Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll."

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 REDAKTIONSKOMMIT TÉ Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. OMSLAG Tofta kyrka under restaurering våren OMSLAGSFOTO Jan Utas, Visby. PRODUKTION Byggnadshyttan på Gotland, Visby GRAFISK FORM Helena Duveborg. TRYCK Snabba Tryck, Visby Respektive författare. ISBN X

3 INNEHÅLL Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Kristin Balksten Beständighetsproblem för kalkputs 23 Johan Knutsson Axel Herman Häggs restaurering av Dalhem kyrka 31 Louise Borgö En nytvättad landsortskatedral 55 Jan Utas Kalkbruk och kyrkounderhåll 65 FÖRFATTARNA Balksten, Kristin, tekn.lic., doktorand vid CTH, Göteborg Borgö, Louise, byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland Knutsson, Johan, fil.dr., intendent vid Nordiska museet Lindkvist, Håkan, byggnadsingenjör, hyttmästare Sjöberg, Åke G., f.d. lektor, Visby Utas, Jan, arkitekt SAR MSA, Visby

4 JAN BJÖRKLUND Stiftelsen Byggnadshyttans ordförande STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND utgav för två år sedan sin första»berättelse«. Den gällde åren och inleddes med några minnesord över den i januari 2003 bortgångne ordföranden, länsrådet Jan Björklund, ordförande i Byggnadshyttan alltsedan stiftelsens bildande. Vi tillägnar Jan Björklunds minne denna andra skrift i den lilla skriftserien. 4

5 FÖROR D BYGGNADSHYTTAN ÄR EN STIFTELSE och dess intressenter är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun samt Föreningen Gotlands fornvänner (dvs. Länsmuseet). I hyttans uppdrag ingår inte blott att utföra kulturvårdande underhållsarbeten utan även att utveckla arbetsmetoderna, samtidigt som man skall bevara de gamla. Man skall sprida sina kunskaper och man skall berätta om sin verksamhet. Denna skrift är således en del i det arbetet. För att kunna göra allt detta krävs ekonomiska medel och hyttan har inga andra än de pengar den kan arbeta ihop. Den begränsade vinst verksamheten ger skall således användas förutom att i någon mån konsolidera stiftelsen just till en skrift av detta slag. För att uppnå ett överskott behövs arbetsuppdrag. Sådana skaffar hyttan inte utan framgång ibland på den öppna byggnadsmarknaden. Bland stiftarna är det blott Samfälligheten Gotlands kyrkor som ger nämnvärda beställningar. De är desto fler. Samfälligheten började sin verksamhet 1984, hyttan sin två år senare. Av de ungefär ett hundra kyrkorestaureringar uppdelade i yttre och inre samt tornfasader och värmesystem som samfälligheten låtit göra under hyttans tid har Byggnadshyttan utfört drygt sjuttio. Samfälligheten låter varje år någon eller några restaureringar gå ut på anbud utanför hyttans verksamhet. Det ger samfälligheten en kontroll på hyttans kostnadsläge. Under senare år är det dock blott två gotländska byggnadsfirmor som visar intresse, de är små, trogna samt specialiserade och gör goda arbeten. Även de här byggmästerierna bidrar till att uppehålla kunskapen om de medeltida gotlandskyrkornas restaureringsvillkor. I dessa fall använder samfälligheten hyttan som konsult för upphandling och kontroll. Denna skrift har tre sakområden: Byggnadshyttans verksamhet under de två aktuella åren, den återkommande frågan om kalkputs på gotlandskyrkorna samt Dalhem kyrka som synnerligen uppmärksammat restaureringsobjekt i historia och nutid. Som synes har Byggnadshyttan under åren haft intressanta arbeten också förutom att vårda öns kyrkor, men det är likväl dessa som utgör stommen i hyttans verksamhet. Vad gäller kyrkornas yttre restaurering tar vi här upp den ständigt återkommande frågan om kalkputs. 5

6 FÖRORD Att nyputsade kyrktorn snart fläckats av kalkputsskador, ja, det har många gotlänningar sett. Nu gäller det i och för sig inte bara kyrkorna och kyrktornen och inte heller bara Byggnadshyttans arbeten. Nej, det är ett generellt problem. Många äldre murarkunniga säger sig veta vari felen består, men de har inte sällan motstridiga uppfattningar, och då deras råd tas till vara fungerar de inte alltid då heller. Här har vi nu två uppsatser i ämnet. Den ena skriven av samfällighetens och hyttans ständige rådgivare under ett drygt decennium, arkitekten Jan Utas, som f.ö. under många år varit byggnadskunnig hos Länsmuseet. Han har följt arbetena och därmed problemen på nära och lokalt detaljerat håll. Har också studerat de inte så få lämningar av medeltida kalkputs som ännu finns här och var i och på kyrkorna. Den andra skribenten är Kristin Balksten, som sedan några år doktorerar vid Chalmers i Göteborg och Högskolan på Gotland. Hon är civilingenjör och byggnadsvårdare. Under sitt doktorerande deltar hon flitigt i de svenska och viss mån internationella diskussionerna om kalkputs, leder seminarier och undervisar emellanåt vid Högskolan på Gotland. I enlighet med sitt uppdrag bidrar hyttan ekonomiskt till hennes forskning, och det gör den tillsammans med bland andra samfälligheten och Församlingsförbundet på riksplanet. För hyttans del gäller härvid att inte blott pekuniärt bidraga till forskningen utan att också ställa upp med praktisk hjälp och handledning. Kristin Balksten har därför tillsammans med hyttans arbetslag strukit kalkputs på många gotländska kyrkväggar. Förhoppningen är naturligtvis att dessa studier skall leda till tydligt minskade bekymmer och kostnader! i framtiden. För gamla gotlänningar är Dalhem kyrka något alldeles märkvärdigt. Där den reser sig i landskapet ter den sig som en katedral. De höga gotiska linjerna visar sig när man kommer närmare ha åtskilliga lugna romanska bågar. Skiffertaken är alls icke gotländska, och kyrkans inre är fyllt av mångahanda konstinslag, refererande till många epoker. Och man fångas omgående av de nästan söndagsskoleaktiga väggmålningarna. Här berättar nu kulturhistorikern Johan Knutsson om den genomgripande restaureringen för ungefär hundra år sedan, som gav Dalhem berömmelse men senare också bister kritik. Dalhems berömmelse sammanfaller med den gotländska turismens genombrottsår. Det var i hög grad en kvalitetsturism, där orkidéer, kulturhistoria och måhända fredligt pensionatsliv var mer lockande än överfulla badstränder och krogar. Dalhem kyrka var ett»måste«. Svenska Turistföreningens gotlandshandbok berättar om tågbyte i Roma och rekommenderar Gandarve gästgivargård. 6

7 FÖRORD Så kom världskriget. Turismen dämpades. Men 20-talet med dess nybyggda, vita gotlandsbåtar satte fart på en upplevelsesökande turism. Och den gällde fortfarande i hög grad blomsterängar, fågelsång och studiebesök i medeltidskyrkorna. Gotlands Turistförening ordnade en»dalhemstur«med buss, två eller tre gånger i veckan, som förutom höjdpunkten Dalhem kyrka innefattade besök i Jakobsbergs utsiktstorn, i Barlingbo kyrka för att studera dopfunten, samt en stunds kringvandrande vid klosterruinen i Roma. I avgiften ingick även kaffe med bröd, dvs. bulle samt en torr och en mjuk kaka, i en trädgård i Dalhem. Så kom ett nytt världskrig. Gotlandsturismen gick i dvala, men återuppväcktes i slutet av 40-talet. Dalhemsturerna togs åter upp och de fortsatte några år. Från det tidiga 50-talet minns jag dem. Jag var guide. En ung guidande student skulle naturligtvis ha rätt entusiasm inför kyrkväggarnas bildmassor. Jag minns hur svårt det var, ty jag hade omoget och med skadeglädje tagit till mig den ganska fräna kritik som riktats mot arkitekten Hägg och konstmålaren och konservatorn Pettersson. Jag höll dock inne med sådana kommentarer. Och det gjorde mig lite ont om Wilhelm Pettersson, ty jag hade sett»farbror«pettersson sitta med dinglande ben på enkla men höga byggnadsställningar i Fröjel kyrka sommaren 1938 då han lockade fram sköna bilder i korvalvet, samt en»helig biskop«på östra korväggen. Då var han, har jag senare begripit, en konservator som skulle ha kunnat få godkänt av vår tids antikvarier och byråkrater. Men jag minns också hur jag för nu kanske femton år sedan kom med en grupp synnerligen kulturhistorisk intresserade äldre tyskar. Jag hade visat dem Gothem, Anga och Norrlanda. När vi steg in i helgedomen i Dalhem sade en i hög grad bildad och lärd dam: SO eine schöne Kirche! En fri översättare skulle måhända våga: Äntligen en riktigt vacker kyrka! Hon hade väl med viss missräkning försökt tolka de alltmer försvinnande bilderna i Gothem och tyckte nog att Anga var bra liten. Byggnadshyttans och samfällighetens verksamheter är underkastade många antikvariska myndighetstillstånd och -kontroller. Länsstyrelsens kyrkoantikvarie ger tillstånden och förordnar om tillsyn och antikvarisk kontroll. Denna görs oftast av länsmuseet, och där har Louise Borgö i några år varit den flitigaste kontrollanten. Hon har följt restaureringarna från upptaktsmöten till slutbesiktning och varit med vid de många byggmötenas livliga diskussioner. Här rapporterar hon om den nyligen genomförda stora inre restaureringen i Dalhem. Så här långt efter den häggska restaureringen måste man med odelad beundran betänka den tidens beslutsprocesser och finansiella lösningar. Drivande kraft var 7

8 FÖRORD kyrkoherden i Dalhem, Johan Odin. Han fick med sig sin församling och sitt kyrkoråd. Han lyckades intressera regeringsledamöter och riksdagsmän. Ja, hans vädjanden nådde självaste kungen, Oskar II. Denne var inte snål, och konungens generositet belönades med det höga namnchiffret i det nyskapade västfönstret. Odin drev en välorganiserad insamling. Man kan följa hans tryckta redovisning över landet. Det börjar med välkänt och förmöget folk i Härnösand, och bland de många namnen från norrlandskusten hittar man några där etablerade gotlänningar. I Uppsala ledes listan av några professorer, men där finns också anonyma studenter samt en änkeärkebiskopinna. I Stockholm finner vi i och för sig många med gotländsk familjebakgrund, men också många andra välkända stockholmsnamn, bland andra landets under sent 1800-tal mest omtalade kyrkoarkitekt samt en mycket framstående konsthistoriker. I Göteborg ställer många av tidens kända donatorer upp fast med för dem ganska måttliga belopp. I Skåne är det grevar och baroner, titlar som återfinnes även på östgötaslätten. På Gotland ter det sig likadant fast i provinsiella och mestadels lantliga proportioner, med många, ja just många, små bidrag. Odins egna församlingsbor samt hans kollegor bland stiftets kyrkoherdar bidrar efter förmåga. Ur denna massa av välvilliga lyfter sig tvenne: på riksplanet Oskar med kronor, på provinsplanet Odin själv med 600 kronor. Den ödmjuke givaren skriver inte ut sitt namn. Han skriver:»j. O-n, Dalhem 600 :-«, samt på raden under:»d:o ytterligare 135:-. Och ensam är han inte, ty ännu en rad senare:»fru Th-e O-n, d:o 50:-«. 50 kronor, det var även vad landshövdingen skänkte. I en tid av försämrad kyrklig ekonomi och ovisshet beträffande offentliga anslag är sådant en glad läsning. Man finner den i den minnesskrift Odin skrev över restaureringen. Mot slutet av boken kommer en porträttsida över de fyra»restauratörerna«. Störst bild har A. H. Hägg. De tre andra är den antikvariskt verksamme visbybyggmästaren Nils Pettersson, den redan omtalade C. Vilh. Pettersson samt Joh. Odin själv (namnformerna här enligt boken). Dessa tre är alla kungligt ordensprydda. Johan Odin kallar helt blygsamt den innehållsrika lilla boken för»broschyr«. Idag är den eftersökt och en prydnad för varje gotlandicahylla. Kanske blir det så också en gång med dessa våra tvåårsberättelser. Åke G. Sjöberg Styrelsens vice ordförande Tjänsteförrättande ordförande 2003 och

9 Håkan Lindkvist STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLANDS VERKSAMHET BYGGNADSHYTTANS BAKGRUND OCH ORGANISATION En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien»en arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Också stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen organisationen. Den reglerades av stadgar och hade en egen, intern rättsskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättsställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att varaktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för restaurering av äldre bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands fornvänner (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två representanter från respektive av de båda förstnämnda organisationerna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styrelse. Ordförandeposten innehas sedan den 1 januari 2005 av länsrådet Anders Granat. Bakgrunden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 9

10 VERKSAMHET Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 procent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Byggnadshyttans chef med titeln hyttmästare är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2004 av en kamrer/ kanslist, två arbetsledare, två konservatorer och 15 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum, och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av Föreningen Gotlands fornvänner. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Fastigheten köptes nämnda år in från Fornvännerna. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, vilka även dessa är byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler samt en vinkällare. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårds- 10

11 VERKSAMHET utbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan. Idag används den bland annat för provning och utveckling av klimatstyrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen För Kalkbolagets räkning tillverkades ca 30 ton våtsläckt kalk under 2004, och motsvarande mängd avyttrades. Därav köptes ca 21 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Försäljningen har varit lägre än genomsnittet tidigare år. Orsakerna är vid sidan om ökad lokal konkurrens bland annat att man vid fasadarbeten på kyrkorna numera oftast inskränker sig till putslagning istället för omputsning och vid invändiga arbeten till rengöring istället för kalkavfärgning. Ekonomi Omsättningen år 2004 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 17,0 milj. kronor, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,9 milj. kronor. Av verksamhetens intäkter och kostnader är 2 procent respektive 3 procent hänförliga till Kalkbolaget. Den redovisade vinsten uppgick till ca 0,4 milj. kronor. Fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader har under året varit 64 procent kyrkoentreprenader och 36 procent övriga arbeten. 11

12 VERKSAMHET UTFÖRDA RESTAURERINGSARBETEN Kyrkorestaureringar De kyrkorestaureringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs normalt på löpande räkning. Av de utvändiga projekten lämnar samfälligheten varje år ut något eller några för anbudsräkning på öppna marknaden. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar. I de fall arbetena lämnas ut till privata byggnadsfirmor fungerar hyttmästaren som byggledare. Under var det fallet vid de utvändiga restaureringarna av Alskog och Eke kyrkor. Av hyttans restaureringar under samma tid kan man i första hand nämna den invändiga rengöringen av Dalhem kyrka (se separat artikel) och den ut- och invändiga restaureringen av Lau kyrka. Lau är öns största landsbygdskyrka. Den genomgick åren en radikal utoch invändig restaurering under ledning av arkitekt Åke Porne, Stockholm. Yttertaken byggdes om och belades med kopparplåt, all invändig inredning revs ut och de fasta bänkarna från 1890-talet ersattes med ett mindre antal lösa stolar i koret. Trägolvet byttes mot ett stengolv. Förändringarna av interiören medförde bland annat att efterklangstiden blev mycket lång och de akustiska förhållandena i kyrkorummet lika svårhanterliga som musikaliskt intressanta. Något fungerande uppvärmningssystem installerades inte, och kyrkan besvärades särskilt under vår och höst av svår kondensbildning på golv och pelarfundament. Den under utförda restaureringen planerades som ett samarbetsprojekt mellan Samfälligheten Gotlands kyrkor, Lau församling och Högskolan på Gotland. Arbetet leddes av en referensgrupp med deltagare förutom från de nämnda även från länsstyrelsen, länsmuseet och Byggnadshyttan. Arkitekt för restaureringen var Jan Utas, Visby, som tillsammans med en av årskurserna vid Högskolans byggnadsvårdslinje tog fram underlaget för projekteringen. Man beslöt i huvudsak att behålla kyrkan i den gestalt den fått genom 1960-talsrestaureringen, men att komplettera interiören för att få ett fungerande kyrkorum som även kan användas under den kalla årstiden. De lösa stolarna byttes ut mot två fasta och slutna bänkkvarter i koret, och den gamla predikstolen från 1700-talet, varav endast korgen nyttjats och detta på en ny plats i kyrkorummet, restaurerades och återuppsattes på sin ursprungliga plats vid en av pelarna i koret. Altarbordet återställdes med sin ursprungliga altarskiva, 12

13 VERKSAMHET Vid restaureringen av Lau kyrka byttes de lösa stolarna i koret ut mot två fasta och slutna bänkkvarter. Foto Peter Olsson. I det nya värmesystemet i Lau ingår bland annat två smidda s.k. värmekronor med inbyggd infravärme. Foto Jan Utas. 13

14 VERKSAMHET Det ornerade sättsteg av trä som påträffades i Ekeby vid kyrkans restaurering I Ekeby rengjordes väggarna och valven i kyrkorummet. Foto Peter Olsson. 14

15 VERKSAMHET och ett par förrådsutrymmen för lösa stolar etc. avskärmades i långhusets hörn. Mest intressant var dock att kyrkorummet efter förslag av tekn. dr. Tor Broström vid Högskolan på Gotland försågs med ett nytt värmesystem bestående av konventionella elradiatorer längs väggarna i långhuset för att med hänsyn till kondensproblemen hålla en viss grundvärme i rummet samt s.k. värmekronor med infravärmeelement ovanför bänkkvarteren i koret. I bänkkvarteren har även installerats golvvärme. Kronorna, tillverkade av smidesfirman AB K S Wickman & Son i Visby, utformades efter förebild av de två medeltida ljuskronor som hänger i kyrkans långhus. Ett nytt högtalarsystem installerades också. Efter fullbordad restaurering återöppnades kyrkan i december 2004 av biskop Lennart Koskinen. I Ekeby kyrka gjordes under samma tid en rengöring av väggar och valv, varvid bland annat kyrkans ovanligt rika målningsskrud från såväl 1200-talet, 1400-talet som början av 1800-talet konserverades. I övrigt kan nämnas att under det nuvarande golvet påträffades ett medeltida trägolv, dendrokronolgiskt daterad till vinterhalvåret , med bland annat ett cirkelornerat sättsteg (se foto s. 14) reparerades Hejde kyrka utvändigt genom en grundlig reparation av tornhuven och omputsning av fasaderna på hela kyrkan. Den korrugerade plåt som 1975 lades ovanpå de läckande faltaken som en skyddstäckning togs nu bort, och faltaken över kor, långhus och sakristia lades om på täta undertak av bräder och papp. Även på kyrkan i grannsocknen Väte reparerades tak och fasader under Faltaken på hela kyrkan lades om på samma sätt som i Hejde, och takryttaren, som var kraftigt angripen av röta och trägnagande insekter, genomgick en omfattande reparation. Spritputsen på kyrkans norra, västra och östra fasader förnyades. Kyrkans södra fasad består av släthuggna kalkstensblock samt reliefstenar ur en rundbågsfris från den 1100-talskyrka tillskriven anonymmästaren Byzantios som revs när den nuvarande kyrkan byggdes på 1300-talet. En tidigare okänd sten från talskyrkans rundbågsfris återfanns vid restaureringen under putsen på västfasaden. Masverk och poster i kyrkans fönster reparerades av Byggnadshyttans stenkonservator Rebeca Kettunen. Under 2004 restaurerades Tofta och Garde kyrkor utvändigt. Tornhuvarna reparerades på båda kyrkorna genom utbyte av stora delar av stomme och ytterpanel. Dessutom lagades och vitkalkades fasadputsen, tornfasaderna avfärgades dock med kalkcementfärg eftersom tornen här är putsade med motsvarande brukssort. På 15

16 VERKSAMHET På Hejde kyrka reparerades tornhuven, faltaken lades om och fasaderna vitkalkades. Här pågår omläggning av tornets södra galleritak. Foto Louise Borgö. Garde kyrka under restaurering Foto Peter Olsson. 16

17 VERKSAMHET Tofta reparerades även faltaken över kor och långhus genom utbyte av rötskadade och sönderspruckna bräder. Dessa tak hör för övrigt till de fåtaliga kyrktak på ön som ännu saknar täta undertak av papp eller dylikt. I Tofta hittades vid städningen av tornvinden en ringbrynjehuva från 1200-talet. Av övriga arbeten på kyrkorna kan nämnas att i Visborgskyrkan i Visby, uppförd på Riksantikvarieämbetets lista över kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader byggda efter 1939, gjordes en rad invändiga reparationsåtgärder under 2003, och på Akebäck kyrka reparerades och kalkavfärgades den utvändiga putsen m.m. under Hyttan har därutöver fungerat som generalentreprenör vid utbyte och komplettering av de elektriska värmesystemen i Etelhem och Fröjel kyrkor. I en lång rad andra kyrkor har underhållsarbeten av olika slag och av varierande omfattning utförts. Ett årligt återkommande arbetsuppgift är bland annat administrationen av de många tjärstrykningarna av brädklädda tornhuvar och tak som utförs av enskilda firmor på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor. Under 2003 utförde hyttan på uppdrag av Klinte kyrkliga samfällighet en omfattande utvändig restaurering av Hamnkyrkan i Klinte, uppförd helt i trä reparerades spåntak och fasadputs på Hallshuks kapell i Hall, en byggnad som förvaltas av Lärbro kyrkliga samfällighet. Under 2003 gjordes även ett gästspel på fastlandet. På uppdrag av Ösmo kyrkliga samfällighet utfördes en rad arbeten på Torö kyrka. Fasaderna och fönstren reparerades, klockstapeln restaurerades, och en förrådsbyggnad om- och tillbyggdes. Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Utöver kyrkorestaureringarna har hyttan under 2004 utfört sin under senare år största profana entreprenad, ombyggnaden av den södra ladugårdslängan vid den byggnadsminnesförklarade prästgården i Vamlingbo till ett Naturum. Byggnaden är från tiden omkring år 1800, och förutom bevarade ytterväggar och mellanbjälklag har den byggts om i sin helhet med bibehållande av sin ursprungliga karaktär. Arbetet utfördes på uppdrag av Heligholm Utveckling AB efter ritningar av Johan Celsing Arkitektkontor AB i Stockholm. Projektet färdigställdes i december I kvarteret Priorn 2 i Visby Biskopsgården har tegeltaket på Kapitelhuset vid S:t Drottensgatan lagts om, och fasaderna på den s.k. betjäntflygeln har reparerats, allt på uppdrag av länsmuseet. 17

18 VERKSAMHET Ladugårdslängen vid prästgården i Vamlingbo byggdes 2004 om till ett Naturum av Byggnadshyttan. Foto Jan Utas resp. Karl-M Ekengren. 18

19 VERKSAMHET I Visby har även utförts en rad reparations- och ombyggnadsarbeten på olika enfamiljshus på beställning av privata fastighetsägare, bland annat på S:ta Maria 29, Laboratorn 3 och Löjtnantsgatan 26 (takomläggningar), Södra Slottsgränd (reparation efter vattenskada) och Torngränd respektive Kinbergs plats (fasadarbeten samt ombyggnad av kök). På landsbygden har bland annat utförts underhållsåtgärder på det byggnadsminnesförklarade bostadshuset från 1800-talet vid Isums i Atlingbo, samt en inredning av en kalkstensflygel från samma århundrade vid Norrgårde i Vallstena till provkök m.m. Ett flerfamiljshus vid Storgatan i Slite har försetts med nytillverkade entrédörrar av ek. Av mer udda uppdrag kan avlägsnandet av den mycket stora murgrönan på koret till S:t Nicolai ruin i Visby nämnas. Uppdragsgivare var Riksantikvarieämbetet. Hyttans konservatorer har vid sidan av arbeten i samband med de nämnda kyrkorestaureringarna utfört konservering av olika typer av inredningar etc. i fastigheterna Kaplanen 6 i Visby, Visby Hotel (målningarna i det s.k. Hansarummet), Katthamra gård i Östergarn och Lauter på Fårö. I Hejnumkalkugnen bröts under den aktuella perioden två ugnar sten och brändes. Packstenen forslades till Djupkviorförrådet där kalken våtsläcktes för långtidsförvaring i kalkgravar. UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING ETC. Doktorandstipendium Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor ingår tillsammans med Partek Nordkalk AB, Svenska kyrkans församlingsförbund, Scancem Research AB samt Murverksrådet AB i en intressegrupp som under fyra år finansierar en doktorandtjänst, inriktad på utveckling av putsbruk. Hyttan och samfälligheten bidrar med kronor per år vardera, dvs. totalt kronor per år. Projektnamnet är Beständig puts på murverk. Doktorandtjänsten innehas av tekn. lic. Kristin Balksten. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning mot miljö- och kulturvård) vid Göteborgs universitet. Forskarskolan syftar till att öka utbytet mellan naturvetenskapliga, tekniska och humanistiska discipliner och vidareutveckla beständiga, kulturvårdande och miljömässigt bärkraftiga material och behandlingsmetoder för byggnader och andra konstruk- 19

20 VERKSAMHET tioner, såväl kulturhistoriskt intressanta som övriga. Utöver Göteborgs universitet deltar även Högskolan på Gotland, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Högskolan i Dalarna. Kristin Balksten har informerat om projektet i olika relevanta sammanhang såsom vid Nordiskt forum för byggningskalks seminarier i Trondheim hösten 2003 och i Skåne hösten 2004, vid ett av Riksantikvarieämbetet anordnat kalkputsseminarium i Stockholm i mars 2004, samt vid Svenska kyrkans fastighetsdagar i Stockholm i oktober Hon har även publicerat artikeln The pore structure in lime plaster as a key to understanding moisture transportation propierties and frost damages, samt Kalkputs 2003/2004 kunskap och praxis i fyra län, en inventering på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Projektet innefattar en förhållandevis stor del praktiska moment, bland annat har ett stort antal putsprover utförts på ett äldre kalkstenshus vid Diskarve i Roma. Klimat i kyrkor Det system för styrning av klimatet i våra kyrkor som sedan 2002 provats i Fårö kyrka har under 2003 installerats även i Etelhem kyrka. Kontinuerlig uppföljning sker genom tekn. dr. Tor Broströms försorg vid Högskolan på Gotland. Efter en första utvärdering 2004 kan man konstatera att fuktstyrningen fungerar på avsett vis, och att man med standardkomponenter kan anpassa ett befintligt elvärmesystem för styrning mot konstant relativ fuktighet. Vissa justeringar har vidtagits under försöksperioden, bl.a. har maxvärdet på temperaturen ändrats. Studiebesök I november 2004 besöktes Byggnadshyttan av Norsk Hantverksutvikling, en organisation med uppdrag att dokumentera och sprida kunskap om teknik och hantverk. Byggnadshyttans personal gjorde i april 2004 en studieresa till Barcelona i Spanien. Bland annat besågs La Sagrada Famila-katedralen och Olympiabyn. Inom ramen för arbetet i referensgruppen för Lau kyrkas restaurering, där hyttmästaren ingår, deltog denne i maj 2003 i en studieresa till Danmark med besök i bland annat en lång rad medeltida kyrkor. Teknik- och utvecklingsmöten Hyttans anställda samlas fyra gånger per år till s.k. teknik- och utvecklingsmöten. Programinslag är information om t.ex. nya metoder, redskap och litteratur, samt föredrag, grupparbeten och företagsinformation. 20

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

1.1 Mur och puts. Invändig puts

1.1 Mur och puts. Invändig puts Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 1.1 Mur och puts. Invändig puts VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Byggnadshyttan

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:01 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖRÄNDRING AV KOR, INBYGGNAD AV RWC, BYTE AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:6 Bodil Mascher 2 Innehåll

Läs mer

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland.

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:8 Munktorps kyrka Nytt förrådsutrymme Antikvarisk rapport Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland Helén Sjökvist Munktorps kyrka Nytt

Läs mer

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel Lillkyrka kyrka Installation av ny styr- och övervakningsanläggning för klimatförbättrande åtgärder i Lillkyrka kyrka, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke, 2013. Anneli Borg Rapport 2014:11 Engelbrektsgatan

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Gamla bilder på Lau kyrka

Gamla bilder på Lau kyrka Gamla bilder på Lau kyrka Från M. Klintbergs fotosamling. Lau skola och kyrka. Foto: Masse Klintberg 18 aug 1902. Detta är en klassisk bild av Masse Klintberg. Masse har gått ut i rågåkern och tagit denna

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

Härnösands domkyrka OMBYGGNAD AV KORGOLV

Härnösands domkyrka OMBYGGNAD AV KORGOLV Härnösands domkyrka OMBYGGNAD AV KORGOLV Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:13 Bodil Mascher 2 INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56 Norrby kyrka Utvändig renovering av kyrktorn Antikvarisk kontroll Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland Anna Güthlein Norrby kyrka Utvändig renovering

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING ARBETET VAR OMFATTANDE MEN DENNA PRESENTATIONEN FOKUSERAR ENDAST DEN DELEN SOM BERÖR INJEKTERINGEN. Bakgrund Den äldsta delen av kyrkobyggnaden

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Fresta Kyrka Rapport 2014:12 Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Fresta socken, Upplands-Väsby

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:20 Västerfärnebo kyrka Renovering och nytillverkning av lanterninfönster Antikvarisk kontroll Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift Installation av högtalare 2014 Antikvarisk rapport Två av de nya högtalarna i Knista kyrka 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Korsberga kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:33 Margareta Olsson

Korsberga kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:33 Margareta Olsson Korsberga kyrka Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad Korsberga socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:33

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Församling/ pastorat Kyrka, alt objekt Åtgärd Beräknad kostnad Sökt ersättning Uppsala län Uppsala pastorat Uppsala

Läs mer

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:35 Björskogs kyrka Renovering av fönster 2009 Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Björskogs socken Västmanland Anna Güthlein Boel Melin Helén Sjökvist Björskogs

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:25 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. IN LEDNING BESKRIVNING OCH

Läs mer

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning Hunnestads kyrka Renovering av fönster och fasadlagning Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun 2016:25 Hunnestads läge i Halland

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Stiftsstyrelsens beslut. 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S

Stiftsstyrelsens beslut. 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S241 2013-81 Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 juni 2014 om ramfördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2015. Visby stift har tilldelats

Läs mer

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl. Utdrag ur BOGE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009 Ansvariga för vård- och underhållsplanen Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Boge kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats

Läs mer

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Vikmanshyttans historia går tillbaka till 1500-talets slut då de tre första hammarsmedjorna

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift Skede kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:14 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Äsphults kyrka. Antikvarisk rapport. Utvändig renovering. Västra Vrams kyrkliga samfällighet, Äsphults socken i Kristianstads kommun Skåne län

Äsphults kyrka. Antikvarisk rapport. Utvändig renovering. Västra Vrams kyrkliga samfällighet, Äsphults socken i Kristianstads kommun Skåne län Antikvarisk rapport Äsphults kyrka Utvändig renovering Västra Vrams kyrkliga samfällighet, Äsphults socken i Kristianstads kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:003

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm Doktorn 5 Svend och Hannes hus i Laholm Källor och litteratur Edén, Michael, Porträtt av en vän, By ACTH 1987:6. Lundborg, Lennart, Svend Bögh-Andersen en arkitekt som präglat Laholm, Gamla Laholm 2003.

Läs mer

Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av de fyra flyglarnas socklar Gränna socken, Jönköpings kommun Jönköpings län

Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av de fyra flyglarnas socklar Gränna socken, Jönköpings kommun Jönköpings län Östanå gård Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av de fyra flyglarnas socklar Gränna socken, Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:13 Margareta Olsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758.

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758. BACKA KYRKA Backa, som är en av Hisingens sju socknar, tillhörde Norge fram till freden i Roskilde år 1658 då hela Hisingen och Bohuslän blev svenskt. Socknen omtalas för första gången år 1388 i Röde bok,

Läs mer

Att söka kyrkoantikvarisk ersättning

Att söka kyrkoantikvarisk ersättning Att söka kyrkoantikvarisk ersättning Att söka kyrkoantikvarisk ersättning Kyrkobyggnaden är viktig. Här har människor genom alla tider delat stora, små, svåra och glada tillfällen med varandra och med

Läs mer

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län.

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län. Antikvarisk kontroll S:t Johannes kyrka Konservering av väggmålningar Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:013 Malmö Kulturmiljö

Läs mer

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift UTVÄNDIGA RENGÖRINGS- och MÅLNINGSARBETEN 2008 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult Bo kyrka efter arbetet Estrid Esbjörnson,

Läs mer

Normlösa. Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: norra stigluckan

Normlösa. Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: norra stigluckan Normlösa Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: norra stigluckan Sammanfattning av åtgärdsbehov Långhusväggen vid läktaren I fönsteromfattningen på läktaren finns

Läs mer

Vedevågs kyrka. Installation av central klimatstyrning 2013. Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:10

Vedevågs kyrka. Installation av central klimatstyrning 2013. Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland. Anneli Borg Rapport 2013:10 Vedevågs kyrka Lindesbergs sn, Lindesbergs kn, Västmanland Installation av central klimatstyrning 2013 Anneli Borg Rapport 2013:10 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 Inledning

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön I utkanten av Vedevågs brukssamhälle ligger Vedevågs kyrka på en höjd. Kyrkoanläggningen Kyrkan

Läs mer

BJURÅKERS KYRKAS KLOCKSTAPEL

BJURÅKERS KYRKAS KLOCKSTAPEL Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:11 BJURÅKERS KYRKAS KLOCKSTAPEL Antikvarisk medverkan vid renovering av spånklädda ytor Bjuråkers kyrka Bjuråkers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2010 Daniel Olsson

Läs mer

F d Tingshuset, Kopparberg

F d Tingshuset, Kopparberg F d Tingshuset, Kopparberg Kyrkvreten 4, Kopparberg, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Omläggning av spån på fasader 2010 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:20 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Bagarstuga, Mullhyttan

Bagarstuga, Mullhyttan Bagarstuga, Mullhyttan Sörhult 1:7, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke Svampsanering Antikvarisk rapport 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:8 Innehållsförteckning Inledning 3

Läs mer

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka 2015 Anneli Borg Rapport 2015:06 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:10 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Marbäcks kyrka Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer