ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD"

Transkript

1 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda ses som ett medel för att uppnå en effektiv verksamhet med hög kvalitet för medborgarnas bästa. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Arbetsmiljön skall vara sådan att det är attraktivt att söka sig till och arbeta i Mölndals stad. Visionen utgår från följande grundläggande värderingar Anställda har inflytande över sin arbetssituation. Medarbetare är delaktiga i frågor som rör verkställandet av de politiska målen, arbetets planering och utförande samt utformning av den egna arbetsmiljön. Organisation och ledarskap främjar kompetensutveckling och eget ansvarstagande. God arbetsmiljö är i hög grad en fråga om ledarskap. Ledarskap och medarbetarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar. Vi har respekt för varandra som individer och därför utsätts ingen för diskriminering, kränkande behandling, hot eller trakasserier. Vi är varandras arbetsmiljö och när problem uppstår hjälper vi varandra att hitta lösningar. 1

2 INRIKTNINGSMÅL Medarbetare skall känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Mölndals stad. Arbetsförhållandena inom kommunen skall innebära att medarbetarna ges möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas i enlighet med lag och föreskrifter och denna policy. STRATEGI Arbetsmiljöfrågor behandlas inom den struktur som beskrivs i Samverkan Mölndal, d v s medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsråd. Denna arbetsmiljöpolicy beaktas i all verksamhetsplanering inom förvaltningarna, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. I all planering av åtgärder som påverkar arbetsmiljön, till exempel investeringar, ny- eller ombyggnationer, upphandling av entreprenader eller andra förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön, bedöms om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Varje verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. Ledarskapet utvecklas enligt Ledarskap Mölndal. Medarbetarskapet utvecklas enligt Samverkan Mölndal. Ledare och fackliga förtroendemän ges kontinuerligt utbildning i frågor som rör arbetsmiljön för att hålla en hög kompetens. 2

3 Ledare tar ansvar för att övriga medarbetare får god kännedom om arbetsmiljön. I detta arbete har ledaren stöd av arbetsplatsombuden. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren anlitar företagshälsovård för att komplettera egen kompetens Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. En grund för bra arbetsmiljö läggs genom att alla nyanställda får en planerad introduktion enligt Samverkan Mölndal, punkt ANSVAR Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder både för att motverka risker och för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Huvudansvaret ligger hos den juridiska personen kommunen. Kommunstyrelsen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att driva utvecklingen av organisation, personal och arbetsformer i avsikt att nå en hög effektivitet och en god arbetsmiljö i hela kommunen. Nämnd (inklusive kommunstyrelsen) Nämnden har huvudansvaret för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Hänsyn skall tas till arbetsmiljöriskerna i beslut som påverkar personalens arbetsmiljö. Nämnden svarar för att förvaltningen följer lagar, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Nämnden svarar för att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs. 3

4 Förvaltningschef Förvaltningschefen svarar för det konkreta arbetsmiljöarbetet på nämndens uppdrag. Förvaltningschefen säkerställer att arbetsmiljökraven uppfylls inom förvaltningen, att riskbedömningar görs kontinuerligt och inför föreslagna förändringar och att lag, föreskrifter, avtal och policydokument följs. Förvaltningschefen kan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer inom linjeorganisationen. Dock kvarstår det egna ansvaret. Förvaltningschefen ser till att underställda chefer har erforderlig kompetens och resurser för att kunna fullgöra sina delar av arbetsmiljöarbetet. Chef Chefen svarar för arbetsmiljöarbetet inom sin enhet enligt den delegering av arbetsmiljöuppgifter som givits och integrerar detta i det dagliga arbetet. Chefen är väl förtrogen med och efterlever de regler för arbetsmiljön som finns i lag, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument. Medarbetare Varje medarbetare har ansvar för att medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsombud Arbetsplatsombud är enligt Samverkan Mölndal en person som är utsedd av sin fackliga organisation att vara skyddsombud och samtidigt representera arbetstagarna i övriga frågor (MBL-frågor) som behandlas av samverkansorgan. Det innebär att vara en kanal mellan arbetskamraterna och den lokala samverkansgruppen. I rollen ingår också att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och vaka över att arbetsgivaren uppfyller de krav som lagen ställer. Samverkansgrupp I den lokala samverkansgruppens roll ingår att noga följa utvecklingen och att vara drivande i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningsrådet utgör skyddskommitté enligt AML. (Samverkan Mölndal 3.3) Policyn har fastställts av Kommunstyrelsen Se även Så tillämpar vi arbetsmiljöpolicy för Mölndals stad, sidan 13. 4

5 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET Som komplement till Arbetsmiljö Mölndal finns särskilda dokument inom följande område: Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad Fastställd av Centrala Samverkansgruppen Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet Drogfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet IT-arbetsmiljö Ur IT-strategi för Mölndals stad, fastställd av Kommunfullmäktige Rökfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet , ändrad Doftfri arbetsmiljö Rekommendation av Centrala Samverkansgruppen Dokumenten har anpassats till Arbetsmiljö Mölndal genom beslut av Personal- och organisationsutskottet

6 INGEN KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MELLAN ANSTÄLLDA INOM MÖLNDALS SSTAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi har respekt för varandra som individer och att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Kränkande särbehandling accepteras inte. På alla nivåer respekterar vi varandra och tar personligt ansvar för att sådan inte förekommer. Genom ett öppet arbetsklimat och återkommande utvecklingssamtal förebyggs kränkande särbehandling. Vid tecken på kränkande särbehandling vidtas snabbt motverkande åtgärder och den utsatte ges hjälp och stöd. En beredskap för detta ska finnas inom förvaltningarna. Vi är varandras arbetsmiljö. Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17, Kränkande särbehandling --- Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

7 ARBETSANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETEN INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Ett mål i policyn är att ge medarbetarna möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Allas arbetsförmåga tillvaratas utifrån vars och ens skilda förutsättningar Genom aktiva insatser skall sjukskrivningstiderna förkortas. Genom arbetsanpassnings och rehabiliteringsåtgärderna skall den anställde i första hand kunna vara kvar på sin egen arbetsplats med en tillfredsställande arbetssituation. Det finns även en rehabiliteringsrutin och ett flödesschema för rehabiliteringsprocessen i Mölndals stad. Se stadens intranät MolNet. Utdrag ur Arbetsmiljölagen kap 3, Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 7

8 DROGFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Det som här sägs om alkohol gäller även andra droger. Alkohol och arbete hör inte ihop Vår arbetstid är helt alkoholfri. Därigenom ökar också trivseln och säkerheten i arbetet. Den som är alkoholpåverkad skall inte vara kvar på arbetsplatsen, utan sänds hem 1. Arbetskamrater hör ihop Chefen har det yttersta ansvaret, men alla på arbetsplatsen har ett ansvar. Vi låter inte våra arbetskamrater slås ut pga. missbruk. När det behövs tar vi arbetstid i anspråk för kamratstöd. Stöd och krav hör ihop Genom att ge stöd och samtidigt ställa krav visar vi att vi bryr oss om. Vi respekterar människan - men accepterar inte missbruket. Kunskap och öppenhet hör ihop Vi vill ha en öppen och konstruktiv attityd till alkohol. Att kunna prata om problemen är - precis som i andra situationer - första steget mot en lösning. Om vi har kunskap om alkoholen och hur den påverkar oss, kan vi känna igen tidiga tecken på beroende både hos oss själva och hos andra. Det finns även Rutiner när medarbetare har alkohol-/drogproblem, ett flödesschema Steg för steg vid alkohol- och drogärende samt Övergripande regler för fordon med alkolås. Se stadens intranät MolNet. 1 Det får under inga omständigheter accepteras att en arbetskamrat som är alkoholpåverkad får fortsätta sitt arbete eller stanna kvar på sin arbetsplats. Alla anställda har skyldighet att ingripa när någon är påverkad under arbetstid. Informera din chef direkt! Personalansvarig chef talar med vederbörande omgående. Den som förnekar alkoholförtäring kan fria sig genom alkotest eller blodprov. Efter samtalet ska den påverkade sändas hem under trygga former. Formellt beslutar chefen om tillfälligt försättande ur tjänst. Facklig företrädare meddelas. Dagen efter hemsändning ska chefen ha kontakt med den det gäller. Det får under inga omständigheter accepteras att personen efter hemsändning tillåts gå sjukskriven utan att kontakt tas med vederbörande. 8

9 RÖKFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Med god livskvalitet och hälsa bland de anställda som mål gäller huvudprincipen rökfri arbetstid. Alla kommunala verksamhetslokaler skall vara rökfria. En anställd som vill bli fri från sitt tobaksberoende skall få hjälp med detta genom företagshälsovården. - Varje förvaltning fastställer som stöd för arbetsplatserna riktlinjer för var och när rökning kan medges. - Varje förvaltning fastställer rutiner för situationer där anställda kan bli exponerade för tobaksrök. Utdrag ur Tobakslagen, 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen. 9

10 DOFTFRI ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Vi som arbetar i Mölndals stad tar hänsyn till varandra och undviker därför att använda parfymerade produkter. Bakgrund är att parfymer, rakvatten och andra starkt doftande ämnen - liksom tobaksdoft - kan utlösa andningsbesvär hos personer med känsliga slemhinnor i luftvägarna och förstärka astmabesvär. 10

11 IT-ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Grundläggande för policyn är att anställda har inflytande över sin arbetssituation Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Vid planering av förändring, som påverkar arbetsmiljön, bedöms först om ändringen medför risker som behöver åtgärdas. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas IT-arbetsplatser utformas individuellt Alla anställda med IT-arbete och deras chefer ges goda kunskaper om bildskärmsarbetsmiljö. Nya program införs i samråd med berörd personal. Vid inköp av datorutrustning ställs krav på att den uppfyller aktuell kvalitets- och miljömärkning enligt TCO. Anställdas e-post eller internetanvändning kontrolleras enbart i undantagsfall och då med ett klart syfte samt information i förväg om att kontroll ska ske. Punkterna är hämtade ur IT-strategi för Mölndals stad. 11

12 12

13 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Alla har vi ett ansvar för att arbetsklimatet ger arbetsglädje och goda resultat. Har vi en bra arbetsmiljö gör vi ett bättre jobb. Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för alla som verkar inom staden. Häri ingår även en strävan att minimera riskerna för stressrelaterad ohälsa. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om detta med arbetsmiljövisionen som ledstjärna. Som medarbetare har du ett delansvar för arbetsmiljön, vilket innebär att du behöver känna till och leva efter de regler för arbetsmiljön som finns i arbetsmiljölagen, föreskrifter för ditt verksamhetsområde, avtal och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Som chef är du dels medarbetare med de rättigheter och skyldigheter detta medför i arbetsmiljöarbetet. Dels har du ett formellt uppdrag att leda, fördela och/eller samordna arbetet inom ett definierat område, vilket även innefattar ett ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare respektive chef förtydligas på följande sidor. 13

14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare Du har både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet. Du har rätt att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, där delaktighet och arbetsglädje är centrala begrepp. få utbildning och information om sådant som rör ditt arbete och din arbetsmiljö. kunna påverka din egen arbetssituation, vara delaktig i förändring och utveckling på din arbetsplats. få kännedom om verksamhetens mål. delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom egna förslag och idéer kunna medverka till en bättre arbetsmiljö. vända dig till din närmaste chef eller ditt arbetsplatsombud med arbetsmiljöfrågor. kontakta företagshälsovården om problem i eller av din arbetsmiljö enligt rutiner inom din förvaltning. bemötas med respekt av arbetskamrater. 14

15 Det är ditt ansvar att bemöta dina arbetskamrater med respekt bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen delta aktivt i skapandet av en god arbetsmiljö och i aktiviteter som syftar till att förbättra förutsättningarna för att klara arbetet hålla dig underrättad om och följa de arbetsmiljöföreskrifter, instruktioner och rutiner som gäller på arbetsplatsen, samt använda föreskrivna skyddsanordningar omedelbart anmäla olycksfall eller tillbud till din närmaste chef och medverka i utredning av ohälsa, olycksfall eller tillbud som berör dig, liksom i rehabiliteringsutredning påpeka för din närmaste chef om du upptäcker att det finns en risk för skada eller ohälsa i arbetet, av fysisk karaktär likväl som psykisk eller social. kontakta din närmaste chef om du får du problem i arbetet som du inte kan lösa. Gäller det att du själv eller någon arbetskamrat är utsatt för negativ stress eller kränkande behandling är det extra angeläget att du tar kontakt med din chef så tidigt som möjligt. 15

16 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef Genom delegering skall tydligt identifieras vem som är ansvarig för en viss arbetsmiljöuppgift. En delegering skall vara entydig, vilket säkerställs genom att den görs skriftligt. Det övergripande ansvaret åvilar förvaltningschefen, som har skyldighet att ingripa och ta tillbaka delegeringen om det visar sig att den som fått den inte klarar uppdraget. Omvänt har den som fått delegeringen skyldighet att returnera uppgiften när hon/han använt alla sina befogenheter, men ändå ingen lösning kunnat komma till stånd. Kunskaper behövs Som chef skall du känna till och verka i enlighet med de regler för arbetsmiljön som finns i lag och avtal, föreskrifter för ditt verksamhetsområde och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Du skall hålla dig ajour med förändringar inom området. Du skall även vara medveten om hur olika arbetsvillkor påverkar människor. Första året i rollen som chef förväntas du gå kursen Introduktion till arbetsmiljö och samverkan, som den centrala samverkansgruppen utformat. När din egen kompetens är otillräcklig eller du behöver en samarbetspartner i ett svårt läge finns företagshälsovården som en resurs. 16

17 Det är varje chefs/edares ansvar att förverkliga policyn genom att policyns vision och inriktningsmål förverkligas i och integreras med verksamheten, liksom att policyn och övriga dokument som styr arbetsmiljöarbetet är väl kända av medarbetarna. se till att varje medarbetares kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. din verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. ditt ledarskap främjar kompetens och eget ansvar. Alla medarbetare ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation och är delaktiga i förändring och utveckling. se till att medarbetare visar respekt för varandra och att kränkande behandling inte förekommer. Som chef förväntas du gå före och visa vägen i arbetet för en bra arbetsmiljö och stimulera till initiativ inom området. 17

18 Det är förvaltningschefens ansvar att förverkliga policyn genom att bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. inom förvaltningen tydliggöra de värderingar som arbetsmiljöpolicyn vilar på. se till att beslutad arbetsmiljöpolicy och andra styrdokument inom arbetsmiljöområdet sprids till och är väl kända inom hela förvaltningen. organisera förvaltningen så att arbetsmiljörisker elimineras/minskar. ge fortlöpande stöd till underställda chefer i fullgörandet av delegerade arbetsmiljöuppgifter med stadens policy som ledstjärna. ge varje medarbetare kännedom om uppgiftsfördelningen i arbetsmiljö-arbetet. beakta arbetsmiljöaspekter vid all verksamhetsplanering och att risker noggrant undersöks och bedöms i samband med förändringar. Åtgärder skall vidtas så långt det är möjligt för att förebygga negativa effekter på arbets-miljön. ständigt hålla arbetsmiljöfrågor levande inom förvaltningen och i förvaltningsrådet. i samverkan med fackliga företrädare inom förvaltningsrådet se till att erforderlig arbetsmiljöutbildning ges både företrädare för arbetsgivaren, arbetsplatsombuden och övriga medarbetare. se till att resurser finns för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. fortlöpande hålla nämnden informerad om arbetsmiljöutvecklingen. 18

19 19

20 INNEHÅLL ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Sida Vision 1 Inriktningsmål 2 Strategi 2 Ansvar 3 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET 5 Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad 6 Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad 7 Drogfri arbetstid inom Mölndals stad 8 Rökfri arbetstid inom Mölndals stad 9 Doftfri arbetsmiljö 10 IT-arbetsmiljö 11 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD 13 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare 14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef 16 Förvaltningschef 18 Dokumenten i häftet Arbetsmiljö Mölndal har inte ändrats sedan Vid omtryckning 2009 har emellertid några anpassningar gjorts Mölndals kommun har blivit Mölndals stad, några beteckningar och hänvisningar till andra dokument aktualiserats. 20

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Personalutskott 2017-10-24 1 (1) Sida 27 Dnr KS/2017:292 Riktlinjer arbetsmiljö Bakgrund Mjölby kommun antog 2003-05-27 en arbetsmiljöpolicy som nu är reviderad.

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer