Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll."

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 REDAKTIONSKOMMIT TÉ Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. OMSLAG Tofta kyrka under restaurering våren OMSLAGSFOTO Jan Utas, Visby. PRODUKTION Byggnadshyttan på Gotland, Visby GRAFISK FORM Helena Duveborg. TRYCK Snabba Tryck, Visby Respektive författare. ISBN X

3 INNEHÅLL Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Kristin Balksten Beständighetsproblem för kalkputs 23 Johan Knutsson Axel Herman Häggs restaurering av Dalhem kyrka 31 Louise Borgö En nytvättad landsortskatedral 55 Jan Utas Kalkbruk och kyrkounderhåll 65 FÖRFATTARNA Balksten, Kristin, tekn.lic., doktorand vid CTH, Göteborg Borgö, Louise, byggnadsantikvarie vid Länsmuseet på Gotland Knutsson, Johan, fil.dr., intendent vid Nordiska museet Lindkvist, Håkan, byggnadsingenjör, hyttmästare Sjöberg, Åke G., f.d. lektor, Visby Utas, Jan, arkitekt SAR MSA, Visby

4 JAN BJÖRKLUND Stiftelsen Byggnadshyttans ordförande STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND utgav för två år sedan sin första»berättelse«. Den gällde åren och inleddes med några minnesord över den i januari 2003 bortgångne ordföranden, länsrådet Jan Björklund, ordförande i Byggnadshyttan alltsedan stiftelsens bildande. Vi tillägnar Jan Björklunds minne denna andra skrift i den lilla skriftserien. 4

5 FÖROR D BYGGNADSHYTTAN ÄR EN STIFTELSE och dess intressenter är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun samt Föreningen Gotlands fornvänner (dvs. Länsmuseet). I hyttans uppdrag ingår inte blott att utföra kulturvårdande underhållsarbeten utan även att utveckla arbetsmetoderna, samtidigt som man skall bevara de gamla. Man skall sprida sina kunskaper och man skall berätta om sin verksamhet. Denna skrift är således en del i det arbetet. För att kunna göra allt detta krävs ekonomiska medel och hyttan har inga andra än de pengar den kan arbeta ihop. Den begränsade vinst verksamheten ger skall således användas förutom att i någon mån konsolidera stiftelsen just till en skrift av detta slag. För att uppnå ett överskott behövs arbetsuppdrag. Sådana skaffar hyttan inte utan framgång ibland på den öppna byggnadsmarknaden. Bland stiftarna är det blott Samfälligheten Gotlands kyrkor som ger nämnvärda beställningar. De är desto fler. Samfälligheten började sin verksamhet 1984, hyttan sin två år senare. Av de ungefär ett hundra kyrkorestaureringar uppdelade i yttre och inre samt tornfasader och värmesystem som samfälligheten låtit göra under hyttans tid har Byggnadshyttan utfört drygt sjuttio. Samfälligheten låter varje år någon eller några restaureringar gå ut på anbud utanför hyttans verksamhet. Det ger samfälligheten en kontroll på hyttans kostnadsläge. Under senare år är det dock blott två gotländska byggnadsfirmor som visar intresse, de är små, trogna samt specialiserade och gör goda arbeten. Även de här byggmästerierna bidrar till att uppehålla kunskapen om de medeltida gotlandskyrkornas restaureringsvillkor. I dessa fall använder samfälligheten hyttan som konsult för upphandling och kontroll. Denna skrift har tre sakområden: Byggnadshyttans verksamhet under de två aktuella åren, den återkommande frågan om kalkputs på gotlandskyrkorna samt Dalhem kyrka som synnerligen uppmärksammat restaureringsobjekt i historia och nutid. Som synes har Byggnadshyttan under åren haft intressanta arbeten också förutom att vårda öns kyrkor, men det är likväl dessa som utgör stommen i hyttans verksamhet. Vad gäller kyrkornas yttre restaurering tar vi här upp den ständigt återkommande frågan om kalkputs. 5

6 FÖRORD Att nyputsade kyrktorn snart fläckats av kalkputsskador, ja, det har många gotlänningar sett. Nu gäller det i och för sig inte bara kyrkorna och kyrktornen och inte heller bara Byggnadshyttans arbeten. Nej, det är ett generellt problem. Många äldre murarkunniga säger sig veta vari felen består, men de har inte sällan motstridiga uppfattningar, och då deras råd tas till vara fungerar de inte alltid då heller. Här har vi nu två uppsatser i ämnet. Den ena skriven av samfällighetens och hyttans ständige rådgivare under ett drygt decennium, arkitekten Jan Utas, som f.ö. under många år varit byggnadskunnig hos Länsmuseet. Han har följt arbetena och därmed problemen på nära och lokalt detaljerat håll. Har också studerat de inte så få lämningar av medeltida kalkputs som ännu finns här och var i och på kyrkorna. Den andra skribenten är Kristin Balksten, som sedan några år doktorerar vid Chalmers i Göteborg och Högskolan på Gotland. Hon är civilingenjör och byggnadsvårdare. Under sitt doktorerande deltar hon flitigt i de svenska och viss mån internationella diskussionerna om kalkputs, leder seminarier och undervisar emellanåt vid Högskolan på Gotland. I enlighet med sitt uppdrag bidrar hyttan ekonomiskt till hennes forskning, och det gör den tillsammans med bland andra samfälligheten och Församlingsförbundet på riksplanet. För hyttans del gäller härvid att inte blott pekuniärt bidraga till forskningen utan att också ställa upp med praktisk hjälp och handledning. Kristin Balksten har därför tillsammans med hyttans arbetslag strukit kalkputs på många gotländska kyrkväggar. Förhoppningen är naturligtvis att dessa studier skall leda till tydligt minskade bekymmer och kostnader! i framtiden. För gamla gotlänningar är Dalhem kyrka något alldeles märkvärdigt. Där den reser sig i landskapet ter den sig som en katedral. De höga gotiska linjerna visar sig när man kommer närmare ha åtskilliga lugna romanska bågar. Skiffertaken är alls icke gotländska, och kyrkans inre är fyllt av mångahanda konstinslag, refererande till många epoker. Och man fångas omgående av de nästan söndagsskoleaktiga väggmålningarna. Här berättar nu kulturhistorikern Johan Knutsson om den genomgripande restaureringen för ungefär hundra år sedan, som gav Dalhem berömmelse men senare också bister kritik. Dalhems berömmelse sammanfaller med den gotländska turismens genombrottsår. Det var i hög grad en kvalitetsturism, där orkidéer, kulturhistoria och måhända fredligt pensionatsliv var mer lockande än överfulla badstränder och krogar. Dalhem kyrka var ett»måste«. Svenska Turistföreningens gotlandshandbok berättar om tågbyte i Roma och rekommenderar Gandarve gästgivargård. 6

7 FÖRORD Så kom världskriget. Turismen dämpades. Men 20-talet med dess nybyggda, vita gotlandsbåtar satte fart på en upplevelsesökande turism. Och den gällde fortfarande i hög grad blomsterängar, fågelsång och studiebesök i medeltidskyrkorna. Gotlands Turistförening ordnade en»dalhemstur«med buss, två eller tre gånger i veckan, som förutom höjdpunkten Dalhem kyrka innefattade besök i Jakobsbergs utsiktstorn, i Barlingbo kyrka för att studera dopfunten, samt en stunds kringvandrande vid klosterruinen i Roma. I avgiften ingick även kaffe med bröd, dvs. bulle samt en torr och en mjuk kaka, i en trädgård i Dalhem. Så kom ett nytt världskrig. Gotlandsturismen gick i dvala, men återuppväcktes i slutet av 40-talet. Dalhemsturerna togs åter upp och de fortsatte några år. Från det tidiga 50-talet minns jag dem. Jag var guide. En ung guidande student skulle naturligtvis ha rätt entusiasm inför kyrkväggarnas bildmassor. Jag minns hur svårt det var, ty jag hade omoget och med skadeglädje tagit till mig den ganska fräna kritik som riktats mot arkitekten Hägg och konstmålaren och konservatorn Pettersson. Jag höll dock inne med sådana kommentarer. Och det gjorde mig lite ont om Wilhelm Pettersson, ty jag hade sett»farbror«pettersson sitta med dinglande ben på enkla men höga byggnadsställningar i Fröjel kyrka sommaren 1938 då han lockade fram sköna bilder i korvalvet, samt en»helig biskop«på östra korväggen. Då var han, har jag senare begripit, en konservator som skulle ha kunnat få godkänt av vår tids antikvarier och byråkrater. Men jag minns också hur jag för nu kanske femton år sedan kom med en grupp synnerligen kulturhistorisk intresserade äldre tyskar. Jag hade visat dem Gothem, Anga och Norrlanda. När vi steg in i helgedomen i Dalhem sade en i hög grad bildad och lärd dam: SO eine schöne Kirche! En fri översättare skulle måhända våga: Äntligen en riktigt vacker kyrka! Hon hade väl med viss missräkning försökt tolka de alltmer försvinnande bilderna i Gothem och tyckte nog att Anga var bra liten. Byggnadshyttans och samfällighetens verksamheter är underkastade många antikvariska myndighetstillstånd och -kontroller. Länsstyrelsens kyrkoantikvarie ger tillstånden och förordnar om tillsyn och antikvarisk kontroll. Denna görs oftast av länsmuseet, och där har Louise Borgö i några år varit den flitigaste kontrollanten. Hon har följt restaureringarna från upptaktsmöten till slutbesiktning och varit med vid de många byggmötenas livliga diskussioner. Här rapporterar hon om den nyligen genomförda stora inre restaureringen i Dalhem. Så här långt efter den häggska restaureringen måste man med odelad beundran betänka den tidens beslutsprocesser och finansiella lösningar. Drivande kraft var 7

8 FÖRORD kyrkoherden i Dalhem, Johan Odin. Han fick med sig sin församling och sitt kyrkoråd. Han lyckades intressera regeringsledamöter och riksdagsmän. Ja, hans vädjanden nådde självaste kungen, Oskar II. Denne var inte snål, och konungens generositet belönades med det höga namnchiffret i det nyskapade västfönstret. Odin drev en välorganiserad insamling. Man kan följa hans tryckta redovisning över landet. Det börjar med välkänt och förmöget folk i Härnösand, och bland de många namnen från norrlandskusten hittar man några där etablerade gotlänningar. I Uppsala ledes listan av några professorer, men där finns också anonyma studenter samt en änkeärkebiskopinna. I Stockholm finner vi i och för sig många med gotländsk familjebakgrund, men också många andra välkända stockholmsnamn, bland andra landets under sent 1800-tal mest omtalade kyrkoarkitekt samt en mycket framstående konsthistoriker. I Göteborg ställer många av tidens kända donatorer upp fast med för dem ganska måttliga belopp. I Skåne är det grevar och baroner, titlar som återfinnes även på östgötaslätten. På Gotland ter det sig likadant fast i provinsiella och mestadels lantliga proportioner, med många, ja just många, små bidrag. Odins egna församlingsbor samt hans kollegor bland stiftets kyrkoherdar bidrar efter förmåga. Ur denna massa av välvilliga lyfter sig tvenne: på riksplanet Oskar med kronor, på provinsplanet Odin själv med 600 kronor. Den ödmjuke givaren skriver inte ut sitt namn. Han skriver:»j. O-n, Dalhem 600 :-«, samt på raden under:»d:o ytterligare 135:-. Och ensam är han inte, ty ännu en rad senare:»fru Th-e O-n, d:o 50:-«. 50 kronor, det var även vad landshövdingen skänkte. I en tid av försämrad kyrklig ekonomi och ovisshet beträffande offentliga anslag är sådant en glad läsning. Man finner den i den minnesskrift Odin skrev över restaureringen. Mot slutet av boken kommer en porträttsida över de fyra»restauratörerna«. Störst bild har A. H. Hägg. De tre andra är den antikvariskt verksamme visbybyggmästaren Nils Pettersson, den redan omtalade C. Vilh. Pettersson samt Joh. Odin själv (namnformerna här enligt boken). Dessa tre är alla kungligt ordensprydda. Johan Odin kallar helt blygsamt den innehållsrika lilla boken för»broschyr«. Idag är den eftersökt och en prydnad för varje gotlandicahylla. Kanske blir det så också en gång med dessa våra tvåårsberättelser. Åke G. Sjöberg Styrelsens vice ordförande Tjänsteförrättande ordförande 2003 och

9 Håkan Lindkvist STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLANDS VERKSAMHET BYGGNADSHYTTANS BAKGRUND OCH ORGANISATION En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien»en arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Också stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen organisationen. Den reglerades av stadgar och hade en egen, intern rättsskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättsställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att varaktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för restaurering av äldre bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands fornvänner (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två representanter från respektive av de båda förstnämnda organisationerna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styrelse. Ordförandeposten innehas sedan den 1 januari 2005 av länsrådet Anders Granat. Bakgrunden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 9

10 VERKSAMHET Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 procent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Byggnadshyttans chef med titeln hyttmästare är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2004 av en kamrer/ kanslist, två arbetsledare, två konservatorer och 15 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum, och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av Föreningen Gotlands fornvänner. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Fastigheten köptes nämnda år in från Fornvännerna. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, vilka även dessa är byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler samt en vinkällare. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårds- 10

11 VERKSAMHET utbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan. Idag används den bland annat för provning och utveckling av klimatstyrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen För Kalkbolagets räkning tillverkades ca 30 ton våtsläckt kalk under 2004, och motsvarande mängd avyttrades. Därav köptes ca 21 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Försäljningen har varit lägre än genomsnittet tidigare år. Orsakerna är vid sidan om ökad lokal konkurrens bland annat att man vid fasadarbeten på kyrkorna numera oftast inskränker sig till putslagning istället för omputsning och vid invändiga arbeten till rengöring istället för kalkavfärgning. Ekonomi Omsättningen år 2004 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 17,0 milj. kronor, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,9 milj. kronor. Av verksamhetens intäkter och kostnader är 2 procent respektive 3 procent hänförliga till Kalkbolaget. Den redovisade vinsten uppgick till ca 0,4 milj. kronor. Fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader har under året varit 64 procent kyrkoentreprenader och 36 procent övriga arbeten. 11

12 VERKSAMHET UTFÖRDA RESTAURERINGSARBETEN Kyrkorestaureringar De kyrkorestaureringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs normalt på löpande räkning. Av de utvändiga projekten lämnar samfälligheten varje år ut något eller några för anbudsräkning på öppna marknaden. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar. I de fall arbetena lämnas ut till privata byggnadsfirmor fungerar hyttmästaren som byggledare. Under var det fallet vid de utvändiga restaureringarna av Alskog och Eke kyrkor. Av hyttans restaureringar under samma tid kan man i första hand nämna den invändiga rengöringen av Dalhem kyrka (se separat artikel) och den ut- och invändiga restaureringen av Lau kyrka. Lau är öns största landsbygdskyrka. Den genomgick åren en radikal utoch invändig restaurering under ledning av arkitekt Åke Porne, Stockholm. Yttertaken byggdes om och belades med kopparplåt, all invändig inredning revs ut och de fasta bänkarna från 1890-talet ersattes med ett mindre antal lösa stolar i koret. Trägolvet byttes mot ett stengolv. Förändringarna av interiören medförde bland annat att efterklangstiden blev mycket lång och de akustiska förhållandena i kyrkorummet lika svårhanterliga som musikaliskt intressanta. Något fungerande uppvärmningssystem installerades inte, och kyrkan besvärades särskilt under vår och höst av svår kondensbildning på golv och pelarfundament. Den under utförda restaureringen planerades som ett samarbetsprojekt mellan Samfälligheten Gotlands kyrkor, Lau församling och Högskolan på Gotland. Arbetet leddes av en referensgrupp med deltagare förutom från de nämnda även från länsstyrelsen, länsmuseet och Byggnadshyttan. Arkitekt för restaureringen var Jan Utas, Visby, som tillsammans med en av årskurserna vid Högskolans byggnadsvårdslinje tog fram underlaget för projekteringen. Man beslöt i huvudsak att behålla kyrkan i den gestalt den fått genom 1960-talsrestaureringen, men att komplettera interiören för att få ett fungerande kyrkorum som även kan användas under den kalla årstiden. De lösa stolarna byttes ut mot två fasta och slutna bänkkvarter i koret, och den gamla predikstolen från 1700-talet, varav endast korgen nyttjats och detta på en ny plats i kyrkorummet, restaurerades och återuppsattes på sin ursprungliga plats vid en av pelarna i koret. Altarbordet återställdes med sin ursprungliga altarskiva, 12

13 VERKSAMHET Vid restaureringen av Lau kyrka byttes de lösa stolarna i koret ut mot två fasta och slutna bänkkvarter. Foto Peter Olsson. I det nya värmesystemet i Lau ingår bland annat två smidda s.k. värmekronor med inbyggd infravärme. Foto Jan Utas. 13

14 VERKSAMHET Det ornerade sättsteg av trä som påträffades i Ekeby vid kyrkans restaurering I Ekeby rengjordes väggarna och valven i kyrkorummet. Foto Peter Olsson. 14

15 VERKSAMHET och ett par förrådsutrymmen för lösa stolar etc. avskärmades i långhusets hörn. Mest intressant var dock att kyrkorummet efter förslag av tekn. dr. Tor Broström vid Högskolan på Gotland försågs med ett nytt värmesystem bestående av konventionella elradiatorer längs väggarna i långhuset för att med hänsyn till kondensproblemen hålla en viss grundvärme i rummet samt s.k. värmekronor med infravärmeelement ovanför bänkkvarteren i koret. I bänkkvarteren har även installerats golvvärme. Kronorna, tillverkade av smidesfirman AB K S Wickman & Son i Visby, utformades efter förebild av de två medeltida ljuskronor som hänger i kyrkans långhus. Ett nytt högtalarsystem installerades också. Efter fullbordad restaurering återöppnades kyrkan i december 2004 av biskop Lennart Koskinen. I Ekeby kyrka gjordes under samma tid en rengöring av väggar och valv, varvid bland annat kyrkans ovanligt rika målningsskrud från såväl 1200-talet, 1400-talet som början av 1800-talet konserverades. I övrigt kan nämnas att under det nuvarande golvet påträffades ett medeltida trägolv, dendrokronolgiskt daterad till vinterhalvåret , med bland annat ett cirkelornerat sättsteg (se foto s. 14) reparerades Hejde kyrka utvändigt genom en grundlig reparation av tornhuven och omputsning av fasaderna på hela kyrkan. Den korrugerade plåt som 1975 lades ovanpå de läckande faltaken som en skyddstäckning togs nu bort, och faltaken över kor, långhus och sakristia lades om på täta undertak av bräder och papp. Även på kyrkan i grannsocknen Väte reparerades tak och fasader under Faltaken på hela kyrkan lades om på samma sätt som i Hejde, och takryttaren, som var kraftigt angripen av röta och trägnagande insekter, genomgick en omfattande reparation. Spritputsen på kyrkans norra, västra och östra fasader förnyades. Kyrkans södra fasad består av släthuggna kalkstensblock samt reliefstenar ur en rundbågsfris från den 1100-talskyrka tillskriven anonymmästaren Byzantios som revs när den nuvarande kyrkan byggdes på 1300-talet. En tidigare okänd sten från talskyrkans rundbågsfris återfanns vid restaureringen under putsen på västfasaden. Masverk och poster i kyrkans fönster reparerades av Byggnadshyttans stenkonservator Rebeca Kettunen. Under 2004 restaurerades Tofta och Garde kyrkor utvändigt. Tornhuvarna reparerades på båda kyrkorna genom utbyte av stora delar av stomme och ytterpanel. Dessutom lagades och vitkalkades fasadputsen, tornfasaderna avfärgades dock med kalkcementfärg eftersom tornen här är putsade med motsvarande brukssort. På 15

16 VERKSAMHET På Hejde kyrka reparerades tornhuven, faltaken lades om och fasaderna vitkalkades. Här pågår omläggning av tornets södra galleritak. Foto Louise Borgö. Garde kyrka under restaurering Foto Peter Olsson. 16

17 VERKSAMHET Tofta reparerades även faltaken över kor och långhus genom utbyte av rötskadade och sönderspruckna bräder. Dessa tak hör för övrigt till de fåtaliga kyrktak på ön som ännu saknar täta undertak av papp eller dylikt. I Tofta hittades vid städningen av tornvinden en ringbrynjehuva från 1200-talet. Av övriga arbeten på kyrkorna kan nämnas att i Visborgskyrkan i Visby, uppförd på Riksantikvarieämbetets lista över kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader byggda efter 1939, gjordes en rad invändiga reparationsåtgärder under 2003, och på Akebäck kyrka reparerades och kalkavfärgades den utvändiga putsen m.m. under Hyttan har därutöver fungerat som generalentreprenör vid utbyte och komplettering av de elektriska värmesystemen i Etelhem och Fröjel kyrkor. I en lång rad andra kyrkor har underhållsarbeten av olika slag och av varierande omfattning utförts. Ett årligt återkommande arbetsuppgift är bland annat administrationen av de många tjärstrykningarna av brädklädda tornhuvar och tak som utförs av enskilda firmor på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor. Under 2003 utförde hyttan på uppdrag av Klinte kyrkliga samfällighet en omfattande utvändig restaurering av Hamnkyrkan i Klinte, uppförd helt i trä reparerades spåntak och fasadputs på Hallshuks kapell i Hall, en byggnad som förvaltas av Lärbro kyrkliga samfällighet. Under 2003 gjordes även ett gästspel på fastlandet. På uppdrag av Ösmo kyrkliga samfällighet utfördes en rad arbeten på Torö kyrka. Fasaderna och fönstren reparerades, klockstapeln restaurerades, och en förrådsbyggnad om- och tillbyggdes. Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Utöver kyrkorestaureringarna har hyttan under 2004 utfört sin under senare år största profana entreprenad, ombyggnaden av den södra ladugårdslängan vid den byggnadsminnesförklarade prästgården i Vamlingbo till ett Naturum. Byggnaden är från tiden omkring år 1800, och förutom bevarade ytterväggar och mellanbjälklag har den byggts om i sin helhet med bibehållande av sin ursprungliga karaktär. Arbetet utfördes på uppdrag av Heligholm Utveckling AB efter ritningar av Johan Celsing Arkitektkontor AB i Stockholm. Projektet färdigställdes i december I kvarteret Priorn 2 i Visby Biskopsgården har tegeltaket på Kapitelhuset vid S:t Drottensgatan lagts om, och fasaderna på den s.k. betjäntflygeln har reparerats, allt på uppdrag av länsmuseet. 17

18 VERKSAMHET Ladugårdslängen vid prästgården i Vamlingbo byggdes 2004 om till ett Naturum av Byggnadshyttan. Foto Jan Utas resp. Karl-M Ekengren. 18

19 VERKSAMHET I Visby har även utförts en rad reparations- och ombyggnadsarbeten på olika enfamiljshus på beställning av privata fastighetsägare, bland annat på S:ta Maria 29, Laboratorn 3 och Löjtnantsgatan 26 (takomläggningar), Södra Slottsgränd (reparation efter vattenskada) och Torngränd respektive Kinbergs plats (fasadarbeten samt ombyggnad av kök). På landsbygden har bland annat utförts underhållsåtgärder på det byggnadsminnesförklarade bostadshuset från 1800-talet vid Isums i Atlingbo, samt en inredning av en kalkstensflygel från samma århundrade vid Norrgårde i Vallstena till provkök m.m. Ett flerfamiljshus vid Storgatan i Slite har försetts med nytillverkade entrédörrar av ek. Av mer udda uppdrag kan avlägsnandet av den mycket stora murgrönan på koret till S:t Nicolai ruin i Visby nämnas. Uppdragsgivare var Riksantikvarieämbetet. Hyttans konservatorer har vid sidan av arbeten i samband med de nämnda kyrkorestaureringarna utfört konservering av olika typer av inredningar etc. i fastigheterna Kaplanen 6 i Visby, Visby Hotel (målningarna i det s.k. Hansarummet), Katthamra gård i Östergarn och Lauter på Fårö. I Hejnumkalkugnen bröts under den aktuella perioden två ugnar sten och brändes. Packstenen forslades till Djupkviorförrådet där kalken våtsläcktes för långtidsförvaring i kalkgravar. UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING ETC. Doktorandstipendium Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor ingår tillsammans med Partek Nordkalk AB, Svenska kyrkans församlingsförbund, Scancem Research AB samt Murverksrådet AB i en intressegrupp som under fyra år finansierar en doktorandtjänst, inriktad på utveckling av putsbruk. Hyttan och samfälligheten bidrar med kronor per år vardera, dvs. totalt kronor per år. Projektnamnet är Beständig puts på murverk. Doktorandtjänsten innehas av tekn. lic. Kristin Balksten. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning mot miljö- och kulturvård) vid Göteborgs universitet. Forskarskolan syftar till att öka utbytet mellan naturvetenskapliga, tekniska och humanistiska discipliner och vidareutveckla beständiga, kulturvårdande och miljömässigt bärkraftiga material och behandlingsmetoder för byggnader och andra konstruk- 19

20 VERKSAMHET tioner, såväl kulturhistoriskt intressanta som övriga. Utöver Göteborgs universitet deltar även Högskolan på Gotland, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Högskolan i Dalarna. Kristin Balksten har informerat om projektet i olika relevanta sammanhang såsom vid Nordiskt forum för byggningskalks seminarier i Trondheim hösten 2003 och i Skåne hösten 2004, vid ett av Riksantikvarieämbetet anordnat kalkputsseminarium i Stockholm i mars 2004, samt vid Svenska kyrkans fastighetsdagar i Stockholm i oktober Hon har även publicerat artikeln The pore structure in lime plaster as a key to understanding moisture transportation propierties and frost damages, samt Kalkputs 2003/2004 kunskap och praxis i fyra län, en inventering på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Projektet innefattar en förhållandevis stor del praktiska moment, bland annat har ett stort antal putsprover utförts på ett äldre kalkstenshus vid Diskarve i Roma. Klimat i kyrkor Det system för styrning av klimatet i våra kyrkor som sedan 2002 provats i Fårö kyrka har under 2003 installerats även i Etelhem kyrka. Kontinuerlig uppföljning sker genom tekn. dr. Tor Broströms försorg vid Högskolan på Gotland. Efter en första utvärdering 2004 kan man konstatera att fuktstyrningen fungerar på avsett vis, och att man med standardkomponenter kan anpassa ett befintligt elvärmesystem för styrning mot konstant relativ fuktighet. Vissa justeringar har vidtagits under försöksperioden, bl.a. har maxvärdet på temperaturen ändrats. Studiebesök I november 2004 besöktes Byggnadshyttan av Norsk Hantverksutvikling, en organisation med uppdrag att dokumentera och sprida kunskap om teknik och hantverk. Byggnadshyttans personal gjorde i april 2004 en studieresa till Barcelona i Spanien. Bland annat besågs La Sagrada Famila-katedralen och Olympiabyn. Inom ramen för arbetet i referensgruppen för Lau kyrkas restaurering, där hyttmästaren ingår, deltog denne i maj 2003 i en studieresa till Danmark med besök i bland annat en lång rad medeltida kyrkor. Teknik- och utvecklingsmöten Hyttans anställda samlas fyra gånger per år till s.k. teknik- och utvecklingsmöten. Programinslag är information om t.ex. nya metoder, redskap och litteratur, samt föredrag, grupparbeten och företagsinformation. 20

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Reparation av granitfasader på Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:63 Tomas Brandt

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare 1 Vanliga fasadskador 2 Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning Korrosionssprängning (3) Biologisk nedbrytning

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Skultuna kyrka-fasadrenovering

Skultuna kyrka-fasadrenovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:48 Skultuna kyrka-fasadrenovering Antikvarisk rapport Skultuna by 3:1 Skultuna socken Västmanland Boel Melin Skultuna kyrka -fasadrenovering Antikvarisk rapport

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975

Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Underhåll av tegelfasader från 1960-1975 Tomas Gustavsson, byggkonstruktör, aktiv i SPEF: s kursverksamhet, e-post: tomas@konstruktioner.se Helt dominerande underhållsfråga under perioden: Skador p.g.a.

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8

Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8 Byggnadshyttan på Gotland 2005 2006 redaktionskommitté Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag Byggnadshyttans Johnny Östergren

Läs mer

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:28 Möklinta kyrka Inre renovering 2008 Antikvarisk kontroll Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland Helén Sjökvist Möklinta kyrka Inre renovering 2008

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Vårda väl. Underhåll av kalkputsfasader

Vårda väl. Underhåll av kalkputsfasader Vårda väl Riksantikvarieämbetet november 2014 Underhåll av kalkputsfasader Detta Vårda väl-blad är en handledning för fastighetsägare och fastighetsförvaltare vid lagning av mindre skador och vid avfärgning

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Viksängskyrkan i Västerås

Viksängskyrkan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:21 Viksängskyrkan i Västerås Omläggning av tak Antikvarisk kontroll Västerås Viksängskyrkan 1 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län.

Skerike kyrka. Fasadrestaurering. Antikvarisk kontroll. Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:76 Skerike kyrka Fasadrestaurering Antikvarisk kontroll Skerikes by 4:10 Skerike socken Västerås kommun Västmanlands län Boel Melin Skerike kyrka Fasadrestaurering

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Ske mus dnr 114/2007 Lst dnr 434-1835-2007 Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Skellefteå museum 2008 Pernilla

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap Foto: Per Andersson Tradition och erfarenhet Putsat och kalkmålat med Kulekalk Företaget Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och med lång erfarenhet som leverantör

Läs mer

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning

Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Byggnadsvård Restaurering Projektering Utbildning Uppdrag, projekt mm 1993-2009 arkitekt Måns Hallén Bygghyttan Ekonomisk Förening 1993-1998 Upprustning Fengersfors Bruk 1993-1998 Byggmässan Friska Hus

Läs mer