Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta Nilsson, M Agneta Eklund, S Hans Karlsson, S Susanne Johansson, S Maurice Leroy, C Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Ersättare Mogens Nielsen, Kd Torbjörn Lewin, Fp Liv Pettersson, S Smail Medjedovic, S Rolf Emanuelsson, C Övriga närvarande T f stöd o omsorgschef Lena Bergman Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Verksamhetsansvariga Gunilla Dahlin, Maria Svala 12 Justerare Maurice Leroy Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen kl 8.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt Ordförande Birger Pettersson Wiik (S) Justerare Maurice Leroy (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Stöd och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stöd och omsorgsnämndens arkiv Underskrift Birgitta Schmidt

2 2(16) Ärendelista 9 Redovisning av ordförandebeslut Redovisning av delegeringsbeslut Ärenden för kännedom Dnr 2015/16.70 Information från verksamheten HVB-hem och flyktingmottagning Dnr 2015/5.04 Tidplan för ekonomirapporter Dnr 2015/3.70 Val av ersättare till referensgrupp Drogfritt Värmland Dnr 2014/78.74 Inspektion av Individ och familjeomsorgen, redovisning till IVO Dnr 2012/55,72 Redovisning av Stimulansbidrag för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV Dnr 2015/11.70 Stöd- och omsorgsnämndens fadderverksamhet Dnr 2014/51.70 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet Dnr 2015/18.70 Förkortningar Dnr 2015/17.72 Redovisning av lediga platser i särskilt boende Kurser och konferenser Övriga ärenden... 16

3 3(16) 9 Redovisning av ordförandebeslut Inget att rapportera.

4 4(16) 10 Redovisning av delegeringsbeslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan. Delegationsbeslut enligt pärmredovisning: - Delegationsbeslut om bekräftade faderskap Beviljade försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd flyktingar Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm LSS-beslut Beslut om boendestöd m m Arbetsutskottets protokoll Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

5 5(16) 11 Ärenden för kännedom - Kf 271 Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun - Meddelande från Migrationsverket, avtal med Sommarvik AB - Meddelande från IVO, tillsyn av IFO under Värmlands läns Vårdförbund, protokoll - Protokoll från Lokal Samverkan Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

6 6(16) 12 Dnr 2015/16.70 Information från verksamheten HVB-hem och flyktingmottagning Områdeschef Gunilla Dahlin informerar från flyktingboendet Clarabo, hem för ensamkommande ungdomar. Verksamheten har nu pågått i 1 år, och det har fungerat bra. Det finns ett väl fungerande personalteam som funnits med sedan starten. Boendet har 15 platser. Verksamheten kommer att utökas med ett utslussningsboende i Eken, i gamla Silbodalshemmet, från mars Kommunens avtal om mottagning av ensamkommande barn och unga gäller 9 platser för permanent uppehållstillstånd och 9 platser för asylsökande. God man-verksamheten har fungerat mycket bra, men det behövs fler intresserade gode män, som ska fungera som ställföreträdande föräldrar till ungdomarna. Integrationssamordnare Maria Svala lämnar en rapport. Årjängs kommun har sedan 2007 haft avtal om flyktingmottagning. Sedan 2014 finns löpande avtal om mottagande av 30 kommunplacerade flyktingar per år, som tecknas med Länsstyrelsen på uppdrag av Migrationsverket. Därutöver kommer familjemedlemmar som beviljats uppehållstillstånd, s k anknytningar. Under 2014 har 62 personer mottagits. Migrationsverket betalar ut ekonomisk ersättning för att kommunen ska erbjuda bosättning, svenskundervisning, samhällsinformation, inskrivning av barn i skola/förskola samt etablera kontakter med sjukvården. Arbetsförmedlingen har ansvaret för etablering på arbetsmarknaden under 2 år. Därefter får försörjningsstöd sökas från kommunen. Årjängs kommun har god tillgång på bostäder, en arbetsmarknad med positiv inställning och behov av arbetskraft samt ett starkt engagemang från föreningsliv och ideella organisationer. Målet är att en ökad självförsörjningsgrad för de nyanlända ska uppnås, samt ett förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedling, kommun och landsting. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

7 7(16) 13 Dnr 2015/5.04 Tidplan för ekonomirapporter 2015 Datum Ekonomirapport AU 22 januari/nämnd 5 februari Tidplan för ekonomirapporter 2015 AU 19 februari/nämnd 5 mars Årsbokslut 2014 Förslag till ombudgetering av investeringsmedel 2014 AU 19 mars/nämnd 9 april Ekonomisk uppföljning AU 23 april/nämnd 7 maj Ekonomisk uppföljning Konsekvenser av preliminära ramar Internkontrollplan 2015 AU 28 maj/nämnd 11 juni Tertialrapport AU 20 augusti/nämnd 3 september Beslut om driftplan Förslag till investeringsbudget Ekonomisk uppföljning Nämnd 1 oktober Delårsbokslut AU 15 oktober/nämnd 29 oktober Ekonomisk uppföljning AU 5 november/nämnd 19 november Ekonomisk uppföljning Uppföljning internkontrollplan 2015 Verksamhetsmål 2016 Stöd och omsorgsnämnden tar del av tidplanen för ekonomirapporter Expedieras till Verksamhetschef, Förvaltningsekonom, Beredning

8 8(16) 14 Dnr 2015/3.70 Val av ersättare till referensgrupp Drogfritt Värmland Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag vad gäller ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) förebyggande insatser. År 2003 erbjöds kommunerna och Landstinget att delta i politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland. Stöd och omsorgsnämnden ska utse en ersättare till den politiska referensgruppen. Barn och utbildningsnämnden har utsett Annika Sahlin (FP) som representant. Till ersättare i referensgruppen utses Rolf Emanuelsson (c). Expedieras till Länsstyrelsen

9 9(16) 15 Dnr 2014/78.74 Inspektion av Individ och familjeomsorgen, redovisning till IVO En tillsyn har gjorts vid Individ och familjeomsorgen den september 2014, som avsåg handläggning och dokumentation av ett antal barnavårdsärenden. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, konstaterade brister och har ställt krav på att stöd och omsorgsnämnden vidtar åtgärder. IVO har begärt en redovisning som ska lämnas senast 16 februari Av redovisningen ska framgå: -Vilka åtgärder nämnden har vidtagit, alternativt avser att vidta -Tidpunkt för och omfattning av genomförda eller planerade åtgärder -Hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt. Vidtagna och planerade åtgärder: - Bättre och tydligare interna rutiner för handläggning och dokumentation av barnavårdsärenden. - Höjd kompetens hos handläggarna. - Översyn av personalresurser - Utveckling av ledningssystem och egenkontroll Beslutsunderlag Beslut från IVO Tjänsteskrivelse Yrkande Maurice Leroy, C föreslår ett tillägg, att en framtida handlingsplan ska tas fram. 1. Förslag till redovisning godkänns och lämnas till Inspektionen för vård och omsorg. 2. En handlingsplan ska tas fram för hur verksamheten ska arbeta vidare med planerade åtgärder, bemanningsfrågor m m. Expedieras till: IVO, Stöd o omsorgschef, Avdelningschef

10 10(16) 16 Dnr 2012/55,72 Redovisning av Stimulansbidrag för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV Sedan 2008 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Årjängs kommun sökte och beviljades stimulansbidrag 2011, för insatser för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem enl LOV. Dessa medel användes under 2012 för bl a en projektanställning och 2013 ansöktes om ytterligare medel för att vidareutveckla redan införda valfrihetssystem enl LOV, om Stöd och omsorgsnämnden hade tagit beslut om detta gjordes ingen ansökan. I december 2014 gick Socialstyrelsen ut med information om återrapportering senast ,1 av stimulansbidragen som erhållits av kommunerna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokoll Socialnämnden 76 dnr Tjänsteskrivelse Protokoll Socialnämnden 141 dnr Tjänsteskrivelse Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 54 dnr Tjänsteskrivelse Protokoll Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 63 dnr enligt arbetsutskottets förslag Stöd och omsorgsnämnden tar del av och godkänner informationen för återrapportering av stimulansbidrag till Socialstyrelsen. Expedieras till Stöd o omsorgschef

11 11(16) 17 Dnr 2015/11.70 Stöd- och omsorgsnämndens fadderverksamhet Stf Stöd- och omsorgschef fick i uppdrag i mars 2014 att föreslå en förändrad modell av fadderverksamheten. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning till ny nämnd Förslaget är att respektive områdes/avdelningschef planerar och bjuder in arbetsutskottet eller delar av arbetsutskottet, till sin verksamhet. Omfattningen av arbetsutskottets besök ute i verksamheterna skulle förslagsvis bli vid tillsammans nio tillfällen enligt följande: 1) Individ- och familjeomsorgen inkl myndighetsutövning äldre- och handikappomsorgen 2) LSS daglig verksamhet/boende 3) LSS korttids/fritids samt socialpsykiatri 4) Personliga assistentgrupper 5) Hemtjänst, hemsjukvård 6) Rehab, korttidsavdelning 7) Särskilt boende 8) Daglig verksamhet för personer med demens 9) HVB ensamkommande barn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll Stöd och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Expedieras till Stöd o omsorgschef

12 12(16) 18 Dnr 2014/51.70 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet 2014 Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma. Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har under fjärde kvartalet 2014, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll enligt arbetsutskottets förslag Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen, att Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under fjärde kvartalet Expedieras till Kf, Kvalitetsansvarig

13 13(16) 19 Dnr 2015/18.70 Förkortningar Stöd och omsorgsnämnden tar del av en redovisning av diverse förkortningar som används inom verksamheten. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

14 14(16) 20 Dnr 2015/17.72 Redovisning av lediga platser i särskilt boende Stöd och omsorgsnämnden tar del av en redovisning om lediga platser i särskilt boende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lediga platser: - Kvarnåsen har 1 ledig plats - Solgården har inga lediga platser - Demensavdelningarna har 2 lediga platser - Korttid 1 ledig plats Kö till särskilt boende: - Kö demensboende 1 person - Kö till somatiskt boende 11 personer Stöd och omsorgsnämnden tar del av redovisningen, som läggs till handlingarna. Expedieras till Stöd o omsorgschef

15 15(16) 21 Kurser och konferenser Information från Region Värmland om seminarium, År 2015 Nya Perspektiv Seminarium 10 den 7-8 maj i Sunne. Inbjudan kommer.

16 16(16) 22 Övriga ärenden Ledamoten Kerstin Andersson ställer en fråga om motion ang Ung omsorg. Frågan besvaras av t f stöd och omsorgschef Lena Bergman. Stöd och omsorgsnämnden får information om att Lisbeth Wiklund anställs som tillförordnad socialchef från och med den 9 mars.

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer