KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT"

Transkript

1 KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT Industriarbetet under 2010 Uppströmsavdelningen Peter Hugmark Merja Niemelä Christina Ohlson Sari Vienola Susann Wennmalm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AVSEENDE ÅR INLEDNING GENERELLA INSATSER FORDONSTVÄTTAR RIKTLINJER FÖR UTSLÄPP TILL AVLOPP FRÅN TÅGTVÄTT RIKTLINJER FÖR RENGÖRING AV VERKSTADSGOLV OCH HANTERING AV GOLVSKURVATTEN KEMIKALIEINVENTERING SAMARBETE MED MEDLEMSKOMMUNERNA NYA REGLER FÖR REVAQ DANDERYDS KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Danderyds sjukhus, Panncentral C-VERKSAMHETER Danderyds sjukhus AB OKQ8 Mörby Statoil Danderyd JÄRFÄLLA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Arla Foods, Stockholm mejeri VSM Last AB C-VERKSAMHETER Arla Foods, Stockholm Mejeri Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll LIDINGÖ KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Lidingö värmeverk (Fortum) C-VERKSAMHETER OKQ8 Drottningvägen OKQ8 Islinge Hamnväg Preem Statoil Torsvik Tågia AB, Lidingö NACKA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER CIJA Tank AB Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Orminge Panncentral, Fortum Värme C-VERKSAMHETER BK-Industri AB Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) OKQ8 Orminge Statoil, Saltsjöbaden... 19

3 6.3.5 Veolia AB, Saltsjöbaden SIGTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Swedavia (fd LFV) B-VERKSAMHETER A Flygbränsledepå AB (AFAB) Becker Acroma KB Becker Industrial coatings AB Brista avfallsstation Ragn-Sells Brista bränslemottagning Fortum Värme Bristaverket Fortum Värne IL Recycling Returpapper AB J-KEM International AB SAS (Arlanda) Valsta Värmecentral Fortum C-VERKSAMHETER Arriva (fd SWEBUS AB) A-Train AB Avia Express Sweden AB (fd Skyways AB) BASF construction chemicals OKQ8 Arlandastad SkandRenting (Skandinavisk Fastighetsrenting AB) Statoil Arlanda Flygplats Statoil Arlandastad Statoil Märsta Taxiwash Remoten AB Trio bilservice SOLLENTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Jästbolaget AB Lantz Järn & Metall AB Rotebro hetvattencentral Fortum Silverdals krematorium Tankclean Sweden AB Ytcenter i Sollentuna HB C-VERKSAMHETER KG Knutsson AB OKQ8 Helenelund OKQ8 Häggvik OKQ8 Norrviken Shell Edsberg Shell Kanalvägen Sollentuna Bensin AB (fd Statoil Kanalvägen) Statoil Häggvik Upplands Motor Stockholm AB Volvo Truck Center Sweden AB SOLNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Solnaverket B-VERKSAMHETER Crucell Sweden AB Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB

4 9.2.3 IL Recycling Partner AB Kées förnickling AB Trumlingsaktiebolaget C-VERKSAMHETER Bilia Personbilar AB Boréns biltillsyn Come in Scandinavia AB (LAVO Carwash) ISS TraffiCare AB OKQ8 Bergshamra OKQ8 Hagalund OKQ8 Vreten Shell Vosi AB, Solna Statoil Järva-Krog Statoil Solna Centrum TÄBY KOMMUN A-VERKSAMHETER Hagby Avfallsanläggning (SÖRAB) B-VERKSAMHETER Farmen panncentral Galten panncentral Fortum Värme Ullnatippen-återvinning WaterTech of Sweden AB C-VERKSAMHETER Busslink i Sverige AB (SL Bussdepå) OKQ8 Enhagsvägen OKQ8 Näsbydal Shell E18/Centralvägen Statoil Täby Galopp Statoil Täby Kyrkby Täby Galopp AB UPPLANDS BRO KOMMUN A-VERKSAMHETER Högbytorp Avfallsanläggning (Ragn-Sells) Ragn-Sells Specialavfall AB (Mellanlager FA) B-VERKSAMHETER Bro centrum HVC (Eon) Fresenius Kabi AB Högbytorp mellanlager för FA Kungsängens Skjut- och övningsfält C-VERKSAMHETER Akzo Nobel Inks AB Danica Foods AB Euromaint Rail AB (SL Pendeltågsdepå) OKQ8 Kungsängen UPPLANDS VÄSBY KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Brunnby-Nibbletippen D.A.Mattsson AB Edstippen Eds Återvinning AB Smedby Smedby återvinningscentral (SÖRAB) Solna Pressgjuteri AB

5 Vilunda verket Ytcenter i Upplands Väsby AB C-VERKSAMHETER Bra Bil i Väsby AB med TANKA Cederroth International AB Glädjens Auto Spa Kraft Foods Sverige AB Löwenströmska sjukhuset OKQ8 Upplands Väsby Syd (Glädjens trafikplats) Statoil Upplands Väsby VALLENTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Löt Avfallsanläggning B-VERKSAMHETER Aerosol Scandinavia AB Högdala avfallsanläggning (SITA) C-VERKSAMHETER PTS Statoil Bällsta Biltvätt, Rocawi AB Statoil Industrivägen Statoil Vallentuna Vallentuna Motor Vallentuna värmeverk (EON) VÄRMDÖ KOMMUN A-VERKSAMHETER Koviks Återvinningsanläggning SITA Sverige AB B-VERKSAMHETER Björnö-Långvik Avloppsanläggning Djurhamn Avloppsanläggning Ekbackstippen Hemmesta Avloppsanläggning Myttinge skjut- och övningsfält Sandhamn Avloppsanläggning Skjutplats Korsö Villeroy & Boch Gustavsberg C-VERKSAMHETER Nobina Depå Mölnvik (fd Swebus) OKQ8 Gustavsberg Shell Värmdö Statoil Ingarö BILAGA 1. ANSLUTNA INDUSTRIER MED STÖRST UTSLÄPP AV BEHANDLINGSBARA ÄMNEN, UTSLÄPPSDATA BILAGA 2. ANSLUTNA INDUSTRIER MED STÖRST UTSLÄPP AV METALLER, UTSLÄPPSDATA BILAGA 3. A-, B- OCH C- VERKSAMHETER SORTERAT EFTER KOMMUN BILAGA 4. U- VERKSAMHETER SORTERAT EFTER KOMMUN

6 Sammanfattning avseende år 2010 Inom Käppalaverkets sområde fanns totalt ca 530 A-, B- eller C-er samt åtminstone drygt 1480 U-er. Dessa er finns redovisade kommunvis i bilagorna 3 och 4. Sannolikt finns ytterligare U-er. I flera av våra medlemskommuner pågår inventeringsarbeten från miljökontorens sida varvid en bättre uppfattning om verkligt antal U-er erhålls efter hand. Av ovan nämnda er bedöms ca 740 avleda processavloppsvatten av något slag till Käppalaverket. Med processavloppsvatten menas här annat avloppsvatten än sanitärt avloppsvatten. En mindre del av erna har inget avloppsvatten alls anslutet till Käppalaverket. Totalt fanns det sju A-er varav fem avledde processavloppsvatten till verket. Dessa fem var Swedavia vid Arlanda flygplats i Sigtuna, Norrenergi AB vid Solnaverket i Solna, SÖRAB:s Avfallsanläggning i Hagby i Täby samt Ragn-Sells Avfallsbehandling AB och Ragn- Sells Specialavfall AB vid Högbytorp i Upplands-Bro. Antalet B-er inom sområdet var 57 varav 24 var anslutna med processvatten. De 24 erna kan branschvis indelas i sju värmeproduktionsanläggningar, fyra ytbehandlare, tre avfalls/återvinningsanläggningar, tre kemisk industri, två livsmedelsindustrier samt fem övriga. Återstående er alstrade inte processvatten eller var inte anslutna till det kommunala spillvattennätet. Antalet C-er var ca 460 varav 168 var anslutna med processavloppsvatten och ytterligare ett 150-tal kan ha varit det. Detta är under utredning. Biltvättanläggningar med fler än 5000 tvättar/år är för Käppala prioriterade C-anläggningar. I Käppalas upptagningsområde finns drygt ett 60-tal sådana biltvättar. Det finns ca 120 U- klassade personbilstvättar samt 12 C-klassade och ca 14 U-klassade buss- och lastbilstvättar. Se även punkt 2.1 för årets arbete med fordonstvättar. Under året besvarades ett antal remisser enligt miljölagstiftningen samt genomfördes tillsynsbesök på olika industriella och andra kommersiella er. Särskilt intresse har därvid visats utsläpp av kadmiumhaltiga processavloppsvatten. Avloppsvattnet från Arlanda flygplatsområde innehåller förhöjda halter av kadmium. Redan 2009 stoppades en stor lokal utsläppskälla till kadmium och under 2010 togs ett avtal fram som innebär att avloppsvattnet från Arlandaområdet från senast 2020 inte får innehålla mer kadmium än normalt hushållsavloppsvatten. Avtalet togs fram i samarbete mellan Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Swedavia (f.d. Luftfartsverket). Swedavias vid Arlanda är f.n. under prövning vid Miljödomstolen. Av särskilt intresse från kadmiumsynpunkt är även processvattenutsläppen från Brista värmeverk. Vid den miljöprövning avseende Brista som avslutades under året beslutade Miljödomstolen i enlighet med Käppalaförbundets yttrande att inget kadmiumhaltigt processavloppsvatten framöver (senast från 2014) får avledas till Käppalaverket. Käppala uppmätte , 130 mg krom/kg TS i en rötkammare vilket motsvarar ca 3 kg krom varje dygn i ca fjorton dagar. Normalt inkommer ca 0,5 kg per dygn. Källan spårades till en gatubrunn utanför Industriviaduktens industriområde i Solna. Där ligger ytbehandlaren Kées förnickling AB varför starka misstankar riktades mot dem. Vid besök på företaget upptäcktes bl a stora mängder förbrukade kromateringsbad som inte skulle inrymmas innanför den invallade golvbrunnen vid läckage. 6

7 Länsstyrelsen anmälde Kees förnickling AB för misstänkt brott mot Miljöbalken 29 kapitlet Anmälan berörde bl a att lagring och hantering av kemikalier, inklusive farligt avfall, skall ske på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp. Åtalet har ännu inte tagits upp till prövning. Länsstyrelsen utfärdade därefter, , ett föreläggande om förbud att släppa ut processavloppsvatten till kommunens ledningsnät innan befintlig reningsanläggning återställts i fullgott skick. Föreläggandet omfattade även att området innanför invallningarna skall tömmas samt det farliga avfallet (restprodukter, metallhydroxidslam och förbrukade bad) som återfinns i och utanför bolagets lokaler skall bortskaffas. Bolaget har uppfyllt kraven i föreläggandet. Tre återvinningsanläggningar är anslutna till Käppalaverket, Hagby (SÖRAB) i Täby, Högbytorp (Ragn-Sells) i Upplands-Bro samt Högdala (SITA) i Vallentuna. Hagby: Lakvatten får tillföras Käppalaverket endast under förutsättning att Käppalaverket så medger och att de gränsvärden som gäller för utsläpp till recipient riskerar överskridas. Den karaktärisering av lakvattnet som SÖRAB tidigare låtit Toxicon genomföra tyder på att lakvattnet är relativt harmlöst och enligt Toxicons bedömning är lakvattnet möjligt att avleda till Käppalaverket. Dock kommer sådan eventuell avledning att prövas från fall till fall. Dagvatten och förbehandlat processvatten från sorteringsytorna avleds till Käppalaverket. Förbehandlingen består av en sedimentationsbassäng och ett torv/sandfilter. Totalt m3 dag- och processvatten samt m3 lakvatten avleddes till Käppalaverket 2010 innehållande bl.a. c:a 50g Cd (i huvudsak med processvattnet i december). Lakvattnet avleddes efter särskild prövning. Högbytorp: Processvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor avleds efter intern behandling till Käppalaverket. I samband med den senaste miljöprövningen som avslutades 2008 krävde Käppalaförbundet skärpta krav avseende den metalltillförsel som sker med process- och dagvattnet, särskilt avseende kadmium. Under 2010 avleddes totalt c:a m3 process- och dagvatten till Käppala. Detta vatten innehöll bl.a. 15 g Cd vilket är en halvering av Cd tillförseln 2009 och en ännu större minskning jämfört med 2008 då 140 g Cd tillfördes. Sedan februari 2007 har inte något lakvatten tillförts Käppalaverket från Högbytorp. Högdala: Enligt gällande villkor i miljödom ska lakvattnet från Högdala avledas till spillvattennätet och vidare till Käppalaverket. Enligt avtal med kommunen har SITA fått avleda lakvattnet till spillvattennätet. Detta avtal sades upp hösten 2008 för omförhandling och Käppalaförbundet har framfört att lakvatten får tillföras verket endast om detta kan godkännas enligt REVAQ:s villkor. Ny miljöprövning bör ske för avgörande av hur lakvattnet framöver ska omhändertas. SITA har låtit Toxicon genomföra en karakterisering av lakvattnet. Karakteriseringen tyder på att lakvattnet är relativt harmlöst. Totalt m3 lakvatten avleddes efter sedimentering till Käppala 2010 vilket var en viss ökning jämfört med Avloppsvattnet innehöll <1 g Cd. Diskussioner pågår mellan SITA och Käppalaförbundet om den fortsatta hanteringen av lakvattnet. 7

8 1 Inledning I denna rapport redovisas samtliga kända er inom Käppalaförbundets upptagningsområde. Särskilt redogörs för alla A-, B- samt prioriterade C-anläggningar och de mer generella åtgärder/insatser som vidtagits under året för att minska utsläppen av oönskade ämnen från dessa. För respektive anläggning kommenteras frågor av särskilt intresse som t.ex. genomförda prövningar och besiktningar, redovisade utsläpp till avloppsnätet, inkomna kemikalieförteckningar etc. Redovisningen sker kommunvis. I bilagor redovisas samtliga A-, B- och C-er inom sområdet med namn, klassning, samt om anslutning finns till kommunalt spillvattennät eller ej. Redovisningen sker kommunvis, se bilaga 3. I några fall är det inte helt klart om erna avleder processavloppsvatten eller ej. Detta är under utredning. I förekommande fall (för de kommuner som inventerat dessa) listas även U-er. Dock saknas fortfarande många U-er för en del av de kommuner som redovisat sådana samtidigt som många av de redovisade U-erna inte har något processavloppsvatten eller inte är anslutna till spillvattennätet. U-erna redovisas i bilaga 4 utan några kommentarer. 2 Generella insatser 2.1 Fordonstvättar Arbetet med att ställa ökade krav på provtagning av utgående tvättvatten från de större fordonstvättarna har under året fortskridits. Numera följer ca 85 % av fordonstvättarna de utökade provtagningskraven. Generellt sett ser provtagningsresultaten bra ut, dvs mätningarna visar på låga metallhalter med undantag från zink som i vissa fall kan vara förhöjt. Käppalaförbundet anser att provtagningarna fortsatt behöver genomföras för att en rimlig uppfattning ska erhållas om fordonstvättarnas utsläpp till avloppsnätet samt om gällande riktvärden för utsläpp uppfylls. En uppdatering av riktlinjerna genomfördes i samarbete med Stockholm Vatten AB. De nya riktlinjerna gäller från våren Uppdateringen innebär bl.a. att för de större tvättarna (> 5000 tvättar/år) ett utsläppskrav avseende koppar införs, att minst en veckoprovtagning (av sammanlagt två) ska genomföras under perioden januari-februari samt att en kemikalieförteckning varje år ska upprättas och skickas in till Käppalaförbundet. I förekommande fall ska även en handlingsplan för minskning/utfasning av PRIOämnen tas fram. 2.2 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvätt Riktlinjer för tågtvätt togs fram i samarbete med bl.a. Stockholm Vatten AB och gäller från våren Riktlinjerna innebär bl.a. att krav ställs på utsläpp av olika metaller till avlopp, på provtagningar på utgående tvättvatten samt på årlig kemikalieredovisning. Under 2011 kommer riktlinjerna att arbetas om ytterligare. I upptagningsområdet finns 5 st C-klassade tågtvättar och en U-klassad. 8

9 2.3 Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten togs fram i samarbete med Stockholm Vatten AB och gäller från hösten Riktlinjerna innebär dels att golv i första hand ska rengöras enbart med torr metod, i andra hand först torr metod och därefter vatten och först i tredje hand även med hjälp av rengöringsmedel, dels att eventuellt tvättvatten måste renas innan det får släppas till avlopp. Flera av medlemskommunerna har nu börjat ställa krav enligt riktlinjerna och flera er renar sitt golvskurvatten. 2.4 Kemikalieinventering Från de större sutövarna (A- och B-er) samt vissa prioriterade mindre er (C-er) begärdes förteckningar över vilka kemikalier de använder och i vilken omfattning kemikalierna kan hamna i avloppet. Särskilt begärdes att erna skulle utreda i vad mån de använder s.k. PRIO-ämnen. Samtliga tillfrågade anläggningar med utsläpp av processavloppsvatten till spillvattennätet har inkommit med förteckningar. De företag som använder sig av PRIO-ämnen fick under hösten ett krav/önskemål från förbundet på att ta fram handlingsplaner för hur de ska fasa ut/minska användningen av PRIO-ämnen. 2.5 Samarbete med medlemskommunerna Årligen sker möten där Käppala och miljö- och hälsoskyddskontoret, och ibland även tekniska kontoret, i varje kommun träffas. Mötena sker dels på hösten enskilt med varje kommun, så kallade kommunmöten, och dels på våren då samtliga miljö- och hälsoskyddskontor träffas samtidigt tillsammans med Käppala, så kallat Lill-ÅFRE möte. Vid mötena presenteras bland annat sådant som för Käppala är aktuellt, olika arbeten som genomförts och eventuella framtida samarbeten diskuteras hölls dels ett Lill-ÅFRE möte i april, dels 11 enskilda kommunmöten under hösten. Vid flertalet av dessa möten deltog även personal från kommunernas tekniska kontor. 2.6 Nya regler för REVAQ Nya certifieringsregler gäller sedan årsskiftet ska ökningstakten av tillåtna halter spårämnen i jordbruksmark vara < 0,2 % per år vid full gödselgiva. Om halterna överskrids får slammet inte spridas alls. Man får dock minska uppmätta halter i slammet med gällande analysosäkerhet (15-20 %). Om 50 % av slammet inte klarar kraven får verket inte längre vara Revaq-certifierat. Vidare ska Revaq-verk kartlägga anslutna tillverkare av aktiva läkemedelssubstanser och utforma handlingsplaner för minskning av dessa utsläpp till avlopp. En handlingsplan för minskning av hushållens kemikalieanvändning skall utformas fr. o. m Förbättringstakten för slamkvaliteten den senaste 36-månadersperioden ska redovisas. Om inte förbättring sker ska en utredning om orsaken samt en revidering av handlingsplanen utformas. 9

10 3 Danderyds kommun I Danderyds kommun finns ingen A-, en B- samt 15 C-er, se bilaga 3. B-en samt tre av C-erna är processvattenanslutna. 3.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Danderyds kommun. 3.2 B-Verksamheter Danderyds sjukhus, Panncentral Danderyds sjukhus, Panncentral Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Panncentralen är belägen vid Danderyds Sjukhusområde. På panncentralen finns 4 st oljeeldade hetvattenpannor med en total installerad effekt om 30 MW. Anläggningen är ansluten till Norrenergis fjärrvärmenät som försörjs via anläggningar i Solna och Sundbyberg och fungerar som reservanläggning vid bortfall av ordinarie fjärrvärmeleverans. Sedan våren 1998 har pannorna endast körts i provdrift inför eldningssäsong samt enstaka dygn då fjärrvärmen stängts av. Pannorna vattensotas vid stillestånd och vattnet avleds till en sedimenteringsbassäng, renat vatten avleds till spillvattennätet. Avskiljt sotslam transporteras till auktoriserad deponi. Periodisk besiktning utfördes under 2010 och planeras att ske nästa gång under Inga kemiska produkter har förbrukats eller hanterats vid anläggningen under 2010 och inget avfall har transporterats bort från anläggningen under 2010 (Miljörapport 2010). Då anläggningen endast är i drift vid provdrift uppstår väldigt lite vatten i en. Samtliga brunnar i anläggningen är anslutna till sedimenteringsbassängen. I sedimenteringsbassängen finns en oljemätare som larmar visuellt samt med ljud vid olja. Ett problem har varit att det är svårt att testa mätaren på grund av att vattnet i bassängen dunstar snabbare än vad det rinner till nytt vatten. För att förhindra att olja kommer ut i avloppet finns gummimattor på nästa alla brunnar i anläggningen. ÅF rekommenderar att brunnstätning skaffas till samtliga brunnar (Periodisk besiktning 2010). 3.3 C-Verksamheter Danderyds sjukhus AB Danderyds sjukhus AB Sjukhus och sjukhem mm Sanitärtvatten till Käppala: Ja Danderyds Sjukhus AB bedriver planerad och akut sjukvård dygnet runt, främst för invånarna i norra Storstockholm, samt även forskning och utbildning med nära anknytning till sjukvården. 10

11 Sjukhuset har tidigare haft tillstånd att bedriva sk miljöfarlig enligt Miljöbalken, inklusive villkor hur en ska bedrivas och rapporteras. I samband med lagändring har tillståndet upphört och övergått till anmälningsplikt hos kommunen. En skillnad jämfört med tidigare är att ansvaret nu begränsas till att omfatta endast DSAB. Tidigare tillstånd har omfattat all på den geografiska platsen Danderyds sjukhus dvs även de delar som drivs av SLSO, Folktandvården osv (Miljörapport 2010). Förbrukningen vid DSAB av vätskebaserade kemiska produkter uppgick under året till ca liter, huvudsakligen desinfektionsmedel vars användning fortsatt att öka under året. Bildframställningen är sedan 2008 helt digitaliserad dvs den kemiska röntgenframställan är helt avvecklad. Ca liter rengöringsprodukter användes under Stockholms läns landsting har tagit fram en lista över kemiska ämnen som ska avvecklas senast Vid DSAB har alla produkter med dessa ämnen avvecklats, förutom två ämnen som återstår att avveckla under 2011 (Miljörapport 2010). Avloppsvattnet från Danderyds Sjukhus AB har tidigare visats innehålla lätt nedbrytbara föroreningar, låga halter kvicksilver men något förhöjda halter bly. Halterna av bly och AOX har vid tidigare mättillfällen varit höga i avloppsvattnet till Käppala, men vid upprepad provtagning befanns halterna vara acceptabelt låga (Anmälan av miljöfarlig ) OKQ8 Mörby OKQ8 Mörby Personbilstvätt, Bensinstation, Mekanisk verkstad Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har ej genomfört provtagning 2009 eller Bygger ny station. Genomförde provtagning Statoil Danderyd Statoil Danderyd Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2007, 2009 och För 2010 har inga riktvärden överskridits. 11

12 4 Järfälla kommun I Järfälla kommun finns ingen A-, två B-er samt åtta C-er, se bilaga 3. Den ena B-en samt fem av C-erna är processvattenanslutna. 4.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Järfälla kommun. 4.2 B-Verksamheter Arla Foods, Stockholm mejeri Arla Foods, Stockholm mejeri Livsmedelsindustri Sanitärtvatten till Käppala: Ja Verksamheten är belägen på Slammertorpsvägen 1 i Järfälla kommun och utgörs av en mejeri. Under 2010 tog mejeriet emot ton mjölk och av mjölken producerades olika söta och syrade mjölkprodukter. På anläggningen finns en fordonstvätt med kompletterande rening, där tankbilar och distributionsbilar tvättas, samt en underhållsverkstad. Inom mejeriet finns tre avloppsvattensystem; dagvatten, sanitärt spillvatten samt processavloppsvatten. Allt avloppsvatten från golvytor i bilverkstaden samlas upp i en sluten tank. Processavloppsvattnet utgörs av produktspill (mjölk) och tvättvatten från rengöring av kärl. Alla golvbrunnar i produktionslokalerna är kopplade till processavloppsvattennätet. Vissa utvalda brunnar utomhus där risk finns för mjölkspill är också kopplade till processavlopp. Dessa brunnar är täckta med skärmtak för att minimera mängderna regnvatten (Miljörapport 2010). ph-värdet i samlat utgående processavloppsvatten får som riktvärde variera inom intervallet 6,5-12. Vid 7 tillfällen har ph-intervallet underskridits med värden mellan 5,3 och 5,9. Totalt släpptes 224 m3 processavloppsvatten ut som underskred riktvärdet. Utsläpp av organiskt material ska som riktvärde begränsas till 2400 kg COD cr per dygn som årsmedelvärde. Vid risk för föroreningsmängd över 5000 kg/dygn skall rapportering snarast ske till Käppalaverket. Vid 3 tillfällen har riktvärdet överskridits. Total mängd: kg COD varav ett överskred 5000 kg/dygn (Miljörapport 2010). Under 2010 utfördes en periodisk besiktning. Vid besiktningen föreslogs frekvensen för kalibrering av ph-elektroderna i mätstationen för samlat utgående processavlopp att ökas från en gång per månad till minst en gång per vecka (Periodisk besiktning 2010) VSM Last AB VSM Last AB Kemisk industri, Personbilstvätt Processvatten till Käppala: Nej Sanitärtvatten till Käppala: Ja Kemikalieförteckning: Nej Verksamheten håller till på Galgbacken 2 i Järfälla. Verksamheten utgörs av massivfyllning av 12

13 däck till olika typer av arbetsmaskiner. Även viss försäljning av däck och fälgar, och tillhörande servicearbeten förekommer. Ingen förbrukning av vatten förkommer vid tillverkningen och det finns inget avlopp i tillverkningslokalen. Inga utsläpp av kemikalier till vatten eller mark förekommer. Vid ett eventuellt haveri under tillverkningsprocessen begränsas utsläppet till tillverkningslokalen. Både tillverkningslokal och lagerlokal kan saneras utan risk för utsläpp till mark eller vatten (Miljörapport 2010). Periodisk besiktning utfördes C-Verksamheter Arla Foods, Stockholm Mejeri Arla Foods, Stockholm Mejeri Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: utfördes fordonstvättar. I genomsnitt under året har utsläppsmängden varit ca 212 liter vatten per fordon. Vattenförbrukningen var 262 liter per fordon, varav 112 liter är återvunnet vatten från mjölkbehandlingen. Biltvätten kompletterades med ny reningsanläggning Tekniskt innebär reningen av avloppsvattnet från biltvätten en inledande ph-justering med natriumhydroxid och tillsats av fällningskemikalier. Fällningen sedimenterar i befintlig oljeavskiljare. Fällningen avlägsnas genom slamsugning. Provtagning genomförs på processvattnet från fordonstvätten och sker som ett dygnsprov månadsvis. Provtagningsresultaten för 2010 visar att Zn överskreds vid tre tillfällen och oljeindex överskreds vid 6 tillfällen. (Miljörapport 2010). Under 2010 utfördes en periodisk besiktning. Vid besiktningen föreslogs provuppsamlingskärlet placeras i ett kylskåp (Periodisk besiktning 2010) Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Mekanisk verkstad, Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2008, 2009 och För 2010 har riktvärden överskridits för Zn och Pb+Cr+Ni. Zn-värdet uppmättes till 283 mg/fordon (riktvärde: 150 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 29 mg/fordon (riktvärde: 15 mg/fordon). 13

14 5 Lidingö kommun I Lidingö kommun finns ingen A-, två B-er samt 32 C-er, se bilaga 3. Den ena B-en samt 20 av C-erna är processvattenanslutna. 5.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Lidingö kommun. 5.2 B-Verksamheter Lidingö värmeverk (Fortum) Lidingö värmeverk (Fortum) Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Lidingö värmeverk är beläget på södra Lidingö vid lilla Värtan. Värmeverket fungerar som spetsoch reservanläggning för Lidingödelen av det centrala fjärrvärmenätet. På panncentralen finns 3 st hetvattenpannor (eldas med eldningsolja 5) samt 2 st elpannor (hetvatten). Pannorna vattensotas regelbundet där stoftet sedimenteras och sotvattnet leds sedan in i anläggningen för återanvändning. Efter avslutad eldningssäsong sotas alla oljepannor i konvektionsdel, eldstad och rökgaskanaler varefter sotvattnet ph-justeras och sedimenteras och det stoftfria sotvattnet pumpas till spillvattennätet. Stoftslammet sugs upp och transporteras av Ragn-Sells till Högbytorp. Spillvatten från anläggningen där oljespill kan befaras förekomma passerar via oljeavskiljare innan det leds till spillvattennätet. Övrigt spillvatten går direkt till spillvattennätet. Avlopp från fjärrvärmepumprum pumpas via pumpgrop till spillvattennätet (Miljörapport 2010). Periodisk besiktning utfördes under Besiktningen visade att en bedrivs i enlighet med gällande tillstånd. Nästa besiktning planeras ske under Under 2003 har en utsläppsmätning utförts för samtliga pannor. Emissionsmätning för år 2010 är beställd och kommer att utföras under 2011 (Miljörapport 2010). 5.3 C-Verksamheter OKQ8 Drottningvägen OKQ8 Drottningvägen Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2009 och För 2010 har inga riktvärden överskridits. 14

15 5.3.2 OKQ8 Islinge Hamnväg 19 OKQ8 Islinge Hamnväg 19 Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn överskreds vid en av två provtagningar Riktvärdet för Pb+Cr+Ni överskreds vid de två provtagningarna som gjordes Zn-värdet uppmättes till 83 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 5,2 resp 7,4 mg/fordon (riktvärde: 5,0 mg/fordon) Preem Preem Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn överskreds vid ett av två provtagningar under Zn-värdet uppmättes till 54,5 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon) Statoil Torsvik Statoil Torsvik Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2008, 2009 och Riktvärden för Cu, Zn och Pb+Cr+Ni överskreds Cu-värdet uppmättes till 135 mg/fordon (riktvärde: 30 mg/fordon). Zn-värdet uppmättes till 385 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 15 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon). 15

16 5.3.5 Tågia AB, Lidingö Tågia AB, Lidingö Tågtvätt, Buss/Lastbilstvätt Kemikalieförteckning: Nej Tågtvätt/verkstad klassas som busstvätt, gemensam med Busslink på Lidingö, se analysdata för Busslink. 6 Nacka kommun I Nacka kommun finns ingen A-, tre B-er samt 30 C-er, se bilaga 3. Två av B-erna samt 13 av C-erna är processvattenanslutna. 6.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Nacka kommun. 6.2 B-Verksamheter CIJA Tank AB CIJA Tank AB Avfallshantering, Buss/Lastbilstvätt Sanitärtvatten till Käppala: Ja Cija tank AB är beläget på Timmermansvägen 2 i Saltsjö-Boo och där en i huvudsak utgörs av mellanlagring av farligt avfall. Cija Tank tillhandahåller tjänster som slamsugning, högtrycksspolning, klottertvätt, is- och tjältining, cisternrengöring, skade- och industrisanering, tv-inspektion och torrsugning, sortering och transport samt mellanlagring av farligt avfall. Processavloppsvatten uppkommer vid spolning och tvättning av fordon, varav ca 700 lastbilar tvättas per år, och sedan avleds tvättvattnet via en oljeavskiljare till spillvattennätet. Dessutom är golvbrunnar i verkstad/garage anslutna till oljeavskiljaren. Någon ytterligare reningsutrustning eller system för recirkulation av tvättvattnet finns inte. Invändig tvätt av tankar eller fordon sker inte på en. Genererat tvättvatten från verkstadsgolvet skickas som farligt avfall till SRV Återvinning AB (Miljörapport 2010). 2008, 2009 och 2010 genomfördes provtagning av processavloppsvattnet. För 2010 överskreds inga riktvärden. 16

17 6.2.2 Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Energi- och värmeanläggningar Processvatten till Käppala: Nej Kemikalieförteckning: Nej Panncentralen är belägen Fisksätravägen 30 och levererar fjärrvärme till Fisksätra. På anläggningen finns tre oljepannor, varav en eldas med eldningsolja (E04/E01) och två med bioolja. Oljepannorna torrsotas (Miljörapport 2009). Enligt Lennarth Bäckstrand på Vattenfall avleds inget processvatten till Käppala (mejlkontakt 2010). Vattenfall driver ett kemikalieprojekt som innebär att man undviker att köpa in kemikalier som efter användning blir till farligt avfall. Även kemikalier och produkter, som bedöms olämpliga ur hälso- och miljösynpunkt, har i hög grad fasats ut. Sedan 2007 finns en kemikalieansvarig för panncentralen. Panncentralen producerade 2010 fjärrvärme med olja (Eo4, Eo1) och bioolja. Den totala fjärrvärmeproduktionen under 2010 uppgick till 34,3 GWh. Oljepannorna sotas manuellt och torrt. Avloppsvatten som uppstår i produktionen leds till kommunalt VA. Dagvattenavlopp runt oljecistern och oljelossning avleds, via oljeavskiljare till dagvattennätet inom Nacka kommun. Periodisk besiktning utfördes senast 2009 och görs vartannat år (Miljörapport 2010) Orminge Panncentral, Fortum Värme Orminge Panncentral, Fortum Värme Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Orminge panncentral är belägen på Utövägen 1 i Nacka Kommun. På panncentralen finns oljepannor som eldas med bioolja (restprodukt av palmolja), en biobränslepanna som eldas med pellets, dock är denna i dagsläget inte i bruk, samt elpannor. Samtliga pannor är påkopplade fjärrvärmenätet. Under driftsäsongen har oljepannorna körts i första hand (Miljörapport 2009). Vid rengöring av biobränslepannan nyttjas endast torrsotning, medan oljepannorna våtsotas (manuellt). Vatten från sotning går via sedimenteringsbassäng och oljeavskiljare till Käppala reningsverk. Samtliga golvbrunnar samt dagvattnet på gården är anslutna till samma oljeavskiljare. Det är oklart om det larm som finns i oljeavskiljaren är kontrollerat så att det indikerar för bioolja. Detta bör utredas. Prov på utgående vatten till Käppala reningsverk togs hösten Då provet visade på förhöjda halter av Cd togs ett nytt prov i februari Provet togs dock på fel ställe och är inte ett representativt prov. Ett nytt prov bör tas vid nästa sotning som ska analyseras med avseende på oljeindex, susp och metaller. Efter provtagningen har sedimenteringsbassängen tömts och rengjorts. Totalt släpps ca m3 vatten till Käppala reningsverk per sotning vilket görs ca 2 gånger per år. Vid besiktningstillfället kom frågan upp ifall oljeavskiljare måste besiktigas. Fortum bör kontrollera om besiktning ska utföras (Periodisk besiktning 2010). Tömning av oljeavskiljare samt tömning av bottenslam från sedimenteringsbassängen utförs sällan och det finns inga rutiner för hur ofta detta ska göras (Käppalaförbundet och miljökontoret i Nacka kommun påpekade vid den periodiska besiktningen 2008 att det bör införas). 17

18 6.3 C-Verksamheter BK-Industri AB BK-Industri AB Kemisk industri Sanitärtvatten till Käppala: Ja BK-Industri är belägen på Snickarvägen 1E i Saltsjö-Boo och tillverkar olika rengörings- och avfettningsmedel. Vid tillverkningen blandas råvaror i tankar och den färdiga produkten säljs sedan vidare till olika företag. Processavloppsvattnet utgörs av spolvatten från golv och mindre spill av råvaror och framställda produkter. Processavloppsvattnet avleds via en pumpgrop innan det når spillvattennätet. Vid händelser av större spill av råvaror och produkter kan pumpen stängas av manuellt och pumpgropen kan tömmas för separat omhändertagande (Periodisk besiktning 2008). Tankar för organiska lösningsmedel är invallade. Verksamheten ska enligt kontrollprogram provta på sitt utgående processavloppsvatten en gång per år. Samtliga utsläppsvillkor innehölls under Nästa periodiska besiktning genomförs (Miljörapport 2009) Den totala vattenförbrukningen uppgick under 2010 till totalt 449 m3, varav 300 m3 ingick i tillverkade produkter. Utgående processavloppsvattenflöde, som via kommunens spillvattennät avleds till Käppalaverket, uppgick under 2010 till 55,2 m3. Provtagning av utgående processavloppsvatten utfördes under vecka 45, Analysresultaten visar att samtliga analyserade halter för parametrarna BODS, CODcr, fosfor-total och totalt extraherbara organiska ämnen (analyserat som oljeindex) samt den totala mängden utgående processavloppsvatten var låga. Beräknade totalvärden för hela året visar att samtliga rikt- och gränsvärden kunnat innehållas med mycket god marginal. (Miljörapport 2010) Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Tidigare Swebus. Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn och oljeindex överskreds för Zn-värdet uppmättes till 410 mg/fordon (riktvärde: 150 mg/fordon). Värdet för oljeindex uppmättes till 14,7 g/fordon (riktvärde: 7,5 g/fordon). 18

19 6.3.3 OKQ8 Orminge OKQ8 Orminge Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn och Pb+Cr+Ni överskreds vid en av de två provtagningarna Zn-värdet uppmättes till 86 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 5,5 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon) Statoil, Saltsjöbaden Statoil, Saltsjöbaden Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärden för Pb+Cr+Ni överskreds Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 9,2 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon) Veolia AB, Saltsjöbaden Veolia AB, Saltsjöbaden Tågtvätt Kemikalieförteckning: Nej Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 men saknar analysresultat för Sigtuna kommun I Sigtuna kommun finns en A-, tio B-er samt 52 C-er, se bilaga 3. A-en och tre av B-erna samt 19 av C-erna är processvattenanslutna. 19

20 7.1 A-Verksamheter Swedavia (fd LFV) Swedavia (fd LFV) Flygindustri Sanitärtvatten till Käppala: Ja Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med nästan resenärer varje dag. Flygplatsen är också en arbetsplats för omkring personer som arbetar i något av de runt 150 olika företag som är etablerade på flygplatsen. Arlanda har tre start- och landningsbanor. Dessa trafikeras av cirka 81 flygbolag som flyger till totalt cirka 176 olika destinationer. Swedavia, tidigare LFV, är ett statligt ägt aktiebolag som äger, driver och utvecklar Arlanda och 12 andra flygplatser i Sverige. Flygplatsen överfördes 1 april 2010 till Swedavia AB, nedan kallat Swedavia, medan flygtrafiktjänsten fortsatte bedrivas i affärsverket LFV. Cirka 1000 personer är anställda inom Swedavia på Stockholm Arlanda Airport. Stockholm Arlanda Airport hade ca flygrörelser (starter och landningar) och 17 miljoner passagerare Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Tre tillsynsmöten har hållits på Stockholm Arlanda flygplats under 2010 (Stockholm Arlanda Airport, 2010). Till Arlandas spillvattennät leds vatten från de tre reningsverken B457, B508 och B529 samt från terminalbyggnader, verkstäder, hangarer, övriga flygplatsanknutna byggnader och glykoluppsamlingssystem. Kontinuerlig flödesmätning med flödesproportionell provtagning sker på spillvattnet i en punkt lokaliserad i Måby. Proven analyseras som månadssamlingsprov. Arlandas spillvatten leds via det kommunala spillvattennätet vidare till Käppala reningsverk. Spillvattenflödet uppgick till m3 vilket är något lägre än 2009 ( m3). I april och maj var zinkhalten 330 respektive 230 μg/l, vilket var högre än Käppalas varningsvärdet (200 μg/l). Medelhalten var 144 μg/l och därmed lägre än varningsvärdet. Årsmedelhalten av kadmium var 0,59 μg/l och ungefär lika som år I juli och december förekom halter som var ungefär dubbelt så höga. Övriga metaller (bly, koppar, krom och nickel) låg under hela året under varningsvärdena. Årsmedelhalterna var generellt sett lika eller högre jämfört med Kadmiummängden i Arlandas spillvatten utgör ungefär 5 % av den totala mängden kadmium som tillförs Käppala reningsverk. Mängden av övriga metaller (bly, koppar, krom, nickel och zink) utgör ungefär 1-2 % av den totala mängden. Mängderna av kväve, fosfor och organiska ämnen (mätt som CODcr) i spillvattnet utgör ungefär 2 % av den totala mängden som kommer till Käppala. Arlandas spillvatten utgör cirka 1 % av det beräknade årsflödet till Käppala reningsverk. Under 2010 genomförde WSP en periodisk besiktning på flygplatsen (Sammanfattning av mark och vatten, 2010). Totalt användes under vintersäsongen 2009/2010 ca 1630 ton glykol, vilket är en ökning jämfört med ca 1190 ton och 880 ton säsongerna innan. När det gäller tillförsel av glykol till spillvattennätet har det i medeltal uppgått till ca 2400 kg COD/dygn. Utsläppet under enskilt dygn får inte överstiga 2,56 ton mätt som TOC. TOC mäts kontinuerligt i en TOC-mätare som styr hur mycket som vatten som får pumpas till spillvattennätet (Sammanfattning av mark och vatten, 2010). 20

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

VÄGLEDNING SoFi Source Finder

VÄGLEDNING SoFi Source Finder CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Miljötillsyn på fordonstvättar

Miljötillsyn på fordonstvättar SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 2/2008 Miljötillsyn på fordonstvättar MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 2/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll Golvskurvatten från industrier och verkstäder Undersökning av föroreningsinnehåll Ragnar Lagerkvist R nr 36-2004 FÖRORD Stockholm Vatten samverkar tillsammans med bl.a. LRF, Livsmedelindustrierna, Dagligvaruhandeln

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats

Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats Nedanstående riktlinjer är inte längre aktuella utan har reviderats Miljöförvaltningen Rapport 06/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Miljönämndens riktlinjer för manuell

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet i Oskarshamns kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-16, SBN0220/11 1 Innehåll FÖRORD... 3 BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR...

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer