SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011)"

Transkript

1 Malmö, 4 juni 2014 SLUTRAPPORT SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer /2011) BAKGRUND Sustainable Business Hub AB ansökte om statligt stöd till investeringar som främjar hållbar stadsutveckling. Projektet benämndes SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling. En komplettering av ansökan skickades därefter in till Delegationen Delegationen för Hållbara städer beslutade att bevilja projektet stöd med kronor. ÖVERGRIPANDE MÅL För att göra svensk kunskap om hållbar stadsutveckling, tillgänglig och mer intressant för en större internationell publik har Sustainable Business Hub skapat ett kluster, Sustainable Urban Development (SUD), bestående av svenska företag, kommuner och universitet för att utarbeta ett holistiskt tjänsteerbjudande inom området hållbar stadsutveckling. Klustret fokuserar primärt på processerna kring hållbar stadsutveckling, t ex etablering, styrning och ledning strategier för stadens utveckling, former för implementering och drift samt en fysisk utformning och design som ger förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad. Övergripande mål med projektet var att möjliggöra ökad export av tjänster kring hållbar svensk stadsutveckling. Indirekt skulle detta sannolikt även leda till ett förfinat erbjudande på den svenska marknaden genom en kompetenshöjning av klustrets medlemmar. Erbjudandet var främst tänkt att riktas mot offentliga organisationer så som regioner, städer eller kommuner, men även mot större exploatörer. Sustainable Urban Development har lyft den svenska, och väldigt tydligt exemplifierat i Skånes framgångsrika stadsutvecklingsprojekt, traditionen av att lägga mycket kraft på de tidiga skeendena i hållbar stadsutveckling. Erfarenheter visar att genomtänkta och definierade gemensamma mål tillsammans med en organisation för genomförande ger en mer effektiv utvecklingsprocess och ett bättre slutresultat. Arbetsmetoden med tidigt samarbete mellan olika intressenter och kompetenser har visat sig vara mycket fruktbar. I projektet har just de tidiga skedena varit i fokus. Avsikten var att lyfta fram och synliggöra verktygen i vår unika svenska stadsutvecklingsprocess genom såväl de redan genomförda som de pågående skånska stadsutvecklingsprojekten. Gruppen ville utveckla dessa verktyg, ta fram en manual och ett presentationspaket och på detta sätt förbereda möjligheterna för export. Avsikten var också att använda verktygen i ett eller flera internationella pilotprojekt i vårt närområde för att därefter vara mogna att gå ut på den bredare internationella marknaden. PROJEKTORGANISATION Projektet har letts av klusterledaren Eva Sjölin med hjälp av Heidi Olsson från Sustainable Business Hub. Deltagande företag har varit White, Sweco, Tyréns, Tengbom, Trivector, Urban Water

2 Management, sandellsandberg (endast 2012) och FOJAB arkitekter (endast 2013). På grund av ändrad personalsammansättning hos sandellsandberg drog sig företaget ur vid årskiftet 2012/2013. Vid samma tidpunkt aviserade FOJAB arkitekter att de ville ansluta sig, vilket underlättades av att Tengboms representant under 2012 i gruppen anställdes av FOJAB arkitekter och fortsatte i projektet under sin nya arbetsgivare. Projektgruppen har träffats vid 26 tillfällen under projektet. Därutöver har man arbetat i mindre grupper med det övergripande ramverket och analysen av de tidiga processerna vid ytterligare 10 tillfällen. Det stora antalet möten har skapat en tillit mellan projektdeltagarna som gjort att de enskilt, men även tillsammans, har presenterat den skånska modellen för hållbar stadsutveckling för utländska och svenska grupper där de representerat Sustainable Urban Development som paraply i stället för att representera sina egna företag. I projektet har följande företag, akademi och offentliga aktörer varit delaktiga i en referensgrupp: White, Sweco, Tyréns, Tengbom, sandellsandberg (2012), Atkins, Link arkitektur, Trivector, Urban Water Management, E.ON, Skanska, Region Skåne, Helsingborgs Stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Kristianstad kommun, Malmö Stad, Institutet för Hållbar Stadsutveckling (ISU), Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, SLU och Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Länsstyrelsen, FOJAB arkitekter och Staffanstorps kommun anslöt till gruppen ÅF anslöt senare under Referensgruppen och projektgruppen har träffats vid 11 tillfällen under projektet. Till projektgruppen har även ett Advisors Board varit kopplat som gett värdefull input till arbetet i projektet. Advisors Board har bestått av Mikael Stamming (utvecklingsdirektör, Region Skåne), Anders Axelsson (rektor, Lunds Tekniska Högskola), Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad) samt Thomas Stridsberg (miljöchef, Tetra-Pak). Advisors Board och projektgruppen har träffats vid 3 tillfällen under projektet. HUR STÖDMEDLEN ANVÄNTS Projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling beviljades kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. Stödet skulle utgöra som högst 30 % av den totala kostnaden för projektet. Vid sammanställning av projektet uppgår kostnaderna totalt till ,45 kronor. Kostnaderna har i huvudsak bestått av arbetad tid för de ingående parterna i projektgruppen, konsultarvode för klusterledaren, lön till personal på Sustainable Business Hub, konferenser och resor (bilaga 0). GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Projektet har genomförts i enlighet med vad som angavs i ansökan. Den från början planerade satsningen på export till Kanada och Storbritannien har vidgats till att omfatta fler länder då det funnits mer kontakter att bearbeta i t ex Polen och Kaliningrad, via Sustainable Business nätverk. Detta har vi aviserat i lägesrapporten för RESULTAT De resultat som förväntades uppnås i projektet var följande: 1. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling 2. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling 3. Paketering av de olika erbjudande till den internationella marknaden 4. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities

3 Resultat 1-3 har uppfyllts i projektet. Ramverket har utvecklats under periodens lopp och en samsyn kring processen för hållbar stadsutveckling har nåtts där framgångsfaktorer och verktyg har identifierats. Gruppen har gemensamt tagit fram ett presentationsmaterial som innehåller tre erbjudanden till den internationella marknaden. Punkt 4 har delvis uppnåtts. Framtagande av ett övergripande ramverk för hållbar stadsutveckling Projektgruppen har utgått ifrån ett synsätt där hållbar stadsutveckling innebär utvecklande av en stad som är både attraktiv och hållbar. Attraktivitet är en förutsättning för inflyttning/tillväxt medan hållbarhet är en förutsättning för överlevnad. Hållbar stadsutveckling kräver att både attraktiviteten och hållbarheten ökar. Det är dock viktigt att förstå att hållbar stadsutveckling är mer komplext än bara den fysiska planeringen. Utgångspunkten för fortsatt beskrivning av hållbar stadsutveckling är insikten om att människan är i centrum. Runt människan sätts hållbarhetsbegreppets tre hörnstenar: socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt samt rumslighet. Detta omgärdas sedan av fyra delar i stadsutveckling; Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance. Det finns ett starkt samförstånd kring bilden (bilaga 1) i gruppen. Varje ingående företag i projektgruppen har egna modeller och metoder för att arbeta med hållbar stadsutveckling men denna samsyn är grunden i arbetet i projektet. Utifrån ramverket har en process över hållbar stadsutveckling tagits fram under projektperioden. Utveckling av processen för de tidiga skedena i hållbar stadsutveckling En analys av begreppet hållbar stadsutveckling och de tidiga processerna har gjorts. De fyra delarna i ramverket (Urban Planning/Design; Urban Resource Management; Urban Strategies och Urban Governance) har reducerats till två huvudsakliga processer; Urban Management och Urban Development, där Urban Managementprocessen beskriver hur städer och städers ledning bör bedrivas för att på ett strukturerat sätt planera, styra och följa upp en hållbar utveckling av en stad/kommun/region. De båda processerna löper parallellt framåt i en spiral, dvs de möts i olika punkter men drivs båda framåt samtidigt. För att på ett enklare sätt beskriva processerna har dessa ritats linjära även om man hela tiden måste ha i beaktande att de rör sig i en spiral. Genom att beskriva dem linjärt har projektgruppen kunnat precisera vilka huvudsakliga aktiviteter som ingår i processerna, vilka framgångsfaktorerna är för varje aktivitet och vilka verktyg som kan användas (bilaga 2, 3 och 4). Gruppen har påbörjat arbetet med att identifiera vilka framgångsfaktorer som är huvudsakliga för skånska stadsutvecklingsprojekt. (bilaga 5). Paketering av olika erbjudanden till den internationella marknaden Tidigt i projektet identifierade fyra erbjudanden för den internationella marknaden: Learning Visits, Crash Course, First Idea och Second Opinion. De två sistnämnda slogs senare ihop till erbjudandet Consultancy. Fokus är återigen de tidigare skedena i hållbar stadsutveckling där flera skånska projekt kan användas som referensprojekt t ex Västra Hamnen i Malmö, Lomma Hamn och Staffanstorps kommun men även stadsutvecklingsprojekt som ännu inte är färdigbyggda men där de tidiga skedena kan beskrivas, såsom Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Hyllie i Malmö. I erbjudandena är mål, vilka som bör delta från kundens sida, vilka som kommer att delta från gruppens sida samt innehållet preciserat. Genom triple-helixsammansättningen i referensgruppen har man haft möjlighet att erbjuda presentationer från kommuner och akademi. De skånska

4 referensprojekten är en mycket viktig del i erbjudandena då utländska besökare naturligt vill se det byggda resultatet. Broschyren poängterar att det är svenska erfarenheter och kunskap som avses och kan därför användas av fler än skånska aktörer inom området. Vikten av stora insatser i de tidiga skedena är inte unik för Skåne, Hammarby Sjöstad är ett annat exempel där tidigt definierade gemensamma mål har visat sig framgångsrika för projektets genomförande. Erbjudandena har tryckts i en engelsk broschyr (bilaga 6) som är distribuerad till deltagarna i projektgruppen och referensgruppen för marknadsföring av tjänsterna. Erbjudandena finns också publicerade på GreenTech Visits webbsida (webbsida för utländska besökare som är intresserade av hållbar stadsutveckling och energi- och miljöteknik) där intresserade kan boka besök, vilket också skett under Sustainable Business Hub använder marknadsföringsmaterialet när utländska grupper besöker Skåne genom GreenTech Visits. Genomförande av pilotprojekt i något av våra grannländer via Nordic City Network och/eller Union of Baltic Cities I början av projektperioden presenterades Sustainable Urban Development och de erbjudandena som tagits fram på en konferens arrangerad av Union of the Baltic Cities. Kontakterna som skapades ledde dock inte till något och efter en tid in i projektperioden användes i största utsträckning de kontakter Sustainable Business Hub har upparbetade i Polen och i Ryssland (med Kaliningrad). Under första året besökte en grupp från Wroclaw (Polen) Malmö och fick en presentation av hållbar stadsutveckling av två av företagen i projektet. Delegationen blev mycket intresserad och bokade upp ett möte dagen därpå. Därefter skickades ett förslag på upplägg för vilka tjänster som kunde erbjudas Wroclaw. Trots uttalat intresse har kontakten inte lett vidare. Under 2013 reste en grupp om fyra företag (Sweco, FOJAB arkitekter, Trivector och Urban Water Management) från projektet till Szczecin. Gruppen genomförde en workshop i där man tittade på de speciella förhållandena i staden och lämnade råd till de polska representanterna utifrån erfarenheter från de framgångsrika skånska stadsutvecklingsprojekten. Första dagen genomfördes en guidad visning över planerade stadsutvecklingsområden i staden. Andra dagen höll SUDens representanter presentationer över olika områden inom hållbar stadsutveckling samt genomförde workshopen. (bilaga 7). Under hösten 2013 genererade Sustainable Business Hubs internationella kontakter en möjlighet i Kaliningrad som har planerat att utveckla ett område i centrala Kaliningrad. Två projektföretag deltog i en resa till Kaliningrad november; Tengbom och Sweco. Efter resan lämnade Tengbom en offert på ett mindre uppdrag. Under 2013 tog Kristianstad kommun kontakt med projektgruppen då man ville ha hjälp med att utveckla ett område i kommun, Vilan Strandäng. Projektgruppen träffade representanter från Kristianstad kommun vid tre tillfällen och genomförde en workshop med dem för att driva arbetet framåt. Några av företagen lämnade därefter ett gemensamt förslag på vad man kunde erbjuda Kristianstad kommun. Marknadsföring gentemot utländska grupper för att hitta pilotprojekt SUDen deltog i United Baltic Cities 9-11 maj 2012 i Halmstad och marknadsförde projektet. Genom Sustainable Business Hubs samarbete med Nordiska Minsiterrådet har marknadsföringsmöjligheter skapats under året. Inom Nordiska Ministerrådets projekt, Green Growth Arena, har ryska grupper besökt Skåne vid fyra tillfällen under projektperioden. Vid samtliga tillfällen har företag från projektet

5 hållit presentationer om hållbar stadsutveckling och presenterat de erbjudandena gruppen har tagit fram oktober 2012 presenterades SUDprojektet och erbjudandena på en konferens i S:t Petersburg arrangerad av Nordiska Ministerrådet. Sustainable Business Hub valde att presentera SUDens fyra erbjudanden i den annons i katalogen som ingick i konferensdeltagandet. Sustainable Business Hubs representant besökte dessutom Ust-Luga där man har stadsutvecklingsprojekt på gång för att marknadsföra SUDen och försöka identifiera pilotprojekt. Business Sweden arrangerade 4 juni 2013 ett heldagsevenemang med fokus på hållbar stadsplanering och byggnation Green City Planning, i S:t Petersburg. Tengbom deltog och presenterade SUDens erbjudanden. 2-4 december 2013 arrangerade SUDen en heldag för en handfull representanter från stadsbyggnadskontoret i Zabrze i Polen med presentationer och guidning i Västra Hamnen i Malmö. Gruppen kom till Sverige på inbjudan av Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. 20 mars 2013 arrangerades ett heldagsseminarium i Köpenhamn om klimatilpassning, där SUDen var en av arrangörerna genom Sustainable Business Hub. Klusterledare, Eva Sjölin, presenterade på plats liksom representanter från White, Urban Water Management och Kristianstad kommun. Efter seminariet togs en broschyr där Whites och Kristianstads kommuns arbete lyftes fram. Trivector besökte Ålborgs kommun 30 maj 2012 och projektet presenterades för de danska kollegorna. Kundspaning och spridningseffekter via GreenTech Visits En viktig kanal för att marknadsföra SUDens fyra erbjudanden är webbsidan för den regionala besökshanteringen för miljöteknik, GreenTech Visits ingår i den nationella besökshanteringen vilket innebär att erbjudandena även återfinns på den nationella webbsidan Koordinatorn för GreenTech Visits, som drivs av Sustainable Business Hub, gör, sedan 2012, som rutin en bedömning om SUDen ska involveras när delegationer som är intresserade av hållbar stadsutveckling kontaktar henne. Sustainable Business Hub och dess samarbetspartner Region Blekinge, letar sedan 2013 efter relevanta kontakter som skulle kunna generera affärer för deltagarna i projektgruppen. Under 2013 tog representanter från projektgruppen emot fyra delegationer från Ryssland och en från Italien genom GreenTech Visits organisation. Marknadsföring och spridning av projektet i Sverige Under 2013 genomförde projektgruppen en seminarieserie under rubriken Hållbar Stadsutveckling i Framkant med syfte att lyfta olika aspekter av hållbar stadsutveckling för att visa på kompetensen hos företagen och marknadsföra sig mot de skånska kommunerna. Både externa föreläsare och representanter från deltagande projektföretag har använts. Företagen anordnade fem seminarier i samarbete med Avdelningen för regional utveckling på Region Skåne. Seminarierna hölls i tre kommuner: Malmö, Helsingborg och Eslöv. De fem seminarierna hade rubrikerna:

6 - Regional utveckling drivkrafter, trender och utmaningar - Stadsutvecklingsprocesser framgångsfaktorer för en innovativ och nyskapande hållbar stadsutveckling - Samverkan mellan orter - Attraktivitet i Skånes minder tätorter - Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser Seminarieserien drog stor publik 385 personer sammanlagt vilket ger ett snitt om 77 personer/seminarium. Av de skånska kommunerna deltog 30 av 33 kommuner vid något tillfälle. Flera kommuner deltog vid flera tillfällen. Ytterligare ett stort event samarrangerades under projektperioden av Region Skåne och SUDen/Sustainable Business Hub, Kreativa Skåne, ett evenemang som anordnades för första gången men som ska bli en årligt återkommande tillställning. Under Kreativa Skåne arrangerade man ett av de fyra parallella seminarier som hölls; Städer som drivkraft för innovation och tillväxt. På seminariet presenterade Ilmar Reepalu exemplet Malmö och lade stor vikt vid de tidiga skedena. Seminariet var fullt. Marknadsföring gentemot svenska kommuner, nätverk och andra grupper för att hitta pilotprojekt I anslutning till Sustainable Business Hubs årsstämma, 24 maj 2012, presenterade klusterledaren Eva Sjölin projektet och kopplade det till en rundvandring i Lomma Hamn, ett av regionens pilotprojekt. 15 maj 2012 anordnade SUDen ett seminarium under Lundaveckan Hållbara Staden, där projektet marknadsfördes och flera representanter från SUDen höll presentationer. Under Region Skånes arrangemang Mötesplats Skåne 16 augusti 2013, höll SUDen i ett av parallellseminarierna under rubriken Hållbar stadsutveckling stärker Skåne. Sweco, FOJAB och White höll alla tre presentationer. SUDen har deltagit på länsstyrelsens och landshövding i Skånes möten om hållbar stadsutveckling 25 april och 12 november SUDen var representerat på Sveriges Kommuners och Landstings Tankesmedja med tema planeringsprocesser, 16 november Sustainable Business Hub var samarrangör till ett seminarium med Jan Gehl som föreläsare, 28 februari Då presenterades SUDen och informerades om de erbjudandena man har, för att hitta ett eventuellt svenskt pilotprojekt. Representanter från gruppen har dessutom presenterat projektet och gruppens erbjudanden på flera ställen under projektperioden, t ex: På Delegationen för Hållbara Städers första möte för de projekt som beviljats stöd, 8 februari 2012, deltog SUDen och presenterade projektet. På Delegationen för Hållbara Städers hållbarhetsseminarium 25 oktober 2012 deltog SUDen. Seminariet gav god input till gruppens arbete med att ta fram en processmodell för Urban Management och Urban Development. SUDen deltog på Delegationen för Hållbara Städers slutseminarium Arena Hållbar Stad, 7-8 november 2012 och är nu också engagerade i det nätverk för projekt som beviljats stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Utöver ovan beskrivna aktiviteter har SUD-medlemmar löpande bjudits in till seminarier och andra aktiviteter på Malmö Högskola, Lunds Universitet, SLU Alnarp och ISU.

7 Omvärldsbevakning och internationell utblick SUDen har deltagit i seminarier arrangerade av Sustainable Business Hub där representanter från Exportrådet, svenska ambassader och andra främjare presenterat möjligheter i respektive länder. SUDen har deltagit på Indienseminarium 13 februari 2012, Vietnamseminarium 31 augusti 2012, Polenseminarium 7 september 2012 samt Qatarseminarium 26 februari Man har också deltagit i seminariet om Swedish American Green Alliance 4 december SUDen deltog i ett studiebesök och ett seminarium om hållbar stadsutveckling i Köpenhamn 1 oktober SLUTKOMMENTARER Genom projektet Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling har de stora arkitektoch konsultbyråerna kunnat enas om ett ramverk för hållbar stadsutveckling. Man har definierat en linjär process för hållbar stadsutveckling och identifierat aktiviteter, metoder och framgångsfaktorer i processen. I projektet har fyra gemensamma erbjudanden tagits fram som är publicerade på GreenTech Visits webbsida och som kan beställas av besökare. Koordinatorn har som rutin att värdera de besöksförfrågningar som kommer utifrån möjligheterna för företagen att skapa värdefulla kontakter eller affärer. Särskilt intressant är det när besökare uttrycker önskemål om att besöka de referensobjekt som företagen har varit involverade. Projektdeltagarna i företagen har genom de många mötena skapat en tillit till varandra som gör att det inför kommande potentiella pilotprojekt/projekt finns en grogrund för att kunna ta sig an dessa gemensamt. Detta visades inte minst i kontakterna med Kristianstad kommuns projekt Vilan Strandäng då företagen skickade ett gemensamt förslag på vad de kunde erbjuda. Även om gruppen är redo att ta sig an projekt gemensamt har projektet visat att det är svårt att hitta pilotprojekt. Den första ansatsen att leta piloter i Storbritannien och Kanada fick utvidgas till att gälla även de länder där Sustainable Business Hub har etablerade kontakter. Den vägen var mer framkomlig och kommer att användas även framöver. Sustainable Business Hub letar konsekvent efter affärsmöjligheter till företagen hos de kontakter man har. Genom att arrangera seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant har företagen kunnat marknadsföra sig gentemot kommunerna i regionen. Seminarieserien kommer under 2014 att återupptas till hösten efter önskemål från både företag, kommuner och akademi. Genom att hålla presentationer inom ett visst tema har företagen kunnat visa upp sin kunskap och kompetens för kommunerna under paraplynamnet Sustainable Urban Development. Paraplyet kommer att leva vidare både nationellt och internationellt.

8 DEN SKÅNSKA MODELLEN FÖR EXPORT AV HÅLLBAR STADSUTVECKLING INTÄKTER Kronor Deltagande i klustret Timmar ingående företag i projektet Delegationen för Hållbara Städer Boverket SUMMA Kostnadsposter Kronor Reskostnader Trycksaker ,50 Konferensdeltagande Konferenskostnader Redovisningstjänster Mobiltelefon Lokalhyra Representation, avdragsgill 624 Kontorsmaterial 574,5 Internet 948 Porto 124 IT-tjänster Konsultarvoden Konsultarvoden EU Revisorsarvode Tidningar, tidskrifter ,71 Personalkostnader hub ,74 Konsultarvoden företag SUMMA ,45 TOTALT ,45

9 Urban Sustainable Development Urban Governance Political Leadership City Management Network Management Human/Democratic VALUES Urban Strategies Scenarios/Strategies = HOW Diversity Participation Tolerance eco. s/c $ Urban Resource Management Partnership/Implementation/Daily Management Urban Planning/Design Design/Physical shape/take place Structure Functional integration Multiple use Public space Sustainable Attractive and functional s/c = social and cultural, eco = ecological, $ = economic

10 DEN SVENSKA PLANPROCESSEN OCH VÅRA SKÅNSKA FRAMGÅNGSFAKTORER SUD, SBH Malmö Planprocessen Hållbarhetsaspekter Framgångsfaktorer Aktörer Verktyg Referenser Transparent, demokratisk och öppen planprocess Regionalplan Näringslivsutveckling Regional samordning Länsstyrelsen Dialog Strukturbild Skåne Kollektivtrafik Utbildning/forskning Infrastuktursystemen Kommuner Statliga myndigheter Regionala samverkansorgan Statistik Kulturgeografiska analyser Omvärldsanalyser Skånetrafikens tågstrategi Klimatanpassning (havsnivå) Forskning och utbildning Översiktsplan Lokalisering Markanvändning Infrastruktur Klimatpåverkan Social infrastruktur Vattenstruktur Det engagerade ledarskapet - politiskt mod Samråd - bred förankring Långsiktighet Hänsyn till regionala sammanhanget + Ansvariga för regional planering & drift Näringsliv Kommunala bolag Mellankommunala bolag Kollektivtrafik Hållbarhetsworkshop Konsekvensbekrivning Prognoser Bostadsförsörjningsprogram Klimatstrategi Trafikstrategi Hässleholm Kristianstad Halmstad Simrishamn LundaMaTs Grönstruktur Tydliga prioriteringar Transporter Strategiska markförvärv Etapputbyggnadsstrategi Fördjupad översiktsplan/ planprogram Blandstad Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik Livskraftig stadskärna Visionen för det offentliga rummet Stadsliv Engagerade ledarskapet - politiskt mod Engagera medborgarna och näringslivet Blandade upplåtelseformer Dialog med markägare och byggherrar + Markägare Sakägare/berörda Lokala föreningar Enskild trafik Byggherrar Hållbarhetsworkshop Ortsanalys Designdialog Hållbarhetsverktyg (Köpenhamn) Tidiga samhällsekonomiska kalkyler Lomma Lund Miljöbyggprogram SYD Varvsstaden Klimatavtal Hyllie Brunnshögskontraktet Platsens identitet och karaktär Den mänskliga skalan Trygghet Säkerhet Tillgänglighet BREEAM Communities Samråd med allmänhet Miljöprogram Kvalitetsprogram Ramavtal Detaljplan Säkrande av genomförandet av allmän platsmark Säkrande av offentliga mötesplatser Tidig dialog med markägare och byggherrar Politisk kontinuitet/koncensus + Exploatörer Samråd med allmänheten Exploateringsavtal MaxLupo (mobility management) Exempel på avtal från Lomma Kappseglaren, Malmö Hyllie Dagvattenhantering Miljöuppföljningsprogram Lunds parkeringsnorm Teknik i gestaltande sammanhang Rumslig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Genomförandebeskrivning Bygga Bo-dialogen Balanseringsprinciper Grönytefaktorer Parkeringsnormer

11 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

12 Main activities in sustainable urban development tier 1-3 Urban Management Urban Development Vision & Values Strategy & Budget Organizing and management Analysis & Evaluation Regional plan Cityplan Detailed plan & Master plan Building permit & Construction Intelligence and trend analysis Situation (state) analysis Business analysis Value definition Vision formulation Goal formulation Strategy formulation Establishing action plans Identifying development initiatives summary financial statement Prioritizing value for money Budget establishment Meeting structure establishment Management system Internal communication External communication HR Periodical follow-up Intelligence and situation analysis Business evaluation Strategy evaluation Business revisions Continual Improvements Eventual establishment of regional plan organ Ev. Guiding principles for land, water, developments and buildings Test of current interest Basic data and analysis Deepening and addition Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force Coordinated processes Plan decision Program for detailed plan Environmental impact assessment Consultation Exhibition Approval of plan Gain legal force In accordance with detailed plan Planning of controls KA PBL Technical consultation Insurance and safety Surveying and position control Site visit and control Completion consultation Decision of completion

13 De skånska framgångsfaktorerna

14 2

15 De skånska framgångsfaktorerna Processerna pågår samtidigt, de samordnas och stäms av med jämna mellanrum Urban URBAN DEVELOPMENT development tid URBAN MANAGEMENT Urban management tid Tid Motivation - vara tvungen Projektstyrning Ett engagerat ledarskap - politiskt mod och eldsjälar Politisk kontinuitet Tydliga strategier En gemensam vision - visualiseras och förankras Långsiktighet Samverkan mellan fackområden Dialog på alla nivåer Alla med från början (t ex medborgare, näringsliv, politik, tjänstemän, externa experter) Det regionala sammanhanget Strategiska markförvärv Våga experimentera 3

16 Lomma hamn framgångsfaktorer Eldsjäl Politiskt mod och ledarskap Gemensam vision 4

17 staffanstorp centrum framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Politiskt mod Tydlig vision 5

18 västra hamnen Fotograf Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad framgångsfaktorer Motivering - vara tvungen Våga experimentera Långsiktig hållbarhet 6

19

20 Sustainable Urban Development the Swedish experience LEARNING VISITS CRASH COURSE CONSULTANCY

21 The Swedish experience SUSTAINABLE URBAN MANAGEMENT Vision and values Strategies and budget Leadership and organisation SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Methods and tools From regional planning to detail planning Challenges for sustainable development The world faces the threat of great climate changes unless drastic measures are taken to rationalise and optimise how we use our shared resources. Cities have been identified as a major part of the challenge, but also as a possible path to a sustainable solution. Through collaboration between the cities various stakeholders, innovative answers may be found to the biggest questions of our time. The sustainable development of cities means the creation of both resource-efficient systems and good, engaging urban design for attractive cities with good quality of life. To make use of the cities potential, a more holistic view of both organisation, working processes and tools is needed. But how does one start and carry out a sustainable urban development process? How are a clear political will and clear political leadership formulated? How are transparent processes, that involve and engage all actors concerned, organised? What competencies are needed to define challenges and relevant and achievable goals in ecological, economic and social/cultural matters? What is needed to achieve perseverance and courage in the stakeholders to drive the process from vision through execution to follow-up and evaluation of the result? The Swedish experience Swedish urban development tradition places great emphasis on the early stages of a development process. Experiences show that well thought out and defined common goals combined with an organisation for execution makes for a more efficient development process and a better end result. When faced with the challenges of how to achieve sustainable development, this working method, with early collaboration between various stakeholders and competencies, has proven to be very well suited. It has resulted in several internationally noted urban development projects, such as Västra Hamnen in Malmö, Hammarby Sjöstad in Stockholm and others. The Sustainable Urban Development Hub The challenges in sustainable urban development continue to be many and great and they constantly change, which creates a need for a continuous discussion and exchange of knowledge and experiences between different actors and stakeholders. The Sustainable Urban Development Hub organisation has brought together Swedish companies, municipalities and academia. Together we possess many years of experience in urban design, traffic planning, water and sewage management, energy solutions, environmental planning, social matters, process management etc. The organisation s goal is to create a platform for exchange and the joint development of ideas, strategies, methods and tools for even better solutions in the future. As a result of our collaboration, we have collected our experience and knowledge in urban management and urban development so that we now are able to make it available to those parties who are interested in learning more about the Swedish experience of how holistic, sustainable development can be achieved through vigorous efforts in the early stages. We have produced three offers that are primarily aimed at public organisations such as cities, municipalities or national governments, but that also are suitable for major private developers. All offers can be combined and customised according to the preconditions, needs and interests of your project.

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

Planering och genomförande för framgångsrik och hållbar stadsutveckling

Planering och genomförande för framgångsrik och hållbar stadsutveckling Planering och genomförande för framgångsrik och hållbar stadsutveckling mellan Göteborgs- och Lissabonstrategierna Resultat av ett samnordiskt projekt Editor: Michael Viehhauser Nordregio Working Paper

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck

Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck Rapport 5806 Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck - en utvärdering av information, kommunikation och spridning från de lokala investeringsprogrammen Lokala miljöinvesteringar ger globala avtryck!

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar RAPPORT Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar Johanna Andersson IVL svenska Miljöinstitutet AB Anders Rydberg & Sven Celander WSP B2141 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-11

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Miljöinriktad fysisk planering

Miljöinriktad fysisk planering Miljöinriktad fysisk planering Boverket Naturvårdsverket Miljöinriktad fysisk planering 1 M SÖKORD: miljömål, nationella miljökvalitetsmål, indikatorer, fysisk planering, planeringsprocessen, hållbar utveckling,

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling Pilotprojekt 2010-2011 Affärsdriven hållbar stadsutveckling Goda exempel och potential Elin Eriksson, Anders Sandoff, Göran Värmby, Petter Rönnborg, Christian Jensen, Stefan Molnar, Bert-Ola Bergstrand,

Läs mer

jubileums magazine 2014

jubileums magazine 2014 jubileums magazine 2014 GE PLATS för jämställda miljöer! Nu kan du söka stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Foto: Susanne Walström/Johnér Planerar du att

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte

Läs mer

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm? S. Pandis & N. Brandt Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering KTH 2009 Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre

Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre Projektrapport 1(27) Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre - En förstudie Sigrid Pettersén, projektledare under förstudien Projektrapport 2(27) Förord Förstudien har initierats

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

EU och pengarna. Märta Alsén

EU och pengarna. Märta Alsén EU och pengarna - en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden Märta Alsén Fakulteten för naturresurser och

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer