redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll."

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal, framtagen för dokumentation vid kyrkans restaurering omslagsfoto: Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. produktion: Byggnadshyttan på Gotland, Visby grafisk form: Helena Duveborg. trryck: Snabba Tryck, Visby Respektive författare ISBN

3 I N N E H Å L L Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Joakim Hansson Restaureringen av Kaplanen 6 i Visby 19 Jan Utas Restaureringen av Fårö kyrka Håkan Lindkvist Ombyggnad av ett fritidshus vid Verkegards på Fårö 51 Tor Broström Klimatstyrning i kyrkor konstant relativ fuktighet för skonsamt inomhusklimat 55 författarna Broström, Tor, tekn.dr., lektor vid Högskolan på Gotland Hansson, Joakim, fil.dr., kyrkoantikvarie vid Länsstyrelsen på Gotland Lindkvist, Håkan, byggnadsingenjör, hyttmästare Utas, Jan, arkitekt MSA, avdelningschef Kulturmiljövård vid Länsmuseet på Gotland

4

5 F Ö R O R D Stiftelsen byggnadshyttan på gotland bildades i mars 1986 av Riksantikvarieämbetet, Föreningen Gotlands fornvänner, Samfälligheten Gotlands kyrkor och Gotlands kommun. Dess stadgar fastställdes av regeringen i september samma år. I enlighet med sitt uppdrag har Byggnadshyttan sedan mitten av talet utfört och medverkat i vård och underhåll av de medeltida kyrkorna på Gotland, Visby ringmur och ruiner samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i övrigt på Gotland. Hyttan har enligt uppdraget utbildat hantverkare och tillverkat byggnadmaterial, främst bränd och släckt kalk. Till uppdraget hör vidare»att utveckla metoder för restaurerings- och underhållsarbeten samt att sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter från hyttans verksamhet.«en skrift om hyttans verksamhet under de senaste åren ligger således inom dessa uttalade uppdrag. Hyttan har i samarbete med många andra goda krafter utvecklat nya eller gamla metoder det kan gälla det rent praktiska byggnadsarbetet såväl som konserveringstekniker. Det kan även gälla beslutsprocesser där exempelvis kyrkfolkets förväntningar möter antikvariska intressen och principer samt byggnadstekniska möjligheter. Allt skall därtill rymmas inom ekonomiskt möjliga ramar. En skrift om hur hyttan arbetar kan komma byggnadsvården i stort till nytta. De uppsatser eller rapporter som finns att läsa i denna skrift ger alla på olika sätt bilder av hyttans arbete, ja även om hyttan i arbete. Hyttans styrelse har till reaktionskommitté utsett styrelsens vice ordförande Åke G. Sjöberg, arkitekten vid Länsmuseet Jan Utas tillika suppleant i styrelsen på Gotlands fornvänners mandat samt hyttmästaren Håkan Lindkvist. Jan Utas är skriftens huvudredaktör. Jan Björklund Styrelsens ordförande Sedan detta förord blev skrivet och innan boken kommit i tryck avled Jan Björklund i januari

6 Minnesord över Jan Björklund vid Byggnadshyttans sammanträde den 23 januari 2003 Ordförandestolen är tom. Jan Björklund är borta. Stolen kan vi nog återbesätta, men Jan Björklund har vi för alltid förlorat. Med honom har vi förlorat en vän och en mycket väsentlig medmänniska. Jan Björklund har varit denna styrelses ledare och därmed hyttans främste re p resentant alltsedan starten för nu snart två decennier sedan. Och han behövdes. Vår verksamhet var ingen självklarhet i det ögonblick den skulle sättas igång. Både utåt mot samhället och det faktiska behovet av hyttans byggnadsverksamhet samt inåt, gentemot en organisation som skulle skapas, blev Jan Björklund en oerhört betydande kraft. Det är naturligt att han som ledande gotländsk ämbetsman var bra för oss att ha. Men viktigare var att han som person var den bästa vi kunde få. Hans ovanliga balans mellan äkta entusiasm och distans detta att nästan svalt kunna se problem uppifrån och från sidan, att se dem som en del av en större helhet gjorde honom till en ledare. Hans vänlighet och hans omsorg värmde, hans humor gladde. Hans kunnighet tedde sig för oss nästan obegränsad. Med sitt skarpa intellekt kunde han strukturera problemen, med några muntra vändningar kunde han då det behövdes återföra samtal och överläggningar till kärnfrågorna från andras yvigare utvikningar. Ja, vi behövde honom och vi behöver honom. Jag vet mig aldrig i vårt gotländska samhälle ha känt någon som varit så behövd. Han var också en nära vän. Vi sörjer honom djupt och ägnar honom en stund av eftertankens och saknadens tystnad. Åke G. Sjöberg Vice ordförande

7 Håkan Lindkvist STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLANDS VERKSAMHET B Y G G N A D S H Y T TANS BAKGRUND OCH ORGANISAT I O N En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien en»arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen också organisationen. Den reglerades av stadgar och hade egen, intern rättskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att varaktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för re s t a u rering av ä l d re bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands forn v ä n n e r (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två re p resentanter från re s p e k t i v e av de båda förstnämnda org a n i s a t i o n e rna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styre l s e. Alltsedan starten har ordförandeposten anfört rotts länsrådet Jan Björklund. B a k g runden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 7

8 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 p rocent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Hyttmästare och chef för Byggnadshyttan är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2001 av en kamrer/kanslist, två arbetsledare, en konservator för måleri på trä och 17 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från 1640-talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av huvudmannen för Länsmuseet på Gotland. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Fastigheten köptes nämnda år in från Föreningen Gotlands fornvänner. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, vilka även dessa är byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri 8

9 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårdsutbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan. Idag används den bland annat för provning och utveckling av klimatstyrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen Byggnadshyttan tillverkade för Kalkbolagets räkning ca 60 ton våtsläckt kalk under 2001, varav ca 40 ton avyttrades. Av dessa köptes ca 21 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Försäljningen under 2001 var lägre än genomsnittet för de senaste åtta å ren. Orsakerna är vid sidan om ökad lokal konkurrens bland annat att man vid fasadarbeten på kyrkorna numera oftast inskränker sig till putslagning istället för omputsning och invändigt till rengöring istället för kalkavfärg n i n g. Under året har kontakterna fortsatt med det tyska företaget Isotec för ev. leverans av kalk till deras putsrenoveringssystem. Prov har skickats för test och analys, men något försäljningsavtal har ännu inte tecknats. Ekonomi Omsättningen år 2001 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 14,5 milj. kr, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,7 milj. kr. Av verksamhetens intäkter och kostnader är fyra procent respektive knappt en procent hänförliga till Kalkbolaget. Den redovisade vinsten uppgick till ca 0,6 milj. kr. Fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader har under året varit 55 procent kyrkoentreprenader och 45 procent profana och övriga arbeten. 9

10 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND UTFÖRDA RESTA U R E R I N G S P R O J E K T Kyrkorestaureringar De kyrkore s t a u reringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs normalt på löpande räkning. Av de utvändiga projekten lämnar Samfälligheten varje år ut något eller några för anbudsräkning på öppna marknaden. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar. När arbetena lämnas ut till privata byggnadsfirmor fungerar hyttm ä s t a ren som byggledare. Under var det fallet vid de utvändiga restaureringarna av Ala och Hellvi kyrkor. Av hyttans re s t a u reringar under samma tid kan man i första hand nämna den ut- och invändiga restaureringen av Fårö kyrka (se separat artikel), motsvarande arbeten i Bäl kyrka, samt de omfattande invändiga arbetena i Bro kyrka, de sistnämnda färdiga först vid adventstid R e s t a u re r i n g s å t g ä rd e rna under 2001 på Bäl kyrka innebar en reparation av t o rnhuven och klockdäcket, putslagning och kalkavfärgning av fasadern a samt montering av en ny åskskyddsanläggning. De efterföljande invändiga arbetena har i allt väsentligt varit inriktade på en framtagning av de medeltida kalkmålningarna i kyrkorummet. En re f e re n s g rupp bestående av re p resentanter för Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, församlingen, länsstyrelsen, länsmuseet och de engagerade konserv a t o re rna har s t y rt arbetena. De kommer senare att beskrivas i en särskild publikation. I Bro kyrka rengjordes väggarna och valven i kyrkorummet med kalkmålningar från flera sekel i samband med restaureringen. Arbetena i kyrkan kom att bli betydligt mer omfattande än vad som ursprungligen var planerat. När det på ett par ställen sviktande trägolven skulle stabiliseras upptäcktes att under dessa fanns de medeltida golven bevarade i stort sett intakta. Koret hade som brukligt golv av gravstenar medan det i tornet och i långhuset låg kraftiga plankor, förbundna med dymlingar. Under utfördes utvändiga reparationsarbeten på bl.a. Fole kyrka. >> I Bro kyrka upptäcktes ett välbevarat medeltida trägolv under det nuvarande golvet. Foto Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. 10

11 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND 11

12 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Dendrokronologiska dateringar (årsringsdateringar) av torn- och långhusgolven gav säkra fällningstider för virket: för torngolvet vintern och för långhusgolvet vintern De erhållna dateringarna bör med ett tillägg för ev. lagrings- och torkningstid ange byggnadstiden för respektive byggnadsdel. Tidpunkterna stämmer väl överens med de konsthistoriska dateringarna: omkring år 1200 för tornet respektive omkring år 1300 för långhuset. Sedan den fasta bänkinredningen och 1800-talsträgolven avlägsnats kunde de medeltida golven dokumenteras. Därefter monterades de bort för att återläggas sedan rötskadade delar av trägolvets bjälkar bytts ut och stengolvet jämnats till och fogats. Innan återläggningen gjordes en begränsad, arkeologisk undersökning i långhuset. Syftet var i första hand att utröna om det nuvarande gotiska långhuset och dess kända, romanska före t r ä d a re på platsen föregåtts av en ännu ä l d re träkyrka. Några tecken på en sådan hittades inte, utom möjligen re s t e r av en begravning från sen vikingatid, men den romanska kyrkans plan kunde fastställas. Långhuset konstaterades ha haft samma bredd som koret, vilken även överensstämmer med det nuvarande korets bredd. Således bör denna byggnadsdel i sina murar inrymma delar av den romanska kyrkans kor. Vid den arkeologiska undersökningen påträffades även ett antal välbevarade begravningar, varav flera från den romanska kyrkans tid. Tre gravkamrar i långhusets främre del och i koret kunde konstateras ha använts långt fram i tiden, enligt arkivaliska uppgifter så sent som För att skydda originalgolven av trä lades därefter i tornet och långhuset nya plankgolv in ovanpå de gamla. De nya golven utfördes med likartad utformning och teknik som de ursprungliga. Ett par luckor fungerar som titthål om man önskar få en glimt av originalen. I Gammelgarn kyrka gjordes under en rengöring av väggar och valv, och kalkmåleri från 1790-talet togs fram och rekonstruerades. Draperimålningar runt trefönstergruppen i koret och vid predikstolen uppmålades på nytt, och valvstrålar och socklar fylldes i med svart. Den fasta i n redningen konserverades, trägolven i kyrkorummet renoverades, och i tornrummet lades ett nytt kalkstensgolv in ovanpå det befintliga betonggolvet. 12

13 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Fasadöversyner av större omfattning utfördes under 2001 på Martebo, Tingstäde och Träkumla kyrkor. Fasaderna på den sistnämnda kyrkan putsades 1996 som ett experiment, där olika typer och behandlingar med kalkbruk prövades. Bland annat putsades tornet med bruk berett av kalk som släckts i samband med blandningen på plats. Sommaren 2002 åtgärdades flera av de kyrktorn som fått skador på fasadputsen under vintrarna från 1998 och framåt. Det ovanliga väderläge som första gången noterades den 20 februari 1998 med dygnslångt slagregn från sydsydväst och ett efterföljande temperaturfall på närmare 25 c medförde extrema påfrestningar för kalkbruket. Liknande väderlägen förekom ytterligare en gång nämnda vinter och vid åtminstone fyra tillfällen den därpå följande vintern. Stora skador uppstod på framförallt högt belägna byggnadsdelar, bland annat på tornen på Barlingbo, Gothem, Stenkumla och Rute kyrkor, varav de tre förstnämnda hörde till dem som putsades om så sent som sommaren Nu reparerades de skadade tornen, huvudsakligen berördes sydfasaderna. I några av fallen valde man vid reparationen att endast grovputsa ytan och avstå ifrån avfärgning för att minska risken för nya, iögonfallande frostskador. Dock bibehölls materialvalet, luftkalkbruk berett av våtsläckt kalk, som varit det traditionella på kyrkorna sedan medeltiden. Fole kyrka reparerades utvändigt genom omläggning av faltaken över k o r, långhus och sakristia på täta underlag av råspont och asfaltpapp. Dessutom reparerades och avfärgades fasadputsen och kalkstenfasaderna på tornet foglagades. Nya inspektionsbryggor byggdes på vindarna, bland annat för att man skall komma åt att studera det ursprungligen utvändiga kalkputsskikt från omkring år 1250 som alltsedan 1280-talet bevarats skyddat av sakristians tak. Hyttan har även fungerat som generalentre p renör vid utbyte av de elektriska v ä rmesystemen i Lokrume och Etelhem kyrkor. I en lång rad andra kyrkor har underhållsarbeten av olika slag och av varierande omfattning utförts. En årligt återkommande arbetsuppgift är bland annat administrationen av de många tjärstry k n i n g a rna av brädklädda tornhuvar och tak som utförs av enskilda firmor på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor. 13

14 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND 14

15 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Två byggprojekt på Fårö har genomförts under Det ena, en totalrenovering av ett fritidshus av kalksten vid Verkegards, beskrivs i en separat artikel. Det andra är ett restaureringsprojekt omfattande en hel gårdsanläggning från och 1800-talen, också vid Verkegards. Restaureringen utförs etappvis med stöd av kulturmedel från länsstyrelsen, och nu har bland annat manbyggnaden reparerats utvändigt, en fristående kölna ( a n o rdning för torkning av malt m.m.) samt en jord k ä l l a re har fått nya tak. Gaustäde i Bunge, en annan gårdsanläggning från nämnda tid, har ända sedan 1980-talet genomgått en grundlig etappvis restaurering. År 2002 har invändiga restaureringsarbeten i manbyggnadens sal utförts. Samma år lades spåntaket om på kalkladan vid Barläst i Lärbro. Sockenmagasinet på Fole kyrkogård har re s t a u rerats utvändigt, faltaket har lagts om och fasaderna har putsreparerats och kalkavfärgats. I Visby har hyttan varit entreprenör för ett antal arbeten av olika dignitet, bland annat en utvändig restaurering av ett helt bostads- och affärskvarter från 1930-talet vid Stora Torget, kv. Nunnan. Entreprenaden innebar omputsning och avfärgning av fasader, målning av fönster och plåt m.m. Ett medeltida bostadshus vid Södra Slottsgränd har reparerats genomgripande efter en fuktskada. Rivning, sanering och återuppbyggnad av bjälklag, väggar och inredning hör till de vidtagna åtgärderna. I det medeltida Kapitelhuset vid S:t Drottensgatan har invändiga restaureringsarbeten utförts, bl.a. har nya blyglasfönster tillverkats, ett nytt trägolv har lagts in och väggarna har foglagats. I Östergravar utanför Dalmansporten byggdes en gångbro. I Hejnumkalkugnen bröts tre ugnar sten och brändes. Packstenen forslades till D j u p k v i o rf ö rådet där kalken våtsläcktes för långtidsförvaring i kalkgravar. << Reparation av kölna vid Ve r k e g a rds på Fårö. Foto Johan Gardelin. Länsmuseet på Gotland. Invändiga restaureringsarbeten vid Gaustäde i Bunge. Foto Stefan Haase. Länsmuseet på Gotland. 15

16 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING ETC. Högskolan på Gotland Hyttans anställda deltar i Högskolan på Gotlands kurs»tillämpad byggnadsvård och traditionella hantverk«som instruktörer i de praktiska momenten. Vidare tar hyttan emot ett antal praktikanter samtidigt som de egna hantverkarna ges möjlighet att delta i Högskolans föreläsningar och andra aktiviteter. Doktorandstipendium Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor har tillsammans med P a rtek Nordkalk AB, Svenska kyrkans församlingsförbund, Scancem Research AB samt Murverksrådet AB bildat en intressegrupp, vilken under fyra år finansierar en doktorandtjänst, inriktad på utveckling av putsbruk. Hyttan och Samfälligheten bidrar med kr per år vardera, d.v.s. totalt kr per år. Projektnamnet är»beständig puts på murverk«. Doktorandtjänsten innehas av civ.ing. Kristin Balksten. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning mot miljö- och kulturvård) vid Göteborgs universitet. Forskarskolan syftar till att öka utbytet mellan naturvetenskapliga, tekniska och humanistiska discipliner och vidareutveckla beständiga, kulturv å rdande och miljömässigt bärkraftiga material och behandlingsmetoder för byggnader och andra konstruktioner, såväl kulturhistoriskt intressanta som övriga. Nordiskt forum för byggnadskalk Föreningen Nordiskt forum för byggnadskalk, i vilken Byggnadshyttan är medlem, anordnade 2001 sitt årliga seminarium på Gotland. Byggnadshyttan, Samfälligheten Gotlands kyrkor, länsstyrelsen och länsmuseet var engagerade med förevisningar, guidning, sponsring m.m. Nordiskt forum för byggnadskalk är ett nätverk som syftar till att främja kunskapsuppbyggnad och erf a renhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper som arbetar med kalk och murat byggande. Vid seminariet 2002, som hölls i Århus i Danmark, valdes f.ö. hyttmästaren in i styrelsen. 16

17 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Byggnadsvårdsläger Vid 2001 års byggnadsvårdsläger på fastigheten Norrbys i Väte socken medverkade personal från Byggnadshyttan med instruktörer, material och utrustning samt som sponsor. Kursen behandlade främst fönsterrenovering och putslagning. Klimat i kyrkor Hyttan har tillsammans med bland annat Samfälligheten Gotlands kyrkor, el.ing. Peter Ström vid PS Elteknik AB, Gotlands Energiverk AB (geab) och länsmuseet engagerat sig i ett projekt angående klimatstyrning i våra kyrk o r. Projektet har initierats av tekn.dr. Tor Broström vid Högskolan på Gotland. Syftet är att pröva hur luftfuktighet och temperatur tillsammans påverkar klimatet i en kyrka. Provningarna har utförts i»katedralen«vid hyttans förråd vid Djupkvior med lyckat resultat (se f.ö. separat artikel). Under 2002 installerades systemet i full skala i Fårö kyrka. Studiebesök Scottish Lime Center m.fl. deltagare i EU-projektet Lime Works besökte Gotland under två dagar hösten 2001, då de bland annat studerade hyttans kalktillverkning, lagring av kalk, arbetsmetoder, putsning av kyrkor m.m. Pro j e k t e t Lime Works ingår i Rafaël-programmet och syftar till re s t a u rering av kalkugnar och återupptagande av traditionella metoder för bränning av byggnadskalk. Byggnadshyttans personal gjorde under 2001 en studieresa till Rom, och styrelsen besökte medeltidsstaden Soest i Westfalen m.fl. orter i denna del av Tyskland. I månadsskiftet maj/ juni 2002 mottog hyttan ett svarsbesök av kollegor från byggnadshyttan i Soest under ledning av Hüttenmeister J ü rgen Prigl. Hyttan där svarar för den omfattande nyhuggningen av fasadsten vid restaureringen av kyrkan Maria zur Wiese i Soest. Inom ramen för arbetet i referensgruppen för Lau kyrkas restaurering, där hyttmästaren ingår, deltog denne i maj 2002 i en studieresa till Åboland i Finland med besök i bland annat en lång rad medeltida kyrkor. Teknik- och utvecklingsmöten Hyttans anställda samlas fyra gånger per år till s.k. teknik- och utvecklingsmöten. Programinslag är information om t.ex. nya metoder, redskap och litteratur, samt föredrag, grupparbeten och företagsinformation. 17

18 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Konferensdeltagande I maj 2002 deltog re p resentanter för Byggnadshyttan i Svenska kyrkans och Riksantikvarieämbetets konferens kring det kyrkliga kulturarvet. Mötet, som samlade dryga hundratalet deltagare, hölls i Visby, och hyttan bidrog liksom Samfälligheten Gotlands kyrkor till sponsringen av konferensen. Hyttmästarens uppdrag Förutom det ovan nämnda styrelseuppdraget i Nordiskt forum för byggnadskalk har hyttmästaren sedan starten 1999 och fram till 2002 varit ordförande i f i b o r ( F ö retag inom byggnadsvård och re s t a u rering), en rikstäckande intresseorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvårdssektorn. Grunden för medlemskap i fibor är dokumenterad erfarenhet av kvalificerade restaureringsarbeten. Fibor skall verka för att det byggda kulturarvet vårdas och bevaras och att vikten av särskild kompetens för uppgiften uppmärksammas. Hyttmästaren ingår vidare i styrgruppen för ett projekt med syfte att utveckla arbetsinstrument för antikvarisk projektering av byggprojekt som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,»utveckling av användaranpassade antikvariska bygghandlingar«. Projektet genomförs av Stockholms byggnadsantikvarier AB med anslag från Riksantikvarieämbetet; en första etapp är färdigställd. Hyttmästaren deltar även som medlem i en referensgrupp för projektet»konkurrenskraftigt murverksbyggande genom effektiviserad informationshantering«, vilket drivs av Lunds tekniska högskola och finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) samt Mur- och putsinformation (MPI). Vid de årliga konferenserna för de kyrkliga stiftens fastighetsrådgivare har hyttmästaren representerat Visby. I de flesta stift, dock inte i Visby, finns en sådan rådgivare, vanligtvis stiftets fastighetschef, som har till uppgift att till församlingar och andra lämna råd om underhåll, byggnadsteknik, antikvariska frågor etc. Förberedelserna för Lau kyrkas restaurering har under bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Lau församling, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Högskolan på Gotland, Byggnadshyttan, länsstyrelsen, länsmuseet och Lau hembygdsförening. Hyttmästaren har som nämnts varit ledamot av den i den referensgrupp som bildats. 18

19 Joakim Hansson R E S TAURERINGEN AV KAPLANEN 6 I VISBY Inärheten av domkyrkan i v i s b y ligger fastigheten Kaplanen 6 ( S ö d r a Kyrkogatan 15), även kallad Ada Blocks hus eller Reinickska huset efter ett par tidigare ägare. På tomten finns två stenhus, sannolikt från 1200-talets första hälft, och en stallbyggnad i skiftesverksteknik från 1700-talet. Byggnad e rna är sedan 1966skyddade som byggnadsminnen enligt kulturm i n n e s l a g e n. Stenhusen har ursprungligen haft annan funktion: det större har fungerat som magasin medan det mindre varit bostad. På gården har funnits ytterligare fyra eller fem stenhus som endast är kända genom arkeologiska utgrävningar. I samma kvarter finns flera andra medeltidshus, bl. a. det Häggska huset. Stenhusen på fastigheten skadades synbarligen under orostiderna i samband med Valdemar Atterdags erövring av Gotland i mitten av 1300-talet. Genom dendro k ronologiska dateringar (årsringsdateringar av trä) kan man belägga att de reparerades på 1380-talet, och att följande renovering skedde 1475 då man lade in ett nytt bjälklag i det mindre stenhuset. Under 1600-talet påbörjades en omvandling av det stora stenhuset från magasin till bostadshus, fullbordad först under det följande seklet. År 1684 bytte dess dåvarande ägare, handelsmannen Gabriel Hansson Wahrendorff, ut bjälklagen i det stora huset. Sålunda gjordes flera renoveringar och moderniseringar under och 1700-talen, då gården uppenbarligen hade en glansperiod som borgargård. Fastigheten köptes 1950 av apotekare Ada Block, en av 1900-talets stora kulturpersonligheter på Gotland. Den hängde då ihop med Häggska husets fastighet. Byggnaderna på den inköpta delen var sedan 1926 indelade i flera b o s t ä d e r. Apotekare Block inledde 1952 en re s t a u rering där hon utgick från sin stora samling av gotländska antikviteter. Restaureringen, som slutfördes först under 1960-talet, gav respektive rum en särskild stilprägel. Exter i ö rt skedde förhållandevis små förändringar, medan interiören rensades på så gott som alla tillskott från 1800-talet och framåt. Ada Block eftersträvade att återskapa interiörer främst från gårdens storhetsperiod under 19

20 R E S TAURERINGEN AV KAPLANEN 6 I VISBY och 1700-talen. Som byggnadsvårdare får man dock närmast beteckna henne som en vetgirig amatör. Många av de intressanta detaljer som kommit fram vid den nu utförda restaureringen måste ha varit fullt synliga i samband med hennes restaurering, men några försök till framtagning eller noggrannare dokumentation gjordes inte. År 1965 donerade Block hela fastigheten till Föreningen Gotlands fornvänner. Byggnaderna användes efter hennes död 1968 och fram till 1996 som tjänstebostad för landsantikvarien. Sistnämnda år såldes fastigheten, köpare var undertecknad, byggnadsantikvarie Joakim Hansson, med sambo, läkaren Kristina Fritz. När vi tillträdde fastigheten var allt målat i en institutionsgrå färgskala. De flesta golv var belagda med parkett, och en av husets kalkelugnar hade rivits bort. Köket var inrett i en f.d. pigkammare på andra våningen med köksbänkar i två olika arbetshöjder, en för apotekare Block och en för hennes trotjänarinna, Maja Göthberg, som var mycket liten till växten. För oss som nya ägare var byggnaderna en stor utmaning. Vi gjorde upp en restaureringsplan, vars interiöra delar förverkligades i två etapper respektive Projektet har understötts av länsstyrelsen med kulturmedel. Restaureringen har haft som utgångspunkt att å t e rföra interiöre rna till husens blomstringstid under och t a l e n, d.v.s. samma utgångspunkt som Ada Block hade en gång i tiden. Skillnaden har legat i att denna gång har noggranna iakttagelser gjorts då det gäller utformning av snickerier, beslag, färgsättning, o.s.v. Ada Block hade ju en målsättning med renoveringen som var viktig för henne, nämligen att skapa de rätta miljöerna för sin antikvitetssamling, men nu skulle byggnaden inte vara ett privat museum utan ett hem för en barnfamilj. De viktigaste funktionella förändringarna har varit att flytta köket till dess ursprungliga plats i nedre våningen av det mindre stenhuset och att inreda tredje våningen av det stora stenhuset till bibliotek. Den sistnämnda våningen hade på 1800-talet inretts med en tjänarinnekammare, som dock revs på 1950-talet, och därefter stod den oanvänd. Båda ändringarna var stora utmaningar som krävde stor varsamhet och skicklighet av hantverkarna. Alla detaljer specialritades av oss och utformades i samråd med dem. Rummen är genom sina färger, snickerier och övrigt hantverk en blandning av modernt boende och gångna tiders charm. 20

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel Lillkyrka kyrka Installation av ny styr- och övervakningsanläggning för klimatförbättrande åtgärder i Lillkyrka kyrka, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke, 2013. Anneli Borg Rapport 2014:11 Engelbrektsgatan

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl. Utdrag ur BOGE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009 Ansvariga för vård- och underhållsplanen Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Boge kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Antikvarisk slutrapport Flensburgska huset Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Fastigheten Oscar 25 och 26, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:004

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:51 Margareta Olsson

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson Gamla residenset Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7. Jönköping stad och kommun, Jönköping län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift Gustav Adolfs kyrka Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:20 Britt-Marie

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21 Glanshammars kyrka Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014 Anneli Borg Rapport 2014:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

2010:26. Antikvarisk kontrollrapport. Litslena kyrka. Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn

2010:26. Antikvarisk kontrollrapport. Litslena kyrka. Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn 2010:26 Antikvarisk kontrollrapport Litslena kyrka Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Utrymmet under läktaren efter ombyggnad Foto: Per

Läs mer

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:10 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

Södra Sand Malexanders hembygdsgård

Södra Sand Malexanders hembygdsgård Rapport 2012:206 Antikvarisk medverkan Södra Sand Malexanders hembygdsgård Malexander 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Restaurering av gårdsport

Restaurering av gårdsport Dokumentationsrapport Restaurering av gårdsport Gotlands län Visby Södra Slottsgränd 1 Peter d Agnan C.H.A.B -Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby, Nora socken och kommun, Västmanland Sanering av hussvampskador 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:19 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift Skede kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:14 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Fresta Kyrka Rapport 2014:12 Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Fresta socken, Upplands-Väsby

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Alsters socken, Karlstad kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:20 Enligt länsstyrelsens

Läs mer

Tortuna kyrka. Ny styr- och reglerutrustning. Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9 Tortuna socken Västerås kommun Västmanland.

Tortuna kyrka. Ny styr- och reglerutrustning. Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9 Tortuna socken Västerås kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:37 Tortuna kyrka Ny styr- och reglerutrustning Antikvarisk rapport Tortuna prästgård 1:9 Tortuna socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist Tortuna kyrka

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:01 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor

Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:8 Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor Installation av inbrottslarm Antikvarisk rapport Björskogs prästgård 4:8 Kungs - Barkarö prästgård 1:2 Himmelsberga 8:1

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Stiftsstyrelsens beslut. 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S

Stiftsstyrelsens beslut. 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S 108 Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning S241 2013-81 Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 juni 2014 om ramfördelning av kyrkoantikvarisk ersättning för 2015. Visby stift har tilldelats

Läs mer

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län

Marbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan. Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka. Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Marbäcks kyrka Byte av el och bänkvärmare i Marbäcks kyrka Marbäcks socken i Aneby kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Antikvarisk kontroll Billeberga kyrka FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:004 Jörgen

Läs mer

Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa. Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa. Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift Skirö kyrka Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING ARBETET VAR OMFATTANDE MEN DENNA PRESENTATIONEN FOKUSERAR ENDAST DEN DELEN SOM BERÖR INJEKTERINGEN. Bakgrund Den äldsta delen av kyrkobyggnaden

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m.

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Veronica Olofsson Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter november 2007 KALMAR

Läs mer