redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll."

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal, framtagen för dokumentation vid kyrkans restaurering omslagsfoto: Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. produktion: Byggnadshyttan på Gotland, Visby grafisk form: Helena Duveborg. trryck: Snabba Tryck, Visby Respektive författare ISBN

3 I N N E H Å L L Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Joakim Hansson Restaureringen av Kaplanen 6 i Visby 19 Jan Utas Restaureringen av Fårö kyrka Håkan Lindkvist Ombyggnad av ett fritidshus vid Verkegards på Fårö 51 Tor Broström Klimatstyrning i kyrkor konstant relativ fuktighet för skonsamt inomhusklimat 55 författarna Broström, Tor, tekn.dr., lektor vid Högskolan på Gotland Hansson, Joakim, fil.dr., kyrkoantikvarie vid Länsstyrelsen på Gotland Lindkvist, Håkan, byggnadsingenjör, hyttmästare Utas, Jan, arkitekt MSA, avdelningschef Kulturmiljövård vid Länsmuseet på Gotland

4

5 F Ö R O R D Stiftelsen byggnadshyttan på gotland bildades i mars 1986 av Riksantikvarieämbetet, Föreningen Gotlands fornvänner, Samfälligheten Gotlands kyrkor och Gotlands kommun. Dess stadgar fastställdes av regeringen i september samma år. I enlighet med sitt uppdrag har Byggnadshyttan sedan mitten av talet utfört och medverkat i vård och underhåll av de medeltida kyrkorna på Gotland, Visby ringmur och ruiner samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i övrigt på Gotland. Hyttan har enligt uppdraget utbildat hantverkare och tillverkat byggnadmaterial, främst bränd och släckt kalk. Till uppdraget hör vidare»att utveckla metoder för restaurerings- och underhållsarbeten samt att sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter från hyttans verksamhet.«en skrift om hyttans verksamhet under de senaste åren ligger således inom dessa uttalade uppdrag. Hyttan har i samarbete med många andra goda krafter utvecklat nya eller gamla metoder det kan gälla det rent praktiska byggnadsarbetet såväl som konserveringstekniker. Det kan även gälla beslutsprocesser där exempelvis kyrkfolkets förväntningar möter antikvariska intressen och principer samt byggnadstekniska möjligheter. Allt skall därtill rymmas inom ekonomiskt möjliga ramar. En skrift om hur hyttan arbetar kan komma byggnadsvården i stort till nytta. De uppsatser eller rapporter som finns att läsa i denna skrift ger alla på olika sätt bilder av hyttans arbete, ja även om hyttan i arbete. Hyttans styrelse har till reaktionskommitté utsett styrelsens vice ordförande Åke G. Sjöberg, arkitekten vid Länsmuseet Jan Utas tillika suppleant i styrelsen på Gotlands fornvänners mandat samt hyttmästaren Håkan Lindkvist. Jan Utas är skriftens huvudredaktör. Jan Björklund Styrelsens ordförande Sedan detta förord blev skrivet och innan boken kommit i tryck avled Jan Björklund i januari

6 Minnesord över Jan Björklund vid Byggnadshyttans sammanträde den 23 januari 2003 Ordförandestolen är tom. Jan Björklund är borta. Stolen kan vi nog återbesätta, men Jan Björklund har vi för alltid förlorat. Med honom har vi förlorat en vän och en mycket väsentlig medmänniska. Jan Björklund har varit denna styrelses ledare och därmed hyttans främste re p resentant alltsedan starten för nu snart två decennier sedan. Och han behövdes. Vår verksamhet var ingen självklarhet i det ögonblick den skulle sättas igång. Både utåt mot samhället och det faktiska behovet av hyttans byggnadsverksamhet samt inåt, gentemot en organisation som skulle skapas, blev Jan Björklund en oerhört betydande kraft. Det är naturligt att han som ledande gotländsk ämbetsman var bra för oss att ha. Men viktigare var att han som person var den bästa vi kunde få. Hans ovanliga balans mellan äkta entusiasm och distans detta att nästan svalt kunna se problem uppifrån och från sidan, att se dem som en del av en större helhet gjorde honom till en ledare. Hans vänlighet och hans omsorg värmde, hans humor gladde. Hans kunnighet tedde sig för oss nästan obegränsad. Med sitt skarpa intellekt kunde han strukturera problemen, med några muntra vändningar kunde han då det behövdes återföra samtal och överläggningar till kärnfrågorna från andras yvigare utvikningar. Ja, vi behövde honom och vi behöver honom. Jag vet mig aldrig i vårt gotländska samhälle ha känt någon som varit så behövd. Han var också en nära vän. Vi sörjer honom djupt och ägnar honom en stund av eftertankens och saknadens tystnad. Åke G. Sjöberg Vice ordförande

7 Håkan Lindkvist STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLANDS VERKSAMHET B Y G G N A D S H Y T TANS BAKGRUND OCH ORGANISAT I O N En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien en»arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen också organisationen. Den reglerades av stadgar och hade egen, intern rättskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att varaktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för re s t a u rering av ä l d re bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands forn v ä n n e r (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två re p resentanter från re s p e k t i v e av de båda förstnämnda org a n i s a t i o n e rna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styre l s e. Alltsedan starten har ordförandeposten anfört rotts länsrådet Jan Björklund. B a k g runden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 7

8 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 p rocent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Hyttmästare och chef för Byggnadshyttan är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2001 av en kamrer/kanslist, två arbetsledare, en konservator för måleri på trä och 17 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från 1640-talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av huvudmannen för Länsmuseet på Gotland. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Fastigheten köptes nämnda år in från Föreningen Gotlands fornvänner. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, vilka även dessa är byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri 8

9 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårdsutbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan. Idag används den bland annat för provning och utveckling av klimatstyrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen Byggnadshyttan tillverkade för Kalkbolagets räkning ca 60 ton våtsläckt kalk under 2001, varav ca 40 ton avyttrades. Av dessa köptes ca 21 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Försäljningen under 2001 var lägre än genomsnittet för de senaste åtta å ren. Orsakerna är vid sidan om ökad lokal konkurrens bland annat att man vid fasadarbeten på kyrkorna numera oftast inskränker sig till putslagning istället för omputsning och invändigt till rengöring istället för kalkavfärg n i n g. Under året har kontakterna fortsatt med det tyska företaget Isotec för ev. leverans av kalk till deras putsrenoveringssystem. Prov har skickats för test och analys, men något försäljningsavtal har ännu inte tecknats. Ekonomi Omsättningen år 2001 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 14,5 milj. kr, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,7 milj. kr. Av verksamhetens intäkter och kostnader är fyra procent respektive knappt en procent hänförliga till Kalkbolaget. Den redovisade vinsten uppgick till ca 0,6 milj. kr. Fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader har under året varit 55 procent kyrkoentreprenader och 45 procent profana och övriga arbeten. 9

10 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND UTFÖRDA RESTA U R E R I N G S P R O J E K T Kyrkorestaureringar De kyrkore s t a u reringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs normalt på löpande räkning. Av de utvändiga projekten lämnar Samfälligheten varje år ut något eller några för anbudsräkning på öppna marknaden. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar. När arbetena lämnas ut till privata byggnadsfirmor fungerar hyttm ä s t a ren som byggledare. Under var det fallet vid de utvändiga restaureringarna av Ala och Hellvi kyrkor. Av hyttans re s t a u reringar under samma tid kan man i första hand nämna den ut- och invändiga restaureringen av Fårö kyrka (se separat artikel), motsvarande arbeten i Bäl kyrka, samt de omfattande invändiga arbetena i Bro kyrka, de sistnämnda färdiga först vid adventstid R e s t a u re r i n g s å t g ä rd e rna under 2001 på Bäl kyrka innebar en reparation av t o rnhuven och klockdäcket, putslagning och kalkavfärgning av fasadern a samt montering av en ny åskskyddsanläggning. De efterföljande invändiga arbetena har i allt väsentligt varit inriktade på en framtagning av de medeltida kalkmålningarna i kyrkorummet. En re f e re n s g rupp bestående av re p resentanter för Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, församlingen, länsstyrelsen, länsmuseet och de engagerade konserv a t o re rna har s t y rt arbetena. De kommer senare att beskrivas i en särskild publikation. I Bro kyrka rengjordes väggarna och valven i kyrkorummet med kalkmålningar från flera sekel i samband med restaureringen. Arbetena i kyrkan kom att bli betydligt mer omfattande än vad som ursprungligen var planerat. När det på ett par ställen sviktande trägolven skulle stabiliseras upptäcktes att under dessa fanns de medeltida golven bevarade i stort sett intakta. Koret hade som brukligt golv av gravstenar medan det i tornet och i långhuset låg kraftiga plankor, förbundna med dymlingar. Under utfördes utvändiga reparationsarbeten på bl.a. Fole kyrka. >> I Bro kyrka upptäcktes ett välbevarat medeltida trägolv under det nuvarande golvet. Foto Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. 10

11 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND 11

12 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Dendrokronologiska dateringar (årsringsdateringar) av torn- och långhusgolven gav säkra fällningstider för virket: för torngolvet vintern och för långhusgolvet vintern De erhållna dateringarna bör med ett tillägg för ev. lagrings- och torkningstid ange byggnadstiden för respektive byggnadsdel. Tidpunkterna stämmer väl överens med de konsthistoriska dateringarna: omkring år 1200 för tornet respektive omkring år 1300 för långhuset. Sedan den fasta bänkinredningen och 1800-talsträgolven avlägsnats kunde de medeltida golven dokumenteras. Därefter monterades de bort för att återläggas sedan rötskadade delar av trägolvets bjälkar bytts ut och stengolvet jämnats till och fogats. Innan återläggningen gjordes en begränsad, arkeologisk undersökning i långhuset. Syftet var i första hand att utröna om det nuvarande gotiska långhuset och dess kända, romanska före t r ä d a re på platsen föregåtts av en ännu ä l d re träkyrka. Några tecken på en sådan hittades inte, utom möjligen re s t e r av en begravning från sen vikingatid, men den romanska kyrkans plan kunde fastställas. Långhuset konstaterades ha haft samma bredd som koret, vilken även överensstämmer med det nuvarande korets bredd. Således bör denna byggnadsdel i sina murar inrymma delar av den romanska kyrkans kor. Vid den arkeologiska undersökningen påträffades även ett antal välbevarade begravningar, varav flera från den romanska kyrkans tid. Tre gravkamrar i långhusets främre del och i koret kunde konstateras ha använts långt fram i tiden, enligt arkivaliska uppgifter så sent som För att skydda originalgolven av trä lades därefter i tornet och långhuset nya plankgolv in ovanpå de gamla. De nya golven utfördes med likartad utformning och teknik som de ursprungliga. Ett par luckor fungerar som titthål om man önskar få en glimt av originalen. I Gammelgarn kyrka gjordes under en rengöring av väggar och valv, och kalkmåleri från 1790-talet togs fram och rekonstruerades. Draperimålningar runt trefönstergruppen i koret och vid predikstolen uppmålades på nytt, och valvstrålar och socklar fylldes i med svart. Den fasta i n redningen konserverades, trägolven i kyrkorummet renoverades, och i tornrummet lades ett nytt kalkstensgolv in ovanpå det befintliga betonggolvet. 12

13 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Fasadöversyner av större omfattning utfördes under 2001 på Martebo, Tingstäde och Träkumla kyrkor. Fasaderna på den sistnämnda kyrkan putsades 1996 som ett experiment, där olika typer och behandlingar med kalkbruk prövades. Bland annat putsades tornet med bruk berett av kalk som släckts i samband med blandningen på plats. Sommaren 2002 åtgärdades flera av de kyrktorn som fått skador på fasadputsen under vintrarna från 1998 och framåt. Det ovanliga väderläge som första gången noterades den 20 februari 1998 med dygnslångt slagregn från sydsydväst och ett efterföljande temperaturfall på närmare 25 c medförde extrema påfrestningar för kalkbruket. Liknande väderlägen förekom ytterligare en gång nämnda vinter och vid åtminstone fyra tillfällen den därpå följande vintern. Stora skador uppstod på framförallt högt belägna byggnadsdelar, bland annat på tornen på Barlingbo, Gothem, Stenkumla och Rute kyrkor, varav de tre förstnämnda hörde till dem som putsades om så sent som sommaren Nu reparerades de skadade tornen, huvudsakligen berördes sydfasaderna. I några av fallen valde man vid reparationen att endast grovputsa ytan och avstå ifrån avfärgning för att minska risken för nya, iögonfallande frostskador. Dock bibehölls materialvalet, luftkalkbruk berett av våtsläckt kalk, som varit det traditionella på kyrkorna sedan medeltiden. Fole kyrka reparerades utvändigt genom omläggning av faltaken över k o r, långhus och sakristia på täta underlag av råspont och asfaltpapp. Dessutom reparerades och avfärgades fasadputsen och kalkstenfasaderna på tornet foglagades. Nya inspektionsbryggor byggdes på vindarna, bland annat för att man skall komma åt att studera det ursprungligen utvändiga kalkputsskikt från omkring år 1250 som alltsedan 1280-talet bevarats skyddat av sakristians tak. Hyttan har även fungerat som generalentre p renör vid utbyte av de elektriska v ä rmesystemen i Lokrume och Etelhem kyrkor. I en lång rad andra kyrkor har underhållsarbeten av olika slag och av varierande omfattning utförts. En årligt återkommande arbetsuppgift är bland annat administrationen av de många tjärstry k n i n g a rna av brädklädda tornhuvar och tak som utförs av enskilda firmor på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor. 13

14 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND 14

15 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Två byggprojekt på Fårö har genomförts under Det ena, en totalrenovering av ett fritidshus av kalksten vid Verkegards, beskrivs i en separat artikel. Det andra är ett restaureringsprojekt omfattande en hel gårdsanläggning från och 1800-talen, också vid Verkegards. Restaureringen utförs etappvis med stöd av kulturmedel från länsstyrelsen, och nu har bland annat manbyggnaden reparerats utvändigt, en fristående kölna ( a n o rdning för torkning av malt m.m.) samt en jord k ä l l a re har fått nya tak. Gaustäde i Bunge, en annan gårdsanläggning från nämnda tid, har ända sedan 1980-talet genomgått en grundlig etappvis restaurering. År 2002 har invändiga restaureringsarbeten i manbyggnadens sal utförts. Samma år lades spåntaket om på kalkladan vid Barläst i Lärbro. Sockenmagasinet på Fole kyrkogård har re s t a u rerats utvändigt, faltaket har lagts om och fasaderna har putsreparerats och kalkavfärgats. I Visby har hyttan varit entreprenör för ett antal arbeten av olika dignitet, bland annat en utvändig restaurering av ett helt bostads- och affärskvarter från 1930-talet vid Stora Torget, kv. Nunnan. Entreprenaden innebar omputsning och avfärgning av fasader, målning av fönster och plåt m.m. Ett medeltida bostadshus vid Södra Slottsgränd har reparerats genomgripande efter en fuktskada. Rivning, sanering och återuppbyggnad av bjälklag, väggar och inredning hör till de vidtagna åtgärderna. I det medeltida Kapitelhuset vid S:t Drottensgatan har invändiga restaureringsarbeten utförts, bl.a. har nya blyglasfönster tillverkats, ett nytt trägolv har lagts in och väggarna har foglagats. I Östergravar utanför Dalmansporten byggdes en gångbro. I Hejnumkalkugnen bröts tre ugnar sten och brändes. Packstenen forslades till D j u p k v i o rf ö rådet där kalken våtsläcktes för långtidsförvaring i kalkgravar. << Reparation av kölna vid Ve r k e g a rds på Fårö. Foto Johan Gardelin. Länsmuseet på Gotland. Invändiga restaureringsarbeten vid Gaustäde i Bunge. Foto Stefan Haase. Länsmuseet på Gotland. 15

16 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING ETC. Högskolan på Gotland Hyttans anställda deltar i Högskolan på Gotlands kurs»tillämpad byggnadsvård och traditionella hantverk«som instruktörer i de praktiska momenten. Vidare tar hyttan emot ett antal praktikanter samtidigt som de egna hantverkarna ges möjlighet att delta i Högskolans föreläsningar och andra aktiviteter. Doktorandstipendium Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor har tillsammans med P a rtek Nordkalk AB, Svenska kyrkans församlingsförbund, Scancem Research AB samt Murverksrådet AB bildat en intressegrupp, vilken under fyra år finansierar en doktorandtjänst, inriktad på utveckling av putsbruk. Hyttan och Samfälligheten bidrar med kr per år vardera, d.v.s. totalt kr per år. Projektnamnet är»beständig puts på murverk«. Doktorandtjänsten innehas av civ.ing. Kristin Balksten. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning mot miljö- och kulturvård) vid Göteborgs universitet. Forskarskolan syftar till att öka utbytet mellan naturvetenskapliga, tekniska och humanistiska discipliner och vidareutveckla beständiga, kulturv å rdande och miljömässigt bärkraftiga material och behandlingsmetoder för byggnader och andra konstruktioner, såväl kulturhistoriskt intressanta som övriga. Nordiskt forum för byggnadskalk Föreningen Nordiskt forum för byggnadskalk, i vilken Byggnadshyttan är medlem, anordnade 2001 sitt årliga seminarium på Gotland. Byggnadshyttan, Samfälligheten Gotlands kyrkor, länsstyrelsen och länsmuseet var engagerade med förevisningar, guidning, sponsring m.m. Nordiskt forum för byggnadskalk är ett nätverk som syftar till att främja kunskapsuppbyggnad och erf a renhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper som arbetar med kalk och murat byggande. Vid seminariet 2002, som hölls i Århus i Danmark, valdes f.ö. hyttmästaren in i styrelsen. 16

17 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Byggnadsvårdsläger Vid 2001 års byggnadsvårdsläger på fastigheten Norrbys i Väte socken medverkade personal från Byggnadshyttan med instruktörer, material och utrustning samt som sponsor. Kursen behandlade främst fönsterrenovering och putslagning. Klimat i kyrkor Hyttan har tillsammans med bland annat Samfälligheten Gotlands kyrkor, el.ing. Peter Ström vid PS Elteknik AB, Gotlands Energiverk AB (geab) och länsmuseet engagerat sig i ett projekt angående klimatstyrning i våra kyrk o r. Projektet har initierats av tekn.dr. Tor Broström vid Högskolan på Gotland. Syftet är att pröva hur luftfuktighet och temperatur tillsammans påverkar klimatet i en kyrka. Provningarna har utförts i»katedralen«vid hyttans förråd vid Djupkvior med lyckat resultat (se f.ö. separat artikel). Under 2002 installerades systemet i full skala i Fårö kyrka. Studiebesök Scottish Lime Center m.fl. deltagare i EU-projektet Lime Works besökte Gotland under två dagar hösten 2001, då de bland annat studerade hyttans kalktillverkning, lagring av kalk, arbetsmetoder, putsning av kyrkor m.m. Pro j e k t e t Lime Works ingår i Rafaël-programmet och syftar till re s t a u rering av kalkugnar och återupptagande av traditionella metoder för bränning av byggnadskalk. Byggnadshyttans personal gjorde under 2001 en studieresa till Rom, och styrelsen besökte medeltidsstaden Soest i Westfalen m.fl. orter i denna del av Tyskland. I månadsskiftet maj/ juni 2002 mottog hyttan ett svarsbesök av kollegor från byggnadshyttan i Soest under ledning av Hüttenmeister J ü rgen Prigl. Hyttan där svarar för den omfattande nyhuggningen av fasadsten vid restaureringen av kyrkan Maria zur Wiese i Soest. Inom ramen för arbetet i referensgruppen för Lau kyrkas restaurering, där hyttmästaren ingår, deltog denne i maj 2002 i en studieresa till Åboland i Finland med besök i bland annat en lång rad medeltida kyrkor. Teknik- och utvecklingsmöten Hyttans anställda samlas fyra gånger per år till s.k. teknik- och utvecklingsmöten. Programinslag är information om t.ex. nya metoder, redskap och litteratur, samt föredrag, grupparbeten och företagsinformation. 17

18 STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND Konferensdeltagande I maj 2002 deltog re p resentanter för Byggnadshyttan i Svenska kyrkans och Riksantikvarieämbetets konferens kring det kyrkliga kulturarvet. Mötet, som samlade dryga hundratalet deltagare, hölls i Visby, och hyttan bidrog liksom Samfälligheten Gotlands kyrkor till sponsringen av konferensen. Hyttmästarens uppdrag Förutom det ovan nämnda styrelseuppdraget i Nordiskt forum för byggnadskalk har hyttmästaren sedan starten 1999 och fram till 2002 varit ordförande i f i b o r ( F ö retag inom byggnadsvård och re s t a u rering), en rikstäckande intresseorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvårdssektorn. Grunden för medlemskap i fibor är dokumenterad erfarenhet av kvalificerade restaureringsarbeten. Fibor skall verka för att det byggda kulturarvet vårdas och bevaras och att vikten av särskild kompetens för uppgiften uppmärksammas. Hyttmästaren ingår vidare i styrgruppen för ett projekt med syfte att utveckla arbetsinstrument för antikvarisk projektering av byggprojekt som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,»utveckling av användaranpassade antikvariska bygghandlingar«. Projektet genomförs av Stockholms byggnadsantikvarier AB med anslag från Riksantikvarieämbetet; en första etapp är färdigställd. Hyttmästaren deltar även som medlem i en referensgrupp för projektet»konkurrenskraftigt murverksbyggande genom effektiviserad informationshantering«, vilket drivs av Lunds tekniska högskola och finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) samt Mur- och putsinformation (MPI). Vid de årliga konferenserna för de kyrkliga stiftens fastighetsrådgivare har hyttmästaren representerat Visby. I de flesta stift, dock inte i Visby, finns en sådan rådgivare, vanligtvis stiftets fastighetschef, som har till uppgift att till församlingar och andra lämna råd om underhåll, byggnadsteknik, antikvariska frågor etc. Förberedelserna för Lau kyrkas restaurering har under bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Lau församling, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Högskolan på Gotland, Byggnadshyttan, länsstyrelsen, länsmuseet och Lau hembygdsförening. Hyttmästaren har som nämnts varit ledamot av den i den referensgrupp som bildats. 18

19 Joakim Hansson R E S TAURERINGEN AV KAPLANEN 6 I VISBY Inärheten av domkyrkan i v i s b y ligger fastigheten Kaplanen 6 ( S ö d r a Kyrkogatan 15), även kallad Ada Blocks hus eller Reinickska huset efter ett par tidigare ägare. På tomten finns två stenhus, sannolikt från 1200-talets första hälft, och en stallbyggnad i skiftesverksteknik från 1700-talet. Byggnad e rna är sedan 1966skyddade som byggnadsminnen enligt kulturm i n n e s l a g e n. Stenhusen har ursprungligen haft annan funktion: det större har fungerat som magasin medan det mindre varit bostad. På gården har funnits ytterligare fyra eller fem stenhus som endast är kända genom arkeologiska utgrävningar. I samma kvarter finns flera andra medeltidshus, bl. a. det Häggska huset. Stenhusen på fastigheten skadades synbarligen under orostiderna i samband med Valdemar Atterdags erövring av Gotland i mitten av 1300-talet. Genom dendro k ronologiska dateringar (årsringsdateringar av trä) kan man belägga att de reparerades på 1380-talet, och att följande renovering skedde 1475 då man lade in ett nytt bjälklag i det mindre stenhuset. Under 1600-talet påbörjades en omvandling av det stora stenhuset från magasin till bostadshus, fullbordad först under det följande seklet. År 1684 bytte dess dåvarande ägare, handelsmannen Gabriel Hansson Wahrendorff, ut bjälklagen i det stora huset. Sålunda gjordes flera renoveringar och moderniseringar under och 1700-talen, då gården uppenbarligen hade en glansperiod som borgargård. Fastigheten köptes 1950 av apotekare Ada Block, en av 1900-talets stora kulturpersonligheter på Gotland. Den hängde då ihop med Häggska husets fastighet. Byggnaderna på den inköpta delen var sedan 1926 indelade i flera b o s t ä d e r. Apotekare Block inledde 1952 en re s t a u rering där hon utgick från sin stora samling av gotländska antikviteter. Restaureringen, som slutfördes först under 1960-talet, gav respektive rum en särskild stilprägel. Exter i ö rt skedde förhållandevis små förändringar, medan interiören rensades på så gott som alla tillskott från 1800-talet och framåt. Ada Block eftersträvade att återskapa interiörer främst från gårdens storhetsperiod under 19

20 R E S TAURERINGEN AV KAPLANEN 6 I VISBY och 1700-talen. Som byggnadsvårdare får man dock närmast beteckna henne som en vetgirig amatör. Många av de intressanta detaljer som kommit fram vid den nu utförda restaureringen måste ha varit fullt synliga i samband med hennes restaurering, men några försök till framtagning eller noggrannare dokumentation gjordes inte. År 1965 donerade Block hela fastigheten till Föreningen Gotlands fornvänner. Byggnaderna användes efter hennes död 1968 och fram till 1996 som tjänstebostad för landsantikvarien. Sistnämnda år såldes fastigheten, köpare var undertecknad, byggnadsantikvarie Joakim Hansson, med sambo, läkaren Kristina Fritz. När vi tillträdde fastigheten var allt målat i en institutionsgrå färgskala. De flesta golv var belagda med parkett, och en av husets kalkelugnar hade rivits bort. Köket var inrett i en f.d. pigkammare på andra våningen med köksbänkar i två olika arbetshöjder, en för apotekare Block och en för hennes trotjänarinna, Maja Göthberg, som var mycket liten till växten. För oss som nya ägare var byggnaderna en stor utmaning. Vi gjorde upp en restaureringsplan, vars interiöra delar förverkligades i två etapper respektive Projektet har understötts av länsstyrelsen med kulturmedel. Restaureringen har haft som utgångspunkt att å t e rföra interiöre rna till husens blomstringstid under och t a l e n, d.v.s. samma utgångspunkt som Ada Block hade en gång i tiden. Skillnaden har legat i att denna gång har noggranna iakttagelser gjorts då det gäller utformning av snickerier, beslag, färgsättning, o.s.v. Ada Block hade ju en målsättning med renoveringen som var viktig för henne, nämligen att skapa de rätta miljöerna för sin antikvitetssamling, men nu skulle byggnaden inte vara ett privat museum utan ett hem för en barnfamilj. De viktigaste funktionella förändringarna har varit att flytta köket till dess ursprungliga plats i nedre våningen av det mindre stenhuset och att inreda tredje våningen av det stora stenhuset till bibliotek. Den sistnämnda våningen hade på 1800-talet inretts med en tjänarinnekammare, som dock revs på 1950-talet, och därefter stod den oanvänd. Båda ändringarna var stora utmaningar som krävde stor varsamhet och skicklighet av hantverkarna. Alla detaljer specialritades av oss och utformades i samråd med dem. Rummen är genom sina färger, snickerier och övrigt hantverk en blandning av modernt boende och gångna tiders charm. 20

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Invändig renovering av

F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Invändig renovering av Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Invändig renovering av F O S S K Y R K A Foss socken, Munkedals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:55 Tomas Brandt Bohusläns museum

Läs mer

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Reparation av granitfasader på Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:63 Tomas Brandt

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av

K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Renovering och tillbyggnad av Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Renovering och tillbyggnad av K L Ö V E D A L S K Y R K A Klövedals socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:2 Tomas Brandt

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Antikvarisk medverkan Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Gryteryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:74 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2003 2004 REDAKTIONSKOMMIT TÉ Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. OMSLAG Tofta kyrka under restaurering

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Torsås kyrka. Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift.

Torsås kyrka. Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift. Torsås kyrka Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten Torsås kyrka, Torsås socken, Torsås kommun, Kalmar län, Småland, Torsås pastorat, Växjö stift. Liselotte Jumme KALMAR LÄNS MUSEUM Kyrkoantikvarisk rapport

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland.

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:17 Gillberga kyrka Klimatstyrt textilskåp Antikvarisk rapport Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland Tobias Mårud Gillberga kyrka Klimatstyrt

Läs mer

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell

In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Rapport 2012:204 Antikvarisk dokumentationsrapport In- och utvändig renovering av Stora Åby gravkapell Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE

GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE GODSMAGASINET VID NORA STATIONSOMRÅDE Fönsterrenovering Antikvarisk rapport 2006-2007 INLEDNING Godsmagasinet är beläget i kvarteret Residenset i Nora stadskärna. Det ingår som en del i byggnadsminnet

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Antikvarisk medverkan vid om- och tillbyggnad av sakristian, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2010:8 2 Sollentuna

Läs mer

Kärrbo kyrka. Klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kärrbo kyrka. Klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:60 Kärrbo kyrka Klimatförbättrande åtgärder Antikvarisk kontroll Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Borttagning av bänkar i Asby kyrka

Borttagning av bänkar i Asby kyrka Rapport 2012:202 Antikvarisk dokumentationsrapport Borttagning av bänkar i Asby kyrka Asby socken Ydre kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Vagnhärads kyrka Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Utvändig renovering 2010 Eva Wockatz Vagnhärads kyrka Trosa Åby 2:12, Trosa-Vagnhärad

Läs mer

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen

Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer