SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011)"

Transkript

1 Malmö, 4 juni 2014 SLUTRAPPORT SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011) BAKGRUND Sustainable Business Hub AB ansökte om statligt stöd till investeringar som främjar hållbar stadsutveckling. Projektet benämndes SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling. En komplettering av ansökan skickades därefter in till Delegationen Delegationen för Hållbara städer beslutade att bevilja projektet stöd med kronor. ÖVERGRIPANDE MÅL För att göra svensk kunskap om hållbar stadsutveckling, tillgänglig och mer intressant för en större internationell publik har Sustainable Business Hub skapat ett kluster, Sustainable Urban Development (SUD), bestående av svenska företag, kommuner och universitet för att utarbeta ett holistiskt tjänsteerbjudande inom området hållbar stadsutveckling. Klustret fokuserar primärt på processerna kring hållbar stadsutveckling, t ex etablering, styrning och ledning strategier för stadens utveckling, former för implementering och drift samt en fysisk utformning och design som ger förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad. Övergripande mål med projektet var att möjliggöra ökad export av tjänster kring hållbar svensk stadsutveckling. Indirekt skulle detta sannolikt även leda till ett förfinat erbjudande på den svenska marknaden genom en kompetenshöjning av klustrets medlemmar. Erbjudandet var främst tänkt att riktas mot offentliga organisationer så som regioner, städer eller kommuner, men även mot större exploatörer. Sustainable Urban Development har lyft den svenska, och väldigt tydligt exemplifierat i Skånes framgångsrika stadsutvecklingsprojekt, traditionen av att lägga mycket kraft på de tidiga skeendena i hållbar stadsutveckling. Erfarenheter visar att genomtänkta och definierade gemensamma mål tillsammans med en organisation för genomförande ger en mer effektiv utvecklingsprocess och ett bättre slutresultat. Arbetsmetoden med tidigt samarbete mellan olika intressenter och kompetenser har visat sig vara mycket fruktbar. I projektet har just de tidiga skedena varit i fokus. Avsikten var att lyfta fram och synliggöra verktygen i vår unika svenska stadsutvecklingsprocess genom såväl de redan genomförda som de pågående skånska stadsutvecklingsprojekten. Gruppen ville utveckla dessa verktyg, ta fram en manual och ett presentationspaket och på detta sätt förbereda möjligheterna för export. Avsikten var också att använda verktygen i ett eller flera internationella pilotprojekt i vårt närområde för att därefter vara mogna att gå ut på den bredare internationella marknaden. PROJEKTORGANISATION Projektet har letts av klusterledaren Eva Sjölin med hjälp av Heidi Olsson från Sustainable Business Hub. Deltagande företag har varit White, Sweco, Tyréns, Tengbom, Trivector, Urban Water

2 Management, sandellsandberg (endast 2012) och FOJAB arkitekter (endast 2013). På grund av ändrad personalsammansättning hos sandellsandberg drog sig företaget ur vid årskiftet 2012/2013. Vid samma tidpunkt aviserade FOJAB arkitekter att de ville ansluta sig, vilket underlättades av att Tengboms representant under 2012 i gruppen anställdes av FOJAB arkitekter och fortsatte i projektet under sin nya arbetsgivare. Projektgruppen har träffats vid 26 tillfällen under projektet. Därutöver har man arbetat i mindre grupper med det övergripande ramverket och analysen av de tidiga processerna vid ytterligare 10 tillfällen. Det stora antalet möten har skapat en tillit mellan projektdeltagarna som gjort att de enskilt, men även tillsammans, har presenterat den skånska modellen för hållbar stadsutveckling för utländska och svenska grupper där de representerat Sustainable Urban Development som paraply i stället för att representera sina egna företag. I projektet har följande företag, akademi och offentliga aktörer varit delaktiga i en referensgrupp: White, Sweco, Tyréns, Tengbom, sandellsandberg (2012), Atkins, Link arkitektur, Trivector, Urban Water Management, E.ON, Skanska, Region Skåne, Helsingborgs Stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Kristianstad kommun, Malmö Stad, Institutet för Hållbar Stadsutveckling (ISU), Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, SLU och Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Länsstyrelsen, FOJAB arkitekter och Staffanstorps kommun anslöt till gruppen ÅF anslöt senare under Referensgruppen och projektgruppen har träffats vid 11 tillfällen under projektet. Till projektgruppen har även ett Advisors Board varit kopplat som gett värdefull input till arbetet i projektet. Advisors Board har bestått av Mikael Stamming (utvecklingsdirektör, Region Skåne), Anders Axelsson (rektor, Lunds Tekniska Högskola), Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad) samt Thomas Stridsberg (miljöchef, Tetra-Pak). Advisors Board och projektgruppen har träffats vid 3 tillfällen under projektet. HUR STÖDMEDLEN ANVÄNTS Projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling beviljades kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. Stödet skulle utgöra som högst 30 % av den totala kostnaden för projektet. Vid sammanställning av projektet uppgår kostnaderna totalt till ,45 kronor. Kostnaderna har i huvudsak bestått av arbetad tid för de ingående parterna i projektgruppen, konsultarvode för klusterledaren, lön till personal på Sustainable Business Hub, konferenser och resor (bilaga 0). GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Projektet har genomförts i enlighet med vad som angavs i ansökan. Den från början planerade satsningen på export till Kanada och Storbritannien har vidgats till att omfatta fler länder då det funnits mer kontakter att bearbeta i t ex Polen och Kaliningrad, via Sustainable Business nätverk. Detta har vi aviserat i lägesrapporten för RESULTAT De resultat som förväntades uppnås i projektet var följande: 1. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling 2. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling 3. Paketering av de olika erbjudande till den internationella marknaden 4. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities

3 Resultat 1-3 har uppfyllts i projektet. Ramverket har utvecklats under periodens lopp och en samsyn kring processen för hållbar stadsutveckling har nåtts där framgångsfaktorer och verktyg har identifierats. Gruppen har gemensamt tagit fram ett presentationsmaterial som innehåller tre erbjudanden till den internationella marknaden. Punkt 4 har delvis uppnåtts. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling Projektgruppen har utgått ifrån ett synsätt där hållbar stadsutveckling innebär utvecklande av en stad som är både attraktiv och hållbar. Attraktivitet är en förutsättning för inflyttning/tillväxt medan hållbarhet är en förutsättning för överlevnad. Hållbar stadsutveckling kräver att både attraktiviteten och hållbarheten ökar. Det är dock viktigt att förstå att hållbar stadsutveckling är mer komplext än bara den fysiska planeringen. Utgångspunkten för fortsatt beskrivning av hållbar stadsutveckling är insikten om att människan är i centrum. Runt människan sätts hållbarhetsbegreppets tre hörnstenar: socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt samt rumslighet. Detta omgärdas sedan av fyra delar i stadsutveckling; Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance. Det finns ett starkt samförstånd kring bilden (bilaga 1) i gruppen. Varje ingående företag i projektgruppen har egna modeller och metoder för att arbeta med hållbar stadsutveckling men denna samsyn är grunden i arbetet i projektet. Utifrån ramverket har en process över hållbar stadsutveckling tagits fram under projektperioden. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling En analys av begreppet hållbar stadsutveckling och de tidiga processerna har gjorts. De fyra delarna i ramverket (Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance) har reducerats till två huvudsakliga processer; Urban Management och Urban Development, där Urban Managementprocessen beskriver hur städer och städers ledning bör bedrivas för att på ett strukturerat sätt planera, styra och följa upp en hållbar utveckling av en stad/kommun/region. De båda processerna löper parallellt framåt i en spiral, dvs de möts i olika punkter men drivs båda framåt samtidigt. För att på ett enklare sätt beskriva processerna har dessa ritats linjära även om man hela tiden måste ha i beaktande att de rör sig i en spiral. Genom att beskriva dem linjärt har projektgruppen kunnat precisera vilka huvudsakliga aktiviteter som ingår i processerna, vilka framgångsfaktorerna är för varje aktivitet och vilka verktyg som kan användas (bilaga 2, 3 och 4). Gruppen har påbörjat arbetet med att identifiera vilka framgångsfaktorer som är huvudsakliga för skånska stadsutvecklingsprojekt. (bilaga 5). Paketering av olika erbjudanden till den internationella marknaden Tidigt i projektet identifierade fyra erbjudanden för den internationella marknaden: Learning Visits, Crash Course, First Idea och Second Opinion. De två sistnämnda slogs senare ihop till erbjudandet Consultancy. Fokus är återigen de tidigare skedena i hållbar stadsutveckling där flera skånska projekt kan användas som referensprojekt t ex Västra Hamnen i Malmö, Lomma Hamn och Staffanstorps kommun men även stadsutvecklingsprojekt som ännu inte är färdigbyggda men där de tidiga skedena kan beskrivas, såsom Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Hyllie i Malmö. I erbjudandena är mål, vilka som bör delta från kundens sida, vilka som kommer att delta från gruppens sida samt innehållet preciserat. Genom triple-helixsammansättningen i referensgruppen har man haft möjlighet att erbjuda presentationer från kommuner och akademi. De skånska

4 referensprojekten är en mycket viktig del i erbjudandena då utländska besökare naturligt vill se det byggda resultatet. Broschyren poängterar att det är svenska erfarenheter och kunskap som avses och kan därför användas av fler än skånska aktörer inom området. Vikten av stora insatser i de tidiga skedena är inte unik för Skåne, Hammarby Sjöstad är ett annat exempel där tidigt definierade gemensamma mål har visat sig framgångsrika för projektets genomförande. Erbjudandena har tryckts i en engelsk broschyr (bilaga 6) som är distribuerad till deltagarna i projektgruppen och referensgruppen för marknadsföring av tjänsterna. Erbjudandena finns också publicerade på GreenTech Visits webbsida (webbsida för utländska besökare som är intresserade av hållbar stadsutveckling och energi- och miljöteknik) där intresserade kan boka besök, vilket också skett under Sustainable Business Hub använder marknadsföringsmaterialet när utländska grupper besöker Skåne genom GreenTech Visits. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities I början av projektperioden presenterades Sustainable Urban Development och de erbjudandena som tagits fram på en konferens arrangerad av Union of the Baltic Cities. Kontakterna som skapades ledde dock inte till något och efter en tid in i projektperioden användes i största utsträckning de kontakter Sustainable Business Hub har upparbetade i Polen och i Ryssland (med Kaliningrad). Under första året besökte en grupp från Wroclaw (Polen) Malmö och fick en presentation av hållbar stadsutveckling av två av företagen i projektet. Delegationen blev mycket intresserad och bokade upp ett möte dagen därpå. Därefter skickades ett förslag på upplägg för vilka tjänster som kunde erbjudas Wroclaw. Trots uttalat intresse har kontakten inte lett vidare. Under 2013 reste en grupp om fyra företag (Sweco, FOJAB arkitekter, Trivector och Urban Water Management) från projektet till Szczecin. Gruppen genomförde en workshop i där man tittade på de speciella förhållandena i staden och lämnade råd till de polska representanterna utifrån erfarenheter från de framgångsrika skånska stadsutvecklingsprojekten. Första dagen genomfördes en guidad visning över planerade stadsutvecklingsområden i staden. Andra dagen höll SUDens representanter presentationer över olika områden inom hållbar stadsutveckling samt genomförde workshopen. (bilaga 7). Under hösten 2013 genererade Sustainable Business Hubs internationella kontakter en möjlighet i Kaliningrad som har planerat att utveckla ett område i centrala Kaliningrad. Två projektföretag deltog i en resa till Kaliningrad november; Tengbom och Sweco. Efter resan lämnade Tengbom en offert på ett mindre uppdrag. Under 2013 tog Kristianstad kommun kontakt med projektgruppen då man ville ha hjälp med att utveckla ett område i kommun, Vilan Strandäng. Projektgruppen träffade representanter från Kristianstad kommun vid tre tillfällen och genomförde en workshop med dem för att driva arbetet framåt. Några av företagen lämnade därefter ett gemensamt förslag på vad man kunde erbjuda Kristianstad kommun. Marknadsföring gentemot utländska grupper för att hitta pilotprojekt SUDen deltog i United Baltic Cities 9-11 maj 2012 i Halmstad och marknadsförde projektet. Genom Sustainable Business Hubs samarbete med Nordiska Minsiterrådet har marknadsföringsmöjligheter skapats under året. Inom Nordiska Ministerrådets projekt, Green Growth Arena, har ryska grupper besökt Skåne vid fyra tillfällen under projektperioden. Vid samtliga tillfällen har företag från projektet

5 hållit presentationer om hållbar stadsutveckling och presenterat de erbjudandena gruppen har tagit fram oktober 2012 presenterades SUDprojektet och erbjudandena på en konferens i S:t Petersburg arrangerad av Nordiska Ministerrådet. Sustainable Business Hub valde att presentera SUDens fyra erbjudanden i den annons i katalogen som ingick i konferensdeltagandet. Sustainable Business Hubs representant besökte dessutom Ust-Luga där man har stadsutvecklingsprojekt på gång för att marknadsföra SUDen och försöka identifiera pilotprojekt. Business Sweden arrangerade 4 juni 2013 ett heldagsevenemang med fokus på hållbar stadsplanering och byggnation Green City Planning, i S:t Petersburg. Tengbom deltog och presenterade SUDens erbjudanden. 2-4 december 2013 arrangerade SUDen en heldag för en handfull representanter från stadsbyggnadskontoret i Zabrze i Polen med presentationer och guidning i Västra Hamnen i Malmö. Gruppen kom till Sverige på inbjudan av Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. 20 mars 2013 arrangerades ett heldagsseminarium i Köpenhamn om klimatilpassning, där SUDen var en av arrangörerna genom Sustainable Business Hub. Klusterledare, Eva Sjölin, presenterade på plats liksom representanter från White, Urban Water Management och Kristianstad kommun. Efter seminariet togs en broschyr där Whites och Kristianstads kommuns arbete lyftes fram. Trivector besökte Ålborgs kommun 30 maj 2012 och projektet presenterades för de danska kollegorna. Kundspaning och spridningseffekter via GreenTech Visits En viktig kanal för att marknadsföra SUDens fyra erbjudanden är webbsidan för den regionala besökshanteringen för miljöteknik, GreenTech Visits ingår i den nationella besökshanteringen vilket innebär att erbjudandena även återfinns på den nationella webbsidan Koordinatorn för GreenTech Visits, som drivs av Sustainable Business Hub, gör, sedan 2012, som rutin en bedömning om SUDen ska involveras när delegationer som är intresserade av hållbar stadsutveckling kontaktar henne. Sustainable Business Hub och dess samarbetspartner Region Blekinge, letar sedan 2013 efter relevanta kontakter som skulle kunna generera affärer för deltagarna i projektgruppen. Under 2013 tog representanter från projektgruppen emot fyra delegationer från Ryssland och en från Italien genom GreenTech Visits organisation. Marknadsföring och spridning av projektet i Sverige Under 2013 genomförde projektgruppen en seminarieserie under rubriken Hållbar Stadsutveckling i Framkant med syfte att lyfta olika aspekter av hållbar stadsutveckling för att visa på kompetensen hos företagen och marknadsföra sig mot de skånska kommunerna. Både externa föreläsare och representanter från deltagande projektföretag har använts. Företagen anordnade fem seminarier i samarbete med Avdelningen för regional utveckling på Region Skåne. Seminarierna hölls i tre kommuner: Malmö, Helsingborg och Eslöv. De fem seminarierna hade rubrikerna:

6 - Regional utveckling drivkrafter, trender och utmaningar - Stadsutvecklingsprocesser framgångsfaktorer för en innovativ och nyskapande hållbar stadsutveckling - Samverkan mellan orter - Attraktivitet i Skånes minder tätorter - Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser Seminarieserien drog stor publik 385 personer sammanlagt vilket ger ett snitt om 77 personer/seminarium. Av de skånska kommunerna deltog 30 av 33 kommuner vid något tillfälle. Flera kommuner deltog vid flera tillfällen. Ytterligare ett stort event samarrangerades under projektperioden av Region Skåne och SUDen/Sustainable Business Hub, Kreativa Skåne, ett evenemang som anordnades för första gången men som ska bli en årligt återkommande tillställning. Under Kreativa Skåne arrangerade man ett av de fyra parallella seminarier som hölls; Städer som drivkraft för innovation och tillväxt. På seminariet presenterade Ilmar Reepalu exemplet Malmö och lade stor vikt vid de tidiga skedena. Seminariet var fullt. Marknadsföring gentemot svenska kommuner, nätverk och andra grupper för att hitta pilotprojekt I anslutning till Sustainable Business Hubs årsstämma, 24 maj 2012, presenterade klusterledaren Eva Sjölin projektet och kopplade det till en rundvandring i Lomma Hamn, ett av regionens pilotprojekt. 15 maj 2012 anordnade SUDen ett seminarium under Lundaveckan Hållbara Staden, där projektet marknadsfördes och flera representanter från SUDen höll presentationer. Under Region Skånes arrangemang Mötesplats Skåne 16 augusti 2013, höll SUDen i ett av parallellseminarierna under rubriken Hållbar stadsutveckling stärker Skåne. Sweco, FOJAB och White höll alla tre presentationer. SUDen har deltagit på länsstyrelsens och landshövding i Skånes möten om hållbar stadsutveckling 25 april och 12 november SUDen var representerat på Sveriges Kommuners och Landstings Tankesmedja med tema planeringsprocesser, 16 november Sustainable Business Hub var samarrangör till ett seminarium med Jan Gehl som föreläsare, 28 februari Då presenterades SUDen och informerades om de erbjudandena man har, för att hitta ett eventuellt svenskt pilotprojekt. Representanter från gruppen har dessutom presenterat projektet och gruppens erbjudanden på flera ställen under projektperioden, t ex: På Delegationen för Hållbara Städers första möte för de projekt som beviljats stöd, 8 februari 2012, deltog SUDen och presenterade projektet. På Delegationen för Hållbara Städers hållbarhetsseminarium 25 oktober 2012 deltog SUDen. Seminariet gav god input till gruppens arbete med att ta fram en processmodell för Urban Management och Urban Development. SUDen deltog på Delegationen för Hållbara Städers slutseminarium Arena Hållbar Stad, 7-8 november 2012 och är nu också engagerade i det nätverk för projekt som beviljats stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Utöver ovan beskrivna aktiviteter har SUD-medlemmar löpande bjudits in till seminarier och andra aktiviteter på Malmö Högskola, Lunds Universitet, SLU Alnarp och ISU.

7 Omvärldsbevakning och internationell utblick SUDen har deltagit i seminarier arrangerade av Sustainable Business Hub där representanter från Exportrådet, svenska ambassader och andra främjare presenterat möjligheter i respektive länder. SUDen har deltagit på Indienseminarium 13 februari 2012, Vietnamseminarium 31 augusti 2012, Polenseminarium 7 september 2012 samt Qatarseminarium 26 februari Man har också deltagit i seminariet om Swedish American Green Alliance 4 december SUDen deltog i ett studiebesök och ett seminarium om hållbar stadsutveckling i Köpenhamn 1 oktober SLUTKOMMENTARER Genom projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling har de stora arkitektoch konsultbyråerna kunnat enas om ett ramverk för hållbar stadsutveckling. Man har definierat en linjär process för hållbar stadsutveckling och identifierat aktiviteter, metoder och framgångsfaktorer i processen. I projektet har fyra gemensamma erbjudanden tagits fram som är publicerade på GreenTech Visits webbsida och som kan beställas av besökare. Koordinatorn har som rutin att värdera de besöksförfrågningar som kommer utifrån möjligheterna för företagen att skapa värdefulla kontakter eller affärer. Särskilt intressant är det när besökare uttrycker önskemål om att besöka de referensobjekt som företagen har varit involverade. Projektdeltagarna i företagen har genom de många mötena skapat en tillit till varandra som gör att det inför kommande potentiella pilotprojekt/projekt finns en grogrund för att kunna ta sig an dessa gemensamt. Detta visades inte minst i kontakterna med Kristianstad kommuns projekt Vilan Strandäng då företagen skickade ett gemensamt förslag på vad de kunde erbjuda. Även om gruppen är redo att ta sig an projekt gemensamt har projektet visat att det är svårt att hitta pilotprojekt. Den första ansatsen att leta piloter i Storbritannien och Kanada fick utvidgas till att gälla även de länder där Sustainable Business Hub har etablerade kontakter. Den vägen var mer framkomlig och kommer att användas även framöver. Sustainable Business Hub letar konsekvent efter affärsmöjligheter till företagen hos de kontakter man har. Genom att arrangera seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant har företagen kunnat marknadsföra sig gentemot kommunerna i regionen. Seminarieserien kommer under 2014 att återupptas till hösten efter önskemål från både företag, kommuner och akademi. Genom att hålla presentationer inom ett visst tema har företagen kunnat visa upp sin kunskap och kompetens för kommunerna under paraplynamnet Sustainable Urban Development. Paraplyet kommer att leva vidare både nationellt och internationellt.

8 DEN SKÅNSKA MODELLEN FÖR EXPORT AV HÅLLBAR STADSUTVECKLING INTÄKTER Kronor Deltagande i klustret Timmar ingående företag i projektet Delegationen för Hållbara Städer Boverket SUMMA Kostnadsposter Kronor Reskostnader Trycksaker ,50 Konferensdeltagande Konferenskostnader Redovisningstjänster Mobiltelefon Lokalhyra Representation, avdragsgill 624 Kontorsmaterial 574,5 Internet 948 Porto 124 IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden EU Revisorsarvode Tidningar, tidskrifter ,71 Personalkostnader hub ,74 Konsultarvoden företag SUMMA ,45 TOTALT ,45

9 Urban Sustainable Development Urban Governance Political Leadership City Management Network Management Human/Democratic VALUES Urban Strategies Scenarios/Strategies = HOW Diversity Participation Tolerance eco. s/c $ Urban Resource Management Partnership/Implementation/Daily Management Urban Planning/Design Design/Physical shape/take place Structure Functional integration Multiple use Public space Sustainable Attractive and functional s/c = social and cultural, eco = ecological, $ = economic

10 DEN SVENSKA PLANPROCESSEN OCH VÅRA SKÅNSKA FRAMGÅNGSFAKTORER SUD, SBH Malmö Planprocessen Hållbarhetsaspekter Framgångsfaktorer Aktörer Verktyg Referenser Transparent, demokratisk och öppen planprocess Regionalplan Näringslivsutveckling Regional samordning Länsstyrelsen Dialog Strukturbild Skåne Kollektivtrafik Utbildning/forskning Infrastuktursystemen Kommuner Statliga myndigheter Regionala samverkansorgan Statistik Kulturgeografiska analyser Omvärldsanalyser Skånetrafikens tågstrategi Klimatanpassning (havsnivå) Forskning och utbildning Översiktsplan Lokalisering Markanvändning Infrastruktur Klimatpåverkan Social infrastruktur Vattenstruktur Det engagerade ledarskapet - politiskt mod Samråd - bred förankring Långsiktighet Hänsyn till regionala sammanhanget + Ansvariga för regional planering & drift Näringsliv Kommunala bolag Mellankommunala bolag Kollektivtrafik Hållbarhetsworkshop Konsekvensbekrivning Prognoser Bostadsförsörjningsprogram Klimatstrategi Trafikstrategi Hässleholm Kristianstad Halmstad Simrishamn LundaMaTs Grönstruktur Tydliga prioriteringar Transporter Strategiska markförvärv Etapputbyggnadsstrategi Fördjupad översiktsplan/ planprogram Blandstad Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik Livskraftig stadskärna Visionen för det offentliga rummet Stadsliv Engagerade ledarskapet - politiskt mod Engagera medborgarna och näringslivet Blandade upplåtelseformer Dialog med markägare och byggherrar + Markägare Sakägare/berörda Lokala föreningar Enskild trafik Byggherrar Hållbarhetsworkshop Ortsanalys Designdialog Hållbarhetsverktyg (Köpenhamn) Tidiga samhällsekonomiska kalkyler Lomma Lund Miljöbyggprogram SYD Varvsstaden Klimatavtal Hyllie Brunnshögskontraktet Platsens identitet och karaktär Den mänskliga skalan Trygghet Säkerhet Tillgänglighet BREEAM Communities Samråd med allmänhet Miljöprogram Kvalitetsprogram Ramavtal Detaljplan Säkrande av genomförandet av allmän platsmark Säkrande av offentliga mötesplatser Tidig dialog med markägare och byggherrar Politisk kontinuitet/koncensus + Exploatörer Samråd med allmänheten Exploateringsavtal MaxLupo (mobility management) Exempel på avtal från Lomma Kappseglaren, Malmö Hyllie Dagvattenhantering Miljöuppföljningsprogram Lunds parkeringsnorm Teknik i gestaltande sammanhang Rumslig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Genomförandebeskrivning Bygga Bo-dialogen Balanseringsprinciper Grönytefaktorer Parkeringsnormer

11 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

12 Main activities in sustainable urban development tier 1-3 Urban Management Urban Development Vision & Values Strategy & Budget Organizing and management Analysis & Evaluation Regional plan Cityplan Detailed plan & Master plan Building permit & Construction Intelligence and trend analysis Situation (state) analysis Business analysis Value definition Vision formulation Goal formulation Strategy formulation Establishing action plans Identifying development initiatives summary financial statement Prioritizing value for money Budget establishment Meeting structure establishment Management system Internal communication External communication HR Periodical follow-up Intelligence and situation analysis Business evaluation Strategy evaluation Business revisions Continual Improvements Eventual establishment of regional plan organ Ev. Guiding principles for land, water, developments and buildings Test of current interest Basic data and analysis Deepening and addition Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force Coordinated processes Plan decision Program for detailed plan Environmental impact assessment Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force In accordance with detailed plan Planning of controls KA PBL Technical consultation Insurance and safety Surveying and position control Site visit and control Completion consultation Decision of completion

13 De skånska framgångsfaktorerna

14 2

15 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

16 Lomma hamn framgångsfaktorer Eldsjäl Politiskt mod och ledarskap Gemensam vision 4

17 staffanstorp centrum framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Politiskt mod Tydlig vision 5

18 västra hamnen Fotograf Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Våga experimentera Långsiktig hållbarhet 6

19

20 Sustainable Urban Development the Swedish experience LEARNING VISITS CRASH COURSE CONSULTANCY

21 The Swedish experience SUSTAINABLE URBAN MANAGEMENT Vision and values Strategies and budget Leadership and organisation SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Methods and tools From regional planning to detail planning Challenges for sustainable development The world faces the threat of great climate changes unless drastic measures are taken to rationalise and optimise how we use our shared resources. Cities have been identified as a major part of the challenge, but also as a possible path to a sustainable solution. Through collaboration between the cities various stakeholders, innovative answers may be found to the biggest questions of our time. The sustainable development of cities means the creation of both resource-efficient systems and good, engaging urban design for attractive cities with good quality of life. To make use of the cities potential, a more holistic view of both organisation, working processes and tools is needed. But how does one start and carry out a sustainable urban development process? How are a clear political will and clear political leadership formulated? How are transparent processes, that involve and engage all actors concerned, organised? What competencies are needed to define challenges and relevant and achievable goals in ecological, economic and social/cultural matters? What is needed to achieve perseverance and courage in the stakeholders to drive the process from vision through execution to follow-up and evaluation of the result? The Swedish experience Swedish urban development tradition places great emphasis on the early stages of a development process. Experiences show that well thought out and defined common goals combined with an organisation for execution makes for a more efficient development process and a better end result. When faced with the challenges of how to achieve sustainable development, this working method, with early collaboration between various stakeholders and competencies, has proven to be very well suited. It has resulted in several internationally noted urban development projects, such as Västra Hamnen in Malmö, Hammarby Sjöstad in Stockholm and others. The Sustainable Urban Development Hub The challenges in sustainable urban development continue to be many and great and they constantly change, which creates a need for a continuous discussion and exchange of knowledge and experiences between different actors and stakeholders. The Sustainable Urban Development Hub organisation has brought together Swedish companies, municipalities and academia. Together we possess many years of experience in urban design, traffic planning, water and sewage management, energy solutions, environmental planning, social matters, process management etc. The organisation s goal is to create a platform for exchange and the joint development of ideas, strategies, methods and tools for even better solutions in the future. As a result of our collaboration, we have collected our experience and knowledge in urban management and urban development so that we now are able to make it available to those parties who are interested in learning more about the Swedish experience of how holistic, sustainable development can be achieved through vigorous efforts in the early stages. We have produced three offers that are primarily aimed at public organisations such as cities, municipalities or national governments, but that also are suitable for major private developers. All offers can be combined and customised according to the preconditions, needs and interests of your project.

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Future Cities Framtidens städer

Future Cities Framtidens städer Future Cities Framtidens städer Städerna växer snabbt. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas 75 procent göra det. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Arkitekturens ledarskap och management Anders Svensson, Professor of the prac3ce, Chalmers Arkitektur. 2015-06- 10 Arkitekturens ledarskap Part III 1

Arkitekturens ledarskap och management Anders Svensson, Professor of the prac3ce, Chalmers Arkitektur. 2015-06- 10 Arkitekturens ledarskap Part III 1 Arkitekturens ledarskap och management Anders Svensson, Professor of the prac3ce, Chalmers Arkitektur 2015-06- 10 Arkitekturens ledarskap Part III 1 Projektledare stadsutveckling i egen verksamhet; CaseLab

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling

Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Sveriges Arkitekter Boverket Sofie Adolfsson Jörby Box 534 371 23 Karlskrona Stockholm 2011-02-22 Slutrapport Informationsprojekt Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling Boverks nr

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer