Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing"

Transkript

1 1 av 5 Kursplan Inrättad: Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi Anaesthetic Nursing Högskolepoäng: 15.0 Kurskod: 3OM211 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområden och successiv fördjupning Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Utbildningsnivå: Avancerad nivå Kursplanen är skapad enligt högskoleförordning gällande från och med 1 juli 2007 Kursplanen är inrättad av Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA) Giltig från Behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas. Tröskelkrav gäller - se utbildningsplan. Beslut och riktlinjer Kursplanen är fastställd av medicinska fakultetens programråd för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå Kursplanen skall gälla from vt Dnr Syfte/Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna - förklara och tillämpa anestesimetoder och anestesiologisk omvårdnad - identifiera och bedöma komplexa omvårdnadssituationer samt urskilja preventiva metoder - redogöra för och tillämpa styrdokument och säkerhetsföreskrifter inom anestesiologisk vård - kritiskt reflektera över bemötande och stöd till patienter samt närstående utifrån etik, genus, etnicitet och ålder - bedöma, härleda, analysera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder i samband med olika smärttillstånd - förklara och demonstrera relevant medicinsk teknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter - utifrån Trauma Nursing Core Course (TNCC ) principer bedöma och demonstrera systematiskt omhändertagande av akut sjuk och skadad patient inom anestesisjukvård - beskriva och visa på en fördjupad förmåga att förstå katastrofmedicinska principer - härleda och bedöma smittorisker och förebygga smittspridning Innehåll Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom anestesisjukvård till patienter i olika åldrar med olika sjukdomstillstånd och andra specifika tillstånd. I kursen ingår två veckors (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Den fria luftvägen, olika ventilationssätt och risker som är av betydelse vid etablering av fri luftväg behandlas liksom positionering av patient på operationsbord, smittorisker och hygien. Kroppens reaktioner på anestesiologiska läkemedel och komplementära behandlingsmetoder lämpliga inom anestesisjukvård studeras. Patientens kroppsliga behov studeras och närståendes erfarenhet och situation beaktas. I kursen ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, specifik farmakologi och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller även studier i teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande (TNCC ). Aspekter på genus och etnicitet behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas. Undervisning

2 2 av 5 Kursen är delvis nätburen med 3-4 sammankomster på kursorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, simuleringsövningar och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. De olika arbetsformerna anpassas efter målen. Examinationer, seminarier och simuleringsövningar är obligatoriska moment. Då kursen är delvis nätburen skall studenten ha tillgång till dator med web-kamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Examination Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Kursen examineras i form av individuell tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Tillgodoräknande Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programrådet. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som lämnar förslag till beslut. Fördjupning i förhållande till examensfordringar Magisternivå. Övriga föreskrifter Kurslitteratur Kurslitteratur Aitkenhead, A. R.q (Alan R.); Smith, G.q (Graham); Rowbotham, David J. Textbook of anaesthesia 5. ed. : Edinburgh ;a New York : Churchill Livingstone/Elsevier, x, 858 s. ISBN: (main ed.) LIBRIS-ID: Bengtsson, Anders; Hjelmqvist, Hans; Haljamäe, Hengo Vätsketerapi 1. uppl. : Stockholm : Liber, s. ISBN: LIBRIS-ID: URL:

3 3 av 5 Black, A; McEwan, A Pediatric and neonatal anasthesia China : Butterworth Heineman, Elsevier Ltd., 2004 Bosseau, M; Foster, P Crisis resource management among strangers: : Principles of organizing a multidiciplinary group for crisis resource management 2000 Ingår i: Journal of clinical anesthesia 2000 (2000) Sid Emergency nurses association TNCC Trauma Nursing Core Course : Deltagarmanual 6:e : 2007 Tillhandahålls av institutionen. Halldin, M; Lindahl, S Anestesi 2:a rev. uppl. : Stockholm : Liber, s. (681 s.)* ISBN: Hodgetts, C.T; Mackway-Jones, K MIMMS - på svenska : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser : Major Incident Medical Management and Support Örtenwall m.fl, P Lund : Studentlitteratur, 2004 Hovelius, Birgitta; Johansson, Eva E. (red) Kropp och genus i medicinen Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: X LIBRIS-ID: Hovind, Inger Liv; Bolinder-Palmér, Inger Anestesiologisk omvårdnad Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Lindén, Maria; Öberg, P. Åke; Jacobson, Bertil Jacobsons Medicin och teknik 5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF), s. ISBN: (inb.) LIBRIS-ID: Nilsson, Kerstin Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Raadu, Gunnel Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. senaste upplagan : Stockholm b Liber : Liber, - 9 s. (716 s.) ISBN: LIBRIS-ID:

4 4 av 5 Snyder, Mariah; Lindquist, Ruth Complementary alternative therapies in nursing 4. ed. : New York : Springer Pub. Co, cop xi, 335 s. ISBN: ; CIP entry LIBRIS-ID: Werner, Mads; Strang, Peter; Wilhelmsson, Jan Smärta och smärtbehandling 1. uppl. : Stockholm : Liber, s. ISBN: (inb.) LIBRIS-ID: Egen sökning av relevalt litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer. Referenslitteratur Backman, Jarl Rapporter och uppsatser 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Fossum, Björn Kommunikation : samtal och bemötande i vården 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, , [3] s. ISBN: LIBRIS-ID: URL: Lennquist, Sten Traumatologi 1. uppl. : Stockholm : Liber, cop s. ISBN: LIBRIS-ID: URL: Miller, Ronald D.; Afton-Bird, Gwenn Anesthesia.n Vol.1,c edited by Ronald D. Miller, Atlas of regional anesthesia procedures illustrated by Gwenn Afton-Bird 6. ed. : New York : Elsevier/Churchill Livingstone, cop xviii, 1615 s., lix ISBN: (hela verket) LIBRIS-ID: Phipps, Wilma J.; Monahan, Frances Donovan Phipps' medical-surgical nursing : health and illness perspectives 8. ed. /b [edited by] Frances Donovan Monahan... : St. Louis : Mosby Elsevier, cop xxv, 2067 s. ISBN: LIBRIS-ID: Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : methods, appraisal, and utilization 6. ed : Philadelphia : Lippincott, s. +e 1 CD-ROM ISBN: LIBRIS-ID: Tortora, Gerard J.; Derrickson, Bryan Principles of anatomy and physiology 11. ed. : New York : Wiley, cop xxxii, 1146, [87] s. ISBN: LIBRIS-ID: Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet 2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID:

5 5 av 5

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Theory and Application, Intermediate Course, 30 higher education credits

Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Theory and Application, Intermediate Course, 30 higher education credits 1(6) Kursplan Hälsoakademin Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Theory and Application, Intermediate Course, 30 higher education credits Kurskod: AT1401 Utbildningsområde:

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer