5. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 6. Investeringsbudget 2014: Omfördelning för prioriterade fastighetsåtgärder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 6. Investeringsbudget 2014: Omfördelning för prioriterade fastighetsåtgärder."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Dag KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 28 maj 2014 kl. 08: Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Verksamhetschefen informerar. 4. Ekonomirapport. 5. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 6. Investeringsbudget 2014: Omfördelning för prioriterade fastighetsåtgärder. 7. Mötes- och resepolicy för Nordanstigs kommunkoncern. 8. Riktlinjer för kommunikation. 9. Rutiner för direktupphandling. 10. Projekt Framtidens Arkiv. 11. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa. 12. Bidragsbestämmelser: Bidrag för Lokalt aktivitetsstöd, hyresbidrag samt drifts- och underhållsbidrag. 13. Fyrhuset på ön Gran. Kl. 10: Kostnader för lagning av tak på Ersk-Matsgården. 15. Förslag till Avfallsplan. 16. Miljöbokslut.

2 17. Ekonomisk ersättning för musikundervisning genom studieförbundet Bilda. 18. Remiss: Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborg. 19. Motion om klimatbudget. 20. Remiss: EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning. 21. Ringlinje sommartid för buss. 22. Information om bredband. 23. Nordanstigs placering i näringslivsranking. 24. Information om kollektivtrafiken. 25. Information om projektet PA-HR Hälsingland. 26. Information om kommunens skog. 27. Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL. 28. Information och övriga ärenden. Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn eller e-post: Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast. Stig Eng Ordförande

3 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (11) ÄRENDE 1 Val av justerare. Förslag: Per-Åke Kardell (C). ÄRENDE 2 Godkännande av dagordning. Ledningsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden. ÄRENDE 3 Verksamhetschefen informerar. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella ärenden. ÄRENDE 4 Ekonomirapport. Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets verksamheter per mars ÄRENDE 5 Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.

4 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (11) ÄRENDE 6 Investeringsbudget 2014 Omfördelning av prioriterade fastighetsåtgärder. Ett antal fastigheter i kommunens regi är i behov av prioriterade åtgärder till följd av anmärkningar från Miljökontoret, arbetsmiljöproblem samt tidigare bristande fastighetsunderhåll. Behovet av åtgärder är delvis att betrakta som investeringar och delvis som underhållsåtgärder. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt ett förslag till åtgärder. Dessa investeringar bedöms behöva genomföras under 2014 och ryms inom ramen genom att omprioritera. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen omdisponerar tkr från Personalbyggnad Homons ÅVC alternativt från Etappvis utbyggnad Morängsviken (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). ÄRENDE 7 Mötes- och resepolicy för Nordanstigs kommunkoncern. Ett förslag till mötes- och resepolicy för upprättats för Nordanstigs kommunkoncern. Förslaget är framtaget i samarbete med i samarbete med Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg och förslaget är att alla kommuner i länet ska anta policyn. ÄRENDE 8 Riktlinjer för kommunikation. Kommunstyrelseförvaltningen har under en längre tid arbetat med att ta fram riktlinjer och policys inom olika område och nu har turen kommit till riktlinjer för hur vi ska tänka och agera när det gäller hur vi kommunicerar såväl internt som externt. Ett förslag har tagits fram av en arbetsgrupp inom förvaltningen och sedan remissbehandlats av hela ledningsgruppen. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsens ledningsutskott rekommenderar kommunstyrelsen att anta dessa riktlinjer (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande ).

5 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (11) ÄRENDE 9 Rutiner för direktupphandling. Inköp Gävleborg har lämnat ett förslag till rutiner för att hantera direktupphandling kopplat till föreslagna regeländringar som kan komma att gälla från 1 juli ÄRENDE 10 Projekt Framtidens Arkiv. Alla offentliga arkiv möter idag problemet med hur man på ett effektivt och framtidssäkert sätt ska ta hand om information som lagras i olika verksamhetssystem. Ärenden och dokument skapas varje dag digitalt för att arkiveras analogt., dvs skrivas ut i pappersform. Information som inte arkiveras analogt lagras direkt i verksamhetssystemen som oftast inte har funktionalitet för långsiktigt bevarande. Projektet Framtidens Arkiv ägs av Gävle kommun och alla länets kommuner har erbjudits att delta i projektet. Projektet ska skapa en projektplanering för nästkommande delprojekt, gemensamma pilottester inom Framtidens Arkiv i Samverkan. I denna projektplanering ska behovsanalys, kravspecifikation, grunder för tester arbetas fram samt ge förslag på gemensam förvaltningsform. Projektets syfte är att ta fram en gemensam strategi för digitalt bevarande i framtida system, utveckla samverkansformer samt skapa en grundläggande plan för pilottester. Denna strategi och projektplan kommer också att ligga som grund för en framtida upphandling, pilottester samt agera grundval även för kommande projekt såsom arkivering av befintliga system och digitalisering av arkivens analoga handlingar. Verksamhetsmässigt innebär projektet att 5-10 % arbetstid behöver avsättas för en kontaktperson i varje kommun, samt ca 10 % för ytterligare 3-4 personer inom varje organisation för att besvara frågor om bestånd, möjligheter samt krav och behov. Kostnaden för Nordanstigs kommun är kronor för projektåret.

6 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (11) FORTS. ÄRENDE 10 Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. Delta i projektet Framtidens Arkiv. 2. Kostnaden för medverkan kronor finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 3. Kostnaden för medverkan år 2015 och framåt ska beaktas i kommande budgetarbete. (Eva Engströms tjänsteutlåtande ) ÄRENDE 11 Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa. Bergsjö IF ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa för åtgärder på elljusspåret i Bergsjö efter stormen Ivar. Sökt belopp är kronor. Handläggare Monica Enros föreslår att ledningsutskottet beviljar Bergsjö IF medel ur kommunstyrelsens spontankassa 2014 med kronor (Monica Enros tjänsteutlåtande ). ÄRENDE 12 Bidragsbestämmelser: Bidrag för Lokalt aktivitetsstöd, hyresbidrag samt drifts- och underhållsbidrag. Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit åt förvaltningen att utarbeta nya riktlinjer för kommunens föreningsbidrag. Vid tidigare behandling av bidragsbestämmelserna för lokalt aktivitetsstöd beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till föreningarna.

7 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (11) ÄRENDE 13 Fyrhuset på ön Gran. Kommunen har under en längre tid varit erbjuden av Fastighetsverket att överta byggnaden Fyrhuset på ön Gran. Sundsvalls kommun har en längre tid visat intresse för att hyra Fyrhuset för att bedriva praktisk undervisning på gymnasiets byggprogram. beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att fortsätta arbeta för att överta fastigheten Fyrhuset på ön Gran samt utveckla ett samarbete med Sundsvalls kommuns gymnasieverksamhet (kommunstyrelsens protokoll 57/2013). Vid dagens sammanträde får ledningsutskottet besök av Sundsvalls Gymnasium. ÄRENDE 14 Kostnader för lagning av tak på Ersk-Matsgården. Vid stormen Ivar blåste taket av från en av byggnaderna på Ersk- Matsgården. Byggnaderna är kulturmärkta och kräver länsstyrelsens godkännande för alla åtgärder. Kostnaden för att laga taket är kronor. Länsstyrelsen Gävleborg bidrar med halva summan mot att Nordanstigs kommun går in med resterande summa. ÄRENDE 15 Förslag till Avfallsplan för remiss och samråd. För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller förkommunen och en renhållningsplan. Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och gäller för perioden Planen omfattar ett måldokument som beslutas i fullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram som förankras i kommunstyrelsen och som revideras löpande.

8 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (11) FORTS. ÄRENDE 15 Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en kommunal avfallsplan ska upprättas i samarbete mellan Hälsinglands kommuner samt att de befintliga kommunala föreskrifterna ska revideras. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avfallsplanen kan gå ut på remiss och samråd (Katarina Lindströms tjänsteutlåtande ). ÄRENDE 16 Miljöbokslut 2013 för Nordanstigs kommun. Verksamheten har sammanställt ett miljöbokslut för verksamhetsåret ÄRENDE 17 Ekonomisk ersättning för musikundervisning genom studieförbundet Bilda. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet. ÄRENDE 18 Remiss: Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborg. Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram ett förslag till Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län. Länets kommuner har möjlighet att yttra sig över förslaget senast 5 juni 2014.

9 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (11) ÄRENDE 19 Motion om klimatbudget. Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen utreder införandet av en kommunal klimatbudget, med åtföljande bokslut, baserat på de klimatpolitiska målen samt de regionala/lokala miljömålen samt att Nordanstigs kommun inför en sådan klimatbudget utifrån utredningens förslag. 1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges beslut 55/2013). 2. Verksamheten föreslår att motionen bifalls förutsatt att personella resurser tillförs för utförandet. Utan utökade resurser föreslås att motionen avslås (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). 3. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för en redovisning av kostnaden för att införa en kommunal klimatbudget (ledningsutskottets protokoll 52/2014). ÄRENDE 20 Remiss: EU-kommissionens förslag till förordning om personlig skyddsutrustning. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till EU-förordning om personlig skyddsutrustning. Nordanstigs kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast 30 maj Förslag till beslut Ledningsutskottets beslutar att Nordanstigs kommun avstår från att yttra sig över förslaget. ÄRENDE 21 Ringlinje sommartid för buss. Petra Modée (V) föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 15 maj 2014 att kommunen inrättar en ringlinje för sommartrafik från tågstationen i Gnarp via Jättendal-Mellanfjärden-Sörfjärden-Gnarp.

10 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (11) FORTS. ÄRENDE 21 Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att utreda om kommunen kan inrätta en ringlinje för sommartrafik från tågstationen i Gnarp via Jättendal-Mellanfjärden-Sörfjärden-Gnarp (kommunstyrelens protokoll 160/2014). ÄRENDE 22 Information om bredband. Ulf Lövgren (S) informerade vid kommunstyrelsens sammanträde 15 maj 2014 om att flera personer har anmält intresse om att få ansluta sig till bredband men att det därefter inte händer någonting. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningsutskottet att bereda ärendet (kommunstyrelsens protokoll 160/2014). ÄRENDE 23 Nordanstigs placering i näringslivsranking. Per-Ola Wadin (FP) föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 15 maj2014 att Nordanstigs kommuns dåliga placering på näringslivets ranking tas upp till diskussion på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar sätta upp ärendet för diskussion vid kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll 160/2014). ÄRENDE 24 Information om kollektivtrafiken. Verksamheten informerar.

11 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (11) ÄRENDE 25 Information om projekt PA-HR Hälsingland. Personalchef Maritta Rudh informerar om det pågående projektet om PA-HR Hälsingland. ÄRENDE 26 Information om kommunens skog. Verksamheten informerar. ÄRENDE 27 Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL. ÄRENDE 28 Information och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

3. Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs kommun. 4. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Dagen. Förstärkt ledningsutskott på ärendena 3-4. KALLELSE Till ledamöter Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (53) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 januari 2010 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt efter nämndens möte har myndighetsutskottet sammanträde.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt efter nämndens möte har myndighetsutskottet sammanträde. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 23 maj 2007 kl. 08:00 OBS! OBS! Klockslaget. Direkt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 april 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer