ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD"

Transkript

1 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda ses som ett medel för att uppnå en effektiv verksamhet med hög kvalitet för medborgarnas bästa. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Arbetsmiljön skall vara sådan att det är attraktivt att söka sig till och arbeta i Mölndals stad. Visionen utgår från följande grundläggande värderingar Anställda har inflytande över sin arbetssituation. Medarbetare är delaktiga i frågor som rör verkställandet av de politiska målen, arbetets planering och utförande samt utformning av den egna arbetsmiljön. Organisation och ledarskap främjar kompetensutveckling och eget ansvarstagande. God arbetsmiljö är i hög grad en fråga om ledarskap. Ledarskap och medarbetarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar. Vi har respekt för varandra som individer och därför utsätts ingen för diskriminering, kränkande behandling, hot eller trakasserier. Vi är varandras arbetsmiljö och när problem uppstår hjälper vi varandra att hitta lösningar. 1

2 INRIKTNINGSMÅL Medarbetare skall känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Mölndals stad. Arbetsförhållandena inom kommunen skall innebära att medarbetarna ges möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas i enlighet med lag och föreskrifter och denna policy. STRATEGI Arbetsmiljöfrågor behandlas inom den struktur som beskrivs i Samverkan Mölndal, d v s medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsråd. Denna arbetsmiljöpolicy beaktas i all verksamhetsplanering inom förvaltningarna, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. I all planering av åtgärder som påverkar arbetsmiljön, till exempel investeringar, ny- eller ombyggnationer, upphandling av entreprenader eller andra förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön, bedöms om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Varje verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. Ledarskapet utvecklas enligt Ledarskap Mölndal. Medarbetarskapet utvecklas enligt Samverkan Mölndal. Ledare och fackliga förtroendemän ges kontinuerligt utbildning i frågor som rör arbetsmiljön för att hålla en hög kompetens. 2

3 Ledare tar ansvar för att övriga medarbetare får god kännedom om arbetsmiljön. I detta arbete har ledaren stöd av arbetsplatsombuden. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren anlitar företagshälsovård för att komplettera egen kompetens Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. En grund för bra arbetsmiljö läggs genom att alla nyanställda får en planerad introduktion enligt Samverkan Mölndal, punkt ANSVAR Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder både för att motverka risker och för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Huvudansvaret ligger hos den juridiska personen kommunen. Kommunstyrelsen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att driva utvecklingen av organisation, personal och arbetsformer i avsikt att nå en hög effektivitet och en god arbetsmiljö i hela kommunen. Nämnd (inklusive kommunstyrelsen) Nämnden har huvudansvaret för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Hänsyn skall tas till arbetsmiljöriskerna i beslut som påverkar personalens arbetsmiljö. Nämnden svarar för att förvaltningen följer lagar, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Nämnden svarar för att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs. 3

4 Förvaltningschef Förvaltningschefen svarar för det konkreta arbetsmiljöarbetet på nämndens uppdrag. Förvaltningschefen säkerställer att arbetsmiljökraven uppfylls inom förvaltningen, att riskbedömningar görs kontinuerligt och inför föreslagna förändringar och att lag, föreskrifter, avtal och policydokument följs. Förvaltningschefen kan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer inom linjeorganisationen. Dock kvarstår det egna ansvaret. Förvaltningschefen ser till att underställda chefer har erforderlig kompetens och resurser för att kunna fullgöra sina delar av arbetsmiljöarbetet. Chef Chefen svarar för arbetsmiljöarbetet inom sin enhet enligt den delegering av arbetsmiljöuppgifter som givits och integrerar detta i det dagliga arbetet. Chefen är väl förtrogen med och efterlever de regler för arbetsmiljön som finns i lag, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument. Medarbetare Varje medarbetare har ansvar för att medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsombud Arbetsplatsombud är enligt Samverkan Mölndal en person som är utsedd av sin fackliga organisation att vara skyddsombud och samtidigt representera arbetstagarna i övriga frågor (MBL-frågor) som behandlas av samverkansorgan. Det innebär att vara en kanal mellan arbetskamraterna och den lokala samverkansgruppen. I rollen ingår också att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och vaka över att arbetsgivaren uppfyller de krav som lagen ställer. Samverkansgrupp I den lokala samverkansgruppens roll ingår att noga följa utvecklingen och att vara drivande i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningsrådet utgör skyddskommitté enligt AML. (Samverkan Mölndal 3.3) Policyn har fastställts av Kommunstyrelsen Se även Så tillämpar vi arbetsmiljöpolicy för Mölndals stad, sidan 13. 4

5 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET Som komplement till Arbetsmiljö Mölndal finns särskilda dokument inom följande område: Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad Fastställd av Centrala Samverkansgruppen Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet Drogfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet IT-arbetsmiljö Ur IT-strategi för Mölndals stad, fastställd av Kommunfullmäktige Rökfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet , ändrad Doftfri arbetsmiljö Rekommendation av Centrala Samverkansgruppen Dokumenten har anpassats till Arbetsmiljö Mölndal genom beslut av Personal- och organisationsutskottet

6 INGEN KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MELLAN ANSTÄLLDA INOM MÖLNDALS SSTAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi har respekt för varandra som individer och att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Kränkande särbehandling accepteras inte. På alla nivåer respekterar vi varandra och tar personligt ansvar för att sådan inte förekommer. Genom ett öppet arbetsklimat och återkommande utvecklingssamtal förebyggs kränkande särbehandling. Vid tecken på kränkande särbehandling vidtas snabbt motverkande åtgärder och den utsatte ges hjälp och stöd. En beredskap för detta ska finnas inom förvaltningarna. Vi är varandras arbetsmiljö. Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17, Kränkande särbehandling --- Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

7 ARBETSANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETEN INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Ett mål i policyn är att ge medarbetarna möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Allas arbetsförmåga tillvaratas utifrån vars och ens skilda förutsättningar Genom aktiva insatser skall sjukskrivningstiderna förkortas. Genom arbetsanpassnings och rehabiliteringsåtgärderna skall den anställde i första hand kunna vara kvar på sin egen arbetsplats med en tillfredsställande arbetssituation. Det finns även en rehabiliteringsrutin och ett flödesschema för rehabiliteringsprocessen i Mölndals stad. Se stadens intranät MolNet. Utdrag ur Arbetsmiljölagen kap 3, Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 7

8 DROGFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Det som här sägs om alkohol gäller även andra droger. Alkohol och arbete hör inte ihop Vår arbetstid är helt alkoholfri. Därigenom ökar också trivseln och säkerheten i arbetet. Den som är alkoholpåverkad skall inte vara kvar på arbetsplatsen, utan sänds hem 1. Arbetskamrater hör ihop Chefen har det yttersta ansvaret, men alla på arbetsplatsen har ett ansvar. Vi låter inte våra arbetskamrater slås ut pga. missbruk. När det behövs tar vi arbetstid i anspråk för kamratstöd. Stöd och krav hör ihop Genom att ge stöd och samtidigt ställa krav visar vi att vi bryr oss om. Vi respekterar människan - men accepterar inte missbruket. Kunskap och öppenhet hör ihop Vi vill ha en öppen och konstruktiv attityd till alkohol. Att kunna prata om problemen är - precis som i andra situationer - första steget mot en lösning. Om vi har kunskap om alkoholen och hur den påverkar oss, kan vi känna igen tidiga tecken på beroende både hos oss själva och hos andra. Det finns även Rutiner när medarbetare har alkohol-/drogproblem, ett flödesschema Steg för steg vid alkohol- och drogärende samt Övergripande regler för fordon med alkolås. Se stadens intranät MolNet. 1 Det får under inga omständigheter accepteras att en arbetskamrat som är alkoholpåverkad får fortsätta sitt arbete eller stanna kvar på sin arbetsplats. Alla anställda har skyldighet att ingripa när någon är påverkad under arbetstid. Informera din chef direkt! Personalansvarig chef talar med vederbörande omgående. Den som förnekar alkoholförtäring kan fria sig genom alkotest eller blodprov. Efter samtalet ska den påverkade sändas hem under trygga former. Formellt beslutar chefen om tillfälligt försättande ur tjänst. Facklig företrädare meddelas. Dagen efter hemsändning ska chefen ha kontakt med den det gäller. Det får under inga omständigheter accepteras att personen efter hemsändning tillåts gå sjukskriven utan att kontakt tas med vederbörande. 8

9 RÖKFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Med god livskvalitet och hälsa bland de anställda som mål gäller huvudprincipen rökfri arbetstid. Alla kommunala verksamhetslokaler skall vara rökfria. En anställd som vill bli fri från sitt tobaksberoende skall få hjälp med detta genom företagshälsovården. - Varje förvaltning fastställer som stöd för arbetsplatserna riktlinjer för var och när rökning kan medges. - Varje förvaltning fastställer rutiner för situationer där anställda kan bli exponerade för tobaksrök. Utdrag ur Tobakslagen, 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen. 9

10 DOFTFRI ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Vi som arbetar i Mölndals stad tar hänsyn till varandra och undviker därför att använda parfymerade produkter. Bakgrund är att parfymer, rakvatten och andra starkt doftande ämnen - liksom tobaksdoft - kan utlösa andningsbesvär hos personer med känsliga slemhinnor i luftvägarna och förstärka astmabesvär. 10

11 IT-ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Grundläggande för policyn är att anställda har inflytande över sin arbetssituation Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Vid planering av förändring, som påverkar arbetsmiljön, bedöms först om ändringen medför risker som behöver åtgärdas. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas IT-arbetsplatser utformas individuellt Alla anställda med IT-arbete och deras chefer ges goda kunskaper om bildskärmsarbetsmiljö. Nya program införs i samråd med berörd personal. Vid inköp av datorutrustning ställs krav på att den uppfyller aktuell kvalitets- och miljömärkning enligt TCO. Anställdas e-post eller internetanvändning kontrolleras enbart i undantagsfall och då med ett klart syfte samt information i förväg om att kontroll ska ske. Punkterna är hämtade ur IT-strategi för Mölndals stad. 11

12 12

13 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Alla har vi ett ansvar för att arbetsklimatet ger arbetsglädje och goda resultat. Har vi en bra arbetsmiljö gör vi ett bättre jobb. Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för alla som verkar inom staden. Häri ingår även en strävan att minimera riskerna för stressrelaterad ohälsa. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om detta med arbetsmiljövisionen som ledstjärna. Som medarbetare har du ett delansvar för arbetsmiljön, vilket innebär att du behöver känna till och leva efter de regler för arbetsmiljön som finns i arbetsmiljölagen, föreskrifter för ditt verksamhetsområde, avtal och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Som chef är du dels medarbetare med de rättigheter och skyldigheter detta medför i arbetsmiljöarbetet. Dels har du ett formellt uppdrag att leda, fördela och/eller samordna arbetet inom ett definierat område, vilket även innefattar ett ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare respektive chef förtydligas på följande sidor. 13

14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare Du har både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet. Du har rätt att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, där delaktighet och arbetsglädje är centrala begrepp. få utbildning och information om sådant som rör ditt arbete och din arbetsmiljö. kunna påverka din egen arbetssituation, vara delaktig i förändring och utveckling på din arbetsplats. få kännedom om verksamhetens mål. delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom egna förslag och idéer kunna medverka till en bättre arbetsmiljö. vända dig till din närmaste chef eller ditt arbetsplatsombud med arbetsmiljöfrågor. kontakta företagshälsovården om problem i eller av din arbetsmiljö enligt rutiner inom din förvaltning. bemötas med respekt av arbetskamrater. 14

15 Det är ditt ansvar att bemöta dina arbetskamrater med respekt bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen delta aktivt i skapandet av en god arbetsmiljö och i aktiviteter som syftar till att förbättra förutsättningarna för att klara arbetet hålla dig underrättad om och följa de arbetsmiljöföreskrifter, instruktioner och rutiner som gäller på arbetsplatsen, samt använda föreskrivna skyddsanordningar omedelbart anmäla olycksfall eller tillbud till din närmaste chef och medverka i utredning av ohälsa, olycksfall eller tillbud som berör dig, liksom i rehabiliteringsutredning påpeka för din närmaste chef om du upptäcker att det finns en risk för skada eller ohälsa i arbetet, av fysisk karaktär likväl som psykisk eller social. kontakta din närmaste chef om du får du problem i arbetet som du inte kan lösa. Gäller det att du själv eller någon arbetskamrat är utsatt för negativ stress eller kränkande behandling är det extra angeläget att du tar kontakt med din chef så tidigt som möjligt. 15

16 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef Genom delegering skall tydligt identifieras vem som är ansvarig för en viss arbetsmiljöuppgift. En delegering skall vara entydig, vilket säkerställs genom att den görs skriftligt. Det övergripande ansvaret åvilar förvaltningschefen, som har skyldighet att ingripa och ta tillbaka delegeringen om det visar sig att den som fått den inte klarar uppdraget. Omvänt har den som fått delegeringen skyldighet att returnera uppgiften när hon/han använt alla sina befogenheter, men ändå ingen lösning kunnat komma till stånd. Kunskaper behövs Som chef skall du känna till och verka i enlighet med de regler för arbetsmiljön som finns i lag och avtal, föreskrifter för ditt verksamhetsområde och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Du skall hålla dig ajour med förändringar inom området. Du skall även vara medveten om hur olika arbetsvillkor påverkar människor. Första året i rollen som chef förväntas du gå kursen Introduktion till arbetsmiljö och samverkan, som den centrala samverkansgruppen utformat. När din egen kompetens är otillräcklig eller du behöver en samarbetspartner i ett svårt läge finns företagshälsovården som en resurs. 16

17 Det är varje chefs/edares ansvar att förverkliga policyn genom att policyns vision och inriktningsmål förverkligas i och integreras med verksamheten, liksom att policyn och övriga dokument som styr arbetsmiljöarbetet är väl kända av medarbetarna. se till att varje medarbetares kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. din verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. ditt ledarskap främjar kompetens och eget ansvar. Alla medarbetare ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation och är delaktiga i förändring och utveckling. se till att medarbetare visar respekt för varandra och att kränkande behandling inte förekommer. Som chef förväntas du gå före och visa vägen i arbetet för en bra arbetsmiljö och stimulera till initiativ inom området. 17

18 Det är förvaltningschefens ansvar att förverkliga policyn genom att bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. inom förvaltningen tydliggöra de värderingar som arbetsmiljöpolicyn vilar på. se till att beslutad arbetsmiljöpolicy och andra styrdokument inom arbetsmiljöområdet sprids till och är väl kända inom hela förvaltningen. organisera förvaltningen så att arbetsmiljörisker elimineras/minskar. ge fortlöpande stöd till underställda chefer i fullgörandet av delegerade arbetsmiljöuppgifter med stadens policy som ledstjärna. ge varje medarbetare kännedom om uppgiftsfördelningen i arbetsmiljö-arbetet. beakta arbetsmiljöaspekter vid all verksamhetsplanering och att risker noggrant undersöks och bedöms i samband med förändringar. Åtgärder skall vidtas så långt det är möjligt för att förebygga negativa effekter på arbets-miljön. ständigt hålla arbetsmiljöfrågor levande inom förvaltningen och i förvaltningsrådet. i samverkan med fackliga företrädare inom förvaltningsrådet se till att erforderlig arbetsmiljöutbildning ges både företrädare för arbetsgivaren, arbetsplatsombuden och övriga medarbetare. se till att resurser finns för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. fortlöpande hålla nämnden informerad om arbetsmiljöutvecklingen. 18

19 19

20 INNEHÅLL ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Sida Vision 1 Inriktningsmål 2 Strategi 2 Ansvar 3 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET 5 Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad 6 Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad 7 Drogfri arbetstid inom Mölndals stad 8 Rökfri arbetstid inom Mölndals stad 9 Doftfri arbetsmiljö 10 IT-arbetsmiljö 11 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD 13 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare 14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef 16 Förvaltningschef 18 Dokumenten i häftet Arbetsmiljö Mölndal har inte ändrats sedan Vid omtryckning 2009 har emellertid några anpassningar gjorts Mölndals kommun har blivit Mölndals stad, några beteckningar och hänvisningar till andra dokument aktualiserats. 20

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer