SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011)"

Transkript

1 Malmö, 4 juni 2014 SLUTRAPPORT SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011) BAKGRUND Sustainable Business Hub AB ansökte om statligt stöd till investeringar som främjar hållbar stadsutveckling. Projektet benämndes SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling. En komplettering av ansökan skickades därefter in till Delegationen Delegationen för Hållbara städer beslutade att bevilja projektet stöd med kronor. ÖVERGRIPANDE MÅL För att göra svensk kunskap om hållbar stadsutveckling, tillgänglig och mer intressant för en större internationell publik har Sustainable Business Hub skapat ett kluster, Sustainable Urban Development (SUD), bestående av svenska företag, kommuner och universitet för att utarbeta ett holistiskt tjänsteerbjudande inom området hållbar stadsutveckling. Klustret fokuserar primärt på processerna kring hållbar stadsutveckling, t ex etablering, styrning och ledning strategier för stadens utveckling, former för implementering och drift samt en fysisk utformning och design som ger förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad. Övergripande mål med projektet var att möjliggöra ökad export av tjänster kring hållbar svensk stadsutveckling. Indirekt skulle detta sannolikt även leda till ett förfinat erbjudande på den svenska marknaden genom en kompetenshöjning av klustrets medlemmar. Erbjudandet var främst tänkt att riktas mot offentliga organisationer så som regioner, städer eller kommuner, men även mot större exploatörer. Sustainable Urban Development har lyft den svenska, och väldigt tydligt exemplifierat i Skånes framgångsrika stadsutvecklingsprojekt, traditionen av att lägga mycket kraft på de tidiga skeendena i hållbar stadsutveckling. Erfarenheter visar att genomtänkta och definierade gemensamma mål tillsammans med en organisation för genomförande ger en mer effektiv utvecklingsprocess och ett bättre slutresultat. Arbetsmetoden med tidigt samarbete mellan olika intressenter och kompetenser har visat sig vara mycket fruktbar. I projektet har just de tidiga skedena varit i fokus. Avsikten var att lyfta fram och synliggöra verktygen i vår unika svenska stadsutvecklingsprocess genom såväl de redan genomförda som de pågående skånska stadsutvecklingsprojekten. Gruppen ville utveckla dessa verktyg, ta fram en manual och ett presentationspaket och på detta sätt förbereda möjligheterna för export. Avsikten var också att använda verktygen i ett eller flera internationella pilotprojekt i vårt närområde för att därefter vara mogna att gå ut på den bredare internationella marknaden. PROJEKTORGANISATION Projektet har letts av klusterledaren Eva Sjölin med hjälp av Heidi Olsson från Sustainable Business Hub. Deltagande företag har varit White, Sweco, Tyréns, Tengbom, Trivector, Urban Water

2 Management, sandellsandberg (endast 2012) och FOJAB arkitekter (endast 2013). På grund av ändrad personalsammansättning hos sandellsandberg drog sig företaget ur vid årskiftet 2012/2013. Vid samma tidpunkt aviserade FOJAB arkitekter att de ville ansluta sig, vilket underlättades av att Tengboms representant under 2012 i gruppen anställdes av FOJAB arkitekter och fortsatte i projektet under sin nya arbetsgivare. Projektgruppen har träffats vid 26 tillfällen under projektet. Därutöver har man arbetat i mindre grupper med det övergripande ramverket och analysen av de tidiga processerna vid ytterligare 10 tillfällen. Det stora antalet möten har skapat en tillit mellan projektdeltagarna som gjort att de enskilt, men även tillsammans, har presenterat den skånska modellen för hållbar stadsutveckling för utländska och svenska grupper där de representerat Sustainable Urban Development som paraply i stället för att representera sina egna företag. I projektet har följande företag, akademi och offentliga aktörer varit delaktiga i en referensgrupp: White, Sweco, Tyréns, Tengbom, sandellsandberg (2012), Atkins, Link arkitektur, Trivector, Urban Water Management, E.ON, Skanska, Region Skåne, Helsingborgs Stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Kristianstad kommun, Malmö Stad, Institutet för Hållbar Stadsutveckling (ISU), Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, SLU och Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Länsstyrelsen, FOJAB arkitekter och Staffanstorps kommun anslöt till gruppen ÅF anslöt senare under Referensgruppen och projektgruppen har träffats vid 11 tillfällen under projektet. Till projektgruppen har även ett Advisors Board varit kopplat som gett värdefull input till arbetet i projektet. Advisors Board har bestått av Mikael Stamming (utvecklingsdirektör, Region Skåne), Anders Axelsson (rektor, Lunds Tekniska Högskola), Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad) samt Thomas Stridsberg (miljöchef, Tetra-Pak). Advisors Board och projektgruppen har träffats vid 3 tillfällen under projektet. HUR STÖDMEDLEN ANVÄNTS Projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling beviljades kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. Stödet skulle utgöra som högst 30 % av den totala kostnaden för projektet. Vid sammanställning av projektet uppgår kostnaderna totalt till ,45 kronor. Kostnaderna har i huvudsak bestått av arbetad tid för de ingående parterna i projektgruppen, konsultarvode för klusterledaren, lön till personal på Sustainable Business Hub, konferenser och resor (bilaga 0). GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Projektet har genomförts i enlighet med vad som angavs i ansökan. Den från början planerade satsningen på export till Kanada och Storbritannien har vidgats till att omfatta fler länder då det funnits mer kontakter att bearbeta i t ex Polen och Kaliningrad, via Sustainable Business nätverk. Detta har vi aviserat i lägesrapporten för RESULTAT De resultat som förväntades uppnås i projektet var följande: 1. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling 2. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling 3. Paketering av de olika erbjudande till den internationella marknaden 4. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities

3 Resultat 1-3 har uppfyllts i projektet. Ramverket har utvecklats under periodens lopp och en samsyn kring processen för hållbar stadsutveckling har nåtts där framgångsfaktorer och verktyg har identifierats. Gruppen har gemensamt tagit fram ett presentationsmaterial som innehåller tre erbjudanden till den internationella marknaden. Punkt 4 har delvis uppnåtts. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling Projektgruppen har utgått ifrån ett synsätt där hållbar stadsutveckling innebär utvecklande av en stad som är både attraktiv och hållbar. Attraktivitet är en förutsättning för inflyttning/tillväxt medan hållbarhet är en förutsättning för överlevnad. Hållbar stadsutveckling kräver att både attraktiviteten och hållbarheten ökar. Det är dock viktigt att förstå att hållbar stadsutveckling är mer komplext än bara den fysiska planeringen. Utgångspunkten för fortsatt beskrivning av hållbar stadsutveckling är insikten om att människan är i centrum. Runt människan sätts hållbarhetsbegreppets tre hörnstenar: socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt samt rumslighet. Detta omgärdas sedan av fyra delar i stadsutveckling; Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance. Det finns ett starkt samförstånd kring bilden (bilaga 1) i gruppen. Varje ingående företag i projektgruppen har egna modeller och metoder för att arbeta med hållbar stadsutveckling men denna samsyn är grunden i arbetet i projektet. Utifrån ramverket har en process över hållbar stadsutveckling tagits fram under projektperioden. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling En analys av begreppet hållbar stadsutveckling och de tidiga processerna har gjorts. De fyra delarna i ramverket (Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance) har reducerats till två huvudsakliga processer; Urban Management och Urban Development, där Urban Managementprocessen beskriver hur städer och städers ledning bör bedrivas för att på ett strukturerat sätt planera, styra och följa upp en hållbar utveckling av en stad/kommun/region. De båda processerna löper parallellt framåt i en spiral, dvs de möts i olika punkter men drivs båda framåt samtidigt. För att på ett enklare sätt beskriva processerna har dessa ritats linjära även om man hela tiden måste ha i beaktande att de rör sig i en spiral. Genom att beskriva dem linjärt har projektgruppen kunnat precisera vilka huvudsakliga aktiviteter som ingår i processerna, vilka framgångsfaktorerna är för varje aktivitet och vilka verktyg som kan användas (bilaga 2, 3 och 4). Gruppen har påbörjat arbetet med att identifiera vilka framgångsfaktorer som är huvudsakliga för skånska stadsutvecklingsprojekt. (bilaga 5). Paketering av olika erbjudanden till den internationella marknaden Tidigt i projektet identifierade fyra erbjudanden för den internationella marknaden: Learning Visits, Crash Course, First Idea och Second Opinion. De två sistnämnda slogs senare ihop till erbjudandet Consultancy. Fokus är återigen de tidigare skedena i hållbar stadsutveckling där flera skånska projekt kan användas som referensprojekt t ex Västra Hamnen i Malmö, Lomma Hamn och Staffanstorps kommun men även stadsutvecklingsprojekt som ännu inte är färdigbyggda men där de tidiga skedena kan beskrivas, såsom Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Hyllie i Malmö. I erbjudandena är mål, vilka som bör delta från kundens sida, vilka som kommer att delta från gruppens sida samt innehållet preciserat. Genom triple-helixsammansättningen i referensgruppen har man haft möjlighet att erbjuda presentationer från kommuner och akademi. De skånska

4 referensprojekten är en mycket viktig del i erbjudandena då utländska besökare naturligt vill se det byggda resultatet. Broschyren poängterar att det är svenska erfarenheter och kunskap som avses och kan därför användas av fler än skånska aktörer inom området. Vikten av stora insatser i de tidiga skedena är inte unik för Skåne, Hammarby Sjöstad är ett annat exempel där tidigt definierade gemensamma mål har visat sig framgångsrika för projektets genomförande. Erbjudandena har tryckts i en engelsk broschyr (bilaga 6) som är distribuerad till deltagarna i projektgruppen och referensgruppen för marknadsföring av tjänsterna. Erbjudandena finns också publicerade på GreenTech Visits webbsida (webbsida för utländska besökare som är intresserade av hållbar stadsutveckling och energi- och miljöteknik) där intresserade kan boka besök, vilket också skett under Sustainable Business Hub använder marknadsföringsmaterialet när utländska grupper besöker Skåne genom GreenTech Visits. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities I början av projektperioden presenterades Sustainable Urban Development och de erbjudandena som tagits fram på en konferens arrangerad av Union of the Baltic Cities. Kontakterna som skapades ledde dock inte till något och efter en tid in i projektperioden användes i största utsträckning de kontakter Sustainable Business Hub har upparbetade i Polen och i Ryssland (med Kaliningrad). Under första året besökte en grupp från Wroclaw (Polen) Malmö och fick en presentation av hållbar stadsutveckling av två av företagen i projektet. Delegationen blev mycket intresserad och bokade upp ett möte dagen därpå. Därefter skickades ett förslag på upplägg för vilka tjänster som kunde erbjudas Wroclaw. Trots uttalat intresse har kontakten inte lett vidare. Under 2013 reste en grupp om fyra företag (Sweco, FOJAB arkitekter, Trivector och Urban Water Management) från projektet till Szczecin. Gruppen genomförde en workshop i där man tittade på de speciella förhållandena i staden och lämnade råd till de polska representanterna utifrån erfarenheter från de framgångsrika skånska stadsutvecklingsprojekten. Första dagen genomfördes en guidad visning över planerade stadsutvecklingsområden i staden. Andra dagen höll SUDens representanter presentationer över olika områden inom hållbar stadsutveckling samt genomförde workshopen. (bilaga 7). Under hösten 2013 genererade Sustainable Business Hubs internationella kontakter en möjlighet i Kaliningrad som har planerat att utveckla ett område i centrala Kaliningrad. Två projektföretag deltog i en resa till Kaliningrad november; Tengbom och Sweco. Efter resan lämnade Tengbom en offert på ett mindre uppdrag. Under 2013 tog Kristianstad kommun kontakt med projektgruppen då man ville ha hjälp med att utveckla ett område i kommun, Vilan Strandäng. Projektgruppen träffade representanter från Kristianstad kommun vid tre tillfällen och genomförde en workshop med dem för att driva arbetet framåt. Några av företagen lämnade därefter ett gemensamt förslag på vad man kunde erbjuda Kristianstad kommun. Marknadsföring gentemot utländska grupper för att hitta pilotprojekt SUDen deltog i United Baltic Cities 9-11 maj 2012 i Halmstad och marknadsförde projektet. Genom Sustainable Business Hubs samarbete med Nordiska Minsiterrådet har marknadsföringsmöjligheter skapats under året. Inom Nordiska Ministerrådets projekt, Green Growth Arena, har ryska grupper besökt Skåne vid fyra tillfällen under projektperioden. Vid samtliga tillfällen har företag från projektet

5 hållit presentationer om hållbar stadsutveckling och presenterat de erbjudandena gruppen har tagit fram oktober 2012 presenterades SUDprojektet och erbjudandena på en konferens i S:t Petersburg arrangerad av Nordiska Ministerrådet. Sustainable Business Hub valde att presentera SUDens fyra erbjudanden i den annons i katalogen som ingick i konferensdeltagandet. Sustainable Business Hubs representant besökte dessutom Ust-Luga där man har stadsutvecklingsprojekt på gång för att marknadsföra SUDen och försöka identifiera pilotprojekt. Business Sweden arrangerade 4 juni 2013 ett heldagsevenemang med fokus på hållbar stadsplanering och byggnation Green City Planning, i S:t Petersburg. Tengbom deltog och presenterade SUDens erbjudanden. 2-4 december 2013 arrangerade SUDen en heldag för en handfull representanter från stadsbyggnadskontoret i Zabrze i Polen med presentationer och guidning i Västra Hamnen i Malmö. Gruppen kom till Sverige på inbjudan av Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. 20 mars 2013 arrangerades ett heldagsseminarium i Köpenhamn om klimatilpassning, där SUDen var en av arrangörerna genom Sustainable Business Hub. Klusterledare, Eva Sjölin, presenterade på plats liksom representanter från White, Urban Water Management och Kristianstad kommun. Efter seminariet togs en broschyr där Whites och Kristianstads kommuns arbete lyftes fram. Trivector besökte Ålborgs kommun 30 maj 2012 och projektet presenterades för de danska kollegorna. Kundspaning och spridningseffekter via GreenTech Visits En viktig kanal för att marknadsföra SUDens fyra erbjudanden är webbsidan för den regionala besökshanteringen för miljöteknik, GreenTech Visits ingår i den nationella besökshanteringen vilket innebär att erbjudandena även återfinns på den nationella webbsidan Koordinatorn för GreenTech Visits, som drivs av Sustainable Business Hub, gör, sedan 2012, som rutin en bedömning om SUDen ska involveras när delegationer som är intresserade av hållbar stadsutveckling kontaktar henne. Sustainable Business Hub och dess samarbetspartner Region Blekinge, letar sedan 2013 efter relevanta kontakter som skulle kunna generera affärer för deltagarna i projektgruppen. Under 2013 tog representanter från projektgruppen emot fyra delegationer från Ryssland och en från Italien genom GreenTech Visits organisation. Marknadsföring och spridning av projektet i Sverige Under 2013 genomförde projektgruppen en seminarieserie under rubriken Hållbar Stadsutveckling i Framkant med syfte att lyfta olika aspekter av hållbar stadsutveckling för att visa på kompetensen hos företagen och marknadsföra sig mot de skånska kommunerna. Både externa föreläsare och representanter från deltagande projektföretag har använts. Företagen anordnade fem seminarier i samarbete med Avdelningen för regional utveckling på Region Skåne. Seminarierna hölls i tre kommuner: Malmö, Helsingborg och Eslöv. De fem seminarierna hade rubrikerna:

6 - Regional utveckling drivkrafter, trender och utmaningar - Stadsutvecklingsprocesser framgångsfaktorer för en innovativ och nyskapande hållbar stadsutveckling - Samverkan mellan orter - Attraktivitet i Skånes minder tätorter - Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser Seminarieserien drog stor publik 385 personer sammanlagt vilket ger ett snitt om 77 personer/seminarium. Av de skånska kommunerna deltog 30 av 33 kommuner vid något tillfälle. Flera kommuner deltog vid flera tillfällen. Ytterligare ett stort event samarrangerades under projektperioden av Region Skåne och SUDen/Sustainable Business Hub, Kreativa Skåne, ett evenemang som anordnades för första gången men som ska bli en årligt återkommande tillställning. Under Kreativa Skåne arrangerade man ett av de fyra parallella seminarier som hölls; Städer som drivkraft för innovation och tillväxt. På seminariet presenterade Ilmar Reepalu exemplet Malmö och lade stor vikt vid de tidiga skedena. Seminariet var fullt. Marknadsföring gentemot svenska kommuner, nätverk och andra grupper för att hitta pilotprojekt I anslutning till Sustainable Business Hubs årsstämma, 24 maj 2012, presenterade klusterledaren Eva Sjölin projektet och kopplade det till en rundvandring i Lomma Hamn, ett av regionens pilotprojekt. 15 maj 2012 anordnade SUDen ett seminarium under Lundaveckan Hållbara Staden, där projektet marknadsfördes och flera representanter från SUDen höll presentationer. Under Region Skånes arrangemang Mötesplats Skåne 16 augusti 2013, höll SUDen i ett av parallellseminarierna under rubriken Hållbar stadsutveckling stärker Skåne. Sweco, FOJAB och White höll alla tre presentationer. SUDen har deltagit på länsstyrelsens och landshövding i Skånes möten om hållbar stadsutveckling 25 april och 12 november SUDen var representerat på Sveriges Kommuners och Landstings Tankesmedja med tema planeringsprocesser, 16 november Sustainable Business Hub var samarrangör till ett seminarium med Jan Gehl som föreläsare, 28 februari Då presenterades SUDen och informerades om de erbjudandena man har, för att hitta ett eventuellt svenskt pilotprojekt. Representanter från gruppen har dessutom presenterat projektet och gruppens erbjudanden på flera ställen under projektperioden, t ex: På Delegationen för Hållbara Städers första möte för de projekt som beviljats stöd, 8 februari 2012, deltog SUDen och presenterade projektet. På Delegationen för Hållbara Städers hållbarhetsseminarium 25 oktober 2012 deltog SUDen. Seminariet gav god input till gruppens arbete med att ta fram en processmodell för Urban Management och Urban Development. SUDen deltog på Delegationen för Hållbara Städers slutseminarium Arena Hållbar Stad, 7-8 november 2012 och är nu också engagerade i det nätverk för projekt som beviljats stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Utöver ovan beskrivna aktiviteter har SUD-medlemmar löpande bjudits in till seminarier och andra aktiviteter på Malmö Högskola, Lunds Universitet, SLU Alnarp och ISU.

7 Omvärldsbevakning och internationell utblick SUDen har deltagit i seminarier arrangerade av Sustainable Business Hub där representanter från Exportrådet, svenska ambassader och andra främjare presenterat möjligheter i respektive länder. SUDen har deltagit på Indienseminarium 13 februari 2012, Vietnamseminarium 31 augusti 2012, Polenseminarium 7 september 2012 samt Qatarseminarium 26 februari Man har också deltagit i seminariet om Swedish American Green Alliance 4 december SUDen deltog i ett studiebesök och ett seminarium om hållbar stadsutveckling i Köpenhamn 1 oktober SLUTKOMMENTARER Genom projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling har de stora arkitektoch konsultbyråerna kunnat enas om ett ramverk för hållbar stadsutveckling. Man har definierat en linjär process för hållbar stadsutveckling och identifierat aktiviteter, metoder och framgångsfaktorer i processen. I projektet har fyra gemensamma erbjudanden tagits fram som är publicerade på GreenTech Visits webbsida och som kan beställas av besökare. Koordinatorn har som rutin att värdera de besöksförfrågningar som kommer utifrån möjligheterna för företagen att skapa värdefulla kontakter eller affärer. Särskilt intressant är det när besökare uttrycker önskemål om att besöka de referensobjekt som företagen har varit involverade. Projektdeltagarna i företagen har genom de många mötena skapat en tillit till varandra som gör att det inför kommande potentiella pilotprojekt/projekt finns en grogrund för att kunna ta sig an dessa gemensamt. Detta visades inte minst i kontakterna med Kristianstad kommuns projekt Vilan Strandäng då företagen skickade ett gemensamt förslag på vad de kunde erbjuda. Även om gruppen är redo att ta sig an projekt gemensamt har projektet visat att det är svårt att hitta pilotprojekt. Den första ansatsen att leta piloter i Storbritannien och Kanada fick utvidgas till att gälla även de länder där Sustainable Business Hub har etablerade kontakter. Den vägen var mer framkomlig och kommer att användas även framöver. Sustainable Business Hub letar konsekvent efter affärsmöjligheter till företagen hos de kontakter man har. Genom att arrangera seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant har företagen kunnat marknadsföra sig gentemot kommunerna i regionen. Seminarieserien kommer under 2014 att återupptas till hösten efter önskemål från både företag, kommuner och akademi. Genom att hålla presentationer inom ett visst tema har företagen kunnat visa upp sin kunskap och kompetens för kommunerna under paraplynamnet Sustainable Urban Development. Paraplyet kommer att leva vidare både nationellt och internationellt.

8 DEN SKÅNSKA MODELLEN FÖR EXPORT AV HÅLLBAR STADSUTVECKLING INTÄKTER Kronor Deltagande i klustret Timmar ingående företag i projektet Delegationen för Hållbara Städer Boverket SUMMA Kostnadsposter Kronor Reskostnader Trycksaker ,50 Konferensdeltagande Konferenskostnader Redovisningstjänster Mobiltelefon Lokalhyra Representation, avdragsgill 624 Kontorsmaterial 574,5 Internet 948 Porto 124 IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden EU Revisorsarvode Tidningar, tidskrifter ,71 Personalkostnader hub ,74 Konsultarvoden företag SUMMA ,45 TOTALT ,45

9 Urban Sustainable Development Urban Governance Political Leadership City Management Network Management Human/Democratic VALUES Urban Strategies Scenarios/Strategies = HOW Diversity Participation Tolerance eco. s/c $ Urban Resource Management Partnership/Implementation/Daily Management Urban Planning/Design Design/Physical shape/take place Structure Functional integration Multiple use Public space Sustainable Attractive and functional s/c = social and cultural, eco = ecological, $ = economic

10 DEN SVENSKA PLANPROCESSEN OCH VÅRA SKÅNSKA FRAMGÅNGSFAKTORER SUD, SBH Malmö Planprocessen Hållbarhetsaspekter Framgångsfaktorer Aktörer Verktyg Referenser Transparent, demokratisk och öppen planprocess Regionalplan Näringslivsutveckling Regional samordning Länsstyrelsen Dialog Strukturbild Skåne Kollektivtrafik Utbildning/forskning Infrastuktursystemen Kommuner Statliga myndigheter Regionala samverkansorgan Statistik Kulturgeografiska analyser Omvärldsanalyser Skånetrafikens tågstrategi Klimatanpassning (havsnivå) Forskning och utbildning Översiktsplan Lokalisering Markanvändning Infrastruktur Klimatpåverkan Social infrastruktur Vattenstruktur Det engagerade ledarskapet - politiskt mod Samråd - bred förankring Långsiktighet Hänsyn till regionala sammanhanget + Ansvariga för regional planering & drift Näringsliv Kommunala bolag Mellankommunala bolag Kollektivtrafik Hållbarhetsworkshop Konsekvensbekrivning Prognoser Bostadsförsörjningsprogram Klimatstrategi Trafikstrategi Hässleholm Kristianstad Halmstad Simrishamn LundaMaTs Grönstruktur Tydliga prioriteringar Transporter Strategiska markförvärv Etapputbyggnadsstrategi Fördjupad översiktsplan/ planprogram Blandstad Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik Livskraftig stadskärna Visionen för det offentliga rummet Stadsliv Engagerade ledarskapet - politiskt mod Engagera medborgarna och näringslivet Blandade upplåtelseformer Dialog med markägare och byggherrar + Markägare Sakägare/berörda Lokala föreningar Enskild trafik Byggherrar Hållbarhetsworkshop Ortsanalys Designdialog Hållbarhetsverktyg (Köpenhamn) Tidiga samhällsekonomiska kalkyler Lomma Lund Miljöbyggprogram SYD Varvsstaden Klimatavtal Hyllie Brunnshögskontraktet Platsens identitet och karaktär Den mänskliga skalan Trygghet Säkerhet Tillgänglighet BREEAM Communities Samråd med allmänhet Miljöprogram Kvalitetsprogram Ramavtal Detaljplan Säkrande av genomförandet av allmän platsmark Säkrande av offentliga mötesplatser Tidig dialog med markägare och byggherrar Politisk kontinuitet/koncensus + Exploatörer Samråd med allmänheten Exploateringsavtal MaxLupo (mobility management) Exempel på avtal från Lomma Kappseglaren, Malmö Hyllie Dagvattenhantering Miljöuppföljningsprogram Lunds parkeringsnorm Teknik i gestaltande sammanhang Rumslig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Genomförandebeskrivning Bygga Bo-dialogen Balanseringsprinciper Grönytefaktorer Parkeringsnormer

11 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

12 Main activities in sustainable urban development tier 1-3 Urban Management Urban Development Vision & Values Strategy & Budget Organizing and management Analysis & Evaluation Regional plan Cityplan Detailed plan & Master plan Building permit & Construction Intelligence and trend analysis Situation (state) analysis Business analysis Value definition Vision formulation Goal formulation Strategy formulation Establishing action plans Identifying development initiatives summary financial statement Prioritizing value for money Budget establishment Meeting structure establishment Management system Internal communication External communication HR Periodical follow-up Intelligence and situation analysis Business evaluation Strategy evaluation Business revisions Continual Improvements Eventual establishment of regional plan organ Ev. Guiding principles for land, water, developments and buildings Test of current interest Basic data and analysis Deepening and addition Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force Coordinated processes Plan decision Program for detailed plan Environmental impact assessment Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force In accordance with detailed plan Planning of controls KA PBL Technical consultation Insurance and safety Surveying and position control Site visit and control Completion consultation Decision of completion

13 De skånska framgångsfaktorerna

14 2

15 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

16 Lomma hamn framgångsfaktorer Eldsjäl Politiskt mod och ledarskap Gemensam vision 4

17 staffanstorp centrum framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Politiskt mod Tydlig vision 5

18 västra hamnen Fotograf Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Våga experimentera Långsiktig hållbarhet 6

19

20 Sustainable Urban Development the Swedish experience LEARNING VISITS CRASH COURSE CONSULTANCY

21 The Swedish experience SUSTAINABLE URBAN MANAGEMENT Vision and values Strategies and budget Leadership and organisation SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Methods and tools From regional planning to detail planning Challenges for sustainable development The world faces the threat of great climate changes unless drastic measures are taken to rationalise and optimise how we use our shared resources. Cities have been identified as a major part of the challenge, but also as a possible path to a sustainable solution. Through collaboration between the cities various stakeholders, innovative answers may be found to the biggest questions of our time. The sustainable development of cities means the creation of both resource-efficient systems and good, engaging urban design for attractive cities with good quality of life. To make use of the cities potential, a more holistic view of both organisation, working processes and tools is needed. But how does one start and carry out a sustainable urban development process? How are a clear political will and clear political leadership formulated? How are transparent processes, that involve and engage all actors concerned, organised? What competencies are needed to define challenges and relevant and achievable goals in ecological, economic and social/cultural matters? What is needed to achieve perseverance and courage in the stakeholders to drive the process from vision through execution to follow-up and evaluation of the result? The Swedish experience Swedish urban development tradition places great emphasis on the early stages of a development process. Experiences show that well thought out and defined common goals combined with an organisation for execution makes for a more efficient development process and a better end result. When faced with the challenges of how to achieve sustainable development, this working method, with early collaboration between various stakeholders and competencies, has proven to be very well suited. It has resulted in several internationally noted urban development projects, such as Västra Hamnen in Malmö, Hammarby Sjöstad in Stockholm and others. The Sustainable Urban Development Hub The challenges in sustainable urban development continue to be many and great and they constantly change, which creates a need for a continuous discussion and exchange of knowledge and experiences between different actors and stakeholders. The Sustainable Urban Development Hub organisation has brought together Swedish companies, municipalities and academia. Together we possess many years of experience in urban design, traffic planning, water and sewage management, energy solutions, environmental planning, social matters, process management etc. The organisation s goal is to create a platform for exchange and the joint development of ideas, strategies, methods and tools for even better solutions in the future. As a result of our collaboration, we have collected our experience and knowledge in urban management and urban development so that we now are able to make it available to those parties who are interested in learning more about the Swedish experience of how holistic, sustainable development can be achieved through vigorous efforts in the early stages. We have produced three offers that are primarily aimed at public organisations such as cities, municipalities or national governments, but that also are suitable for major private developers. All offers can be combined and customised according to the preconditions, needs and interests of your project.

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011)

SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011) LÄGESRAPPORT 120101-121231 SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011) SAMMANFATTNING Under 2012 har projektmedlemmarna skapat en samsyn kring en processmodell

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden Centrala Älvstaden vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden RiverCity Gothenburg Illustration: West 8, juni 2011 Bidrag från delegationen till: Arrangemang av större internationell

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR SÅKLART! SÅ HÄR LÅNGT 1.0 EKONOMI 2.0 MILJÖ 3.0 SOCIAL THE CRISIS CLIMATESMART DISTRICT WESTERN

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Hållbarhetscertifieringar skapar nya arbetssätt och nya samarbetsformer

Hållbarhetscertifieringar skapar nya arbetssätt och nya samarbetsformer Hållbarhetscertifieringar skapar nya arbetssätt och nya samarbetsformer Ann-Kristin Karlsson, Sweden Green Building Council och Michael Sillén, Malmö stad Agenda Vad är hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management Projektledning för hållbara Projektledning för hållbara

stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management Projektledning för hållbara Projektledning för hållbara Projektledning j g för hållbara stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management 2 1 Projektledning för hållbara stadsutvecklingsprojekt t d t kli j kt? Projektledning för hållbara

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Future Cities Framtidens städer

Future Cities Framtidens städer Future Cities Framtidens städer Städerna växer snabbt. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas 75 procent göra det. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

To harbo(u)r a town. 2015-04-30 H plus Sida 1

To harbo(u)r a town. 2015-04-30 H plus Sida 1 To harbo(u)r a town 135 000 inhabitants Appr. Growth of 1700 inh/year Regional engine in Skåne Nordväst with 335 000 inh Political goal of 700 appartments per year 2015-04-30 H plus Sida 1 Old Helsingborg

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer