företogs till överläggning med de flesta röstberättigade. Ordförande uppläste till en början 8 i Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om fattigvården av den 9 juni detta år. innehåller de huvudsakliga föreskrifterna rörande fattigvårdssamhällets roteindelning. Därefter yttrade sig motionären Sandberg, Olufsson och Tauvon i bestämda ordalag för det väckta förslaget. Varemot icke mindre landshövding Erik Sparre och arrendatorn på Brogård J G Berg som under överläggningen tillkommit, utan att direkt sätta sig emot förslaget om roteindelning, dock i sina anföranden framställde åtskilliga betänkligheter. Efter en stunds överläggning med framkastade skäl både för och emot begärde ordförande ett jämkande eller nekande svar på frågan om det skulle bli roteindelning utav. Frågans ordalydelse ogillades av Berg, som i stället ville att frågan om en kommitté för upprättande av förslag till reglemente för fattigvården skulle utses eller inte. Ordförandes fråga blev förtydligad genom ordet påtänkas i stället för bli utav. Greve Sparre anmärkte att frågans innehåll därigenom blev liktydigt med hur Berg menade. Så blev den förnyade frågan om roteindelning skulle påtänkas med enhälligt JA besvarad. I sammanhang eller rättare som en följd därav beslutat, att en kommitté för utarbetande av förslag till reglemente skulle utses, stående i en blivande kommunalstämmas makt att så väl förkasta det förslag som kommer att uppgöras och låta fattigvården handhas på sätt som hittills skett, eller att anta detsamma antingen i sin helhet eller med de förändringar som kunna prövas nödvändiga. Om kommittémedlemmarnas antal var tankarna delade, då Tauvon vill att de skulle vara tre, medan andra ville, efter det blivit nämnt att de påtänkta rotarna skulle bli nio, att minst en kommittémedlem kom från var och en av de tilltänkta rotarna. Sedan beslut fattats utsågs följande: Agrell, Sandberg, Olufsson, Tauvon, Berg, Widegren, Rickert, Wiman, Carlsson i Vallby. Komminister Agrell åtog sig att bli sammankallande och Kommunalnämndens nuvarande ordförande Hallgren lovade på anmodan att närvara vid kommitténs sammanträden. 2 Som den av kronofogde M G Groth enligt K M Befallningshavandes i Uppsala Län förordnande att verkställa indelningen till underhållandet av vägarna inom Bro Härad, befanns att vid uppmätning och fördelning av väglotter enligt delningsinstrumentet upptagna längder och grunder, visar att på allmänna landsvägen uppkommit överskott av 214 fot och på sockenvägarna i Bro och Låssa 290 fot, för vilka vägar underhållsskyldighet inte finns bestämd. Dessutom har en vägtrumma vid Torestas vägstycke blivit förbisedd och inte graderats som de andra, för vilka i allmänhet en väglängd av fot beräknats. Därför hade departementschefen Olufsson och kommendören Israel Tauvon på Toresta begärt Kommunalstämmans sammankallande, för att inhämta övriga väghållningsskyldigas tankar vad som borde göras för att få bestämt vems underhållsskyligheten är för berörda väglängder, tillsammans 304 fot. Olufsson menade, utom att ovannämnda missförhållande framlades, att Groth som uppburit full betalning för förrättningen för 1 år sedan fått kännedom om oriktigheten, men inte gjort någon rättelse. Han ansåg att då Groth inte i godo kunde förmås ombesörja rättelse, var det nödvändigt att författningsenliga åtgärder vidtogs, utan att kommunens väglottsinnehavare skulle betungas med ny utgift. Sandberg, som gjort mätningen och därefter fördelat den till Låssa tillkommande vägen efter förrättningsmannens upprättade instrument, ansåg att den var riktig och att ingen längre 3 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

4 väg skulle läggas till. Han föreslog för undvikande av tvist, att man skulle fördela lika på alla mantal i Bro och Låssa de 214 fot som nu inte tillhörde någon väglottsägare. Man skulle flytta de nu nedsatta väghållningsmärkena så att hela landsvägen indelas till underhållsskyldighet, samt även i avseende på de 290 fot som nu saknas på sockenvägen skulle göras på samma sätt. Berg som uppmätt vägen för Bro socken bestred Sandbergs förslag och förklarade att han haft stöd av de pålar som förrättningsmännen slagit ned. Han ville inte medge den minsta förändring eller någon ommätning. Berg sade sig inte hört något missnöje med vägdelningen inom Bro och ansåg därför att Tauvons förslag inte skulle leda till någon åtgärd varken från kommunen eller Kommunalstämman. Vid Sparres granskning av vägmätningsprotokollet upplystes att Spånga hemmans vägstycke sträckte sig från Jursta grind, till Kallhäll samt Stora Ullevi och Spånga vägskiften på sockenvägen från Sockenmagasinet vid Brogård till Norrgrind och sedan förbi soldat Dufva förbi Skällsta där Raskebodas vägstycke börjar. De överskott som finns på landsvägen och sockenvägen finns inräknade i Spånga och Stora Ullevi vägskiften. Så förklarade stämman och Olufsson, att trumman som de fått sig tilldelade och vägsträckan i förhållande till skattetalet med jämförelse med andra, borde tillkomma andras mantal för att rättvisa skulle ske. Det borde lämpligast ske att söka rättelse i den riktigt ansedda vägdelningen. 3 Husrum hade hos ordförande begärts för avlidne statdrängen August Nilssons änka, avlidne förre torparen Engbergs änka, arbetskarlen Janssons hustru och förre arbetskarlen Frans August Pettersson. Berg tillfrågades om han kunde och ville bereda dessa personer husrum, som alla sist varit under Brogård. Berg redogjorde för hur de haft det tidigare och menade att ägaren av Brogård hade föga förbindelse med dem. Han lovade dock att försöka bereda utväg för att härbärgera Nilssons änka och medgav änkan Engberg och Pettersson att tills vidare och så länge utrymme fanns inhysas i fattighuset. Jansson, som själv var närvarande och måste tillrättavisas för sitt ohövliga beteende förelades att själv dra försorg om bostad för sig och sina barn. 4 För att öka medlen som behövdes till fattigvården, vars utgifter var i ständig tillväxt, beslöts på ordförandes framställning och sedan en kort redogörelse av inkomster och utgifter under året avgivits att den personella fattigskatten skulle fördubblas och sålunda från och med detta år erläggas med 50 öre för varje mantalsskyldig man och 25 öre för varje mantalsskyldig kvinna. 5 För att avhjälpa den felaktighet i rökgången som finns i 2 av eldstäderna i fattighusets övre våning, skulle där anbringas plåtrör eller skiljetunga av plåt, så att olägenheten av inrökningen kan förhindras. Men anser murare att det inte är tillräckligt, bör skostenen redan i höst om det hinns med och vädret tillåter rivas och ommuras. 6 Till sockenombud, som äger att i överensstämmelse med kronofogde C E Wallin utfärdad kungörelse infinna sig i Litslena gästgivargård den 23 klockan 11 f m för att delta i upprättande av priskuranter för markegångssättningen för Bro, utsågs för Bro arrendatorn vid Nygård J A Widegren och för Låssa löjtnant Ernst von Post på Ådö. 7 Löjtnant Carl Wiman på Lejondal och arrendatorn G Rickert på Önsta avsade sig och undanbad sig, den 30 april i år givna uppdraget, att vara brandsyningsmän inom Bro socken. Wiman som var närvarande, ansåg att två ledamöter borde utses i brandstodskommittén. Så utsågs arrendator Berg på Brogård och J A Widegren på Nygård samt till brandsyningsmän arrendator August Carlsson i Råby och Carl Ad Andersson i Skällsta. Till följd av att ordförande kvarstår och även ena brandsyningsmannen arrendator Österlund i Prästgården, utgörs brandstodskommittén för närvarnade av Wiman som ordförande, Berg och Widegren som ledamöter och brandsyningsmännen Österlund, Carlsson och Andersson. 4 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

5 År och dag som ovan M Hallgren Uppläst och vidkänt betygar Wallenström C Andersson. Protokoll hållet i Kommunstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 10 december 1871 Bro socken, som jämlikt Länsstyrelsens kungörelse av den 30 oktober, är bland de socknar, som för innevarande år skall välja ombud till markegångsnämnden inom Länets Första Fögderi. Valdes kyrkvärden och nämndeman Anders Carlsson i Vallby År och dag som ovan M Hallgren Justerat Wallenström A P Söderberg Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 27 december Ordförande redogjorde muntligen för fattigmedlen och yttrade följande. Kassans ställning var vid årets början: utlånat kapital riksdaler 44 öre och kontant 1.010:50. Influtet stämmoböter, fattigskatt, för fattigarbeten hittills 375:09. Ännu utestående fattigskatt som kan beräknas inflyta 30:50. Brännvinsutminuteringsavgiften har ännu inte influtit, men man bör kunna hoppas att sådant sker och om den beräknas lika med förra året så skall den bli 40 riksdaler. Summa tillgångar är alltså 9.456:09 Utgifter för året däremot är hittills utbetalade i understöd, sjukvård och dylikt 1.509:10. Återstående utgifter för året är vid pass 75 riksdaler. 10% är 5/4 inbetalda på 40 aktier i den tilltänkta järnvägen med 400 riksdaler Dessa utgifter går tillsammans på 1.984:10 eller om vi utesluter de för järnvägen 400 riksdaler, blir de kontanta utgifterna 1.584:10. Utom kapitalet har vi haft en tillgång av endast 1.456:04, men denna brist 128:06 blir fylld genom ordförandens återbetalning av ersättning för 1870 års bestyr med kommunens angelägenheter uppburna 150 riksdaler. Ett överskott uppkommer till och med 21 riksdaler 94 öre. Någon utdebitering behövs för det gångna året, men kapitalet förblir oförändrat, endast med undantag för de 400 som är på 40 järnvägsaktier. De kan i framtiden får man hoppas bli vinstbärande. Av fattigmjöl fanns vid årets början 1 lispund och 9 skålpund. Från hemmanen har inlagts 349:17. Genom förmalning av 2 tunnor råg och 2 tunnor korn ur magasinet har erhållits 49 lispund. Summa tillgångar är 400 lispund 6 skålpund. Utgivet mjöl är endast 399:10 så att till nästa år skall finnas en behållning av 16 lispund. Om ni nu efter redogörelsen av affärernas ställning vid årets slut går att tänka på utgifter för år 1872, och först fäster uppmärksamheten på de kontanta behoven, så finner ni att de nu levande äldre fattighjonen som under förra året haft kvartalsunderstöd på 350 riksdaler och summan för utackorderade barn efter gällande ackord blev 793. Av dessa är två från Bro som bereds till Nattvarden och om de blir konfirmerade bör uppfostringshjälpen kunna upphöra vid första halvårets slut, alltså en minskning med 40 kronor. Även i Låssa finns ett utackorderat barn där en besparing på 15 riksdaler är att vänta. Hela summa minskar med 55 riksdaler till 744. Utgifter för äldre fattighjon och barn blir i kontanter. Men många av de äldre fattighjonen blir mer skröpliga och orkeslösa och därav oförmögna att bidra till sitt uppehälle. Därför bör de anslagna medlen ökas för att de fattiga inte skall lida verklig nöd. Man bör beräkna minst 50 riksdaler. Att nya fattighjon tillkommer under året är sannolikt och därför bör ett tillägg med 60 riksdaler göras. Dessutom tillkommer sjukvård för de fattiga. Den har under förra året gått till inte mindre än 230 riksdaler. Hur den blir i år är svårt att beräkna den kan bli större, mindre 5 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

6 eller ingen. Dock bör man beräkna åtminstone hälften av förra årets nämligen 115. Det skulle tillsammans bli 1.369, vilket ändå understiger med 215 från förra året. Tänker man på tillgångarna är det överskottet på 21:94, räntan på kapitlet samt utbetalning från Bro med 5 öre per fyrk, vilket blir 224:75. Fattigskatten som i år utgår med 50 öre på man och 25 öre på kvinna ger 270. Gossen Öströms arvsmedel är 240 och brännvinsutminuteringsavgiften blir 40. Dessa 6 poster ger 1.203:82. Det innebär att för nästa år skulle för båda socknarna inte behöva utdebiteras mer än 200 riksdaler för fattigvården. Särskilt som de Häggbergska barnens arvsmedel den 1 mars skall överlämnas till förmyndarna och syns tillfalla fattigvården, då barnen får understöd av densamma. Vad åter behovet av fattigmjölet beträffar, så torde av samma orsak som höjning av penningmedlen behöva göras med 30 lispund. Vi har i år utbetalt 400 lispund. Men de äldres behov blir större och antagligen tillkommer fler fattiga. Bristen skulle bli lispund, som skulle täckas genom inslag av ytterligare ½ lispund mjöl från varje av de 60 mantalen. Det totala uttaget på mantalet skulle då bli 6 lispund (ett lispund är 8 ½ kg). Men skall man hålla fast vid den principen att jorden skall drabbas så lite som möjligt av fattigutgifterna kan man öka kontantutdebitering med riksdaler och köpa mjöl för den summan. På därefter framställd fråga hur man skulle göra, beslöts enhälligt att man skulle ta ut högre kontantutgift och kommer kommunens fyrkar att utdebiteras med 260 riksdaler för fattigvårdens behov. 2 Redogjordes för magasinskassan. Utom utlånade riksdaler fanns en behållning av 22:15. Utgifterna för året hade varit rödfärg och reparation av magasinsbyggnaden, rappning av stenfoten på barnmorske bostället, tillsammans 32:55. Återstoden av utgifterna är lön till kyrkvärdarna för besvär med mätning av spannmålen, brandstodsavgift för socknarnas hus vid prästgården och annat smått. Allt kan dock väl betridas med den inflytande räntan och kapitalet för nästa år blir oförändrat riksdaler och ändå som jag tror några riksdaler över. 3 När frågan därefter blev att bestämma totalutdebiteringen per fyrk, så erinrades att utom räntetillskottet till fattigkassan, som endast skall utgå från Bro socken med 5 öre på varje fyrk som behövs för att täcka det större mjölbehovet med kontanter, tillkom för undervisning i småskolorna 112 riksdaler. För Bro socken fyrkar skall utdebiteras i kommunalutskylder 15 öre på varje fyrk och för Låssas fyrkar 10 öre per fyrk. Då erhålls en summa på 1.022:75 och skall fördelas så att fattigkassan erhåller: Räntetillskott 225, Understöd för utgifters bestridande 281:75, Mamsell Janssons lön 204, Fjärdingsmans lön 200, Till spannmål och åt dem som undervisa i Småskolorna Till revisorer för kyrko fattig skol och magasinskassorna utsågs arrendatorn på Brogård J G Berg och inspektoren på Säbyholm, hovkamrer G A Sandberg 5 För erläggande av gälden till Aske för Läkarbostället vid Lilla Westtibble och bestridande av kostnaderna för där blivande reparationer och nybyggnader hade ordförande i byggandskommittén, häradsskrivare L Krutmeijer, fordrat från Bro och Låssa socknar 232 riksdaler 20 öre, att utgå med 30 öre på varje mantalskriven person. Vid detta meddelande uttalade åtskilliga av de närvarande missnöje med de stora utgifter som läkarsaken oupphörligen medförde. Man beslöt dock att betala eftersom man inte kunde undslippa denna kostnad. År och dag som ovan M Hallgren Justerat Gust A Sandberg Anders Carlsson Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 24 jan D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

7 1 Sedan kronolänsman C O Julin anhållit, att fjärdingsman måtte utses för Bro och Låssa socknar, i den 18 december avlidna fjärdingsman J E Jansson i Kronbacka ställe. Därför var kommunalstämma i laga ordning utlyst till i dag. Arrendatorn av Klöv, kyrkvärden A P Söderberg, som själv var närvarande hade uppgivit att han var sökande till tjänsten samt förklarat sig villig att mot en ersättning av 125 riksdaler per år tills vidare tjänstgöra som fjärdingsman. Han blev enhälligt vald till tjänsten. 2 Då frågan om verkställandet av utdebiteringen, som nämns i 5 i förra protokollet angående läkarbostaden, infordrade summa av 232 riksdaler 20 öre med 30 öre per mantalskriven person, visade det sig efter noggrann beräkning, att så stort antal mantalskrivna personer inte fanns inom Bro och Låssa socknar för Det visade sig att minst personer som var mantalsskrivna här inte för närvarande vistades inom kommunen och inte hade skyldighet att betala. Nu begärde ordförande stämmans utlåtande hur förhållandet med deras betalning skulle ske. Man beslöt att det skulle ske genom magasinskassans räntor. 3 Förteckningen av de ordinarie anslag som fattighjonen haft under 1871 gicks igenom och ökades anslaget för åtskilliga av dem till ett sammanlagt belopp av 40 lispund mjöl och 38 riksdaler. Den specifika förteckning som kommer att upprättas för 1872 års ordinarie anslag skall till efterrättelse vid utdelningen uppta detsamma för dem som fått större understöd. 4 Se nedanför under nästa protokoll År och dag som ovan M Hallgren Justerat Gust A Sandberg Johan Wiman Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i sockenstugan vid Bro kyrka den 12 februari 1872 Med anledning av domhavandens kungörelse av den 1 februari, varigenom de väghållningsskyldiga inom Bro Härad hade att infinna sig på Tingstället i Tibble den 17 februari klockan 12, för att inför Häradsrätten höras över ett förslag upprättat av Konungens Befallningshavande i länet, angående upprättande av ploglag för vinterväghållningen. Därför hade de väghållningsskyldiga blivit sammankallade för att på förhand överlägga om detta ärende. Efter överläggning frågades om man genom ombud skulle inför Häradsrätten föra talan i ärendet. Man trodde inte att något hinder skulle möta på detta sätt, fastän kungörelsen inte sade något om detta. Därför blev alltså arrendator Berg Brogård, inspektor Sandberg Säbyholm och inspektor Börjesson Toresta utsedda som ombud för Bro och Låssa kommun att utöva den yttranderätt som kan tillkomma, rörande så väl själva förslaget som de anordningar som beslut kan föranleda. Varjämte även överenskommelse att protokollsutdrag skulle till den kraft och verkan sådant lagligen förmår utges. År och dag som ovan M Hallgren Justerat Gust Sandberg Carl Wiman. 4 Av protokollet för den 24 januari: till ledamöter i årets bevillningsberedning som på kallelse av häradsskrivaren inom fögderiet sammanträder utsågs Berg Brogård och Sandberg Säbyholm samt som suppleant Widegren Nygård. Protokoll hållet i allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 2 april Tre tidigare kommunalstämmoprotokoll upplästes, godkändes och underskrevs. 2 De reviderade räkenskaperna för Fattig och Magasinskassorna visades, godkändes och underskrevs. 3 Till ordförande i Kommunalstämman och Kommunalnämnden utnämndes kyrkoherde L Gustaf Nordquist. Han kommer från 1 maj att i avflyttande pastors ställe överta befattningen. 7 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

8 I sammanhang härmed bestämdes efter hovkamrer Sandbergs fråga om kyrkoherden inte borde ha någon ersättning för ordförandeskapet, 150 riksdaler per år och 100 riksdaler för de 8 månader han kommer att tjänstgöra i år. 4 Till ersättare för Malmin som flyttat och som på första rättegångsdagen den 12 maj skulle inställa sig i enlighet med föreskriften i Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om Landsting av den 21 mars 1862 för att välja en landstingsman för Häradet, utsågs för Bro: kapten Johan Wiman från Lejondal för Låssa: inspektoren på Säbyholm, G A Sandberg. 5 Till ledamot i Låssa brandstodskommitté utsågs löjtnant Ernst von Post på Ådö. 6 Till sockenombud, vilka bör övervara den av och tillträdessyn som av domhavande blivit utsatt att hållas på kyrkoherde bostället den 15 dennes, utsågs för Bro: arrendatorn på Nygård, Widegren för Låssa: inspektoren på Säbyholm, Sandberg. De skall vara närvarande vid synen och ta till vara Församlingarnas bästa. 6 På förslag av brandstodskommitténs ordförande Wiman, borde någon ersättning utgå för dem som verkställer syn på socknens hus, som är försäkrade i Länets Brandstodsbolag. De får offra 2 dagar årligen. Ersättning på 1 riksdaler 50 öre per dag föreslås samt att de 12 riksdaler detta kostar skall uppbäras på samma gång som kommunalutskylderna och betalas av dem som har hus brandförsäkrade. Utgiften bestäms efter brandförsäkringsvärdet på huset. År och dag som ovan M Hallgren Justerat A Söderberg Anders Carlsson Protokoll hållet i allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 12 maj 1872 Till valmän, som på första rättegångsdagen vid årets sommarting med Bro Härad den 14 maj bör inställa sig för att i enlighet med föreskrifterna i Kongl Maj:ts Nådiga Förordning om Landsting av den 21 mars 1862, för Häradet välja en landstingsmannasuppleant efter den förra suppleanten. Det blir den som närmast i rösttal nu inträder efter avflyttade kyrkoherde J M Hallgren. Utsågs kapten Wiman på Lejondal för Bro och hovkamrer Sandberg på Säbyholm för Låssa. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat betygar C Edling A O Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 21 maj 1872 Till ledamöter i årets taxeringskommitté, som sammanträder på Tibble gästgivargård den 18 juni klockan 11 f m utsågs: för Bro departementschef I Tauvon på Toresta, patron J G Berg på Brogård, patron J A Widegren på Nygård. för Låssa: hovkamrer Sandberg, Säbyholm, löjtnant E von Post, Ådö. Komminister Agrell samt som suppleanter kapten Wiman på Lejondal och orgelnist E Forsell i Låssa. På grunda av 38 i bevillningsstadgan utsågs taxeringsledamoten G A Sandberg att vid vite av 10 riksdaler hämta bevillningens förslag och medföra till taxeringkommittén. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar Protokoll hållet vid sammanträde med Bro och Låssa socknar, i och för val av elektorer till utseende av riksdagsman, inför Kommunalstämma i Bro kyrkas sakristia den 3 september D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

9 Med anledning av domhavande häradshövding G Janckes skrivelse om val av elektorer för utseende av en riksdagsman i andra kammaren för Uppsala läns södra domsaga, vilket val blivit utsatt att hållas i Litslena gästgivargård den 19 september klockan 12, hade detta sammanträde inför undertecknad, Kommunalstämmans i Bro och Låssa socknars ordförande, blivit i laga ordning eller genom två söndagar i båda socknarnas kyrkor utfärdad kallelse, utlyst. Vid sammanträdets början upplästes namnen på de valberättigade. Antecknades folkmängden som ligger till grund för valrätten, vilket var 1471 personer. Ägare eller innehavare av fast egendom 4, arrendatorer 3, bevillning på grund av inkomst 7. Därefter företogs valet. De närvarande och deltagande i valet var 6 och till elektor från Bro valdes patron Johan Gustaf Berg på Brogård och för Låssa hovkamrer Gustaf Adolph Sandberg på Säbyholm med vardera 6 röster. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat betygar Carl Wiman. Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 3 september 1872 Som God Man för tillsyn på förmyndarskap i Bro socken invaldes i kyrkoherde Hallgrens ställe kyrkoherde L G Nordquist. Ut supra In fidem Justerat och uppläst betygar Carl Wiman Protokoll hållet i allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 13 oktober 1872 På grunda av Konungens Befallningshavandes i Uppsala kungörelse Nr 22 för detta år hade denna stämma blivit i laglig ordning av mig utlyst för val av sockenfullmäktige. De skall tillsammans med kronfogden i orten sammanträda om priskurantens uppgörande inför detta års markegångssättning och blev följande personer valda. för Bro: löjtnant Carl Wiman på Lejondal. för Låssa: hovkamrer G A Sandberg vid Säbyholm. De skall tillsammans med kronofogde Wallin sammanträda i Bålsta gästgivargård torsdagen den 17 klockan 11 f m Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat betygar Wallenström Anders Carlsson Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i sockenstugan den 30 oktober För denna Stämma som i laga ordning blivit utlyst framlades det av Kommunalnämnden den 30 september uppgjorda inkomst och utgiftsförslag för fattigvården under Protokoll finns på förslaget. Detta förslag antogs i sin helhet både beträffande pengar som mjöl, men skulle till utgifterna läggas församlingens ränteskuld till fattigkassan på till Bergslagsbanans lånade riksdaler till 90 riksdaler 74 öre, så att den ifrågasatta bristen på riksdaler 50 öre skulle ökas med denna ränteskuld och utgöra riksdaler 24 öre riksmynt. Härav skulle Bro socken ensam betala ränta efter 6 % på det s k Hebbeska kapitalet stort riksdaler med 270 riksdaler, varav likväl skulle avgå 20 riksdaler eller den summa varmed Bro sockens inkomster av stämmoböter, brännvinsutminuteringsavgift ansågs överskjuta samma inkomster för Låssa. De återstående skulle sedan delas lika på församlingarnas fyrkar. Bro sockens utgifter för fattigvården och andra kommunala behov, skulle uppgå till 18 ½ öre per fyrk och i Låssa 13 öre per fyrk. 9 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

10 2 Till suppleanter i Kommunalstämma utsågs: Wiman på Lejondal, Edv Edling på Lindhagaberg, Er Andersson i Finsta, Carl Andersson i Skällsta, J E Sörlander på Dävensö, Bergström på Säbyholm. 3 Till styrelse för Bro Härads Allmänning utsågs som ombud för Bro och Låssa: Israel Tauvon på Toresta och J G Berg på Brogård. De skall sammanträda på Tibble gästgivargård tisdagen den 12 november 1872 klockan Frågan att förvara magasinets spannmålsfond i pengar, vilka sedan i mindre belopp skulle utlånas till lånesökande, kunde inte avgöras av orsak att de närvarande var för få. Ärendet uppsköts tills vidare. 5 Till undertecknad hade från ordföranden i Kalmar sockens Kommunalnämnd ingått en skrivelse med anhållan, om understöd för f d statdrängen Jan Carlssons ofärdiga och ålderstigna änka Catharina Petersdotter, som vid 60 års ålder eller år 1855 flyttade från Bro till Tibble socken och nu bor hos sin son, som är statdräng under Aronsborg i Kalmar socken. Stämman insåg det billiga (skäliga) i denna anhållan och anslog 40 Rdr om året, med 10 Rdr i kvartalet till sonen för hennes underhåll och vård. 6 Inhyses på socknen skrivna arbetskarlen And Janssons hustru, Maja Stina Tholin hade anhållit om husrum för sig och sina barn, men denna anhållan kunde inte villfaras därför att hennes man var fullt arbetsför och inte hade rätt att göra anspråk på socknens understöd. Som känt är hade han arbetat sedan påsktiden 1871 under Granhammar i Västra Ryds socken och varit mantalskriven där. Undertecknad fick i uppdrag att på Kommunalstämmans vägnar hos Befallningshavande i Uppsala län söka anhålla att denna familj måtte ansetts ha förvärvat hemortsrätt i sistnämnda socken och således där i händelse av fattigvårdsbehov söka hjälp. 7 Patron Aug Widegren på Nygård, Carl Andersson i Skällsta utsågs av stämman att justera och godkänna detta protokoll Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar C Andersson Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 10 november 1872 Sedan patron Berg på Brogård förklarat sig på grund av sjukdom hindrad att som sockenombud infinna sig på Tibble gästgivargård tisdagen den 12 klockan 12, för att delta i val av allmänningsstyrelse utsågs i hans ställe patron Widegren på Nygård. Ut supra In fidem Uppläst och godkänt betygar Wallenström A Söderberg Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 30 november 1872 Till ombud vid mantalsskrivningsförrättningen i Bro prästgård den 3 december utsågs: för Bro: patron Berg på Brogård för Låssa: kamrer Sandberg på Säbyholm Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt Gust Sandberg Aug Widegren Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Låssa socken i skolhuset vid Freden den 30 november 1872 Sedan Befallningshavande i länet genom kungörelse den 5 november bestämt att Låssa socken skall välja ombud till markegångsnämnden inom länets första fögderi utsågs: inspektorerna C P Börjesson på Toresta och A Sandberg på Säbyholm 10 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

11 De valda ombuden skulle sammanträda med kronofogden på Bålsta gästgivargård efter kallelse. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar Gust Sandberg Ernst von Post. Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset Freden den 30 december För den 3:dje ordinarie Kommunalstämman som i laga ordning blivit utlyst, framlades fyrktalslängden för år 1872 och därpå grundade debiterings och uppbördslängder, som blev granskade och godkända. 2 Till revisorer för de kassor som stå under ordförandes förvaltning valdes: Berg på Brogård och pastor Agrell i Sanda. 3 Fjärdingsman A P Söderberg i Klöv hade begärt 75 Rdr påökt till sin lön på 125 Rdr, men fick avslag. Det berodde på att stämman visste att en annan person var villig att inneha tjänsten för en lön av 125 Rdr. 4 Upptogs det redan den 30 oktober framställda förslaget, att som de flesta andra socknar i Uppsala län, förvandla magasinets spannmålsfond i pengar. Orsaken att de mindre jordbrukarna inte hade den egentliga nyttan som åsyftats. De behövande fick betala en oskäligt hög ränta och blev således inte hjälpta. Också därför att magasinets förvaltning var förenad med stora svårigheter. Efter livliga diskussioner stannade de röstberättigade enhälligt i beslutet, att denna förvandling skulle ske under följande vilkor: a) Att utlånad spannmål var indriven före 1 november 1873 b) Att den skulle säljas efter hand i mån av konjunkturerna c) Att det inkomna kapitalet skulle lånas ut till mindre jordbrukare inom Bro i poster om Rdr med vanlig ränta d) Att de personer som nu häftade i skuld till magasinet för lånad säd, fick omsätta skulden i penningreverser eller betala sin skuld. Pengarna skulle användas till lön åt barnmorskan och bestrida utgifter för läkare till ortens fattighjon och andra likartade utgifter 5 Till justeringsmän valdes löjtnant Carl Wiman på Lejondal och orgelnist C F Wallenström Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat Carl Wiman G Wallenström 4 Uppläst med besvärsanvisning i Låssa kyrka den 9 februari 1873 betygar L G Nordquist 4 Uppläst med besvärsanvisning i Bro kyrka den 16 februari 1873 betygar L G Nordquist Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 2 februari 1873 Till ledamöter i årets bevillningskommitté utsågs för Bro Berg på Brogård för Låssa E v Post på Ådö, suppleanter Widegren på Lejondal och Agrell i Sanda. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt intygar G Wallenström Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset Freden den 16 april Årets mantalslängder som granskats av socknarnas präster, godkändes och underskrevs 2 Avkortningslängden för 1872 godkändes och underskrevs. 3 Till valmän, som på första rättegångsdagen vid sommartinget med Bro Härad den 13 maj bör inställa sig för att välja en landstingsman, en suppleant utsågs för Bro: arrendatorn vid Nygård Aug Widegren 11 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

12 för Låssa: kamrer G A Sandberg på Säbyholm Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat samma dag betygar Joh Gust Berg G Wallenström Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 29 mars Den reviderade Magasins och Fattigkassans räkenskaper för 1872 upplästes, godkändes och underskrevs 2 Till vaccinationsföreståndare i Låssa utsågs pastor Agrell Ut supra In fidem L G Nordquist Protokoll fört vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 18 maj 1873 Till ledamöter i taxeringskommittén som sammanträder vid Tibble gästgivargård den 17 juni klockan 10 utsågs för Bro: Wiman Lejondal, Berg Brogård, Widegren Nygård. för Låssa: Tauvon Toresta, Sandberg Säbyholm, V Post Ådö. Suppleanter: Carlsson Vallby, Sörlander Dävensö. Sandberg utsågs att hämta bevillningsberedningens förslag hos undertecknad och vid ett vite av 10 Rdr avlämna det hos taxeringskommittén. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat samma dag intygar Söderberg Wallenström Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 10 juni Vid Stämmans början gjorde Tauvon den anmärkningen att Stämman blivit utlyst endast i Bro, varför de röstberättigade i Låssa inte hade infunnit sig. Ordförande svarade att denna stämma endast hade ärenden som berörde Bro och därför hade kallelse till Stämman bara behövt läsas i Bro kyrka. Han ställde frågan om Stämman skulle anses olaglig, vilket besvarades med NEJ. 2 Hos Stämman hade handlare Schlaaf vid Lilla Kalmarsand anhållit om tillstånd att i nämnda lägenhet få sälja öl, porter, vin, kaffe och te. Härom rådde delade meningar och frågan besvarades med lika många JA som NEJ. Skedde omröstning, då Tauvon röstade för med 544 röster. Berg med 1060 röster, Widegren med 415 röster, Carl Andersson i Skällsta med 84 röster eller tillsammans röster röstade mot. Därför avslogs Schlaafs anhållan. 3 Arrendator Berg på Brogård hade anhållit hos Stämman, att personer som begagnar sig av den inte indelade vägen till Brogård måtte antingen efter mantal eller fyrk vara honom behjälplig med underhållet. Det var hårt för honom att ensam underhålla denna väg som trafikerades av ett stort antal människor och därför fordrade mera grusning än om den bara användes av Brogård. Stämman ansåg skäligt att de som hade nytta av vägen antingen hjälpte till med grus eller pengar, men kunde inte med anseende till frågans skick besluta något. Man uppsköt behandlingen härav till annan Stämma, då Berg borde komma med mer detaljerat förslag hur stor ersättning han önskade 4 Att justera protokollet utsågs Berg och Widegren Ut supra In fidem Nordquist Uppläst den 12 juni 1873 och godkänt betygar Joh Gust Berg Aug Widegren Uppläst med besvärshänvisning från Bro kyrkas predikstol den 22 juni 1873 L G Nordquist Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolsalen vid Freden den 26 augusti D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

13 Till undertecknad har kommit en skrivelse från ombud i Uppsala, Stockholm och Södermanlands län med förslag till en stadga för försäkringsbolag mot hagelskador tillsammans med teckningslistor. Stämman har blivit utlyst för att höra socknarnas åsikt i ärendet. Man insåg värdet av sådan försäkring och skulle låta listorna cirkulera i gårdarna. Man vill instämma med en skrivelse som Israel Tauvon insänt med följande innehåll: Med anledning av förslaget om försäkring mot förlust vid hagelskador anser jag mig vilja undanröja tvetydigheter i reglementet och fästa uppmärksamhet vid åtskilliga omständigheter. Skulle formuleringen "förlust vid hagelskada inte kunna tydas i vidsträcktare mening? Ett slagregn med mycket hagel eller några få, frost, skydrag, orkan, åskeld kan även anställa stor förödelse på oskuren och skuren säd som ännu inte är inbärgad. I 24 står värdet av den gröda varför försäkringen äskas. Med gröda menas tvivelsutan både säd, foder och jordfrukter så att ej uppgift på det ena eller andra borde behövas särskiljas vid anmälan till inträde i bolaget. Tryckta blanketter borde finnas för att vinna enhetlighet. Beträffande 8 och 32 syns det till vänster stående alternativet vara att föredra både vad gäller lätthet, ordnig och säkerhet. Det vore önskvärt att uttagande och bidragen kunde ske i sammanhang med kronouppbörden. I 10 borde väl stå att kungörelse skulle ske någon bestämd tid årligen, då ombudsman och sockenfullmäktige meddelades. Up supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat 1 september 1873 Wallenström C Andersson Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Bro sockens icke klagande i skolhuset vid Freden den 26 augusti 1873 Upplästes de besvär som handlande Schlaaf i Kalmarsand anfört med anledning av kommunalstämmobeslut den 10 juni. De närvarande anmodades att ge förklaring. Men som upplyst blivit att klagandes ensamma besvärsskrift väckt både löje och förtrytelse och inte i allo uppfyllt de villkor som 75 i Kongl Förordningen av den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet för klagan föreskriver, ansåg stämman dessa besvär inte förtjäna något avseende. Uppdrogs till ordföranden att i den skrivelse som skulle ingå till Befallningshavande i Uppsala län uppta dessa förhållande som enda förklaring över Schlaafs besvär. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat den 1 september 1873 betygar Wallenström C Andersson Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Låssa socken i skolhuset vid Freden den 26 augusti 1873 På grund av skrivelse från t f kronolänsman Agrell den 19 juli 1873 angående val för Låssa socken av ny nämndeman i den avgångna häradsdomare J E Sörlanders på Dävensö ställe, utsågs hovkamrer och arrendator på Ålbrunna lagmansboställe G Sandberg vid Säbyholm. Han har att med protokollsutdrag inställa sig inför Bro Häradsrätt vid hösttinget och avlägga domareden. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat betygar Wallenström, C Andersson Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 30 september På grund av Befallningshavandes i Uppsala län kungörelse Nr 22 har stämman blivit sammankallad för att höras om sockenmännen åsikt om inskränkning av tiden för utövande av rättigheter inom församlingarna av redan vunna eller framledes blivande rättigheter att sälja vin och maltdrycker till förtäring på stället 13 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

14 Efter någon överläggning uttalade sockenmännen enhälligt sin önskan, som blev stämmans beslut. Att all inskränkning av dryckesförsäljning blev gjord och helst all utskänkning på landsbygden blev förbjuden. Särskilt på sådana ställen som här, där järnvägsbygge pågår eller andra allmänna arbeten, dit en mängd arbetare samlas. Då man kan befara oordning och våldsbragder om krog finns i närheten. 2 Med anledning av Hushållningssällskapets kungörelse om en för hela länet gemensam utställning med husslöjdsalster i Uppsala under januari och februari nästa år, utsågs J G Berg på Brogård och C P Börjesson vid Toresta att motta föremål och lämna till utställningen. Berg i Bro och Börjesson i Låssa. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat den 5 oktober 1873 betygar A Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 19 oktober 1873 i Bro kyrkas sakristia. Till underdånig åtlydnad av kungörelsen den 11 maj 1855 och på särskild anmodan av Befallningshavande hade Stämman blivit kallad, för att välja sockenfullmäktige, som tillsammans med kronofogden onsdagen den 22 klockan 11 i Bålsta gästgivargård skall infinna sig, för att uppgöra priskuranter. J G Berg och C P Börjesson valdes. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt samma dag betygar A Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 25 oktober 1873 i skolhuset vid Freden Till deltagande i val av styrelse för Bro Härads allmänning utsågs J G Berg Brogård och C P Börjesson Toresta. De hade att med övriga ombud för Häradet sammanträda på Tibble gästgivargård den 12 november klockan 12. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar Wallenström A Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 8 november 1873 i skolhuset vid Freden 1 Vid Stämman som var utlyst till den 25 oktober var så få närvarande att man inte ville besluta i de viktiga ärenden som skulle avgöras. Därför hade ny pålysning från Bro och Låssas predikstolar gjorts till i dag. 2 Kommunalnämndens förslag till inkomster och utgifter för 1874 blev i sin helhet antaget. 3 Fjärdingsman Söderberg hade begärt löneökning från 125 Rdr till 175 Rdr för år 1874, dels för att hans tjänsteskyldigheter blivit utvidgade, dels att tiderna i allmänhet voro dyra. Hans anhållan bifölls och lönen skulle som vanligt utdebiteras per fyrk. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt samma dag betygar Wallenström Anders Carlsson Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar vid Fredens skola den 11 december Till ombud att på församlingarnas vägnar övervara mantalsskrivningsförrättningen i Bro prästgård den 15 utsågs för Bro: J G Berg för Låssa: C P Börjesson Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar A Söderberg Anders Carlsson 14 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

15 Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 30 december 1 För den tredje ordinarie Kommunalstämman framlades fyrktalslängden för år 1873 och den därpå grundade debiterings och uppbördslängden. De granskades och godkändes av stämman. 2 Till revisorer för de kassor som stå under ordförandes förvaltning valdes J G Berg och Gust Sandberg. 3 Sedan pastor Agrell avsagt sig vice ordförandeskapet i Kommunalnämnden och Kommunalstämman invaldes J G Berg på Brogård. 4 Till ledamöter i Kommunalnämnden utsågs Israel Tauvon eller när han är förhindrad C P Börjesson, vidare pastor Agrell i Sanda, löjtnant Wiman på Lejondal, Widegren på Nygård, Sandberg på Säbyholm och brukspatron P G Tamm vid Ådö eller då han är förhindrad inspektor Hansen, kyrkvärdarna Anders Carlsson i Vallby och Söderberg i Klöv, nämndeman Öberg i Jursta samt arrendator Carl Andersson i Skällsta. 4 Till suppleanter i Kommunalstämman (utom de som valdes på Kommunalstämman den 30 oktober 1872 och de som inte blivit ordinarie ledamöter) utsågs arrendator Larsson i Jursta och arrendator Öberg vid Lindormsnäs. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar Söderberg Anders Carlsson Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro prästgård den 2 februari 1874 Till ledamöter av bevillningsberedningen utsågs för Bro: J G Berg på Brogård för Låssa: G A Sandberg på Säbyholm samt till suppleanter kyrkoherde Nordquist och komminister Petr Agrell. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar Söderberg, Anders Carlsson Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 31 mars De reviderade Magasins och spannmålsfondernas samt Fattigkassas räkenskaper upplästes, granskades och godkändes. 2 Sedan Magasinets spannmålsfond blivit till stor del såld och ingen spannmål kommer att införas, bestämdes att de 3 tunnor råg och 3 tunnor korn som utgått till barnmorskans lön årligen, skulle lösas så, som då hon blivit vid sitt antagande garanterad lön på 300 Rdr. Dessa pengar tas efter fyrk 204 Rdr och de återstående 96 utbetalas från magasinskassan. 3 Nämndeman Gustaf Andersson i Lilla Ullevi och Anders Larsson i Vallby hade begärt avsked från nämndemannaskapet. Invaldes i deras ställe J G Berg Brogård, August Wiman Nygård. De nyvalda skall inställa sig vid lagtima sommarting med Bro Härad i tingshuset vid Tibble gästgivargård den 19 maj klockan 10 f m för att ta säte i rätten. Ut supra In fidem L G Nordquist Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro prästgård den 18 maj 1874 Till ledamöter vid årets taxeringskommitté, som sammanträder vid Tibble gästgivargård den 19 juni klockan 10 f m utsågs för Bro: kapten Wiman på Lejondal, kyrkoherde Lars Gustaf Nordquist, för Låssa: departementschef Israel Tauvon på Toresta, hovkamrer Gustaf Adolf Sandberg på Säbyholm och komminister Petrus Agrell i Sanda. 15 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

16 Till suppleanter arrendator Fredrik Wilhelm Öberg vid Jursta, häradsdomare Jan Erik Sörlander vid Dävensö. Agrell utsågs att hos undertecknad hämta bevillningsberedningens förslag och vid vite på 10 Rdr medföra det till sammanträdet. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt Anders Carlsson C Andersson Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Låssa kyrkas sakristia den 28 juni 1874 Till ledamot i Låssa sockens brandstodskommitté efter löjtnant von Post som flyttat från orten, utsågs brukspatron P G Tamm på Ådö och som suppleant orgelnisten E Forsell och inspektor L F Hansen på Ådö. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat samma dag intygar Gust Ad. Sandberg Carl Lundell Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 13 juli 1874 Stämman hade samlats för att höras, vad man borde göra med magasinsbyggnaden, nu då spannmålsfonden upphört och blivit förvandlad i pengar. Huset användes bara till att utskänka fattighjonens mjöl. Man ansåg att byggnaden borde säljas och mjöllåren och vågskålen som användes vid utdelningen till fattighjonen kunde överflyttas till sockenstugan och utdelningen fortsätta där. Man borde bara där införa den mängd mjöl som går åt under ett kvartal och inte som nu för helt år. Det som kan behövas som extra tilldelning kunde förvaras i mjöllåren i sockenstugan eller hos ordföranden. Ordföranden frågade på vilket sätt försäljningen borde ske, på utlyst auktion eller handel. Med avseende på det senare upplystes att orgelnisten Forsell i Låssa lagt ett bud på 200 Rdr. Han hade genom vådeld nyligen förlorat alla sina uthus och bad stämman bevilja hans anbud på grund av de bedrövliga omständigheterna. Däremot hade de flesta inget att invända, som byggnaden var rimligt ersatt och Forsell så snart som möjligt kunde bygga sina uthus. Berg på Brogård ansåg att man borde sälja på auktion för att få bästa pris och att man vid en sådan försäljning inte borde ha något annat för ögonen än magasinskassans tillgångar. Han förklarade sig dock för egen del inte vara obenägen att på andra sätt medverka till att lätta de bekymmer Forsell råkat i. När ingen hade något mer att andraga ställdes proposition om Forsell skulle ha rätt att mot erläggande av 200 Rdr köpa magasinsbyggnaden, sedan allt löst däri blivit borttaget. Propositionen blev med övervägande JA besvarad, så man ansåg inte att rösträkning behövdes. Berg begärde reservation av de skäl han uppgivit Till justering av protokollet utsågs Agrell och Sandberg Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och vidkänt intygar Peterus Agrell Gustaf Sandberg Med besvärshandling uppläst från predikstolen i Bro kyrka söndagen den 19 juli 1874 betygar P Agrell Med besvärshandling uppläst från Låssa kyrkas predikstol söndagen den19 juli 1874 betygas L G Nordquist Bergs skriftliga reservation: Undertecknad reserverar sig mot beslutet att sälja Bro och Låssa socknars magasinsbyggand, på grund att jag anser att man på auktion skulle få högre pris än om man säljer till klockare Forsell i Låssa. Forsells belägenhet i avseende på den inträffade 16 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

17 brandskadan på hans uthus borde inte utgöra att man antar ett för lågt anbud på församlingarnas egendom. Han är värd all välvilja och hjälpsamhet, men det får inte sammanblandas med magasinssaken. En föregiven barmhärtighet får enligt mitt förmenande inte göra intrång på allmän i stället för enskild bekostnad. Beslutet står i strid med kassans intresse. Jag representerade den ena parten nämligen Bro socken. Och då Bro inte har något gemensamt med Låssa Klockarboställe avger jag min reservation. Brogård den 13 juli 1874 Joh Gust Berg Justerat betygar Petrus Agrell Gust Sandberg Uppläst från Bro och Låssa kyrkors predikstolar den 9 augusti 1874 betygar L G Nordquist Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 25 augusti 1874 i skolhuset vid Freden 1 Orgelnisten C F Wallenström hade begärt denna Stämma med anledning att han önskade ändring i den av sockenstämmoprotokollet av den 29 juni 1862, där han under sin tjänstetid som klockare utan ersättning avstått rummen i Klockargården till bostad åt barnmorskan.. Under förutsättning att de två vindsrummen i skolhuset kunde användas både sommar som vinter. Efter livlig diskussion yrkade inspektor Börjesson, att Wallenström kunde återfå rummen i Klockargården och barnmorskan flyttade till de inredda vindsrummen i skolhuset. Förslaget förkastades enhälligt och man stannade i följande beslut; att den sökta ändringen i skulle av god vilja medgivas så, att Wallenström skulle återfå sina rum i Klockargården, men att han var skyldig att låta Bro och Låssa socknar hyra dem till bostad åt barnmorskan för 50 Rdr per år, räknat från 1 maj Om Wallenström skulle vilja hyra ut dessa rum till någon annan var han skyldig att 2 år förut uppsäga församlingarna. 2 Till God Man till varje förmyndarskap inom Bro socken i stället för undertecknad som önskat befrias härifrån utsågs J G Berg Brogård Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt Joh Gust Berg A F Wallenström Uppläst med besvärsanvisning i Bro och Låssa kyrkkor söndagen den 6 september 1874 betygar L G Nordquist Protokoll vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 15 oktober 1874 i skolhuset vid Freden 1 Det av Kommunalnämnden uppgjorda inkomst och utgiftsförslaget för fattigvården och andra kommunala behov upplästes och godkändes. 2 Till sockenombud för att delta i styrelsen av Bro Härads allmänning den 30 oktober klockan 12 f m vid Tibble gästgivargård valdes för Bro: J G Berg Brogård för Låssa: G A Sandberg, Säbyholm 3 Till sockenfullmäktige som tillsammans med kronofogden den 21oktober klockan 11 f m sammanträda på Bålsta gästgivargård att förrätta priskurantsättning för året utsågs för Bro: Aug Widegren Nygård för Låssa: C P Börjesson Toresta. 4 Soldatänkorna Stina Cajsa Brandt, född Jansdotter och Carolina Hallberg, född Fogelström har anmält sig som sökande till det stipendium i Uppsala läns rotehållandes Enöreskassa, som enligt Landshövdingeämbetets kungörelse den 11 juli 1874 fanns ledigt. De behövde Kommunalstämmans yttrande över deras behov, frejd och levnadsomständigheter. Stämman uttryckte som sin önskan att någon av dem skulle få stipendiet. I synnerhet som båda har god frejd och är mycket behövande. Brandt är 79 år gammal och oförmögen att försörja sig själv, sedan hennes arbetskrafter, som hon aldrig sparat, med åren avtagit. 17 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

18 Hallberg som efter mannens död blev med sina många barn, varav 3 vistas hos henne nu, upptagen bland fattighjonen och ännu årligen erhåller understöd av fattigvården. 5 Att justera detta protokoll utsågs J G Berg och veterinärläkare Edv Edling Ut supra In fidem L G Nordquist Justerat betygar C Edling Joh Gust Berg Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Bro och Låssa församlingar den 6 november 1874 i skolhuset vid Freden. Med anledning av att departementschef Israel Tauvon, brukspatron P G Tamm och hovkamrer G A Sandberg hos Befallningshavande i Uppsala län besvärat sig över 1 i kommunalstämmobeslutet den 25 augusti 1874, angående hyresersättning till Wallenström för barnmorskebostaden, hade undertecknad sammankallat Bro och Låssa församlingars röstberättigade, icke klagande medlemmar, jämte klockare Wallenström för att avge förklaring över dessa besvär. Sedan besvären upplästs och man diskuterat en stund beslöt de närvarande med ordförandes samtycke att överlåta till honom att inom bestämd tid uppsätta förklaring över de gjorda besvären efter de principer och i syfte som Stämman framställde. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt Joh Gust Berg Wallenström Protokoll håller vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar den 11 december 1874 i skolhuset vid Freden 1 Till ombud, som har att övervara mantalsskrivningsförrättningen i Bro prästgård den 14 december, utsågs för Bro: August Widegren Nygård för Låssa: Carl Petter Börjesson på Toresta. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt F W Öberg A Larsson Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 31 december Stämman granskade och godkände fyrktalslängden för år 1874 och på den grundade debiteringen och uppbördslängden. 2 Som revisorer över de kassor som står under undertecknads förvaltning utsågs, J G Berg Brogård och G Sandberg Säbyholm Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat intygar Wallenström A Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro prästgård den 8 februari 1875 Till ledamöter i årets bevillningsberedning utsågs för Bro: Berg Brogård för Låssa: Sandberg Säbyholm. Som suppleanter kyrkoherde Nordquist och pastor Agrell Ut supra In fidem L G Nordquist Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 29 mars 1875 Med anledning av inträffat sjukdomsförfall för den ena av revisorerna över de kassor, som står under ordförandes förvaltning, nämligen för arrendator J G Berg på Brogård, utsågs i hans ställe löjtnant C Wiman på Lejondal. 18 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

19 Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat intygar Wallenström A Söderberg Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 1 april Fattigkassans reviderade räkenskaper för 1874 upplästes och godkändes 2 Då undertecknad, som varit Kommunalstämmans ordföranden sedan 1 maj 1872, anser mig var förhindrad att fortsätta, då komministertjänsten dras in och jag skall vara ensam präst både i moder och annexförsamlingen har jag pålyst denna stämma för att nytt val skall ske. Sedan åtskilliga av de närvarande givit uttryck för en önskan att jag skall fortsätta åtminstone till årets slut och Stämman i sin helhet biföll denna önskan, utfäste jag mig att till sagda datum bestrida ordförandeskapet, men anhöll uttryckligen att sockenmännen då ville befria mig från detta uppdrag, som tar så mycket från andra ärenden dyrbar tid i anspråk. 2 Till ordförande i Låssa sockens brandstodskommitté efter kyrkoherde Petrus Agrell, som flyttat från orten den 1 maj, valdes brukspatron Tamm Ådö och till ledamot orgelnisten Forsell. 4 Till God Man för tillsyn av förmyndarskap i Låssa efter Agrell utsågs Sandberg på Säbyholm. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat intygar Wallenström C O Börjesson Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Låssa kyrkas sakristia den 18 april 1875 Till vaccinationsföreståndare efter pastor Agrell i Låssa valdes C P Börjesson Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat E Forsell P G Flodin Protokoll vid allmän Kommunalstämma vid Bro och Låssa socknar den 25 april När årets mantalslängd visades hade komministern som granskat den gjort följande anmärkningar som godkändes av Stämman. För Bro: arbetskarlen under Brogård och Tegelbruket är uppförd under namnet Carl Johan Andersson, men heter Sven Johan. pigan Emma hos veterinär Edling i Husby är orätt uppförd i mantal. skomakaren vid Lilla Hällkana heter inte Carl utan Lars Gustaf Andersson. drängen vid Jursta Fredrik Eriksson, född 1849 är glömd. smeden vid Önsta heter inte Nyström utan Nordström. statdrängen på Önsta heter inte Sven Gustaf Gustafsson utan Erik Gustaf. För Låssa: inspektor Hansen vid Ådö flyttade i december. pigan Emma vid Lindormsnäs, född 1859 bör utgå, då hon enligt betyg är skriven i Lovö församling. 2 Avkortningslängden upplästes, godkändes och underskrevs Ut supra In fidem L G Nordquist Upplästes och godkänt betygar A Söderberg Wallenström Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset vid Freden den 5 maj 1875 Till valmän, som på första rättegångsdagen vid sommartinget med Bro Härad, den 11 maj vid Tibble gästgivargård bör inställa sig, valdes för Bro: arrendator på Nygård Aug Widegren för Låssa: hovkamrer G A Sandberg vid Säbyholm 19 D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

20 Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat samma dag betygar Joh Gust Berg C Edling Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 24 maj 1875 Till ledamöter i året taxeringskommitté som sammanträder vid Tibble gästgivargård den 10 juni klockan 11 f m utsågs för Bro: August Widegren Nygård och kyrkoherde Nordquist för Låssa: Israel Tauvon Toresta, Tamm på Ådö och Sandberg Säbyholm. Till suppleanter Börjesson på Toresta, Öberg Jursta, trädgårdsmästare Bergström vid Säbyholm. Utsågs Nordquist att medföra bevillningsberedningens förslag vid vite av 10 Rdr. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och justerat betygar Sandberg Widegren Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 28 juli 1875 Undertecknad hade till idag sammankallat Stämman med anledning av Tauvons, Tamms och Sandbergs besvär över Konungens Befallningshavandes i Uppsala län den 30 december 1874 givna utslag med anledning av deras besvärsskrivelse över Kommunalstämmobeslut av den 25 augusti Det gällde enhälligt beslutad hyresersättning till klockaren och skolläraren Wallenström som upplåtit bostad åt socknarnas barnmorska i Bro Klockargård. De icke klagande skulle nu inkomma till Kongl Maj:t med förklaring över de anförda besvären. Sedan Befallningshavandes utslag om de därpå grundade besvären blivit upplästa, beslöt de närvarnade icke klagande, där också Wallenström befanns, att överlåta åt ordföranden att på deras vägnar uppsätta de förklaringar som både vid Stämman den 25 augusti 1874 och nu gjorts gällande. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt intygar Waldenström Protokoll hållet vid allmän Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i Bro kyrkas sakristia den 6 augusti Till vice ordförande i Kommunalstämman och Nämnden efter arrendator J G Berg, som med döden avgått, valdes patron August Widegren på Nygård. 2 Till God Man för tillsyn av förmyndarskap i Bro socken efter Berg valdes August Widegren. 3 På grund av skrivelse från Upplands Fornminnesförening utsågs till fornminnesvårdare för Bro: löjtnant Wiman på Lejondal för Låssa: brukspatron Tamm på Ådö 4 En skrivelse från kronofogde Wallin upplästes, där han anhåller om Kommunalstämmans beslut om Bro och Låssa kommuner skulle vara villiga att sätta körvägen till poststation i stånd och underhålla den. Tamm protesterade på det bestämdaste mot detta för kommunens räkning. Flera andra instämde i protesten och menade att ägaren till Härnevi skulle ensam stå för kostnaderna. Denne, som själv var på Stämman, lovade att bekosta och underhålla vägen. Ut supra In fidem L G Nordquist Uppläst och godkänt betygar P G Tamm Aug. Widegren Protokoll hållet vid sammanträde inför Bro och Låssa socknars kommunalstämmoordförande för utseende av elektorer till väljande av riksdagsman i Bro kyrkas sakristia den 30 augusti D:\&&-Kommunla Protokoll\Stämmo-protokoll\Stämma_1_ \Bro-Lossa_stam_ _1_tolkn.doc Skapat den :37:00 Senast utskrivet :48:00

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll från Bro och Låssa kommunalnämnd , skrivna med modernare svenska av Gudrun Sandén 2012.

Protokoll från Bro och Låssa kommunalnämnd , skrivna med modernare svenska av Gudrun Sandén 2012. Protokoll från Bro och Låssa kommunalnämnd 1872 1951, skrivna med modernare svenska av Gudrun Sandén 2012. Protokoll hållet vid kommunalnämndens i Bro och Låssa sammanträde i Bro kyrka den 20 juni 1872.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 14 oktober 2005 i Stockholm 1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638 1934, i Stockholm den 30 mars 2012 kl 9.00, på Klarabergsgatan 29 i Stockholm. På stämman närvarande

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN KRONAN Ändring 1991-06-26 1993-04-21 2002-12-11 2006-05-31 2008-05-31 2011-09-08 2012-09-18 BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL 1 Sparbanksstiftelsen Kronan har bildats genom Sparbanken

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer