Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering"

Transkript

1 Avdelningen för samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Oddvar Fiskesjö Enhetschef Datum Dnr (8) Regionala tillväxtnämnden Uppföljning av mål för miljöstrategiskt program för Version Oddvar Fiskesjö Ansvarig nämnd RTN om inget annat anges Den politiska styrgruppen för miljöstrategiskt program för har tagit fram en första uppföljning av samtliga delmål i programmet. Varje delmål har granskats i detalj och en mängd utförda åtgärder har preciserats. Detta dokument återger en sammanfattning av denna detaljerade genomgång. Bedömningen av måluppfyllelse, som återfinns i bifogat exceldokument både som siffertabeller och åskådliga diagram, har skett subjektivt genom sammanställning av pågående och insatta åtgärder. Övergripande mål till 2020 Utgångspunkten för de övergripande målen för s miljöstrategiska arbete är att verka för att uppnå vision och mål i Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Det övergripande målet från s miljöstrategiska program är att ska verka för att de nationella och regionala miljömål som finns framtagna för insatsområdena uppnås. Vad de nationella och regionala målen betyder för respektive insatsområde och hur ska verka för att uppnå dem återfinns i de verksamhetsprogram som tagits fram för insatsområdena. Postadress: Skånehuset, Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: J A Hedlunds väg 1, Kristianstad Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (8) Delmål till 2016 I alla sju verksamhetsprogram finns delmål framtagna. Dessa delmål är tidsatta till Delmål som gäller för samtliga insatsområden En del av delmålen i de olika verksamhetsprogrammen är snarlika och anger en gemensam övergripande riktning. Här återges en samlad genomgång av dessa mål. ska, inom samtliga insatsområden: 1. Verka för samverkan och samarbete med andra aktörer inom regionen. 2. Söka samverkan med andra regioner inom och utanför Sverige och via s kontor i Bryssel bevaka vad som händer på miljöområdet på internationell nivå. 3. Identifiera externa finansieringsmöjligheter för projekt. 4. Driva på lobbyarbetet för en hållbar utveckling. 5. Främja hållbarhetsrelaterad forskning, utveckling och export. 6. Profilera och marknadsföra Skåne som region för hållbar utveckling samt lyfta fram goda exempel. 7. Främja lärande för hållbar utveckling genom pedagogiska satsningar. 8. Verka för att förbättra information och kommunikation inom området. 9. Verka för en god kompetens kring miljöstatusen i Skåne och för ytterligare kartläggning där så behövs. samverkar med ett stort antal organisationer, universitet och högskolor, kluster och nätverk, med vilka vi har aktivt samarbete, lägger ut uppdrag, har samverkansavtal med eller stödjer ekonomiskt, på både lång och kort sikt. Andra viktiga processer är samarbetet inom STRING, RUP/RUSprocessen samt OECD-arbetet. Interregional samverkan sker särskilt med Västra götalandsregionen och i Öresundsregionen samt med tyska och polska regioner. Arbetet med Skåne European Office (SEO) har utvecklats och intensifierats. Vi arbetar löpande med att växla upp Regions Skånes insatser genom samfinansiering med andra aktörer regionalt, EU-fonder, nationella stödprogram och investeringsfonder. Aktivt påverkansarbete pågår både politiskt och som opinionsbildning inom flera insatsområden som biogas, infrastruktur, hav, kust och vatten samt klimatarbetet. har genom ett antal diversifierade satsningar och samarbeten bl.a. stöttat den utomhuspedagogiska verksamheten i Skåne, klimatutbildning, beteendepåverkan i resandet samt genom generella utbildningssatsningar.

3 Datum Dnr (8) Delmål Hållbara transporter ska: 10. Verka för och bidra till utvecklandet av övergripande strategier för hållbara transporter i ett regionalt perspektiv. 11. Verka för och bidra till att resandet med kollektivtrafik, cykel och till fots ökar i regionen. Ansvariga nämnder KTN/ RTN 12. Verka för att tillsammans med stat, region och berörda kommuner introducera spårväg i Skåne. Ansvariga nämnder KTN/ RTN 13. Verka för och bidra till att främja utvecklingen för förnybara bränslen och fordon som drivs med dessa. 14. Verka för att produktion och användning av biogas ska utvecklas. Arbetet med hållbara transporter sker inom ramen för ett flertal stora satsningar och uppdrag. Arbetet med en regional infrastrukturplan och en trafikförsörjningsplan ger givetvis en viktig grund. Samverkan inom Klimatsamverkan Skåne, samarbetet med Hållbar mobilitet Skåne och genomförandet av projektet Öresund som cykelregion har haft stor betydelse bl.a. för beteendepåverkan inom resande och transporter. Spårvägsarbetet drivs inom SPIS projektet. Biogas och andra förnybara bränslen samt fordon har fokus inom Skånes färdplan för biogas och projekt för elbilar och bränslecellsbilar.

4 Datum Dnr (8) Delmål Attraktiva och välbesökta natur och rekreationsområden ska: 15. Identifiera och stimulera ett ökat utbud av tjänster, upplevelser, aktiviteter, information och service i de natur- och rekreationsområden och samordningsmöjligheter mellan företag som kan nås med kollektivtrafik. 16. Verka för kvalitetsmärkning av ekoturismverksamheter enligt nationell standard. 17. Identifiera de områden inom vilka aktivt kan öka den biologiska mångfalden och påbörjade mångfaldsbevarande åtgärder. 18. Verka för framtagandet av en gemensam arbetsmodell för att bevara och öka den skånska biologiska mångfalden för alla skånska aktörer. 19. Genomföra en förstudie för en analys av kriterier för grundläggande behov i natur- och rekreationsområden. 20. Verka för att förbättra nåbarheten med kollektivtrafik till Skånes natur- och rekreationsområden. Ansvariga nämnder RTN/KTN 21. Verka för att förbättra tillgängligheten till Skånes natur- och rekreationsområden. 22. Kartlägga möjligheten till ett utökat och hållbart sportfiske till havs och i insjöar som är tillgängligt med kollektivtrafiken. 23. Verka för att aktuella utvecklingsprogram tas fram för de natur- och rekreationsområden som stödjer och som Stiftelsen Skånska landskap förvaltar. 24. Påbörja arbetet med att kvalitetssäkra samtliga delsträckor av Skåneleden. 25. Ta fram virtuella Skåneledssträckor. Detta arbete drivs till stora delar genom uppdrag till och samarbete med Stiftelsen Skånska landskap, som bl.a. årligen genomför nya tillgänglighetsskapande åtgärder i strövområdena. Bland annat genom projekt Natur och Kulturbussen och därtill knutna projektet Affärsutveckling har arbetet med nåbarhet, tillgänglighet och näringslivsutveckling drivits framåt. Ansvaret för frågan om nåbarhet till natur och kultur har överlämnats till Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken för implementering i verksamheten. Utvecklingen av Skåneleden mot en hållbar, exportmogen led av internationell standard 2020, som genomförs i bred samverkan inom och utom Regin Skåne, är en viktig faktor för Skånes attraktivitet, näringslivsutveckling och folkhälsa. Det finns också en digital agenda för Skåneleden. Miljövårdsfonden har beviljat medel till flera projekt och konferenser som bl.a. gynnar arbetet med biologisk mångfald.

5 Datum Dnr (8) Delmål Friskt och livskraftigt hav och vatten ska: 26. Medverka till bildandet av en samordningsfunktion för havs-, kustoch vattenfrågor i Skåne. 27. Verka för inventering och kartläggning av hav och kust. 28. Verka för gemensam och integrerad planering av hav och kust. 29. Verka för gemensamma normer för mätning och övervakning av vatten. 30. Förbättra säkerheten och beredskapen i hav, kust och vatten. 31. Följa och stödja utvecklingen av småskaligt hållbart fiske. 32. Stärka den lokala distributionen och marknadsföringen av lokalt fångad fisk. 33. Stimulera till ökad verksamhet inom hållbar havs- och vattenturism. 34. Verka för bättre tillgänglighet till hav, kust och vatten. Arbetet med havsplanering inklusive tillgänglighet, ål och fiskefrågor, kustskydd, sjösäkerhet och utveckling av den maritima näringen drivs prioriterat och framgångsrikt och många aktiviteter är på gång. Samordningsfunktionen Skånes hav och vatten tillsattes med en person i augusti 2012 och är i arbete. Samarbete sker också med andra organisationer, däribland Marint Centrum Simrishamn, WMU, SEA-U, Stiftelsen Skånska landskap m.fl. har fortlöpande krävt insatser av regeringen/statliga myndigheter m a a ökat kunskapsbehov och att detta är eftersatt för Skånes kust och hav. Miljövårdsfonden är också ett av medlen för att nå målen. Delmål Hållbar stadsutveckling ska: 35. Verka för och bidra till utvecklandet av robusta och effektiva fysiska strukturer i Skåne. 36. Verka för och bidra till att den hållbara stadsutvecklingen i Skåne präglas av innovationer och miljöteknik. Arbetet inom Strukturbild för Skåne fortsätter och är idag s plattform i dialogen med kommunerna ang. fysisk planering. Utkast till strategier för den Flerkärniga miljonstaden Skåne är framtagna. Arbetet med att sammanställa kommunernas ÖP digitalt fortsätter. Samverkan sker med olika organisationer, bland annat Sustainable Business hub med nätverket Sustainable Urban Development med fokus på hållbar stadsutveckling. Även s Innovationsstrategi och miljövårdsfonden är medel för att nå målen.

6 Datum Dnr (8) Delmål Hållbart och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor ska: 37. Verka för att öka efterfrågan på ekologiska och/eller närproducerade varor. 38. Verka för att stärka konkurrenskraften för och därmed produktionen av ekologiska och/eller närproducerade varor. 39. Verka för en gemensam skånsk strategi för hållbar utveckling och tillväxt inom jord- och skogsbruket inklusive livsmedelssektorn i Skåne. 40. Vara en nationellt och internationellt känd matregion. 41. Verka för att öka efterfrågan på förnybar energi, och stödja initiativ till energieffektivisering, övergång till fossilfritt samt leveranser av förnybar energi från de gröna näringarna. 42. Driva på Skånes skogliga utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. 43. Höja statusen för Skånes ädellövskog samt verka för en ökad energiproduktion från skogsbruket. 44. Verka för en klimatanpassning av skogsbruket. s miljöprogram med mål för upphandling av ekologiska produkter bidrar till att stärka marknaden externt och ökar efterfrågan genom vår storlek som aktör. Ökningen av förnybar energi pågår inom projekt men också genom Skånes Färdplan för biogas och Klimatsamverkan Skåne. Miljövårdsfonden används också för att nå målen. En viktig samarbetspartner är Lantbrukarnas Riksförbund, men också universitet och högskolor. Delmål Hållbart energisystem ska: 45. Bilda en samordningsfunktion för regionala energilösningar. 46. Verka för systematisk insamling och hantering av energidata. 47. Verka för att förbättra energirelaterad kunskap inom industrin, byggoch fastighetsbranschen och transportbranschen. 48. Främja samsyn mellan energibolagen kring regionala lösningar och verka för att framtida kompetensbehov tillgodoses. 49. Arbeta med strategisk innovations- och teknikupphandling. 50. Verka för integrerade och optimerade värmelösningar 51. Verka för ökad lokal och förnybar energiproduktion exempelvis vätgas, solkraft, vindkraft och biogas. 52. Stödja implementering av energieffektiv teknik och förnybara energilösningar inom industrin, bygg- och fastighetsbranschen och transportbranschen.

7 Datum Dnr (8) Huvuddelen av detta arbete genomförs inom ramen för Klimatsamverkan Skåne (100 % Fossilbränslefritt Skåne), Skånes färdplan för biogas, vårt interna energi- och miljöarbete, genom samarbeten med Energikontoret Skåne (bl.a. Skånes energiting) och Länsstyrelsen i Skåne län. Sveriges första upphandling av vätgasfordon genomförd i projektet Next Move. Vi stödjer och medverkar i ett antal organisationer på området, bl.a. Solar Energy Skåne, Skånska vindkraftsakademin, Vätgas Sverige Delmål Klimatneutralt Skåne ska: 53. Stärka arbetet med Strukturbild för Skåne så att klimataspekterna utvecklas inom den fysiska planeringen. 54. Verka för klimatanpassning av transportinfrastrukturen. 55. Skapa koncept kring hållbar turism som en naturlig del i Region Skånes utvecklingsarbete med besöksnäring. 56. Identifiera och stödja utveckling av produkter eller tjänster inom hållbar turism som stödjer landsbygdsutveckling. 57. Arbeta med offentlig upphandling som drivkraft för hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Klimatsamverkan Skåne samverkar aktivt med Strukturbild Skåne inom klimatområdet. Arbetet med RTI plan/trafikförsörjningsplan/godsstrategi m.m. bidrar till måluppfyllelsen. Hållbarhet är en av de bärande faktorerna i arbetet med utvecklingsplattformen för besöksnäringen samt Skåneleden. Genom vårt interna energi- och miljöarbete påverkar vi utvecklingen genom att ställa krav i upphandling och beslut.

8 Datum Dnr (8)

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En handlingsplan för Skånes maritima sektor

En handlingsplan för Skånes maritima sektor Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg 044-3093293 peter.askman@skane.se Datum 2015-02-27 Dnr 1300749

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer