ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD"

Transkript

1 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda ses som ett medel för att uppnå en effektiv verksamhet med hög kvalitet för medborgarnas bästa. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Arbetsmiljön skall vara sådan att det är attraktivt att söka sig till och arbeta i Mölndals stad. Visionen utgår från följande grundläggande värderingar Anställda har inflytande över sin arbetssituation. Medarbetare är delaktiga i frågor som rör verkställandet av de politiska målen, arbetets planering och utförande samt utformning av den egna arbetsmiljön. Organisation och ledarskap främjar kompetensutveckling och eget ansvarstagande. God arbetsmiljö är i hög grad en fråga om ledarskap. Ledarskap och medarbetarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar. Vi har respekt för varandra som individer och därför utsätts ingen för diskriminering, kränkande behandling, hot eller trakasserier. Vi är varandras arbetsmiljö och när problem uppstår hjälper vi varandra att hitta lösningar. 1

2 INRIKTNINGSMÅL Medarbetare skall känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Mölndals stad. Arbetsförhållandena inom kommunen skall innebära att medarbetarna ges möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas i enlighet med lag och föreskrifter och denna policy. STRATEGI Arbetsmiljöfrågor behandlas inom den struktur som beskrivs i Samverkan Mölndal, d v s medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och förvaltningsråd. Denna arbetsmiljöpolicy beaktas i all verksamhetsplanering inom förvaltningarna, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. I all planering av åtgärder som påverkar arbetsmiljön, till exempel investeringar, ny- eller ombyggnationer, upphandling av entreprenader eller andra förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön, bedöms om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Varje verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. Ledarskapet utvecklas enligt Ledarskap Mölndal. Medarbetarskapet utvecklas enligt Samverkan Mölndal. Ledare och fackliga förtroendemän ges kontinuerligt utbildning i frågor som rör arbetsmiljön för att hålla en hög kompetens. 2

3 Ledare tar ansvar för att övriga medarbetare får god kännedom om arbetsmiljön. I detta arbete har ledaren stöd av arbetsplatsombuden. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren anlitar företagshälsovård för att komplettera egen kompetens Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. En grund för bra arbetsmiljö läggs genom att alla nyanställda får en planerad introduktion enligt Samverkan Mölndal, punkt ANSVAR Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder både för att motverka risker och för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Huvudansvaret ligger hos den juridiska personen kommunen. Kommunstyrelsen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att driva utvecklingen av organisation, personal och arbetsformer i avsikt att nå en hög effektivitet och en god arbetsmiljö i hela kommunen. Nämnd (inklusive kommunstyrelsen) Nämnden har huvudansvaret för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Hänsyn skall tas till arbetsmiljöriskerna i beslut som påverkar personalens arbetsmiljö. Nämnden svarar för att förvaltningen följer lagar, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Nämnden svarar för att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs. 3

4 Förvaltningschef Förvaltningschefen svarar för det konkreta arbetsmiljöarbetet på nämndens uppdrag. Förvaltningschefen säkerställer att arbetsmiljökraven uppfylls inom förvaltningen, att riskbedömningar görs kontinuerligt och inför föreslagna förändringar och att lag, föreskrifter, avtal och policydokument följs. Förvaltningschefen kan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer inom linjeorganisationen. Dock kvarstår det egna ansvaret. Förvaltningschefen ser till att underställda chefer har erforderlig kompetens och resurser för att kunna fullgöra sina delar av arbetsmiljöarbetet. Chef Chefen svarar för arbetsmiljöarbetet inom sin enhet enligt den delegering av arbetsmiljöuppgifter som givits och integrerar detta i det dagliga arbetet. Chefen är väl förtrogen med och efterlever de regler för arbetsmiljön som finns i lag, föreskrifter, avtal och kommunens policydokument. Medarbetare Varje medarbetare har ansvar för att medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsombud Arbetsplatsombud är enligt Samverkan Mölndal en person som är utsedd av sin fackliga organisation att vara skyddsombud och samtidigt representera arbetstagarna i övriga frågor (MBL-frågor) som behandlas av samverkansorgan. Det innebär att vara en kanal mellan arbetskamraterna och den lokala samverkansgruppen. I rollen ingår också att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och vaka över att arbetsgivaren uppfyller de krav som lagen ställer. Samverkansgrupp I den lokala samverkansgruppens roll ingår att noga följa utvecklingen och att vara drivande i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningsrådet utgör skyddskommitté enligt AML. (Samverkan Mölndal 3.3) Policyn har fastställts av Kommunstyrelsen Se även Så tillämpar vi arbetsmiljöpolicy för Mölndals stad, sidan 13. 4

5 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET Som komplement till Arbetsmiljö Mölndal finns särskilda dokument inom följande område: Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad Fastställd av Centrala Samverkansgruppen Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet Drogfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet IT-arbetsmiljö Ur IT-strategi för Mölndals stad, fastställd av Kommunfullmäktige Rökfri arbetstid inom Mölndals stad Fastställd av Personal- och organisationsutskottet , ändrad Doftfri arbetsmiljö Rekommendation av Centrala Samverkansgruppen Dokumenten har anpassats till Arbetsmiljö Mölndal genom beslut av Personal- och organisationsutskottet

6 INGEN KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MELLAN ANSTÄLLDA INOM MÖLNDALS SSTAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi har respekt för varandra som individer och att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Kränkande särbehandling accepteras inte. På alla nivåer respekterar vi varandra och tar personligt ansvar för att sådan inte förekommer. Genom ett öppet arbetsklimat och återkommande utvecklingssamtal förebyggs kränkande särbehandling. Vid tecken på kränkande särbehandling vidtas snabbt motverkande åtgärder och den utsatte ges hjälp och stöd. En beredskap för detta ska finnas inom förvaltningarna. Vi är varandras arbetsmiljö. Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17, Kränkande särbehandling --- Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

7 ARBETSANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETEN INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Ett mål i policyn är att ge medarbetarna möjlighet att arbeta fram till pensionen på ett aktivt, delaktigt och positivt sätt. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Arbetsgivaren ställer resurser till förfogande för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Allas arbetsförmåga tillvaratas utifrån vars och ens skilda förutsättningar Genom aktiva insatser skall sjukskrivningstiderna förkortas. Genom arbetsanpassnings och rehabiliteringsåtgärderna skall den anställde i första hand kunna vara kvar på sin egen arbetsplats med en tillfredsställande arbetssituation. Det finns även en rehabiliteringsrutin och ett flödesschema för rehabiliteringsprocessen i Mölndals stad. Se stadens intranät MolNet. Utdrag ur Arbetsmiljölagen kap 3, Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 7

8 DROGFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Grundläggande för Mölndals stads arbetsmiljöpolicy är att vi hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas. Det som här sägs om alkohol gäller även andra droger. Alkohol och arbete hör inte ihop Vår arbetstid är helt alkoholfri. Därigenom ökar också trivseln och säkerheten i arbetet. Den som är alkoholpåverkad skall inte vara kvar på arbetsplatsen, utan sänds hem 1. Arbetskamrater hör ihop Chefen har det yttersta ansvaret, men alla på arbetsplatsen har ett ansvar. Vi låter inte våra arbetskamrater slås ut pga. missbruk. När det behövs tar vi arbetstid i anspråk för kamratstöd. Stöd och krav hör ihop Genom att ge stöd och samtidigt ställa krav visar vi att vi bryr oss om. Vi respekterar människan - men accepterar inte missbruket. Kunskap och öppenhet hör ihop Vi vill ha en öppen och konstruktiv attityd till alkohol. Att kunna prata om problemen är - precis som i andra situationer - första steget mot en lösning. Om vi har kunskap om alkoholen och hur den påverkar oss, kan vi känna igen tidiga tecken på beroende både hos oss själva och hos andra. Det finns även Rutiner när medarbetare har alkohol-/drogproblem, ett flödesschema Steg för steg vid alkohol- och drogärende samt Övergripande regler för fordon med alkolås. Se stadens intranät MolNet. 1 Det får under inga omständigheter accepteras att en arbetskamrat som är alkoholpåverkad får fortsätta sitt arbete eller stanna kvar på sin arbetsplats. Alla anställda har skyldighet att ingripa när någon är påverkad under arbetstid. Informera din chef direkt! Personalansvarig chef talar med vederbörande omgående. Den som förnekar alkoholförtäring kan fria sig genom alkotest eller blodprov. Efter samtalet ska den påverkade sändas hem under trygga former. Formellt beslutar chefen om tillfälligt försättande ur tjänst. Facklig företrädare meddelas. Dagen efter hemsändning ska chefen ha kontakt med den det gäller. Det får under inga omständigheter accepteras att personen efter hemsändning tillåts gå sjukskriven utan att kontakt tas med vederbörande. 8

9 RÖKFRI ARBETSTID INOM MÖLNDALS STAD Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Med god livskvalitet och hälsa bland de anställda som mål gäller huvudprincipen rökfri arbetstid. Alla kommunala verksamhetslokaler skall vara rökfria. En anställd som vill bli fri från sitt tobaksberoende skall få hjälp med detta genom företagshälsovården. - Varje förvaltning fastställer som stöd för arbetsplatserna riktlinjer för var och när rökning kan medges. - Varje förvaltning fastställer rutiner för situationer där anställda kan bli exponerade för tobaksrök. Utdrag ur Tobakslagen, 8 I andra fall än som avses i 2 och 4 svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 första stycket och 3 arbetsmiljölagen. 9

10 DOFTFRI ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa. Grundläggande för policyn är att vi är varandras arbetsmiljö och hjälper varandra att hitta lösningar när problem uppstår. Vi som arbetar i Mölndals stad tar hänsyn till varandra och undviker därför att använda parfymerade produkter. Bakgrund är att parfymer, rakvatten och andra starkt doftande ämnen - liksom tobaksdoft - kan utlösa andningsbesvär hos personer med känsliga slemhinnor i luftvägarna och förstärka astmabesvär. 10

11 IT-ARBETSMILJÖ Enligt Mölndals stads arbetsmiljöpolicy skall arbetsmiljön motverka ohälsa samt vara säker, trivsam och utvecklande. Grundläggande för policyn är att anställda har inflytande över sin arbetssituation Genom förebyggande åtgärder skall behovet minska av insatser i efterhand. Vid planering av förändring, som påverkar arbetsmiljön, bedöms först om ändringen medför risker som behöver åtgärdas. Signaler på arbetsrelaterade problem uppmärksammas och problemen åtgärdas IT-arbetsplatser utformas individuellt Alla anställda med IT-arbete och deras chefer ges goda kunskaper om bildskärmsarbetsmiljö. Nya program införs i samråd med berörd personal. Vid inköp av datorutrustning ställs krav på att den uppfyller aktuell kvalitets- och miljömärkning enligt TCO. Anställdas e-post eller internetanvändning kontrolleras enbart i undantagsfall och då med ett klart syfte samt information i förväg om att kontroll ska ske. Punkterna är hämtade ur IT-strategi för Mölndals stad. 11

12 12

13 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Alla har vi ett ansvar för att arbetsklimatet ger arbetsglädje och goda resultat. Har vi en bra arbetsmiljö gör vi ett bättre jobb. Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för alla som verkar inom staden. Häri ingår även en strävan att minimera riskerna för stressrelaterad ohälsa. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om detta med arbetsmiljövisionen som ledstjärna. Som medarbetare har du ett delansvar för arbetsmiljön, vilket innebär att du behöver känna till och leva efter de regler för arbetsmiljön som finns i arbetsmiljölagen, föreskrifter för ditt verksamhetsområde, avtal och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Som chef är du dels medarbetare med de rättigheter och skyldigheter detta medför i arbetsmiljöarbetet. Dels har du ett formellt uppdrag att leda, fördela och/eller samordna arbetet inom ett definierat område, vilket även innefattar ett ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare respektive chef förtydligas på följande sidor. 13

14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare Du har både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet. Du har rätt att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, där delaktighet och arbetsglädje är centrala begrepp. få utbildning och information om sådant som rör ditt arbete och din arbetsmiljö. kunna påverka din egen arbetssituation, vara delaktig i förändring och utveckling på din arbetsplats. få kännedom om verksamhetens mål. delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom egna förslag och idéer kunna medverka till en bättre arbetsmiljö. vända dig till din närmaste chef eller ditt arbetsplatsombud med arbetsmiljöfrågor. kontakta företagshälsovården om problem i eller av din arbetsmiljö enligt rutiner inom din förvaltning. bemötas med respekt av arbetskamrater. 14

15 Det är ditt ansvar att bemöta dina arbetskamrater med respekt bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen delta aktivt i skapandet av en god arbetsmiljö och i aktiviteter som syftar till att förbättra förutsättningarna för att klara arbetet hålla dig underrättad om och följa de arbetsmiljöföreskrifter, instruktioner och rutiner som gäller på arbetsplatsen, samt använda föreskrivna skyddsanordningar omedelbart anmäla olycksfall eller tillbud till din närmaste chef och medverka i utredning av ohälsa, olycksfall eller tillbud som berör dig, liksom i rehabiliteringsutredning påpeka för din närmaste chef om du upptäcker att det finns en risk för skada eller ohälsa i arbetet, av fysisk karaktär likväl som psykisk eller social. kontakta din närmaste chef om du får du problem i arbetet som du inte kan lösa. Gäller det att du själv eller någon arbetskamrat är utsatt för negativ stress eller kränkande behandling är det extra angeläget att du tar kontakt med din chef så tidigt som möjligt. 15

16 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef Genom delegering skall tydligt identifieras vem som är ansvarig för en viss arbetsmiljöuppgift. En delegering skall vara entydig, vilket säkerställs genom att den görs skriftligt. Det övergripande ansvaret åvilar förvaltningschefen, som har skyldighet att ingripa och ta tillbaka delegeringen om det visar sig att den som fått den inte klarar uppdraget. Omvänt har den som fått delegeringen skyldighet att returnera uppgiften när hon/han använt alla sina befogenheter, men ändå ingen lösning kunnat komma till stånd. Kunskaper behövs Som chef skall du känna till och verka i enlighet med de regler för arbetsmiljön som finns i lag och avtal, föreskrifter för ditt verksamhetsområde och stadens policydokument inom arbetsmiljöområdet. Du skall hålla dig ajour med förändringar inom området. Du skall även vara medveten om hur olika arbetsvillkor påverkar människor. Första året i rollen som chef förväntas du gå kursen Introduktion till arbetsmiljö och samverkan, som den centrala samverkansgruppen utformat. När din egen kompetens är otillräcklig eller du behöver en samarbetspartner i ett svårt läge finns företagshälsovården som en resurs. 16

17 Det är varje chefs/edares ansvar att förverkliga policyn genom att policyns vision och inriktningsmål förverkligas i och integreras med verksamheten, liksom att policyn och övriga dokument som styr arbetsmiljöarbetet är väl kända av medarbetarna. se till att varje medarbetares kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. din verksamhets mål är klart formulerade och kända av alla medarbetare. ditt ledarskap främjar kompetens och eget ansvar. Alla medarbetare ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation och är delaktiga i förändring och utveckling. se till att medarbetare visar respekt för varandra och att kränkande behandling inte förekommer. Som chef förväntas du gå före och visa vägen i arbetet för en bra arbetsmiljö och stimulera till initiativ inom området. 17

18 Det är förvaltningschefens ansvar att förverkliga policyn genom att bidra till ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. inom förvaltningen tydliggöra de värderingar som arbetsmiljöpolicyn vilar på. se till att beslutad arbetsmiljöpolicy och andra styrdokument inom arbetsmiljöområdet sprids till och är väl kända inom hela förvaltningen. organisera förvaltningen så att arbetsmiljörisker elimineras/minskar. ge fortlöpande stöd till underställda chefer i fullgörandet av delegerade arbetsmiljöuppgifter med stadens policy som ledstjärna. ge varje medarbetare kännedom om uppgiftsfördelningen i arbetsmiljö-arbetet. beakta arbetsmiljöaspekter vid all verksamhetsplanering och att risker noggrant undersöks och bedöms i samband med förändringar. Åtgärder skall vidtas så långt det är möjligt för att förebygga negativa effekter på arbets-miljön. ständigt hålla arbetsmiljöfrågor levande inom förvaltningen och i förvaltningsrådet. i samverkan med fackliga företrädare inom förvaltningsrådet se till att erforderlig arbetsmiljöutbildning ges både företrädare för arbetsgivaren, arbetsplatsombuden och övriga medarbetare. se till att resurser finns för förebyggande arbetsmiljöarbete samt för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. fortlöpande hålla nämnden informerad om arbetsmiljöutvecklingen. 18

19 19

20 INNEHÅLL ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Sida Vision 1 Inriktningsmål 2 Strategi 2 Ansvar 3 ÖVRIGA DOKUMENT INOM ARBETSMILJÖOMRÅDET 5 Ingen kränkande särbehandling mellan anställda inom Mölndals stad 6 Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten inom Mölndals stad 7 Drogfri arbetstid inom Mölndals stad 8 Rökfri arbetstid inom Mölndals stad 9 Doftfri arbetsmiljö 10 IT-arbetsmiljö 11 SÅ TILLÄMPAR VI ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD 13 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som medarbetare 14 Arbetsmiljöpolicyns innebörd för dig som chef 16 Förvaltningschef 18 Dokumenten i häftet Arbetsmiljö Mölndal har inte ändrats sedan Vid omtryckning 2009 har emellertid några anpassningar gjorts Mölndals kommun har blivit Mölndals stad, några beteckningar och hänvisningar till andra dokument aktualiserats. 20

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer