Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun. Planbeskrivning. Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun. Planbeskrivning. Antagandehandling 2014-05-08"

Transkript

1 Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 Hotell Riviera, Hemmeslöv, Båstads kommun Planbeskrivning Antagandehandling

2 HANDLINGAR Planens diarienummer är 1434/ Detaljplanen består av Planbeskrivning, daterad (denna handling) Plankarta med planbestämmelser samt illustration, daterad Granskningsutlåtande, daterad Fastighetsförteckning, daterad Grundkarta, daterad (utgör underlag till plankartan) Dessutom finns dessa handlingar i ärendet Behovsbedömning, daterad Antikvarisk utredning av varsamhetskrav i förhållande till tekniska installationer, daterad Antikvariskt utlåtande, daterad Arkeologisk utredning, Rapport 2013:37, daterad Projekterings PM Geoteknik, daterad (20)

3 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskrivningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning. Planbesked En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploatera ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras en detaljplan för området eller ej. Samråd Denna detaljplan handläggs med enkelt planförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Antagande Efter samrådet kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen planen. Om kommunstyrelsen är oenig går planen vidare till kommunfullmäktige, som får avgöra frågan. Överklagande Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. Laga kraft Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen. 3 (20)

4 SAMMANFATTNING AV PLANEN Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en sammankoppling av hotelldelen med restaurangbyggnaden samt att göra det möjligt att uppföra högre trapphus som når upp till planerade takterrasser. Detaljplanen avser även möjliggöra att befintlig restaurangbyggnad kan nyttjas fullt ut för den planerade hotellverksamheten vilket bland annat innebär att ventilationsanläggningar och isolering behöver tillföras och att byggnaden därmed måste anpassas till detta. I praktiken medför det att byggnaden varsamt monteras ner för att sedan byggas upp igen med ursprungliga byggnadsdelar, fast med högre mellanbjälklag samt yttertak. Planområdet ligger i Hemmeslöv och är cirka 1,4 ha stort. Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). PLANDATA Översiktskarta Planområdets läge och storlek Planområdet omfattar fastigheten Hemmeslöv 44:104 och är ca 1,4 ha (14000 m 2 ) stort. Området ligger i den västra delen av Hemmeslöv och gränsar mot fastigheterna Båstad 109:2 i väster och Hemmeslöv 44:1 i övriga väderstreck. Den senare innefattar stranden i norr som ingår i en gemensamhetsanläggning, GA:21, samt Rivieravägen i öster och Stensåns dalgång i söder. 4 (20)

5 Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter Ägoförhållanden Fastigheten Hemmeslöv 44:104 är privatägd. De angränsande fastigheterna Båstad 109:2 och Hemmeslöv 44:1 ägs av Båstads kommun. BAKGRUND OCH SYFTE Hotell Riviera byggdes ursprungligen som en semesteranläggning för sommarverksamhet på 1930-talet med separata byggnader för hotell och restaurang inkom en begäran om planändring för Hemmeslöv 44:104 då fastighetsägaren hade för avsikt att vidareutveckla hotellanläggningen genom att riva befintlig hotellbyggnad och låta den ersättas av nya byggnader med fler hotellrum och lägenheter. Därför togs en detaljplan fram som vann laga kraft (detaljplan 1618). Fastighetsägaren har därefter haft önskemål om att göra ytterligare justeringar vilket inte ryms inom detaljplan 1618 och därför behöver en ny detaljplan tas fram. Justeringarna handlar om att bygga ihop hotelldelen med befintlig restaurangbyggnad samt att uppföra högre trapphus som når upp till gemensamma takterrasser. Gällande detaljplan har även en otydlighet angående parkering då planen enbart anger att Parkeringsplatser för övernattande hotellgäster och ev. boende skall rymmas inom planområdet. Det har dessutom uppmärksammats att detaljplan 1618 inte tillåter att den befintliga restaurangbyggnaden kan nyttjas fullt ut för den planerade hotellverksamheten då reglerna som finns gällande bl.a. ventilation, tillgänglighet, brandsäkerhet och hygien inte kan tillgodoses för en åretruntverksamhet. Restaurangbyggnaden är bevarandevärd för sin arkitektur och kulturhistoria men för att inrymma bland annat ventilationsanläggningar i byggnaden kommer mellanbjälklag och yttertak behöva höjas. Detta är ett tekniskt avancerat ingrepp som enklast görs genom att varsamt montera ner befintlig byggnad för att sedan bygga upp den igen med återanvändande av ursprungliga byggnadsdelar. En antikvarisk utredning har tagit fram för att peka ut hur detta ska kunna genomföras utan att byggnadens karaktär går förlorad. 5 (20)

6 Fastighetsägaren har varit angelägen om att komma igång med projektet och därför har rivningslov av den gamla hotelldelen samt bygglov enligt detaljplan 1618 beviljats. Detta trots att processen med att ta fram denna detaljplan har pågått. Då detta medför att fastigheten inte längre är ianspråktagen kommer inte antagandet av detaljplanen ske förrän byggnationen enligt beviljat bygglov har påbörjats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en sammankoppling av hotelldelen med restaurangbyggnaden samt att göra det möjligt att uppföra högre trapphus som når upp till planerade takterrasser. Detaljplanen avser även möjliggöra att befintlig restaurangbyggnad kan nyttjas fullt ut för den planerade hotellverksamheten vilket bland annat innebär att ventilationsanläggningar och isolering behöver tillföras och att byggnaden därmed måste anpassas till detta. I praktiken medför det att byggnaden varsamt monteras ner för att sedan byggas upp igen med ursprungliga byggnadsdelar, fast med högre mellanbjälklag samt yttertak. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Kommunens gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anger befintlig markanvändning som Bebyggelse. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. Detaljplan Gällande detaljplan för området, 1618, vann laga kraft och anger KB - Kontor inkl. hotell och konferens samt bostadslägenheter knutna till hotellanläggning. Parkeringsplatser för övernattande hotellgäster och ev boende skall rymmas i planområdet. Byggnader får uppföras i 1-3 våningar där nockhöjden för de högsta byggnaderna maximalt får vara +14,2 meter. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är m 2. Den befintliga restaurangbyggnaden har getts en varsamhetsbestämmelse vilken preciserar de karaktärsdrag och egenskaper som anses särskilt viktiga att beakta och ta tillvara vid förändringar. Detaljplan (20)

7 Kulturmiljö I länsstyrelsens Kulturmiljöprogram listas planområdet vid sidan av Båstads gamla stadskärna bland Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne. I Malen, dit även planområdet här medräknas, uppfördes en högreståndsmiljö med villor med rikt varierade fasader, pensionat, badhus och restauranger när ett fashionabelt bad- och semesterliv kring sekelskiftet 1900 växte fram i Båstad med omnejd. Som motiv för bevarande anges att området belyser faserna i ett kustsamhälles utveckling från medeltida stad över talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 1800-talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet till såväl stadsplan som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning. Strandområdets välbevarade villor med tidstypisk panelarkitektur bildar betydelsefulla miljöer. Som planeringsmål och riktlinjer anges i ÖP08 Del II Bebyggelsehistorik bl a: Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och sambandet. Tillkommande bebyggelse skall tillföra värden till omgivande byggnadstradition eller kulturlandskap. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planen berörs av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Planområdet omfattar dock endast ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. En hotellanläggning bedöms gynna riksintressena då fler övernattningsplatser skapas vilket ger fler möjlighet att vistas i området. Riksintressen Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 Miljöbalken (MB). Området ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 1 och 2 MB och i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap. 1 och 4 MB. Planförslaget bedöms vara förenligt med riksintressena då det innebär en utveckling av tätorten och förstärkning av året-runtverksamhet samt ej påverkar möjligheten att röra sig utmed kusten. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd idag då gällande detaljplan är framtagen enligt ÄPBL (PBL 1987:10). I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som då kommer att behöva upphävas. Fastigheten kommer att vara ianspråktagen innan kommunens antagande av denna detaljplan sker. Miljökvalitetsmål Planförslaget bedöms påverka uppfyllandet av miljömålet God bebyggd miljö positivt då planerad bebyggelse utgör en förtätning av mark som redan har tagits i anspråk. Detta bör ses som god hushållning med marken, vilket är positivt jämfört med exploatering av exempelvis jordbruksmark. I området finns såväl en utbyggd infrastruktur som rekreationsmöjligheter. 7 (20)

8 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen. Miljökvalitetsnormer för vatten Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet. Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se) Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status Stensån Måttlig Uppnår ej god Laholmsbukten Måttlig Uppnår ej god Eftersom flera vattenförekomster inte har god status idag behövs åtgärder för att statusen ska förbättras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning genom denna detaljplan utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap. 34 ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande påverkan på miljön. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen grundades på följande: Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner Planen omfattar ett litet begränsat område som redan är ianspråktaget Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 8 (20)

9 Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt Planförslaget berör inga kända fornlämningar Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 behöver genomföras. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Bebyggelse Rivieraområdet började bebyggas på 1940-talet. Det är ett komplext område med små sommarhus och stora barnkolonier. Vid den västra infarten ligger enligt bevarandeprogrammet ett par extrema funkis-byggnader med restaurangen i medelpunkten. Dessa har ett särskilt värde tillsammans med det funkishus ritat av arkitekten Erik Friberger som ligger på strandkanten öster om restaurangen (Bevarandeprogram för Båstad). Hotell Riviera bestod ursprungligen av separata byggnader för hotell och restaurang, hotelldelen är dock riven nu. Restaurangen byggdes i början på talet med August Svensson som arkitekt och är uppförd i funktionalistisk stil med enstaka byggnadsdetaljer i eftersläpande nyklassicism. Restaurangbyggnaden Restaurangbyggnaden är ej byggnadsminne men har arkitekturhistoriskt värde. I det antikvariska utlåtandet (daterad ) redovisas fastighetens främsta kvalitéer. Exteriört framhävs: Fastighetens karaktär av naturtomt med gräsmattor och träd samt grusade gångar, utan avgränsning mot stranden. Restaurangens arkitektoniska uppbyggnad med upphöjt takparti och horisontella fönsterband mot havet samt flyglar som omgärdar en innergård mot söder. Restaurangens fasadkomposition med putsade väggar och repetitiv fönstersättning i två våningar (delvis källare) i vilken enstaka dörrar har inordnats samt flackt, valmat yttertak med inbyggda häng-/fotrännor. Ursprungliga fönsterlägen och träfönster med valsade/dragna glasrutor. Fönsterbandens karaktäristiska utformning med tandade fönsterbleck och avdelande, räfflade träpartier. Den intima, terrasserade innergården med karaktärsskapande damm och loggia. 9 (20)

10 Interiört framhävs: Matsalens utformning med förhöjt mittparti, dekorativa pelare samt utblickar i tre väderstreck. Byggnadens övergripande 1930-talskaraktär med betsade ramverksdörrar och ramverksbröstningar samt innertak med geometrisk dekor av betsade listverk och tidsenliga armaturer. Vegetation Mellan Malen och Stensån ligger Malens strandskog. Den är ursprungligen en tallplantering från 1800-talet som gjordes för att binda sanden och området innehåller tydliga dynbildningar. Tallarna är något uppblandade med äldre björkar. På planfastigheten finns även stora granar. Grönskan runt hotellanläggningen är en icke anlagd yta där träd röjts för att möjliggöra parkering, bollspel m.m. Skogen genomkorsas av flera stigar och ett motionsspår. Enligt ÖP08 redovisning av Grönstruktur utgör Malens strandskog en Grön länk genom bebyggelse i ett stråk över Stensån, Öresjön och Gropamöllan uppför sluttningen söderut som förenar Kungsbergets högar med gravfältet vid stranden. Vid Malen och Stensåns utlopp finns ett mångskiftande område med höga natur- och rekreationsvärden. Längs ån växer mycket alm och ask samt en del lönn och al. Trädridån utmed ån har av skogsvårdsstyrelsen avgränsats som nyckelbiotop. Hela Stensån med biflöden har stort värde för stigande lax och öring. Mot havet ligger en uppskattad badstrand. Den relativt långgrunda kuststräckan med revlar lockar även kite och wind-surfare liksom Laholmsbukten i övrigt. Den angränsande strandmarken och ådalen väster och söder om planfastigheten ingår i naturområde 25 Malen i Naturvårdsprogram för Båstads kommun. Områdets naturvärde är där klassat till 3 (Högt) i en fallande skala 1-3 avseende botanik, geomorfologi, kontinuitet och zoologi. Angående skydd och skötsel sägs bl a att träden närmast Stensån lämnas för fri utveckling. I tallskogen lämnas grova björkar liksom några tallar till evighetsträd. Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning har utförts av Ramböll (Projekterings PM Geoteknik), som anger att marken består av sand, silt och lera i varierande sammansättning. Grundvattenytan har vid undersökningstillfället i februari 2013, noterats i undersökningspunkterna på 2,2 m till 3,3 m under markytan, vilket motsvarar nivåer på +1,4 till +2,5. Grundvattenytans läge varierar med årstiden, väderlek, nederbörd och vattenstånden i både Laholmsbukten och Stensån. Grundvattenytan bedöms tidvis både kunna vara några decimeter högre eller lägre än nu uppmätta nivåer. Utförd markradonundersökning visar på en radonhalt i jordluften, vid mättillfället i februari 2013, på 2 respektive 3 kb/m³ i de två mätpunkterna vilket tillhör lågradonmark och inte innebär några åtgärder för radonskydd vid nybyggnad. 10 (20)

11 Arkeologi I Malens strandskog på en sandrygg omedelbart väster om planområdet ligger ett gravfält från bronsåldern. En arkeologisk utredning har genomförts för Hemmeslöv 44:104. Inga anläggningar eller fynd påträffades vid undersökningstillfället. I den sydvästra fastighetsgränsen löper dock ett stengärde i sockengräns och den ursprungliga länsgränsen. Stengärdet kan tidigare ha utgjort en förlängning av gränsmarkeringarna mellan Sverige och Danmark. Den arkeologiska utredningen konstaterar att inga ingrepp får göras i stengärdet i samband med exploatering men att det i övrigt ur fornlämningssynpunkt inte finns några hinder att exploatera fastigheten. Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 i Lagen om kulturminnen mm. Trafik Bilangöring sker från Rivieravägen (allmän väg 1752) från Hallandsvägen (väg 115). Rivieravägen har god trafikteknisk standard. Trafikverket är väghållare. Kollektivtrafik Till tågstationen är avståndet ungefär 1,4 km och till den planerade stationen i Nya Hemmeslöv ca 2 km. Närmaste busslinje är regionbuss 525 med hållplats på Hallandsvägen vid Rivieravägen på ca 700 m avstånd. Övriga busslinjer nås ifrån bussknutpunkten vid Lyckantorget, ca 2 km från planområdet. Gång- och cykeltrafik En cykelbana från centrum går mellan planområdet och ån fram till Rivieravägen. Därifrån leder ett cykelstråk vidare mot öster och nordost. Kommunal och kommersiell service Handel finns på ca 1 km avstånd vid Entré Båstad samt utmed Köpmansgatan efter ungefär 1,5 km. I Båstads centrum ca 2 km åt sydväst hittas all annan tänkbar service. 11 (20)

12 PLANFÖRSLAG Bebyggelse Användning Gällande detaljplan, 1618, anger KB Kontor inkl. hotell och konferens samt bostadslägenheter knutna till hotellanläggning. Parkeringsplatser för övernattande hotellgäster och ev boende skall rymmas i planområdet. I detta planförslag justeras användningen till CB1 Hotell, konferens, kontor och bostäder då planen i första hand syftar till hotelländamål men även möjliggör för konferens, kontor och bostäder. Eftersom planen tas fram med PBL 2010:900 används CB1 istället för KB då hotelländamål inte längre ingår i K-beteckningen. Placering Planförslaget möjliggör att den planerade hotelldelen kan byggas samman med restaurangbyggnaden. I illustrationen redovisas helheten av förändringarna inom fastigheten. Hotelldelen (markerad med 2 vån resp. 3 vån ), pool- och spahuset samt parkeringsgaraget (under byggnaden närmast Stensån) är redan beviljat i bygglovet enligt detaljplan De förändringar som denna detaljplan medför illustreras med entrébyggnaden mellan hotellet och restaurangen samt de gemensamma takterrasserna. Planförslaget föreslås även tillåta att en ny uteveranda för restaurangen får byggas till. På illustrationen syns även en vändplats i det nordöstra hörnet samt angöring till 12 parkeringsplatser norr om restaurangen. Illustration: Möller Arkitekter/Båstads kommun Nybyggnationen inom fastigheten planeras ligga på nivån +3,8 meter. Nockhöjden föreslås vara +10,5 meter för entrébyggnaden, +11,5 meter för tvåvåningsbyggnaden, respektive +14,5 meter för trevåningsbyggnaden. Utöver nockhöjden tillåts uppförande av trapphus till en maximal yta av 100 m 2. Syftet med de uppstickande trapphusen är att möjliggöra för gemensamma takterrasser och för att dessa ska bli tillgängliga behöver trapphusen byggas något högre än +14,5 meter som är maximal nockhöjd för övrig bebyggelse. Därutöver tillåts uppförande av 12 (20)

13 tekniska installationer som exempelvis solpaneler och fläktrum. Källarvåningen i restaurangbyggnaden är utformad som en suterrängvåning, tillåtet våningsantal blir således två våningar. På ytan framför restaurangen samt längs med fastighetens gränser får ej byggnader uppföras, detta anges med prickmark i plankartan. Skärmtak eller balkonger får överbygga mark som anges med korsmark på plankartan. Utformning Hotell Riviera bestod ursprungligen av separata byggnader för hotell och restaurang, hotelldelen är dock riven nu. Restaurangen är arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull men byggnaden är dock inte i ursprungsskick (fasadens ytskikt samt fönster och tak är utbytt). På grund av reglerna om ventilation, isolering, tillgänglighet och hygien är det inte möjligt att använda restaurangbyggnaden fullt ut för den planerade hotellverksamheten. Restaurangen är bevarandevärd för sin arkitektur och kulturhistoria men för att inrymma bl.a. ventilationsanläggningar i byggnaden kommer ett antal justeringar vara nödvändiga. En antikvarisk utredning har tagits fram av Tyréns (daterad ) som undersöker de konsekvenser som uppstår för byggnadens kulturvärden vid förläggning av nödvändiga tekniska installationer i matsal/restaurang samt källare samtidigt som detaljplanens varsamhetsbestämmelse beaktas (se nedan). Källarplanet i restaurangbyggnaden ligger idag på +3,1 m ö h vilket ger en rumshöjd på ca 2,2 meter. Med 2,2 meters rumshöjd ryms inte tekniska installationer så därför skulle golvnivån behöva sänkas något för att möjliggöra att källaren kan användas till hotellverksamheten och inrymma aktivitetsytor såsom gym och barnverksamhet samt förråd och personalutrymmen. Rekommenderad lägsta färdig golvnivå i ÖP08 är +3,0 meter men då rumshöjden fortfarande inte blir tillräcklig med den sänkningen behöver även mellanbjälklaget höjas. På så sätt kan installationer placeras mellan övre fönsterbröstningen och innertaket vilket skapar en fri rumshöjd på 2,2 meter. På ovanvåningen bör tekniska installationer förläggas dolt men då de flacka takfallen medför otillräckliga invändiga höjder har den antikvariska bedömningen gjorts att det är bättre att justera taklutningen något så att matsalen och angränsande publika utrymmen kan hållas fria från synliga ventilationsinstallationer. Den antikvariska utredningen bedömer att arkitekten har haft målsättningen att takfallen inte skulle uppfattas från tomtens direkta närområde. Ambitionen antas ha varit att visuellt få takfoten att direkt avteckna sig mot himlen utan att takfallen i sig kan uppfattas med ögat. Den arkitektoniska betoningen och upplevelsen av byggnaden bör därmed huvudsakligen ligga i den putsade fasaden och dess anslutning uppåt. Matsalen är i mittskeppet försedd med en förhöjd taklanternin, vilken arkitektoniskt ska uppfattas på samma sätt. För att inte påverka den övergripande karaktären hos byggnaden medför den justerade taklutningen på de nedre takfallen att lanterninen behöver höjas. Befintlig nockhöjd är idag ca +11,3 meter men förändringarna med höjt mellanbjälklag, justerad takvinkel och höjd lanternin medför att nockhöjden ökar till ca +11,9, se sektion nedan som visar höjder och takvinklar före och efter justeringar. I detaljplanen regleras maximal nockhöjd till +12,0 meter och taklutningen fastställs till maximalt 15 grader. Den antikvariska utredningen bedömer sammantaget att den föreslagna exteriöra ändringen endast kommer att kunna uppfattas på ett längre avstånd och 13 (20)

14 därmed endast ge en marginell negativ påverkan på byggnadens kulturvärden. Denna påverkan uppvägs i sin tur av att de tekniska installationerna kan förläggas dolda invändigt. Höjder och takvinklar före och efter justeringar. Sektion: Möller Arkitekter Restaurangbyggnaden är både arkitektoniskt såväl som kulturhistoriskt värdefull, men byggnaden måste samtidigt vara möjlig att använda för ändamålet. En höjning av mellanbjälklaget och yttertaket är därför nödvändigt, men att genomföra dessa förändringar i en befintlig byggnad är både tekniskt svårt och kostsamt så därför kommer byggnaden behöva monteras ner del för del för att sedan byggas upp igen men med högre mellanbjälklag och yttertak. Varsamhetsbestämmelsen ( k i detaljplanen) framhäver vilka byggnadsdelar och detaljer som skall bevaras och återanvändas vid återuppbyggnaden. Särdrag och karaktär rör främst den arkitektoniska uppbyggnaden med matsalens upphöjda parti med lanternin som sträcker sig över hela dansgolvet samt anslutande galleriliknande uppehållsutrymmen med genomblickar i interiören. Exteriört framhävs restaurangens övergripande fasadkomposition och 1920-talspräglade funktionalism med putsade väggar och horisontella fönsterband mot havet med inslag av nyklassicistiska drag såsom den vertikala träkanneleringen vid vissa fönster och fönsterbleck med tandsnitt i underkant. Flyglarna som omgärdar en karaktärsstark entrégård och loggia anses sammantaget vara av kulturhistoriskt värde. Interiört finns karaktärsbärande egenskaper i listverk med geometriska mönster och ramverksdörrar och bröstningar. Varsamhetsbestämmelsen och sättet byggrätten definierats ger en anvisning om restaurangbyggnadens kvalitéer och arkitektur och som därmed bör bevaras vid återuppbyggnaden av restaurangen. En sammankoppling av restaurangdelen och hotelldelen bör vara möjlig om denna utformas med glastak så att känslan av innergård bibehålls. En bedömning av detta görs i bygglovsskedet. Restaurangen med befintlig innergård 14 (20)

15 Exploateringsgrad Maximal bruttoarea (BTA) inom planområdet är m 2. Restaurangbyggnaden upptar 2000 m 2 BTA inkl. källarvåning. Utöver restaurangbyggnaden tillåts således m 2 BTA uppföras. Murar och stängsel Insynsskydd i form av höga murar, plank eller stängsel ses som främmande inslag i miljön. För att fastigheten ska bibehålla karaktären av öppen naturtomt med en hög tillgänglighet kommer stängslingsförbud ut mot havet råda. I den västra fastighetsgränsen ligger ett stengärde som ska bevaras. I planen regleras detta med planbestämmelsen n. Stengärdet i den västra fastighetsgränsen ska bevaras Trafik och parkering Planförslaget skiljer sig inte från detaljplan 1618 gällande trafik och parkering men eftersom den planen enbart angav att Parkeringsplatser för övernattande hotellgäster och ev boende skall rymmas i planområdet, förtydligas det här hur det kommer fungera. Bilangöring sker från Rivieravägen via en vändplats framför huvudentrén och som därefter leder ner till ett underjordiskt parkeringsgarage placerat under byggnaden mot Stensån. Parkeringsnormen bestäms till 0,8 platser per gästrum, i aktuellt förslag finns 148 rum vilket medför att det kommer krävas 119 p-platser till anläggningen. 92 p-platser placeras under tak och 12 p-platser placeras norr om restaurangbyggnaden. Vid högsäsong kan även ett enkelsidigt dubbelutnyttjande användas i garaget med parkeringsservice i hotellets försorg vilket ger ett tillskott på 20 p-platser. Detta kan bedömas rimligt i förhållande till anläggningens karaktär. I den nordöstra delen av planområdet möjliggörs för en ny vändplats. Detta bedöms som en positiv lösning vid varuleveranser då backande lastbilar kan utgöra såväl en trafikrisk som en orsak till onödigt buller. Genom att möjliggöra att lastbilar istället kan vända utan att backa kan dessa olägenheter avsevärt minskas. 15 (20)

16 Friytor och vegetation Friytor inom planområdet har en karaktär av öppen naturtomt med gräsytor och träd utan avgränsning mot stranden. Ambitionen är att denna karaktär ska bibehållas även efter att fastigheten har bebyggts och därför kommer stängslingsförbud ut mot havet råda. En hotellanläggning medför ett ökat tryck på befintliga rekreationsytor i omgivningen. Malens strandskog, kustområdet och vandringsleder längs med Stensån utgör naturliga rekreationsmöjligheter i närområdet. Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning har gjorts av Ramböll (Projekterings PM Geoteknik) som anger att grundläggningsförhållandena är övervägande goda då marken består av naturligt lagrad sand och lera. Organiskt material och mulljord kräver dock utskiftning innan grundläggningsarbetet kan påbörjas. Vidare måste den höga grundvattennivån som tidvis förväntas inom området beaktas. Översvämningsrisk Planområdet är beläget på nivåerna +3,0 m ö h till +6,3 m ö h där den högsta nivån ligger som en vall närmast Stensån i sydöst. Normalvattenståndet för Stensån utanför planområdet är ca +1,0 m ö h och bedöms maximalt stiga till +3,0 m ö h vid ett 10-årsregn. Längs med Stensån finns det översvämningszoner som ger kapacitet att reglera tidvis ökade vattenvolymer och alltså minska översvämningsriskerna längs ån. Högsta vattenstånd för havet i ett worst case scenario år 2100 är beräknat till 229 cm (RH70) och det är den nivån som man bör beakta i den fysiska planeringen. Översiktsplanens rekommendation är att ny bebyggelse ej bör lokaliseras under +3,0 meter (ÖP08, kapitlet Vatten). All byggnation inom planområdet planeras ligga på nivån +3,8 m ö h förutom restaurangbyggnaden som kommer ligga på nivån +3,0 m ö h. Detta medför sammantaget att risken för översvämningar blir små. Buller Det saknas trafikmätning precis utanför fastigheten men en mätning har gjorts i början av Rivieravägen år 2003 då årsmedeldygnstrafiken uppgick till 1020 fordon. Från Rivieravägen är det sedan möjligt att ta sig till andra delar av Hemmeslöv. Fordonsrörelser utanför planområdet genereras främst av besökare till hotellet samt boende på Strandvägen som är en återvändsgata och därför är det endast en liten del av dessa 1020 fordon som tar sig utanför planområdet. Få fordonsrörelser samt låga hastigheter bidrar sammantaget till att planområdet ej är bullerutsatt. Eftersom planförslaget inte innebär att fler rum tillskapas än vad gällande detaljplan anger leder planförslaget inte till någon utökning av bullerstörningar. Bygglov enligt gällande plan är beviljat och bullerfrågan har redan behandlats i den detaljplanen. Avfallshantering Avfallshanteringen sker genom NSR:s försorg. 16 (20)

17 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. Det kommunala ledningsnätet är utbyggt till planområdet och anslutning av byggnader avses ske till detta. Dagvatten Dagvattenfrågan är redan behandlad i detaljplan 1618 som anger att dagvatten inom planområdet i första hand skall omhändertas lokalt (LOD). Dock kan det krävas en annan teknisk lösning än den nuvarande på hur dagvattnet i området tas om hand, vilket vid exploateringen måste överenskommas med NSVA och kommunens miljöavdelning. El och telefoni El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Strandskydd Planområdet berörs av strandskydd; dels för kusten (300 meter) och dels för Stensån (100 meter). Gällande detaljplan är framtagen med ÄPBL (PBL 1987:10) och något strandskydd gäller inte för fastigheten idag. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som då kommer att behöva upphävas på kvartersmark. I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt punkt 1, 3 och område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - Marken har varit ianspråktagen av hotell Riviera sedan 1930-talet och inkräktar inte på strandskyddets syften då det fortfarande kommer vara möjligt att röra sig runt om fastigheten längs stigen vid Stensån samt längs med kusten. Hotelldelen har visserligen rivits men då bygglov enligt gällande detaljplan är beviljat kommer marken åter vara ianspråktagen innan denna detaljplan antas. - Den öppna naturkaraktären ska bibehållas och stängslingsförbud mot havet råda. 3. område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området - Hotell Riviera uppfördes på platsen just för läget vid havet och de rekreationsmöjligheter det innebar. En annan lokalisering hade inte varit möjlig då syftet med ett strandhotell hade gått förlorat. Nuvarande utbyggnadsplaner återanknyter till detta då läget är en stor kvalitet som möjliggör en ökad tillgänglighet till platsen. 5. område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet - Hotell Riviera utgör en centrumnod i Riviera-området med restaurang och hotell öppet för allmänheten. Genom att tillåta att verksamheten kan utvecklas med ökad tillgänglighet kan allmänhetens intressen tillgodoses i ännu högre utsträckning än idag. 17 (20)

18 KONSEKVENSER Planavdelningen bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av planens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande. I förhållande till gällande detaljplan (1618) är förändringarna små då planens syfte är att möjliggöra en sammanbyggnad av restaurangen och hotellet, möjliggöra för tillgängliga takterrasser samt att anpassa restaurangbyggnaden så att den kan användas till hotellverksamheten. Angående trafik och parkering leder planförslaget inte till några större förändringar jämfört med detaljplan En ny vändplats möjliggörs i planen vilket utgör en god trafikteknisk lösning som bidrar till minskade risker och buller jämfört med dagens lösning där lastbilar tvingas backa vid varuleveranser. Via vändplatsen kommer även anslutning till 12 extra p-platser tillskapas. Under större delen av året kommer det endast finnas ett behov av ca 60 p-platser. Det är främst under tennisveckorna i juli som garaget kommer utnyttjas fullt ut och att det då uppstår ett behov av dessa 12 p-platser. Bjärekusten har inga kända erosionsproblem i detta kustavsnitt. Stensån passerar söder om planområdet på andra sidan om en dyn eller strandvall. Ån mynnar i havet 500 m åt nordost. Samma kritiska nivå gäller för ån som för havet. Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december De påverkas inte av åtgärder inom planområdet. Förhållandet mellan Stensån och bebyggelse i området läggs fast i den överordnade gällande planen och berörs inte av planändring inom kvarteret. Närmaste grundvattenförekomster ligger uppströms mer än tre kilometer från planområdet och grundvatten i detta område nära havet rör sig inte dit. 18 (20)

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes under mars-april Antagande bedöms kunna ske under juni Exploateringsavtal Planen omfattar endast redan tidigare detaljplanerad privat tomtmark och något exploateringsavtal behövs därför inte. Inga kostnader som behöver regleras mellan exploatör och kommun uppkommer utöver normala anslutningar till infrastruktur. Se nedan under tekniska frågor. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Tekniska frågor Anslutning av VA skall ske till befintligt kommunalt VA-ledningsnät. Dagvatten inom planområdet skall i första hand omhändertas lokalt (LOD). Dock kan det krävas en annan teknisk lösning än dagens, på hur dagvattnet i området tas om hand, vilket vid exploateringen måste överenskommas med NSVA och kommunens miljöavdelning. Vatten- och Avloppsverksföreningens råd skall följas med avseende på brandvattenförsörjningen och tillgängligheten för brandkåren skall beaktas vid projekteringen. Trafikanslutning av planområdet till Rivieravägen skall utformas i samråd med huvudmannen för vägen, Trafikverket. Fastighetsbildning Planförslaget medför inget behov av ny fastighetsbildning. Det finns dock en pågående lantmäteriförrättning som avser avstyckning av tre stycken fastigheter från Hemmeslöv 44:104, åtgärderna bedöms vara förenliga med såväl planförslaget som den befintliga planen. Huvudmannaskap Planförslaget omfattar ingen allmän platsmark. Ekonomiska frågor Upprättandet av detaljplanen bekostas av ägaren till planfastigheten enligt särskilt planavtal. Bygglov-, plan- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 19 (20)

20 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef John Börjesson, Bygglovsarkitekt Magnus Sjeldrup, Miljöstrateg Båstad Henrik Eliasson Planarkitekt Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef 20 (20)

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för Akvarellen 18 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län PLANAVDELNINGEN I BÅSTAD PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6)

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer